Goudsche Courant, maandag 20 augustus 1906

Maandag dO Atigiistiis 1906 45s e Jaargang No 10109 MMME COHAMT JSieuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken telcfMi K U AOVERTENTIEN worden geidiafat van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters woinlen berekend naar plaatsruimte Ineending van Ad verten tien tot 1 uur des midd IMeIn a V S9 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelükH mof uitzonderine van Zon en feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per jiost 1 70 Afzonderlijke Noinmers V IJ F C tf N T K N Bei licht der toekomst li leclrodiiielainp Ri indt snccawwil geheel roitlg is zeer angtnuBm roor de oogen en zeer zninig ill t ii woord ten HcM oo nten leh nlfit betrr tienhrn hntt De KLECIROIJINBLAMP i direct op il dor jKiiornaraent aan te brengen Wordt gearno op proef geleverl n ip te beiticbtigea in het vkhliciitingsmaoazijn DK A¥011DSTER DUBBELE BUURT B 18 Telln 117 Aanbevelend M JM V LOOi Oanfitter llU UITSTAPJE meer mogelijk zonder ¥ U AWTIKIiii tRT tieen Vacaiitiekaart meer bruikbaar zonder den Qida Met een Vacantiekaart der 8 8 door M ooi Nederland Ren practlacb onmiibaar Hoiiiboek voor Ncdurlaod VttAAöT T UW BOEKHANDELAAK PrÖ 40 ent Uitgave Drukkerij LEVI8S0N Den Haag Één UM V homleril plaaUen Verkrijgkar by A BRINKMAN Zn HUIS TE HUUR Heerenhuls Oostbaven B 88 ÏM Kamers roote Keaken drooge Kolder Ainko Tain Voorzien van G a en Waterleiding Te bevragen B HO Aanbevolen Merken VAN Ferwerda Tieman Hi Ei t phe Uèa s O 00 l n Hose Lndon 0 72 ChMenu Malleret Ü SO Petit Hoargugiie 0 98 öravoB Blanc 0 72 Haut Saeternea 1 B5 Witte Bergerac 0 99 Nicrstelner 0 72 Kttdesheiraar 1 08 Oude lioode Portwttn 108 Extra oude Roo le Portwijn 1 44 Unde Witte I ortwijn 1 08 Extra onde Witta Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 099 Ooedo Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermoulh di Torino Dom Uki i auui per Uter 1 17 l rtjnrn tuitio d cauInHt DEPOT TE UOt DA bij F J J BOON VAN OSTADE Oimavolgl aar ziin tliana door uionw gevonden toopassliigea onio hl mtlëeerf geicMIéerar fr lipfli tt reiulHre Hoa erlê ZÖ geven krai bt en diopto dio nnaiakor niet kannen bereiken Men ovettuige zich geen imitatie voor de eeltie te ontvangen öelll Prtjscoarant met oen aantal ongevraagde gotulgschrltten gratis op aanvraag Boitel H OOAKHJi Jt Co Agent voor lOUDA Firma A QUANT Kansthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen liJn acinatogceii Poedervorni U het eeiiig Ktc li l H iid middel tfg en niaetlarmoeMm HlreIcmHcki Keummmirmkle Uumftpllmem MIapeUtotkeM OmmaehUu Wermtagerlmg mt ferwtlméertitg éer Uekaamtkrmeklm aematoi ecn in Poedcrvorm il aJ M HLs worden opgelost HAEHATOOEËN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOUEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doos met g ehruikHaanwijzing f 1 50 Benige labrlkanlen H N v SCHAIK di Co Den Haag Verkrngbaar bj Firma WOZVJF Jt Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Vaerst l üouda A BOÜMAN Voordrerltt PINK8E Nuumrktrk ad IJuel K li VAN ZKS8EN Schoo hoven B v WI IK P W t EDE huüaattr A 8CHEEB Haattrecht K VAN ÜKB HEIJDEN Remmk P r d 8PEK MoercaptlU D t d STAK Wed J HOI T M KOLKMAN ABN t d HEIJIJEN WadJingmen P A iiiGBOOT A u lONOH Oudeteater 3 P KA8TELEI N PoMroetenlam D BIKKER BenKhop WAABBCdUWINO Laat D niet misleiden door AbiliJ Siroop Het klooiterSane a PatUo Abdij beitaat niet tui Hlroop van geenerlet waarde j a Patent H Stollen Wtï m gj riMlUi KsStf Xa KKl tn l r trtfêf Kr aig Me £ fff ll lff man Palm l H HMm I 1 i nvn f Aif nlm m He HMeüuim wenhtoMtn Nachahmuni em i i tm Hêe Imfi dim uiaeei eitu eetuirfen H SMIt mr mi ea JInel Ue Ie l a U m IkeliemiiMite k teem eeter fleiet mie e U im l e luK tl emteUeitt tt PVIKB UARQAUmS l 9 M en 4M o p Vit i met Cadeau mitpemf Boni Icunnen k 10 o worden bUgekooht Te OUDA Wydstraat 167 GebrS Stoll erck a Chocolade en Cacao l