Goudsche Courant, woensdag 15 augustus 1906

Woensdag 15 Augustus 1000 So 10105 45s e Jaargang GOüDSöiE mum JSieuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Telefoon Ho t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wor len berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd tttti n Ho 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering an Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per jiost 1 70 Atzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA Pe Nolariason CAMBIER VANNOOTEN en MONTIJN te Oouda zjjii Toorncmens om op MAANDAÖ SEPTEMBER 190G v m 11 uur in I1 T SniüKBoiiD a d Kleiweg publiel4 te veilen en tu verkoopen f T 1 ElilV HUIS met bergplaat erf en grond in de Williclminastraat M no 1 9 te Gouda Pero S Een HOIS dienende voor PAKHUIS met ERF naast liet vorige perceel M no ICO Te zien de 3 laatste werkdagen v6ór de verkooping en op den dag van en v6ór de veiling Aanvaarding by betaling der Kooppenningen op 17 September 1906 Breeder bii biljetten en nadere inlichtingi n ten Kantore van voornoomde Notarissen Fallllsseme pt S W Wuiffraa Notarii MONTIJN te Goada zal ten verzoeke van Mr F H KRANENBURG aldaar als curator in bovengenoemd JailliBsement op VRIJDAG 17 AUGUSTUS 1906 vra 10 UUR in en vóór bet pand a d KLEIWEG E U te Gonda publiek verkoopen UITSLUITEND OM CONTANT GELD leu itberleu voorraad van den JlfEUnELf¥lflliEL w o diverse nieuwe Noten Mahonie en Eikenhouten MEUBELEN SPIEGELS enz oene partö HOUT FINEERPLATEN en wat verder te voorscbgn zal worden gebracht AUea algenummerd te zien daags te veeren ran 9 12 en van 2 5 nnr Aanbevolen Merken VAN Ferwerda Tieman St Ektèpho Medoc O CO La Rose Ludon 0 72 ChHteau Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blano 0 72 l aut Saoternes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Blldesbeimer 1 08 Oude Boode Portwijn 1 08 Extra oude RooJe Portwijn 1 44 Oude Witte Portwijn 1 08 Extra oude Witte Portwün 1 80 ïlne Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Don Bki i ahdi per Liter 1 17 Prfjxen netto k contant DEPOT TEQODDA bij F J J BOON VAN OSTADE GEEN IJITSTAPJË meer mogelijk zonder Geen Vacantiekaart meer bruikbaar zonder den Gids Met een Vacantiekaart der S S door JM ooi Nederland Een practisch onmisbaar Reisboek voor Nederland VRAAGT T UW BOEKHANDELAAR Prijs 40 Cent Uitgave Drukkerij LEVISSON Den Haag Één OMs V honderd plaatgen Verkrijgbaar bij A imiNliNAN Zn Qoida Drak van A BBINKHAN A Zk acmalogeen Poedcrvorm i8 het eenig ste helpend middel tegen IBIoeilarmoeOe UleekmucM Xe Hicmu akt0 Êiaofdptjnen miapeêootneU Onmachten rermagertug en l ermtnderlng der Uehaamtkruehtett aematogeen in Poedervorm L iMHiJHbi worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g ebruiksaanwijzing f 1 50 Ëenige labrikanten 11 v SCUAIK Co Den Haag Verkrijgbaar by Firma WOLFF Jb Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal Ootida A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerk ad IJêeel h ti VAN ZESSEN Sehoo hoven B v WIJK P W v EDE Oitditcater A SCHEER laastrecht K VAN DEB HEIJDEN Keeuwijk P d SPEK MoercapeUe D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN r d HEIJDEN W iddingneen P A n GROOT A Ui JONGH Oudemater J P KASTBLEIN FoUbroekerdam D BIKKER Seuichop WAABSCHUWING Laat U niet mmleiden door Abdij Stroop Het klt nster a Paulo Abdij bestaat niet du Siroop van geenerlei waarde GebrS Stollwarck s Chocolade en Cacao i m BitB i H g door i nieuwet ultviadingen op MMohinaal gebied TerManh AiMmUIc k gHrinHmd gebruik van jiw en fijnste grondstoffen garandeevoi ie tbrmkor van Stollwerck s Ghocülade en Cacao eeo anik l winwdig febrikaat nauwkeurig beantwoordooda wi óeo tafaaoA te ceap Etikattea Di imn behaalde 97 Brerets als Heflereranoler 44 Eero Diploma i g nden ens Hedalllfi een bmrfii vu mbnimieod fip bbnkatA i e 1874 Mifareer de Aeowleni national doPtekiT MiHMTOiiod Mnaiis naoHcteaic dVr remlèn