Goudsche Courant, woensdag 15 augustus 1906

greuieven in SCaid Airika heelt 3ich in een redevoering te Pretoria ganstig uitgelaten over de nionwo grondwet van Transvaal Ue progreeaieron hadden wel niet alles verkregen wat zy eischten maar toch t meesta Ken van de beste ingen van de grondwet Tond hg het benoe lii hoogerbnis De progressieven badden o jI bemerkt dat de voorzitter van de wetge nde vergadering een bezoldigd ambtenaar al wezen waardoor ein zetel gewonnen wordt Farrar zeide ook dat als het Volk zes maanden geleden de voorstellen der progressieven aangenomen had Smots op t oogenblik eerste minister zon wezen Verspreide Berichten FaiAKIUK In het lort Vlnconnes zgn in den laatsten t d berhaaldalgk diefstallen voorgekomen ook van kostbare modellen zoodat do kaperyen onder de turmon komen van landverraad DaiTSCHLlND Hier en i aar gaan de bronwergen die ait hooide van de prgsverhooging van bet bier met boycot worden bedreigd al eieren voor haar geld kiezen in Gotha bgv laten zg de verbooging weer los De boycot breidt zich tot steeds meerdere plaatsen ait Gen Franiche gymnastiekvereeniging van Belfort is Zaterdag de leden allen met een lint in de Franscho klenren naar Schlestadt gegaan om deel te nemen aan een wedstrgd Dat is de eerste keer na 70 dat er zooieta gebeurt ESOILANR De anto van generaal Booth is aangehouden door 3000 vrgwilligers die in een kamp langs den weg lagen Maar niet met booze bedoelingen zooals bleek nit bun verzoek dat de genoraal eeuige woorden tot de soldaten richten zon In gespannen aandacht volgden allen ziln woorden SPIHJB De regeering zal een wet indienen waarbij de congregaties aan dezelfde bepalingen ondorworpen znllen worden als indnstrieele veri onigingeu De uit Frankrgk gekomen geestelijken znllen zich moeten laten naturalisceren op straf Ie van uitzetting HUSLISD Naar gemeld wordt is vader Oapin niet vermoord wegens verraad aan de revolutionnairo partg maar nit jalousie door zekeren Martin die hnzelfde beeldscboona Joodsche meisje als by beminde Amkkiki Gastro de befaamde president van Venezuele is onlangs Trtjwillig afgetreden Men herinnert zich die comedie nog wel Het kon er echter wel eens van komen dat hg gedwonu Kwerd tot aftreden Volgens een dooj HfTribune uit New York ontvangen t l f dreigt er nameiyk in Venezuela enteling die geleid ion worden door aal Antonio Parades het hoofd der Wlaansche militaire party en de afzetting En Oastro beoogt Geraeng de Berichten Meu meldt nit den Haag Het onderzoek door de politie ingesteld naar aanleiding van de tramaanrgding roet doodelOken afloop welke Zaterdagmiddag in do Elandstraat nabg de Westerbaenstraat plaats bad heeft aangetoond dat de wagenbestuurder van de tram geen schuld aan het ongeluk beeft De aangereden jullroawkwam juist van achter een boom toen de tram haar greep en haar tegen den boom wierp Tengevolge van de door dien vul bekomen inwendige kneuzingen aan hot hoofd is de ougeiukkigi die in bewusteloozen toestand word opgenomen eenigo uren later bezweken zonder het bewnstign te hebben herkregen Ren vry ernstige brand woedde eargisteravond op den Kloveniersburgwal te Amsterdam Ongeveer kwartier na achten ontving de brandweer bel bericht dat de vlammen sloegen uit perceel 22 op genoemde graebt In dat huis en in bet aangrenzende nammer 24 waren gevestigd de manufactaurmaga zynen der firma I Levison De brand was ontstaan door het omvallen van een met gloeiende kolen gevuld strykyier Hoewal de brandweer met een stoomapait en twee Vechtkranen het vonr krachtig aanpakte kon ig niet voorkomeu dat het vuur hetwelk ruimschoots voedsel vond in bet licht brandbaar materiaal perceel 22 nagenoeg geheel verwoestte terwyi van het