Goudsche Courant, maandag 20 augustus 1906

Uit KopeDhagen wordt gemeld det koning Frederik in het begin van October aan de nitnoodiging rai den keizer zal gevolg gevw en naar B rl jn komen Daan lal by een bezoek aan den Engelaeben konii brengen Minittter l odbieleki zoo wordt gemeld de man die ook al betrokken i bjj dr ichandaleo aan de kojonial afdeeling zal dezer dagen ztjn veriMk om ontilag Indienen niet Trljwillig zegt de Dnittche Tageazeitnng Algevaardigde Kr iberger heelt verklaard dat Dnittche finnu ii dadelgk bereid zonden zyn een atoonivaartdienet in te richten wanneer baar lechts HO pCt van de door de regeering aan de Woerraann lyn betaalde vrachten betaald werden I In de werkplaataen van de Bakeische taatopoorwegea wordt ÜO Aig de 9 iirige werkdag ingevoerd EaoKLAirii William Inri de dezer dagen overleden oprichter van de White Star Mne heeft 300 000 pond sterling aan lieldadige doeleinden vermaakt Ken darde van deze lom ia voor een Kathedraal Ie Uvorpool RüSllKD De Ktjkibode deelt een nota mee waarnit biykt dat in heel de Kankasaastreek op enkele diatrieten na de atant van beleg ia nitgeroapen tengevolge der revolationaire beweging De kozakken van het Poltawaregiment in garnizoen te Tiflia hebben geweigerd den politiedienat te verrichten velen itjn in hechlenii genomen Balk4 St liy het onderzoek der gemengde commiaaie moet by Sasa in het vilajet Uaknb een grenaincident zyn voorgevallen Kr zou een Tarkich luitenant zyn gedood op nnlgaarsch grondgebied door Unigarcn olflcieren De Balgaariche troepen moeten daarop do grenn lyn ovefgetrokken een Tnrkach detachement te lyi gegaan zyn en een hoogte hebben bezet Mco wordt verzocht dit e onderzoekeo De volgende getuigenis werd ona gegeven door een bewoner van Joada en daar zyveel penenen ven hun lydrn verloeeen kan in deze itad znllen zy die hieromtrent moerwillen weien goed doen zich daarnaar te intormeeren y Mojallrouw H de Uuoy wonepde Verloren Kuit O 501 te Gouda meldt q ia Qedarende dertien jaren heb ik geleden aan een ouuphoudelhko snydendo pyn In den rug en lendenen die zlob aoms uitstrekte tot in hel middel Het kostte my veel moeite en pgn om my te bokken en bet was my dan ook erg hinderiyk In mVn bnishondeiyke bezigheden s Nnchts kon ik niet rustig slapen van de pyn on s morgens stond ik meer vermoeid op dan den vorigen avond by het naar bed gaan De urine was steeds troebel en wanneer daie eenigen lyd bleet staan bevond aicb daar veel bezinksel in Ik had ook veel te lyden van duizelingen en plotselinge Kweetingen die onmiddellijk door huiveringen gevolgd werden Ik ben blü dat ik in aanraking met Uw Foster s Kngpyn Nieren Pillen kwam nadat ik deze gedurende een paar dagen gebruikt had bekwam ik een groote verlichting en ik zal thans noK eenigen tyd met Uw pillen doorgaan ten einde zeker te zyn van een volkomen genezing Ik acht bet myn plicht myn dankbaarheid bekend te maken voor zulk een merkwaardig middel opdat anderen die lyden looals Ik voorheen dit kunnen tien Ik ondergeteekende verklaar dat het bovanataande waar is en machtig U bet publiek te maken op elke wyze di U goeddnnkt Ken kort woord gericht aan vrouwen Velen onder U achynen voortdurend ongealeld miuchlen lydt gy aan hevifre pyn in den rug aan een kwaal die geiykt op afmatting aan migraine of overspanning der lennwen Weea niet te vlug in het vellen van een oordeel en met te zeggen dat gg lydt aan een der ziekten waaraan vrouwen lyden Ken groot aantal dezer ingebeelde vronwecziekten zyn nieta anders dan aandoeningen der nieren Verliea niet den moed ea denk niet langer meer aan en ingebeelde kwaal het zgn misschien Uw nieren welke in bet spel zjin Verzeker U dat men U de échte Foster s Bugpyn Nieren llen geeft dezelfde die Mejuffrouw de Mooy gehad heeft Zy tia te Oouda verkrygbaar by de Hoeren WOLFF Co Wcbtbaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel k F 1 75 Toor Mn of i 10 voor zes doezen Gemengde Berichten ay het gaan lehaften en bij het eindigen van het werk door de arbedswillife ÜD merlieden te Leiden ronden giaterei naar het h I mededeelt hier en daar weder 1 kleine oploopjrs plaats in hoofdzaak aan de I Haven en Heerengraebt I De polilia was evenwel by maelite irge ou1 geregeldbeden te koeren 1 Te ruim acbt uren in den avond echter 1 ging een der arbeidswilligen van zgn woning aan de Haven een boodschap doen in de atad 1 waarby by door postende stakers werd geI volgd en waarbg zich ook veel nieawagien1 gen aansloten 1 Op de Hoogstraat gekomen was een groote menigte ontstaan en werd door een enkeleroet een steen geworpen tengevolge waarvan een heer onbeduidend aan bet hoold verwond werd De politie vond bet toen I noodig het publiek uiteen te drgven waarbg enkele slagen met den gummistok vielen I Naar aanleiding van hel vorenstaand 1 beeft de waarnemende burgemeester de heer 1 H C Jota ale hoofd der politie een waar1 scbuwing gepubliceerd dat ieder zich van 1 dergeiyke handelingen onthoude ten einde 1 bet nemen van strengere maatregelen te 1 voorkomen I Men meldt uit Knsehede d d 16 dezer Aangaande de staking op de fabriek D 1 Bamshoeve kunnen wy nader melden da 1 ds helft der stakers is georganiseerd de an 1 dere helft niet De U afzetters dat zyn zy die het be werkte garen van de machines verwyieren 1 die tengevolge van de staking zonder werk waren en zyn uitgesloten hebben geweigerd o 1 de machines te gaan werken ofschoon ook z daarmee wel zyn vertrouwd en meermalen invallen Een opmerking der uitgeslotenen dat zy er toch niets aan doen konden dat werd gestaakt waarom zy om schadevergoeding vroegen werd door de trma beantwoord met ook wy kunnen er niets aan doen De eerste indruk dien eenige bestuursleden der arbeidersbonden Unitas en De Eendracht maakten is dat deze besturen zieb niet met de zaak zullen inlaten omdat bet Fabrikantenbestuur hen ook niet heeft gekend In de quaesties die aan de staking voorafgingen Allicht gaat dan de staking weer over aan de leiding der vrye organisatie De verklaring van den beer J B van Heek voorzitter der Fabrikanlenvereeniging dat de loonen volstrekt niet te laag waren door hem aan een comité uit de arbeiders afgelegd geschiedde namens het geheala Fabrikantenbestuur Morgenochtend Uuur vergadert bat Fabrikantenbestnur wederom Naat wg vcrnamaa hebben de afzetters nu als eisch gesteld 3 man moer werkzaam dat i eon man meer by elke der S ploegen waarin zy zyu verdeeld Op de fabriek werken 300 man De gouvereneur van Atjeh aeinde 16 en 17 Juli naar BaUvia Patrouilla onder luitenant Haver Droaze doodde in Pldiê een kwaadwillige Lloht gewond taselier Verdonk Marechaussees onder sergeant van Hariingen doodden in het meergebied 8 vjanden en 2 vrouwen Marechausseea onder sergeant Boom doodden in Wojla 4 vyan den De Java Ct van 13 Juli buvat een besluit van den gouverneur van Atjeh waarby het dragen en vervoeren van blanke wapenen voor het gebeele gonvernement Atjeh eu Onderhoorigbedon aan inlanders en daarmee gelgkgestelde personen verboden wordt De aanhef zegt Overwegende dat bet dragen en vervoeren van blanke wapenen in bet Qoov Atjeh en Onderh door de uitbreiding eu bevestiging van ons gezag in verband waarmee een ieder en te allen tyde op onze daadwerkeiyke bescherming kan steunen volkomen overbodig kan heeten Uitzondering wordt slechts gemaakt voor personen aan wie het hg schrifteiyk mee te voeren bewys is toegestaan door t hoold van plaatselgk bestunr voor de leden van t voormalige aullansgeslacbt de pangllmaa sagi landschaps moektms meunasaho en aeunoeboshoofden alsook in Oajo au Alaslanden voor da stamhoofden Deze moeten mede allen van een schrlfteiyke verguning voirsien zyn Overtredingen worden gestraft met boete van tenhoogste 1100 of ten arbaidstelliug aan de