Goudsche Courant, dinsdag 14 augustus 1906

btTelbebber dec Zwarte Zeevloot binnenkort tija ontslag zal krügen wegens gebrek aan strengheid en flinkheid ran optreden De voormalige Doema afgevaardigde Onipko die te Kroonstad is aangebonden en op wien plannen der vestingwerkan bevonden zjjn moet reeds opgehangen zgn Anikin de bekende ondTerkliedenalga vaardigde der Doema ia te Taroki door drie mannen aangevallen vlak bij de plaats waar Horzenstein vermoord werd Op z jn hulpgeroep snelden echter eenige voorbijgangers toe die hem verlosten AïBIKA Op 31 Jali werkten er aan den Rand in Transvaal 2203 Chineezen Het aantal vermindert maar weinig Uit Kranzkop wordt gemeld dat rebellen trouw gebleven kaffers hebben vermoord die aan han vervolging bg den laatsten opstand hebben deelgenomen Ahekik Een telegram ait Washington aan het Evening Journal beweert te knnnen mede deelen dat de aanstaande Nobelprijs aan preaident Roosevelt zal worden toegekend AtlE Volgens latere berichten uit Washington schijnt de regearing van de Vereenigde Staten toch nog besloten te hebben aan de regeering te Tokio verontschuldigingen voor het gobearde op de AleSeten aan te bieden Komt dat omdat er nitgelekt is dat da robbenschepen die op rooi uitgaan door Amerikaansche burgers worden uitgezonden en dat het hier slechts in naam een stroo peril van Japanners is f Gemengde Berichten Men meldt uit Den Haag Oisterennamiddag had in de Elandstraat naby de Ce Biemerstraat een ongeluk plaats Een ongeveer 70 jarige juffrouw wonende io de nabilgelegen Westerbaenstraat werd bg het oversteken van de rails door de electrische tram gegrepen en geraakte onder de wielen In deerniswekkenden toestand werd de ongelukkige opgenomen en per raderbaar naar het gemeenteziekenhuis vervoerd waar zü in den loop van den avond overleed Dt politie stelt een onderzoek in teneinde te kannen vaststellen of dit ongelnk te wijten is aan de schuld van den wagenbestaucder dan wel of hier slechts aan een noodlottig toeval te denken valt Men meldt uit Hoek van Holland De heer W J R te Amsterdam die eergisterenavond met het stoomschip Soestdijk pi m 1000 meter buiten den Waterweg was op weg naar Amerika heeft zich om naar de werking der schroef van het stoomschip te kijken wat ver voorover gebogen waardoor hy bet evenwicht verloor en in zee viel Hy heeft zwemmende den Noordendam kunnen bereiken en daar die gedeeltelgk onder water stond heeft hy ook in den Waterweg nog een 600 meter moeten zwemmen om aan wal te kannen komen Aan boord van het stoomschip schgnt men het ongeval niet te hebbeu opgemerkt Hg had gehoord dat haar tegenwoordige vrind in het huis van bewaring zat en daarom wilde hg eens probeeren de vroegere oonnecties met zyn Catharina weer aan te knoopeo Wel is waar was hy op minder vriendschappeiyke wyze van haar afgegaan en had hy wegen s mishandeling van dezelfde Catharina nog 6 maanden te goed maar do liefde overwon alle bedenkingen en met een popelend hart stommelde hg de trap naar haar kamertje in de Janslangstraat te Arnhem op Maar zoo n ontvangst had hg niet verwachtl Catharina wilde niets van hem weten en maakte hem dit met behulp van een pook maar al te dnidelgk Teleurgesteld strompelde hy weer naar beneden en kreeg tot afscheid den kokenden inbond ran een koffiepot op t hoofd Daar zat hy uu op t politiebureau snikken van pyu van woede en teleurstelling doorschokteu zyn lichaam Op hnilenden toon vertelde Jh dat t schande was hem zoo te behandelen en hy meende toch loo goed I Maar hg zon t haar wel betaald zetten een moord zoudi begaan I Vanavond nog Kom Frau bou je maar sjakies zei een