Goudsche Courant, vrijdag 3 augustus 1906

Zaterdas 4 Aiigusüi s I0i 6 Vo 10006 45s laari aiijr GOUMHE mium relelv u Jo 9 üp Uitgave lezer Courant geschiedt dagelijks mft uitzimdciing van Zon en Feestdagen De prijs pci drie maanden is ƒ L2 5 tranoo per jK t i TO Atzonderlijke Noniniei s VIJF CENTEN lelefMB We St A D V E R T E N T I E N worden gcpLiat t van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel mefr 10 Cenlen Groote letters worden herek nd naar plaatsruimti Iiizeiiiliii van V h i Icntiën lot I uur dos mid l Waar gaat men met de Kermis been Waar vinden wjj onze vrienden bijeen Wel bij TaoKUiH In de Beignelskraam Ondergeteekende bericht het geachte pnbiiek van GOUDA en Omatreken dat faü dit jaar weder met tijn raaie en nienw gcrestanreerda Beignels Kraam is gephaisl op de Markt tegenour ket Sigarea Hagailja vaa dea Heer DONKER Daar ik reeds 22 achtereenvolgende jaren de gnnst en het vertroawen van Goada s ingezetenen en ook van de omliggende Uemeanten heb mogen ondervinden zoo beveel ik miJ weder in UEds gnnst aan EXPBES VOOE GOUDA GEËNGAGEERD het zeer j bekende llallaanseh Orkest onder leiding van den beroemden DIrectenr KOUBS VILLO welke de eer heelt gehad met zijn kapel voor onderscheidene hoven op ts treden llij in Uw UEda gunst aanbevelende heb ik de eer te zijn üw dw dr P TEGELAAH N B Mün Beigneta worden bereid met VGR8CHE APPELEN welke Ik expres nit bet bnllenland heb doen komen POFFEIITJES WAFELEN en BEIGNETS gewoon tarief Bestellingen worden als naar gewoonte aan hnia ook bezorgd ADVMTMTIffl in aUe Couranten worden aangenomen door het Advcrientltf Bureau van A BUIMlLMiN di ZOON Goida Druk van A BBIMKMAN Zi Kermis Gouda 1000 SCBOUWfiURQLOQE Boelekade aaat 4e Mletelt 0 1S itMSiOa AHSTELS TOONEELGEZELSCHAP onder leiding ran H KKANK Tao bet Palen troor VolkivlUt te Aulfterdsm VBIJDAO 3 AUGUSTUS lie Industrieel van PonlAvesnes Lee Mailrei de Forgei ZATEBÜAQ 4 AUUIISTUS De Eer eener Moeder Bekroond toonaelipel In 5 bedryren Orootëte tuaeea Wf Te Pary 300 achtereenrolgende STonden opgeroard iroot inccei door geheel Nederland Opening bureau 7 uur Aanvang S uur Prjjten der plaalien Ie rang I LM 2 rang I 8e rang t Ie rang HUIS TE HUUR ilcerenhuis Ooslbaven B 88 na Kamera groote Keoken drooge Kelder flinke Tain Voortien van Oaa en Waterleiding Te bevragen B H9 GËËN UITSTAPJE meer mogelfjk zonder WACANTIEÜAART tieea Vaeantlekaart meer brnikbaar tonder den O ids Mtet een Vacantiekaart der 8 S door M ooi Ncderlanil K n practiich onmiabaar Reisboek voor Nederland VBAAGT T UW BOEKHANDEliAAR Prijn 40 Cent Ultgare Drakkerö LKVI8S0N Den Haag ÉCén OM V lumderü plaateen Verknjgliaar bij A BRINKMAN Zn Zenuwen Maa iijders ordt lit orertnlging ala een werkelijke holp In den nood het boek ISaadgreTTex aanbeTolen Na ontTaiigit ras adrea par briefkaart or II d t boekje ranoo per poat toegeiondan door BLOKPOBL S Boekh ZalttKnnrónl Sociëteit ONS GENOEGEN Gouda Eiken avond gedurende de Kermis SCmTTEBIHDl TOORSTEILfflG door bel InlrrnatioDale ScbittereBde SpeclalUelten Gezelsebap Direelle Francis PIchler RoUerdan Grootste en Nieuwste Specialiteiten en Excentriciteiten der Wereld TABLKAU DE LA TROUPB THE VOLDDAM BROTHERS Acrobaten excentriek LOUISE FLEÜRON Holland s beste Sonbrette Hons HUMBEBTI Jonglenr Vermakelijkheden in den Toin DUO BASQUE Fransche Dnettisten BI KI BI P F The Droll eni enz au THEODOE HUGO S FATA MOEÖANA Electrische Demonstratie met slotapotbeoae De Folarster THE ORIGINAL SIX FLYING ROCKING GIRLS GEORGE OSBANI COMPAGNIE PanUmime De Arme Oom 80LSËR en HESSE Hollandtche Karakter Dnettisten MT voor 4 en 5 Augustus extra geëngageerd NIEUWE SPECIALITEITEN welke later op de Programma s zullen worden bekend gemaakt Bnoi Orohut o dn