publieke Mken gedarande ten hoogste 3 maandenHen meldt nit Utrecht Gistemaebt ia omitreeka drie ur eea I binnenbrand ontstaan in een winkeltje aan I de Oudegracht alhier b j de Hauburgerbrug De brand die aanvankeiyk een vry ernstig aansien had was spoedig gebluscbt Door den commissaris van politie den heer I Wynmalen werd onmiddellgk een onderioek naar de oorzaak van den brand ingesteld De politie vond termen om den bewoner naar bat bootdburaan van politie mede te I nenaa en leidt liel onderzoek verder Op i S k ld ttjn nog itMda nn ntl laehondea elke ontiagijjk veel viseh verslinden Een jager te Philippine J van Hurk genaamd heelt deze week in twee dagen tgds ell zeehonden bemachtigd en bovendien nog verscheiden gewond welke misschien later in andere handen znllen vallen Geiyk bekend is wordt voor eiken zeehond door het rgk I 3 nitbeUild VI Ct Uit ainnenüd Aan de Gedempte Oude Gracht no 138 te Haarlem ia woonachtig J Kleyn zuur en bierbnishouder Daar beeft met de kermis in de zaak geaasisteerd zekere juffrouw Oato 8 Deze had verkeering met den bakkersknecht H Q maar deze had gemerkt dat zgn meisje liever de verkeering wilde afbreken om met een ander zich buiten die gemeente te kunnen begeven Dinsdagavond te ruim 10 uur beeft O zich toegang verschaft tot de woonkamer van Klegn alwaar het gezin aan tafel zat en vermoedende dat zgn meisje aldaar voor hem werd verborgen gehouden heeft hg een revolver voor den dag gehaald en een schot in die kamer gelost zonder echter iemand te raken De kogel is in de zoldering terecht gekomen Onmiddelgk daarop heeft G die woning verlaten De politie heeft de zaak in onderzoek G wordt opgespoord De kogel is in beslag genomen Woensdag heeft Q zich weder aan de woning van Kleijn vervoegd die hem de revolver die nog in zyn bezit was en geladen met 5 scherpe patronen heeft afgenomen en die aan de politie overhandigd H D l Het buitenland over de droogmaking van de Zuiderzee De National Zeitung bevat een artikel van een dr R Henning over de drooglegging der Zuiderzee waarin hy zegt Onlangs is door het Nederlandsche Parlement het regeeringaontwerp betreffende de drooglegging der Zuiderzee aangenomen en daarmee definitiel een plan goedgekeurd dat aan koenheid van opvatting uu grootschheid van doel tot dusver onovertrollen is Sedert 1888 is er sprake van de drooglegging der Zuiderzee maar de omvang van het ontwerp in dan vorm als het thans is aangenomen overtreft nog da stoutste verwachtingen enz Merkwaardig det we hier zulke dingen altyd via het buitenland moeten vernemen De winkelier M Coever te Amsterdam stond gieter voor den kantonrechter omdat hy In zyn winkel boter verkocht heeft uit een pot die zóó geplaatst was dat het opschrilt margarine niet was te zien Het vet ging als boter weg hoewel er in den heelen winkel geen boter aanwezig was Wel stond er roomboter op den deurpost maar dat was opsngery De brave man verdedigde zich door te zeggen dat by zyn vrouw nitdrukkeiyk verboden had de margarine voor boter te verkoopen dat ze het toch gedaan had dUr kon hy niets aan doen Overigens zei hy begrepen de menschen wel wat ze kregen want t stond op den pot en t stond tweemaal vat gedrukt op t papier dat ze er by kregen Dat de menschen dit toch niet zoo allemaal dadeiyk begrepen bleek echter uit de verklaring van een der agenten Diens vrouw bad van een buurvrouw uit de straat den raad gekregen by C te gaan omdat Oe zulke lekkere boter verkocht I Bekl kreeg een standje van den rechter voor zgn bedriegery en het O M aiichte voor het eerste geval 126 en voor het tweede i 30 oi 25 en 30 dagen In Konatantinoptl hecht da bevolking vooral ket minder gegoede deel nog sterk aan bet aderlaten De kwakzalvers komen aan die gehechtheid te gemoet en tappen steeds aan ieder bloed at In bet voorjaar wordt de methode in het groot in praktijk C bracht ook voor gezonden De