der agenten die bezig was zgn brandwonden te betten Maar Frans hield zich niet fjakies integendeel t snikken sloeg over tot een erbarmelijk gehuil en terwyi hem de tranen over zijn door beete koffleverbrande wangen liepen riep hynit Hou me maar dadoiyk hier anders bega ik een Boord t Ze hebben Fransje gehouden en een kwartiertje later wandelde hy tusschen twee agenten naar het huis van bewaring Arnb Cl Nog geen nieuws van t gestolen jnweelentaschje van de vreemde dame die het zich in de balzaal te Oostende liet afhandig maken Het lederen taschje waarin de 200 000 fr juweelen geborgen zaten was ook metedelBteenen bezet t Had eene waarde van 5000 fr Bniten bet halssnoer van 200 000 tr bevatte het tascbje ook twee ringen elk 5000 fr waard een bankbriefken van 1000 fr en eene abonnementskaart voor het badhuis Het slachtoffer looft eene belooning nit van 30 000 fr aan hem die de waarden zal terug bezorgen H v Antw Een nieuw scheldwoord Te Halle a d Saar hebben 3 stukadoors terecht gestaan omdat zg een anderen stukadoor herhaaldeiyk de benaming niet rooker badden toegevoegd Er was namelgk werkstaking en laatstbedoelde stukadoor werkte De rechter besliste nu dat de Nichtrancber een andere benaming was voor Streikbrecher onderkruiper en veroordeelde de mannen wegens bet toevoegen van een scheldwoord tot boeten van 10 20 en 30 mark De slotenmaker Hiber te Carlsruhe Duitschland heeft een zeer vernuftig toestel bedacht waardoor de bestuurder van een electrische tram onder bet ryden dus zonder den wagen te verlaten eenvoudig door met den voet op een knop te drukken de wissel kan verleggen Het aanbrengen van het toestel is niet kostbaar en bet werkt voortreffelgk De zeepstryd is ten einde Te Utrecht is eergister een druk bezochte vergadering van don Ned örossiersbond gehouden Na langdurige besprekingen werd met commissarissen van het Syndicaat van Zeepzieders een overeenkomst getroffen waardoor de strgd tusschen die lichamen is geëindigd en de nienwe fabriek van den Örossiersbond niet zal worden gebouwd Voor een groot deel is dit te danken aan de welwillende houding en den steun van den heer Chr Pleines eigenaar van de zeepfabriek de Duif te Amersfoort Deze bad op zich genomen een fabriek in exploitatie te brengen welke in staat zoo zgn 75 pCt van de in ons land benoodigde zeep te maken maar zoodra hem ter oore kwam dat het Syndicaat van Zeepzieders dt voorstellen aan den Qrossieirbond gedaan in gunstigen zin wilde wyzigen heeft hg onmiddellgk de leden van dien bond ontslagen van hao te zQnen opzichte aangegane verplicbtingeD en zelfs de voorloopig voor den bouw der fabriek gemaakte onkosten zullen door hem alleen worden gedragen Een daverend bravo der vergadering toonde den beer Pleines die tegenwoordig was boe zgn medewerking op prgs werd gesteld Ter aanvulling van het bericht over de gesnoeide tientjes kan het N v N nog mededeelen dat de man Haassen geheeten en goudsmid van beroep wonende te Kngk in NoordBrabant gisteren aan den hoofdinspecteur bureau Muiderpoort te Amsterdam een volledige bekentenis afgelegd De drie tientjes dis nog by hem gevoiideu worden waren ook langs scheiknndigen weg verdund In zgn woning had hg een geheele inrichting om bet snoeiingsproces mogelgk te maken Heden wordt daar huiszoeking gedaan Qisteravond is hg naar het huis van bewaring overgebracht Slechte gang van zaken moet hem tot zyn daad gebracht hebben Het jongetje dat de vorige week te Zandvoort zoo ongelukkig terechtkwam toen hy zyn vlieger wilde halen dio in de telefoondraden verward geraakt was gaat eenigszins vooruit maar ligt nog steeds in het Mariagesticht