Goudsche Courant, vrijdag 17 augustus 1906

No 10107 Vrijdag IT Augustus 1906 45ste Jaargang fiouMHE mmm J iieuwS en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken relets II i ii g De Uitgave lezer Courant pcschiedl dag elijks roet uitzomlering nn Zon en Feesttlngen Ue prijs pei drie maanden iir 1 25 franco per K 8t 1 70 Atzonderlijke Nonimers V I f F LENTE N üÏ x dv Tel rs a 1s EUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 rebels a W Centeti iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Romeinsche Tribuna weet te vertellen dat de Italiaansche regeering in November a s aan de Kamer zal voorstellen het leger te verminderen van twaalf op acht legerkorpsen Behoud van het leger op lyn tegenwoordige sterkte gaat de draagkracht der Italiaansche schatkist te boven Dat is de lichtzyde dor zoo onzinnig hoog opgevoerde krijgstoerustingen van onzen tgd dat het eene volk voor het andere na door geldelgke uitputting tot ontwapening zal moeten overgaan zS het aanvankeiyk ook eiechts schoorvoetend Volgens de Neue Frêle Presse is er groote kans dat de diplomatieke betrekkingen tusscben Griekenland en Bulgarye worden afgebroken Dat zon dan de tweede vertegenwoordiger worden die Griekenland naar huis roept Het bericht komt echter uit Boekarest en daar zon men zoo iets natuurlijk heel aardig vinden Aan het Grieksche gezantschap te Weenen was er nieU van bekend De Sultan van Turkge schgnt nn geheel beter hg verheugt zich volgens mededeeling der Turksche ambassade te Pargs zelfs in een volmaakten welstand Dat is niet het minst een geluk voor zyn Iglartsen want Abdnl Hamid is een niterst lastige patient Volgens het Nene Wiener Tageblatt roept de Padisjah sedert den dood van zQn Qriekschen lyfarts Mavrogheni pasja zoo min mogelijk de hulp der paleisdokters in om de voor dezen hoogst vleiende verdenking dat zg hem vergiftigen zullen Hg liefhebbert lelf zoo wat in de geneeskunde welke hjj zich uit eenige Fransche en Duitsche handboekjes voldoende meent eigen te hebben gemaakt Hg drinkt veel melk en om deze meer smaak te geven worden da koeien met fljoe appelen en peren geroerd Den alkohol verwerpt hg die is het zegt hy welke mgn armen broer Moerad heeft gedood Zyn drinkwater komt uit de bron te Kotfaiane een lustverbiyf aan den ingang van de Gondsn Hoorn op welks een Zigeunerin hem opmerkzaam heeft gemaakt Graag werkt de Sultan met allerlei kwakzalvers maar zyn hoofdapotheker Bekir effendi Iaat alles door zijo handen gaan Als voorzorgsmaatregel laat de Beheerscher der Oeloovigen zyn gunstelingen en vertronwelingen nn en dan eens meeproeven van de potjes en pastilles De Kretensers willen ditmaal naar het een vonkje van liefde in nw hart is dan moet u na voelen dat nw plaats aan de zyde uwer verloofde is Qaataat glimlachte en trad dicht nevens de vertoornde jonge dame terwjl hy met nadruk zei Frieda is myn verloofde niet en is het ook nooit geweest Jessy kesk hem aan alt bad zy hen niet goed verstaan Niet uw verloofde i Neen herinner u maar dat ik baar alleen als myn beschermelinge by a heb aanbevolen U wat het zelf miss Clifford die een andere verhouding tnsschen ons veronderstelde en ik liet n stilletjes in dien waan Maar nn terwyi myn rol als beschermer is afgespeeld mag ik o wel bekennen dat mgn hart aan een andere