Goudsche Courant, vrijdag 17 augustus 1906

op de minister van Justitie terugseinde Minister van Justitie vindt geen termao tot voldoening aan uw verzoek Een antwoord dat ons inziens den vrgon Nederlanders wel zal Igken daar t doet zien dat de minister niet wgkt voor de vrgmoedigheid vac iemand die een in Nederland strafbaar bedrgf wonseht uit te oefenen Een tuinstad in aanbouw Uit Arnhem schrgtt men aan het Centrum Ongeveer halfweg tusschen Arnhem en Ede nabg Oosterbeek hoog is een stad in wording op Amerikaanscho manier te bouwen Bewoners zgn er nog niet maar alles wordt gereed gemaakt om ze by duizenden te ontvangen De 70 jarige beer Hellingman een bekend bouwondernemer te Amsterdam kocht daar de vervallen villa Walfriede in een prachtige boschrgke omg oving gelegen en liet daarneven een mooi en modern nieuw gebouw oprichten met nog een paar andere voor bewoning bestemd terwyi hy etteiyke honderden hektaroi grond en bosch in de omgeving aankocht En nn zyn daar drie werken onderhanden in de eerste plaats voor een elektrische centrale vervolgens voor een waterleiding en ten slotte voor een elektrische tram ter verbinding met Oosterbeek en Arnhem Dat is de grondslag voor de geprojecteerde stad waarvan nog giien huis staat Waarschgnlgk zal de geschiedenis der wording zyn als vulgt Begonnen zal worden met den bouw van een Ininslad arbeiderswoningen met groole stukken grond Als deze gereed zyn worden ze belrokken door de gezinnen der werklieden die voor den bouw noodig zgn tegelgk en vervolgons worden villa s heerenhuizen nz gebouwd voor de ingenieurs opzichters e d Verschillende werkplaatsen zyn dan noodig Er verryzen holels winkels kleine indnstrieen de tninslad wordt meer en meer uitgebreid Van alle kanten stroomen werkkrachten toe een onnoemelijk aantel jaren is er volop werk kerken worden opgericht een raadhuis scholen en de stad is gereed Ik vergat nog te vermelden dat er ook een steenfabriek ter plaatse is waar de steenen in allerlei vormen en kleuren worden gebakken De dienstdoende politieagenten vonden omstneks 2 uur in den nacht dat de dear tUe toAgang geeft tot de kantoren van de Amsterdamsche Handetsvereeniging Prins Hendrikkade 131 was opengebroken Direct vermoeden zg dat men hier met een inbraak te doen had nadat zy zich toegang hadden verschaft tot de kantoren ontdekten zg dat de brandkast geforceerd was Of er iets ontbrak kon men natunriyk niet constateeren Een der agenten ging op onderzoek uit de ander bleef achter Immers de niisdftdiger H konden niet veraf zyn Want t is niet aan te nemen dat zy nog r lir middernacht de snoode daad zoad n hebben gepleegd Alles moest byzonder ving in het werk ign gegaan Men had een gat in do deur der brandkast geboord hoogstwaarschgniyk door middel van een eleclrische boor Do heeren inbrekers weten do vorderingen der techniek op de juiste waarde te schatten Toen de chef de hnreau s morgens te 8 anr op het kantoor kwam onderzocht hy dadeiyk door middel van bet kasboek of er wat vermist was Hy raisto een geldswaarde van ongeveer f 700 Voel was echter onaangeroerd gehltivcn zoodat men vermoedt dat de inbraak met een ander oogmerk was geschied Men meent reeds te weten wie de misdaad gepleegd heeft I Tel Kollektleve dienstweigering Hen schrgft aan Het Volk Door de miliciens der vesting artillerie ie garnizoen Ie Naarden werd eergister het brood geweigerd omdat het niet te eten was Na onderzoek werd gelast ander brood te bakken doch ook ten tweede male kon de gurnizoensbnkkery geen brood leveren en word het door allen alechts doorgebroken oven beroken en teruggebracht Toen werd aan allen een klein wit broodje verstrekt wat naar later beweerd word niet voldoende was voor de voeding De 8ste kompagnie liggende in de kazerne Oranje heeft om deze reden reeds s morgens gedurende eenigen tgd den dienst geweigerd Uit Rilland Bath schrgft men Om elf uren gisterochtend is het gedeelte van den Bathpoldor waarin de ry woonhuizen staat droog gekomen Het behulp van