Umi n nom M éi nMua é Totr oxocDant iMntottkm d Otaooolat konbouB vaiMs to ato Urikoat is vetkrtjgbaor by IC H OunSseura BunMbakksw m nu Ooneraalrertegenwoordiger roor Sederinad Jnliiu HatteiKladt linolerdam Kalveratraat 108 WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT ir S HOMINHMJKE FABRIKHEIV Voedert uw Vee met de zuivere murwe merk Sler en W t uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Diploma Parij 1900 yegen Gouden Medaille S rs Patent H Stollen Itnnirltt tfSÊBÊMuiiiUel WM P Warnung Dn itiilg mt rurtiuu Dvr trete Brtmt Mn IUMH Pattmi H rnieiw hat Mast fm wr mMk w u erihto$tn Nachahmungen f Uêh ktufi Miv imtn lUU tchmfm H 9Mi n a r im n v Ir taklaii e uahtaMaim k tenrn ÊÊiif ltktl prl mtmiMmtl imtMntltt Si ftttêUÊtnt mi4 geufnimt tnm mi IMÊm IS HUIS TE HUUR Heerenliuis Oosthaven H 8S Zes Kamers groote Keuken droogo Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 DE nOBDKOOPSTE DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MOPEBLAyEJl zijn beslist die der Firma WELUON Tan LA DIES JOVUNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DRESSMAKER met oen gratis geknipt patroon TBB BAZAAR OF CHILD REyS FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAOT Uw Boekhandelaar Proefnummem Alle met Hostel BoU Bljaoegêel I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATHONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van 1 0 öü verkrggbaar bil MILLY SIMONS Den Haag Een niouwe Drank korffsNOVAgagao GÊFABRICEEKD vai de fijnste uilgezocblsle duursle CacaoUieD Deze Ca6ao is h j inkoop wel iets hooger in prQS doch in werkelijkheid de roordeeligste daar men van dezeNOV t C CAO in het gebruik eene veel kleinere hoeveelheid behoeft dan van goedkoopere soorten V K K 1 K PKIJS f i so f O M i o se i Kilo voldoende voor 180 Koppea BEOORDEELING van het Mikroskopisch en Chemisch Laboratorium van VAN LEDDEN HULSEBOSCH Amsterdam 25 1 Ü6 Deze Nova cacao onderscheidt zich in hooge mate door zuiverheid en gemakkelijk oplot baarheid de bijzonder fijne geur en smaak maken zt bovendien tot een eerste klasse product w g VAN LEDDEN HULSEBOSCH Verkrijgbaar bij T CIIËB4S albier Zenuwen ilaa lijders wordt nit overtuiging als een werkeiyke halp in den nood he boek aanbevolen Na ontvaagst van adres per briefkaartworJt dit boekje fnneo par post to ezonden door BIX KFOE S Boekb Zsltbommet De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den ii Augustus 1906 executoir 13 verklaard Het Kohier der belasting op bedrijfs en andere inkomsten No i twlastingjaar 1906 7 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld iu handen van den Heer Ontvanger dat ie ter die daarop voorkomt verplicht is zijnen aansUig op den blj de U et bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend GOUUA den 13 Augustus 1906 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS UuIteolaRdscb Overzicht De Russische party voor vreedzame ont wikkeling der toestanden heeft een rondschrijven gericht tot alle kiezers in het rgk waarin gezegd wordt Overal ontwaakt het bewustzijn een algemeen program op te stellen ten einde in de nieuwe Doema te komen tot invoering van een constitutioneele monarchie Een krachtig monarchaal gezag een volksvertegenwoordiging die op vrgheid gegrond is de gelijkheid van allen voor de wet en de invoering van ds rechten van den burger ziJn de voorwaarden voor de vernieowing en ontwikkeling van Rusland Alle nationaliteiten moeten dezelfde staatkundige en burgerloke rechten krggen Hel hoogste gezag moet in handen ziJn eener krachtige wettige regeering die zonder willekeur maar ook zonder zwakheid de beloften moet vervullen in de oekase van 17 30 October opgesomd Verantwoordeljike ministers moeten waarborgen geven dat de wetgevende en de uitvoerende macht zullen zamenwerken Wat de agrarische toestanden betreft acht de partij bet niet noodig dat wordt vastgehouden aan bet denkbeeld van gedwongen