zyde werd geketend Hy boog zich over haar hand en drnkte er een teedersn kns op welke zyn woorden voldoende verdnideiykte maar bet spelletje dat hy in zyn overmoed gespeeld had zou zich nu tegen hem zelven gaan keeren Hy had zich te lang als een zeer ongevoelig egoïst doen kennen en daarvoor moest hy nn boeten Jessy trok driftig haar hand tenig Zoo zoo mUnhser Bandow dat gaat toch al te ver I Das nu terwyi nw broer Frieda van zich atitoot nn n ds onmogs Ambachts Avondscliool HSCHBIJVI HG VAM L EERUHCEM De ÜIEECTEUK der AMIUCHÏSAVOND SCHÜOL maakt bekend dat gelegenheid zal bestaan tot mmism m mmi likblikgek voor den aanstaanden cnrsns op IHmBdug Mi ugUêlHê a ê in bet gebonw dar hooi aan de Uoutmantgraelit Aeê actméê tan 9 9 Mar Om tot de laagste klasse te worden toegelaten moet man eene verklaring overleggen atgegeren door het hoofd eener lagere school in deze gemeente dat men in den loop van dit jaar diens school heelt verlaten na haar tot het einde en met vracht te hebben doorloope Zji die zoodanige verklaring niet kannen overleggen o tot eene hoogere klasse verlangen te worden toegelaten moeten voldoen aan een exaaaon dat zal worden afgenomen op itOHdarOag en f ry4ag MM en Mé Muguêttu a ê ée aton4ê te r Mar De Directear voornoemd B E SPIJKER Al Gonda 6 Angastas 19U6 DE MAJOOR GABNIZOENS COMMANDANT te Goada lal op VRIJDAG den Urn AUGUSTUS a k des middags te twaalf ore te zjjnen bareole aan de Varkenmarkt onder naders goedkeuring van den Minister van Oorlog in het openbaar Aanbesteden de levering van ongeveer 60 000 £ Q steenkolen 115 HL Cokes 8 000 stuks lange Turven 800 korte 8 000 Vuurmakers oi zooveel nxer of minder als zal biyken soodtg te ziJn gednrende het tijdvak t October 190G tot en met 30 September 1907 ten behoeve van de militaire gebouwen en inrichtingen te Gouda De voorwaarden van levering van 7 Juli 1H96 VI aid no 72 met de wijzigingen van 20 Juli 1897 VI atd no 9 en van 9 Juli 1906 VI aid no 310 zijn tegen den prijs van vi en eent0n 1 0 15 per exemplaar verkrijgbaar bij de Firma de Gebr VATÜ CiBB J te iOravenhage Alleen de inschrijver wieni prijzen voor i gthuU Uttring het meest voordeelig zijn lal geacht worden voor de minste prijzen tt hebben ingeachreven Nadere inlichtingen omtrent de levering te bekomen bg den Ie Luitenant Kwartiermeester Bnreel Jernialemstraat Gouda 8 Angustas 1906 De Majoor voornocnd A L BOONACKER GËËK UITSTAPJE meer mogelijk tonder Geen Vacantiekaart meer bruikbaar londer den Gids Met een Vacantiekaart iler S 8 door M ooi Nederland Een practiscb onmisbaar Reisboek voor Nederland VRAAGT T UW BOEKHANDELAAR Prijs 40 Cente Uitgave Drakkerij LEVI8S0N Den Haag Ètn OM V hondardiplaalteH V eriifijiilttir bij A BRINKMAN 4 Zn Ótida Drak van A BRINKMAN Zit acinalogeeii Poedervorm is het penigfste helpend middel tegen Hloeéar Êm e4m HIeekmHeht Xemniemwakte Moaféptfne HI pel0o heU Ommaehlen Fermagerimg em feraUuéerimg éer Ueluimmukraektem aematogecn in Poedervorin 1 Hi BrB worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met gebruik naanwijzing f 1 50 Benige labrlkaoten H N v SCHAIK Co Den Haag Verkrögbaar bij Firma WOLFF A Co Westhaven 198 QRENDSL E R VAN MILD Veental Uou 2a A UÜUHAN Uoordreeht PINK8E Ninwerktrk ad IJuel k t VAN ZB88RN Sckm lumen B v WIJK P W t EDE ChidtmUtr A SCHEER