Goudsche Courant, maandag 6 augustus 1906

Dinsdag 7 Augustus 1906 No lOOOS 45sto Jaarüaiig GOUDSCHE mum DiieuwS en Advertentiehlad i oor Gouda en Omstreken releto n Jio 83 De Uitgave dezer Conrant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Fee stdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Atzonderjjijke Nommers V IJ F CENT K N lelefoon aio 8 A D V E U T E N ï I E N worden geplaatst vaiT 1 a reg els a 50 Jenten iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adveitentiën tot 1 uur de midd Herml § C oiida 1000 SCHOUWBURGLOQE Boelekade iiaatl de Sociëteit 0 UE iOEGEN AHSTËL TOONEELGEZELSCHAP ondeij leiding van S FRANK v in hot I Paleis voor Volksvlijt to Amsterdam ZONDAG 5 AUGUS WJS beroemd drama in 5 bedrijvon van GAS fON MAROT en L MARA IKF Te ij arys meer dan 300 achtereenvolgende avonden opgevoerd Gfoot succeti van Amsterdam en Rotterdam MAANDAG 6 AUGUSTUS CHARLOTTE CORDAY De Heldin der Fransche Revolutie gescliiedknndig drama in 6 bedrijven van D ENNERY Te Amsterdam meer dan 200 malen opgevoerd Oroot succes door geheel Seilerland Opening bureau 7 uur Aanvang 8 uur Prijzen der plaatsen Ie rang 1 1 S5 2e rang 1 0 80 3e rang i 0 60 4e rang 1 0 30 De Blaasvisch gevangen in de Doode Zee heeft in het water de vorm van een bot of schol heeft een snavel als een papegaai en krijgt de vorm van een duif zoodra ze nit het water komt Een beet van deze visch ia vergiftig en doodelijk Deze Blaaschvisch is GBATia te be irhtigen voor de bezoekers van het € afé inetverguniifiig HRAAIVTJIl LËK achter het Pofkantoor te GOUDA mm HET NIEUWSTE IN HEERENDASSEN Fronts Boorden en Manchetten VOORHANDEN IN De Meuwe Winkel Markt ü 66 RDIME EEOZB Gekleurde Overhemden SFORTHEHDEN BRETELS Sporlriemen enz enz SOLIKDE GOEDKHKN LAGE PRIJZEN Aanbevelend C A B BANTZINCER MF Het licht der toekomst is de Kleetrodinelainp Brandt sneeuwwit geheel rustig is zeer aangenaam voor de oogen en zeer zuinig in één woord een licht too men xtch niet beter denken kan De ELKOTRODINELAMP is direct op irdcr gasornaraent aan te brengen Wordt gaarne op proef geleverd en is te bezichtigen in bet VERLICHTINGSMAGAZIJN K AVONDISTER DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Aanbevelend M M V LOOlN Gasfitter Goïda Druk van A BRINKMAN AZii I Sociëteit ONS GENOEGEN Gouda Eiken avond gedurende de Kermis jSCHITTEBENDE V00BSTEILIN6 mr bet Internationale Schitterende Specialiteiten Gezelschap Directie Francis Pichler Itotterdam mr OFTR EiiDEiiar iD Bim LA TROUPE THE VOLDDAM BROTHERS Acrobaten excentriek LOUISE FLEURON Holland s beste Soubrette Mens HDMBEBTI Jongleur Vermakelijkheden in den Tnin DUO BASQUE Fransche Dnettisten RI KI HI P P P f The Droll enz enz enz Grootste en Nieuwste Specialiteiten en Excentriciteiten der Wereld TABLKAU Ue THEODOE HUGO S FATA MORGANA Electrische Demonstratie met slotapotheose De Polarster THE ORIGINAL SIX FLYING ROCKING GIRLS GEORGE OSRANI COMPAGNIE Pantomime De Arme Oom SOLSER en HESSE Hollandsche Karakter Duettiaten Mr voor 4 en 5 Augustus extra geëngageerd NIEUWE SPECIALITEITEN welke later op de Programma s zullen worden bekend gemaakt Qroot Orohsit ondtr Itldlni ran den Heer WILLSM BLOELARD Sapilmetstu raa htt Scola Theatir D s Haag ELECTRISCHE VERLICHTING door den Heer ST ROUSS Dordrecht Donderdag Vrpag Zaterdag en Zondag 2 3 4 en 5 Augustus Mattnée eii Soiree