Mdlsg raa i tm WIUIM BLOSLAITD KtpdauNtw rta hit Setla Dutttr Sta Bu ELECTRISCHE VERLICHTING door den Heer STROÜSS Dordrecht Donderdag Vrpag Zaterdag en Zondag 2 3 4 en 5 Augustus Matinee en Soiree 99 O 91 Aanvang der Matinée s te half 2 uren en der Soiree s te 8 uren GEVOLGD DOOB op Vrjjdag Zaterdag en Zondag direct na afloop der Soiree onder leiding van den Heer J KOOPMAN II II Loden hebben altijd vrijen toegang Iniroduetle voor Dames en Klwlerea rai H H Ledei s Namiddags voor Dames ol Kinderen 25 et Kinderen beneden de 12 jaar 15 sAronds roor Dames en Kinderen 50 Kinderen beneden 12 Jaar 25 Vrijdag en Zondagavond voor Dames en Kinderen 75 Kinderen beneden 12 50 Vrijdag Zaterdag en Zondagavond na afloop Ier Soiree 25 lilradotlle voor Niel Ledei hviie Dames ea Kiaderea s Namiddags 50 Cent sAwndtlt Ue Programma der Sulrée ê mmllem im lyéê aan kef Baarmais tserkrllghaar mlfm DONDERDAG 9 AUGUSTUS 1906 Rm der Hl ER MIS s Namiddags ten 3 are s Avonds ten 6 are aïSOOT SIIlïTlDBKB A I BES AMBS SCBITTEfiENBE TEELICETINI HET BENSAMB m H H Leden hebben v rijen toegang met ééne Dame en inwonende Kinderen Kinderen van Niet Leden binnen deze Gemeente woonachtig worden niet toegelaten Hierop zal ten strengate worden gelet Eatiia voor DaoMt ea Kinderen 25 cents Introdnctie voor vreemdelingen 50 cl Enlrie voor de Dienstboden als geleide 25 et Spaar en Hulpbank OaSTICBT DOOK IIZT Departement Qotida der Uaatscliappij tot Nnt ran t Al fomeen Man belaugheèbeméeu writ kemmtt gegeeem i 1 dat de zitting op ZATERDAG 4 AUGUSTUS des avonda van S tot 10 uur voor Inleg en die op MAANDAG 6 AUGUSTUS des avonds van 8 tot 9 onr voor Terngbetaling HIST zal gebonden worden 2 dat voor Inleg en Terugbetaling de gelegenheid wordt opengesteld op UAANDAG 6 AUGUSTUS van 12 tot 1 uur namiddag en S dat de Zitting d r Hnlpbank op ZATERDAG 4 AUGUSTUS op den gewonen tijd van G tot 7 uur zal plaats hebben BET BxaruuB Gouda 2 Augustus 1906 P HOPPE Egelantiersgracht AMSTERDAM BOrLITItKANCiaB BUROUNDY 3 r rfcrtf Mr tf Me § r $ ier Urr mxMmmh aWU na Dr VIN KaHH MOS k BlBMtM Hultenlandscli Iverzlcbi Tb St Petf rsboig is boriclit oiilvaiigeB dal Ie Kroonsind het fort Conslanlijn aan liet muilen is geblaifpn do andere lürtcn hebben het gebombardeertl en eitidelyk na een artiileria duol tot zwggeii gebracht Reizigers ait Kroüustad bencliten dat de suldaton vcrsclieiden officieren licbben vermuord Daar de algemeene werkstaking te Helsingfors niet is geslaagd is de roode garde tot geweldenarijen gvcrgegaan Tasschen baar en de politie is een geveciit gaande do troepen zyn te baip geroepen Alle muiters der vesting Sveaborg hebben zich overgegeven Op bevel des Tsaren is een kr gsraad om de moiters te vooni sen bijeengeroepen Volgens het olficieele bericht over dé onlnsten te Kroonstad verlieten de matrozen van de vierde equipage gisteren na elf uur hun kazernes en bi gaven zich samen met de op straat o i hen wachtende menigte naar het buis van den itavencommandant Ken onmidd lii k te hulp gecommandeerde aldoeling infanterie joeg de menigte uiteen Terzelfder tiJd begonnen de onlnsten by andere matrüzenafdeolingen doch het gelukte de matrozen te bewegen om in bun kazernes terug te keereo Intosscbon trok de menigte bestaande uit de soldaten der 4e equipage en gepeupel naar bet arsenaal op zii Irachtle de poort te doen springen maar werd door infanterie mot behulp v in machinegeweren opnieow uiteengejaagd Daarop liezetten de muiters het fort Constantijn waar men blokbaar mot hoii heulde Nadat het fort beschoten werd gaven do muiters lich togen hallzea bedenochtend over Gedurende het gerecf t mot do menigte werden gedood oen vlaggeknpitein twee fregatkapiteins en een kapitein gewond oen schont bij