Goudsche Courant, dinsdag 7 augustus 1906

8 I Qisteren is te Parifs de koloniale tentoo nstolling geopend Do AlliancQ Israelite Unlverselle centraal comité te Parijs heelt der Fransche regeering verzocht een schip naar Odebsa te zenden om met het oog op een te verwachten Jodenslachting te Odessa degenen die dat wenschen aan boord te nemen EsOELiSD De landgrabbers hebben althans dit sucses gehad dat de regeering een dringend wetsontwerp gaat indienen ter bevordering van het kleingrondbezit Er zullen 70 750 acres kroondomcin beschikbaar voor worden gesteld De grabbers te Plaistow zjn ban leiders kwvjt Het schgnt dat de lielhebberg er nu ai is Beloie De regeering hoett concessie verleend voor do eerste kolenmijn in de Kempen gemeente Asch De Association Maritime heeft ter vervanging van het vergane sohoolschip LeComte De Smet de Nayer aangekocht hetzeilschip Linlithgowshiro van de reedorüTh Law Co te Qlasgow BiLKlS STATEN Volgens gerachten bereiden de Balgaren tegen 6 dezer in Philippopel en omgeving ecu algemeenen aanval op de Grieken voor De vorst van Montenegro heelt den Tarkschun vrouwen in zyn rgk verboden langer gesluierd over straat te loepen Dientengevolge verhuizen vele Uahomedanen uit het land der zwarte bergen Amerika De Argentijnsche minister van marine zal de aandacht van bet Pan Amerikaansche Congres vestigen op de omstandigheid dat zoowel Brazilië als Chili ban marine versterken Gemengde Berichten Men mel uit HaarleSi Door de politie is een verordening uitgevaardigd waarbij het verboden wordt dat bö de a B kermis dames artisten die optreden in calé s in aanraking komen met het publiek Ja zelfs moeten zij daarvoor onzicbtbaar zi n als zij niet zingen of spelen Met het bakje rondgaan is die dames verboden zoodat er niet anders opzit dan een manspersoon mee te brengen die dat voor haar doet Want mannen artlsten mogen zich laten bekpen en tusschen het publiek ingaan ook als zg niets uitvoeren en centen ophalen mogen ziJ ook De politie schijnt alleen gevaar te duchten in de kermisweek want nu al eenige dagen achtereen zitten de dames van een Zigennerkapel avond aan avond vrij en luchtig tevens zonder gordijntjes ervoor op een podium in de Kroon Dit Baalte meldt men aan de Zw Ct Eergisteravond circa 8 uur had alhier een ernstig ongeluk plaats Toen de landbouwer 7 Koolhof met zjjn wagen van de buurtschap Linderte naar Baalte reed sloeg het paard op hol en kwam in bet dorp met zulk een kracht tegen een boom terecht dat e bereider door den schok van zijn zitplaats viel en tusschen den wagen en den boom zoodanig bekneld werd dat hy onmiddellijk op de plaats dood bleef Door het breken van het eenspan kwam het paard los en vervolgde toen zijn wilde vlucht totdat het in het midden van bet dorp tegen eon huis terecht kwam daar eenige ruiten verbrijzelde en tot staan gebracht werd door in middels toegeschoten hulp Het beest bekwam alleen eenige kleine kwetsuren aan den kop De zoo vreeeelijk te pas gekomen Koolhof was een oppassend man gehuwd en vader van drie kinderen Men schrijft uit Winschoten In de Nieuwe Teielsche Courant van 25 Jn i jl kwam de navolgende advertentie voor Tuborculose of Teringlijders Degene die ladende is aan Tuberculose longtering IS in zijn eigen bolnng verplicht mijn NeUsab te gebruiken Deze Nelisab doodt alle bacillen tot in de kleinste atomen van het menschelp organisme Door jarenlange stadie is hot mij gelakt n product samen te stellen hetwelk verrassende resultaten oplevert Zendt postwissel A 1 2 50 en u ontvangt franco per post een flacon Nelisab met gebruiksaanwijzing Adres Dr Ingenez Winschoten De heer J Ruibing secretaris der gemeente Tuxel die hier ter stede zijn oude geboorteplaats vertoefde waarschuwde reeds in t No van 1 Aug jl van de Nienwo Texelsche Courant tegen de kwade praktijken die met deze bekendmaking werden bedreven W kunnen eraan toevoegen dat hier ter stede geen dr Ingenez