i l Btniitlgl M de nleawite iiitviaiiiiwao op inauhinaiü gehled luMM fc Ihbftaiö ithWilllil gebruik van w tyuta groailstoaibn garamieerei iei hruikcT van Stolhrerek s Ohooolade en Cacao eea OMdMvelaiumMnlii Ihbrikaat awnkaaiig hean w irdon aan im Uost te tup RUkMtan Ik ma bcbuilda 1 Brereta Ib H fleTer Bcler 44 E r I lplom i uden eni MedalUri eea lMW i M üautml 4 khhkatA MtMki WH ohrerf de Aeoaiieiim naüeoal dtofteia nana too d r B i B a bm teill tfvi i bI eUme en MTotre ziMUast MniosLttOB d Ofaoookit konUa voiMs ta ke IHtiiriiini Urikaat i verkrijgbm bq a H Giinaaxii BeaihMtakkm na M Ol lelvdiiiiiiweordiger Taor IdhM KattcMMI Aaalerdam Kiiitcrfitniat IM Ceo nsverzekering lllaatscbaDpii 3 0Tdrccbi 99 mf aA f Dor4r M OM r M la W7S maatfciMPiMiqk Kaïrttaal oM ktM t S OM ooo Otnatrd Btdrat nrisMMllMa Nmww nkaUti DE nOBDKOOPSTE DE MEEST PRACT18CHE DE MEEST VOLLEDIGE ijn hc hst diu der Kirma UELIIOI THE LADIES J OVUM AL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL DttBSSMAKBU met een gratis geknipt patroon TBE BkZAAll OV CHILI BBS S ITASBIOSS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAGT Üw Boekhandelaar Proe nu mnier Alle met ko tel HoU Bljvoeyeel Van alle in deze bladen voorkomende modellen z in GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegon vooruitbetaling van I U 5U verkrijgbaar bil MILLY SIMONS Den Haag Kieuw eaovertroflen I I Frof i r I iüliers welbelioiul I UIt ir SBACHT UIZI8 ailoAB Mhl met Fafantkuiuk tob voortdurende radicate en 1 tekere genezing van alle t s U lie meest hardnekkige imawipI Miekteih vooral ontitaaa dooi afdwalingen op jeugdigen lee ti tl JCCAle ifensKiDg van elke zwakte BletL £ dcht Üeuauwdheid Hoofdpyu I Migraine Hartkloppiug Uaagpyn I slechte Bpysvertering OnvermogeD I Impotenz Poilutione enz UitI roerige proapectcHeen I rnj f Cr each fi 1 fl It 8 tt dubbels SbëcU I 11 C lOentrail Depjjl Mittth v d Vef te Ziiltl Rtiaii iDipöb M Ctélian V o Kotlerilaro I Happol VGratenhage lialmnian dö Jong J Ctn Rotter ani VNrlir k Cd Oouda n bH alle droióiteD en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS uit de abriek van Firma H SARDEUANN te Zevenaar en Emmerik tpumuen de kromH Verkrijgbaar to Gouda bü R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOORT J S MOSSEL Firma I DE ONS A DROST te Woerden bij N DE KRUIJFF Verkrijgbaar in ïesschen SO ets 7 Sct in 1 t XS bij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKBBt r AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bö C tiUtiEB Apotheker Markt en bü WOLFF Co Westhaven 118 IjrlEitt pselsiBiMii Tooff Hm nakkdvkM M 4oorKf dMM n Dl u AfHMiw vu e a Hier fc Ca MnlMM n4 ik fis om aa wuiankiw br mene floita Dnk vu A BBINKHAN A Zn Bullenlaadsch Overziclt D Peterabnrgeche Telegraafagentnar meldt dat op het baanvak Warschau Petersburg Bjclensof die door de Zwitsersche regeering was uitgeleverd wegens medeplichtiglieid aan den roolaanval op de Moskousche Credielmaatscbappo zich uit bet raam van den trein stortte en ondanks zgn verwondingen de vlucht nam in een boscb Telegrammen uit Valparaiso meiden datChili door een aardbeving is geteisterd Velepersonen werden gedood uf gewond 4eengebouw bleel onbeschadigd In alle deelenvan de stad ontstonden verschillende branden De kabelverbindiugen met ZaidAmeri ka insche plaatsen werden verbroken slechtsde verbinding over Lissabon is blijven bestaan Er komen berichten van een aardbeving nit Valparaiso en Mendoza Argentina Volgens sommige berichten was de aardbeving zeer ernstig en werden velin gedood maar volgens de laatste berichten worden deze garachten niet bevestigd De telegraphische geaieenschap met Valparaiso die tiidoiyk gestoord was is thans hersteld waaruit men opmaakt d t de aardbeving niet zoo ernstig geweest is Is een reactionaire regeering in Rusland waanebijolijk f Zoo luidt de titel van een artikel in de Nowoje Wremja dat zeer de aandacht trekt omdat dit