nnohl twee fregalkapiteins In den loop van den ochtend werd de orde hersteld Bij een gevecht met Sjabroema den vournaamsten aanvoerder der Wongeni s in Dnitscb OostAfrika verloten de opstandelingen Iti doeden en 179 gevangenen de Dnitscbers één geklcurden onderoftteier Het meercndeel van Sjabroema s groeten onderwierp zich p Hoe het nieuwe Russische ministerie zal zün snraengifsteld is nog niet bekend maar het bericht omtrent de toetreding van eenige niet bnreaocratcn tot het liabinet wordt be FELJ I L L Ë l O X lëFeSsstrwd 20 Ik verdraag van jon meer dan van ieder ander maar deze zaak zal nog tot ernstige oneenigbeid tosschen ons aanleiding geven Ik heb heel goed doorziea dat je dit misverstand met den agent van Jenkins opzettelijk hebt uitgelokt om tn weten te komen boe ver zijn instructies strekten en ik weet o4k wien die bemerking gold waarmede je miss Palm terecht wees Maar op deze wtjze bereik je hoegenaamd niets bij me Wat ik eenmaal besloten heb dat wordt ook nitgevocrd en ik stel je nog eenmaal voor het feit Wil je met me medewerken op de wiize zooals ik je dat heb gevraagd Ge vergist je viel Guataaf hem in do rede ik heb reeds eenige dagen aan de Kolèoial Zeilang geschreven en ruimte besproken voor een lang artikel dat men van mii nataarlijk zeer graag zal aannemen Het zal waarschijnlijk reeds de volgende maand verscbgnen Saadow keek zijn broer met een wantrouwenden blik aan Deze onverwachte omkMi b Gustaaf kwam hem verdacht voor vestigd Het Potersbnrgsthe Telegraalagcntscbap meldt echter dat de courantenbericbten over do vorming van een ministerie uit nietamblenaren onnauwkeurig zijn Onjuist is de meening dat er mogclukheid zou bestaan voor de hijeenroeping eener nieuwe Doema binnen den in het koizerlgk besluit gestelden termijn en nitit geheel juist ia de melding dat de personen oan wie een portefeuille zou zyn aangeboden voorwaarden hadden gesteld betreffende oen orniidiiollgko invoering van hervormingen De qJaestis van da verdeeling der verschillende ministerposten was nog niet definitief opgelost wel echter hadden de onderhandelingen mot Goetsjkof Nicolaas Lwof en graaf Heyden een gunstig resultaat gehad Hun benoeming behoeft nog alleen de bekrachtiging van den Tsaar De Peterburgscbe correspondent van de Vo88 Ztg noemt ala minister van justitie den liberalen senator Roni De vei volgingen tegen de mlBhandelingen van Grieken in Bulgaiue doren voort on telkens komen nog weer berichten omtrent tegen Grieken gepleegde gewelddad9n De Grieksche zaakgelastigde te Sofia heeft hg de Bulgaarsche regeering ertoügen ingediend legen deze anti öriuksche beweging en heeft vüor do benadeelde Grieken schadeloosstelling geeischt De BulgBaische regeering heeft na beloofd krachtige maatregelen te zullen nemen om verdere ongeregeldheden te onderdrukken Dat word dan ook tjjd wilde Bulgarige zyn naam als beschaafden Staat niet up hot spel zetten En bet is zekor te hopen dat de Bulganrsche regeering den wil en de krachtzal hebben te voorkomen dat de Macedo nische toestanden ook naar bot vorstendomoverslaan v V Het Pan Amerikaanscbe congres te Kio Janeiro heeft gisteren een zitting gehouden ter oere van den Amerikaaoschen staatssecretaris Koot die dezer dagen in de Braziliaansche hoofdstad is aangekomen om van daaruit zijn groote reis door Zuid Amerika ondernomen met het doel om de betrekkingen lusschen Nooid en Zuid Amcrika iii de ailureerste plaats op economisch gebied nauwer aan te halen aan te vangen By deze gelegenheid beeft de heer Root een redevoering gehouden waarin by er op wees dat het congres diende te streven naar een organisatie van een wedorkeerigo ondersteuning der Amerikaansclie republieken maar waarin hj er tevens den nadruk op