woont noch bekend is doch dat een onzer ingezetenen die met een handelsreiziger dit voordeolig zaakje sehïnt te drijven reeds door den inspecteur van politie over deze flesscbentrekkerg werd verboord Dit eerst ter waarschuwing ian het goedgeloovige publiek De correspondent te Kotaradja van de Tel seint Dokter üiephnis is terwijl hij te LhüNga wandelde aangerand HiJ word licht gewond In bovenstjland telegram zal bedoeld zijn de heer P Diephnis arts officier van gezondheid Ie kl Lhii Nga ligt aan do kust in tiiootAljoh Men schiijft aan N R Ct Een jongenije van ongeveer 6 jaar zoontjevan den arbeider H in bet Stienzer Óudland is Vrijdagmorgen ongeveer 8 uur door den bliksem getroffen en gedood Uiterlgke kenteekenen ziin niet aanwezig De hoogst zwangere moeder zag het kind dat op weg wasnaar school zich omkeeren waarschijnlijkom wegens het vreeseljjke onweer naar buisterug te gaan en toen vallen om nietweer op te staan i In Den Haag is ontvreemd een brief inhoudende o a oen bankbiljet ii f25 2 biljetten f 10 en een uitgeknipte advertentie uit het Algemeen Advertentieblad aap bet adres van den heer Q Schilte p a v d Brink Kerkordam bö Nijmegen Deze brief is gepost aan het hoofdkantoor in Pönsestraat in Den Haag doch niet door den geadresseerde ontvangen Draadlooze telegrafie Over de bezwaren die de draadlooze telegrafie over dem oceaan heelt te overwinnen geeft een Amerikaansch tijdschrift gj nige bijzonderheden Pk3 Professor Fessenden die het doekvaBjllarconi nastreefde heeft deze moeielpheden in zijn stations Brant Bock by Boston in Massachasetts 5600 K M afstand onderzochten het resultaat openbaar gemaakt Terwijl onder gunstige omstandigheden draadlooze berichten zouder moeiteiuitgewisseld kunnen worden verschilde deimogelijkheid om teekens oVer groote afstanden over te seinen niet 8lec it8 op verBchillen le dagen doch ook op verschillende tijdstippen van een zelfden dag Op enkele dagen kwamen de teekens 500 maal krachtiger aan daii anders onder schijnbaar dezelfde omstandigheden De oorzaken van die veranderingen schrgft Fessenden aan bet zonlicht toe en ook aan zekere breede atmosferische lagen van absorbeerende stof die do bedrvjfsintensiteit aanzienlijk verminderen Omvang en hoogte der lagen boven den zeespiejfel wisselen De lagen schijnen in de tropen waar het bedrgf met grootere golflengte moeielijker gaat dan io de gematigde luchtstreek dieper boven bet water te liggen ze hebben in enkele gevallen zooveel intensiteit geabsorbeerd dat slechts ongeveer lo der uitgezonden energie werkzaam aankwam Een andere waarneming waarvoor de verklaring nog ontbreekt is dat op verschillende tijdstippen berichten gemakkelijker tusschen het oosten en het westen dan tusschen het noorden en het zuiden verzonden kannen worden Verder zou men zeggen dat ook de breking van het licht een zekere rol speelt Vermoedelijk zijn beide verschijnselen aldus te verklaren dat de absorberende lagen waarin men den ernstigsten hinderpaal voor de overzeescbe draadlooze telegrafie ziet voortschuiven Naast deze moeilijkbeden voor de radiografie over den oceaan heeft de draadlooze telegrafie volgens het tpschrift Electrician nog in het bijzonder onder da gewone natnuriyke elektrische ontladingen te lijden Hoe meer men den equator nadert des te meer doet zich dit bezwaar gelden bet treedt echter ook in onze breedten al storend op Verder is de zomer voor het draadloostelegrafisch verkoer ongunstiger dan de winter De natuurlijke elektrische ontladingen schijnen ook met de vergrooting der gebruikte golflengte beter bemerkbaar te worden In de praktijk kan men bijna altijd mot 150 meters lange golven behalve bü naburige onweders tot op 180 K M afstand zonder moeioiykheid telegraleeren bij golflengten van 1500 meters treden echter elektrische ontladingen bijna voortdurend op Een onzer lezers schrijlt ons tot waarschuwing van anderen hetgeen hg eergister