blad van Suworin voortdurend de meening van de hol en regeeringskringen in Rusland weerspiegelt Het artikel komt tot de slotsom dat een noctioaaire regeering niet alleen mogelijk maar zeer waarsehijnigk is bet beantwoordt de gestelde vraag volmondig toestemmend en het geeft daardoor veel duidelijker de plannen der regeering aan dan minister Stolypin dit deed in zijn mededeelingen aan de otflcieele Prawittelstwenny Wjestoik De reaelie die komen moet is meer een aak van het gevoel dan van het verstand orakelt de Nowoje Wremja verder want zij komt voort uit het in zgn vertrouwen geschokte en in zijn ideale plannen beleedigde hart en de regeering heeft alle reden nu haar idealen varworpen werden tot de reactie over te gaan De idealen van Piehwe Trepof Goremykin Doernqvo en Stolypin zp door het Russische volk niet begrepen en nu moet FëUILLETOX Li VEi SSTlUJü Zolk een verlies f Spreek je nn invollen ernst F Heb je er wel eenig begripTan wat een dergeiyke som beteekent f Hetia de helft van mgn vermogen en zon ikdat nu opgeven terwgl ik pas mgn kind hebternggevenden voor wie bet na bestemd i C Friada zal ook wel met de andere helfttevreden zyn en ik geloof niet dat al hetgeld baar zegen zon aanbrengen als het totnik een prgs verkregen werd Er volgdee n pgniyk zwygen waarvan Oustaaf gebruikBaaËte om eenige beschreven velieo papierBit den zak te halen ity reikte die zynbroer over en lei eonvoodig Leea dat aan Sandow keek eerst Oustaaf met verwonderd vragenden blilc aan daarna richtte hy zyn oogen op het geschrift en begon te lezen steeds haastiger met bevende band de bladen onulaandt Zgn gelaat werd van lieverlede donkerrood en eindelgk wierp hg het maBoasipt dat bj nog maar tan halve gelezen had op de scbryttafal MO i na kroaktlimlg f Dat b b j de reactie komen om een nieuwen ideaaltoestand voor te bereiden De Fransche bladen wjjden natnurlgk ellenlange artikelen aan de Panselijke Encycliek maar veel nieuws kannen zjj niet mededeelen Belan ri k zijn slechts de oitingen van Fransche regoeringsparsoneu over hetgeon gebeuren zal wanneer de associations coltuolles niet worden opgericht Minister Briand zeide tot een redactear van den Petit I arisien dat hü de uiting van den Paus onbegrijpeluk vindt eu dat de regeering zal afwachten wat de bisschoppen znllen doen Hoe do veroenigingen heeten komt er volstrekt niet op aan maar wel wat zij zijn on vooral of zjj op wetteIjjken grondslag zullen gevestigd iijn Want de wet zal door de Regeering worden gehandhaafd Combes stond aan den Matin een onderbond toe HiJ verbaast zich niet over de Encycliek die hg volkomen logisch vindt hij vraagt zich slechts af of door de Encycliek bet geheele katholicisme in Frankrijk niet ten doode wordt opgeschreven Oe Staat zal de kerkgebouwen terugnemen en de jaarwedden der geestelijken intrekken Daardoor zal de aanvulling van den clerus moeilijker worden De Pans brengt dor Kerk een ernstiger slag toe dan haar tegenstanders ooit konden doen De Staat als zoodanig zeide Combes verder heeft met xien Paus niets te maken hiJ heeft slechts rekening te honden met de geestelpen en de geloovigen En wat die zullen doen staat af te wachten Ook de oud minister Vallé verwacht op het volk geen uitwerking van de Panseiyke bevelen het is zelfstandig geworden en zal dat het verkreeg niet zoo snel opofferen Overigens is de regeering vast besloten geen concessies te doen maar rustig den loop der gebeurtenissen at to wachten De Matin berekent dat de aitvoering der Encycliek aan de Kerk 230 millioen zal kosten door het verlies der kerkgebouwen en der jaarwedden en pensioenen van de geestelijken En daarom acht dit blad het mogeI jk dat er een middel zal worden gevonden een lieve combinazione om toch tot de associations cnllnelles te komen De bneenkomst te Friedrichsfaof is voorbij Hartelijk namen Keizer en Koning afscheid van elkaar en toen de trein vertrekken oa waarmede de