Goudsche Courant, maandag 20 augustus 1906

o 10110 Dinsdag 21 Augustus 1006 45s e Jaargang liOIIMlHË COHAIVT lyieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken felali St qL ft T l raMi Na M De Uitgave deier Courant geschiedt dag e lijk É lJ ÊÊ ADVERTENTIEN wonlen geplaatst van met uitzondering van Zon en Feest lagen Hm regeh a 50 Centen iedere regel meer De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per V R S Hy tien ten Groote letters worden lK r 9kpnd Atzonderlijke Nommers VIJF CENTEN W Inzending van Advertentiën tot 1 uur des niid l HUIS TE HUUR Ileerenhuis Ooslhaven B 88 Zes Kamers groote Kenken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 Verkrijgbaar in ileaschen SO ets 7S et in f i a b j H H Apothekers en Drogisten Let p het merk ASKBBt r AD RICHTER A go Rotterdam Te Qoup bij O LVtiKR Apotheker Markt en bij WOLFF A C o Westhaven 118 Openbare Yerkooping TE GOUDA t n oventaan rau den aldaar gevestigden Notaria I F CAIBIER TAR ROOTEI op HAA DAO 27 AUOU8TU8 1906 dei naniddagi ten tlf onr io het HAtel DK VMM aan de Markt ran EEN WOO UUIS en ERF met VBUEN ÖANG daamaven to K og gevende tot de by dit pand behoorende ZOLDKEa en WERKPLAATS aan de Weilharen te Qonda B Not 157 en iri7a met een HUISJE daaracht aitkoniena aan de Peperatraat lead Seétie D Noi 2260 en 2261 te umea groot 2 Aren 19 Centiaren Het buia aai de W haren Tooriian van Oaten Waterleiding en vele gemakken il te aanvaarden 1 October a Het bnivje aan de Peperatraat ii per 7eek verhoord voor I 1 75 No 2 Een Huis en E aan de Vlaamscha haven ol Bleekeieli V no 8 te Uoada kad Sectie E no Jj groot 67 Centiaren b i de week voor 1 125 Te bezichtigen de la Ute 8 w da ten vóór de vorkooping van 10 aren en op dan vorkoopdag van ï tot II nrcn Nadere iiilicbtingoo geelt voornoemde Notaris Ambachts Avondscbool fflSCiniUVIH6JiN LEBRUH6EN Ue n I B E T EUR da AMIIACUTS A VONracUnoL maakt bekeX dat gelegenheid lal beitaau tol niJvisiG vowwi LessH voor den aanstaanden onrsai op OiPttag 91 tmgmêtuê a ê in hot gebouw der school aan de Êlouimamtgraeltt aeê mtmméê van 0 iwr Om tot de laagste klasse te orden toegelaten moet men eone verklaring overleggen afgegeven door het hoofd eener lagere school in deze gemeente dat men in den loop van dit jaar diens school heeft verlaten na baar tot het einde en met vracht te hebben doorloopen üb die zoodanige verklaring niet kunnen overleggen of tot eene hoogore klasse verlangen te worden toogelaten moeten voldoen aiin een examen dat tal worden afgenomen op It i r4ag on t ryüag 9M oji $ 4 MugHêlui a éeê av0m Ie $ Mr De Uirectenr voornoemd B E SPIJKER Ai Oondo i Aognslnu 1906 Kraantje lek Café Billard met Verguiming achter het Postkanfoor te GOUDA is aangewezen ais tHatlon van aankomit en vertrek der PAARDËNTRAM die loopendo langs de beide IJsseloevers ROTTERDAM SCHOONHOVEN en OÜDEWATER on lg schen gelegen plaatsen met elkander zullen verbinden omdat dit Café daarvoor bilender geschikt en bovendien de consumptie van prima qoaliteit en laag in prijs is Voor bezoekers van dit Café is de Blaaschvisch met een snavel als een papegaai nog eoiga dagen gratis te btzlchtigtn Een groote overwinning werd dezer dagen behaald aarbg alle partjjen tevreden konden zjjn Hül was de Sntigulnoêe die de oierwinning behaalde zooals zjj reeds