Baattrieht K VAN DEB HEIJDEN Ruuwnk P v d 8PBK MotnapelU D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN t d HEIJDEN Waddingneen PA oaaBOOT A us JONQH OudewUér J P KASTELEIN PcUbroehrdam D BIKKER Benêeluyp WAAR8CHUW1N0 Laat U niet misleiden door Abdij Stroop Het kloosterSane a Paulo AbfH Ipestaat met duê Siroop van geenerlei waarde S Cevensverzekerilid Tnaatscbappii 99 Hga t DordrceM OM rteftl in W3 maatxhapptliiK Kapitaal oltMlwna 1 1 000 00 Uenektrd Bedrag ruim Ao mlllleen RcscriM rulw 11 Killiaen DELF nSGHE SLArÖklE QebrS Stoll werck s Chocolade en Cacao Mrt ii Barimatlga kier ds nieuwate iittvindingao op inaohinaal gebied m tlkMt Bd gabmik van o fijnste graadstal a garandoereL In farmky van Stolhrarek s Chocolade en Cacao eaa aaakevataiunraaidig Wmkaat Dauvkean beantwoordonda aan in taimari èm mki Etlkatlaa Dt inna bolwilda 11 Br reti li H fleTcrsaoler 44 E ra 01plom i nde ens Kedalllri aea Iww9i vaa uilanBiead Qji htrilat ItM i 1874 actneeT ds Aeeadenas aatisnal dsTteia Koos TOna dfaanaou ms H c H fn rvMsltoe iaiMe a o sss M dirt Totrs uMlluU abrloaUoD da OboookU konbona vaiiSa sta ao Wlwtrtk hbrikaat is verkrögbaar bij R H Ounfiaeurs BuiMfaikken ena QsBUcaalvertegenwoordiger Toor Sedevhad Jolint lUtt BiMt Anjslerdam Kalverstraat lOB Het groote aantal zenuwkwalen ÜUakkta Maai ImK Mi e S JOêI lUIMlltt UatlÏT a MT dn inwiÉmm OMdn raa MMittall Dr laaai i H i n taV 1l i h ia SmaTat laaa lanliSlas Hadaaai la aaaa auulsa pnttllk m r ara Mklai ka kmtr Waraa4a r4a ia MaHaaa si aiiw ai wartaa jmfm i SM laSl iaw l lalaa m Btl naafeta aooToal vMaa 4ak vaa aaa aar Saa altTteaar jaaaèlataB aaUa OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE bliaaa lartao UU rtrft da SI intnrt üüli utCSl kaMlIataaaaa waaltnMtnk Il k Y fiU nbar rkl rlii i oaitraot M aaaa dar ahaiaara UHtapl aa dala m ila Hia IB wa hoptafl laTallan varkrafan aitararfclB naar aok alodt aun daarin wiliankaaiaUlk ar m m VXsS4 eaaaSTS UiaMaaa aM ar n CarlT D BaataTmad MmE tatainl laati Aaa allra wiar aiw aBt t Birar aal ar aaasaaiaaaawufcliauaia IU aa aaama jar anaiaaail krlakaSat la aa kal aliSaa aa kaadaa aa aaaaw aaS laata aaadaa BIdaaaa aa iét aa l dia aai l aat Mal aaikaa ai iaaHI a r alaa alliavaariaal6 Mk aaaataiaaa a a wal aaa arttaaar AaaadaraaM Saar IS tl BW a Ca üaUliaaat a ar laladtoolia Jirtt Bat a aunraa aaiiaba i ia aa Sa Paardentram In de op 13 Angnstns gebonden vergad e ring is besloten om in aaaslniting der l jo die zal loopen langs de beide IJsseloevers bovendien nog in exploitatie te brengen een Paardentram van GOUDA naar SCHOONHOVEN iloopende langs 8T0LWIJK met een ijjtak naar HAASTRECHT en BEHGAMBACHT Als SUtion van aankomst en vertrek ia aangeweien het Cia t met vergunning KRIAKTJK LEK achter het Postkantoor te Gouda Geld A 5 pCt Hypotheek i pCt direct heteUkbaar ook zonder borg van solide Bankinstel Br Ir Postboi U7 s Hage HUIS TE HUUR Heerenhuls Ooslbaveo B 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder fiinke Tnin Voorzieii van Gas en Waterleiding leidingTe bevragen B 89 Aanbevolen Merken VAN Ferwerda Tieman St Ektèpbe Medoc O 60 La Rose Lndon 0 72 Ch tean Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Haut Santernes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Nicrsteiner 0 72 Rildesbeimer 1 08 Oude