Goudsche Courant, maandag 6 augustus 1906

Maandag 6 Augustus 1000 45ste Jaargang fVo lOOOT mimm mmm ieêwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken l reictol n No H9 VI De Uitgave dozc Courant gcifchiedt dag e lijk met uitzonderii l van Zon en Feestdagen De prijs per drl maanden is 1 2 5 traneo per liost 1 70 Atzonderlijke JÜmmers V IJ F C Ë N T E N Teleroon Ito 8t A D V E R T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ie woor lic comml§i 1 vooroerei He Programma der Soiree muilen in tlja aanhet Bureau cerkrtlgbaar mijn Aardappelpulp lNoe § TE KOOP tegen zeer billijken prp b j de Jl V I liBH BREKEIl Lutlc u il Deileinsvaarl Een nieuwe Drank KORFF S NOVA CACAO GEFABRICEEED van lic lijnste uiliiezoélslc daursle Cacuoiiooicn Deze Cacao is bij inkoop wel iets hooger in pr B doch in werkelykheid de voordoeligste daar men van deze NOV t€ACitOin € bet gebrnik eene veel kleinere hoeveellieid behui tt dan van goedkoopere soorten K V K K l UMS f 1 SO I 0 05 i O SO Kilo voldoende voor 180 Koppen BKOORDEELING van bet MikroskopLsch on Chemisch Laboratorium van VAN LEDDEN HULSEBOSCH Amsterdam 25 1 Ofi Deze Nova cacao onderscheidt zich in hooge mate door zuiverheid en gi makkeljjk oploibaarbeid de bijzonder fijne geur en smaak maken ze bovendien tot een eerste kiabse prodnct w g VAN LEDDEN HULSEBOSCH Verkrijgbiar kij T CUEBi S albier Socieleil ONS GENOEGEN Gouda i4i Eiken avond gedurende de Kermis SCHITTERENDE TOORSTELUNG door het Internationale Schitterende Specialiteiten Gezelschap Directie Francis Pichler Rotterdam mr OFOTREjiDEisr id br Grootste en Nieuwste Specialiteiten en Excentriciteiten d6r Wereld TABLKAU E LA TROUPE THE VOLDDAM BROTHERS Acrobaten excentriek LOUISE FLEURON Holland s beste Soubrette Mons H JMBERTI Jongleur Vermakelpheden in den Tuin DUO BASliUE Fransche Duettisten RI KI EI P f P f The Droll onz enz enz THKODOR HUGO S FATA MOEGANA Electrische Demonstratie ÏUE ORIGINAL SIX FLYING ROCKING GIRLS GEORGE OSRANI COMPAGNIE Pantomime De Arme Oom SOLSER en HESSE Hollandsclie Karakter Duettisten Wr voor 4 en 5 Aug ustus extra g eëng ag eerd NIEUWE SPECIALITEITEI welke later op de Programma s zullen worden bekend gemaakt Qtoot Orohsit ander Iilding rtn dan Heer WILLEM BLOHLAKDiKaptlmsMttr ran hst SoakTheater Deo laag ELECTRISCHE VERLICHTING door den Heer STKOÜSS Dordrecht Donderdag Vrijdag Zaterdag en Zondag 2 3 4 en 5 Augustus llatinée eo Soiree B Aanvang der Matinée s te half 2 uren en der Soiree s te 8 uren GEVOLGD DOOE Introductie voor Niet Leden hunne Dames en Kinderen s Namiddags 50 Cent s Avonds 1 O Vrijdag Zaterdag en Zondag direct na afloop der Soiree onder leiding van den Heer J KOOPMAN II II Loden hebben altijd vrijen toegang Iniroiluclle voor Dames on Kinderen van 11 11 Leden 25 et 15 50 25 50 25 s Namiddag voor Dames ot Kinderen Kindoren beneden de 12 jaar s Avonds voor Dames en Kinderen Kinderen benoden 12 jaar Vrydag en Zondagavond voor Dames en Kinderen Kinderen beneden 12 Vrjidag Zaterdag en Zondagavond na afloop der Soiree DONDERDAG 9 AUGUSTUS 1906 Mr K 1 r D IJ R ü KRUI 8 s Namiddags ten 3 are s Avonds ten 6 ure BEC mm SGEIITESENBE TEHLmNB UET WmiM TÜDS H H Leden hebben v rjjen toegang met ééne Dame en invironendo Kinderen Kinderen van Niet Leden linnen deze Gemeente woonachtig worden niet toegelaten Hierop gal ten strengste worden gelet Enttée voor Dames en Kinderen 25 cents Introductie voor vreemdelingen 50 et Entree voor de Dienstboden als geleide 25 et PUIKJE MéBGABINU fioDS kunnen a 10 o worden bijgekooht