Goudsche Courant, donderdag 9 augustus 1906

Donderdag 9 Augustus 1006 45ste Jaargang No lOlOOa £ M IM HE COURANT JSieuwS en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken Teleroon Hlo M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd felflo II ii De Uitgave dezer Courant geschiedt dag elyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs pei drie maanden is 1 25 iranco per jiost 1 70 Atzonderlijke Nommers V IJ F C E N T E N STMAM TE miL ToelatlngsexameD op MAANDAG 3 SEPTEitBMB a K Aanmelding TÓ6r 20 AUGUSTUS e k bg den Rector Dr A VAN IJSENDIJK HUiS TE HUUR Ilcereiihuis Ooslhaven B 88 Zes Kamers groote Kenken drooge Kelder flinke Tnin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 GEEN GITSTAPJË meer mogelilk zonder VACAITIEHAART Geen Vacantiekaart meer bruikbaar zonder den Gids Met een Vacantiekaart der 8 8 door M ooi Nederland Een praotisch onmiabaar Eeisboek voor Nederland VRAAGT T UW BOEKHANDELAAR Prijs 40 Cents Uitgave Drukkery LEVISSON Den Haag Één Gids v honilerd plaateen Mrijgl aarbyA Um KMA Zn Aanbevolen Merken VAN Ferwerda Tieman St Ebtèphe Medoc 060 La Rose Ludon 0 72 ChAtean Malleret O SO Petit lionrgogne 0 99 Graves Blanc 072 Hant Sauternea 136 Witto Bergerac 0 99 Nierstoiner 0 72 Riidesheimer 1 08 Oude Roodo Portwijn 108 lOxtra oude Rootle Portwijn 1 44 Oudo Witto Portwün 1 08 Kxtra onde Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 099 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bkli ahdi per Liter 1 17 Prtjxen netto ö contant DEPOT TE OOÜ0A bij F J J BOON VAN OSTADE Het licht der toekomst is de KIcetrodinelaiiip Br indt sneeuwwit geheel rustig is zeer aangdnuam voor de oogen en zeer zuinig in één woord ee licM too men xleh niet beter denken kan De ELECTRODINELAMP is direct op il der gasornament aan te brengen Wordt gaarne op proef geleverd en is te bezichtigen in het VERLICHTINGSMAGAZIJN K AVOIDSITER DUBBELE BUURT B 13 Telln 117 Aanbevelend M M V LOOl Gasfitter j Het bMtt oii ili cltly t n jggtt makkdykati poeumiddel voor HMtto Inll en vooral damn en Klnd luaiiwuk lyn s de tfttli a Tan C II lllllltr k Ct B BirU Beuth Slr 14 Men lette goed ÜL op naam en fabrieksmerk erkrvfltier by HeenR WIekellen Ie Mbaeewirk Itltatine ryMoni u Harai1 0 fet ty l rdeMeMe Arfikaa WERELD SUCCES De Wereldberoemde 8uperior DruivenLursthoning Extract mÊM mTim wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MELIAÜTHM is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in grootte en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duüecliland Engeland Amerika Ned Iitdië Oranje Riwr Kolonie f Tranavaal enz HELIASTHE werd 9 maal met Genden 3 maal met Eere Medailles bekroond MELIAJITHE in flacons l 0 40 l 0 70 en l 1 MELIAHTHE in doezen tabletten 1 0 iO en I 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK do Koninkiyke Stoomfabriek De HontngUoem Den Haag Verkrögbaar bfl firma WOLWIP Co Westhaven 198 Qouda GRENDEL Oouda E H VAN MILÜ Veerstal B 126 ffouda A BOÜMAN JfoordMcif PINK8E Nieuwerkerka d IJeel A N va ZESSEN Sdioonhoven B v WIJK OudaeaUr A SCBEEa Haaitrechl P W v EDE Oudewater K va dhr HEIJDEN te Beeumik P v d SPKK MoercapelU O d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARK VAN DER HEIJDEN WarfAn jceen P A uu GKOÜT i d JONGH Ot iewafór J P KASTELEIN PoUbroekerdam Ü BIKKER te Bentehop WAAIISCnVIl liVC Laat U niet misleiden door 6 Ii Slrooj Het klooster SanctaPaulo AödiJ bestaat niet du Stroop van geenerlei waarde Een groote overwinning werd c 9zer ïagen behaald waarby alle partgen tevreden konden zijn Het was de 8anguinoêe die de o erwinning behaalde zooals zg