ruim 400 poldorwerkers is do laatste hand geslagen aan bet dichten van 2 galen Dit deel heeft ruim 5 maanden by ieder ty onder water gestaan De poldsra zyn nu weer watervry Uil Hoek van Holland meldt mei j Van Duitscho zyde werd naar hier bericht dal een persoon met één arm het voornemen had zich te Hoek van Holland to verdrinken en dat die persoon genaamd was C M Nu in hét horloge dat op het Noorderhoofd is gevonden dentelfdeu naam is ontdekt is bgna wel als zeker aan te nomen dat 0 M uitvoering aan zyn voornemen heeft gegeven Te Burbach in den Elzas zgn in oen steengroeve overblgtselen gevonden van neushorens en rivierpaarden een bewgs voor de stelling dat een groot aantal dieren die men thans nog slechts in enkele andere doelen dor wereld vindt of die zoo goed als uügestorven zyn in het ys tgdperk in westEuropa voorkwamen Ook te Mosbach en in Frankryk heelt men vroeger reeds geraamten van deze dieren gevonden Te Milaan is het groole warenhuis der firma Paganini Villani gelegen op oen der fraaiste gedeelten von de st d geheel afgebrand Da schade wordt op een millioen gulden geschat Persoonigke ongelukken kwamen niet voor OoBl Borneo Maatschappy 1 Aan het verslag over 1905 is het vol gende ontleend I Staenkolenontginning I Op de beide contracten werd in het ge 1 heel ontgonnen 1851 ton terwijl op een 1 nienw gesloten overeedkomat gedurende de 1 laatste twee maanden des jaars 139 ton ge 1 ionnen zyn voor een 4e contract werd het noodige voorbereid waaraan hel beginso 1 ten grondilag ligt van inkoop tegen een vastgeslelden prgs en detailverkoop door I den vertegenwoordiger der maatschappy 1 Do Norddeulsche Lloyd is afneemsterop groole schaal geworden van de Poeloe 1 Laoetkolen die wel wat de afscheep be I treft in veel gnnatiger conditie verkeerendan de Koetei kolen doch waarvan de 1 waarde als brandstof die der Koelei kolen zeker niot overtreft En ook de niet onaan 1I lieniyke verhooging der marktwaarde van 1 Japansche en Australische steenkolen is een 1 lichtpunt voor de toekomst ten aanzien der l I ontginning in Koetei Het verdient aanbe 1 Teling om door contracten als waarvan ihierboven sprakt was die ontginning zy I het op bescheiden schaal aan den gang te honden I De contracten hebben een zuivere bate ran f 2095 in d kai doen vloeien Petroleumootginning In het Sanga Sanga gebitd zgn 9 putten in exploitatie en bedroeg de opbrengst per dag volgens het Tenlag over de maand Hei 105 ton In het Tapiang gebied wer den 4 nieawo boringen ondernomen en bedraa t het getal rendeerende patten thans 9 met een geiamenlgke productie Mei 1906 van 207 i ton daags De totaalop brengst over 1905 is vry aaniienigk bene den de verwachting gableven wegens een tydelgke stremming in den afvoer der olie tengevolge waarvan van October 1905 a verseheiden putton geheel gesloten en van andere de productie door gedeeltolgke at Ittltiig beperkt is moeten worden In hat I Toen men naby Husnm in Zweden het wrak van een op de kust gezonken scliip met dynamiet deed springen werden door een untgdige ontploffing 3 m nschen gedood By een kelelonlploffing aan boord van t Amorikaansche oorlogsschip Worden by Norfolk in Virginia kwam een man om en werden 5 min of meer ernstig gewond Do moord van den heer Stanford White door den millionnair Thaw is misschien hel gevolg van een grap geweest Men verhaalt nu dat eenige uren voor de misdaad verscheidene jonge dames aan het atelier van den heer White Madison Sfuare zich hebben aangemeld Daar de architect afwezig was heeft eene der jonge vrouwen lot den huisknecht gezegd dat zg mevrouw Harry Thaw was en dat zg den heer White voor haar vertrek naar Europa goeden dog had willen zeggen De heer White heeft zich na zyn thuiskomst gehaast een brief aan mevr Thaw te schryven om baar zyn leedwezen Ie betnigen dat hg hy haar komst niet thuis was er de verzekering aan toevoegende hoe gaarne hg haar ontvangen zou hebten White heeft dit epistel met een bloemruiker naar mevr Thaw gezonden Brief en