Goudsche Courant, vrijdag 17 augustus 1906

Zaterdag 18 Augustus 1006 m 10108 45ste Jnai aiig fiOUMlHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad t oor Gouda en Omstreken leleroaa Ulo SS ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg s a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des inidil rrlelsi n Mo 8t De Uitgave dezer üurant geschiedt dagelijks met uifzoiidering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per l 08t 1 70 Alzonderlijke Nommers V IJ F CENT EN mN UITSTAPJE meer mogclgk zonder ¥ tC A TIE iiAART Otin Vacaiiliekaart racer bruikbaar zonder den üidH Met et n Vacantifkaart der S S li Of Mooi Ncilerland Een pracliHcb Onmitboar Reiaboek voor Nederland VRAAGT T UW BOEKHAKDELAAK Piijs 40 Cent Uitgave Drnkkerji LEVISHON Den Haag Één GMh honikril plaatnen Verkrijijl iarbijAJUll KMA ill HUIS TE HUUR HnereDhuls Ooslhaven li 88 Zes Kamers groote Kenken drooge Kelder flinke Tnin Voorzien van Gas eo Walerleidiug Te bevragen B KO Aanbevolen Merken VAN Ferwerda Tieman St Eitèphe Medoc O 60 La Rose Ludon Ü 72 Ohfttean Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Hant Santernes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niersteinor 0 72 lilldesheimer 1 08 Oude Roode Portwijn 1 08 Extra onde Rooile PortwQn IM Oude Witte PortwQn 1 08 Extra onde Witte Portwijn 1 80 l ine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Snperior 1 44 Vermoath di Torino Don BütLAKDi per Liter 1 17 Prljium netto ü contant DEFOTTEOOÜDA bij F J J B0ON VAN OSTADE Het Uohi dw toekomst na V Klecirodinelanip Brandt sneeuwwit geheel rustig is zeer angeuaam voor de oogen en leer zuinig in één woord t0n HoM o nun leh niet beter denken kan De ELECTRODINELAMP is direct op i der giEoroanent aan te breagen Wordt um op ptttt geltvard m ia te beaiohtigea in het VERLIOHTINGSMAGAZIJN DE A¥OIl STER DUBBELE BUURT B 13 Teltn 117 Aanbevelend M M V LOOiN Gasfitter Onnavolgbaar i n thans door aieaw gevonden toepassingeu onze in ileeert getektlderae Fur lielf N f el liir nog rf zy geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Hen overtuig lich geen imitatiea voor de eeUe te ontvangeo 6eïll Prijacoarant mat ean aantal oiga vraagde getuigschriften gntië op aanvraag Boxtel a BOOAEail Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te ichtigen ayn Een groote overwinning werd dezer dagen behaald waarbij partgen tevreden konden zgn Het was de Sanguiiiose die de o orwinn ng behaalde zooals zg reeds zoo menigmalen heeft gedaan en wanneer gg dezelfde verschgnselen hebt dan zal de HSngainose ook voor U hetzelfde doen Mejuffrouw VAN DORP v d Neerstraat 83 Den Haag Bchrgft Daar ik nwe Sangninose gebruikt heb wil ik ü ook gaarne mededeelen welk een beilzanni middel dat voor mg is geweest Ik had veel last van zenuwen in het hoofd en kon haast niet eten en ik voelde rag gedurig moede loom en lusteloos maar nu na het gebruik van een viertal flesschen Sangninose is dit alles bg my verdwenen Mgn eetlust is teruggekeerd ik gevoel mg veel beter rustiger en sterker en heb ook geen last meer in het hoofd Ik darf nwe Sangninose met vertrouwen aanbevelen Den Haag Mej T J VAN DORP Gii die dit leest doet uw voordeel mot boven medegedeelde ervaring Volgt het voorbeeld van Mej Van Dorp wonneer gg geen baat vindt bg uwe tegenwoordige behandeling De Sanyuinone is een bnitengewoon krachtig middel om bloedarmoede bleekzncht algeraeene zwakte en algehcele verslappingstno standen snel en grondig te overwinnen Zg heeft honderden geholpen die reeds vele andere middelen hadden geprobeerd zg kan ook U helpen Zie dan niet tegen de kleine nitgavs op i zal U gntot iiut brengen Wee gewatrêchnted tegen namaak De echte Sangninose wordt verkoeht In groene flacons van 300 gram en kost per flacon f 1 50 6 flac f 8 12 flac 15 Te Gouda bU WOLFF Co Westhaven 198 VAN DAM Co Den Haag Haak eens kennis met ons nieuwe middel VIJQENHONIG vo hoestenden WERKLD SUCCKS De Wereldberoemde Superior üruivenl ur8thoning Kx ract wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid SJijmhoest Borslpijn Keelpyn Heeschheid enz UEUiNTBE is verkrggbaar by alle voorname Apothekers en Drogisten in grootte en kleine steden dorpen en gehuchten in Nidtrland Frankrijk DuiuMmd Engeland Amfrika Ned Itidii OraHJe Rintr Kolonu Trantvaal tnt UBLIANTHS werd 8 naai met Gouden 3 maal met Eere Uedailles bekroond UKLIANTUB in flacons f 0 40 f 0 70 en f UELIAHTBB ia dooien tabletten I 0 0 en 1 0 70 Eeniffe fabrikanten H JV VAN SCHAIK f o Koniokiyke Stoomfabriek De Boningbloem Den Haag Verkrijgbaar bn Firma WOLFF éb Co Weithaven 198 Gouda GEENUEL Gouda B H VAN MILD Veerstal B 12 Gouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Aiiuuerhrka dlJMl A N v ZESSEN Schoonhovn B v WIJK Oudntaier A aCHEKB HaatlrteKt P W v EDE OudtvaUr K vak o HEIJDEN U lUeumjk P v d SPEK MotrcaptlU D u STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AHN VAN DER HEIJDEN ir i W M M n P A us GROOT A o JONUH Oii fo i J P KASTELBIN PoUbrotkerdam D BIKKER te Bmtchop WAAItSCHUWIJVCI Laat U niet misleiden door v46 i 5 roop Het klooster aanelaPaulo AbdU beataat niet Ih Siroop van geenerlei uiaarAe Hitiiiiimt ranüiu Dtr ram Erfatg laun rafmt H ateUm mefU mlumfÊ H anUmt rm m MA Mr k 1 MM f i i i n MM ÊMêfHiitl M ii t iiiÉlai aniMallM aBlV t H ii mt t imi mU m nm mi pmmf ÜS l Patent H Stollen Geen beter adres voor degelgk en sterk SCHOENWEEE dan Uet Noord BrabaDtsch Schoeneo en LaarzenmagazIJn KLEIWEG E 30 Ruimste sorteering van alle soorten SCHOENWERK CHROOM GLACt en BRUIN GLACi DAMES en HEEBENSCH0EI8EL C SMITS DE OEDKOOPSTE DE MEEST PRACTiaOHE DE MEEST VOLLEDIGE Alle repiratiën en aangemeten werk MOPEBLAWEll zgn beslist die der Firma WCLUON TUE LADIES JOVHSAL met minstens drie gratis geknipte patrone n een gekleurde plaat TBB ILL DRESSMAKER met een gratis geknipt patroon TBE BAZAAR OF CBILD RES S FASHlOyS Kiudermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Vw Boekhandelaar Proe nuimnerti Alle met ko lel Boll Bijvoegeel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring Ir p p tegen voornitbetaling van 10 50 verkrijgbaar by HILLY SIMONS Den Haag Wild eii Gevogelte Van af heden en verder dageiykt versch verkrggbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Puularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryzen Snippen Korhoenders Reevleesch enz enz tegen de meest sterk concnrraereode pryzen Panklaar schooagemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T G VTIBLIKG Poelier Oosterstraat 18 EOTTEBDAH Telephoon latere No 2031 Eohte Oude Jenerer Nightcap p HOPPE Verkrygbaar by PEETER8 Jz UI tf tM ra im Urmd Soida Drak vas A BBDOOtAN èZa ItullenlaBdscb Uverzichl Men seint uit Berlgn r Het bloedbad te Warschau waarbij 200 slachtoffers vielen moet een revolutionaire wraakoefening zgn voor de iiihechteniBueming van 140 arbeiders van de emailleorfabriek Labor De correspondent te Petersborg van de Voaeische leitnog verneemt dat in de maand Juli omstreeks 5000 politieke en militaire personen in Rusland gevangen zgn genomen dat elke week ongeveer 350 staatkundige misdadigers zgn weggezonden dat in de laatste twee Juren om en bg 10 000 menschen zgn terechtgesteld tH OOJ zoo mishandeld zgn dat zg voorgoed verminkt zjjn en 16 000 naar de mijnen in Siberië zgn vervoerd Buitenlandsche journalisten die Heneatieberichten uit Rusland verspreiden worden van nu af met onmiddellgke uitzetting bedreigd Koning Edward is gisteren te Cronberg aangekomen door den Keizer barlelgk ontvangen en vervolgens naar Friedrichshof gegaan Van de feestelgkbeden by de ontvangst en tgdens het samenzyn in het oude verbigf van keizerin Friedrich zullen de telegrafische berichten de noodige inlichtingen geven In de Engalsche pers wordt opnieuw in tal van artikels de politieke zgde van de bijeenkomst behandeld Het merkwaardige daarvan is dat in het meerendeel der Engelsche artikelen hoe vredelievend zj overigens ook mogen zgn met nadruk geweze n wordt op de weuschelijkheid dat Dnilsciiland zich niet