Goudsche Courant, zaterdag 11 augustus 1906

EXGELIKD Hen Rchryit nu bel scbenren van de mnren en bet naar beceden vallen van beelden in de Westminater Abd j toe aan bet dreunen Tan de motoromnibuisen en andere iware voortuigen Fred Racik Tan San Franciaeo Frisco Kid zooala by genoemd wordt die de wereld rondreist om schoenen van beroemde mannen te poetsen is weer te Londen aangekomen waar btj hoopt ditmaal de schoenen Tan den koning te raogen poetsen Italik In Assiago zjjn twee Oostenrjjksche officieren onder verdenking van spionnage gearresteerd Kardinaal Rampolla s toestand geelt ern stige reden tot bezorgdheid Zyn toenemende sennwzwakte maakt hem bet werken onmogelijk In het Vaticaan is men algemeen van meening dat de oorzaak is de mislnkking Tan ttjn politiek tegenover Frankrp RUSLIHD Uit Odessa wordt geseint dat de opwinding onder de soldaten steeds toeneemt De olflcleren doen al bun best den vrede te bewaren Vooral van de regimenten te Bleloslok dat tot dasverre trouw gebleven WBi en Brest vreest men oproerige bewegingen Daar er ontzaglijk veel dreigbrieven in den laataten tgd op Peterhol aankomen heelt men besloten de troepnn om bet keizerlijk kasteel nog met twee regimenten te versterken Het Kasteel wordt thans door 40 000 man troepen beschermd Balkik Stitzk Tosseben Bossiche en Qrieksche monniken had te Saloniki b het Stavronikitas klooster een handgemeen plaats Eea Rus werd zwaar en verscheidene anderen werden licht gewond Gemeng de Berichten Door da politie te Amsterdam ia een goudsmid aangehouden dio aan het plaatsJÉaartenbureau van hot Station Weesperpoort aldaar een tienijaldenstiik in betaling gof dat vermoedelijk valacb was De man was nog in bot bozit van meer dergelijke gel lstnkkon waaromtrent twglel bestond B j nader onderzoek bleek scbrljtt het aN V d D dat de tn beslag genomen geldstukkeu niet valsch maar langs chemischon weg gesnoeid waren De aangebondene zekere U goudsmid te Knik in Noord Brabant ia op grond van art 210 Wetboek van Stratrecht ter beschikking van de justitie gesteld Omtrent dit geval meldt bet N v M nog het volgende Een eerzaam bnitenman kwam gisteren aan een loket van bet station Weesperpoort om een kaartje derde klasse naar een dorpjeergens in Noord Brabant De klerk gat bet gevraagde en de man betaalde bet met een genden tientje De beambte pakt dit aan doch z n door ervaring geoefende vingers gevoelen onmiddellijk dat bet tientje veel Hcbter en dunner is dan de gewone tientjes Hy vermoedt dat het geldstuk valsch is weigert bet terug te geven au bet einde des weordenwisseling die daarop volgde ia dat de politie er bg wordt gehaald en de bnitenman gelft acbt wordt naar het bnreau Huiderpoort Daar werd hy gefouilleerd en het bleek dat hy nog een drietal van dergeiyke verdachte geldstukken by zich had Deze werden ook in beslag genomen en ern voorloopig onderzoek hoeft het als vry zeker uitgemaakt dat de tientjes wel echt zyn doch gesnoeid Langs scheikundigen of electriscben weg heelt de man goudsmid van beroep een deel van het gond ervan opgelost en te eigen bate gebruikt Deze moderne scoeiwyze valt intnsschen onder de strafwet en in plaats van naar de plaats zgner inwoning terug te koeren zooali gisteren zyn plan was zit de man thans achter slot en grendel Hen schryft uit Wageningen Op de bierbronwery ermania alhier is Woensdag een staking uitgebroken die tot heden 7 man omvat Haandag werd een der arbeiders J ontsl op grond dat hy zgn werk niet naar behooren vervulde Door zes medearbeiders werd nu do eisch gesteld J weer in dienst te nemen doch toen daaraan geen gevolg werd gegeven werd door hen de arbeid gestaakt Door 1 arbeiders wordt nog geslaakt Een onderhond van