bloemen kwamen echter oogelnkkig in handen van den heer Thaw die briesend van woede zgn mede minnaar met een schot uit een revolver is gaan dooden Oisterenmiddag circa 1 uur had t Bargenop Zoom een ernstig ongeluk plaata Een viertal heeren uitmakende het uitvoerend comité der Vereeniging tot stichting van een inrichting tot christelgke verzorging vao krankzinnigen in de nabyheid van Bergen opZoom waarto o a bakosrdaa dr Wa trachten hem daarheui veer kwijt te Taken E OELA B I outer 7 ijn de ontvangsten der werklooien I in het TrianRle kamp verdeeld 74 hebben allen iets meer dan 12 galden ontvangen I Bt BIAHIl I Maby Kharkow werd een kerk verwoei I en de bewaker gedood I Te Ubui werd een postbediende neerge I schoten avonds werden 28 XX roebel ge 1 stolen een persoon gewond en een ande 1 gedood een handelaar werd berooid van 1 100000 roebel een bonk werd verwoest 1 Onder de bevolking heerscht oea ware pa niek Te Poeromtzew werden 62 boerenwoningen in asch gelegd te Olsbasy 26 Bai kasStatiiii De Times weet te berichten dat de saltan een kleine operatie zon hebben ondergaan die goed geslaagd is 400 Jonge Kretenzers hebben gezworen de wapens niet neer te zullen leggen v66r de Kretaqnaestie is opgelost Nog 200 lu hebben zich bij hen aangesloten Op twee I andere plaateen heioogden do Kretenzers tegen da beschermde mogendheden Ahbrma In Jnll voerden de Amerikaanselie export ilachteryon slechts een vyide van de hoeveelheid vlecschconserVen uit van die te vorigen jare in Jnli Op de Fan Amerikaansche conferentie is besloten tot het brongen van wuzigingon in het gomeenschappeiyk hnreau der Amerikaansche repabliekon Verlor werd bepaald dat genaturaliseerde bargoi s die naar hnn vaderland terugkeeren en zich daar langer dan twee jaar ophouden hun door de naturalisatie verkregen rechten weder verliezen Eindelijk werd de geldigheidsduur van het tusschen de verachillende Amerikaausche republieken bestaande verdrag betrellende inning van schulden verlengd Gemenfifde Berichten Ven seint uit Amsterdam 1 Er is eenige beroering onder de veemari heidors wegens do weigering van een aantal I hunner werkzaam voor de Srma Sterba uni 1 mat ongeorganiseerden samen te arbeiden 1 Het motief voor die plotselinge weigering is niet duidelijk aangezien de werkgevers hun recht om zoowel niet als wel georga niseerden in dienst te nemen nimmer hebben opgegeven en dit recht door de organisatie 1 ly het noode erkend is Uaandag is de 1 heer VVeesels nit Rotterdam overgekomen om namens den Scheeps en Bootwerkers1 bond met de Werkgeversvereeniging te con1 ieieeren Onder erkenning zynerzjjda dat de I weigering der veemarbeiders op een miaverI stand berust is men op de conferentie over1 eengekomeu dat de stakende mannen weder I zouden worden ternggenomen mits zy de door hen ingeleverde boekjes uiteriyk 16 I Augustus teragbaalden Toen nu echter de I Werkgeversvereeniging wel acte nemende I Tan Weasels verklaring zich in verband I met het overeengekomene tor conferentie I nochtans direct tot de stakende werklieden van Sterba richtte hun scbrifteiyk konnis gevende van wat besloten was is de oplos1 sing van het geschil niet verkregen I Blijkbaar heeft de bond aan de zaak een 1 principieelen kant denken af te winnen door 1 de Werkgeversverooniging te verlokken dian 1 bond als gemachtigde der georganiseerden 1 te erkennen iels wat do werkgevers steeds 1 hebben geweigerd En door met voorbggaan vaa Wessela of den bond lich ook no weder 1 tot de werklieden zalven te richten heeft I do Werkgeversvereeniging haar eenmaal genomen standpunt ten dezen willen bevestigen Hot gevolg is geweest dat langsdezen weg nu de oplossing niet is verkregen n da qnaaatie uit een misverstand der I werklieden geboren gevolgen kan na zichsleepen die voor toogenbllk niet lyn teprecis eeren Te Verviors in België heeft gisteren een hagelbui gewoed zoo hevig als zelden Wordt I gehoord Om een uur of half twee word 1 het plotseling zeer donker en weldra kwam 1 de bui los Er