ondervond van kwartjesvinders Toen ik op den weg van Duivendrecht naar Diemen fietste kwam mg een net gekleed heer op een motorfiets gezeten achterop Hij groette mij beleeld en vroeg waar de rit heen wai Nadat hy gezegd had ook naar Diemen en Amsterdam te willen gaan vroeg hg mg of ik door hem voortgeduwd wilde worden waarin ik toestemde Na eenige minuten gereden te hebben zagen wy twee mannen in het gras zitten kaart te spelen De stoomfiets stopte toevallig vlak by hen Mijn metgezel stapte al begon een praatje met de beide mannen die er in toestemden hem mede te laten spelen H j begon ook werkeiyk met hen te spelen en had in minder dan tien minuten 1 50 gewonnen Dat moest ge ook eens doen sprak mgn gelukkige mede reiziger misschien wintgg ook een poji ol vgltig Ik bedankte echter vriendelgk en zeide dat ik geen geld btj mij had Daar wist de motorfietsrgder ook wel raad op hg wilde nrg namelgk vyitig gulden leenen als ik dat maar op een papiertje erkende hg zon bet geld wel tehuis bgrng komen halen Toen ik echter beslist bleel weigeren bleel mgn metgezel doorspelen Toen ik het nummer en merk van zyn motorfiets wilde opnemen bemerkte ik dat die overplakt waren Fiejsryders rn wandelaars past dus oj voor lieden die trachten er argelooze men j schenijpp deze wyze in te laten loepen zekej aing Dril jongedameè uit Oistfr yk N Br j namen dezer dagen in een dtchterlgke stem miugietbesluit ineen visc lchuit ofschoon die Éet zeewaardig wajll d6n zonsondergang Ie genieten De eigeiiaar van de bootnam me taak van roeier Bp zich on terwille van de lichte zomertoiMtws der dames plaatlte ihy drie Weener stoel i in de boot Men fistak in e Maar we ira merkten de tSree dames i die achterin Vaten Intt eir langmmerhand Water in de bdot kwim On waafflchuwdeni d n roeier doch deze verIe dat r geen gevaar was Plotselcht Br vMde de boot zich geheel juist Ove een plek die vol ens de gernststellendw verzekiriHg van den roeier vgfti meteis afef koa zyn hy kon nog eenigeslagel doen maat toen zonk de boot ei met en Vinhoopskreet daar gaan we 11lagen allen i t water i Oelukki was de boot juist l oven tamelgk bndiepe nlek zoodat het hoewe met veel uspann iDg allen gelukte den waltb bereikep y i De ondergaande zon wierp haar laatstei stralen pp drie dr rende stoelen Ook nog gedurende Augustus en September zal de groote Mtografietentenloonstelling te ierlgn geopeUif zgn Het Pruisische parlement beeft daartoe gedurende zgn zdmer rusttgd het Abgeordnetenhans iii de Prinz Albrechtstrasse beschikbaar gesteld De zaak gaat uit van do Photogr GesellBchaft maar heeft zoo niet een officieel karakter dan toch een stempel van olficieele aanmoediging Alle vertakkingen vap de fotografie zyn vertegenwoordigd maar het algemeene oordeel is dat de atdeeling Wissenschaftliche Photographic toepassing dar fotografie op verschillende wetenschappen de merkwaardigste is een éénige gelegenheid om zich een denkbeeld te vormen van de wgze woarop de verschillende vakken van natuurwetenschap de fotografie in hun dienst stellen De drie Rgks institnten te Potsdam geodisch meteorologisch en astro pbysicalisch begunstigden de tentoonstelling met inzendingen in dat opzicht hoogst belangrgk Af en toe worden er voordrachten gehouden en nieuwe vindingen geëxpliceerd Het meest trok da aandacht van deskundigen een nouveauté van de firma Zeiss te Jena Dit toestel heet Epidiaskop naar de uitdrnkking van een deskundige heeft het de eigenschap eenvoudig alles op het doek te werpen wat voor zgn licht gebracht wordt schryft men aan t Nieuws PoslerUen en Telegraphic Benoemd 1 Aug tot klerk der posteryen en telegrafie 2e klasse do tgdelgke klerken J C de Kok en S de Qast tot briovengaarster te Ruinerwold mej H J A G van der Vegt tot brievengaarder te Lemelerveld de postbode A Nienwiand aldaar te Bergentheim G J Sngders 16 Aug tot klerk der postergeo en telegrafie 2e klasse de surnumerair der