Goudsche Courant, maandag 13 augustus 1906

van Levensverzekering en Lijfrente iAjtBLIJBM lIt prsMl Mr 1000 4 j r 1 Mr MMMB 1 VMr tl fci r n u una j i 1 10 1 s 0 1 60 34 42 M 1 ƒ 41 09 W 1 42 27 es 1 43 18 97 1 44 61 83 46 85 08 60 86 58 84 s8 re 59 48 0 62 62 1 19 l 82 I a 1 6 60 6 6 7 0 8 es 1 10 70 12 87 9e 79 88 87 40 1 8 1 H 1 14 1 S 1 1 16 1 11 II 1 Algemeene Maatscbappij KnwUffd to AJUTBrnDAX Duink 74 otdftkMTd M loiilakUjk B lBlt tu 1 ffonmber iUO Ib M DiaBOTEÜElNi Ir L L J f SCIEVKHIVEI K W ÜMTT ei J V L BLUKKIIEUL Swiretari Ur Dir ctte fr J T WBSnCUIB VoltMkMtd UakUwfaftpp k KultMl Tarwkerd KapiUMl Tnwkerda R Dt Oiitrui rBl n la I9M K ttTvfa af II B r Mkw IMC Tul tl liDcomUtr lOOfi km rarsekenleit batacld No 10104 Dinsdag 14 Augustus 1906 45ste Jaargang ftOüMHE COIRMT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken tNU M HMlMêM SIUW44 M Telefêoi $ ADVERTESTIEN wortlen geplaatst van 1 ö regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd reletoi n So S De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijk s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is L25 franco per post 1 70 Atzonderlijke Nommers V IJ F C E N T E N y Openbare Yerkooping TK COIjUA ten overstaan van den aldaar gevestigden Notarii N l CAIBIER TAH IIOOTEH op MAANDAG 27 AUGUSTUS 1906 des namiddags ten el nor in bet HAtel DE ZALH aan de Markt van m WüOKHIJlS en ERF met VRIJEN GANG daarnevens toegang gevende tot de btj dit pand behoorende ZOLDERS en WERKPLAATS aan de Westhaven te Gonda B Nos 157 en 157a met een HUISJE daarachter aitkamende aan de Peperstraat kad Sectie D Nos 2260 en 2261 te zamen groot 2 Aren 19 Centiaren Het hnis aan de W haven voorzien van Oaa en Waterleiding en vele gemakken is te aanvaarden 1 October a s Het halsje aan de Peperstraat is per veek verhnnrd voor t 1 75 0 2 Een Huis en Erf lan da Vlaamsche haven ol Bleekerskade P no 8 te Ganda kad Sectie E no 1027 groot 67 Ceijtiaren bjj de week verhnnrd voor I 125 Te bezichtigen de laatste 8 werkdagen vóór de ventooping van 10 3 oren en op den verkoopdag van 9 tot U uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris De Blaasvisch heeft een snavel als een papegaai één beet van deze visch is vergiftig en doodelp In het water zwemmende heeft ze de vorm vfn een bot of schol zet balten het water nit en krijgt dan de vorm van een dnif Deze BLAASVISCH ia gratis te bezichtigen voor de bezoekers van het Café HRAAIVTJË LEH achter het Postkantoor te Gouda Citroen en Framliozen LIMONADE Aanbevelend Slotemaker Co Geen beter adres voor degeiyk en sterk SCHOENWERK dan Het Noord Brabantsen Scboenen en LaarzenoiagazUn KLEIWEG E 30 Rnimste sorteering van alle soorten SCHOENWERK CHROOM GLACp en BRUIN QhkC i DAMES en HEERENBOHOGISEL G SMITS AUe reptratiin en aangemeten werk NIEUWE Aalbessen Jenever ZOETE en ZURE Verkrijgbaar bij elke hoeveelheid Aanbevelend Firma C LOÏÏRENS TELEPHOON No 28 GoBda Drak van A BRINKMAN A Z Een groote overwinning werd dezer dagen behaald vaarbg alle partijen tevreden konden zgn Het was de Sangulnoêe die de overwinning behaalde zooals zg reeds zoo menigmalen heeft gedaan en wanneer gij dezelfde verschijnselen bebt dan zal de Sangalnose ook voor ü hetzelfde doen Mejnffronw VAN DORP y d Neerstra t 83 Den Haag Bcbrjjft Daar ik awe Sangalnose gobrnikt heb wil ik ü ook gaarne mededeelen welk een heilzaam middel dat voor mg is geweest Ik bad veel last van zennwen in het hoofd en kon haast niet eten en Ik voelde mg gedarig moede loom en lasteloos maar nn na het gebrnik van een viertal flesschen Sangalnose is dit alles bji mg verdwenen MiJn eetlust is ternggekeerd Ik gevoel my veel beter rnstiger en sterker en heb ook geen last meer In het hoofd Ik darf awe Sangalnose met vertronwen aanbevelen Den Haag Mej T J VAN DORP Og die dit leest doet nw voordeel met boven medegedeelde ervaring Volgt het voorbeeld van