manachen Ipan dan veelal zich zalven door middel van een scheermes of veiliger van bloedsalgera of zy gaan in groeten getale naar mensche die van de operatie speciaal bun werk maken maar dit veelal zoo zorgeloos en slordig doen dat er al starlgavallan door zyn voorgekomen Te Groningen ia de 69 jarige werkman D 8 tnrwyi hy voer een paard ra wagen wilde ultwyten in een bak met ongebinscbte kalk gavallan Ofschoon hy er spoedig uit gehaald werd zal toch da ongelukkige waaraohyniyk het gezioht moeten miiian Van verscheiden kanten worden branden door inslaan van den bliksem gemald Te Hillingen verbrandden daardoor twee arbeiderswoningen met een varken en een geit te Raamsdonkveer twee boerenwoningen en onder Cloatiuge aan holstada mat een vealent drie kalveren en twaalf biggen Man meldt aitli iiü da N a Naar man om mtdadaalt i iad itakattda timmerlieden door bun And patroons per aangeteekenden brief aangeschreven hun gereed schappen binnen 24 uur uit de verschilleMa werkplaataen te doen weghalen Het maerendecl der bazen mocht er reedt in slagen zich werkkrachten van eUers te verzekeren Nog slechts ruim een twintigtal gezellen ontbreekt om bg de verschillende patroons de werkzaamheden te kunnen hervatten Men meldt ons uit Winschoten De waarnemende burgemeester dezer stad waarschuwt in het Politieblad het publiek vooral geen gelden naar dr Ingeuez te Winschoten te zenden daar deze hier terstede niet bekend is N Cl De equipage van bet opleidingsschip Slein te s Gravenhage Na het diner gisteren bg den Duittchen gezant waaraan behalve de ofHderen en de adelborsten van het Duitscha opleidingsschip Stein ook als genoodigden deelnamen de boeren J D Ruys Th Azn president van de Riad van beheer der Expliitatiemaatschappg Scheveningen en P Ooldeck directeurgeneraal van da maatschappg Zsabad Scheveningen kwamen do gasten deels in automobielen deels per eiectrische tram naar Scheveningen waar zy het tweede gedeelte van het concert in de met de Duitsche en Nederlandsche vlaggen versierde Korzaal bg woonde de olflclereu in de bolloge adelborsten op de galorg daarnaast Bg hun binnenkomst werden de Duitscha en Nederlandsche volksliederen door hel orkest aangeheven Na afloop warden de gasten door de bovengenoemde hoeren en den heer mr E Polis uitgeleide gedaan waarby da officieren bun dank betuigden Nog gisterenavond vertrokken ij naar Rotterdam Naar de Beriynsche correspondent van de N R Ct meldt zgn ongeveer 40 Fransche geneesheeren die thans aan Beriyn een bezoek brengen vooraf by professor Behring in Marburg geweest Deze dead hun mededeelingen over zgn jongste onderzoekingen op het gebied der tubercnlose Hy heeft uit tubarkelbaeillen een in zyn wezen van de tnberculinn van Koek verschillend preparaat tulase gewonnen dat een gunstigen invloed moet uitoefenen op scrafuleuzo en tnberkuleure aandoeningen by kinderen Hg verstrekt echter bet nieuwe middel voorloopig slechts aan bgzondere ziekeninrichlingen en klinieken Den 16 September zal te Milaan de opening plaats hebben van het XVde Wereldvredescongrea Als eere bescbermheer treedt hierby op koning Victor Emmanuel Het congres heeft verder plaats onder patronaat van een eere eomlé waarvan voorzitters zyn Tomaso Tittoni minister van buitenlandsche zaken en markies E tiro Ponti senator en burgemeester van Milaan Zeer waarschgnigk is het dat voor da ontvangst van het congres het volgend jaar ons land zal words aangewezen als men tenminste niet liever hiermee wacht tot de Carnegieatichting te Den Haag zal verrezen zyn Stadsnieuws GOUDA 18 Augustus 1906 Te Boskoop apaalden langs den waterkant vanmiddag eaoige kinderen Een meisje van den heer H Qroeneveld aldaar van ongeveer 4 jaar geraakte te water en hoewel op het hulpgeschreeuw eenige personen toeschoten die het kind op het droge brachten konden de levensgeesten niet taieer worden opgewekt De ontboden