te Haarlem Hat is het zoontje van den heer De Kat te Amsterdam voorzitter der vereeniging Muiderpoort Niet alleen is de linkerarm nagenoeg verkoold en zal dezo zeer waarschgnlgk moeten wordee afgezet doch verder is het goheelo hoofdhaar weggebrand en deschedel ernstig gekneusd Ook aan de beeneu zyn brandwonden Zyn witte sportpantoffels vlogen tegeiyk met het hoofdhaar in brand toen hy de draden van de electrische verlichting aanraakte N v N Volgens een Engtlsch blad Is Woensdag een politieagent die bg Beltast in zee baadde op een 150 M uit de knst aangevallen door een groote bruinvisch Door hevig te tcappenjoeg dt man het ondier ten slotte op i e vlucht maar het had hem al drie beten in de boenen toegebracht Men meldt uit den Haag In de keuken van een perceel in de Chasséstraat bewoond door een handelaar in verfwaren en chemicaliën sloeg gistermorgen door den tocht de vlam In een pot met smeltende was De keuken stond in een oogwenk in lichtelaaie vlam die rykeiyk Tseditl Tond in d aanwttige vtrlwum en oliën De brandweer die glings ter plaatse was bedwong den brand die zich aanvankelgk ernstig liet aanzien ie liet benedenhuis werd een drogistwinkel gebonden waarachter zich een pakhuis van chemicaliën en andere licht ontvlambare stoffen bevond met een straal op de waterleiding De keuken brandde geheel uit Assurantie dekt de schade Men meldt nit den Haag Door een noodlottig toeval is gisterochtend in de Oranje kazerne een grenadier door een schot uit een geweer ernstig duch niet levensgevaarlgk aan het gelaat verwond Aangezien zich juist een officier van gezonlheid in de kazerne bevond kon aan den verwonde onmiddeliyk geneeskundige hulp worden verleend waarna hg naar het militair hospitaal werd vervoerd De familiebetrekkingen van den verwonden soldaat werden aanstonds met het gebeurde in kennis gesteld De regiments commandant heeft een onderzoek ingesteld Het staat echter vast dat by het voorgevallene opzet niet in het spel is Binnenkort zal voor de rechtbank te Amsterdam een proces worden geroerd inzake het opvoeren van de Brand in de Jonge Jan van Herman Heyermans Jr De auteur heeft nameiyk den acteur Henri de Vries gedagvaard ter zake van te weinig betaalde tantièmes door den laatste voor de opvoeringen van de Brand Meer en meer bigkt dat het lenigen van den kadernood door het voeden van de regimenten infanterie met de jonge krachten een nadeeligen invloed op leger en krggstucht doet gelden wordt aan het Hbl geschreven De kommandant der Ie divisie infanterie generaal de Meester laat in een desbetreffend rapport meer bgzonder het licht vallen op de overplaatsing van het Instructiebataljon naar de korpsen van korporaals van 16 k 16Vi jaar met eenig gezag bekleed Alloen zg die een zeer degeiyk karakter hebhen komen terecht een betrekkelgk groot aantal gaat verloren En niet alleen dat zg parsooniyk verloren gaan maar zg doen ook groote schade aan de krygstucht bg den troep Een groot aantal straffen worden opgelegd veor feiten die inderdaad zyn uitgelokt door het onoordeelkundig optreden van die jeugdige korporaals Het valt aan vele milicieua vooral aan hen die in ontwikkeling hooger staan verre van gemakkelijk zich te stellen onder het gezag van jongens van 16 è 17 jaar die bovendien den tact missen om dat gezag uit te oefenen Terwyi de koopman Schneck uit Keulen zich in het hotel Royal te Weenen waar hg logeerde naar het closet had begeven na zyn kamerdeur te hebben afgesloten worden nit zgn kamer eenige voorwerpen ter waarde van f500 gestolen De heer S eischte vergoeding van den hotelhouder die weigerde en een proces volgde