andere huis een paar verdiepingen ook danig van bet vnur hadden te lyden De schade is door vanekering gedekt De prysvraag voor bat Vredespaleis De redactie van Arcbitectnra orgaan TM het QesooMcliap AroUt ctari et Ami citia te Amsterdam scbrytt in baar heden verschenen nr dat er b i bekroningen zgn toegekend aan ontwerpers welke zich niet in alle drelen aan het programma hebben gebonden Zy meent bg sommige der bekroonde ontwerpen te kunnen vaststellen Ëen verregaande overscbrgding der gestelde bouwsom Ken te ver buiten de grenzen gaan van het op de situatie aangegeven bouwterrein terwgl art 13 van liet programma een zekere beperking steil Een afwyking in de voorgeschreven afmetingen en ligging van sommige lokalen genoemd in art 14 een andere dan de voorgeschreven behandeling der teekeningen onder b van art 2 genoemd En art 8 luidt Door de aanvaarding van de opdracht hebben de leden der jury zich ten volle vereeoigd met alle bepalingen van het programma der prgsvraag etc Op grond hiervan acht de redactie twglel mogelgk betrellende de wettigheid der uit spraak van de jury een meening waarin zy is gesterkt door de conclusie van haar rechtskundigen adviseur luidende als volgt Door het programma is een rechtsband gelegd tusBchén het bestuur der Cargeniestichting en de verschillende mededingers Volgens art S nu moet een ontwerp waarbg de bepalingen van bet programma niet behoorlgk zgn nagekomen buiten aanmerking voor eenigo onderscheiding biyveo Voldoet het bestuur van de Garnegieslichting niet aan deze bepalingen dan wordt het zeer zeker tegenover de mededingers tot schadevergoeding verbonden geacht Indien dus de jury die door voornoemd bestuur is benoemd en aangesteld en voor wier beslissingen dit bestuur aansprakelgk biyit voor zoover deze beslissingen van de artikelen van hel programma afwgken plannen bekroont die volgens het programma niet in aanmerking mochten komen zal men hiervoor het bestuur der CarnKgie stichting ter verantwoording roepen Wanneer het dns vaststaat dat bg de bekroonde ontwerpen afwykingen van het programma zyn te constateeren zou er aanleiding kunnen zgn het Carnegie bestuur in rechten aan te spreken en het komt der redactie van A et A voor dat bg de aanvaarding van bovenstaande conclusies er voor de architecten alleszins aanleiding kan zgn zich met elkaar te verstaan teneinde te bespreken wat zg onder deze omstandigheden wenschelgk achten te doen Een ontploffing aan boord van een torr 4oboot Terwyi eenige werklieden eergisteren te Norfolk bezig waren de torpedo boot Worden opnieuw te schilderen geraakte aldus meldt een telegram aan De Crt eensklaps een pot met vernis in brand Bg de ontploffing die hierdoor ontstond werden vgf man levensgevaarlgk gewond Men meldt uit Leiden Hoewel door de bedreiging van de patroons dat iedere staker die niet op heden het werk hervatte zal zyn uitgesloten de timmerliedenstaking het karakter van een uitsluiting beeft aangenomen is de toestand overigens niet veranderd Da gezellen zjn niet aan het werk gegaan doch zetten met dubbele waakzaamheid posten uit om te beletten dat werkkrachten van buiten hunne plaatsen komen innemen Met de eerste treinen zgn die nog niet aangekomen Gisteravond hield de patroonsvereeniging naar men ons mededeelde een epoedeiscbende vergadering Men schryft uit Sittard van 12 Augustus Een weerzinwekkend geval van dronkenschap heeft zich gisterenochtend hier voorgedaan Een jeugdig paartje dat Vrgdagop t stadhuis voor den ambtenaar van den burgerlijken stand getrouwd was zon gisterenochtend ook in de kerk getrouwd worden Te dien einde begaf het bruidspaar zich met twee getuigen een meisje en een jongen om acht uren ter kerke waarby bleek dat de