posteryen en telegrafie L A A van Haaften Verplaatst 18 Juli de klerk der postergen en telegrafie 2e klasse J Walta van Amsterdam telegraafkantoor naar Zaandam 30 Juli de klerk dar postergen en telegrafie 2e klasse Q de Ridder van Zierikzee naar Neuzen 1 Ang d commiestitulair der posteryen en telegrafie M M Harger van Zaandam naar Hillegom de klerk der postergen en telegrafie Ie klasse J M Leger van Pnrmerend naar Schagen de klerk der posteryen en telegrafie 2e klasse L Barreveld van Schagen naar Parmerend 1 Sept de klerk der posteryen en telegrafie Ie klasse B Blok van RoelofArendsveen naar Almelo 16 Oct de commiestitulair der posteryen en telegrafie P van den Tol van het hooldtelegraafkantoor naar het bgpost en telegraafkantoor van den Boschstraat te s Gravenhage Eervol ontslagen op verzoek 20 Juli de brievengaarder te NederLang broek H J Kronenborg 1 Oct de direc teur van het post en telegraalkantoor te Dirksland C Heszler Welk out kan de lulernalioaMe Vereeniging Vrede tentoonslelliog stichien m hoe werki lij Uit de verslagen der onlangs gehouden Interparlementaire conferentie bigkt ten daidelgkate dat de regeeringen en een groot deel der volksvertegenwoordigers overtuigd zjgn van de noodzakelijkheid om de lasten die do uitgi ven tot instandhouding van leger en vloot jaarlgks voor iederen staat met zich brengen te verminderen Enkele regeeringeu beginnen dan ook hoewel schoorvoetend op hun begrootingen voor leger en vloot te bezuinigen in afwachting dat de staten op een eerstvolgende conlerentie unaniem een besinit zullen nemen omtrent de wgze en de mate van beperking der bewapening Uit don aard dar zaak zouden alle regeeringen zich bereid verklaren hunne uitgaven voor leger en vloot te verminderen ja zouden wellicht tot gefieele alschalflng van een oorlogsleger overgaan indien zg slechts de besliste overtuiging hadden dat de groote meeMerheid der inwoners van de beschaalde landdn in geiyken in omtrent het vraagstuk dacljj en de pvertijiging overheerschte dat het ijKoweld iioogsjëds mag dienen om het recb te ianabave Unaar bet nooit goed te keuren m dat het J f eld de plaatsvervanger van met T ecbt is 1 D 6 overtuiging Jbffitaat reeds by do inwonet s Van een sttaaf ten opzichte van el leden beschaafd tiwoner van Nederlaiid zou v4 een ten h mel Schreieqde onr cBtvïardi held rekep indien ward t eges t dat stMke menschen op eigien gezj g eigendom vm zwakkeren mochten meldtnei en indibn g meenden ds aiwp recht te hebben ndei acht het goed Ian vfolgens Vastge iaal daartoe aaner een politiemacht aven Eigenaardig i g niet inziet dat ïedembescb aald NedeM dal er vecht wordt geg stelüe iégelen door n gesteld persooen en dw is om net recht te hans is het dat menigeen i hetgeen tusschen de ihmners van één land als rechtvaardig wordC Deschouwd ook betracht moet worden t opzichte van destaten ouderling l Do Internationale Vereeniging Vredoton toonstelling tracht deze meening bg zooveel mogeiyk personen ter wereld te vestigen Uit den aard der zaak is zy hare werkzaamheden I egonnen binnen de Naderlandsche grenzen zy wil en moet echter nu ook buiten de grenzen haar meening ter kennis der beschaalde menschen brengen anders zal baar werk weinig nut stichten Immers ai wil Nederland wel dat er tusschen hem en zgn naburen een toestand van dwingend recht ontstaat tot het aangaan van een overeenkomst is meer dan één party noodzakelgk Indien iemand weet dat hg zal moeten samenleven met personen die zwaar gewapend zyn en geen ander recht erkennen dan dat van de sterkste zal hg ook zoover zgn middelen dit veroorlooven zorgen gewapend te zyn Zich zonder verweer te laten plunderen ligt niet in dun aard der tegenwoor Mge menschen Eerst wanneer het meerendeel der menschen waarmede men samenleven moet een geschreven recht geldig voor allen erkeat en de overtuiging bestaat dat die meer derheid alles in bet werk zal stellen om het recht te allen