legde dat het doel moet zyn naar overwin en hy vroeg daarom Je zult me dat artikel toch eerst voorlezen voordat je t wegzendt Zeker je knot het woord voor waprdlezen Het gelaat van den koopman helderde by deze verzekering op Dat doet me genoegen groot genoegenIk zou het zeer onaangenaam gevonden hebben als er door je weigering lusschen onseen breuk was ontstaan Om mynentwil of terwille van Clilferd svermogen dal ik je moot verzekeren H vroegGustaat met opwellende bitterlioid Jessy s vermogen is by deze onderneming volstrekt niet betrokken verklaardeSandow Het beslaat voor t grootste deeluit zeer soliede fondsen en Clifford heeft by uiterste wilsbeschikking bepaald dat helerfdeel ryner dochter tol haar moerderjariglieid of tol haar huwelyk niet lot speculatievedoeleinden gebruikt mag worden Als hetdus je geweten gerust kan stellen dan kanik je verzekeren dat je aanslaande vrouwvoor geen dollar in de zaak deelneemt ikheb ze geheel voor eigen rekening en risicoondernomen Hg stond op ora heen te gaan en Guataaf deed eveneens Nog één vraag Frans je hebt eenz r groot badrag in deze onderneming ge ningen des vredes te streven Niemand moest een ander land hegeeren dan zya eigen of een andwe heerschappij dan over zich zeil Do onattankeljjkheid en do rechten dor kleinen moesten niet minder worden geëerbiedigd dan die van de groeten De Aoerikaausche staatsman tr cbtle tevens het wantrouwen dat nog zoovolun in Zuid Anerik tegen do groote rcpubliek in het Ni rden koesteren weg te nemen door te verlflareu dat de Nuord Amerikanen weliswaar trachten bun rykdommen op handelsgebied te vermeerdelen manr dat zjj daarby niet het eigendom van andoren wwschen to benadeelen of te vernietigen maar slechts ttilen wilden helpen ten bate van do algemeene welvaart De hoer Keet sprak de lioop uit dat op de vredesconlerentie te s Gravenbage allo Amerikaanscbe Staten vertegenwoordigd zouden zjin en hjj eindigde met een opwekking tot stichting van oen zuiver Amerikaansche Unie die misverstanden uit den wog moest ruimen anfliclen die lot strijd aanleiding konden geven moest oplos sen en de vryo Amerikaanscbe Staten moest vrijwaren van de lasten van oorlogstoerustingen Zoo zou iiet aaiibroken van een tijdvak van ware vrijheid orden bespoedigd Een liberaal is benoemd tot burgemeester if an AüljEKpen doch i candidaat der 11ber ile is niet tionoemd Het katholieke Handelsblad v tn Door nu M Hertog te benoemen heeft de regeering zich meer bekommerd om de belangen van Antwerpen dan om die der anti clericale politiek wat men in het liberale kamp stelselmatig voor t zelfde aanziet Zoo die anti clericttlo belangen vroegen dal een bejaard on verzwakt man een vreemdeling voor onze stad een man die een geleerde kan wezen doch geen bevoegdheid in openbare werken bezit aan t hoofd der stad kwam alleen omdat deze candidaat een ultra papenvreler is had de regeering zich niet ora die politieke herekenin n te bekommerep doch met wysheid en verstand te beslissen wie baar t best geschikt scheen om aan t hoofd der bon iels metropool te staan sloken Myn halve vormogen I Je ziet dushoe neodig het is dat ik succes heb metdeze speculatie en daarom verheugt hot medat we t althans in de hoofdzaak eens zgn Het deze woorden verliet hy den salon gevolgd door Gustaal die bedenkelyk het hoofd schudde en in zichzelvcn mompelde De helft van zyn vermogen I Dan moet er met de grootste voorzichtigheid gehandeld worden De beide broeders vonden Frieda op het terras Zy scheen bun komst niet bemerkt te hebben want eerst toen Sandow haar naderde wreef zy zich haastig met den zakdoek over de oogen die rood geweend waren Teergevoeliglieid was anders geen karaktertrek van Sandow doch hg scheen de tranen van het