waarin de hotelhouder stelde dat hg alleen dan aansprakelgk was als voorwerpen aan hom in bewaring of althans de sleutel der kamerdeur afgegeven was Het opperste gerechtshof te Weenen heeft nu evenals de lagere rechters den heer S in t gelgk gesteld Reeds door het feit dat iemand in een hotel wordt opgenomen zoo besliste het wordt de zorg voor zyn goederen aanvaard Aan het Bat Nhl seinde men 23 Juni uit Bankalan Eergisteren verspreidde zich hier het gerucht dat in den nacht van den 21u een hevige brand gewoed had in de aan elkaar grenzende dessas Telagabiroe en Paseseb van het meest door koortsen geteisterde onderdistrict Tandjong Boemi district Sepoeloe Honderden woningen zouden in de asch gelegd en menschenlevens verloren zyn gegaan Uit meedeelingen van den ass resident die daarheen vertrok bIgkt dat de berichten zeer overdreven waren Verbrand zyn drie steenen woningen van welvarende lieden en 115 weinig beduidende visschers hntten stulpen De schade wordt geschat op f4000 en is hoofdsakelgk geleden door de eigenaars der steenen huizen de anderen hadden niets te verliezen dan hun schamel dak Menschenlevens gingen niet verloren Cit Groningen meldt men De vacantiekolonie uitgezonden door de vereeniging Sneltrein U2 S S is hier hedenavond na een verblgf van vier weken op het eiland Schiermonnikoog teruggekeerd Het was den kinderen 12 in getal aan te zien dat de zeelucht hen goed heeft gedaan De geconstateerde gewichtsvermeerdering echter spreekt in dit opzicht nog duidelijker Bg de meesten bedroog deze 2 3 en 4 pond bg enkelen 8 k 9 pond Dt vereeniging is opgericht met de bedoeling lüodtno T a onrernogtndt hudili reizigers des zomers gedurende eenige wekepi in een gezond oord te doen doorbrengen Dt eerste drie jaren van haar bestaan hee zich geen enkel handelsrehigerskind aang meld Zoo profiteeren nu andere kinderen van het bestaan der vereeniging bel eerste jaar 1 het tweede jaar 4 thans 12 Te Londen werd dezer dagen iemand s nachts gewekt door een vervaarlgk gehamer aan tgn deur Hy riep om politie en toen de agent in het hnis kwam vond hg oen inbreker aan een kast bezig De man ging kalm met zgn werk door Het bleek dat hy stokdoof was en niets gehoord had noch van het hulpgeroep van den bewoner noch van do komst der politie Voor den rechter gebracht verstond hg geen vraag zoodat het ondelzoek uitgesteld werd tot er een tolk gevonden was die de gebarentaal verstaat Uit Garrelsweer Gr wordt aan de Pr Or Ct gemeld Een onheilspellende lucht Vrydagmiddag in t Zuiden en Zuidoosten j donder in de verte en groote duisternis Een windhoos bewoog zich in Noordoosteiyke richting door het luchtruim en heeft sporen van haar aanwezigheid achtergelaten schoven op het land werden in de lucht geslingerd en nit elkaar gereten mannen op het land wtrkzaam verborgen onder hokken koren of plat op den grond liggende doorleefden angstige oogenblikken Het toppunt van verwoesting werd evenwel aangericht in de steenfabriek van den heer Veendorp te Bovendyks aan t Damsterdiep Het geheele complex van gebouwen is vreeseiyk geteisterd pannen bg honderden zgn afgerukt bontwerk is van j zyn plaats getrokken en rerbogen Oeweldig J moet do kracht geweest zyn van het natuur V verachgnsel een zwaren balk zagen we een 1 heel eind ver in t land weggeslingerd 1 sterke verbindingen verbroken en uit de 1 voegen gerukt En dit alles in eenige seconden I Men meldt uit Sloten Fr aan de Leeuw Ct Een diep treurig ongeval had Zaterdag plaats aan boord van schipper Ritsma alhier Terwgl deze zeilende was moest de mast in de nabyheid van een brug plotseling neergelaten worden Dat neerlaten