reeds zoo menigmalen heelt gedaan en wanneer gij dezelfde verschijnselen hebt dan zal de Sanguinose ook voor U hetzelfde doen Mejuffrouw VAN DORP v d Neeratraat 83 Den Haag schrijft Daar ik uwe Sanguinose gebruikt heb wil ik U ook gaarne mededeelen welk een heilzaam middel dat voor mij ia geweest Ik had veel last van zenuwen in het hoofd en kon haast niet eten en ik voelde mg gedurig moede loom en lusteloos maar nu na het gebruik van een viertal flesschen Sanguinose is dit alles bg mij verdwenen Mgn eetlust ia teruggekeerd ik gevoel mij veel beter rustiger en sterker en heb ook geen last meer in het hoofd Ik durf uwe Sanguinose met vertrouwen aanbevelen Den Haag Mej T J VAN DORP Gy die dit leeat doet Dw voordeel met boven medegedeelde ervaring Volgt het voorbeeld van Mej Van Dorp wanneer gg geen baat vindt bg nwe tegenwoordige behandeling De Sanguinoêe ia een buitengewoon krachtig middel om bloedarmoede bleekincht algepaeene zwakte en algeheele verslappingstoestanden snel en grondig te overwinnen Zij heeft honderden geholpen die reeds vele andere middelen hadden geprobeerd zij kan ook U helpen Zie dan niet tegen de kleine uitgave op zij zal U groote winst brengen Weeigewaireehuwd tegen namaak De echte Sanguinose wordt verkocht in groene flacons van 300 gram en kost per flacon f 1 50 6 flac f 8 12 flac 15 Te Gouda bU WOLFF Co Weslhaven 198 VAN DAM Co Den Haag Maak eens kensia met ons nieuwe middel VIJGENHONIfl voor hoestenden öebr Stollwerck s Chocolade en Cacao Daünatige lioor de nieuwata nitvindingen op machinaal gebied TnlMtollk tlMllHt jltAiittnd gebruik van f nt m fljnste groodstoSan garondeeret im tbroiker van StoUwerck s Ghoculade en Oocao een aaBkefeliBKraanlit fabrikant nauwkoorig beantwoordende an im VbaA tm n Etiketten Dt ma behaalda tl Brareti als HofleTcraneler 44 Eere J lplonia i gouden enz Hedalllei een ww4 t Ta aitnmDtead fya tifatikxit Ii i 1871 Mfareel de htxtitam uüomI ds Fluk Kstu Toua MMmoia una Hadallto d cr ynnlère dram b uimrtiM Toti wuMllsKt Mnlaalilon da Obooolat hoobona varMa ate eto MlWVtk e ftibrikaat ia verkrijgbaar bij H H Cunfieears Bmlnttidcka Ganeraalvertegenwoordiger toot edeHa d Julins Hattentodt Amsterdam Kalveialraat lOS Se Scl3 te KINADEUPPELS va a Dr DE VEIJ I met nevensstaand fabrieksmerk zijn overal verkrijgbaar è f 9 ti Ook rechtstreeks en franco van de fabriek tegen inzending van postw f 0 75 Ghemiscbe Fabriek fan H N 4NNING den Haag Vraagt overal NAV JUNO S SIWIT STAAL d l a p lUerfieseh Par llteraegoh t 0 70 ADVMTMTIÜN in alle Couraiiten worden aangenomen door het Advertentltf Bureaii vaa A BIUNRMAN di ZOON EEMBE70TMTI£E Men wordt verkocht op t HEItK te letten DIT H T MiOlZUN Vi M lUVËNSWAAY MMN GORINOHEM Deze THËËEN wordea afgeJererd iü verzegelde pakjea vaa v tutee en eén kalf en een Ned om met Termeiding van Nouimer ej Prya Toorzien van nereuataanf Merk volgens de Wet gedepo □ eerd Zich tot de nitroenug Tan g eerde orders aanbevelende J a BUL voorheen J BREËBAART Lz Een nieuwe Drank korffsNOVAgagao GEFABRICEERD vai de fijnste uilgezocbl le duurste Cacaolwoiet Deze Cacao is by inkoop wel iets hooger in prgs doch in werkelgkheid de voordeeligate daar men van dezelfOV CtCAOin het gebruik eene veel kleinere hoeveelheid behoeft dan van goedkoopere soorten V K V K K PRIJS f LSO f 0 9S f 0 M Il Kilo voldoende voor 180 Koppen BEOORDEELING van het Mikroskopisch en Chemisch Laboratorinm van VAN LEDDEN HULSEBOSCH Amsterdam 25 1 OC Deze Nova cacao onderscheidt zich in hooge mate door zuiverheid en gemakkelijk oplotbaarheid de bijzonder fijne geur en smaak maken ze bovendien tot een eerste