bemoeien zal met de Egyptische quaestie De Daily Express zegt dat Engeland met Duitschland op den besten voet wil verkeeren maar Egypte moet buiten spel biyven De Morning Post Het is echter te betwgfelen of Duitschland in de Egyptischu quaestie een standpunt inneemt dat Engeland kan goedkeuren De Daily Chonicle vreest naar het scbgnt eveneens dat de werking van iniernationale krachten Engeland in Egypte van Duitschlands steun kan berooven en de Daily Telegraph betoogt dat geen Engelsch minister van welke party ook met Duitschland over Engeiands positie in Egypte zon onderhandelen I De Standard bespreekt de bijeenkomst van koning Edward en keizer Wilhelm te Cronberg en zegt dat zy de beteekenis en l EViLLETODl jj vi i sstiTijd 32 Deïe wist in de eerste oogénblikken niet wat hg doen zou maar een blik op de deur welke zooeven achter Jessy gesloten was bracht hem tot bezinning en zonder een seeonde langer te aarzelen liep hy Jessy achterna de gang door HÖ bereikte haar jnist op het oogenblik dat zg de deur barer kamer wildr sluiten wat hg echter vergdelde door den voet er tusschen te zetten Vies Clittord I riep hy op smeekenden toen Ik wil niets meer hooren ik verlang alleen te zgn I Maar ik wil gehoord worden I antwoordde GuBtaaf Myn eerste plan was Frieda als parlementair bg n te zenden maar dat daurt me te lang Zg ia ug bghaar rader I By wien f By baar rader myn broer I Jeasy stond ala reratgfd en tob dit oogenUik ran macfatelooaheid maakt Outaat gebruik om de deur te openen en haar kamer Mum U trtdw Di oatliomof vu Janjr het belang van de bgeenkomst te Cronberg niet underscliat daar deze bigkbaar zeggen wil dat de hoofden van de grootste zeemogendheid en de grootste militaire mogendheid vriendschappelijke groeten wenschen te wisselen Er moet echter op gewezen worden dat door de afwezigheid van Sir Edward Grey by deze byeeukomst alle onderdanen van den koning als van zelf sprekend hebben aangenomen dat geenerlei voor de natie bindende afspraak getroffen en zelfs niet besproken zou worden Na er vervolgens nog den nadruk op te hebben gelegd dat de versterking der buitenlandsche politiek van Engeland en de verantwoordolgkheid daarvoor een zaak van bet ministerie en niet van de Kroon bli ft bespreekt de Standard de vraag waarover eene bespreking wenscbelgk zou zgn al is het oogenblik om zulke vragen op te werpen misschien niet heel gunstig Deze vraag is natuurlijk de Egyptische Het blad zegt het te betreuren dat bet aan Engeland s positie in verband met Egypte theoretische beschonwingen moet vastknoopen doch verklaart dan diit En geland nooit zgn toestemming zal geven tot eene verandering van den bestaanden toestand De Norddentsche Algeraeine Zeitung sehryft over de byeenkomst der vorsten Wy verheugen ons dat dit wederzien zoowel in de Engelsche als in de Duitsche pers bgnn overal met syraphntie begroet is Aan het uitspreken van vermoedens betref fende de politieke gronden voor deze ontmoeting zooals hier en daar gebeurd is kunnen wy niet meedoen De werkelijke waarde der bgeenkomst schgnt ons ook zonder zulke bedenksels niet gering wy hopen dat de uitspraak van de staatshoofden van Dailschland en Groot Brittannié dienstig zal zgn aan de versterking van den wereldvrede In overeenstemming met allen die aan weerzyde van het kanaal vervuld zyn van een verzoenende stemming heolen wg Z M den Koning eerbiedig welkom Renter heeft reeds kort geseind hoe keizer Wilhelm en koning Ednard gisteren hun dag hebben doorgebracht Tegen elf uur s ochtends ondernamen zg met prins en prinses Frederik Karel van Hossen en de kroon prinses van Griekenland een tochtje in een open rgtuig Eerst hield men stil by het nieuwe standbeeld van keizer Frederik in het plantsoen en daarna in de stad bg het relief in de Jobannieterkerk ter oere van keizerin Frederik Ten slotte bezochten de zoo onverwacht gekomen dat zg i ich in het eerste oogenbik niet vermocht te beheerschen eerst toen Gustaaf haar de hand nam kreeg zg haar bezinning terug en in den