vielen hagolsteenen van twee 1 kilogram Het klinkt haai t ongelooHyk 1 Van de geveia aan den windkant bleef geen 1 glasrott heel Door de straten stroomde I een pap van ya n water waarin modder en I planton eo bloemen Werden meegesleept i In Bcholon en groute gebouwen werd de 1 arbeid gestaakt Alle man ging toen de 1 bui afgeloopen was aan het werk om de i scherven glas op te ruimen Het veldgewas I in de buurt heeft versehrikkeiyk geleden I Een geheimzinnige inbraak heeft in den voorlaatsten nacht te Amsterdam plaata gehad Het is een ware ramp voor do streak I i Angana gebied is de prodnctie van de 2 1 I patten die voor exploitatie in aanmerking I komen van zeer geringe beteekenis geweest 1 I De totaal prodnctie heeft bedragen I 51 392 238 ton waarvoor aan royalty ie I ontvangen I 179J 0 I Het aaldo der winst en verliesrekening I 1 2436 is gebracht ten goede van het hoofd I concessie vergunningen en contracten I Een Haariemsche fabrikant en anderen deI den sedert gemimen tyd de onaangename I ervaring op dat goederen door hen met de I Batavierlgn naar Engeland verzonden niet I I in orde aankwamen De Londensche politie I heeft nu de bende ingerekend die zich aan I die diefstallen schuldig maakte I Op 31 Maart werden ten nadeele vanbeI doelden fabrikant niet minder dan 1476 I stuks gemaakte kieedingstnkken uit verI schillende zendingen ontvreemd en het I nauwkeurigste toezicht kon niet verhindeI ren dal de vermissing van goed zich telkens I herhaalde Buitengewone maatregelen werI den genomen by de verpakking j de kisten I werden dubbel verzegeld van gzeren banI den voorzien van binnen met hontklampon I vastgemaakt maar niets hielp Bü ontI vangst bloken de spgkers verwyderd de I planken losgemaakt en de ruimte ontstaan I door de wegneming van een deel van den j inhoud met waardeloozen rommel gevuld I De directie der Batavier lgn overtuigd I dal de diefstallen niet op haar booten of I werven plaats hadden nam toen een legortje j van 15 Sherlock Holmes in den arm om aan I de geheimzinnige diefstallen een eind te maI ken en het slot van hnn onderzoek was de I gevangenneming van vier sleepers die met I de door hen aan de werven in ontvangst I genomen goederen bun ter bezorging by I de geadresseerden toevertrouwd een omweg I maakten langs het huis van een paar hdlers I van gestolen goed D éir had de bewerking I van de kisten plaats I De bende was op heeterdaad betrapt ter i I wyi zy een deel van de verzondjn goederen 1I aan de helers overgaven Kirby Fountain 1I Walker en Batley als de dieven Norton I en Abrahams als helers werden gevangen 1I genomen en met den bekenden spoed die 1I aan de berechting van misdrgven in Enge II land eigen is voor den rechter gebracht 1I Daar bleek eerst recht welk een omvang 1I dit bedryf had genomen want behalve 1I de genoemde goederen voor welker vermis 1I sing de bende intnsscben niet aansprake 1I lyk wordt gesteld werden door andore onl 1I vangers vermist o a 320 dozgn stuks on 1I dergoed en een piano I 1 I Donderdag verschenen de heeren voor den 1 I politie rechter die hen naar het gerechte 1 hof verwees dat hun zaak eerlang zal beI handelen 1 I Deze gelukkige gevangenneming waartoe 1 I hel energiek optrodcn van de directie der 1 I Batavierlgn veel heeft bggedragen was het 1 I werk van de detectives Matlhewd en MurI phy De in de diefstallen betrokken HaarI lemsche industrieel roemt eveneens het op I treden van den heer Chambers den LonI decschen vertegenwoordiger van de B L I maar niet minder dat van den heer Maas I onzen consul generaal te Londen dio hierI mede den Nederlandschen handel zeer aan I zich heeft verplicht Inbeslagneming van een roulette 1 De heer J van Straaten btgkbaar onder1 nemer van een speelbank te Vaals beklaagt I zich in de N R Ct over t in beslag 1 nemen van een roulette die by uil Dailsch1 land in Nederland wilde invoeren 1 Hg doel dat in de volgende fiere termen 1 Een ongehoord feit heeft zich Zondag jl I voorgedaan te Vaals aan de grenzen van 