Mej Van Dorp wanneer gö geen baat vindt bjj nwe tegenwoordige behandeling De Stingulnoêe is een bnltengewoon krachtig middel om bloedarmoede bleekzacbt algemeene zwakte en algeheele verslappingstoestanden snel en grondig te overwinnen Zg heeft honderden geholpen die reeds vele andere middelen hadden geprobeerd zg kan ook U helpen Zie dan niet legen de kleine uitgave op zij zal U groote winst brengen Wee gewairtchuwd tegen namaak De echte Sangninose wordt verkocht in groene flacons ran 300 gram en kost per flacon f 1 50 6 flac f 8 12 flac 15 Te Gouda bij WOLFF Co Wesihavcn 19 VAN DAM Co Uen Haag Maak eens kennis met ons nieuwe middel VIJGENHONIG voor hoestenden N G OOMS beveelt zich beleefd aan tot het leveren van IpJ Herwaren Gereedschappen onder volle garantie en HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN Fornuizen Wasehmachines Wringers Gasstcileii Pelroleuni stelien Mangels Basculen en ASPHALT van af 11 cent de Meter Aanbevelend C OOMfii Magamff 1 XiüV Êi XOHli Lange Tiendeweg D 30 PlLFTSCHE WESSANEN 4e LAAN Wormerveer OPGERICHT irM KONIItKMJHR FABRIKHEN Voedert aw Fee met de uuivere mumce X ITI Z 3 KIOE 22 E33 merk 8ter en W L nitmantende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Eere DIploma Parij 1000 Segen Gouden Uedaille P HOPPE AMSTERDAM Egelantiersgraoht HOFLEVl RA NCIER PIJIICH RUM CI I ROEN ARAC BURaUNDY rmrkrUahtmr tf oUe grtaHer iB TMrUaml tuMU n Dr VAN HiMU IIOO t HttMIINi 7 ORGELBESPEHM in de Uroote of 8t Janskerk op OiKSDAG 14 AUG 1906 dei avonds half acht door den Heer J H B SPAANDERMAN met welwillende medewerking van Mej HENNY VAN GELDER Sopraan Laren N H en de H H JOAN LÜLOFS Bariton Berljjn en GERARD VAN DE PAVOORDT Orgel Gouda Programma s tevens bewijzen van toegang zgn tegen betaling n 1 cent verkrijgbaar bjj de Boekhandelaars J vin BENTUM ZOON en bj den Koster lÜ Het licht der toekomst IS de Eleclrodinelainp Brandt sneeuwwit geheel rustig Is zeer aangenaam voor de oogen en zeer znlnig In één woord een licht zoo men zich niet beier denken kan De ELECTRODINELAMP is direct op uder gasornament aan te brengen Wordt gaarne op proef geleverd en Is te bezichtlgea In het VERLICHTINGSMAÖAZIJN DE AVONDSiTEIt DUBBELE BUURT B 13 ïelfn 117 Aanbevelend M M V LOOlN Gasfitter am UITSTAPJE meer mogelgk zonder Geen Vacantiekaart meer brnikbaar zonder den Gids Met een Vacantiekaart der S 8 door M ooi Nederland Een practisch onmisbaar Reisboek voor Nederland VRAAGT X UW BOEKHANDELAAR Prij 40 Cent Uitgave Drükkerg LEVISSON Den Haag Één QMs V honderd plaatsen Verkrijgbaar bij A BRINKMAN Zn Verkrijgbaar in flesschen SO ets T5 et en f 1 S5 bg H H Apothekers en Drogistni Let op Ket merk AllKBBI f AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bjj C LUGER Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 118 HUIS TE HUUR Heerenbais Oosthaven B 88 Zes Kamers groote Kenken drooge Kelder flinke Tain Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 Hutlenlandscli Overzicht Ronstan voormalig Franfcb consul generaal en zaakgelastigde in Tunis is op 72jarigen ouderdom overleden Na residentgeneraal In Tonis te zijn geweest werd bij gezant te Washington en later te Madrid Groot opzien heeft indertgd het lasterproces veroorzaakt door Roastan ingesteld tegen Rochefort omdat deze bem in den Intransigeant beschuldigd had den veldtocht tegen Tnnis uit partlcnller geldbelang te hebben teweeggebracht Ook Pelletan trad toen als aanklager tegen Roustan op Rochefort werd vrggesproken maar Roustan niettemin door Gambetta naar zijn post teruggezonden Renter seint nit Konstantinopel d d U Aug Prof Bergmann is telegraphiacb bö den sultan ontboden Men meent dat een lichte operatie noodzakelijk Is Het is bekend dat de sultan sedert drie weken ongesteld Is maar ten aanzien van den aard der ongesteldheid en van den toestand van den zieke wordt groote geheimhouding in acht