het hoofdbeslunr van den Ned Bierbrouwersgezellenbond met den directenr leidde tot geen resultaat De Bond heeft over bet bier de boycot uitgesproken In tal van gezinnen in de oosteiyk gelegen dorpen in de gemeente Schoterland heerscht tegenwoordig eeo beimetteiyke huid ziskt Waar deze ziekte bet eerst voorkwam in die go innen waarvau da vaders naar Duitschland waren geweest als meikof akk ü knechl vermoedt men dat de ziekte vandaar i uiei gt iiomeo 6t uit een besmetten veestal ól uit eau keet waarin met au de ziekte Igdende personen werd samengewoond Een van livt undt rwyzend personeel is ook reeds douj do kiekte aangetast sommige onderngzert dringen er nu bg bet gemeentebestnui a i h ui in school door deskundigen een onderzoek in te stellen naar den aard en omvanürgkhcid der ziekte die zich volgens hnn oordeal al meer en meer nitbrgidi In het dorp üranowa in hot gouvernement Kief hebben de boeren den gewezen Doema afgevaardigde Stcphaniuk afgeranseld omdat by gei n voldoende opheldering kon geven waarom de Doema outbooden woa Tengevolge van den bakeudeu brntalen diefstal van de stukken behelzende de resultaten der instructie in zake het militaire oproer ie Sewastopol verleden najaar moet bet proces tegen de tweede groep beklaagden een half jaar worden uitgesteld Twee in het proces Scbmidt tot vyftien jaar dwangarbeid in Oost Siberië veroordeelde studenten uit Odessa een zekere Uoiszejel zgn in Siberië even v66r Omsk lit den trein gesprongen en ontsnapt nadat zg een trallevenster hadden doorgevgid Met hen ontkwam een eveneens in bedoeld proces veroordeeld matroos De ontsnapping had plaats s avonds om 10 uur De drie vluchtelingen wisten op een trein naar Europa te komen Uen schrgft uit Winschoten dd 9 Aug Qisteravond ruim 10 uur werden te Blgbam een uur gaans van hier twee personen uit Scbildwolde gekomen aangehouden en mishandeld Een hunner n l Joh Benninga een stelmakersknecbt kreeg een steek in de rugzgde zoodat hg hedennacht naar hier werd gebracht en per eersten trein naar Uroningen vervoerd omdat men voor zgn leven vreest Ook de dader een bakkersknecht Is zoo pas reeds binnengebracht De wraak der berenleidster Te Ronaan heeft de politie dezer dagen een berenleidster opgepakt Jovanowitsj genaamd eene Bonische Toen zg weer op vrge voeten was gesteld besloot Jovanowitsj zich op de politie te wreken Zy trok met haar beren naar het politiebureau en voor de deur liet cy de beealen los De beren drongen het gebouw binnen de ambtenaren vluohtten door de vensters naar buiten De beren hebben geen dienders opgegeten maar wel hebben zy in het politiebureau veel stuk geslagen De eer van Jovanowitsj was gewroken In Charlottenbnrg werd dezer dageneen kind geboren van wien niet met zekerheid uitgemaakt kon worden zelfi niet door een bekende deskundige of het eeo jongen of meisje was De geneesheer gaf den raad het uit practische overwegingen op te voeden als jongen en het een naam te geven welke gemakkgiyk te veranderen was in een vrouwelgke In de registers vun den burgerleken stand werd het ingeschreven als jongen met de namen Paul Martin doch als kautteekening werd er by vermeld Na het achttiende jaar staat het deze per oon vry te beslissen of zy de mannelgke namen wil behouden of deze veranderen in Paula Marta Volgens een onlangs openbaar gemaakte Dnitsche bierstatistiek is het gebruik van MUncheuer bruinbier in den laatsten tyd aanmerkeiyk afgenomen Zelfs de inwoners van Beieren zelf drinken veel minder bier Eenige jaren geleden was het gebruik te Miincben 550 liter per hoofd en per jaar en thuns bedraagt bet niet meer dan 325 liter Men meldt uit Leiden aan de N B Ct Kergisternamiddag bielden de stakende timmerlieden