manneiyke getuige in dat vroege morgenunr reeds stomdronken was en zelfs in de kerk op de stoenen viel toen bet bruidsmeisje poogde hem op een stoel te doen plaatsnemen Nauweiyks had deie dronken bruidsjonker de kerk verlaten of de veldwachter Qruisen nam hem by den kraag en bracht hem onder het stadhuis ter ontnuchtering Reeds sinds een paar dagen maken te Amsterdam twee schandaal colporteurs van de Amsterdamscbe Lantaarn veel tumult op den openbaren weg Beurtelings schreeuwen zy op de bekend langdradige wgze met ware stentorstemmen het onderwerp hunner schandaal colportage uit Ditmaal geeft hun pamflet een kykja achter de schermen in de groote wereld particuliere bgzonderheden nit het leven van dan bakende baron volgt naam toanaam au quallteito Wat deze schandaal colportage igenigk bet meest ergerlgk maakt is de gretigheid waarmede bet publiek er op aansluift Nauwelgks galmen de colporteurs in een straat hun onderwerp uit of zooals we beden nog in de Warmoesstraat konden constateeren de ramen van zaken en kantoren gaan open Even wordt geluisterd en dan verschgnt de jongste bediende om het pamflet soms bg meerdere exemplaren tegelgk te koopen gelgk ook vele voorbggangers doen Van een hoog moraliteitsstandpunt van de liefhebbers geeft dit hensch geen grooten dunk en mogelgk onbewust zyn zy het die de schafidaal colportage in de hand werken Bg gemis toch aan publieke belangstelling zouden de beoefenaren van het Amsterdamscbe Lantaarn nieuw8 weldra genoopt worden wat anders in de maatschappg te verrichten dan den staf te breken over werkelgke of gefantaseerde handelingen van anderen iets waartoe schandaal colporteurs toch allerminst de aangewezen lieden zgn Dat moest het publiek toch eens eiudelgk beseffen Zaterdagavond werden de twee bedoelde schreeuwers in do Nes gearresteerd en naar het politiebureau geleid Een poos later zetten ze echter weer bun werk voort Tel Bg een tapper te Haarlem trad een jongeman binnen en bestelde een half fleschje jenever aan welk verzoek werd voldaan Toen by wilde betalen bemerkte hy geen geld bgzich te hebben en gat bet fleschje nit zgnbinnenzak aan den tapper terug zeggendeeven geld van buis te znllen halen Het eeneuur na het ander verliep maar er kwam niemand om bet fleschje tot de tapper hetmaar weer iu de karaf wilde doen Toen by rook bemerkte hy dat hg een fleschje metwater terugontvangen had de jenever wasweg O H Ct In het postkantoor in Craubournstreet te Londen werd bg avond na het sluitingsuur brand ontdekt door een der bovenbewoners Da brandweer verschafte zich onmiddeliyk toegang en by onderzoek bleek dat men brandendeo zwavel in de brievenbus had geworpen zoodat reeds tal van brieven waren verbrand en de vlammen zich ook verder aan het kantoor hadden meegedeeld Daar lagen verscheidene pakketten met geldswaarde die spoedig in veiligheid gebracht werden terwyi men het vuur nu weldra meester was Men verdiept zich nog in 4 iB8ingen omtrent den dader van deze zonderlinge poging tot brandstichting en bet doel dat hg er mee voor had Men meldt aan de N B üt üisterenavond omstreeks zevtu uur bad te Scheveniogen een droevig ongeval plaats Een 16jarigö knaap die met twee vrienden nabii den Vuurtoren was gaau baden waagde zich te ver in zee met bet noodlottig gevolg dat bg verdrock nadat de pogingen zgner kameraden om hem te redden vruchteloos waren gebleven Eenige oogenblikkeu later spoelde het Igk aan strand Men meldt uit Katwyk aan Zee Gisternamiddag geraakte een soldaat uit het garnizoen te Leiden terwyi hg langs de tram liep waarvan hy den conducteur iets wild mededeelen te vallen met het noodlottig gevolg dat zyn linkervoet door dn tram werd algereden De ongelukkige werd na op