Roode Porlwön 108 Extra oude Rooile Portwijn 1 44 Oude Witte Portwijn 1 08 Extra oude Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Hadeira Superior 1 41 Vermontb di Torino Don Bkllardi per Liter 1 17 PrIJxen netto H contant DEPOT TE QOODA bij F J J BOOR VAN OSTiOE DE GOEDKOOPSTE i I DE HEEST FRACTISCHE pp MEEST VOLLEDIGE I mobeblaüei syn beslist die der Firma WELDON THE LADIES JOVUSAL i I met minstens drie gratia geknipte patronen en esn gekiende plaat THB ILL DBBSSMAKBH I met een gratis geknipt patroon I TBX BkZAAS or CBILD BBS S f ASH ions I I Kindermodes met vele gratis ge knipte patrpnen VBAAOT Vie BoekhandtUmr I Proetnummer I AUe met koêtél BUI BIJvoegetl Van alle in dsxe bladen voorkumends modellen xijn GEKNIPTE PAÏKONEN I met Holt verklaring r p p tegen voornitbetaling van i 0 50 verkrijgbaar by MILLY SIMONS Dan Haag UuIteiilaBdscil Overzicht Renter seint uit Lodz 15 Aug Gisterenmiddag ontstonden hier onlusten In bet derde politiedistrict werden twee bommen geworpen waardoor een gebouw in brand geraakte Troepen die haastig kwamen aangesneld vuurden eeiiige salvo s al waardoor velen gedood of gewond werden a Keizer Wilhelm en koning Edward maakten in den morgen een uitstapje naar de burcht van Cronberg In overeensteroing met den wonsch van koning Edward bezochten de vorsten des middags Saalbnrg en Homburg en keerden des avonds terug Om hall zeven des avonds kwamen de vorsten aan Om 8 uur werd op bet slot Friedriohshol een maaUyd gehouden waaiaan 32 personen aanzaten Gisterenmorgen vertoefden de koning en de keizer met Ven Tschirschky en den gezant Lascelles ongeveer een uur op het terras voor het slot Een personentrein die gisteren lo 8 uur 30 van Brussel vertrokken was reed by het station Vieux Dien nabg Antwerpen op een goederentrein die letterlgk doormidden gereden werd Vyf wagens werden verbrijzeld Volgens de gerncbten zgn er vele gewonden en gekneusden a a Stolypin de eersta minister van Rnsland heeft een onderhoud gehad met den Petersburgschen correspondent van de Londensche Tribune Op de vraag van den correspondent wat het programma van dit reconstructiekabinet was antwoordde de premier De grondslagen van ons programma zgn bekend en wjj maken er geen geheim van Allereerst willen wy de beloften van het Octobermanifest vervullen waarin wg de vrgheden die wy beloofd hebben waarborgen De gewichtigste kwestie is voor onr de agrarische Daarin zullen wg metterdaad toonen waarin het positieve deel van ons programma bestaat Op de vraag hoe hfl de uitzonderingswetten rechtvaardigde antwoordde Stolypin een kaart van Rusland uitspreidende waarop de midden en znideiyke gouvernementen zi n die waar nitzonderingswetten heerschen de witte die waar bet gemesne recht geldt Het is mgn wenkch en eerzucht deze kaart FEUfLLETOX LEVEiNSSTlUJD 31 Eenige minuten lang hielden zy elkaar omklemd in een omhelzing van hartstochtelyke teederheid en toen zg weer opkeken was Onstaat verdwenen Deze bad het wenschelgker gevonden vader en dochter alleen te laten hg begaf zich naar huis om Jessy op te zoeken met wie het laatste tooneel der komedie moest afgespeeld worden Hg vond haar in den salon en bg trad binnen met een tragisch gelaat dat de jonge dame verontrust deed opzien Wat is er gebeard f riep ze ontsteld Alles is verraden