genomen De gezondheidstoestand van den Sultan is zeer slecht en wordt als ernstig doch niet als gevaarlijk beschouwd Berichten uit Konstantinopel zegifen dat de Sultan l dt aan een nier iakte ket officieele vejaJag o steld door de commissie belast mev hjtronderzoek naar de knoeierijen gepield ig verband met de leveringen voor het leger In Zuid Afrika tijdens den oorlog i verschenen In den vorm van een blanwbol De commissie eeft niets dan woorden van lof voor de onpartijdigheid en de welwillendheid van het ministerie van oorlog te Londen doch klaagt over het minder aangenaam optreden van de Zuid Atrikaansche legerantorittlten die zelfs met opzet stakken van belang waarom gevraagd was vernietigden De verliezen voor de schatkist ten gevolge van de knoei rgen worden door de commissie geschat tnsschen 750 000 en 1250 000 pond sterling De grootste schuld aen niet te verontschuldigen zorgeloosheid een buitengewone onbekwaamheid en gemis aan inzicht wordt gegeven aan de afdeellngen in Znid Afrika belast met het Inslaan van de voorraden en het betalen van de leveringen Zeker hebben kolonel Hlp FEVILLETOX Li VEi SSTRIJü 28 Ik heb u een groet en een nitnoodiging over te brengen miss Palm zei hy Mrs Henderson verwacht a een dezer dagenhg haar om de reeds besproken aangelegenheid verder rott n af te handelen Wat Is dat voor een aangelegenheid vroeg Sandow opmerkzaam wordend Frieda had in het eerste oogenblik Qnstaaf aangezien met een verwonderd vragenden blik en antwoordde nu op de vraag van mgnheer Sandow Mevrouw Henderson beeft mg de betrekkingvan gezelschapsjuffrouw aangeboden daar de tegenwoordige haar gaat verlaten Ik zal daarom U moet er niet op ingaan viel Sandowhaar met btslistheid in de rede Waaromzooveel haast genaakt Er zallen nog welandere en beter betrekkingen voor n tevinden zgn MevrouT Henderson behoort tot deeerste families der stad bracht Gastaat in t midden En nenoBW Htodtnoo U een dtr well kapitein Limond en majoor Walton hard moeten werken konden zjj dus vermoeid zgn maar de foaten in bon administratie zgn toch te wijten aan gemis aan verantwoordelgkheidsgevoel aan onkunde en aan een verregaande onverschilligheid Een particuliere firma zou zeker failliet gegaan zgn wanneer haar ambtenaren zoo gehandeld hadden als deze drie officieren Scherp wordt veroordeeld de verhouding tnsschen den leverancier Meyer en kolonel Morgan Niet dat er een flnancleele betrekking bestond tnsschen beiden maar zeker is het dat de broer van Morgan door toedoen van den kolonel in dienst van Meyer een jaariyksch Inkomen genoot van 1200 pond In het algemeen was de verhouding tnsschen leveranciers en de verantwoordelijke officieren in strijd met de voorschriften veel te vriendschappelijk Van de bgzondere gevallen dat officieren geld aannemen van leveranciers worden genoemd o a kapitein Hopkins £ 21é overste Hamnett £ 200 In het geheel worden achttien officieren met name genoemd terwijl er dertig beschuldigd worden van medeweten dezer knoeierijen zonder er iets tegen gedaan te hebben Het rapport van de enquête commissie over de approviandeering van het Engelsche leger dnrende den oorlog in Zulk Afrikn spreekt de officieren van de intendance wel vrij van de beschuldigingen van corruptie tegen hen ingebracht maar overtuigt den lezer tevens van de misdadige verregaande onbekwaamheid en domheid dier officieren De intendance liet den Staat door de leveranciers van leeftocht en voorraden niet minder dan tnsschen de 1 200 000 en 1 600 000 pd st bestelen hetzij door bedorven proviand aan te nemen die noodzakelijk afgekeurd en in de plaats daarvan betere waar geleverd had moeten worden hetzy door zich victualiën te laten opdringen tegen buitensporige prijzen en het na don oorlog overblijvende weer aan dezelfde leveranciers voor belachelijke prijzen van de hand te doen De onthnllingen in dit rapport zullen