onteigening van particulier bezit om voldoenden bouwgrond te krijgen voor de boerenbevolking De partij voor vreedzame ontwikkeling ia een vijand van geweldenarij en van willekeur onverschillig van welke zijde zij worden begaan Slechts door de wet eu iu de wet kan de vrijheid van het Russische volk worden gewaarborgd De oj roeping is onderteekend namens de party door graaf Heyden prins Lwof en Stakowitsj I EVILLETÜX Li VEi SSTUIJü 29 Oe vergiet je het doet haar innig leed je zoo te moeten beoordeelen Ik weet hoe ze daarom gehuild heeft Oustaaf richtte zich als geëlectriseerd op Is dat waar Heb je dat werkelgkgezien P Heeft ze gehuild F Eu daarover varbengt gij je P Kuntge t haar dan tot een verwijt maken dat zij voortdurend in een dwaling verkeert waartoe je zelf aanleiding gegeven hebtPHoe kant ge zoo wraakgierig zgn haardaarvoor te kwellen I O gij zestienjarig wgsheid riep Gnstaaf in een luid gelach uitbarstend Oe wilt je vriendin tegen mij in bescherming nemen tegen mij I Je bent wel heel verstandig voor je jaren mijn kleine Frieda maar van rulke dingen heb je toch volstrekt geen begrip en dat is ook niet noodig Maar vertel me do eens wanneer en waarover beeft Jessy gehnild f En hoe weet je dat die tranen mg golden f Maar spreek dan toch je liet dat ik brand van ongeduld I Zjjn gelaat verried werkeiyk de grootete In den Taunus op het slot dat naar den gemaal dar zusters van koning Edward ï riedrichshof heet zal binnen enkele dagen de ontmoeting plaats hebben van keizer Wilhelm en zijn oom den koning van Engeland Herhaaldelijk hebben oom en neef elkaar bezocht en toch wordt deze samenkomst met grooter spanning dan ooit te voren te gcmoet gezien Want sedert eenigen tyd heerscbte tusschen deze beide vorsten een koele verhouding Het ie nog geen jaar geleden dat de keizer in de troonrede biJ de opening van den Rijksdag 28 November 1905 zcide Iu de buitenlandsche staatkunde onderhoudt het Duitsche Rgk tot alle mogendheden correcte tot de meeste goede en vriendschappelijke betrekkingen Tot de mogendheden waarmede Duitschland geen goede en vriendschappeluke slechts correcte J etrekkingen onderhield rekende men Franfajk en Engeland De woorden var den keizer gaven de stemming weer die sedert maanden heerschte zij waren de weerklank van de oorlogszuchtige geruchten dio Europa verontrustten En enkele andere zinsneden uit de troonrede versterkten dien indruk Do sjah van Perzië had in den jongsten winter zijn volk uit eigen beweging een Grondwet en een vertegenwoordiging beloofd Klaarblpelijk had hjj toen gehandeld onder den invloed van de gebeurtenissen in Rnsland Maar de uitvoering van zjjn belofte liet op zich wacliten Het gevolg bleef echter niet uit Er ontstonden onlusten in het Perzische Rijk die een oogenblik een dreigend karakter aannamen Plotseling herinnerde zich de sjah zgn belofte Hy hernieuwde haar en liet den grootvizier bekend maken dat hy ter voorbereiding der invoering van grondwettige toestanden een parlement zou bijeenroepen waarin zitting znllen hebben de prinsen van het keizerlijk huis leden van de geestelijkheid den adel den koopmansstand den nijverheidsstand en vertegenwoordigers van hot volk De besluiten van dit parlement zullen door den grootvizier aan den sjah worden voorgelegd de sjah behoudt zich bet recht voor die besluiten al of niet goed te keuren Door dit besluit van den Perziachen alleenheerscher zal evenmin als door het besloit van keizer Nikolaas van 30 October 1905 plotseling een einde worden gemaakt aan de verdorvenheid en de orakoopbaarbeid van de Perzische ambtenaarsregeering Ook in Perzië zal het moeilijk ziJn in een spanning en hü las de woorden om zoo te zeggen van Frieda s lippen Deze scheen inderdaad van dergelijke dingen nog weinig begrip te hebben want ziJ zag er nog steeds zeer verbaasd uil maat toch gaf zij aan zijn verlangen gehoor Jessy hoeft me er kortelings zeer ernstig over