de plaats zeil voorloopig te zgn verhouden naar bet militair hospitial te Leiden vervoerd Nymegen zet haar prachtigen ruimen aanleg van de nieuwe stadsgedeelten voort Thans is door B en W een uitbreidingsplan ingediend voor het aanwyzen van d£droor openbare verkeerswegen en pleinen bestemmen terreinen in het Galgenveld tuss hen de St Annalaan de Fransche straat den Groesbeeksche en den Groenewoudscbe weg In het ontwerp zgn vier pleimin opgenomen waarvan de twee kleinere door wegkruisingen ontstaan Het grootste plein rechthoekig ia 5500 M groot bet is ontworpen aan de westzyde van den Groesbeeksche weg Het andere is 4625 M en hallcirkelvormig ten oosten van de St Annalaan De kleinere pleinen van 20 X en 1600 M zyn ongeveer symmetrisch gelegen ten opzichte van den 25 M breeden middenweg die d groote pleinen verbindt en de hoofdverbinding vormt tnaschen da attdsgadeelten die buiten bet Qalgeuveld N O van den Groesbeekscbeweg en W van da St Annalaan zgn gelegen Van elk hooldplein gaan waaiersgewgs hoofdwegen uit Tus chen deze hoofdwegen die 15 M of meer breedte rerkrggen en beplant gedacht zyn zyn ondergeschikte wegen ontworpen ter breedte van 12 en 13 M Engelaeha onzin over Holland Hat ondentaude is orergenonen nit twee tardrykikandi iMrlioekaa dis Ia gabmik zyn op een Britsche H B S en ees school die daarmee geiykstaat Men kan dan zien met welke kennis rii land en volk toegerust de Britache tontm in ons land komt en wel verbaasd moet zgn als hy slechts in sommige streken gedeelteIgk bewaarheid ziet wat hem als geldende voor het gebeele land werd onderwezen Dag en nacht wordt er steeds aan de dyken streng wacht gehouden teneinde ongelukken te voorkomen wordt in die boeken geleerd Als er soms Hollanders zyn die zich niet gerust gevoelen behoeven zii dns niet langer bevreesd te zyn Amsterdam Rotterdam den Haag de hooldstad Utrecht Arnhem Kamperduin en Luxemburg zgn de voornaamste plaatsen Sommige steden zyn zelfs lager galen dan de rivierbeddingen De menschen worden geboren leven en sterven ja hebhen zelfs hun tuinen op kanaal scbepen Men meldt nit Friesland In den greidhoek van Friesland zgn tegenwoordig vele menschen lydende aan malaria Men schryft dit toe aan voor de gezondheid erg nadeelige uitwaseming van laaggelegen laid rgen van vaarten grachten en slooten welke vooral na de tropische hitte der laatste weken des avonds veelal een zeer onaangenam lucht verspreiden Meu seint uit Zierikzee Het geheele personeel bg den sigarenfabrikant Koevoet alhier beeft het werk gestaakt De trams te Amsterdam zullen biuneokorl weer iets nieuws hebben Namelgk een klok die dient om het electriciteitsverbruik van den wagen op te nemen bet is in een stroommeter De klokjes zgn op sommige wagens vanlyn 10 reeds in gebruik Echo De St Ct no 188 bevat het Kon Besluit van den 4den Angnstus 1906 Staatsblad no 216 houdende bekendmaking van den tekst der wet van 20 April 1895 Staatsblad no 54 houdende nadere bepalingen omtrent de hefflng van invoerrecht naar de waarde der goederen zooals zg luidt na de daarin by de wet van 9 Juli 1906 Staatsblad no 190 aangebrachte wyzigingen De voornaamste gewgzigde bepalingen zgn Wanneer bg de visitatie van goederen onderworpen aan een invoerrecht naar de waarde de daarmede belaste ambtenaren oordeelen dat de aangegeven waarde van de geheele partg of van een of meer gedeelten waarvoor iu de aangifte een afzonderlgk bedrag is vermeld laag is deelen zg dit des verlangd schriftelgk mede aan den aangever of zoo deze niet tegenwoordig is aan den persoon die de goederen ter visitatie aanbiedt Zg kunnen voor die goederen een beo ere waarde vaststellen welke waarde zg ter konnis van den aangevbr brengen door ter