jonge meisje op rekening te stellen van het pynlyke voorval aan tafel en in eene opwelling van medelgden trachtte hy haar daarvoor te troosten U behoeft uw tranen niet zoo angstigte verbergen miss Palm zei fay U heeftvermoedeiyk heimwee hier in de nieuwewereld P Hg scheen daarmede tegen alle verwachting de juiate snaar te hebben gelroHen want er lag een overtuigende waarheid in den tooB van bittere droefheid waarop Frieda antwoordde Man ziet nu bjl do liberalen in deze benoeming allerlei MacbiavcltistiAche plannen van de regeering die het iiberalismo wil ontredderen warboel doen oiitslean op hel stadhuis anarchie doen beerseheii in het stadsbestuur Die meiischon willen niet zien dat da v anarchie al Jaren duurt dal tegenwoordig ieder soldaat kapitein ia en dat M Dosgnin eenvoudig de candiüaal was van de menseben die niet beter verlangen dan dat dezo toestand zou voortduren Aldui het katholieke blad dat voorts het volgende levensbericht geeft Allons Hertogs burgemeester van Antwerpen word in onze etad geboren op 6 Februari IB43 en ala zoon van oonen aannemer sedert zijoe jeugd in don bouwstiel ingewijd Gemeenteraadslid gekozen door de liberale partii werd hy by bet alaterven van wylen Josei b Leiebvre schepen van openbare werken gekozen welk ambt lijj uitoefende tot in IU05 4ocn de bureelen hem iu de kiezing deden vallen In October 1903 werd by terug in den raad gekozen voor een lermyn van 8 jaren zoodst zyn mandaat eerst in 1911 vervalt Oud rechter en oud onder voorzitter der Handelsrechtbank oud lid van bet middenconiiteit der llandelskamer is hy betrokken geweest in alle bawegingan die den voorspoed en do groulhold van AnI werpen aanbelangen en mon herinnert zich ook welke aanzienlijke rol hy speelde by do inrichting der tentoonstelling van lb94 ls kolonel van het Ie regiment der burgerwacht geniet hy ook in die kringen de algemeene genegenheid zyner ofiicioren on manschappen Zaterdag 1 1 beeft de minlalsrraad lot deze benoeming besloten De heer Gaston Menier de olgenaar van eon stoomjncht is te Bergen by den Dnilscheir Keizer aan boord geweest en heeft aan diens lalel aangezeten Volgens do Matin heeft de Keizer ook met den Kranschnian over hel Marokkaanache vraagstuk gesproken en loen gezegd Mfn heeft rayne bedoelingen verkeerd begrepen en myne opvattingen verdraaid Ms ik iemand wilde beschuldigen zou bet de pers wezon Zy heelt nan veel slechts de schuld De onverantwoordolykheid die in de journalistiek heerscht is zeer zonderling In alle andero beroepen moet iemand aan nauwkeurig omtcbreven ei cben voldoen P n dokter kan geen zieke behandelen ala hy geen eZamen gedaan heeft Konadvokaat Ja een oiibeschryfeiyk heimwee iNatuurlgk o is pas lenigo weken hier zei Sandow onverschillig Dat ia met nlle Duitschers het geval maar hel gaat ook weer heel spoedig over Ala men gelnk hoeft in de nieuwe wereld dan vergeet men graag do oude en men ia Irn slotte bly haar den rug te hebbon toegekeerd Kyk me torh niet zoo verbaa sd aan alsof tk u iels ongelooflgks vertel Ik spreek uil eigen ervaring Frieda had onder den invloed barer droefheid kalm locgolui iterd maar hy de laatste woorden tloeg zi do oogen op waarin een ongewoon vnur blonk en zy antwoordde op heiligen toon Dal ka n n geen ernst zgn mjinheer Sandowl Ik zon myn vaderland vergelen zelf de herinnering er aan i Nooit Sandow scheen eenigszins verwonderd over dezen hartstochlolyken uitval van het jonge meisje maar om zgn lippen speelde een half veracbloiyke balt medelydcnde glimlach lom hg hernam Ik raad n echter in gemoede aan ditte leeren Het ongeluk der meeste DuilscherBis juist dal ze zoo eigenzinnig aan het verleden vasthouden om daarmede hun toekomstop het 8pcl te zetten Wordt vervelgd ♦ V