Koning naar Marienbad ging reikten z j eikaar nog eens de hand aa revoir 1 roepend geschreven dat zou je willen openbaar maken F t Is vreeselgk dergelgke onthullingen aan de publieke opinie prys te geven I Gnstaaf richtte zich in zyn voile lengte op en naderde zyn broer Ja vreeselgk zyn ze I En het vreeselykste is nog dat al die dingen waar zyn I Ik heb peraooniyk ter plaataa een onderzoekingesteU en ik kan voor ieder woord datik geschreven heb instaan Keer terug Frans zoolang het nog tyd is Dit artikel opgepOBKn in de KolonialZeitnng en doorde gabeale Duitsche pers overgenomen kanzgn Bitwerking niet missen De consulaten de miuistsries zullen opmerkzaam worden Men zal Jenkins op alle mogelgke wgzentegenwerken en zorgen dat niemand ongewaarschuwd in zyn handen valtl Je bent zeker wel trotsch op dit te verwachten resultaat van je geschrgf I riep Sandow bniten zich zelven Maar je vergeet daorbg èén ding dat ik in de zaak betrokken ben en dat dus bet artikel zich ook zon richten tegen het vermogen en de eer van je broer Ja stelt n j voor de heele wereld op de kaak als een schnrkl Dat doe ik niet want ge zult je nitdie verfoeiigke combinatie terugtrekken enik zal aan let slot van mün artikel er opItBOBen wyun dat ays brsar dia snwatend Hoewl de Hamburger Neuesto Nachrichten het op humoristische wijze betreurt dat aaa dan feestdiscb geen woord gesproken werd een kleiner hubscher Speech gehouden werd waardoor de bijeenkomst aan diepte g hebben gewonnen toch zi n de meeae persorganen in Duitsehland en EugeianI tevreden over de hartelpheid die bü de oitmoeting heerschte De Westm Gazette ziel daarin een waarbor voor het herstel van normale be trekkiug a de Daily News verwacht dat de vrienischap versterkt zal worden in balder belotg en zelf de Times erkent dat de biJeei tomst zal bedragen tot bevestiging van deniwereldvrede Dezelne gevoelens beheertcheu de besprekingen ia de Daitsche bladen Wat tusschen Keizer m Kuuing verhandeld werd toen zjj met huue ministers een uur lang zaten te praten op het terras van het kasteel dat is nataal Igk niet bekend Menig journalist zou gaarne etzichtbaar gemaakt door Siegfrieds Tarnkap dat gesprek hebben afgelaisterd No aoetei allen zich tot gissingen beperken hM gegist wordt er I Maar het bluft gissen Wat dg güvolgen zullen zjjn van da bijeenkomst te Friedrichshof zal de geschiedenis der tMkomst ons eerst léeren NeerlaQÜa geelt onder den titel Onze Taal io dan Congo Vr jstaat bet volgende bericht Het was een rechtmatige grief van het Vlaamsche volk dat het bestuur van dan Congo Vrijstaat zich volstrekt nie gelegen liet aan de taal van de grootere helft van de Belgische natie niettegenstaande dat die grootere helft toch ook ruimschoots bijgedragen had in de onkosten der ontwikkeling en dat de Vlaamsche ionen Vlaamsche helden in ruim aantal het beschavingswerk van deze streken mede hadden voornitgeholpen Is het na dat het bestaar tegenover hardnekkige vijandigheid van vreemde belagers ook steni wil vinden bij Vlamingen t Althans een eerste erkenning onzer moedertaal schynt bü bet bestuur van den Congo Vrijstaat te wijzen op eene verandering in zijn bonding tegenover onze taal Een overeenkomst werd gesloten tusschen den Heiligen Apostoliscben Stoel en den CongoVrijstaat waarin deze laatste voor den afstand van grond aan katholieke missies bedingt dat deze scholen zullen oprichten voor de inboorlingen waarin liJ lallen bekwaamd worden voor land en boschbouw of beroepsonderwijs zullen genieten Art B van deze overeenkomst luidt Het programma der studiën en der leergangen in deze speculatie betrokken werd zich vrgwillig en met groote geidelgke opofferingen daaraan heeft onttrokken toen hem de oogen daaromtrent geopend werden jy zult dan in deze geheele zaak de mooie rol spelen welke je van iedefVen blaam zal zuiveren En jy denkt dat Jenkins van my denkoopman den chef van bet huis Clifford zalveronderstellen