tgde te handhaven kan men zgn wapens alschalten Nu zyn er in de wereld ruim een millioen personen die werken om de overtuiging te bevorderen dat er een internationale rechtstoestand moet komon Deze strgden hiervoor gedeeltelgk omdat hun rechtsgevoel geen vrede kan hebben met den bestaanden toestand van rechteloosheid tusschen de staten gedeelteiyk omdat zg begrgpen dat hun welvaart en dat hunner medemenschen in hooge mate tegengewerkt wordt doordat per jaar in Europa meer dan vgf duizend millioen gulden besteed moet worden voor een doel dat voor minder dan 10 pCt van dat bedrag volkomener bereikt zon kunnen worden indien men over dat onderwerp slechts een paar uren wilde nadenken en voor zgn gevoel voor recht uitkomen Dat doel is ook het onze een internationale toestand moet er komen wg willen bet tot and komen van dien toestand bevorderen Vier middelen zgn hiertoe io onze Grondregelen genoemd zg zgn a het tot stand brengen en honden eener WereldVrede tentoonstelling in Nederland bg gelegenheid van de voltooiing en inwyding van het Vredespaleis Carnegiesticbting te s Oravenhage b het inrichten van internationale congressen en het doen houden van voordrachten c het zoeken van samenwerking met vereenigingen die een gelijksoortig doel beoogen d het uitgeven van geschriften en het nitschrgveu van prysvragen Betreltende punt a wil ik opmerken dat hierover naar ik bemerkt heb veel verkeerde opvattingen bestaan Ik zal hierover straks sproken Aangaande punt b wil ik moedeelen dat bet zeer zeker voor ons dool in hooge mate bevorderlijk zal zgn indien in het jaar dat het Vredespaleis wordt ingewijd de voormannen van kunst en wetenschap ingenieurs landbouwers economisten enz enz kortom mannen van studio en praktgk in ons land te zamen komon en beraadslagen over hunne gemeenschappolgke belangen Do menschheid zal daardoor zien in welke mate de ibel4 gen der individnen van do verschillende staten in elkander grijpen het zal aan de werild duidogker wordijn dat door do verbetering van het verkeer de belangen van allo volkeren gemeenschappelijk zgn geworden Wg znllen er naar streven en zgn reeds met dat deel onier taak begonnen ons land in het jaar waarop hot Vredespaleis wordt ingewgd tot een brandpunt te inakon van alle intornationile vergaderingen Het sub 0 genoemde mid iel behoeft weinig toelichting uit den aardidor zaak zal hot uitgeven van geschriften ep hot uitschrijven ran prgivragen zooals genoemd sab d een krachtige propaganda bevorderen j Het tot stand breitgen eener Werold Vrede tentoonsttelling zooals sub a genoemd wordt ia noodzakelgk wil do inwgding van bet Vredespaleis tot oen l gebfeurtonif van den eersten rang wordjjn gemaakt niet tot een gebeurtenis waard gedurende oen of twee dagen de aandacht is gevestigd maar tol een feest teaarop zich e aandacht von het be I schaafÉe deel 4er Aiensehhe d naanjlen lang conceltreeert Die I éitoonstefting zaUeen zeer krachtig propa ia lamiddol zgn j i f i Ie 2e Oift at velo ihdustrilMlen uit binnen en blMnland belang dfirb hebben en dSrdoor hun aandacht op het doel onzer VlBenigitig wordt govestlgd f OwSat de mhoud van den Vredestompel diflin let Imiijden der teutoonstolling lgo iatst j jzgn zal aant09ncn dat bet onmpigeliSkJ Is den VredS in stand te houden ddar aanschaffing Vad beter en duarder aanvals en verdijdigingsniiddelen eh daWdoor het grobtste deeli der bezoekers aai worden overtuigd dat bet noodzakel ll is om een iiiternatioualeii rechtstóesiliicd tot stand tje brengen 3e Omdat do tontuonsyillin dient tot het propageeren van hot beginsel dat vertegenwoordigd woidt door het Pormanente Hof van Arbitrage een instelling van internationale beteekenis en zij daardoor de belangstelling van alle volkeren zal genieten De Internationale Vereeniging Vrede tentoonstelling zal veroorzaken dat een zeer groot deel der menscbheid eerst zal nadenken en dan oveituigd worden dat de