Te OUDA Wijdstraat 167 M M M en éê e p l i pond met Cadeau Momwafer ui f de VictoriaSron f e 0ber ahnsfeinfy6m Tafeldrank Van h£ pninklykef uis derXederlanéen Gouda Drak rui A BRINKMAN A Zir icrml § Gouda 1000 SCHOUWBURQLOaE Boelekade naMt de Sociëteit OKS jGKOEUEIt AHSTELS TOONEEIGEZELSCHAP onder leiding van S FRANK van het PaleiB voor Volksviyt Ie Ainsterdam ZATEEDAÖ 4 AUGUSTUS De Eer eener 1 Moeder Bekroond tooneelspel in 5 bedrijven Grootste aurjes Te Pargs 300 achtereenvolgendeavonden opgevoerd Groot succes door gelieel Nederland Opening bureau 7 uur Aanvang 8 uur Prijzen der plaatsen Ie rang f l S 2e rang 1 0 80 3e rang f O OO ie rang f 0 30 res Geen beter voor degoljjk en Btqjk voor aegoip en stork ilet Noord Brabantsci Scboenen en LaarzenmAlJiJ KLEIMlEG E 30 Rnimato sorteerfog van alle Ipbrleili SCHOENWERK ROOM GLAÈÜ eil BKUIN GLAC J OAMES en HEKKENSCHOEISEL werk Alle repirdtpn en aangemélten HUI TE HU R Hoèrenhuli Ooslhaven I 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder flink Tuin Voorzien van Gas en VVaterJ leidi Te bevragen B 89 am UITSTAPJE meer mogelijk zonder VA€iiNITIEIi iilllT Geen Vacantiekaart meer bruikbaar zonder den Gids Met een Vacantiekaart der S S door Mooi Nederland Een practiscb onmisbaar Reisboek voor Nederland VRAAGT T ÜW BOEKHANDELAAR Prijs 40 Cents Uitgave Drukkerij LEVISSON Den Haag Één OMs V honderd plaatsen ïerkrijgbaarbijA BRIi IiMAi Zn OfiDKOOPSTE f DE OOfiDKO DE MEEST VOLLEDIGE MODEBLAyEH zgn beslist die der Firma TffE LADIES JOVBNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUM ILL ÜBESSMAKBK met een gratis geknipt patroon THE BkZAAB OI CHILD BEN S EASHIONS Kindermodes met vele gratia geknipte patronen VItAAGT ÜW Boekhandelaar Broe n atnmertt Alle met kostel Holl Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modellen z jn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring Ir p p tegen i vooruitbetaling van 0 50 verkrijgbaar f bü MILLY SIMONS Den Haag if u He 1 2 anKhaildykite en t makkelykate poetsmlddel voor Heercflen vooral dames en Klnderacboenwerk Il de Appretuur van C H MUIIW t Cl e Berlin Bguth air 14 Men lette pxl op naam en fabrlekamerk vartrnbaar by Hiflrtn Wlnkellen Ie iBheenwerl leleettnie eiar r R ai eii SeeerailDepet by teraeeiena Areheie fie een weerbaar vfel wil moet zorg Atiumt voor eene bctoiiI i ohij iielijkc op voeög der jeugd Imiöieeif volksleger is Sleen mogelijk w Jongelingsoliap doorl I lichaamsoefeiiingiiiMov r mogpJijk i Jiirbereid om iw f tyei nöeieni3een ringen te vcrdMfu Alsmede fiiu ichillende I exefptHïi l e kuni en Een kraiitig oUlcIsrt kraoh Baten ilaar ptif ïegen vooÉiige sjij flieyibr geloeide k cne l giedf i weten Uaa bleffc bij iM pt lïlet Miooly ij kk m ilicliamelijlS k U doorstaan moet TCtbet fHi lijke opvoeding der jeugd toejufchen Uit tweeërlei oogpunt is lieti gewenscht dat van overheidswege eindelijk ook feens voor dp ontwikkeling van het lichaam wordt gedaan wat reeds lang voor die jau den geest geschiedt Kn voor den steeds zwaarder wordenden bestaaiisbtnjd van kleine volken èn voor onze defensie is dit bitter noodig Het was dan ook den voorstanders der lichamelijke opvoeding uit het hart gegrepen dat in de eerste troonrede van het Kabinet de Meester werd medegedeeld dat bepalingen betreffend de vooroefeniiig der jengd zullen worden ontworpen Intusscheu blijkt hier uit het zullen weer ter dege de toekomende tijd Dezer dagen hebben de Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Oorlog eene commissie ingesteld om te onderzoeken