ging echter zwaarder dan gewoonlgk en by onderzoek daarnaar bleek dat een zesjarig knaapje van den schipper letteriyk plat was gedrukt Te Ancona Italië is een meisje die in Mei 1 1 het ouderlgk hnis ontvlucht was J onder zeldzame omstandigheden naar haar 1 ouders teruggebracht Elisa Copiato die te 1 Porto S Giorgio woonde had een ongelukki j ge liefde en besloot aan die zaak snel een einde te maken Echter niet door zich het J leven te benemen integendeel zg liep van 1 het huis barer ouders weg trok onderweg manuekleederen aan en sneed zich het haar m af Schgnbaar een vlugge jongen begaf zy i zich naar Ancona en nam daar dienst als heerekoetsier onder den naam en met de papieren van haar broeder die inmiddels te Porto S Giorgio onverdroten voortging met het bebouwen van den grond en geen idéé had dat er te Ancona een dubbelganger van bom was De jonge vlugge koetsier verzorgde paard en rgtoig goed en verwierf niet alleen spoedig de vriendschap van iedereen maar stal het hart van het kamermeisje dat reeds haar toeknmstigen gebieder in hem zag Het bezoek van den koning aan Ancona werd ech ter noodlottig voor de ondernemende koetsier j sche Er stroomde dien dag veel volk uit den j omtrek naar de hoofdstad der provincie o a 1 een neef van Elisa uit haar geboorteplaats Deze zag toevallig in het menschengedrang 1 een rytuigje op welks bok hg in den koetsier zyn nichtje herkende Hy bracht do verras j sonde tyding naar hnis Dat gaf aanleiding tot nader onderzoek en weldra verscheen een gendarme die tot verbazing van de menseben in wier dienst Elisa was en tot groote smart van het kamermeisje bet geheim onthulde en het kloeke vrouwtje naar haar duffe dorps omgeving terugbracht Te Uccle bg Brussel beeft Vrydagmorgen een droevig ongeluk plaats gehad Een tiental arbeiders was werkzaam aan den aanleg van een put in een nieuw klooster Vier arbeiders waren op een diepte van 30 meters aan metselwerk bezig Plotseling hoorden zy van de werklieden boven den waarschuwingskreet Rad je I Te laat echter het bovengedeelte van den put stortte in en de vier werklieden benevens een vgtde die mede werd gesleurd werden onder het puin in den put bedolven Men kon niet onmiddeliyk met het reddingswerk beginnen omdat het gevaar te groot was Soldaten werden te hulp geroepen Boven kon men bat geklop dec levend begrareoen boeren Per extra trein zgn geniesoldaten uit Antwerpen ontboden Tot dnsrer is nog niemand gered OniMgi Mhrtjtt dr Kutortwin in Han nover werd ik in allergl bg een jonge dame geroepen die naar men zeide plotseling zeer ernstig ziek geworden was Toen ik bg baar kwam lag zg met hoogrood gezicht op de sofa ademde zwaar en was door schudden noch roepen wakker te krggen Om haar wat nader te onderzoeken boog ik mg over haar heen en deinsde ontzet terng De patiënte verspreidde n l een sterken jenevergeur Een zachte aanduiding van myn vermoeden werd echter door do nabestaanden met toorn en verontwaardiging van de hand gewezen En toch had ik gelgk de jonge dame was om het kort en krachtig uit te drukken dronken Op do tafel voor de sofa stond een doos met chocoladeconfituren voornamelgk in den vorm van praline s en rumboonen Ik vroeg om enkele van deze lekkerngen en onderzocht ze thuis met bet volgende resultaat Zo waren alle met de ordinairste soort aardappeljenever gevuld gemiddell ongeveer 5 gram zwaar en bevatten pi ra 2 c M der zooeven genoemde vloeistof Nu had de jonge dame zooals later bleek ongeveer een half pond van deze bonbons verorberd Dat waren dus 50 stuks praline s en boenen die in t geheel 100 c M een maatje jenever bevatten Dat is een aardig