geneesheer konslechU den dood eonstateeren Dit is het tweede kind dat hiar in deze week het leven door verdrinken varliaaL BoDioBAvix 16 Aug In da alhier gehouden beatnrsvergadering der vereenigiug Veehoudersbelang is behandeld het antwoord der hoeren kaaskoopen en waagraaestera op de circulaire van 27 Juli jl tan einde hunne weagtoaatallan ton aUant 4ata mogen controlaeran waarail Maak dat toastemmend ie gsaatwooni door da baerm Lensden A Co firma Van Lent C van Eyk F Middalbaak ac vaorwaardatpc door den particulieren waagmeaater N Ondaiana Van alle ovariga hearen is aan odiactiat antwoord ontvangen in ontirijkandan zin dook ly varklaardan lioh baraid om mat aaia aommiasia oU Vaahoadaia balant in overlac te tradan en alzoo waderzydsche misstanden loovael mogeiyk op te heffen Na eeniga bespreking werd bealotan met genoaade hearaa te andarhandelen Kuxpn a d Ubil 16 Aug Toan da hontvlottar J TL alhier woonachtig Msasdagarand au dan Waat Varkanaordaehaawag te BaUaidui baiig vaa mat kat warpan van baipalaa in hat watar alaag aan diar palan tegen z n linkerbeen waardoor dit op verschillende plaatsen ernstig verwond werd De man werd met e n stoomboot naar zy ne wening gebracht Stolwuk 16 Aug In de laatstgehouden vergadering ouxer Wilbelmina vereeniging is besloten onzen gewonen jasrlgkjchen feestdag te doen plaats hebben op Woensdag 29 Aug a s Dien dag zullen er weer twe ringrgdergen gehouden worden n I een des morgens op fietsen en s middags 0a op tweewielige rgluigen terwyi daartVschen voor kinderen een wedatrgd zal plaats nat ben van versierde sporlkarren s Binnenkort zal er in de kom onzer gemeente weer een groote verbetering plaats hebben In den weg naar Benedenkerk dicht bg de woning van den heer K bevindt zich n l een henlbrag die door hare hoogte groote moeiiykbeden oplevert voor rytnigen vooral voor zwaar beladen wagens die daar veel passeeren Ons gemeentebestuur verbonden met dnt vnn den pelder zal nu die brug belangrgk verlagen en veranderen in oen platte terwgl in verband daarmede over eene geheele lengte de bestrating zal veranderd worden Rechtzaken De rechtbank te Rotterdam veroordeelde giateren A H 38 jaar visscher te Gouda wegens mishandeling tot I 3 boete snbs 5 dagen hechtenis VKRGADKRINGV NDEKGEHEfiNTERAAD VRIJDAG 17 AUGUSTUS 1906 Vervolg Aan de orde De rekening van bet Museum vnn Ondbedsn over 1906 Wordt goedgekeurd Aan de orde De herstemming over het amendement van den heer J Vergeer op het voorstel van den heer Herman in zake den afstand in huur aan de Stearine Kaarsenlabriek Gouda van een stnkje grond aan den Torlsingol do stemming over dit voorstel en c j over het atwgzend preadvies van B en W ter zelfder zake Eerst wordt gestemd over het amendement van den beer Vergeer om uit de voorwaarden te laten vervallen dat binnen het afsluitbek niet anders dan gednrende het tn werking zgn der bgschkranen materialen mogen aanwezig zgn Voor stemmen de bh Vergeer van Iterson Knuttel Prince Herman Vingerling Mugiwyk Bokhoven van der Ree de Jong en van Kyk Tegen stemmen de bh Dercksen van Galen Desaing Donker Joogenburger van der Torren en Nederhort Het voorstel van den beer Vergeer is dus aangenomen met 11 tegen 7 stemmen Daarna bad de stemming plaats over bet voorstel van den heer Herman om de Stearine Kaarsenfabriek vergunning te verleenen voor bet plaatsen van een gzeren hek Voor stemden de hh Vergeer van Iterson Knuttel Prince Herman Dessing Vingerling Mnyiwyk Donker van der Torren Bokhoven van dar Ree de Jong Nederhorst an van Eyk Tegen stemden de hh Dercksen van Galen ea Jongenburger Hat voorstal is dus aangenomen met 16 togen 3 stemmen het atwyzend praeadvies van B on W is dus vervallen Aan de orde Hat voorstel tot wgziging der gemeentebagrootittg voor 1906 Wordt goedgekeurd Aan de orde Het aiwyzend preadvies op het verzoek van den eervol ontslagen brngwachter