appèl in bet Nutsgebouw waarby ook belangstellenden werden toegelaten Het getal stakers bleek daarbg nog vrg aanzienigk mannen grgs geworden in den arbeid anderen in de kracht des levens en jongelingen zaten er in bun werkpakken byeen Ook waren er verscheidene belaug tellenden zoodat de Nutszaai geheel vol was Nadat da heer P Verdorst secretaris van den Ned Timmerliedenbond de bgeenkomst met een opwekkend woord had geopend verkreeg de heer J van Zntfen secretaris van den Diamantbewerkersbond te Amsterdam bet woord die onder applaus mededealde dat de boud bg relareudum mat verpletterende meerderheid besloten had de stakers bg te staan met een bedrag van t 5000 Hy spoorde vervolgens tot volhouden aan en critiseerde scherp de houding der patroons Hy twgfelde niet ot het goede voorbeeld door den Diamantbewerkersbond gegeven zou in de Nederlandsche vakorganisaties navolging Tinden daar heel Nederland hst oog op dg Lsidsohg staking hf lt gericht Na deze rede die telkens door applaus werd onderbroken en aan het eindo luide toegejuicht volgde geen debat De heer Verdorst verzocht den stakers te zes uur in bet lokaal Vooruit weder bgeen te komen waar byzondere mededeelingen zouden worden gedaan en waarschuwde voor moedeloosheid die zich by enkelen scheen te hebben voorgedaan Daarna ging de vergadering die ook door de politie Was bggewoond ordelgk uiteen Er heerschte een opgewekte geest onder de stakers Bg een waterfeest te Gaen is een mortier ontploft waarmee men saluutschoten loste De man die de schoten zon lossen werd gedood en van de toeschouwers werden er 6 gewond Oroote warmte heerscht in Oost Amerika Te New York zgn reeds 20 menschon door de hitte bezweken Zelfs bg nacht is bet in de hnizon niet uit te houden en tal van booten varen nacht en dag vol passagiers die op het water eenige verkoeling zoeken Naby Coney eiland kwamen 2 booten in aanvaring een daarvan bekwam een lek onder de waterige maar de bemanning slaagde er nog in haar tgdig op den oever te zetten Onder de passagiers een 300 tal ontstond intnsschen een groote paniek waarby vele vrouwen en kinderen onder den voet geraakten en gewond werden Ook in Oostenryk heeft men veel van de warmte te Igden maar ondanks dat rukte te Fola een infanterieregiment uit om oefeningen te bonden De hitte dwong echter tot een spoedig terugkeeren maar gedurende den marsch zonken 70 soldaten neer Oelnkkig hebben zg er geen ernstige gevolgen van ondervonden Te Honaelersdyk zyn twee paarden met een voer koren op hol geslagen De bestuurders werden van den wagen geslingerd maar bekwamen geen letsel De wagen liep ten slotte vast tegen boomen langs den weg waardoor de dieren tot staan kwamen De Beriyuache Vossische Ztg meldt dat tnsschen de Alg Electr Oeseilscbaft en Engelsche belanghebbenden onderhandelingen worden gevoerd om in het myngebied van Z Afrika een groote electriscbe centrale te stichten waarbg de Victoria watervallen de dryikracht zullen leveren De centrale zon een der grootste van de wereld worden de kracbtsoverbreoging zou over 1200 KU moeten geschieden Het maatschappelgk kapitaal wordt op 72 muloen geschat Als het plan ter uitvoering komt zullen behalve het flnancieele consortium van de A E O ook Engelsche banken die zich om de Chartered Company groepeeren er aan deelnemen en ook deelneming van de Sieraens Schuckertfabrieken aan ds groote onderneming is waaraehgniyk s Nachts om 3 uur hoorde een agent te Lissabon in de militaire manege een schot vallen Hy rende er heen maar voordat hy kon binnentreden klonken er nog meerdere Het was waarschyniyk een volslagen gevecht envloog naar t bureau waar alle manschappen goalarmeerd werden Het kon een kleine vecbtparty