Aanvang A r Matinée s te half 2 uren en der Soiree s te 8 uren GEVOLGD DOOR g O IESOOO B Introductie voor Niet Leden haone Dames en Kinderen s Namiddags 50 Cent a Avonds I 1 op Vrijdag Zaterdag en Zondag direct na afloop der Soiree onder leiding van den Heer J KOOPMAN H H Loden hebben altijd vrijen toegang Inlrodiiclie voor Dames en Kinderen van Uil Leden 25 et 15 S 75 l 50 25 s Namiddags voor Dames ol Kinderen Kinderen beneden de 12 jaar s Avonds voor Dames en Kinderen Oe Programma der S lree i miUen I da aan hei Bureau verkrtlgbaar mlfu Kinderen beneden 12 jaarVrijdagen Zondagavond voor Dames en Kinderea Kinderen beneden 12 Vrgdag Zaterdag en Zondagavond na afloop der Soiree DONUERDAG 9 AUGUSTUS 1906 IMT K 1 D Ë R ü Ë R U I S s Avonds ten 6 nre s Namiddags ten 3 ure DES mmi mammi ummm m sensaalsoe mi H H Leden hebben v rijen toegang met ééne Dame en inwonende Kinderen Kinderen van Niet Leden linnen deze Gemeente woonachtig worden niet toegelaten Hierop zal ten strengste worden gelet Entiée voor Dames en Kinderen 25 cents Introductie voor vreemdelingen 50 et Entree voor de Dienstboden als geleide 25 et NIEUWE Aalbessen Jenever ZOETE en ZURE Verkrijgbaar bij elke hoeveelheid Aanbevelend Firma C LOÏÏRENS TELEPHOON No 28 EENIS1EF0T7MTIEE Heil wordt verzocht oi t MERK te letten ÜIT HKT MAOlZZra TA lf H lUVI NSWAAY ZONEN QOBINCHUM Deze THEEËN worden a elcferd in verzegelde pakjes van v IWM n een half en een Ned oni met vermelding van Nommer en Pri s voorzien van neveuataaat Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BEEEBAAET Lz Een groote overwinning werd dezer dagen behaald waarbij partijen tevreden konden liia Hst was de Sanguinose die de overwinning behaalde zooals zij reeds zoo menigmaleu heelt gedaan en wanneer gil dezelfde verschijnselen hebt dan zal de Sangninose ook voor D hetzelfde doen Mejuffrouw VAN DORP v d Neerstraat 83 Den Haag schrijft Daar ik uwe Sanguinose gebruikt heb wil ik U ook gaarne mededeelen welk een heilzaam middel dat voor mjj is geweekt Ik had veel last van zenuwen in het hoofd en kon baast niet eten Qu ik voelde mij gedurig moede loom en lusteloos maar nu na het gebruik van 6en viertal flesschen Sangninose is dit alles bij my verdwenen üijn eetlust is teruggekeerd ik gevoel mij veel beter rustiger en sterker en heb ook geen last meer in het hoofd Ik durf uwe Sangninose met vertrouwen aanbevelen Den Haag Mej T J VAN DORP Gij die dit leest doet uw voordeel met boven medegedeelde ervaring Volgt het voorbeeld van Mej Van Dorp wanneer gij geen baat vindt bg uwe tegenwoordige behandeling Oe Sanguinose is een buitengewoon krachtig middel om bloedarmoede bleekzucht nigemeene zwakte en algeheele verslappingstoestanden snel en grondig te overwinnen Zg heeft honderden geholpen die reeds vele andere middelen hadden geprobeerd zg kan ook U helpen Zie dan niet tegen de kleine uitgave op zij zal U groote winst brengen Wees gewaarsehuutd tegen namaak De echte Sangninose wordt verkocht in groene flacons van 300 gram en kost per flacon f 1 50 6 flac f 8 12 flac 15 Te Gouda bU WOLFF Co Westhaven 19S hoestenden VAN DAM Cc Den Haag Maak eens kennis met ons nieuwe middel VIJGENHONIG v Bulteiitandscb Overzicht Sedert Donderdag wordt de Newa s nachts door een bij de Oostzeewerf liggenden kruiser door zoeklichten verlicht De bij de hoofdstad voor anker liggende