klasse product w g VAN LEDDEN HULSEBOSCH Terlrijgbaar bij T CMMS alhier Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze n oUetiért geêchlUerUe F rtretten PelututeHogaetU Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitaties voor de echte te ontvangen Gefll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel B BOQABRJ6 Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen zijn zjjn beslist die der Firma WELDON lUE LADIES JOÜUSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon TBE BKZAAR OF CHILDREN S SASaiONS Kindermodes met vele gratis ge iiDipte patronen rBAAOT Vw Boekhandelaar Proefnummers Alle met koalel Soil Bijvoegael 1 Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegea vooruitbetaling van f 0 50 verkrggbaar bg MILLY SIMONS Den Haag Geld è 5 pCt Hypotheek 4 pCt direct heteUkhaar ook zonder borg van solide Bankinitel Br fr Postbox 117 s Hage QMda Dmk tm A B INKUAN A Z Biiitei ilaBdscli Overzichl Het Oud Rnssisch erbond te Moskou heeft besloten onverwgld een plan te ontwerpen tot een genieenichappelgk optreden tegen de anarchistische geweldplegergen Er hadden overigens te Moskou Zondag nog vier bgeenkomsten plaats en wel in het Volksbuis waar besloten werd tot de politieke slaking Het drukst bezocht was de bgeenkomst der typogra en Het eigenaardige is d it deze besluiten alle door de sociaal democraten werden uitgelokt de revolutionaire socialisten zijn er tegen omdat zg bet tijdstip ongunstig achten De prefect heeft las t gegeven dat voor t geval de staking uitbreekt alle niet Moskouscbe arbeiders terstond naar hun haardsteden zullen worden teruggezonden Ook te Peteisburg vanwaar overigens gemeld wordt Alles rustig is er staking maar door den feestdag der keizerin weduwe op Zaterdag jl en den Zondag kon men den omvang er van niet goed vaststellen De spoorwegen rgden echter geregeld ook een deel der trams en havenbootjes hebben den dienst hervat De typografen staken nog maar hebben in een samenkomst met de directies der couranten toegcstem d dat er eiken dag één blad zal norden gedrukt enkel voor informatie van het publiek De volgorde mogen de redacties en de directies onder elkander vaststellen Het eerst zou heden nilkomen de Benrscourant morgen een andere enz bet rgije af In de voorstad Ochta staken 15 000 man men hield hier een naar Irinofka bestemden trein aan nabi het station Rjevka en dwong dezen naar Peteisburg terng te keeren Troepen herstelden met enkele losse salvo s zonder bloedvergieten de orde Te Rostol aan de Don staken alle havenarbeiders ziJ stellen geen eischen maar willen enkel de stakende schepelingen steunen Te Bjelostok zijn bij de gezinnen Farbstein en Bernstein groote hoeveelheden wapen en revolutionaire geschriften in beslaggenomen en veertien personen aangehouden Bij de begrafenis der te Helsingfors gevallen leden der zg Witte garde waaronder verseheiden oud officieren van het ontbonden Finsche leger en een bekend architect werd groote deelneming aan den dag gelegd door de bevolking De orde werd niet verstoord De Semenofski en Ismailofski garderegi raenten staan overigens klaar om met knras siers en andere troepen voor geval va i nood naar Helaingfors op te rakken Reuter seint uit Petersburg d d 7 Aug lEViLLETODl li vel sstiujd 24 Terwijl ik in New York was kwamen eenige landverhuizers bg ons Duitschers die voor eenige jaren naar het verre Westen getrokken en nn teruggekeerd waren Zjj hadden al te lichtzinnig geloof geslagen aan de voorapiegelingen van zekere gewetenlooze agenten en al hnn bezittingen daarginds verloren Bet was vreeselijk die uitgeteerde gezichten