H la Zaaiw om een jaarlgksche gratificatie boven zgn pensioen Wordt goadgekaurd Aan de orde Hat vooistol tot het van gemeentewege doen bondan van aan cursni in verbandleer Wordt goedgekeurd Aan da orde Hat voorstel om machtiging te verleenen tot de aanstolling van eau tydeiyk onderwyier aan de Tweede Burgerschool voor Jongeni De Voorritter Ten einde een vergitsing to radreaaaaran moet ik opmerken dal voorgesteld wordt een tydeiyk onderwyzer te benoemen boven het getal van 6 onderwyzars die daar reed werkzaam zyn daar roor 131 leerlingen noodig zyn 6 onderwijxera Het voorztol van B ea W wordt goedgakaurd Aan de orde Het 1i 1lBi p raadviea op het verzoek van J SUgt iPolwgkersluis om een perceel rietland dar gemeente te mogen koopen Wordt goedgekeurd Aas da orda Bat Toontal am d a haar N A van dar Ree uitlicht op gemeentegrond to verleenen ten behoeve van zgno werkplaats aan de Kuiperstraat Wordt goedgekeurd Aan de orde Het atwgzend preadvies op het verzoek van N H van Schelven oln gemeentegrond bg den molen aan de Punt to migen huren De heer van Iterson De leden van den raad zullen zeker wel overtniRd zgn van de goede zorgen die door de stads tninlieden en de politie worden aangewend om de plantsoenen te onderhouden en te beschermen maar zy kunnen niet overal tegenwoordig zgn en de Gondsche jeugd schgnt het daar dien molenaar zoo lastig te maken dat hg daar niet veilig woont waarom ik de eer heb voor te stellen het pad van den molenaar at Ie sluiten en een nieuw pad aan te leggen naar den Hanepraai onder verplichting dat de molenaar by hoog water het pad moot openstellen De beer Dessing Ik heb het voorstel van den heer van Iterson ondersteund omdat ik de bedoeling van dat voorstel niet goed hegryp nl dat dit pad zou worden aangelegd hetwelk f 500 kost en waar die som door den heer van Schelven zon moeten worden betaald geloot ik niet dat hg daartoe bereid zal zgn had men voorgesteld de rente van dat kapitaal dan kon ik mg daarmede voreeifigen Ik zou hem het bestaande pad willen verhuren en hem verplichten het hek alleen open te tellen hg hoog water De heer van It rion Ik heb niet willen spreken over het hedrag van f 500 want wanneer de weg daar gemaakt wordt en de heer van Schelven verkoopt zgr molen en er komt een ander op dan zou het de ge meente geld kosten ik geloot dat bet de heer vnn Scholven niet zooveel waard zal zyn De heer van der Ree Ik kan mg geheel vereenigen met het voorstel van den heer van Iterson en kan nog mededeelen dat de heer van Schelveir niet zon opzien tegen de kosten van 1 500 dat heelt hy mg van morgen nog verzekerd De heer Dessing Naar aanleiding van het gehoorde trek ik myn voorstel in De beer de Jong Ik geloof dat hot style pad daar vroeger nooit is geweest het is haast onmogelgk dat daar geen ongelukken zgn gebenrd Het voorstel van den heer van Iterson wordt in stemming gebrach en met alg stemmen aangenomen Aan de orde Het voorstel tot ruiling voo grond met den heer A Steensma De heer Dercksen M de Voorzitter alvorens deze zaak te behandelen zou ik de zitting wel willen doen overgaan in oen zitting met gesloten deuren De beer van Eyk Wanneer de heer Dercksen dit voorstal wil behandelen geloof ik toch dut het wol publiek kan geschieden ik zie de noodzakelgkheid daarvan niet in De heer Dercksen Ik zou alleen een paar vragen aan B en W willen doen De zitting wordt daarop gesloten Na heropening wordt punt 10 aan de orde gesteld met het daarop heden ingediende adres van den hoer Steensma De heer Dercksen M de Voorzitter ik zou hier willen lezen in plaats van zoolang hg in leven is zoolang by of zgne rechtverkrygenden uitsluitend enz De heer van Eyk Ik kan net het voorgestelde door den heer Dercksen niet medegaan het is te bezwarend voor den heer Steensma ik zon daarvoor willen lezen dat de alscheiding zal moeten worden gemaakt en bekostigd door