maar ook een begin van opstand zyn en daarom werd den regimentskommandant meegedeeld troepen gereed te honden De agenten omsingelden tot de tanden gewapend de manege drongen ze met geweld binnen en zagen er een kleine gasmotor die ontladen werd Een menagerie te Londen had een leeuwentemster noodig en per advertentie werd er een gevraagd loon f 250 per week Niet minder dan 67 dames meldden zich aan Op een dag moesten allen naar een eiland in de buurt om daar een proef te ondergaan Op weg er heen waren allen vol moed maar toen geeischt werd dat zy voor in de kooi te gaan een verklaring zouden onderteekenen dat zg geen schadevergoeding zouden vragen als de ontmoeting met een leeuw minder aangename gevolgen bad traden er 27 terug Acht verdwenen by het hoeren brullen van de leeuwen De overigen hadden moed genoeg de kooi binnen te gaan waar toen een oude knorrige leeuwin werd binnengebracht Do moesten vielen bewusteloos neer vier werden door bet dier omgegooid en slechts drie alle Amerikaanschen waren en bleven volkomen kalm zy moesten echter een week lang tydens de voorstelling 6 minuten in de kooi blgven en daarna werd de koenste gekozen die verklaarde dat voor f 500 per week zy haar hoofd in etn leeuwenmnil zou steken gisterennacht omstreeks l t uur brak een felle brand uit in het pand aan de Nieuwe Vogelenzang no 24 zijnde een zeer dicht bevolkt bnurt In het boagdgnggdggltg tod het pand bevond zich een magazyn van den gUsbandelaar J H Schaaf terwyi in bet bovongedeelte gevestigd was een spiegel eo Igstenfabriek en pbotogrufisch atelier vauS C D Rgk In die fabriek had men tot gis teravond 11 uur nog gewerkt en daar isda brand vermoedeiyk ook ontstaan Het vuur verbreidde zich in korten tgd over het gebeele pand Niettegenstaande de brandweer alle krachten inspande bleek dit pand al spoedig geheel reddeloos verloren Tegen half 8 sloeg de brand door een zolderlnik over op bet tabakspakbuis Jonge Pieter van de llrma W V d Kloot Cj tabaksbandel iars Er waren daar geborgen ca 5000 pakken Jovaen Sumatra tabak benevens een aantal kisten Seadleaf In dit pand dat geheel gesloten was kon de brandweer niet binnendringen De stoomspuiten richtten daarom van at dé overzyde der straat huane slangen daarop en overdekten het met een kolossale watermassa Onelgebroken bleef men tot gistermorgen met 6 band en 2 stoomspuiten tot gistermorgen 5 uur doorspuilen Het eerstgenoemde pand was geheel nitgebrand terwgl van het tabakspakhuis alleen de zolderverdieping door bet vuur vernield werd De tabak was echter geheel doorweekt van het water dat een halven meter hoog in het benedenpakbnis stond Tegen 5 unr konden de bandspuiten inrukken doch bleven da stoomspuiten noggeruimen tgd water geven De tabak was op bourspolia verzekerd voor l i ton goods De glashandolaar Schaaf was verzekerd voor f7000 terwgl de spiegel en Igstenlabrikant Rgk verzokerd was voor f6500 Thans is door den rechter coininissaris voor strafzaken te Arnhem een bf vel van voorloopige aanhouding afgegeven tegen M d L N J V A en M K vrouwelgke bedienden bg de heerun Qcbr Roos aldaar als verdacht vun den vermelden dief ital van winkelgoederen in dienstbetrekking gepleegd Allen zyn nuar het Huis van bewaring overgebracht ter vgl een groote hoeveelheid der ontvreemde goederen naar de rechtbank is overgebracht A C Men meldt nit Eiiidhoven Met het oog op de voorspelling dat op 15 Angnstus e k vreeselgka dingen zollen plaats hebben oftewel de wereld zal vergaan hebben eenige ingezetenen van Geldrop reeds getracht hna huisraad en kleederen aan den man te brengen in de overtuiging die na gameiden datnm niet meer noodig te hebben Het Handelsbl van Antwerpen verneemt uit Leuven Jules