blik dien zy toen tot hem opsloeg lag een flauwe straal van hoop en geluk Hg geleidde haar naar een sopha waarop hg baar liet neerzitten om daarna z lf naast haar plaats t nemen Toen vertelde hy haar do levensgeschiedenis van zyn broer benevens die van Frieda waarna t b m niet moeiiyk viel Jeasy te overtuigen dat de komedie waarin hg haar betrokken bad de beste ontknooping vond in het geluk van vier menschen En de hartelgkfaeid waarmede zy Gustaaf na het einde van zyn verhaal de baad toestak voor eeuwig was voldoende om te doen zien dat zy in hem niet meer zag den egoist waarvan hg de rol gedurende al di o tyd zoo meesterlgk gespeeld had Het waa op den morgen van den volgenden dag De beide broers hadden zich na bet ontbyt in de werkkamer van dan oadaleo teruggetrokken Sandow zat aan de achrijttatel op zyn gelaat lag een uitdrukking welke hem vele jaren vreemd geweest was een nalichten van het geluk uit vroegere dagen en toch lag r nog een wolk op zgn reothooid to B bü b i woord ricbtt tot i tn voritèn den burcht Kronberg roet zyne oudheden s Middags werd oen bezoek aan Homburg en den Romeinschen Saalhnrg gebracht m Dat was de ontspanning die keizerOTilhelm zgn gast tnsschen de ernstige zaken van staat door bereidde Want dat ook deze aan de orde zp geweest bljjkt uit een bericht volgens hetwelk de Keizer en da Koning gisteren na het noenmaal een nor lang met V fscliirschky den staatssecretaris van buitenlandsche zaken en Lascelles den Engelsoheo gezant te Berlgn op het terras voor het kasleel bgoon zgn geweest Totdnsver was er niets van bekend geweest dat minister v Tschirschky aan de samensprekingen op Friedrichshof deel zou nemen Men dacht dat hy weer vertrokken zou jn voor koning Ednard te Kronberg aankwam en aanvankelijk heette het dan ook dat de gezant von Rücker Jenisch als vertegenwoordiger van het Duitsche ministerie van buitenlandsche zaken tegenwoordig zou zgn Dat zon ook meer in overeenstemming met de diplomatieke gebruiken ziJn geweest aangezien koning Eduard zyn minister van buitenlandsche zaken thuis had gelaten Voor het overige is opmerkelgk dat de nieuwe staatssecretaris van buitenlandsche zaken gaandeweg een invloed bg don Keizer schynt te krygen dien zyn voorganger Richtlio i tan eenen male miste Als er zaken van buitenlandsche staatkunde aan de orde waren was Ëüiow de aangewezen man en bleef Richthofsn in de schaduw BUlow komt nu pas te Kronberg als de Koning al lang weg is Er is in den laatsten tgd zooveel gesproken over de noodzakeiykheid om prins Billow van een deel van zgn zware taak te ontlasten dat hel vermoeden nn wel zal geopperd worden dat die verlichting vooral op het gebied van de buitenlandsche staatsknnde zal gezocht worden Bülow heeft als hoofd van het Pruisisch kabinet en als rgkskanselier nog genoeg te doen Maac zijne kracht lag juist in de leiding van de buitenlandsche staatkunde en hare verdediging in den Rgksdag en men zon zgne schitterende redevoeringen op dit stuk daar noode missen Moet men dan aannemen dat zgne jongste ongesteldheid zgne eerzucht en zgne arbeidskracht gebroken heeft en dat hy aanstalten maakt om langzamerhand op den achtergrond te treden en de tengels ten slotte geheel nit handen te geven t Of moot men veronderstellen dat de rykskanselier gisteren weg is gebleven omdat het geen pas zon gegeven hebben dat de rykskanselier zelf aan de zgde van den Keizer zat terwgl konigg Eduard enkel zyn gezant te Beriyn had broer die tegenover hem aan het raam geleund stond Je wilt me dus werkeiyk verlaten en Jessy meenemen naar DuiUchland Ik hoopte dat nu Clifford s dochter je vrouw wordt je ook zyn lievelingsweosch zendt vervullen door zyn opvolger te worden Je behoeft daarom toch niet geheel en al de pen neerte leggen want ik zal me toch met de algemeene leiding der zaken biyven belasten Onze pers is machtiger en invioedryker dan da Duitsche en je vindt dan bier een veelrnimer en vry r veld dan in je vaderland Denk er maar eent goed over Dat is niet meer noodig