dat ik vrSwillig tot dit mooiebesluit zou gekomen zgt F Hy zal eenvoudig denken dat ik bat ventand verlorenhebl t Is mogeiyk want menschen zondergeweten zooals hy kunnen zich niet voorstellen dat anderen nog niet geheel verdorven zyn I Maar om het even je aaethet uiterste beproeven l Sandow liep eenige nogonblikken In de grootste opgewondenheid heen en weer eindelgk bleet hy voor zyn broer staan eu zy in één adem Je weet niet wat het zeggen wil in en wespennest tcgrüpen jy bent in Europaveilig voor steken maar ik biyf aan hunwraak overgeleverd Jenkins vergeeft hetae nooit zoo myn naam in dergelgke onthullingen zon betrokken worden en bg zoual zyn invloed aanwenden om de geheelebandelswereld hier in Amerika tegen mg opte billen Je kent niet den Vzeren gordelvan belangen dia ou bier omringt en t zal aan den gonverneur generaal onderwerpen worden en de leervakken zullen door onderling overleg bepaald worden Het onderwijs in de Belgische nationale talen zal noodzakelijk deel uitmaken van het programma Het Algemeen Nederlandsch Verbond zal maatregelen nemen om zich te vergewissen of dit beding geen doode letter biyft en zal het aijne byjrugen tot verbreiding van onza taal in den Congo Vrustaat Naar da Italia mededeelt zal binnenkort te Milaan verschijnen een groote revue voor godsdienstige studies Het z n vrienden van den priester Murri dio het blad zullen uitgeven Medewerkers ziJn o a behalve Murri de hoofdman der tegenwoordige hervormingsbeweging onder de katholieken pater Tyrrel die onlangs uit de Jezuïetenorde is gtloopen pastoor Loisy en pater Dimnet De revue zal zich in hoofdzaak nan wijsgeetlge en godsdienstige onderwerpen wijden Boeiala komen eerst in de tweede plaats Ba el gasi da nleowa hasja van Tandrjer heeft daar eergister met SUO soldaten zijn intocht gehouden en al dadeiyk laten merken dat hij krachtig de orde denkt te handhaven Er was op het marktplein eei batsiiig ontstaan tusschen mannen van den stam Oelodsjot Andzjera s en soldaten van Ralsoeli waarby de kogels lustig floten De nieuwe basja kwam dadeiyk met een sterke troepenmacht aanzetten en verdreef de Andzjera s uit de stad naar hanne bergen Negen doode Andzjera s bleven in het zand liggen en naar s lands wys word bun het hoofd afgehouwen Ook de aanslichtor van de vechtparty snijavelde Later werd zyn hoofd op een bajonet door de stad gedragen en du stadsomroeper riep onderwyi Zoo zal het eon iegeiyk gaan die tegen do regeering handelt I De bevolking voelt zich ongewoon veilig onder haren nieuwen basja vooral daar deze ook de poorten van de afad door sterkt piketten laat bewaken Verspreide Berichten Fhaikruk Een iOO tat Corsicanen hebben te Tonton den Napoleonsdag gevierd Een Franich offleier die naar tf ti gewandeld was is op Dnitsch grondgebied gearresteerd Iiy werd later per trein over de grenzen teruggezonden zamen boudt De een hangt van den ander af De een steunt den ander de een valt met den ander en wee hem die den stryd met zyn voormalige bondgenooten zon aanvaarden Allen zouden eandrachtig samenwerken om hem ten val te brrngen Zyn krediet zog vernietigd zyn plannen gedwarsboomd hy zelf belasterd worden en zyn ondergang was naby Dat Is bet lot dat my wacht I Oa nn heen en zend Je onthullingen de wereld inl Hy hield op want de opgewondenheid belette hem verder te spreken Oustaaf keek Somber voor zich uil en op zijn voorhoofd verscheen nn ook een uitdrukking van groote bezorgdheid Ik had nooit kannen denken dat jezoo van alle zyden in het net dier verheven praktyken en belant tn was gevangen Welnu Hy nam het mannacript van de tafel eh bood bet zQn broer Welnu verscheur deze bladen ik zalhet artikel niet opnieuw schryven Ik zalzwygen als je ma verklaart dat je ondergang er mede gemoeid is Maar de gevolgenkomen op je zelven neeri jy draagt deverantwoording voor ieder roenschenleven dat in je specolatie koorls zal verloren gaan I Wordt MTW