onderhouden of ik het zou durven wagen aan een zelfzuchtig mensch alsn mijn goheele toekomst toe te vertrouwen Ik verdedigde je natuurlijk onhandig genoeg want ik mocht niets verraden en moeat ieder verwijt tegen je zwijgend aanhooren Nu verder I zei Oustaaf op dringenden toon Verder Midden in het gesprek barstte Jessy plotseling in tranen uit en riep Je bent blind Frieda je wilt hetzijn en toch heb ik alleen je geluk op bet oog Je weet niet hoe vreeselgk leed het me doet je op deze wijze te moeten waarschuwen voor dien man en hoe veel liever het me zon wezen als ik hem kon eeren ec hoogachten zooals jij dit doet En verderf hernam Gostaaf steedsmeer ongeduldig wordend Meer zei ze niet maar ze liep haastig weg en sloot zich in haar kamer op Ik weet echter dat ze daar uren achtereen heeft zitten huilen Dat ia eeD heerlijk bericht I riep Ou dag van de autocratie tot de persoonlijke vriiheid over te gaan Maar het begin is er En gevoonliik is het slechts 1c premier pas qui cotte De onthullingen die nu van alle kanten over het wanbeheer in Duitschland aan do afdeeling koloniën loskomen hebben Krzberger den vastberaden werkzamen jongen afgevaordigde van het centrum volkomen gelijk gegeven Tuec hg in de joogste zitting van deu Rijksdag telkens weer het woord nam om op verschillende verkeerde toestanden in het koloniaal beheer en bestuur de aandacht te vestigen is er in een deel van de pers dikwgls de draak met hem gestoken Die spot is nn geheel verstomd en men erkent algemeen do verdiensten van een afgevaardigde die zich eindelyk eens de moeite heeft gegeven om zich in tu werken in een gebied dat voor een zakelyke parlementaire kritiek nog zoo goed als braak lag Men weet reeds dat P rzberger nu ook een veldtocht tegen de contractun van het ryk met de Woermann ltjn heeft geopend HiJ heeft zich acht dagen geloden naar hg Vrijdag in een vergadering te Dusseldorp meedeelde een brief aan den rykskanselier gericht om diens aandacht or op to vestigen dat de schatkist bg het monopolie van de Hamburgschc firma Woerraann veel meer nadeel bad geleden dan in de zaken met TippelaIcTrch Ten slotte kondigde Erzberger te Dasseldorp aan dat hel centrum in don Rijksdag een heele reeks voorstellen ten bate van een beter koloniaal beheer en een grooter meezeggcnschap van den Rgksdag in koloniale aangelegenheden zou indienen De Berliner Zeitnng teekent bg de rede van Erzberger aan dal de tarieven welke de Woermann lijn aan hot rgk berekent vele percenten hooger zgn dan de vracht die anders gevraagd pleegt te worden Hel staal bv vast dat Woerraann voor hel vervoer van waren van Kaapstad naar Swakopmond hoogere prijzen berekent dan voor het vervoer van Hamburg naar Brazilië gelden I Men weet reeds dat Podbielski zich heeft trachten schoon te waeschen door bekend te maken dat de Keizer voor hg zgne portefeuille aannam alles afwist van zijne betrekkingen met de firma Trippelskirch en er geen bezwaar in had gezien De pers heeft er onlangs bare verbazing over uitgesproken dat het gerecht wel tegen de omgekochlen maatregelen nam maar niet tegen de omkoopers Dit is nu ook anders geworden Zaterdag is te Berlijn uitgelekt dat Donderdag de boeken van de firma W Tippelskirck Co door den wirklichen ge taaf iu verrukking uil Kind je weet niot hoe verstandig je geweest bent met je fijne opmerkingsgave Kom daarvoor moet ik je een kus geven I Mei deze woorden omvatte hg bet jonge meisje en kuste baar hartelijk op beide wangen Maar op hetzelfde oogenblik viel een schaduw in de laan en daar stond Sandow die terugkwam om zjjn broer Gustaaf mee naar zgn werkkamer te nemen en nu getuige was van dit tooneeltje Een oogenblik bleef by sprakeloos van verbazing staan maar toen trad hij nader en riep woedend Oustaaf I miss Palm I Het jonge meisje deed verschrikt een schrede achterwaarts en ook Gnstaaf schrikte toen hg zich zoo plotseling verrast z ag Hel oogenblik dal hg nog eenige