zgner beschikking eene verklaring neder te leggen ten kantore van den ontvanger hy wien de aangifte is gedaan Die nederlegging geschiedt niet vroeger dan 24 en niet later dan 48 uren na de voormelde mededeeling de Zondag niet medegerekend De inspectenr der invoerrechten of zyn plaatsvervanger kan op schriftelgk verzoek van den aangever die termynen met ten hoogste zes etmalen verlengen of wel eerstbedoelden termyn verkorten Zoolang de verklaring niet is nedergelegd kan de aangever de waarde tot een door den inspecteur of diens plaatsvervanger voldoend geacht bedrag verhoogen het aanbod van verhoogiug geschiedt schriftelgk en in dubbel Etn der exemplaren wordt den aangever teruggegeven nadat de beslissing daarop is aangeteekend Blgkt dun ambtenaren vóór da nederlegging der verklaring dat da waarde niet te laag is aangegeven dan kan de inspecteur of zgn plaatsvervanger machtiging verleenen om de goederen onverwgld ter beschikking van den aangever te stellen Op verzoek van den aangever kan de inspecteur of zyn plaatsvervanger de waarde der goederen vaststellen op een lager bedrag dan door de visitaerende ambtenaren daaraan is toegekend De aangever die geen genoegen neemt met de waardebepaling door de visiteerenda ambtenaren of door den inspecteur of diens plaatsvervanger kan de beslissing inroepen van de Commissie van beoordeeling Deze kan de waarde vaststellen op eena andere som dan de door de ambtenaren ol door den inspecteur of diens plaatsvervanger bepaalde Da voorzitter dar Commisaie en de aangever kunnen van d bealissing der Commisaie in beroep komen by den Baad ran beroep In geval van vernietiging van d bealissing der Commisaie omtrent de waarde stelt de Baad de waarde vaat D bMliMinf ru a n inap et ar ol ditoi plaatsvervanger wordt ingeroepen door indiening van een bezwaarschrift uiterlgk op den derden werkdag ni dien waarop de verklaring is nedergelegd De ramp met de Sirio De overlevenden van de Sirio moeten van plan zgn schadeloosstelling te vragen aan de maatschappy aan welke het schip behoorde in geval te bewgzen is dat de ramp is te wyten geweest aan de onvoorzichtigheid en de onwetendheid van den kapitein In het geheel hebben 603 opvarenden de ramp overleefd Er worden nog 219 personen vermist De kapitein en de bemanning van de Sirio bevinden zich aan boord van de Adria naar uit Cartbagena wordt gemeld De kapitein wordt bewaakt aangezien men vreest dat bg zelfmoord zal plegen Verleden jaar werd te s Hertogenboscb een nieuwe B H B school geopend gebouwd omdat de oude te klein was Nu is het toelatingsexamen vergelgkend moeten zgn omdat er nu alreeds niet genoeg plaats is voor het opnemen van alle jongens die aan da eischen voldeden I Drie Duitsche toeristen gingen onvoorzichtig of uit zninigheid zonder gids van Zermalt uit een borgtocht doon Toen zy na vyt dagen niet terug waren ging een expeditie er op nit die hen b i den top van den Schalligrat ontdekte Ofschoon zg al die dagen alleen op de i oogte geweest waren waren twee hunner vry wel maar zwak de derde was gevaarlgk gewond tengevolge van een val De redacteur van de Nieuwe Financier maakte onlangs een autoreis door ZuidFrankryk en verhaalt daarvan voor de afwisseling aan zyn lezers Er is intusschen een gedeelte in dat zoo t al niet met beorszakcn verbandt houdt er toch familie van is De heer van Oss schryft nl Ook te Aix wordt druk gespeeld zooals op byna alle Franscbe badplaatsen en soms gaat het spel zeer boog Een bank zag ik van 50 000 francs en het ontbreekt noch aan spelers noch aan nieuwsgierigen De petits chevaui waar de inzet niet meer dan f 10 mag bedragen trekken de meeste liefhebbers Een bal rolt in één van negen gaten genummerd van 1 tut 9 