tegenwoordige wgze waai op de Vrod e iu Stand gehouden woidt voor oen andere een toestand van recht moet plaats maken Bedenken vg slechts dat Nederland in 1904 26 2 pCt van zgn budget zijnde ruim De Vereeniging werkt ten nutte van de geheele menschheid door bet rechtsgevoel te versterken Zg workt ook ten nutte van Nederland doordat ons vaderland buiten de grenzen met groote eer ial worden genOemd en uit den aard der zaak in aanzien zal Gtygen Ook zal de tentoonstelling zeer zeker ten opzichte van onze handels en ngverheidsbetrekkingen groot nut stichten Daar er nu ongeveer een jaar verloopen is sinds het artikel Een Vrede tentoonstelling in de meeste onzer dagbladen werd opgenomen ia het een aangename taak mede te deelen dat zes maanden later de Internationale Vereeniging Vrede tentoonstelling kon worden opgericht en dat zes maanden na do oprichting dier Vereeniging in meer dan vyftig Nedorlandsche gemeenten invloedryke burgers zelfstandige afdeelingen hebben gesticht In de meeste gevallen pgn de burgemeesters eerevoorzitters ol voorzitters dier afdeelingen No moet de wgze watarop de Vereeniging werkt worden uiteengezet Do Vereeniging bestaat uit Stichters Leden Lidbegunstigers en Donateurs De belangen der leden enz welke in èén gemeente en omliggende plaatsen wonen worden behartigd door een Plaatselijke Afdeeling welke is samengesteld uit personen die daartoe bg de oprichting der afdeeling door het Nationaal Bestuur zyn uitgenoodigd on door hen die na de oprichting daartoe door bet Beatunr der afdeeling zgn aangezocht De leden der plaatselijke aldeeling kiezen een Bestuun De Voorzitters der plaatseiyke afdeelingenvan één staat vormen met de bg de oprichting der Vereeniging daartoe beneemde personen het l Nationaal Bestuur van dien staat Do leden van het Nationaal Bestuur kiezen een Dagelgksch Bestuur De Penningmeester van bet Nationaal Bestuui ontvangt alle golden die ten behoeve der Vereeniging door do plaatselijke afdeelingen zgn ontvangen Hg draagt de gelden af aan den Penningmeester van bet Algemeee Bestuur De Voorzitters van de Nationaln Besturen in en buiten Europa vormen met eenige by of na de stichting behoemde vrouwen en mannen bet AlgemeenBestnnr Dit Bestilur kiest uit zijn midden eenigeleden welkq den HitvoerendenBaad vofraen ij De UitvoBrende Raad benoemt alle ambtenaren meUuitzondering van den Secretatistaneraal itplke door het Algemeen Bestuur ardt benoemd De Raad stelt vootts alle salarissen vast Pe geld h der Vereeniging worden beheird doofl en flnancieele Commissie deze Comm sjo is voraivtwoording schuldig aan het Alt ejnni Bestuur dat éénmaal per jaar van den ancieelen toestand der Vej eenigiiig inl één ol meer Diaden mededeeling doet Het AlgMeen Bestnur benoemt nadOTband de comité welke de jilannen voor de Vrede tentoonstelling voor de congressen enz voorbelreiden en ontwerpen een en ander or ei toezicht van het Algemeen Bestaur i Eerel den der Vereeniging zgn Mevrouw M Barones Berlha von Suttner I Weenen Frederic Pi sy Paigs Elie Docomuiuu Bern De sainesstelling van het Alj nieen Bestuur is alsjvolgt Jhr J C B den Beer Porlugael Lnitenant Géneraalr b d Lid van den Baad van State Buitengewoon Voorzitter F B s Jabob Voorzitter A ten Bosch N J n Secretaris Generaal Mr Joh Havelaar Penningmoester Lid der Flnancieele Commissie Jhr Mr E W Berg Lid der Flnancieele öommissie D B Scheurleer Lid dor Financ Comin K H H van Bennekom Mevrouw H Boddaert Schunrbeqne Boeye Jhr P J J S M van der Does de Willebois Dr H P N Muller J E Scholten Mr M Tydeman Jr Mevr W Wynaendts Prancken Dyserinck Mr A R Zimmerman Aan den Heer J E Scbolten is door het Algemeen Bestuur do opdracht verstrekt welke opdracht door hem is aanvaard om een voorstel to doen over de samenstelling van een Uitvoerend Tentoonstellings Comité De eerste stap is gedaan om een congrescoinité op te richten Verschillende personen die in onze Koloniën bekend