zei hy met een gemaakte trilling in de stem Uw voogd weet alleal Dn aijn voogd waet t Welke komedie wa gadoreide eenige weken met hem gaapeeM hebboi Een toavsl heeft hem ons geheim varraden en we moeitM hm dan ook ds wuirhsld bskransal geheel wit te maken Maar dat is nu nog niet raogeiyk gewelddadigheden van allerlei aard of nitzonderingswetten Dc reden dat de Doema niet tot bevrediging der regeering kon werken is dat haar geen ontwerpen werden voorgelegd Dat znl nn echter gabeuron Ik zal een reeks wetsontwerpen voorbereiden die bjj de Doema zullen worden ingediend Erg belangwekkend is dit onderhoud niet geweest maar dat is Stolypin s heele gedragsiyn niet Zelfs het conservatieve Nowoje Wremja moet zgn misnoegen over s mans reactionaire politiek luchten en zegt lat het alles koren op den molen der revolutionairen is Wanneer de nieuwe Doema verkiezingen in Rusland zullen plaats hebben is nog niet bekend Verschillende berichten in buitenlandsche bladen noemde September of November als den vastgeslelden tgd voor het boudon dier verkiezingen Maar de Petersbnrgsche Telegraafageptnnr verzekert dat die berichten onjuist zön en dat nog niets bepaald is omtrent het tijdstip der verkiezingen In verschillende Russische kringen wordt de vrees uitgesproken dat de regeering door uitstel tot nfatel wil geraken en inmiddels pogen zal zich door allerlei middelen te wapenen tegen uitbarstingen van verontwaardiging van het volk Tot die middelen rekent de Dwadzaty Wjek de vorming van nienwe garde cava lerieregimenten samengesteld uit sotniën kozakken van alle trouw gebleven kozakkenregimenten behalve van de kozakken nit Koeban en Twer De regeering gaat voort met het vervolgen van de leden der ontbonden Doema Alle onderteekonaars van de Wiborgsche oproeping dat is dus de groote meerderheid der Doemaieden zgn in staat van beschuldiging gesteld wegens hoogverraad en ophitsing tot verzet tegen de staatsmacht Daar de behandeling van die beschnidiging tot in het oneindige kaa gerekt worden zon dit de niet verkiesbaarheid van bgna alle leden der ontbonden Doema beteekenen De berichten nit Rusland zgn overigens schaarscb De censuur werkt nitranntend alles wordt aangehouden Maar wat langs een omweg bekend wordt is alles behalve geruststellend Hongersnood en agrarische opstanden heerschen in tal van gouvernementen En de regeering schgnt niet bg machte voor de eene ramp verlichting te brengen of de andere te onderdrukken En toen Toen verklaarde Frieda dat ze heenzou gaan weer terug over dsn oceaan Groote God Mijn broer was woedend en hy overlaadde het arme kind met de hevigste verwyten welke natnuriyk ook aan ons adres gericht waren I En waar is Frieda nn f Ze zgn samen in den tnin En u laat haar alleen zonder bescherming overgeleverd aan de woede van eenman dis lich in znlk een toestand niet weette behserachen P 1 Och ik kan er hoegenaamd niets uitrichten verklaarde Onstaat met een kalmte welke miss Clifford toescheen het toppuntvan egoïsme te zyn Wat er nu nog te doenIS moet Frieda maar alleen nitvschtan Ikzal eindelgk nn ook eens moeten beginnen aan mezeiven te denken I a schitterden weer met dienzelfden zonderljngen glans als zy reeds herhaaldoiyk bg hem bad waargenomen maar hg vergat daarbg geheel dat zyn houding en woorden verkeerd fgalegd