te zier van die eens zoo krachtige mannen die de wanhoop en vertwijfeling nabg waren het weeklagen te hoeren van die arme vronwen de meesten met kleine kinderen op den arm of aan de hand Dat was een tafereel hetwelk ik nooit zal vergeten Frieda zweeg een oogenblik en vervolgde toen Ik heb gezien op de stoomboot waarop ik den overtocht maakte met vele honderden landverhuizers met hoeveel hoop n verwachting zij naar de nieuwe wereld togen het vaderland den rug totkeerend om daar in het verre Westen een nieuw leven te iMgiiinci En dao tl die hoop es verwach Het Telegraafagentschap meldl Het op de Beurs verspreide gerucÉt als zon het ontslag van Stolypin binnenkort te verwachten zijn is geheel ongegrond Een ontzettend ongeluk is gistermorgen voorgevallen in de Cazier mgn te Marcinelle Negen werklieden hadden op den bodem der miin plaats genomon in de kooi om zich te laten omhoog hijschen Er schijnt daarbij een font begaan te zgn want plotseling brak de kabel waaraan de kooi hing af en viel deze van een hoogto van 835 meter naar benoden Het was als een kanonschot alles werd vernield Acht werklieden werden gedood en tot een onherkenbare massa gemaakt één slechts werd er gered De slachtoffers zgn allen getrouwde mannen Ontzettende wanhoopstooneeien liebben zich voorgedaan toen de Igkon door hunne familieleden werden herkend De laatste berichten over de schipbreuk van de Sirio bevatten zware beschuldigingen tegen den gezagvoerder en het scheepsvolk Het is niet waar dat de kapitein zelfmoord pleegde toen het schip op een klip stootte en reddeloos verloren scheen Integendeel de kapitein was een der eersten die in het water sprong om t vooze lijf te bergen Hg is door een reddingsboot opgenomen Zgn voorbeeld is door het scheepsvolk nagevolgd De bemanning heeft niet getracht de passagiers en vooral de vrouwen en kinderen te redden maar aanstonds waren allen verbijsterd de matrozen dachten aan niets anders dan aan eigen lijfsbehoud Het acheeps volk ia gered zoo luidt een van de berichten De matrozen hebben hnn doel bereikt Zij hebben er het leven afgebracht ten koste van de vrouwen en kinderen die zg hebben laten omkomen of erger hebben verdrongen bg de reddingsbooten De berichten spreken elkaar hier en daar tegen Want volgens sommige berichtgevers zonden de reddingsbooten zoo overvuld zgn geweest dat zij terstond zonken De kapiten is een man van 68 jaar Zeelui verbazen zich over de verregaande onbedachtzaamheid van den kapitein Oe klippen bjj het eiland Hormigas zi n algemeen bekend als hoogst gevaarlgk En bovendien waarschuwt een vuurtoren de voorbijkomende schepen De justitie hoeft de lagere scheepsofficieren van de Sir o in hechtenis genomen De kapitein schijnt zieï te verontschnldigen met de bewering dat de klippen van ket eiland Hor tingen in t niet te moeten zien verzinken tis meer dan verschrikkelijk 1 En dat alles terwille van de hebzucht van enkele gewetenlooze speculanten die niet aarzelen duizenden van bun medemenachen in t verderf te storten om zichzelven te bevoordeelen Ik zon iets dergelijks nooit voor mogelijk hebben gehouden als ik het niet zelf had bijgewoond Er volgde een geruime poos stilte en toen deze wat lang aanhield scheen Sandow die sinds eenigen tgd peinzend voor zich uit staarde plotseling tot bezinning te komen Met een haastige beweging richtte hij zich op en streek met de hand over het voor hoofd Ge trekt u het lot nwer landgenooten zeer sterk aan zei hij eindelijk op een toon alsof ieder woord hem moeite kostte Dit zoudt u ook doen wanneer n daartoe de mogelijkheid gelioden werd antwoordde Frieda zoo