natunritjk de beweging van een ernstige militaire reorganisatie niet weinig versterken De Times oordeelt het rapport zeer belangrijk niet slechts om de daidelijkheid waarmede hier de feiten aan t licht worden gebracht maar vooral om het groote gewicht van die feiten Het blnkt vooral dat de directeur der voorraden in Zuid Afrika zich met onverschoonbare zorgeloosheid en buitengewone ongeschiktheid van zgn verantwoordelijke taak heeft gekweten dat het lastigste dames van de stad die haar geheele omgeving kwelt met haar zennweh en luimen zoodat ook deze gezelschapsjnffrouw het niet bg haar heeft 4cunnen nitbonden Neen miss Frieda deze gedachten moet u laten varen j ik zal in geen geval dulden dat u een dergelgke betrekking aanneemt Een bgna onmerkbare maar zegevierende glimlach speelde om de lippen van Gnstaaf Frieda was sprakeloos met neergeslagen oogen blgven staan als ware bare vroegere verlegenheid weer teruggekeerd Sandow vatte dit zwygen verkeerd op hy heek haar met een onderzoekenden blik aan en voegde er bg Dat wil zeggen ik zal in geen gevaluw vryen wil beperken Als n ons wiltverlaten Neen neen riep Frieda met zulk eenbartstochtelgke heftigheid dat een waarschuwende blik van Gnstaaf haar tot bezinningmoest brengen Zg baheerschte zich ookweer dadelgk en vervolgde Ik zou alleen bang zyn dat Ik u enmiss Clifford Jot last ben Kom kom miss dat is een dwazevrees myn nicht zal n wel van bet tegendeelovertnigen Zg wil n nameiyk een andervoorstel doen Jessy is altyd te vtel alleen zg heeft een vriendin noodig zoadt u dieTriendio villtn xyn Frieda f Wilt n gthatl departement van uitbetaling een gemis van intelligentie aan den dag heeft gelegd dit hoogst betreurenswaardig Is dat officieren op t kaatje af van corruptie alhoewel met do meest verantwoordelijke fnnclien belast een onbegrjjpelijke lakschbeid toonden hg t alslniten van contracten dat een wijdvertakte corruptie op kleinere schaal bestond onder da onderofficieren gedetacheerd bg het Voorraden departement en ton slotte dat al deze roiibraiken fouten en tekortkomingen te zamen de publieke kas op een verlies van plas minos een en een kwart millioen pond te staan zjjn gekomen V Do Prankf Ztg bevat een belangrijk telegram nit Petersburg over de oplossing van het grondvraagstuk in Ljjfiandj waar echter de bezwaren minder groot zgn dan in eigenlijk Rusland Daar is namelijk door het collego der ridderschap kleine pachters boerenarbeiders enz onderling overleg gepleegd waaraan ook do belde afgevaardigden naar do nu ontbonden Doema de betren Bremelen Ohsoling deelnamen Men kwam overee den erfelgken eigendom van den grond als vasteland aan te nemen Terwijl echter tot dusver de adellgke eigenaars van landgoederen gedeelten daarvan slechts moeüen verpachten niet verknopen is nn besloltn dat de pachters de bevoegdheid mltaif hebben zeil eigenaars te wocdon Men wil daartoe de landerijen die aan de adelscorporatie bebooren de kroonlanden en een deel der kerkelijke landerg eu in kavelingtn van gemiddeld 20 dessjatins rnim 20 hectaren verdeden en die op weinig bezwaarlgke voorwaarden o a met lange termijnen van afbetaling verkrijgbaar stellen In de nabijheid van Dorpat heeft een groot grondeigenaar reeds met de verkaveling een begin gemaakt De Engelsche Glol e deelt uit een verslag van de Britschs Kamer van Koophandel te Alezandrie het verrassend feit mede dat ook in Egypte de Duitsche waren allengs de Engelsche verdringen Met name wat wollen goederen ijzer en staalwaren lampen en plano s betreft Ongeveer 10 jaar geleden bedroeg de waarde van den DnltEchen invf er in Egypte nog geen 230 000 Turksche ponden nu is zjj al tot 1 millioen gestegen De Egyptische meubelmakers metselaars schoenmakers enz gebruiken nu bijna nitsluitend werktuigen van Dnitsch maaksel ofschoon zjj vroeger enkel kochten waarop het merk Birminghaqi of Sheffield stODif Allengs