1 het zoogenaamd vrye Nederland Van nil 1 Dultschland voerde ik in Nederland in een 1 roulette waarvan ik aangifte deed hg dedonane te Vaals Nadat ik gemelde roulette had gedeclareerd en het invoerrecht betaald ibad dreigde my een dor aanwezige ambtenaren mei een voorwerp zeggende dat I neemt ge niet mee Het bleek dat men I intasschen de marechanssees had gewaarschuwd want eenige oogenblikken daarna 1 verscheen de wachtmeester den Dekker met 1 eenige manschappen 1 Genoemde wachtmeester zei de ronlette 1 in beslag te nemen waartegen ik proles1 teerde waarna hy my met arrestatie be1 dreigde indien ik de roulette niet afgaf 1 Het spreekt vanzelf dat ik voor die bei dreiging gezwicht hen evenwel onder nil1 drukkelgke bemerking dat ik de ronlette 1 niet vrywiilig afgaf 1 Ook achr ik mg verplicht dergeiyk mis bruik van gezag gepleegd dour de politie I in Nederland openlgk aan de kaak te stel1 len in de hoop dat de vrge Nederlanders daartegen met kracht zullen protesteeren 1 Door mgn advokaat liet ik den minister I van Justitie nu heden seinen Wacht1 meester te Vaals heeft op douanekautoor 1 aldaar na aangifte e i betaling invoerrecht 1 eener ronlette door van Straaten te Taals deze mtt geweld aldaar in healag genomen I onder dreigement van arrestatie Verzoeke I wtebta l r uraic bavaln Waar genaar predUtot te Middelburg en de heer Dreggemans notaris te Aiel keerden per rytnig terug van een bezoek aan het aangekochte terrein toen het paard schrikkende ran een aan den dgk geplaatst reclamebord een zgsprong maakte waardoor het rgtnig met de zich daarin bevindende heeren van den tamelgk boegen djjk stortte Dr Wagonaar schoot do linkerarm nil do kom en had veel pyn in den mg de heer Dreggemans brak den pols en had eenige verwondingen aan den arm de twee andere heeren werden vrg ernstig aan het hoofd gewond Na t Bergen op Zoom in het militair hospitaal verbonden te zyn konden de heeren zich naar het station begeven om met den trein van 1 39 n naar hnn respectieve woonplaatsen te vertrekken Het N V N schrijft De Amsterdamsche politie hondt in di tt laalsten tgd scherp het oog op don invoer van ongekeurd vleesch Dat doet zg niet zoozeer omdat zy er tegen wil waken dat het keurloon wordt ontdoken als wel omdat dcrgelgk vleesch doorgaans niet bestand is tegen keuring Wal te Amsterdam binnengesmokkeld wordl zooder dat hol t abattoir is gepasseerd is in drie van de vier gevallen bedorven waar bestemd om tot worst verwerkt te worden En dat griezelige goedje komt doorgaans uit de onmiddeliyk om Amsterdam gelegen gemeenten Daar is het politietoezicht doorgaans zoo onvoldoende dat hot bitter weinig moeite kost om een aan eun ziekte gestorven stuk vee te slachten en pasklaar te maken voor verzending naar Amsterdam Zoo is naar ons meegedeeld wordt dezer dagen nit de richting van Nienwer Amstel eenige malen vleesch van aan ziekte gestorven varkens naar de hoofdstad gebracht zonder dat de politie er iets van bespeurd beeft hoe vel het vleesch van en dier varkens zulk een geur verspeidde dat bg het slachten do vrouw des huizes er angesteid van was geworden Intusschen laat wal invoer van krengenvleesch betreft Watergraafsmeer NienwerAmstel verre achter zich hoofdzakolgk omdat Amsterdam van uit Watergraafsmeer langs verschillende wegen is te bereiken en de smokkelaars zich gemakkelgk kunnen onttrekken aan het speurend oog der politie Het gemeentebestuur van Watergraafsmeer schynt daar nu een einde aan te willen maken en heeft nn by den Raad een ont werpverordening ingediend op de gemeenleIgke vleeschkenring die inderdaad zeer prgzenswaardige bepalingen bevat t Is daarom te hopen dat de Raad zyn goedkeuring aan de ontworpen regeling hecht zy zal inderdaad aan veel ongerechlij heden een einde kunnen maken mits er natuuriyk tevens voor voldoend personeel wordt gezorgd dal voor een behoorlgke handhaving van de bepalingen kan zorg dragen Men schrgft uit Breda Sinds Jaar en dag tobt mee te Velzen met een brng en een pont zonder