Cherpion de Lniksche student dia door het assisonhof tot levensdnrenden dwangarbeid veroordeeld werd zou naar het schgnt in de gevangenis tan Leuven volledige bekentenissen gedaan hebbeu Men zal zich herinneren dut Cherpion de droevige held was van een liefdedrama Hg werd veroordeeld omdat hg in een vgver bg Nymegen in den Heksendana zyn minnares verdronken bad De veroordeelde heeft zich geschikt in zyn lot en gedraagt zich voorbeeldig in de gevangenis van Leuven Een zeldzame geboorte had plaats in de diergaarde te Schönbrun Oostenrgk Daar werd nameiyk een olifant geboren iets wat tot dusverre nog in geen Europeesche diergaarde plaats had Alleen bg Barnum en Bailey beeft eens een olifant het levenslicht gezien waarop deze reclame helden niet weinig trotsch waren Da jonggeborene liep reeds twee uren na de geboorte hy is gen meter lang en 60 c M boog Zgn huid heeft dezelfde kleur als die der volwassene maar zgn snuit is nog rose gekleurd De moeder zoogt haar kind en verzorgt het voorbeeldig Toen de overige olifanten den jonggeborene zagen begroetten zy hem mot een sterk gebrul dat de geheels diergaarde door gehoord werd Een bierhttishonder te Dresden was op de gelukkige gedachte gekomen boven de deur van zyn kroeg een opzichtig uithangbord te laton bevestigen waar men in dikke letters op lezen kan Bier sanatorium De overheid nam hier aanstoot aan en veroordeelde deze betiteling als bedriegeiyk wyi het publiek in den waan werd gebracht dat bier een heilmiddel zou zyn Doch de slimme bierhuishouder heeft zich weten te rechtvaardigen en kreeg geiyk Biersanatorium was evengoed geoorloofd als instituut voor haarbehandeling of académie de billard Welke Daltscher sou trouwens weigeren te gelooven dat bet bier van Mei een bron van gezondheid is en dat de hygiëne zulk een lentekuur sou aanbevelen Naar het Nowüje Wremja mededeelt is de benoeming te verwachten van grootvorst Nikolaas Nikolajewitaj tot opperbevelhebber van de gards eo hgt gghaalg Igggr in dg plaats Tan de tot dnsver bestaande opperbevelhebbers der verschillende militaire districten De nieuwe fnnctio zal niet bet karakter eener militairs dictatnnr diageii daar het raiuiateiio van Oorlog de administratieve fancties zal behouden nit Fort Worth in Texas worden zware overstrooraingen gemeld Er zgn 25 menschen verdronken en honderd zonder dak Do schade aan de landergen wordt op een half milioen dollars geschat De gi raoenscbap met de plaats is verbroken zoodat nog geen bnlp kan gebracht worden Een voddenraper kwam bg den politiecommissaris van de wijk der Ternes te Parf en verklaarde hem dat eene dame wonende no 47 rue St Ferdinand bom eon zak had gegeven om den inbond te doen verdwgnen Zg gol hem een frank voor zgne moeite De man had den zok doorsnuffeld en er menscbeiyke overblgtselen in gevonden De commissaris onderzocht op zgne beurt den inbond en vond inderdaad inenscholgko overbigfseleii die erg riekten De magistraat begaf ich aanstonds naar no 47 maar bg do eerste woorden die bg aan de dame des huizes mad L echtgenoote van ee i geleerde over de zaak zeide schoot deze in een hartelgken lach Er is geen misdaad gepleegd zeide zg De overbigfselen die wy willen doen verdwgnen zyn die van den zoon van den opperpriester Diopbla gestorven drie duizend jaar voor Christn Mgn man en ik hadden bg onze laatste reis m Egypte een mnmmio gekocht maar aangezien deze in ons huis een te sterken ronk verspreidde hebben wy bet Igk willen doen verdwgnen om alleen maar de kist te behouden Mad L toonde de kist en hierdoor wns alles opgehelderd Amsterdam 7 Augustus 1906 Als nieuw ingekomen wgzigingen van vraag en aanbod in bot Weekblad van de Commissiebank to Amsterdam vermelden