onbevangen mogelp U zoudtzeker al uw invloed aanwenden om dergelijke praktijken tegen te gaan en u zoudtzeer zeker veel meer vermogen dan een onbekend geestelijke die bovendien reeds zooveel armoede en ellende in zgn eigen gemeente te lenigen heeft Plotseling trad zij een fachrede nader en zei op min of meer Tertronwelüken toon HiJDbeer Sandow bet wu rolitrekt migas niet op zijn kaart stonden Volgens de ambtelijke gegevens zijn er onder de geredde personen 348 Italianen 40 Spanjaarden 14 Arabieren 10 Ooateurgkera 6 Aziaten 4 Argentijnen 4 Brazilianen en 121 anderen samen 547 personen Er bestaat hoop dat nog verscheiden personen die thans vermist worden zullen bigken opgenomen te zgn door schepen die zgn doorgevaren In het gunstigste geval mag het aantal doeden op 2Ö0 worden geschat maar het aantal vermisten is nu nog veel grooter De Spaansche minister van binnenlandsche zaken heeft den minister van financiën om geld gevraagd tot het verleenen van hulp aan de schipbreukelingen Overheid en particulieren te Cartagena en daar in de buurt voorzien hen voorloopig van het noodigate De menschen bobben niet alieoc voedsel maar ook kleeren noodig want vele geredden zgn naakt of bgna naakt aan wal gekomen De aanstaande ontmoeting tusscben keizer Wilhelm en koning Edward geelt reeds aanleiding tot berichten omtrent andere vorstelijke samenkomsten Volgens berichten uit Madrid zou koning Edward voirnemens zijn een kruistocht te doen in de Middellandache zee en hij zon bij die gelegenheid een bezoek brengen aan San Sebastian waar hij den koning van Spanje zon ontmoeten Het bericht klinkt onwaarscbgnljjk omdat de koning van Engeland in September het tgdstip voor de reis naar het Zuiden genoemd een konr te Marienbad zou volgen Even onwaarschgniiik is een ander bericht ook al uit Madrid zeggend dat keizer Wilhelm in September Alicante zou bezoeken en daar door koning Alfoose zou worden ontvangen Wellicht vindt dit bericht zjjn oorsprong in een ander gerucht dat keizer Wilhelm begeleid door prins Von Biilow een bezoek zou brengen aan de tentoonstelling van Milaan een gerucht echter dat reeds beslist is tegengesproken o a door de Allg Korr die van bevoegde zgde de mededeeling ontving dat de berichten omtrent een bezoek van den Duitschen keizer aan de tentoonstelling te Milaan in gezelschap van den rijkskanselier prins v Billow in den loop van September van allen grond zjjn ontbloot De Franschen trachten hun Invloed in Noord Afrika steeds meer uit te breiden maar ziJ zgn daarbij thans in hotsing gekomen met Turkije Onlangs heeft een Fransche troepenafdeeling de oase Dsjanet in de Sahara bezet en de regeering van Algiers niet mijn bedoeling u te beleedigen met die onvoorzichtige woorden Het is mogeijjk dat men dien mijnheer Jenkins onrecht doet dat ook pastoor Hagen door valsche geruchten bedrogen ia geworden D gelooft er niet aan dat zie ik heel goed in uw oogen al wilt u het ook verbergen en u zult nw hcndelsvriend toch zeker wel het best kannen Sandow zag er inderdaad nit alsof de woorden van het jonge meisje een diepen indruk op hem gemaakt badden Zgn hand bad krampachtig de lenning der bank omvat all wilde hiJ deze verbrijzelen onder zgn vingera en het duurde eenige aeconden voordat hg de volkomen beheersehing over zjjn stem had terngbekomen We hebben daar heel onverkwikkelijke dingen besproken zei hij Ik had echter nooitkunnen denken dat er in dat schuchtere teruggetrokken meisje zooals ik haar in deze acht dagen heb leerec kennen nog zooveel warmte kon komen wanneer het de verdediging van anderer belangen betreft Waarom hebt gy a niet van