nog tot een drageiyk resultaat te zyn gekomen Hier in Breda hadden we iets dergeiyks doch hotveel eenvoudiger eo schranderder is men hier te werk gegaan Er was door een particulier een brug geslagen over de vaart Toen dit cemenlgzeren werk voltooid was bleek tot verbazing van het dag bestuur en den Raad dat de brng op een geheel andere plaats lag dan op de ingediende leekening was aangegeven en ook dat ze 53 cM te laag was Over de eerste afwyking is men t nogni t ens maar de tweede zal op een door B en W aangegeven vernuftige wgze worden weggenomen Hel dagelgksch bestuur heeft n l m een prae advies den bewonderenswaardigen raad gegeven om als de brug te laag wat da vaart te laten uitdiepen Een ernstig spoorwegongeluk heeft bg het station Limoges Frankrgk plaats gehad Dinsdagmorgen vertrok van daar een sneltrein naar Doral die even buiten het station een vry eteiie helling moet bestggen Op het hoogste punt van die helling brak een koppelketting waardoor 10 wagens losraakten en met duizelingwekkenden snelheid terugrolden Zoo reden zy het slation weer binnen waar juist een trein tol het vertrek gereed stond zy wierpen zich op de locomotief die totaal verpletterd werd De machinist was tentoDd dood de stoker bekwam zoo ernstig letsel dat hy op weg naar hat hospitaal overleed Een dame die juist wilde instappea toen de boUing plaats had kreeg een slag met het portier waardoor zg eenige ribben brak en eveneens naar het hospitaal vervoerd motst worden ft Dnaseldorf is deze en de volgende maand een tentoonstelling te zien van 300 kunstwerken toehehoorende aan particulieren en zulks ter eere van het vyf en twintigjarig bestaan der stedeiyke Kunsthalle Er is me it werk nit de Dasseldorfer school SoderliDdKh DuMogdtrwimn auioot schap Op 1 Augustus j l hebben zes bekende dansonderwyzers aanleiding gevonden hun lidmaatschap van de Nederl Dansonderw Vereeniging die destgds 14 leden telde op te zeggen en hebben uitgaande van ernstige en vooruitstrevende denkbeelden opgericht het NederlandachDansonderwyzeraGenootschap By de constitioneerde Vergadering bleek reeds hoezeer behoefte bestond aan eene Vereeniging met frissche nieuwe denkbeelden daar reeds 17 onderwyzers en onderwyzeressen in het dansen als lid toetraden Meerdere gaven zich reeds voor ballotage op Op 12 Augustus j l bad de 2e Vergadering te Rotterdam plaats in het gebouw Tivoli waar het Bestuur werd gekozen aldus samengesteld Jacs Koopman Rottardam President Joh Tuinenburg Dordrecht VicePresident James Heger fils Arnhem Secretaris H Koopman Sr s Qravenhage Penningmeester en S Martin Haarlem Bibliothecaris Op voorstel van het Bestuur werd met algemeene stemmen Prof R M Cromplon te Londen President van The Imperial Society of Dance Teachers in Engeland een der voornaamste mannen op choreografisch gebied lot eere lid benoemd De redactie van het Vakblad werd den Secretaris opgedragen Verschillende nieuwe dansen o m van do Academie des Prof de Dance de Franco van de Imperial Society of DanceTeachers te Londen en van der Genossenschaft Dentscher Tanzlehrer te Beriyn werden door het Genootschap aangenomen om dezen winter te worden onderwezen Het Genootschap staat met die Vereeaigingeu in voortdurend nauwe verbinding daar verschillende leden levens lid van bovengenoemde bnitenlandscho corporatiên zgn In do eerste helft van September zal Ie Utrecht een 3e Vergadering plaats vinden waacin navolging van het Congres in Engeland o m behandeld zal worden het uniform onderwgzen en dirigeeren van de verschillende quadrilles Leeraren nit de voornaamste steden van ons land zullen deze derde Vergadering bywonen De correspondent van het Petit bleu beschrgft bet drama van Uccle als t ware van minuut lot minuut de vorderingen van het reddingswerk op het terrein van den put waar de drie werklieden levend begraven zyn Dinsdagochtend 6 uur waren de ongeiukkigen jnist vier lange dagen en nachten voor hen geiyk bedolven Zy loven nog dat is niet twgfelachtig want een laatste