plasje daar een drnnkglas ongeveer 10 k 15 c M bevat bad zg dus waarscbynlgk in zeer korten tgd 7 4 10 jeneverglazen der kostbare vloeistof gedronken volkomen genoeg niet slechts om teere dametjes maar ook om krachtige mannen dronken te maken üe Blauwe Vaan De tentoonstellings commissie ia wat in haar nopjes Er worden heel wat toegangsbewgzen voor de tentoonstelling verkocht Vrgdag alleen ruim 8000 Zaterdag en Zondag zal de tentoonstelling nog open worden gehouden en een druk bezoek is nog te wachten De stad Ngmegen verkeert door dat drukke bezoek in een feestelgke stemming Eindeiyk heeft de regen waar New York uaar smachtte gestroomd t Heeft er gegoten Heele wgken zgn onder water gezet Putten liepen over Een tunnel van den ondergroodschen spoorweg liep onder den trein dwingend te stoppen Ofschoon door t een en ander groote schade is aangericht voelt New York zich dankbaar de thermometer is eenige graden gedaald Een 40 tal paarden die door een handelaar te Marseille per spoor verzonden waren schrikten te CoudekerqueBranche door den bliksem tgdens een onweer on braken los De dieren renden de spoorbaan op en door den trein van Calais naar Duinkerken werden er 24 gedood De overige werden opgevangen Donderdagmorgen om 8 uur daalde er op dllaan een ware wolkbreuk neer waardoor een groot aantal kelders en benedenverdiepingen zgn ondorgeloopen Van hot paleis Marino dat thans tot stadhuis dient raakte een groote gedenksteen met namen van in Afrika gedoode Italianen los en viel op de straat aan stukken Op de tentoonstelling is ook weer ernstige schade aangericht voornamelgk aan het paleis der Fransche decoratieve kunst De hoofdingang is ingestort waardoor tal van uitstalkasten met rgke toiletten die de bewondering van alle dames opwekten zyn vernield Ook het Belgische pavilloen is beschadigd Deze gebouwen zullen eenigen tgd gesloten moeten biyveu voor de noodzakeiyke herstellingen Omtrent het vreeselgk ongeluk de 50 jarige vrouw te Schoten overkomen vernemen we dat zg den weg overstak juist op het oogenblik dat de stoomtram met volle kracht aankwam wat de vrouw niet hoorde omdat ze doofstom was Ze werd eenige meters ver meegesleurd waardoor het hoofd dat bgna van den romp gescheiden was vreeselgk werd verwond Het Igf zelf werd daarby op afschuweiyke wgze tot ontzet der reizigers verminkt Een metalen keteltje dat de vrouw by zich had en haar pantoffels werden ver wegge8ling rd Onze Amsterdamsche correspondent schrgf t Er is nog geen verandering te constateeren in den strgd der dok en veemarbeiders De stryd is uitgebroken wegens bet aanstellen van oen arbeider niet behoorende tot de organisatie der dok en veemarbeiders Op den eisch dat niet anders dan georganiseerden zullen aangesteld worden blgft aldus de Havenarbeider de rakvereeniging laan En ten bewgze dat ze van zins zgn de werkstaking door te zetten werd besloten de werkboekjes op te mimen Vóór den 15en Augustus moeten deze ingeleverd worden waarna ze aan het bestuur der Werkgeversvereeniging zullen worden opgezonden Aan den anderen verklaarde de heerSterba bg wien de itaklng uitgebroken is zich niet bevoegd om af te wgkon van de voorschriften die bg de Werkgeversvereeniging van kracht zgn Waar de staking op zal uitloopen is niet te zeggen In de Havenarbeider wordt geklaagd over den weinigen flnancieele steun die de 37 werkstakenden genieten En of de voorspelling dat nog andere categorieën langzaam maar zeker in de werkstaking betrokken zullen worden waarheid zal worden F N Ct Bedrogen hoop Professor Maragliano zet in de Pargsche Matin uiteen hoever men is met da bestrgding van de