oorlogsschepen en jachten hebben bevel ontvangen steeds gevechtklaar te zgn Wat er zich te Reval afspeelt is nog niet duidelijk De kruiser Famjat Azowa 6700 ton met 570 man bezetting welke na den commandant en vier offlcieion te hebben vermoord met het schip zee koos schönt te Reval te zijn teruggekeerd nadat do muiters het waarschi nl k in een gevecht van man tegen man hadden afgelegd Het trouwgebleven deel der bezetting verzocht met seinen hulp der landmacht en leverde de muiters ongeveer 150 in getal aan de autoriteiten nit Niettemin geeft het Reuter telegram uit Beval hoewel in details niet dnidelijk den indruk van volslagen desorganisatie van het eskader Een muitende torpedoboot die doorbreekt naar Reval de bemanningen der overige oorlogsschepen die haar schepen in den steek laten en zich in de bosschen verschnilen de kruiser lees kanonneerboot Abrek door de bemanning op het strand gezet op een ander scbip de vuren gedoofd welk een beeld van wanorde en insubordinatie Maar ook de muiterjen te land nemen toe Een oproer in de oude Nyelandskazerne te Helsingfors dat Donderdagmiddag uitbrak en tot een gevecht aanleiding gaf waarb j de kogels tot in de straten vlogen is nog meer een uitvloeisel van de zeemuiterijen In het groote artillene kamp Remberlof bil Warschau heerscbt echter naar thans bericht wordt reeds sedeit 1 Augnstus een oproer de officieren werden weggejaagd en de muiters begroetten de tegen hen oprukkende kozakken metkaïtetschoten Overliet verder verloop wordt en dit is geen gun stig teeken strenge gtheimhouding in acht genomen De heer von Tippelskirch heeft aan de Dnitsche binden een verklaring gezonden waarin bjj zich tegen de bebcbuldigingen die wegens zijne betrekkingen met mai vir Iischer in de pers zün uitgesproken als volgt verdedigt I De bewering flat de firma Tippelskirch aan majoor Fiscjer jaren lang geld tot een bedrag van lOO SoO mk ter leen zon gegeven hebben en dat de firma ten gevolge van de geldeljke alhankelükheid van den majoor onbehoorlp groote winsten zou gemaakt nebben is onwaar Wel waar is het vol li vel sstiujd 22 Had ik ook maar een enkele maal een hartelijk woord van zijn lippen gehoord dan zon ik getracht hebben hem te naderen maar zijn koele strengheid en ongenaakbaarheid schrikten mij altl d terng Onstaat nam Frieda s hand en liet haar naast zich op de sopha plaats nemen Heb ik je dan gezegd dat je taak gemakkelijk zou wezen f vroeg hiJ Zij iszwaar genoeg zwaarder dan ik zelf geloofde maar onmogelijk is ze niet Maar met dieschuwe teruggetrokkenheid zal je niets bereiken Je moet den vijand aangrijpen desnoods storm loopen Ik kan niet I riep Frieda op hartstochtelijken toon Ik zeg je toch dat ik geenenkele neiging in mij voel voor dien man en als ik geen liefde kan geven noch ontvangen wat doe ik dan nog langer hier PIk smeek je dns laat me terugkeeren naarmgn vaderland Wat hindert bet dat ik armben je zult me toch niet verlaten en ik benosg ik kan werken Duizenden verkeereu a denuUden toestand alt Ik en moeten den gende De firma von Tippelskirch heeft aan majoor Fischer nooit gelJ geleend of hem in eenigerlei vorm nitkeeringen gedaan Ongeveer 7 jiar geleden was de toenmalige kapitein Fischer buiten zijn schuld in een moeilgk parket gekomen omdat ztjne zieke later onder cnrateele gestelde vrouw achter zp rug groote schulden had