en gezien Zgn willen den Koloniale Aldeeling van onze Vereeniging voorbereiden om aldaar sympathie cn steun voor om doel to verkrggen Vermeld moet nog worden dat reeds door velen betzg in den vorm van een bgdrago als stichter ol iid begunstiger flnancieele steun is verleend terwgl meer cn meer personen door bet storten van een bgdrage voor éénmaal van 11 50 gewoon lid werden Myns inziens is nagenoeg ieder Nederlandscb burger in staat zgn sympathie voor ons streven te toonen door éénmaal in zgn leven een bedrag van f 1 60 by te dragen ter bevordering van ons doel De eigenaardigheden van ons volk brengen taode dat niet spoedig in da beurs wordt getast eerst moet men van den ernst van een streven overtuigd zgn ea het doel goed verstaan Om de overtuiging ingang te doen vinden dat bet streven der Internationale Vereeniging Vredetentoonstelling goed is dat deze groot nut kan en wil stichten voor een ieder ter wereld is bet doel van dit scbryven Do namen der personen aan wie het Algemeen Bestuur der Vereeniging is toevertrouwd waarborgen den ernst van het streven Het secretariaat der Vereeniging is tgdeIgk gevestigd te Bolterdam Znidblaak 18 bot ligt in de bedoeling dit binnen afzienbaren tgd naar s Gravenbage waar de zetel der Vereeniging is over te brengen Rotterdam 1 Augustus 1906 A TEK BOSCH N Jzn Secretaris Generaal der Internationale Voroeniging Vrede tentoonstelling 382 Staats loteriJ 2e Klasse Trekking van Maandag 6 Aug No 8530 10625 12165 U706 ieder f 1000 No 17048 f 400 No 13844 14276 ieder f 200 No 857i 1501 3769 4625 5943 11005 iederf 100 Prgzen van f 30 87 2706 5688 8423 10949 14363 17806 89 82 6704 34 11064 89 18 115 2857 31 58 11100 14412 30 22 63 46 8511 94 34 56 46 69 59 35 11208 73 87 220 93 70 50 52 96 17900 50 2929 5872 59 11345 14527 31 324 45 5926 8642 65 14628 58 443 3051 82 48 84 14793 86 82 85 6019 52 11593 18 18036 603 96 21 69 98 14821 75 67 3146 38 8718 11680 14925 18237 91 3234 80 73 11798 67 43 712 67 6111 88 11847 73 62 803 98 18 91 64 16010 18379 63 3875 53 8864 11908 76 18520 925 80 6269 8974 92 16330 40 34 3422 6377 99 12042 46 85 79 91 85 9016 92 15440 18813 94 3529 C458 87 12197 60 87 1044 31 6540 91 12221 76 18924 76 71 77 92 38 15502 26 83 3678 6662 9208 66 84 64 94 3712 6756 21 70 85 97 1106 19 97 23 12303 15725 19028 14 3807 6938 27 21 31 32 19 35 39 98 37 41 42 23 36 7011 9371 12431 73 53 35 38 30 97 48 15851 62 67 81 7102 9401 12521 15950 19101 69 3921 48 3 86 16060 81 92 84 61 6 12669 64 19222 1298 93 92 73 78 16124 19322 1334 y 96 9518 91 34 79 57 4022 7289 48 12706 16212 19632 1405 37 7328 77 9 44 47 45 4 31 9669 22 88 19632 1504 70 35 97 38 92 64 7 92 65 9701 12804 16322 19727 36 4122 69 37 5 90 19851 95 4200 70 49 36 16522 69 1650 4285 7414 67 56 16629 83 61 4i09 15 77 12946 35 19933 74 v 22 9816 99 16703 35 1755 4J104 87 36 13037 81 20006 79 26 7503 56 69 16824 24 1848 72 12 63 84 71 27 64 91 21 9994 13184 17041 20126 77 4561 23 10086 13286 84 90 1946 96 62 10110 13308 17221 20221 69 4604 98 34 13 54 38 2000 34 7708 91 13437 57 68 23 47 72 10220 93 17363 84 63 4740 7815 62 13528 98 20307 87 42 61 84 66 99 25 92 4866 76 98 13606 17426 20480 96 4980 81 10375 12 42 95 2126 81 7928 81 13712 17501 20504 2238 5004 62 94 20 6 38 46 129 89 10467 23 17 48 57 5185 90 10513 13826 56 67 80 5204 8028 21 43 81 20627 89 72 61 50 13922 17614 63 2319 5319 8133 10606 72 17705 20704 97 64 93 10720 14009 62 52 2451 5410 8203 80 14113 77 20814 2618 23 16 87 61 86 63 8 60 8394 10809 14216 97 96 85 5547 10 43 14302 17804 20964 89 5606 67 53 Stadsnieuws GOUDA 6 Augustus 1906 De uitslag der eindexamens van den Handelscursus is als volgt Een diploma voor boekhouden werd uitgereikt aan V M G Hornis J v d Linden J P Gravestdiin D Toen Idem voor de Éngelsche taal en correspondentie aan H v Maaren J J Laleber Idem voor de Duitsche taal en corresp aan J P Qravostegn D Toen R v Wgn bergen Idem voor de