worden wat dan ook gescuiwdfi ü heeft altijd te vsal aan i xsItsd gedacht antwoordde Jessy die zich steeds mssr begon op ts windsit Haar ali er nog schgnt de wapens niet neerleggen voordat zg de aansluiting van hnn eiland by Griekenland hebben doorgedreven Uit Athenewordt gemeld dat een aantal gewapendeKretensers zich in het klooster Panaghia inhet district Selimon vereenigden en daar op het Evangelie den eed aflegden de wapensniet neer te leggen voordat de Kretensar quaestie zal zgn opgnlost Zij betrokken daarna een kamp in de nabjjheid waar vele andere gewapende Kretensers zirh bg hen voegden Uit verschillende plaatsen worden ernstige betoogingen tegen de grootè gendheden gemeld De groote mogendheden znllen zich datr door niet van haar atnk laten brengen zy hebben vastbesloten de toestanden op Kreta thans Biet te wyzigen En de besluiten van een bandvol Kretensers zuilen in dat voornemen wel geen wyzigingen kunnen brengen In dat geval achynt de aftreding van prins George als oppercommissaris van Kreta onvermydeiyk Er bestaan nn zooals onie lezers weten plannen om dan een niet Oriek tot oppercommissaris te benoemen maar in Griekenland wil men biervan niets weten De Grieksche Patris noemt reeds andere candidaten voor het orpercommissariaat in de eerste plaats den oud minister Zaimis in de tweede plaats den bekenden staatsman Dragoemis IntBstehen treedt da opposltta op Kreta hoe langer hoe scherper tegen prins Georg P Verspreide Berichten FaAXKBUK Dit den Fiansohen Congo zyn een aantal ondergaiehikten van den a Mt der HamburgAfrika Maatacbappy alsmede eenige handelaars der maatschappij uitgezet omdat eerstbedoeldea op Fran scb gebied een hoofdagent van een Fransche koloniaatiemaatschappy badden overvallen DCITSCUUND De keizer en de keiierin gaan het hnwelyk van Bertha Krapp in October bywonea De prysverhooging van bier te Hamburg it door de brouweryen uitgesteld met het oog op den dreigenden boycot Dat is de tweede overwinning der bierdrinkers Te Hanan hebben nu ook de blerhuisbooderi besloten het bier der brouwerijen welke het bier opsloegen niet meer te tappen De melaatsche Boemeeo die aan de Oostenryksche grens ternggestunrd werd biykt nit Engeland gekomen te zgn Men zal lykheid inziet zyn toestemming te verkrg gen nu waagt u het nil te naderen f V gaat zelfs tóbwar dat n tegenover miJ uw rerloofde verloochent en alles voor komedietpsl verklaart I Dat is werkeiyk al te sterk I Maar miss Clifford om s hemelt wil I riep Gustaaf dis nn werkeiyk schrikte Zyliet hem echter niet aan het woord komen doch hrervolgde als buiten zicbzelre Ik heb het dus wel doorzien toen a Frieda als nw beschermelinge liet doorgaan dat gs nzelven den terugtocht open wilde honden Als de fortnln niet met Frieda Ie bereiken was dan moest zy zonder btarveroverd worden Dan bleef n nog over ds ryke erfgename die n van t begin af was toegedacht en van deze erfgename wilt gen thans verzekeren en dat terwyl de verlaten en verschepte verloofde nog steeds inonze woning vertoeft I Ik ben reeds herhaaldoiyk ontgoocheld geworden betreffende nw karakter maar zulk een smndeiyke verloochening van alle troow en geloof had Ik toch niet van u verwacht I 4 En zonder er nog een enkel woord bg te roegen verliet zy de kamer Oastaaf verbystsrd achterlatend Wordt vmclfdi