worden in de Delta voor by ons blgven t Het jonge meisje hief de oogen tot hem op zij waren beneveld door do tranen en er lag iets in als een bede om vergiffenis Als dat voorstel uw goedkeuring wegdraagt mr Sandow dan neem ik het gaarneaan doch alleen als u me verzoekt teblgven Er gleed een vluchtige glimlach over Sandow s gelaat maar hy verhelderde toch als een zonnestraal die sombere trekken Ben ik dan zoo u gevreesde macht inhuls f Jessy heeft er dus al met je overgesproken en n vreesde dat ik zon weigeren Neen mgn kind ik laat myn nichtdaarin volkomen Trghoid en Ik zal erdadelyk met haar over spreken om die zaak inorde te brengen Mevronw Henderson zalmorgen reeds weten dat ze naar ten anderegezelschapsjuffrouw moet uitzien Mot deze woorden sloeg Sandow den weg naar zyn bnls in de beide jongelieden alleen achterlatend Nauwiyks was hy nit het gezicht of Gnsteal nam baar de band en dnikte die zeer harteiyk terwgl hy zei Victorie I Nu is de zaak al voor driekwart gewonnen I Ik moet eeriyk zeggen Frieda dat ge je uitstekend van je taakhebt gekweten I Frieda loosde een diepen zocht en flaisttrdt draagbare veldspoorwogen louter Daitschs sporen gebruikt Byna alle piano s die in Egypte worden verkocht komen uit Duitscbland en thans koopen Mohamedanen en Kopten ze oven vaak als de Eurojteanon het dten De bevolking gebruikt nog altgd bg voorkeur Engelsche lampenpitten en konsjts maar die worden thans zoo gemaakt dat z passen in Duitscho lampen Verspreide Berichten Frankeuk Te Perier is en priester die een kerkeiyk huwelijk voltrokken had voordat het burgerlijke had plaats gehad veroordeeld tot 25 francs boete Te Lyon zQn twet timmerlieden die lo hun woning bommen gemaakt hadden omzij ernstig In de overtuiging verkeerden dat op 1 Mei de revulatie zon beginnen veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf De gemeenteraad van Longjumeau htell voor een maand aan vjjf en twintig weezen nit Conrrlères gastvrijheid verleend op een beerlgk landgoed dat vroeger aan eta gtgitelgke broederschap behoorde DuiTSOHLAin Htt Berliner Dagblad weet te metden dat de kelz f Hi kruistocht gaat maken op de MIddellandscbe zee en ook slet naar Spanje gaat Mevrouw Kmpp heeft van den keizer de Wilbelmsorde gekregen De stndiecommissie der Franscbe artsen bezocht te Kenlen de sanitaire inrichtingen der stad Een btnde Hottentotten heelt een bereden patrouille ten zuiden van Warmbad In Zuidwest AfrIka aangevallen Verlies 2 doeden en 3 zwaar gewonden ENOIfLAIn Bij de Engelsche poateryen wordt een bgzonder goedkoop tarief ingevoerd voor de ten behoeve der port vervaardigde geschriften in BraillO Scbrift die meestal groeten omvang hebben Rdsiaui Gentraal Trtpow zal naar Czarskoje Sela vertreifken om in eigen persoon de keiztr Igke paleizen te onderzoeken in verband met een verandering van residentie Men verzekert dat admiraal Skrydlof d Ik zon de komedie ook niet lang meerkannen volhouden I En toch moet dat nog eenigen tijdgebeuren hot zwaar het je ook moge vallen Een karakter als dat van myn broer moetniterst langzaam geleid en met de grootsteomzichtigheid bewerkt worden Maar mag ik Jessy dan tenminste nietin het vertrouwen nemen Zy is voor my als een zuster zg heelt my van heteerste oogenblik al met de grootste liefdebehandeld Om van my af te komen viel Guataalhaar in de rede Ja daarom alleen heeftze je met open armen ontvangen om mynaanzoek te ontloopen zon ze zelfs den duivel in huis gehaald hebben t Neen Jessy biyft buiten spel Het Is mgn byzondergenoegen my door haar te laten verachten en ik wil daarvan nog een tydlang genieten Maar voor haar is het geen genot zei Frieda op verwytenden toon zg lydt er onder Wie Jessy f Wel noen zy ergert zichhoogstens over myn zoogenaamde afschnwelykheid en deze kleine voldoening wit ikme ten minste gunnen haar die ergernisvoorloopig nog te laten behouden iWordt nnolgd