tijd had willen verschuiven was nn aangebroken dal voelde hij en her kwam er dns maar op aan zich er zoo goed mogelgk door te slaan Wat gebeurt bier f vroeg Sandow zgnbroer met woedende blikken aauiiendo Hoe durf je t wagen een jong meisje dal onder de bescherming van mgn buis staat op zulke wijze te naderen P En o miss Palm hoeheeft u zoo iets kunnen dulden P U schgnt al heel verlrouwelgk èet mijn broer te zijn I Frieda bleef het antwoord schuldig en heimen Kriegsral Selle en een commissaris van de crimineele politie in beslag zijn genomen Men zal beëedigde boekhondkundigen mot het onderzoek der boeken belasten Uit Tirol en elders in de Ooslenrgksche Alpen komen tairgke berichten over bergongelukken Volgens een telegram uit Bozen is in de Rosengarlengrnppe in de Dolomieten do koopman Horman Ziegler uit Stuttgart neergestort en dood opgetild Op de Mondelscbarto wordt de particulier Adolf Brannsweicb uil Wcenen vermist Tevergeefs is een reddingsexpeditie uitgegaan op onderzoek De gids Anzian uit Davos die twee Italiaanscho tonristen geleidde is ook in do Dolomieten neergestort en godood Kon vrecseliik avontuur hebbon gehad do schilder Philip Arnold uit Chemnitz diens dochter en een Hongaarsch Initennnt Dozen bestegen verleden Dinsdag van Antholz uit den Almorhorn een bergtop van ougevcer 3000 maler Tengevolge van vormoeidboid van juffrouw Arnold kwam men eerst om 12 uur boven en moest toen een lange ruit nemen Inlusschen waren nil hel zuiden wolken komen opzetten en toen de bergbeklimmers terug wilden gaan flikkerde hot onophoudelijk om hen heen Men trok in noordelijke richting naar de Palscher Alm toen plotseling do bliksem in de rotsen boven sloeg en een geweldige steonlawine veroorzaakte Deze rolde vlak langs do reizigers heen die als vorlamd waren van schrik Spoedig begon hol hevig te hagelen De drie benarde raenschen giden nn naar beueden zoo snol zg konden plotseling hoorden zg een zwaar geknetter en word do luitenant door een grooton steen ernstig aan don linkerarm getroffen Arnold dekte met zijn lichaam zgn dochter legen de aanrollondo sleenen en werd zelf gewond daarbij totdat hg eensklaps het evenwicht verloor en langs de steile helling naar beneden rolde De luitenant sprong hem na en greep hem op den rand van een afgrond In hagel eu nevels scharrelde men nu verder tot men een soort van overhangende rots vond om een oogenblik te schuilen on op adem te komen Dio vondst redde bun het leven want nauwelijks waren zij gezeten of een verschrikkelijke stroom van groote en kleine steenen kwam omlaag te midden van oen diepe duisternis Toen eindelijk het onweer bedaard was ging men verder en in een toestand dien zich eenigszina laat denken bereikte het gezelschap zijn hotel weer Mej Arnold had alleen geen wonden opgedaan Sir George Forrar de voorman der pro keek Gustaaf aan als wachtte zg van hem hare verdediging Hg liad zich ook reeds weer hersteld en naderde zgn broor Hoor me aan Frans ik zal je alles nitleggen Dat ia volstrekt onnoodig wat ik mot eigen oogen gezien heb maakt iedere nadereverklaring overbodig Ik heb je altijd voor lichtzinnig gehouden maar niet voor zliö eerloos dat je hier l jna onder de oogen van je aanstaande verloofde Frans hond nu op viel Gustaaf hom plotseling en op zulk een beelistcn loon inde rede dal zelfs Sandow een oogenblikverbluft was Dergelijke dingen kan ik mo niet laten zeggen zó6ver gaat mijn opoffering niet Frieda kom hier I Je ziet dal we moeten spreken I Hij moet eindelijk de waarheid vernemen Frieda gehoorzaamde zjj kwam naast hem staan en hg sloeg beschermend do hand om haar middel Sandow keek mot klimmende verbazing beurtelings beiden aan en het bleek naar al te duidelijk dat lig hoegenaamd niets van de waarheid vermoedde Je doet me onrecht met dat verwgt vervolgde Gnstaaf en Frieda eveneens Wanneer ik haar kuste dan had ik recht daarop het recht van bloedverwantschap 1 Wordt vmolgd