wy U de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Nederlandsch Indische Crodiet en Bankvereeniging 50 pCt Eotterdamscho Hypotheek bank voor Nederland 265 Maatscbappg tot Eipl van do Ondern Tjikanijana 40 Petroleum Maatscbappg Rembang Serie A 25 Pbarmaceutische Handels vereeniging 134 Heinekens Bierbronwery Maatscbappg 275 Nederlandsche Indische Qas Maatscbappy Oöerte Flesscbenfabriek Delli V h Boors Co 25 pCt Maatscbappy de Katholieke Illustratie 33 Maatscbappg tot Ëzpl van het Bible Hotel 32 j Maatschap ig v Brandver zekering voor het Konink ryk der Nederlanden 300 AANGEBODEN Aand Nederlandsche Credietvar eeniging Bod Nederlandsche Indiiclie Cre diet en Bankvereeniging 521 Onderlinge Hypotheekbank voor Nederland 115 Prof aand Oosterscbe Hypotheek bank 110 Amsterdam Langkat Cnltnnr Maatschappü F 2 50 Bod Gow aand idem idem F 250 Bod 3 pCt Oblig Blaauwhooden veem Bod Aand Wilhelminaveem Bod Haagsehe Plateelbakkery Rozenburg Serie A Bod Binnenhuis N V tot het ontwerpen vervaardigen en verknopen van Huisraad 40 pCt Maatscbappy de Katholieke Illustratie 38 Solosche Tramweg Uaat Bchappy 63 Gew aand Stoomtramweg Maat scbappy Oldambt Pekela Bod 4Vi pCt Oblig Nienwo Rgtnig Maatschappy Bod 5 pCt Oblig Haagsehe Maatscbappg van Onroerende Goederen Bod Aand Maatschappy de Oroote Schouwburg Bod Centraal Apotheek de Ooievaar Bod 5 pCt Oblig Gemeente Middel burg Bod 3 pCt Pandbr Amsterdamsche Hypotheekbank Bod Scrip Port Arthur Townsite Com pany 9 84 Dollar Bod Aand Zuster Brocke s Rustoord voor Zenuwzieken Bod 3 pCt Oblig Begraafplaats voor a Katholiekgn tg Nymegen Bod 31 pCt Oblig Nymcegscho Roorasch Katholieke Volksbond Bod 3 pCt Oblig Roomsch KatholiekeParochiaal Armbestuur te Nymegen Bod 3 pCl Oblig Coöperatiovo Bouwvereeniging Eigen Woningen te Ngmegen Bod Aand Katholischos Veroinshans te Düsseldorf Bod Comptoir Beige NoerlandaiS de Bourse et de Banqne Bod Winstaand idem idem idem Bod Stadsnieuws GOUDA 10 Augustus 1906 Aan de raadsleden is bet volgend ingekomen stuk toegezonden Gouda 31 Juli 1906 Door do Hoeren C Bal Cz L Megens en H J van den Berg allen wonende te Rotterdam is blgkens het hiernevens overgelegd adres vergunning gevraagd voor den aanleg van straten in deze Gemeente overeenkomstig het plan zooals het op de daarbg gevoegde teekening is aangegeven De bedoeling van de adressanten is op de perceelen Kadastraal bekend Gemeente Gonda m Sectie A No 2944 2945 thans 3570 on 3571 en 3447 gelegen aan het begin en ten Zuid Westen van de coupure ven de Gouwe twee evenwgdig in Noordwestelgke lichting looponde straten of wegen aan te leggen dio door middel vnn eene dwarsstraat aon elkander en vóór de Provinciale draaibrug over de Kromme Gouwe aan het Jaagpad verbonden worden De Gezondheids Commissie door ons ge raadplecgd advLsoert tot inwilliging van bet verzoek mits aan de vergunning de voorwaarden worden verbonden nader aangeduid in bet rapport van den Inspecteur van het Bouwen Woningtoezicht dat voor U ter inzage ligt Bg ons bestaat tegen den hier bedoelden stratenaanleg evenmin bezwaar met de GezoudbeidsCommissie zgn wg intusschen van oordeel dat de door den Inspoctonr van het Bouw en Woningtoezicht aanbevolen voorwaarden in di beschikking behooren te worden opgenomen wy hebben mitsdien de eer Uwe vergadering voor te btellen de gevraagde vergunning behoudens de rechten van derden te verleenen onder de volgende bepalingen io de wegen zullen naar gelang zg aan woerszgden dan wel aan èéne zgde worden bebouwd een breedte hebben van respectievelyk minstens 10 en 7 Meter gemeten uit de voorgevels van de daarlangs te bouwen woningen 2o de wegen worden aangelegd ter plaatae als op de teekening is aangegeven 