aangegaan De ondergeteekende deelgenoot in de firma von Tippelhkirch die met Fischer als Afrikaan sedert jaren bevriend was kwam toen met vrienden van Fischer bijeen om te overwegen wat er gebeuren inoest om een ramp te verhoeden De uitkomst van de beraadslaging was dat een oud gezien Afrikaan die met Fischer bij den troop van Wissman gediend had 3000 mk en de ondergeteekende 2000 mk beschikbaar stelde maav deze laatste daarbij voorgaf d it een ander het geld verstrekt had Fischer nam het geld pas aan toen die bewering hem geloofwaardig voorkwam betaalde zpne schulden en ondernam stappen om zijne vrouw onder cnrateele te stellen Do hem verleende hulp was een daad van zniver menscheljke deelneming met een vriend die in weerwil van zijn bescheiden en eenvoudige levenswijs door treurige familie omstandigheden buiten zijn toedoen in een benarden toestand was gekomen Alle oneerlijke bijbedoelingen waren daarbij uitgesloten Dezelfde overwegingen gaven den doorslag toen eenige jaren later opnienw een som van 2000 mk te leen werd gegeven De leveringscontracten voor tropische uitrustingen zijn met het bestnur van de kolo niale afdeeling gesloten De voorwaarden voor de levering en de prgzen ziju telkens nauwkeurig overwogen en berekend waarbij onpartijdige menschen meegewerkt hebben Het verwijt dat de firma by deze leveringen door te booge prijzen of slechte waar de rijkssctiatkidt benadeeld zou hebben moet als volkomen onjuist gewraakt worden w g von Tippelskirch De Berliner Ztg die goed van de beele zaak op de hoogte schijnt te zijn toekent bü deze verdediging van de firma aan dat de geziene Afrikaan die meehielp om kapitein Fischer op de been to houden de raad van legatie Bumiiler de vroegere adjudant van Wissmann was Ongelukkigerwijs was Bnmiller deelgenoot in de firma Tippelskirch Ook de vele andere heeren die naar zg erkend hebben majoor Fischer met grootoie of kleinere sommen hebben geholpen zaten door een ongelukkig toeval allen met geld in dezelfde firma Al die heeren hebben erkend dat zy majoor Fischer geld gegeven hebben al herinneren ziJ zich niet goed meer hoeveel het was en of het hun terug strijd met het leven aanvaarden Ik wil dat tienmaal liever doen dan bedelen om rechten welke mij ontzegd worden Ik heb me alleen naar je wil geschikt toen je mg naar je broer bracht maar ik heb hem en zg n rgkdom niet noodig Maar hiJ heeft jou noodig Frieda 1 Hjj heeft je liefde veel meer noodig dan je denkt Er kwam een bittere glimlach om de lippen van bet jonge meisje Daarin vergist ge je zeker I Ik weetnog wel zeer weinig van de wereld en demenschen maar dit voel ik zeer goed datmgnheer Sandow geen liefde noodig heeften ook niet verlangt Hü bemint volstrektniets op de wereld zelfs Jessy niet die tochbijna als een dochter onder zijn oogen isopgegroeid bji bemint zelfs jou niet zgueenigen broeder Hg leeft alleen om geld te winnen en zg n reeds groot vermogen te vermeerderen Is het waar werkelijk waardat hij in handelsrelatie staat met dien Jenkins dat bg een man van znik een reputatietot zijn vrienden rekent P Och kind van dat alles begrijp je niets zei Gustaaf ontwijkend Wie evenals mjjnbroer al zijn geluk in onheil alle zegen invloek zag verkeeren zoo iemand wordt een geheel ander men ch met andere neigingen andere begeerten andere opvattingen Ikweet toch rat mjja broer van