den heer Steensma en dat op de grond niet mag worden gebouwd of goederen opgeslagen dan met goedvinden van B en W De heer Dessing Na de verschillende bedenkingen die hier zyn gemaakt geloot Ik dat er groote bezwaren aan verbonden znllen zyn en stel derhalve voor dat de gemeente de grond behoudt en niet tot ruiling overgaat De heer Dercksen De heer van Eyk heeft een voorstel ingediend dat voor den heer Steensma veel te bezwarend is volgens myn voorstel zal de heer Steensma mogen bonwen wanneer de algomeeno begraalplaats daar niet meer zal zgn de heer van Egk houdt nog een achterdeur upen want wanneer B en W den bouw dakr niet goedkeuren dan heeft de heer Steensma nog beroep op den raad De heer van Eyk De heer Dercksen wil den heer Steensma voor 20 jaar aan een ketting leggen dat wil ik niet ik wil de heer Steenema ook wel aan de ketting houden maar hem de gelegenheid geven zich op den raad te beroepen De bear van Galen Ik ben meer voor het voorstal van den heer Dercksen opdat wy een goede toegangsweg houden naar de begraafplaats De heer Donker Ik ben ook voor hel amendementDercksen Wat toch ia bet geval de aanvraag is niet gekomen van de geraecnt t maar van den heer Steensma dia daaV dut het maeato belang by heeft ao dia hat lekar noodig haalt De heer Naderhorst Ik kan niet medegaan met het amendement van dan heer Dercksen het is mj te vaag het amendement van den heer van Egk Igkt mg veel beter waarom ik daarvoor zal stemmen De heer Vingerling Wanneer het voorstel van den heer van Eyk wordt aangenomen dan vrees ik dat B en W een te groote macht zullen hebben en dat de erfdienstbaarstelling te zwaar zal zyn De Voorzitter Wanneer in het contract bepaald wordt dat B en W vergunning daarvoor kannen geven don is er geen be roep op den raad mogeiyk De heer van Egk Daar ik dit juist niet wist zoo trek ik het tweede gedeelte van myn voorstel in Ik heb niet alleen het belang van den heer Steensma op hol oog maar ook het belang der gemeente De Voorzitter Als de heer van lEyk zyn voorstel intrekt blgft er niets meer van over Do heer van Egk M de Voorzitter ik bedooi alleen het tweede gedeelte dat betreft het opslaan van goederea Ik geloot ook dat de heer Steensma veel meer aanbiedt dan dat hg van de gemeente aanvraagt Do heer Dercksen Ik geloof dat mgn voorstel het beste is want w dt daar een gebouw gezet dan dient dat voor afscheiding van hel terrein niemand zal toch een muur vour zyn eigen gebouw zetten Do Voorzitter De beer van Eyk bedoelt toch zeker de alscheiding van de kerkhofiaau De hter van Egk Wanneer het voorstel van det heer Dercksen wordt aangenomen dan is de heer Steensma voor zyn gebeaie leven gebonden De hter Dercksen De heer van Egk moet welen ol hg voor het voorstel van den heer Dessing wil stemmen maar niemand zal toch grond afstaan zonder bepalingen te maken De lieer Nederhorst Dat voorstel van den heer van Egk dat daar geen goederen mogen opgeslagen worden vindt ik zeer goed Do hoer Jongenburger Met belangstelling heb ik de discusties gehoord on moi t ik zeggen wg moeten zeer voorzichtig zyn uit al de discussies is mg gebleken dat er meer geiprokeii wordt voor de belangen van den hear Steensma dan voor die der gemeente De Voorzitter Het voorstel van den heer Dessing heeft de verste strekking zoodat ik dat eerst in stemming zal brengen Voor stemmen de hb van Galen Dessing Vingerliug Donker en Jongenburger Tegen stemmen de bh Vergeer Dercksen van Iterson Knuttel Prince Herman Muyiwyk V d Torren Bokhoven van der Ree d dot Nedathsrtt en van fiyk Het Is dus verworpen met 6 tegen 13 stemmen Daarop komt in stemming het voorstel van den heer Dercksen Voor stemmen de hh Dercksen van Iterson van Galen Dessing Vingerling Muyiwyk Donker Jongenburger en van der Torren Tegen stemmen do hh Vergeer Knuttel Prince Herman Bokhoven van dor Ree de Jong Nederhorst en van Eyk De stemmen