3o het peil van de wegen zal zgn 0 70 M boven het Zomerpeil van den Polder Bloemendaal aansluitende met een helling van 2 cM per M aan het Jaagpad 4o de wegen worden voordat de daarlangs te bouwen buizen zullen worden bewoond bestraal met vlakke Waalstraatklinkers en voor den afvoer van hemelwater voorzien van straatkolken op een ouderlingen afstand van 35 Meter met afvoerriolen van Engelsche aarden buizen rustende op soliede bouten platen dik 3 centimeter alles ten genoegen van Burgemeester en Wethouders 5o voor de te maken bestrating langs de Provinciale grens wordt aangebracht een soliede kantplank door de noodige palen gesteund ten genoegen van Burgemeester en Wethouders 6o de sloot aan de Noordwestzgde van de perceelen waarop het stratenplan is ontworpen wordt gedempt met zuiver zand fijne puin of koolaseb ten genoegen van Burgemeester en Wethouders 7o in de te dampen sloot wordt gelegd een cementriool binnen a erks 0 40 X 0 60 M rustende op een soliede paalfundeering 8o de Noordwestelgke rooilgn van de bouwblokken biyft 3 Meter verwgderd uit den kant van de daar aanwezige sloot 9o zoodra de wegen over hunne volle lengte bebonwd en over hunne volle lengte en breedte bestraat zgn de sloot ton Noordwesten van de perceelen gedempt is en de rioleeringswerken aangebracht zyn zullen de wegen kosteloos en om niet in eigendom en beheer aan de gemeente worden overgedragen Volgens het hieronder volgende programma zal de heer Spaanderman a s Dinsdag 14 Augustus s avonds hall acht weet de 7e Orgelbespeling geven met welwillende medewerking van Mej Henny van Gelder Sopraan Laren N H de beer Joan Lolofs Bariton Berlin en onze stadgenoot do beer Gorard van de Pavoordt Orgel De beer Spaanderman zelve zal deze keer slechts in no 6 als solist zich doen hoeren maar zich verder tot begeleiding bepalen wat evenwel niet minder moeiiyk is De heer v d Pavoordt dio reeds meermalen zyn medewerking by een orgelconcert verleend heeft ia Toor velen geen onbekende Hopen wg dat bet bezoek deze keer grooter moge zijn dan by bet vorige concert zooveel goeds als ons aangeboden wordt verdient een talrgk gehoor Het programma luidt aldus Proeludium et Fuga J S Bach Aria nit Ipbigenieen Tauride chr W Glück 3 Aria nit Elias F Mendelssohn Bartholdï 4 Sonate D dor op 74 Dr W Volckmar a Allegro b And con moto e All moderato A Guilmant Fr Schubert Q Henschel Adr Valerius A Guilmant a Biblisches Geaang A Door ck b Immannel E Nossler Pastorale uit de Ire Symphonie a Anf einen Totenncker b Morgonbyrane c Hoort Allegaer 8 Olfertoire No 4 surIe Noël Nnlt sombre ton ombre vaut les plus beaux jours a All b Allegretto Ire lie Ille Variation c Intermezzo And d Fugato allegro And maestoso 9 Sommernacht Duel Edw Schultz No 2 en 5 Sopr mot Orgel 3 en 7 Bariton met Orgel en No 9 Sopr en Bariton met Orgel No 1 4 en 8 door den beer G v d Pavoordt No 6 op verzoek Gisteren slaagde te s Gravenhage voor het Examen Pranscb L O Mej G 0 Spruit alhier Door de Rechtbank te Rotterdam is Woenadag het Failliscment uitgesproken van G Visser koopman te Ouderkerk a d IJssel Cnrator mr M M Schim van der Loeff alhier Aangenomen het beroep bg de Ned Hervormde Kerk te Klundert door ds A J W van Ingen te Bergschenhöek Nuar aanleiding ven de door de gezondheidscommissie te Schoonhoven gevraagde voorziening omdat de raad dier gemeente binnen drie maanden na dagteekening van baar advies lot onbewoonbaarverklaring van een vgltal perceelen aldaar daaraan geen gevolg heelt gegeven hebben Gedep Staten vau Zuidholland twee der bedoelde p irceelen alsnog onbewoonbaar verklaard terwgl ten aanzien van de drie overige perceelen ie verklaard dat tot onbewoonbaarverklaring daarvan ge n