welke maatregelen genomen moeten worden om te bevorderen dat de Nederlandsche jongeling bij het bereiken van den dienstplichtigen leeftijd zonder eene bijzondere opleiding te ontvangen voldoe aan de voor verkorten eerste oefeningstijd te stellen eischen van lichamelijke geoefendheid en die maatregelen in bepaalde voorstellen te belichamen FEVILLETOX LEVElNSSTHIJD 21 Dat heimwee is ook een van die ziekelijke verschijnseleu dia voor zeer poëtisch gelden maar in den regel een onnoodige ballast zjjn op den weg door het leven Wie hier vooruit wil komen moet het hoold belder en de oogen open houden om iedere kans onmiddellijk waar te nemen en tot jn voordeel aan te enden ü is bier ook genoodzaakt u een toekomst te scheppen en dat zal n alleen gelukken als n die sentimenteele droomerij aan kant zet Hoe hardvochtig deze woorden ook klonken ze waren volkomen oprecht gemeend Die onvoorzichtige opmerking betreflende den handelsvritnd welke den koopman had moeten kwetsen en verbitteren scheen integendeel juist b j hem belangstelling gewekt te hebben voor het jonge meisje dat hem tot nn toe volmaakt onverschillig geweest was Frieda protesteerde niet met woorden tegen deze merkbare opvatting welke haar tot in het diepst barer ziel schokte Wat lou zij er ook op knnnen antwoorden f Doch hut nagend Terwtjtenda blik zei meer dan Eene commissie waarin naast het Tweede Kamerlid Vertioij die tevehs voorzitter is en L bekende ijveriar voor lichamelijke t oeding de heer S van Aken zitting Hebben twee kolonelsregi ments flcommandanttn de inspecteur der gyranaila een der inspecteurs van het middelifiar odderwijs en eep van het lager ortdervlljs j Ilft Jigt in de bedoeling gelijk mt de lleüeniiiig Imd lijk blijkt dat deze tjomlnljiio haet voorstellen pmtrent de JmroaSiimgen der jeugd voor ijen dag iiiM nïïzal liWat het Kaibinet voor zich ijor l jna een jaar geleden in de He s jijneef sBat nu fe gebeuren loop llljlians dat het 4e Commissie t epijlfeen betiiffende dq vooroefe ii ljderyeu d te oijtw rpen ari fj het m el ons van het nart deiitegiliring to niet erg geel doorzicht Mj dë ben l niing van Sömmissies schijnt te hebben j j heeft eene commissie benoemd wier ledtn met uiteondering van de heeren Verhey en Van Aken ten aanzien van het vraagstuk op zijn best blanco staan Voor zoover bekend zijn de beide kolonels baron Van Voorst tot Voorst en Buhlnian getsn voorstanders van den verkorten eerateoefe nmgstijd en hebben weinig of niets met het volksleger op Het is niet bekend dat zij zich ooit met de vooroefeningen der jeugd hebben bezig gehouden zoodat hunne benoeming wellicht ook voor henzelf eene verrassing was De drie inspecteurs van het onderwijs zijn al even weinig bekend als voorstanders van volkswecrbaarheid Terwijl een der drie inspecteurs van het lager onderwijs als oudofficier en onder voorzitter van de Vereeniging Volksweerbaarheid de aangewezen man zou zijn indien een inipecteur van het lager onderwijs moest zitting nemen in de commissie wordt zijn ambtgenoot benoemd die voor zoover ons bekend nimmer iets heeft gepraesteerd op dit gebied Ook de inspecteur der gymnasia en die van het middelbaar onderwijs zullen voor het eerst op dit terrein moeten werken Instede van deze genoeg en die ernstige donkere oogen schenen nn eenmaal een zonderlingen invloed uit te oeleuen op den anders zoo ontoegankelyken man Ditmaal echter ontweek hg die niet maar hij keek haar vrij in het gelaat en plotseling zei hiJ op een toon die ongewoon zacht klonk in zijn mond ü is nog zeer jong