staken dus wordt hel asn gehouden tot do volgende vergadering Aan de orde Het voorstel tot het in eigendom aanvaarden van het buiten de noordeiyke rooiiyn dor Prins Hendrikstraat vaiiondo gedeelte van hel terrein dor Goudsche Machinale Oarenspinnery Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel betreffende de instelling van eene Commissie tot hat doen van voorsteilen voor de oprichting van een Ziekenhuis bedoeld in bet testament van wölen Mej van Iterson De heer van Iterson Met zeer veel belangstelling heb ik dit stuk gelezen maar wensch voor te stellen de benoeming dier commissie la doen plaats hebben door den Gemeenteraad opdat die de geheele verentwoordeiykbeid op zich neemt De Voorzitter Ik geloof niet dat hel voorstol van den hoer van Iterson is aan te bevelen Hot grootst aantal leden der commissie berust toch by den gemeenteraad De heer Nederhorst Ik voel veel voor het voorstel van den hoer van Iterson De heer Dercksen Ik kan ook wel medegaan met het voorstel van den heer van Iterson maar op andere gronden daar by benoeming van regenten steeds ep richting wordt gezien Het voorstel van den heer van Iterson wordt in summing gebracht Togen stemmen de hh van Galen en Jongenburger Het voorstel is dus aangenomen met 16 tegen 2 stemmen Aan de orde De verzoeken van diverse aangeslagcuen om vermindering van schoolgeld op de Burgerscholen De Voorxittor Door den raad is de volgende beschikking genomen gehandhaafd zgn de aanslagen van A Lammens te Boeuwgk en A D Veening NieU moer aan de orde xynde wordt do vergadering door dan Voorxittor geiloton BEÏÏES VAK EOTTERDAM L K H KVRIJDAG 3 AUG Staattlnmngtn PosTüOAi Oblig 3e Serie fr 050 3 69 Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RDSLAun Iwang Dombr Obli gatlea 4 6 74 Azix Japan Obligatien 1899 4 74 Colombia Geconsolideerde Bnitenlandsche Schuld Recepia L 100 IV 8 i Premitte niniffn bKi sii Loten Stad Antwerpen 1887 2V 102 Pand Holland Guit Stv My Ofpolkttk BanktnPandb idem idem 4 Pandb Rottord Hypb 4 101 Pandb Rottcrd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stcdeiyko Hypb 4 99 Pandb Utrechtscho Hypb 4 100 Pandb Westlandscho Hypb 4 100 Pandb Zuld Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp 4 Pand brialbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bowy en van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Balaafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandscho Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpoorxtegUtninfftn 1TAI IX Oblig Znid Italiaansche jw 8pw Mg A 367 Jhofrun Mg tot Expl Laan van Meordervoort 1902 89 SROOTE mwm VAK Mantels Costumes Klonseii Jupes Jiipons JapoostoO n en Katoenen 7iJ i £r tot ongekend lage prgzen BnrferlUke Stand GEBOREN 16 Andreas Wilhelmus Chrialiaan en Klaas Anthonie ouders R A den Onden en A J W du Chatenier 17 Johannes Hendrikns ouders J Fnrrer en J M Wiezer Jannigje ouders J van Veen en E van Leeuwen ONDERTROUWD 17 Aug W Bakker en M M van Loon C J A Twigt en G Kortonoever D A Niaawveld en J C van dor Valk P 8 Dauvelliar en A W P Woerleo P van der Wibdon en T van Royen BeeuvUk GEBOREN Arie ouders G de Knikker en M Oosterwyk Everlje Christina oudors H Hendriksen en M van der Lee OVERLEDEN C A van Schaik 1 m N da Jong 64 j AÜVÏÖRTI l TlT De etnig uUdteHiigëllJt in het taillissemont van ALBERTUS BOSMAN rywielhandelaar te Gouda is ter Griffie van de Arrondissements Bechtbank to Rotterdam en van het Kantongerecht te Gouda gedeponeerd ten einde aldaar gedurende 10 dagen U liggen tor inzage van de schuidebichers De Curator Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF Gouda 17 AngnatU8 1906 Zenuw en JMaaglijders ronIt ait overtuiging És een werkelijke hulp in den nood bet boek iaa enfLgr© v er aanlwvolen Na ontvaagst fan adres per briefkaart or It d t boekje franco per post toegezonden door BLOKFOBL B Ooakb Zaltboramol