en het gat waar by in rolt wint men kan zgn geld ook op even of oneven zetten of op de vier laagste of hoogste cgfers de 6 is aan de bank gewyd Men heeft dus 1 kans op de 9 in het beste geval en daar men wanneer men wint slechts zeven malen den inzet krjjgt moet men al byzonder flducie in de blindheid der fortnin hebben om aan dit spel mede te doen Wat baccarat betreft hier zyn da kansen beter doch ter wille van de moraliteit myner lezers zal ik het spel maar niet uitleggen te meer daar ik het zelf niet goed snap Alleen weet ik dat de bank vgf procent van elke bank neemt en het daar wel voor kan doen De spelers scbynen steeds te verliezen en steeds terug te komen naar het vuur waar zy zich de vingers aan verbranden In de zalen verdringt zich een uiterst gemengd gezelschap en om de tafeis gaan heeren en dames naast en met mannen en vrouwen zitten spelen waarmee zy zich in het gewone leven zeker niet zonden encanailleeren Men moet een oude kenneiyk deftige dame uren lang in gezelschap van demimondaines hebben zien gokken om te begrypen welke verlagende hartstocht speelzucht is Mevrouw Susan Cgivester te Chicago wilde daar Vrydag een trein halen maar merkte dat de electriache tram waarin zy zat te laat aan het station zou komen omdat zg te dikwgls stilbielJ Snel een besluit nemende pakte zy den wagenbestnnrder bg de kraag stiet hem op straat en bestuurde de tram met een vorvaariyke snelheid door de drukke straten zonder voor het in of nitlaten van reizigers stil te honden De tram kwam met verschillende voertuigen in botsing Dames die meenden dat een krankzinnige de tram bestuurde werden angstig en wilden op straat springen Mevrouw Cliivester had ongeveer een mgl gereden toen de conducteur erin slaagde haar met de hulp van zes reizigers baas te worden en de dame van haar plaats weg te brengen Men sleepte baar naar de politie waar zy de beambten spoedig aan het verstand bracht dat zg geen krankzinnige maar een dame met een hoogst gevaariyke vastberadenheid was Het verhoor bieid haar inmiddels zoo lang op dat zy baar trein toch miste Een nitttw fort Chabrol Zekere Couard van Salonny 35 jaar oud die de gevangenis van M con had verlaten was pas thuis of hg kreeg ruzie met zgn vrouw en dreigde haar zoo vreeseiyk dat zy vluehtte De buren btaldaa d gendtrmu maar toen dei ter plaats kwamen had Canard zich in zgn woning opgesloten en dreigde met een revolver al wie naderde De gendarmes gingen heen en verwittig den de overheden die nu het middel zoeken om zich van Couard meester te maken In do Pevard mgn te Kattowilz viel door het breken vun den knbel een kooi met 14 arbeidere in een schacht Alle kwamen om Een vreemd bericht komt uit het land van waar alle vreemde berichten komen Amerika Holzhay bggenaarad Zwarte Bart een roever van eon zekere vermaardheid die de staten van Winconsin en Michigan in voortdurende benauwdheid hield door zgn verbazende struikrooverscapaciteiten is door een operatie van zgn misdadige neigingen genezen Nadat Hoiibay eindeiyk en ten leste achter slot en grendel was gebracht onderzochten de dokters von do Marquettegevan genis hem nauwkeurig en kwamen tot de conclusie dat zgn liefhebberg tot rooven moorden en plunderen voortsproot nit een ziekte Een wonderwel geslaagde operatie op zgn hersens werd ondernomeu en onmiddelIgk daarop begon by teekenen van beterschap te vertoonen Zgn inboret veranderde en van een der gevaarlgksle gevangenen werd hy een der beminnelgkste Dien weg moet het op Peuter alle stervelingen die niet aardig zyn voor hun medemenschen een beetje in hun hersens en we krggen n samenleving öó braaf dat rechters cipiers advocaten en politieagenten aan vervetting zullen sterven Zondagochtend