Fransche taal en corresp aan H v Maaren A de Jong S de Jong Afgewezen 2 Idem voor stenografie en typewriting D de Weger K Konsbroek J Geeverding W M G Hornis J v d Linden Afgewezen voor stenografie 3 Idem voor stenografie A Schoonderwoerd Idein voor typewriting M v Hofwegen H V Maaren J G Ronde Zaterdagavond voerde Arostel s Tooneelgezelschap op de Eer eener Moeder tooneelspel in 5 bedryven en Zondagavond de Verborgenheden van Parys drama in 6 bedrgven Zooals iedere avond w 8 ook nu weer het spel van de dames en heeren uitstekend Geen wonder dat het luide applaus telkens weerklonk als een bewys dat het aanwezige publiek waardeert wat er gegeven wordt op het gebied van tooneolspeelkunst Hedenavond wordt opgevoerd Charlotte Corday en morgenavond voor afscheidsvoorstelling de Hofslachter Hopen wg dat beide keeren de schouwburg zoo goed gevuld is dat Amstel s Tooneelgezelschap een aangename herinnering uit Gouda meeneemt Naar wg vernemen heeft do ingenieur A J Krieger in overleg met eenige belangstellenden hier ter stede zgne tramplannen voor G o n d a vastgesteld Er werd nu concessie aangevraagd voor eene paardentramexploitatie voorplein station Crabethstraat Kattensingel Kleiweg Hoogstraat Noord Oost en Znidzgde der groote Markt Wgdstriat Oosthaven tot aan het einde dicht by de aanlegplaats der booten In de toekomst zou dan nog eene tweede Ign kunnen worden aangelegd van af de hooge Gouwe platte brug over de Haven langs de Gouwe en den Kattensingel naar het station De bruggen over de Haven worden dus niet in de plannen betrokken terwgl met overstapkaartjes van de oone op de andere Ign zou kunnen worden overgegaan Voor het eindexamen H B S mpt 5 jarigen cursus slaagden Zaterdag o a J Eikelenboom en J C Dessing van de H B S alhier De heer P Glavimans alhier slaagde Zaterdag voor het examen hooldacte Voor het examen Engolsch 1 o slaagde 0 a do heer N Schinkel Voor het examen Fransch 1 o slaagde 0 a de heer W F Coumon Beroepen bg de Ned Hervormde Kerk te Resteren ds G C Th Rappard te BergAmbacht Aangenomen het beroep bg de Gerolorineerde Kerk te Zevenhuizen Gr door ds F W Geerds te Sellingen BHOOTE mmm VAI i laiitels Cusluioes Ulüusen Jupes Jiipoiis JapoustuRvn en Katoenen Af Arfjs £ j ff ffg VAJ Sfff f tot ongekend lage prgzen ADVi RTEi TIElN Bekend mak ing Bg acte op ï Augustut 906 voor don ondergeteekonde Notaris te Utrecht verloden is tusschen de Heeren HENDRIK FREDEHIK GRONDIJS Junior Expediteur wonende te Utrecht eh HENDRIKUS VESTER Winkelbediende wonende te Arnhem aangegaan eene Vennootschap tot het voor gemeenschappsigke rekening exploiteeren van een Motorbaotdienst dienende tot vorvoor van goederen tusschen Utrecht Oouda Schiedam en Vlaiirdlngen en tusscliengelegen plaatsen en in omgekeerde richting gelgk z lks bereids door den eerstgenoemde thans alléén wordt nilgepofend en van al hetgeen daarmede in den uitgebreidsten zin genomen in verband staat onder de firma OROSUlja en rESTKR welke door ieder der Vennooten zal mogen worden geteekend doch niet anders dan tot daden de Vennootschap rechtstreeks betreflende en geenszins tot het ter leen opnemen of ter leen geven van gelden het koopen on verknopen van onroerende goederen bet doen van inkoopen 1 100 te boven gaande het aangaan van borgtochten of andere dergolgke bezwarende verbintenissen waartoe de modewerking en onderteekening van beide Vennooten gevorderd wordt De Vennootschap is gevestigd to Utrecht en aangegaan voor den tyd van vijf Jnren aanvang genomen hebbende den 1 Auguattis 1906 en alzoo eindigende 31 Juli 1911 terwgl wanneer geen der Vennooten één jaar te voren schriftelgk aan zgnen mede Vennoot opzegging heeft gedaan do Vennootschap weder voor vjjl achtereenvolgende jaren zal zgn verlengd en zoo vervolgens van vyf tot vgf jaar wanneer één jaar voor het eindigen van dusdanig tgdvak geen opzegging tot eindiging heeft plaats gehad G J VAN DEN BERG Itotarls