twaalf jaar betaald is De grootste som die majoor Fischer ooit van zijne vrienden ontvangen heeft werd hem in 1899 uitbetaald hetzelfde jaar waarin de overeenkomsten met de firma von Tippelskirch vernieuwd werden V Het Engelscbe Hoogerhnis heeft in twee lezing de onderwijswet dei liberale regeeri g aangenomen maar nit de redevoeringen van de sprekers der oppositie vooral uit do rede van den hertog van Devonshire kan worden opgemaakt dat bö de behandeling in derde leïiing dus bg de artikelsgewijze behandeling een aantal belangrijke amendementen is te wachten Ongutwuleld zal bet Hoogerhuis in het najaar de wet van minister Birrel verwerpen indien het Lageihnis niet ineen ingrijpende wijziging toestemt Intusschen heeft echter het Hoogerhuis in een eerste conflict dat reeds met het liberale Lagerhuis is ontstaan toegegeven Het beeft eei gisteren zijn amendementen op de Irish Labourers Bill die door den sjieaker van het Lagerhuis onwettig waren genoemd weder ingetrokken Lord Lansdowne deed hiertoe liet voorstel maar hij voegde er hg dat het Hoogerhuis tevens moest uitspreken dat de Lords door in dit geval toe te geven geen precedent wilden schopjien en hun rechten wilden handhaven Het Huis moest vasthouden aan zgn recht bepalingen vast te stellen ten aanzien van de beginselen der schatting volgens welke onteigeningen ten nigemeenen nutte zouden kunnen geschieden Aldns geschiedde Maar de Westm Gazette merkt hierbij op dat daden toch meer waarde hebben dan woorden en dut men dus gerust kan zeggen dat in deze eerste ontmoeting tusschen beide Huizen het Lagerhuis de overwinning heeft behaald Lord Lansdowne s motie raakte de eigenipe qnaestis niet Het ging bier om het beginsel dat het een uitsluitend recht is van het Lagerhuis om te beslissen over de bestemming van de politieke fondsen Nu hier toch sprake is van Ierland kan tevens vermeld dat do lersclie ouder staatssecretaris Macdonell te Dublin heeft aangekondigd dat het volgend jaar de verwachtingen van de groote meerderheid der Ieren zonden worden vcrwezenigkt men leest hieruit dat den Ieren zelfbestnur zal worden toegestaan ♦ Vorst Nicolaas van Montenegro die zooals wij vroeger eens hebben uiteengezet veel geld kan gebruiken schijnt op het oogenblik ill geld verlegenheid te zitten De Russische was Wat toen in hem leefde kan nog niet geheel dood zg n Ik heb je geroepen om zgn beterik te doen ontwaken jg moet dat doen je moet het althans beproeven Deze op zeer ernstigen toon aitgesproken woorden misten hun uitwerking op Frieda niet doch zij schudde zacht het hoofd Ik ben voor hem een vreemde en ikzal dat altijd blijven Jg zelf hebt me verboden hem iets van onze betrekking te laten vermoeden Zeker heb ik dat gedaan want als hünu reeds de waarheid ontdekt dan zou hü je waarschijnlijk meedoogenloos van je afstooten en een stijfkopje zooals jg zon geenminuut langer meer standhouden en dan was alles verloren 1 Je zei me zooeven dat ergeen enkele stem in je binnenste spreekt llaar die moet zich laten hoeren bg jou zoogoed als bij hem en dat zal ook gebeuren als je maar eerst geleerd hebt oog in oogtegenover hem te staan Ik zal het beproeven I zei Frieda meteen diepen zucht Wanneer ik echter nietsbereik als ik alleen norschheid en wantrouwen vind Dan moet je bedenken dat de man in zijn leven veel ondervonden heeft wat hem geleerd beeft