mias Palm veelte jong om zoo geheel alleen door het leven to gaan Hadt n dan daarginds in uw vaderland niemand die u tot stenu en bescherming kon zijn F Neen niemand I antwoordde ziJ bjjna onhoorbaar Dat is heel treurig Maar hoe was het dan mogelijk dat u in New York terwjl owbloedverwant tijdens uw overtocht hierheengestorven was nog een passend onderkomen vond Er kwam een vurige blos op de wangen van het jonge meisje Mijn reisgenooten trokken zich mgn lotaan zei zo aarzelend Men bracht miJ bij landgenooten den pastoor eener Duitsche genieente waar ik de vriendeiykste opnamevond En deze heer beval n in de gunst vanmijn nicht aan P Ik weet dat haar moederin NewYork veel vrienden had met wie Jessy nog steeds in correspondentie is gebloren Ze bedt dan ook looveel sympathie in hnnne betrekking wellicht zeer verdienstelijke heeren had de Regeering toch heusich wel een paar onderwijsspeciali teiten kunnen vinden die zich tevens ten aauzif n van de lichamelijke opvoediilg der jai gd verdienstelijk hebben gemaalft Mann n die als de heer Van Aken bekend zijn met het vraagstuk al hebben zij misschfen niet den rang van inspecteur Het bmoeft geen betoog dat ook de benoeming der miljtaire leden eene andere had poëten zijnji Waar een der eerste iWerkpamheden der commissie zal moeten zijn mt formuleeren t in de eischen van lichaiiïlijke geoefendheid om voor verkorteiK oefeningstijd in aanmerking te komeai misSep wij echter tot qns leedwezen jals leden in de eerste plaats eeif bekwaim officier van jongere generatie een onzer beste compagnies commandanten b v die onniiddellijk uit de praktijk der soldatenopleiding zijn adviezen in de commissie ter tafel zou kunnen brengen en in de tweede plaats een medicus vertrouwd met de eischen van het militaire handwerk en tevens in staat de grenzen te bejllllen welke bij de te stellen eischen ram Vooroefeningen op een bepaalden leeftijd niet stratfeioos kunnen worden overschreden schrijft de Nieuwe Courant terecht Gerust kan men zeggen dat een medicus m deze commissie niet had mogen ontbreken Het is voor de voorstanders van eene betere lichamelijke opvoeding der jeugd verdrietig dat de Begeering eerst nu ontwaart dat de bepalingen betreffende vooroefening der jeugd nog moeten worden opgespoord door eene commissie maar dubbel verdrietig is het voor hen dat de Regeering bij de samenstelling der commissie niet meer het doel in het oog heeft gehouden en met wat minder heeft gelet op stand en aanzien der respectieve leden Tot onzen spijt moeten wij twijfel opperen of het deze commissie wel moge gelukken het van haar verlangde werk te leveren voor u opgevat dat u omtrent de toekomst onbezorgd kunt zgn Met een aanbeveling van het huis Clifford zal bet u niet moeilgk vallen in onze stad een pasknde betrekking te vinden Frieda was bigkbaar even onervaren in het liegen als Jessy zoodat zij een zucht als van verlichting slaakte en het terras verliet om den tuin in te gaan Zg keerde naar den salon terng maar daar werd zg ontvangen door Gustaaf die zich schijnbaar onverschillig op den achtergrond gehouden had geen enkel woord van het gesprokene was hem echter ontgaan Hoor eens Frieda zei hy op verwgtenden toon ik ben in t geheel niet over jetevreden Waarom ben je eigenigk hier gekomen P Wat boteekent het dat je mgn broer bg iedere gelegenheid ontwgkt P Je doet geen enkele poging tot toenadering ik heb denweg voor je geëffend maar nU is het meerdan tyd dat je ook een schrede doet Frieda had de boetpredikatie gelaten aangehoord maar bg