zei Gustaafop beslisten toon Ik kan myn krachten maar aan één zaak wgden koopman en journalist tegeiykertgd dat gaat niet En alware hier het arbeidsveld ook nog zoo groot ik ben nn eenmaal onafscbeideiyk gehecht aan myn vaderland daar alleen kan ik werken en leven En bovendien wy zouden het als compagnons toch nooit samen kunnen vinden Eenige weken lang heb ik het maskerder ondergeschiktheid kunnen voorhouden en bg aUes zwygen daar ik het terwille van den lieven vrede tusschen ons niet tot een breuk wilde laten komen Maar nu Frans moet ik het rondait zeggen dat je handelipraktyken en je geheele wyze van koopmanMha hat m niet msgdtik maakt loaden ontboden f De verdere loop der gebeurtenissen zal misschien het antwoord op deze vragen geven In elk geval is nu niet meer te ontkennen dat de samenkomst te Kronberg nog grooter staatkundige biteekenis heeft gehad dan men er aanvankeiyk aan toekende Wg hebben reeds medegedeeld welk indruk de Pauselijke Encycliek over de scbeidingswet in Frankryk heeft gemaakt De gemachtigde pers betreurt hot dat de Paus zulk een ooverzoenlgke houding aannam De Teiiips wgst er op dat bekende en verstandige katholieken als Denys Cochin on Ferdinand Brunetière den paus hadden verzocht de assodations cultuelles goed te keuren Vaar het is duideiyk dat aaa het Pauseiyke hof d onverzoeniykheid overheerachend is iiooais raeds zoo vaak in de laatste jaren is de raad der vredelieveoden en der verstandigen niet aangenomen door de raadgevers van den H Stoel Een groote dwaling werd door het conclave van lUOl begaan toen het zich verzette tegen de voorzichtige houding van een groeten geest Die font is de oorzaak van al wat er later gebeurd is En paus Piua X heeft thani niet anders gedaan dan da stemming gevolgd die hem had aangewezen voor hel volgen eener nieuwe politiek zelfs ten koste van de kerk in Frankryk Het spreekt van zelf dat de pauseiyke wil geen de minste verandering brengen zalin de gevoelens van alle vrijzinnige geesten die v66r alles den godsdienstvrede wouschou In de scbeidingswet zgn ruime en verdraagzame bepalingen opgenomen die door alten zonder onderscheid van party als zoodanig waren opgevat De anticlericala dweepers maakten daarvan den opstellers der wet een verwyt Maar de vrye denkers verhougdin zich er oyer Men vraagt zich af welke verwachtingen welke droombeelden de Paus heeft van de toekomst f Heeft de geschiedenis der inventarisatie dan Rome niets geleerd t De uitulag der algoncene vor kiezingen heeft getoond dat de kerk niet meer verwachten kan dat hare particuliere belangen worden gesteund door een politiuko actie van eenig gewicht Het eenige gevolg van den pausolgke tegenstand zal zgn dat de geloovigeu door de Kerk zelve zullen worden beroofd van de godsdienstoefeningen waaraan zy uit onde gewoonte gehecht zgn En tot die vreemde paradoxe komt men wyi de gebouwen door ile wereldiyke overheid aangeboden door de kerkeiyke overheidworden geweigerd I hebben met je samen te werken In de intieme verhooding waarin je tot Jenkins staat ligt de moreele reroordeeling van je gansche onderneming Sandow stoof niet op zooals hy vroeger zeker bg een dergelgke verklaring zon gedaan hebben doch zyn voorhoofd rimpelde zich nog somberder jy beschouwt de zaken van jou standpunt en ik van hot mgne Jon beroep geeft je volkomen vrgbeid van handelen maar ik sta hier tuaacben alle mogeiyke belangen welke elkaar vgandig zyn en ik kan niet altgd de middelen kiezen om aan de omstandigheden het hoofd te bieden Ik wilde wel dat ik op die onderneming van Jenkins niet ingegaan was mavr het is nn eenmaal gebeurd en ik kan me niet terugtrekken Kan dat werkeiyk niet f zou daarvoor niet een uitweg te vinden zyn f Ik bob je toch gezegd dat ik honderdduizenden in die speculatie gestoken heb en dat dit geld op het spel Staat als de zaak niet inkt of als ik me vrywillig terugtrek Welnu dan moet g je dat verlies desnoods getroosten Sandow keek zyn broer aan ais vertrouwde hy zyn eigen ooron niet Wordl trnwl df