is de posttrein welke des nachts omstreeks 2 uren nit Rotterdam vertrekt naar Amsterdam even vóór bet station te Haarlem aan een groot gevaar ontsnapt Terwgl men aldaar bezig was met het rangeeren en de po stlreiu in aantocht i was stonden oog een paar wagens op hetzelfde spoor waarover de posttrein moest passeeren De machinist het gevaar bemerkende remde uit alle macht doch kon niet voorkomen dat hg met den raiigoerendeii trein in aanraking kwam zoodat een bagagewagen geheel aan splinters gereden en de machine erg beschadigd werd Persooniyke ongelukken hadden niet plaats Men meldt uit Den Haag Aan den Z W lluiteosingel heeft gisterochtend een ernstig ongeluk plaats gebod iiïen 3jarig jongentje bad de onvoorzichtig heid achter een wagen te gaan hangen waarop gzeren paleu waren geladen Een der yzeren binten gleed van den wogen en verwondde den knaap zoo ernstig aan het hoofd dat hg spoedig daarna overleed PosterUen eo Telegraphtu B t n o e m d 1 Ang tot tweede kferk bg het Hoofdbestuur A M ïools A de Waag en H de Beurs 16 Aug tot directeur van het post en telegraafkantoor te Cugk Q J de Wit thans in geiyke betrekking te Makkum tot directeur van bet post en telegraafkantoor te Ravenstein de commies titulair der posteryeo en telegrafie C Wyifels Ie Sittard tot chef van den technischen dienst der radiotelegrafie de opzichter der telegrofle Ie klasse H J Nierstrasz tot technisch ambtenaar voor keuring van rgkstelegraal en telefoonmaterieel I van Dam tot brievengaarder te Zenderen B A van Marie 2 Sepl tut adjunct inspecteur der postergen eu telegrafie te Groningen de directeur van bet posten telegraafkantoor te Eiikhnizen W Bibbink tot directeur van het post en telegraafkantoor te Katwgk aan Zee L M Baale thans in gelgke betrekking te Sliadrecbt tot directeur van het post en telegraafkantoor te Workum A Boot thans in gelyke betrekking te Balk 16 Sept tol directenr van bet p t en telegraafkantoor te llansweert W J Bomgn thans in geiyke betrekking te Geldrop Verplaatst 1 Aug de surnumerair dor postergen en telegrafie W J Jansen van Leeuwarden postkantoor naar Rotterdam telegraafkantoor de klerk der posteryen en telegrafie 2e klasse H B Petrie van Doorn naar Soest 16 Aug de klark der posterijon en telegrafl Ie klasse J G Zyistra van Winschoten naar Amersfoort de klerk der postorgen en telegrafie 2e klasse G A Doorslag van Amanfoort naar Winschoten Eervol ontslagen 20 Juli de klerk der posteryen en telegrafie 2e klasse B 8 Binker te Wildsrvank j 1 Aug de telelonisto H Govers te Hilversum de brievengaarder te Oegstgeest H L Tbiefrg Vrede Tentoonstelling Te Bussum is het volgende comité gesticht Jhr R van Suchtelen van de Haaro burgemeester eerevoorz P D J Kliler wolbnuder voorzitter C A J v Dishoeck secretaris L E Oldigs penningmeester S Scheffelaar Klots Mr Th J Verrgn Stuart Dr J C J Delraana bestuursleden Namens de Eogelscho International Arbitration and Peace Association ontving het bestuur der Intern Ver Vrede tenloonstelling van den beer Fred J Groen hare secretaris een schryven waarin zg sympathie en adhaesie voor de vereeniging betuigd Sta dsnieuws GOUDA 14 Augustus 1906 Bg hel toelatingsexamen aan de Mililairu Academie te Breda zyn o a geslaagd voor infanterie hier Ie lande B Sprngt alhier leerling der rgks b burgerschool en voor artillerie h t 1 onze vroegere stadgenoet G van Meurs oud leerling dier school Benoemd tol onderwgzer aan de Chr school te Gouda de heer D Slot te Reuzenhoek gem Zaamslag Do 2e loits L 1 Schmidt on T W N de Brouwer benoemd by het 4o rog inf zgn bestemd voor bet 3e bataljon van dnt korps alhier Ter vervanging van don lo luil P H J van der Heem is de 2e lait H P van Vuuren bestemd tot