de laatste woorden hief zg t hoofd op en zei min of meer driftig Ik kan niet I Wat kan je nietP De belofte houden welke ik je gedaanheb Je weet dat het half gedwongen gebeurd is Tegen wil en dank heb ik jebierheen gevolgd om de rol te spelen waartoe Uuiteoiandscb Overzichl Renter seint uit Londen d d 3 Aug Er had een langdurige beraadslaging plaats over de artikelen van het wetsontwerp op de arbeidsgeschillen De heer Dilke liberaal stelde een amendement voor dat door de regeering werd bestroden maar ondersteund door leden van de arbeidspartg en een groot aantal liberalen Het ameiulement werd eindelijk met 127 tegen 122 stemmen verworpen Het onderwjjs wetsontwerp werd in tweede lezing in het Engelsche Hoogerhuis met algemeeue stemmen aangenomen De redevoeringen van de leden der oppositie geven grond tot het vermoeden dat er een groot aantal belangrgke amendementen zullen worden voorgesteld als de wet in de aanstaande berlstzitting artikelsgewijze zal worden behandeld Frankrijk en Zwitserland zgn nn toch tot overeenstemming gekomen Zooals wij reeds mededeelden vreesde men in beide landen dat van de totstandkoming van een handelsverdrag niets zon komen En reeds overwoog men aan beide zijden maatregelen voor den toloorlog Door wederzgdsch toegeven is het gevaar voor zulk een strgd voorloopig algeweud De thans bestaande voorloopige overeenkomst wordt tot 20 November verlengd en na 20 November treedt dan het nieuwe handelsverdrag in werking Het verdrag is voor onbepaalden tijd gesloten maar daar Fraukrgk zich niet voor langeren tgd wilde binden is bepaald dat het tractaat te allen tgde met een jaar opzegbaar is Natuurigk moeten de parlementen van beide landen het verdrag nog bekrachtigen Volgens berichten uit Bern twglelt men aan de goedkeuring van de Zwitsersche volksvertegenwoordiging niet De gunstige wending in de onderhandelingen is wel vrij plotseling geschied Zondag stonden beide partyen nog beslist op baar eenmaal ingenomen standpunt en wilde men van geen toegeven weten Maandag echter deelde de Fransche gezant mede dat de Fransche ministerraad de voorstellen van Zwitserland aanvaardde Het geheele verschil liep nog over een bedrag van 2ü Irs voor gevertde zi de en tegenover de inschikkelijkheid van Frankrijk meende Zwitserland toen op dit punt te moeten toegeven In verband met de thans verkregen over eenstemming tusschen de regeeriugen mag nog wel eens worden herinnerd dat ook in je me veroordeeld hebt Maar ze gaat boven mgn krachten ik kan ze niet langer volhouden Laat me dus terugkeeren naar mgn vaderland want hier bereik ik toch niets Zoo P zei Gustaaf gemelgk Dus daarom ben ik met je over den oceaan gegaan daarom heb ik daarginds alles in den steek gelaten daarom lit ik hier kalm achter den kantoorlessenaar en verdraag ik de voortdurende plageryen van mies Clifford die me telkens baar verachting voor den gewetenloozen overlooper laat gevoelen P En nuverklaart miss Frieda me kort en goed Ik wil niiit langorl Maar daar komt nietsvan Je zult niet reeds na acht dagen hetbijltje er bji neerleggen maar je zult bierblgven en doorzetten wat we eenmaal begonnen zyn De donkere oogen van bet jonge meisje richtten zich somber en ernstig op den spreker en er lag iets als een verwgt in haar blik Houd me niet voor ondankbaar zei ze Ik weet hoeveel ik je verschuldigd ben maarik dacht niet dat de mg opgelegde taak zoo moeilgk zou zgn Ik kan geen genegenheid opvatten voor dien strengen kouden man en hg evenmin voor mg dat voel ik maaral te zeer i Wordt vervolgd