de menschen met argwaan en wantrouwen te bejegenen JiJ bent daaraan onsohaldig jij lüdt door de tchnld van an subsidie van 5000 roebels is tot de helft verminderd en de vorst ziet thans nit naar middelen om dit verlies te dekken Hü heeft het oog geslagen op den sultan die naar hij meent hem wel wat kan leenen Maar sultan Abdoel Hamid is ook ditmaal doof aan dit oor Evenalh reeds bg vroegere gelegenheden weigerde hg in de door den vorst der Zwarte Bergen ontworpen flnancieele operatie te bewilligen Vorst Nicolaas heeft nu een middel bedacht om den sutan wat milder te stemmen Dezer dagen is n 1 een oekase uitge aardigd waarbd aan de Mohamedaansche vrouwen te Dnicigno Antivari en Podgoritza i het dragen van den sluier wordt verboden Daar echter deze oekase in strgd is met de voorschriften van den Koran wil de Mohamedaansche bevolking het land verlaten eenvoudig znllen worden verbeurd verklaard Op deze wiJ e schijnt de vorst sulan Abdoel Haniid die als kali jf verplicht ié de geloovigen te steunen er toe te willen brengen door het aanbod van een lecning op onbepaalden termijn natuurlg k de intrekking van het verbod te verkrijgen Al mag dan vorst Nicolaas gebrek aan geld hebben aan slimheid schijnt het hem ni t te ontbreken De binden schrijven baast lederen dag over Harry Thaw dei man die Stanford White in t openbaar doodschoot en die nu bepaald de moordenaar in de mode is Intusschen bepalen zich die mededoelingen in hoofdzaak tot vermoedens over den weg dien familie en advocaten van den dader zullen inslaan om dezen nit de handen van het gerecht te redden een niet zeer stichtelgke manier van doen De oude mevrouw Thaw schijnt zich nu gevoegd te hebben naar den wensch van haar zoon om diens verdediging te laten berusten op nittarting wegens het gedrag van den vermoorde tegenover mevrouw Thaw en op tgdelgke zinsverbijstering bij het plegen van de daad Harry Thaw wiens ïaak pas over een paar maanden in behandeling komt schijnt in de gevangenis goed gezond te zgn maar zg n vrouw heet z er overspannen Mevrouw White de weduwe van den vermoorde is naar Engeland vertrokken Verspreide Berichten Feiskrijk Een militaire ballon is te Epinal van deii kabel gebroken en in de richting van de Duitsche grens verdwenen deren maar zg drukt je daarom toch met haar volle zwaarte Het jonge meisje antwoordde niet maar er vielen een paar heete tranen nit haar oogen terwijl e haar hoofd tegen Gnstaaf s schouder vlijde Deze streek haar zacht met de hand over het voorhoofd Arm kind Ja het is hard op jon leeftijd waarin alles vreugde en zonneschijn moest wezen reeds z6o diep ingewgd te zgnin al de ellende des levens Het is meindertijd reeds zwaar genoeg gevallen ie alles te onthullen maar ik voelde dat je alles moest weten Hond daarom moed mgnkind wij znllen ten laatste toch overwinnen Frieda droogde haar tranen en dwong zichzelve om te glimlachen Je hebt gelgk ik ben ondankbaar jegens je en toch heb je zooveel voor me gedaan Je bent De beste en edelste der menschen viel Gustaaf haar in de rede Natuurlijk ben ikdat en ik voel me diep beleedigd dat miss Clifford dit nog altijd niet wil inzien hoeweljÜ t haar op zoo treffende wjjze hebt verzekerd Maar ga nu eenige oogenblikkenm den tnin je riet er zoo veihit en opgewonden uit de bnitenlucht zal je opfrisschonIk wacht intusBChen hier op Jessy Wordt ttnolfd