deze zijde dadelijk leeren kennen f Ik waagde hot niet ik vreesde Frieda sprak niet verder doch haar oogen die halt angstig half vertrouwelijk in de zijne blikten zelden heel duldeijjk wat de lippen verzwegen en het werd ook verstajin Wie rreeide aF Ht misiohtenr schijnt thans voornemens daar een burgerlijk bestnur in te stellen Dsjanet werd tot dusver beschouwd als te behooren tot het gebied van Tripoli dat zooals men weet onder Turkache opperheerschappg staat Het heette dat de bezetting van D ijanet door Frankrjjic met toestemming van Turkije was geachied Maar het bigkt thans dat Turkije deze toestemming niet heeft gegeven het houdt integendeel zijn aanspraken op de oase vol De Turkache gezant te Parga heeft last gekregen de Fransche regeering er op te wijzen dat Dsjanet steeds Turksch is geweest dat het een afdeeling is van het vilajet IVipoli met een geregeld bestuur en dat hot dus niet eens tot het achterland van Tripoli behoorde De beweringen van Fransche zijde waren dus ongegrond In Turksche regeeringskringen wordt verklaard dat men voornemena ia dit standpunt tot het uiterste te verdedigen Een ernstig geschil is dus te vreezen Reeds langen tijd geleden had de Porte een militaire expeditie naar Dsjanet gezonden Ala deze expeditie haar plaats van bestemming bereikt zal ze daar Fransche troepen vinden En het conflict wordt nog ernatiger als men bedenkt dat het geschil niet alleen loopt over de oase Dsjanet maar dat de Porto voornemens ia de Turkache vlag te hiJschen in het noorden van hot Tajadmcer gelegen landschap Kanem dat bü de FranschEngelsche overeenkomst van 14 Juni 1898 toegewezen is aan den Franschen invloedspbeer en d in ook reeds vier jaren een Fransch bestuur heeft Turkije dat zich jaren lang om Tripoli en Afrika niet bekommerde ia thans door het langzame maar geatadige voortJringen van Frankrijk uit zgn onverschilligheid opgeschrikt Maar men zon zoo moenen dat het voor de Porte die dichter bij huis al met zoovele moeilijkheden heeft te kampen beter zon zjjn geweest iudien zg hare gewone onverschilligheid had bewaard De drie leden van de commissie die moet nagaan of de Noorsche grensvestingwerkeu naar behooren geslecht zijn zg n Zondag te Kristiania aangekomen De commissie bestaat naar men weet nit drie kolonels der genie Schott Duitscher door Noorwegen Blaim Oostenrijker door Zweden aangewezen en Snijdera Nederlander door de koningin aangewezen nadat de twee andere officieren hun keuze van het derde lid op een Nederlandscheo officier gevestigd hadden Kol Snijders is voorzitter dtr commissie Heden zou de commissie met haar taak beginnen Ja zei het jonge meisje met een diepen zucht van verlichting ais ware zg biy dathet groote woord er uit was Ik was heelbang voor u tot op i uur Maar je moet toch niet bang voor me zijn kind I In Sandow s stem lag een vreemde sedert vele jaren niet gehoorde klank ieta als zacht opwellende teederheid Ik moge misschien op n een indruk gemaakt hebben alsof ik een koud en gevoelloos mensch was en t is mogelgkdat ik het ook ben in t gewone leven maar tegenover de jeugdige gast die in mgnhuis bescherming en toevlucht zocht ben ikhet niet Ontwgk me in t vervolg niet m er zoo schuw als tot dusverre u kunt me gerust zonder de minste vrees naderen Hg stak haar een band toe doch Frieda aarzelde die aan te nemen En plotseling hoorde men in de verte de stem van lessy die ongerust over het lange uitblijven v n Frieda deze in den tnin zocht Het jonge meisje stond van de bank op Miaa Clifford roept me ik ga naar haar toe Heb dank mijnheer Sandow ijc ik ztl niet bang meer voor n zijn 10 Wordi