poging om met hen in gemeenschap te komen werd s morgens te 5 uur gedaan en met succes Kapitein Cabra en luitenant Qhyon konden toen op bun kloppen duideiyk antwoord vernemen Een zwak tikken werd gehoord zelfs meende men fiauwe kreten te onderscheiden maar jnen was daaromtrent niet zeker Sedert is elke nieuwe poging om met de bedolven menschen seinen te wisselen mislukt want daarvoor moest het reddingswerk telkens ten minste 10 minuten gestaakt worden en elke seconde is hier kostbaar Hel uitgraven ging gisteren den geheelen dag met groote bezwaren gespaard daar er voortdurend regen viel die het terrein rondom den put in een siykmaasa veranderde Tegen haltelf in den morgen komen nil Charlerai twee ervaren mgnwerkers te hulp die hnn lange pentoestellen holle buizen die als een bengel zouder eind uileen geschroefd kunnen worden en steeds dieper den grond indringen aan t werk stollen nadat zg gordels hebben aangedaan waaraan men hen met tonnen vasthoudt om hen te redden by mogelgke plotseling aardstortingen Tot vyt malen sloot het peilapparrat op een harde steenmassa en moet het peilen telkens hervat worden Eau zesde poging gelukt Eindolgk bereikt de boor op 22 meter diepte den onderkant van de ingestorte pnimmassa waar men kan vermoeden dat de drie mannen aanwezig zyn Onmiddeiyk worden nu aanstalten gemaakt om in hel aldus gemaakte gat door de holle buis lucht toe te voeren en vervolgens bussen met bouillion en hartsterkende middelen Inmiddels zgn de geniesoldaten 25 meters diep gevorderd met hnn uilgravingsarbeid nadat de ventilator van de Brusselsche brandweer in werking is gesteld om de bgna uitgeputte mineurs van Incht te voorzien De verwanten van de bedolven mannen bewegen jich al dien langen tgd wanhopig over het terrein In een naburige loods heelt men reeds matrassen dekens en draagbaren opgesteld om direct bg de hand te hebbeo ais de ongelukkige naar boven gehaald mochten worden Zoo was de stand van zaken gisteravond 7 uur Sedert verbeidt men in spanning het telegrafisch bericht dat de heldhaftige pogingen tot redding ton slotte met gncces bakroond mogen zyn Vrede Tentoonstelling Van de Internationale Vereeniging VredeTentoonstelling is een aldeeling opgericht te Hallnm Fr Het Bestuur beslaat nit de heeren dt Wartena Voonitter B Janima SeertUrii o Jm FootUan P niapMMt r Amsterdam 14 Angnstis 1906 Als uienw ingekomen wyzigingen van Vraag en Aanbod in het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam vermelden wg U de volgende londsen GEVRAAGD Aand Arnhemsche Bankvereeni ging Pliestar Co 140 pCt Discontobank 60 Haariemsche Hypothb 150 Zeeuwsche Hypothoekb 110 Deli Langkat Tabak My 300 Cert Idem Idem Idem 300 le Hyp Ohiig Hollaudsche Kaai Export Hg vh D H van Blankensteyn 65 Aand Stoom cacao chocolade en snikerwerkenfabriek Deli 12 Solosche Tramweg My 62 Bouwgrond Mg Boschpolder 150 Prof aand Eerste Nederlandsche Hy t vera van Risico i loleryen Offerte Opr aand Amsterdam Sardang Tabak My 1 325 Singkep Tin Mg Olferte Rest hew Stoomboot reederg t h sleepen van schepen a h Nieuwediep en le IJmuiden van en naar Zee 1 85 AANGEBODEN Aand Arnhemsche Bankvereeni ging PHester Co 147 Disconlo Bank 70 Haariemsche Hypothb 169 Kotlerdamsche Hypothoekb voor Nederland 265 Mg lot Expl der Limbnrg sche Sleenltolenmynen Bod Prei aand Borneo Sumatra Mg 90 pCt Oew aand Idem Idem Idem 90 Aand Export My voorheen B van Leeuwen Co 100 Internationale My tot het aannemen van Werken Bod My vh Guy do Coral Co Bod Flessehenlabriek Delft vh Boers en Co 30 pCt Nederlandsche B abriek vanWerktuigen en Spoorwegmaterieel 90 Stoom cacao chocolade en BUikerwerkeofabriek L eli 15 Noord Friesche Locaal Spoorweg My Bod Noord Hollaudsche Tramw Maatschappy Bod GondBche Waterleiding My 135 Steam trawler Maatscbap pg Barendsz Bod Steam trawler Maatschappy Heemskerk Bod My Zeebad Scbeveningen Bod Guarantiekapilaai van deSpaarbank voor do StadAmsterdam 2 Amsterdam 14 Angnslus 1906 Volgens het Weekblad van de Commissiehanjc