tering Hg verklaart dat de wetenschap thans speciale antituberculeuse middelen bezit maar deze middelen kunnen slechts als voorbehoedmiddelen toegepast worden en dan nog wanneer het gestel er tegen kan Is een Igder eenmaal door de tering aangetast er heeft deze haar inwendige verwoesting begonnen dan blijven de middelen zonder uitwerking De geleerde kan ook geen speciaal geneesmiddel tegen de longtering toezeggen Vrede Tentoonstelling Te Bussura is opgericht eene afdeeling der internationale vereeniging Vredeten toonstelling Het bestuur constitueerde zich als volgt Jhr E van Suchtelen van de Haare burgnmeestor eere voorzitter P D J Köler voorzitter j C A J van Dishoeck secretaris L E Óldigs penningmeester S Scheffelaar Klots mr Th J Vorrgn Stuart en Dr J C J Daelmans bestuursleden Stadsnieuws GOUDA 13 Augustus 1906 Gistermorgen omstreeks twaalf uur voer hot in de richting Amsterdam varende Belgisclie stoomjacht Brabo de Mallogatsluis alhier binnen om in de Gouwe geschut to worden De klapbrug werd opgetrokken bet stoomjacht werkte vooruit doch voer op de binnendorpel der schntkolk halverwege de opstaande brug zoodanig omhoog dat het vóór noch achteruit kon met geen mogeIgkheid was er beweging in te krggen zoo duurde de stremming van den land en waterweg een vol uur totdat het aan twee stoombooten gelukte het stoomjacht eenigszins te lichten on zoodoende weer vlot te krygen waarna het weer ligplaats in den IJsel kreeg De groote diepgang en mindere opmerkzaamheid van het sluispersooeel moeten aan deze zaak niet vreemd zgn Het stoomjacht moest langs een andere weg de bestemming trachten te bereiken Het programma van het 5e volksconcertop Dinsdag den U Augustus s avonds te6V uur in t Houtmansplantsoen te geven door t muziekkorps der schutterg onder directie van den heer J G Arenti luidt aldus Marsoh Le Retour H Renland Ouverture Marie Henriette L Montagne Walzer Doux Mystéres A Kom Pantaisiesurl opéraTancrède G Rossini BluettaMa urka Infanta Isabel C Pintado Ouverture Poète et Paysan Suppé Valse roumaine Snspinul J Ivanovici Fantaisie La Veille des Noces Ed de Larose Marsch Gloria et Patria Langlois Gisteren hield de Koninkigk goedgekeurde vereeniging de Postduif alhier eene wedvlucht met jonge duiven om 5 medailles van uit Mechelen vermoedelgk zgn de duiven tenzes nor losgelaten en arriveerden Greenwichtgd bg de heereo uur min sec P J Rgnaarts aank 8 48 6 Dr Bakker Niemeyer 8 52 40 A H Sprnijt 9 30 A Berendsen 9 11 45 F H van Iterson 9 20 30 Vrgdagavond werd te Schoonhoven door de militaire rauziekvereeniging in combinatie meteen rauziekvereeniging nit Groot Ammeri een concert gegeven op de Steenenbrng Een groot publiek woonde dit concert bg De verschillende nummers werden alle zonder uitzondering verdienstelgk ton gehoore gebracht waarom zeer zeker den directenr der beide vereenigingen alsmede den muzikanten een woord van lof niet mag worden onthouden Veemarkt te Rotterdam Maandag 13 Augustus iqo6 Vette ossen en koeien goeden aanvoer prijzen waren voor iste kwal 36 ide kwal 33 jde kwal 27 cent per halt kilo Vette kalveren goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 39 ade kw 26 3de kw 23 cent per half kilo Vette varkeni redel aanvoer prijzen wuen roor istj kwal jj jje kw ia de kw jo cents per half kilo Schapen en l immeren goed a ingeroerd Handel voor allet prijshoudend BEÏÏES VAK EOTTEEDAM L K H KVRIJDAG 3 AUG Staattleemnqfti PoRTDQii üblig 3e Serie fr 050 3 591 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RuSLisD Iwang Dombr Obli gatien 41 9C AziB Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLUMBii Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Rocepis