adjudant by het 3e bataljon van bet 4e rog inl alhier BEÏÏES VAN EOTTEEDAM L K H KVRIJDAG 3 AUG Staatsleemn teH PoETuuii Oblig 3e Serie fr 060 3 5I Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 EusLABD Iwang Dombr Obligation 4 96 AziR iJapan Obligatien 1899 4 74 j 74 CoLUHBu Goconsolideordo liuiteillandscbe Schuld Rocopis L 100 IV 24Vi Premieleenittgen bt i ais Loten Stad Anlwerpoii 1887 2V 102 ScheepvaartMaaUchappijen Aond Holland Gulf 8tv Mg 35 Hypotheek Banken Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotlerd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedolgke Hypb 4 99 Pandb ütrcchtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandscho Hypb 4 lOO i Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem GroningerScheepsHypb 4 i 100 Pandb Nederl Hyp 4 Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzeu van Deelger North w Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbricfbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank teAmsterdam 4 100 Spoorviegleeningsn iTiLiE Oblig ZuidItaliaanscbeSpw My A 307 Divereen Hg tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89Vi ssooTE mmm VAK IHanlels Coslunics Klniisi iw Jupes Japon $ JapoDstoflen en Katoenen Tk M A Z f S Jiffl £fy tot ongekend lage prgzen Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 14 Augustus itfift Vette ossen en koeien goeden aanvoer prijien waren voor isie kw l 36 2de k al 33 jde kwal 18 cents per half kilo Magere Ussen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette kalveren goede aanvoer prijsen waren voor iste kwal 39 adc kw 16 3ile kw ai cent per half kilo Stieren goede aanvoer prijten waren voor iste kwal 30 2de kwal 37 311e kwal 33 cent per half kilo Graskalveren goed aangevoerd Handel ia vet vee stieren melkvee en graskatveren prijshoudend overige veesoorten traag vette kalveren met goede omzet Burgerlijke Stand GEBOREN 9 Aug Alexander ouders A Mikkers en T A van dor Zwalm Alexander Josephus Hubortus oudersH L Hortensins en H C Huurman Julius Frcderik ouders P G Scharlemaneu C Scboonderwoerd Willem oudersC van Essen en C E Stikker Jansje ouders P M Holtbuysen en J S Gibbon Corstiaan Adrianns ouders C A vander Klis en J van der Voorden Antonia ouderh M Hendriks on D Versloeg 13 Maria Elisabeth ouders J J Sas enE Kromme OVERLEDEN U Aug N van Groningen 22 j 12 F G J H Roos 8 m C Heus wed J T van dor Pool 50 j I G C van dor Veer 25 j 13 M J van Koog 19 j ADVERTENTIEIN Getrouwd PAUL WEIJER Apotheker ALIDA M DE BOER Koog a d Zaan 14 Ang 1906 V Do Heer en Mevrouw P WEIJKRUE BoBK bedanken ook namens woderzydscbe Familie voor de vele bewyzeu van belangstelling bg hnn huweiyk ondervonden Wild en Gevogelte Van at heden en verder dageiykt versch verkrijgbaar Braadknikens Soepkippon Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Kendvogels Fazanten Patrgzen Snippon Korboenders Reevlooscli enz enz togen de meest sterk concurreorenda prgzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T GVTlBLlliO Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Inlerc No 2031 EENIBDEFOTMTEEE Heil wor lt ve ttcbt op t fIKUK te letteH UIT UBT MaOISEIJN TAM M luvENswAAY imm OORIMOHBH Deze THEEËN worden atgele rerd in verzegelde pakjes vau viji Uoee en een hatf en een Ned one met vermelding ran Nommer er IPrga voorzien van neveustaani iMork volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van gteerde orders aanbevelende J C BIJL voorheen J BBEEBAABT Lz 3 i EXPEUEff Vrrkrygbaar in flesschen ttO ets 7 Tct in f I SS by H H Apothekers en Drogisten Let op het merk AXKBItt F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda by C LUGKR Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhaven 118