te Amsterdam zgn in de week geëindigd 14 Augustus door tnsschenkomsl dier Bank verhandeld de navolgende minder courante londsen Aand Onderlinge Hypotheekb v Nederland 10 pCl gestort 110 Botterdamsche Hyph voor Nederland 10 pCl gestort 265 ütrechtsche Hypb 10 pCI gestort 190 Stedelgke Hypb 10 pCt gestort 113 6 pCt Oblig Crediet sn Handels vereeniging Banda 100 Aand My Helenaveen HO Grint My 210 Pharmacentische Handels vereeniging 135 Hg V Zwaveltnnrbereiding lOS 4 pCt Oblig Bouw My de Stationsweg W t 4 pCt Oblig Vareeniging t Chrislelgke Verzorging v Krankzinnigen in Nedarland 95Vi Opr and Mg tot Expl der Suikerfabriek Kalibagor 1 110 Javascho Cultuur My 65 Biest bew Stoomboot Reederg tot het sleepen van schepen aanhet Nieuwediep en te IJmniden van en naar Zee 86 Scrip 18 Hyp Boxtel Wesel 12 pCt Stadsnieuws GOUDA 15 Angn tus 1906 Door onbekende oorzaak werd vao morgen een met hout geladen bok van den heer A Tingerling liggende in de Kattensingei alhier in zinkende toestand aangetroffen doordat de bontschnit aan een grooter vaartuig was vattgamaakt werd bet zinken voorkomen anders ware laker de geheale lading weggespoeld Ill ARKTBKHIOHTEH Gouda i6 Augustus 1906 GRANEN De verkoop giag Ml wal vhif gtn londer echter verandering in de pryien te breng Tarwe Z cuw che 7 90 4 8 15 Mindere dito 7 50 i 7 70 Afirijkenile 6 50 1 6 75 Polder 6 50 i 7 40 Rogge ZeeawKhe 5 50 k 5 75 Polder 4 Buitenlandsche per 70 kdo i Gerst Winter Zomer 4 4 Chevalier 4 BuilenL voergenl per 70 kilo 5 15 4 5 75 Haver per hectoliter 4 25 4475 Per 100 kilo 9 35 4 9 50 Hennepiaad BuuenUndsche per 50 Kilo 8 50 4 8 75 Ranarieioad II 4 13 50 ICarvtjiaad u per 50 Kilo 15 4 i5 a5 Koolsaad pet 50 Kilo 11 35 50 Erwten Kookcrwten 4 Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 4 Boonen bruine fioonen 4 Witte boonen 4 Paarden boonen Duiven boonen 4 liiaia per loo Kilo Bonte Amerikaanschc 6 10 4 630 Kleine ronde 6 75 4 7 VaanARaT Melkree weinig aanvoer handel vlug prijien icer goed Vette varken goede aanvoer handel raat a3 a 15 ct per hall K G Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel flauw 18 4 19 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel teer stug ƒ 1 35 4 I 75 per week Vette Schapen red aanvoer handel matig 18 i 14 Nuchtere Kalveren goede aanvoer h vrijwel 8 4 11 Fokkalveren ia kf 18 Kaas aangevoerd 103 partijen handel vrgwel ie kwal 30 4 ƒ 31 50 ade kwal 38 a 39 Zwaardere hooger NoordholUnache 38 Boter 1133 stukken van KG Handel vlug Goeboter 1 35 4 1 45 Weiboler 4 ƒ 1 30 4 1 30 LIJST van de aan dit kantoor en de daaronder behoorende bnlpkantoren ter poat bezorgde brieven en briefkaarten welk wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zyn kunnen worden nitgeraikt gedurende de le helft der maand Angnstoi 1906 Namen der Plaats van geadresseerden bestemming Brieven M Schouten Ammeritol U Kool Bodegrava M Zoydveld Haag D van Dyk Krimpen Lek H Lubbers Leerdam J Kruyt Nieuwerkark J Lutgens Roermond Briefkaart en J Neahons Amsterdui A V d Boon M K Posthumus M G Kempeer aoi Loenije en Anna id C Naef Haag P Compier Botterdam V d Voer Waddinxveea 0 Znidam Utrecht Br iel BaiteaUnd J P Kersbergan Hlogo De Directeur van hal Post eo Telegraafkantoor M C HESNEQDIN BBOOTE 0FBDIKIN3 vut Mantels Costumes Blousen Ju pes Japons Japonstoffen en Katoenen tot ongekend lage pryzen BnrgerlUke Stsnd GEBOREN 12 Aug Jan Fokke ouders J Hiedema en J Onclinx 14 Cornells ouders O C Koedan en A C Qondriaan Maria Theresia ouders W Byubeek en A van dar Hooft 16 Piet Jan ouders P Linger en E Terlonw Willem Marie onders H Burger en H Vergouw OVERLEDEN 13 Aug G van der Leest 51 j 16 L Hofstede 51 j 16 A J Floor hnisvr van B Bietveld 32 j GEHUWD 15 Aug J Renrings en U A ran Heerten L C van Eyk au O de Bey G van den Berg en H M van Beek A Rietkerk en H Boodbeen H J van der Laan en G J Boot aovi rtei tien atkalvlula iiiilinliMilvoeiMiatM vwinlteMaannaamriminndc jrl ilMnaWMrt nl M MMWt i lwlwM aiw ii wi a M m w ai w it aü awfc j w