L 100 ly 24Vi Premielfenincftn buLoiii Loten Stad Antwerpen 1887 27 102V Scheepvaart MaaUchappijen Aand Holland GuH Stv My 35 B pothetk Banken Pandh idem idem 4 99 Pandh Eotterd Hypb 4 101 Pandh Eottord Hypb 3 97 Pandh Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 09 Pandh ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pnnd brietbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewg en van Doelgor Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollaridscho Hypb 4 09 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 lüO Spoorwet leimngen iTiLiE Oblig Znid Italioonsche Spw Mg A 367 Diverêen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 mm DFmuiNi VAN Mantels Costumes Blousen Jupes Ju pons JapoDStoOen en Katoenen Afi vrz is ffl fy y i tot ongekend lage prgzon advi rtij th i Geen beter adres Toor degeiyk en sterk SCHOEUWEEE dan Het Noord Brabantsch Scboenen en LaarzenmagazUn KLEIWEG E 30 Ruimste sorteering van alle soorten SCHOENWERK CHROOM GLACA en BRUIN GLAOi J DAMES en HEKKENSCHOEISEL G SMITS Alle reptratiën en aangemeten werk Wild en Gevogelte Van af heden en verder dagelgks versch verkrggbaar Braadkuikens Soepkippon Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Fatrgzen Snippen Korhoenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreeronde prgzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T OPTTBiZffO Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM TalepbooD Interc No 2081 Onnavolgbaar ign thans door nieuw gevonden toepassingen onze aUevert ffeteMUerUe g ortrellem PelutttreHogaert zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de eeh$e te ontvangen Geill Prgsconrant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratü op aanvraag Boxtel a nOOABR 18 Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bg wien modellen ta bezichtigen zgn BEMDEFOTTAVTHEE Heu wor lt verzocht op t MERK te letten DIT HKT MaOIZUH TAM M lUVENSWAAY ZONEN OOBINCHKH Deie THEËEN worden afgele rerd in verzegelde pakjes van o 1 twee m een half en een Ned one met vermelding van Nommer en iPrgs voorzien van nevenstaand IMerk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van ga eerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BREEBAAHT Lz Kieuw onovertrtllen I I Frof Dr Liebers welbokond I UIOV XBACHT UIZIB Alleut eckt met Fkbrlekimerk tot Toortda rende radicale en seker genezing ran alle i de raeest hardnekkige xenuw Miekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftgd locae genezing van elke zwakte Bleek idcht Benauwdheid Uootdpyu Migraine Hartklopping Maagpyn slechte apysvertering Onvermogen Impotens Poltatione enz Uitvoerige proBpectaaaen I nji per iVeacli fl 1 A 2 fl 8V1 dubbele fleub il f I Centra il Dep t Matth v d VaKt ZaUI orani iDipöl i M Cléban U Co Rotterdam V Happol B Gravenbage HalmmAnB de Jong J Oiu Rotterden Wclir k Co Goudft rn bji alte drogisten Het liclit der toekomst is de Ijleetrodinelaiiip Brandt sneeuwwit geheel rustig is zeer aangenaam voor de oogen on zeer zuinig in één woord een lieht koo men xteh niet beter denken can De ELECTRODINELAMP is direct op ieder gasornaraent aan te brengen Wordt gaarne op proef geleverd en is te bezichtigen in het VEKLICHTINGSMAGAZIJN DE AVOMDfilTKR DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Aanbevelend M M V LOOi Gasfltter en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS uit de fabriak van Firma H 8ARDEMANN te Zevenaar en Emmerik tpannen ile kromn Verkrggbaar to Gouda bg R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST ta Woerden by N DE KBUIJFF