aanleiding bestaat nu gebleken is dat dobr de d iaraan aangebrachte verbeteringen aan de meeste bezwaren der gezoiidheidtcommissie is tegemoet gekomen en deze perceelen thans niet meer ongeschikt ter bewoning zgn Spelende waa een zoontje van S Den Boor te Krimpen a d Lek in de Bakkerskil gevallen en zonk in de diepte weg Een ouder broertje sprong vlug in een roeiboot en wist den drenkeling boven water te halen meer vermochten zgn krachten echter niet Nu begon hg echter uit alle macht om hulp te roepen waarop de vader kwam en beiden uit bun benarde positie hielp Bg den heer D Straver iudoLiuscboten bg Ondewalor is de gevulde hooiberg afgebrand Twee in de nabgheid staande schuren gingen mede in de vlammen op De brand schgnt door t spelen van kinderen met vuur te zyn ontstaan Assurantie dekt de schade Ims MllOTTËÊDlïr L K H K VRIJDAG 3 AUG Staataleentnijen PoBTüOAL Oblig 3e Serie fr 060 3 59 i Oblig 3e Serie Ir 2600 3 59 RosLAHD Iwang Dombr Obligation 4V 96 4 AziE Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLUMniA Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Rocepia L 100 IV 24i u Premieteeningen büioiB Loten Stad Antwerpen 1887 2V 102 SeheepvaarUMaatKhappijen SeheepvaarUMaatKhappijenAand Holland Gulf Stv Mg 35 Hypotheek BankenPandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rottord Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Utrecbtsche Hypb 4 lUO pandb Westlandsche Hypb 4 100 pondb Zuid Holl Hypb 499 pandb Ie ilgem Groninger Scheepa Hypb 4 100 Pandb Nederl Hyp 4 Pand brielbank 4 99 Paudb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pnndb Bataafscho Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypolheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorweglttningeiu Italië Oblig Zuid Itnliaansche Spw Mg A 887 Diversen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 SSOOTE OFEÜIUINS VAK Mantels Costumes Klouseii Jupes Jiipons JaponslofTen en Katoenen tot ongekend loge prjzen f i f jis Tai ify v i wAvw v VERSCHEIDENHEID De politie heeft in de omstreken van Balaklawa in een in de rotsen nitgegruTen kelder een boinmenlabriek en een volledig labarolorium ontdekt met enorme hoeveelheden kruit schietkatoen en andere chemische producten alsmede vele reeds afgewerkte bommen Er zyn in het geheel 60 personen gearresteerd onder wie verscheidene soldaten en matrozen Zy zyn in het fort opgesloten De Perseiden 1 De aarde snydt deier dagen weder ds baan van den meteorenzwerm der Perseiden en zg gaat van 9 tot 11 Augustus door bet dichtste van den stroom van vallende sterren die men volgens de overlevering de tranen van den heiligen Laurentiua noemde wiena leoai invalt iy 10 Auguoluo Wie nn bg belderen hemel vallende sterren wil waarnemen wende ziJn blikken naar bet Noordoosten I Burgert Ijke Stand Moordreoht OVERLEDEN N J Snel 93 j ONDERTROUWD G J Steenbergen en M Zaal Predikbeurt bt de Remonatrantaolie Oereformeerde Qemeente alhier Zondag 12 Aug s morgena 10 uur Ds H VAN assf ndelft AOVI RTENTIEIN Pfr Het licht der toekomst is de fi leclrodinelamp Brandt snoeuwwit geheel rnstig ia zeer aangenaam voor de oogen en zeer zuinig in één woord ten licht too men xich niet beter denken kan De ELECTRODINELAMP is direct op iider gasornament aan te brengen Wordt gaarne op proef geleverd en ia te bezichtigen in het VERLICHTINGSMAGAZIJN UE AWOIlDlSTeR DUBBELE BUURT B 13 Telln 117 Aanbevelend M M V LOO MUinfn Mk w s H f I 9t I fnwm SchiMDipp Miinr P crU Gk M Sailn Glmscrlin hIb 4t bMIr idU Icb voor bttioadar kmrif WW n ll iwana n A mrAt HMnn ÜnM in KmiwKtiMHit Var hriigbMT U wlohalUn ia ScEcnowwIl GaUntcrMo ProMrir ID lUa Imm gcnA Of btt bbricktmark hfc Attuti W Mmtéummnnt Amhwx Gasfitter