zoo menigmalen heeft gedaan en wanneer giJ dezelfde verachgnselen hebt dan tal lfl S nf nlaose ook voor U hetzelfde doen Mejafiroaw VAN DORP v d Neerstraat 83 Den Haag schrütt Daar ik awe Sangninose gebruikt heb wil ik d ook gaarne mededeelen welk een heilzaam middel dat voor m is geweest Ik had voel last van zennwen in het hoofd en kon haast niet eten en ik voelde mg gedurig moede loom n lusteloos maar nu na het gebruik van een viertal desscben Sanguinoae is dit alles by mjj verdwenen Mün eetlust is teruggekeerd ik gevoel mü veel beter rustiger en sterker en heb ook geen laeT meer in hel hoofd Ik durf uwe Sanguinose met vertrouwen aanbevelen I DenHaag H i T J VAN DORP n Oy die dit leest doet nw voordeel met boven medegedeelde ervaring Volgt bet voorbeeld van MeJ Van Dorp wanneer gg geen baat vindt bg uwe tegenwoordige behandeling De Sangulnote a een buitengewoon krachtig middel ara bloedarmoede bleekzncbt algemecne zwakte en algekeele verslappingstoe stundon nel en grondig te overwinnen Zjj beeft honderden geholpen die reeds vele andere middelen badden geprobeerd zg kan ook U helpen Zie dan niet tegen de kleine uitgave op zg zal U groote winst brengen Weei geulaar Awtod tegen namaak De echte Sangoinose wordt verkocht in groene taeons van 300 gram en kost per flacon f 1 50 6 Bac f H 12 flac 15 Te Gouda bl WOLFF Co Westhaven 108 VAN DAM Co Den Haag hoestenden Maak eens kennis met ons nieuwe middel VIJOENHONIO voor Bohte Oade Janaver Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bg PEETER8 Jz UI If Milt4l m tmUrmni NIEUWE Aalbessen Jenever ZOETE en 2ÜRE Verkrijgbaar bil elke boevaelheid Aanbevelend Firma C LOÏÏEENS TELEPUOON No 28 Delftsche S la Olie WERFXD SUCCES De Wereldberoemde Superior DruivenUoréthoning Exfract wordt aanbtvolen tegen Bor taandoemngen Kinkhoest Zware Verkoudheid SHjmhoest Bor8tp in Keelpyn Heeschheid enz UBLUSTaJS is verkrijgbaar bjj alle voorname Apothekers en Drogisten ia grootte en kleine steden dorpen en gehuchten in NièMami Frmkrijl DuUtUawi Bngflatid Amtrika Stf InSl Oran s BirUr KtUmU TntMMul m MBLIANrBM werd O maai met Gouden 3 maal mM Eere Madaillas bekroond MBLIAHTHB in flacons f 0 40 f 0 70 en f UBLlANiaa in doozen Ubletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK Co Koninklijke Stoomfabriek De RontngUaem Den Haag Verkrygbwir bn Firma WOLfF Oo Westhaven 19H iondn GRBNUKL Oouda B H VAN MILD VoersUl B 126 okAi A BOUMAN J oor M PINK8E Nitmmr hrka d IJul A N v ZK8SBN SckMnhoMn B v WUK Oudma fr A SOHKBB llaalrtekt P W v BDB OudtvmUt K v o HEUDKN te Rmmjh P v d 8PBk Motrtaptü D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARI VAN DBK HIUOBM WÜiU nm P A u GROOT A o JONGH OwJnMUr J P KASTBLKIN PotAntlitfiam O BIKKBR te AmMAop WAJiHSCaVWIWC Laat U niet DisitMen door 4M Mpsc HatklootUr aaneta Pm lo AMV baataat niat t i Siroop va gtmtritt SMHsnl jmiMjiiimi DE MAJOOR GAHNIZOENS COMMANDANT te Qonda zal op VRIJDAG den 24en AUGUSTUS e k des middags te iwiuUf ate te zünen bnreele aan do Varkenmarkt ouder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog in bet openbaar Aanbesteden do levering van ongeveer 60 000 S3 Steenkoleo 115 HL Cokes 8 000 stuks lange Turrea 800 korte 8 000 Vuurmakers of zooveel meer of minder als zal blj ken noodig te ziJn gedurende bet tijdvak 1 October 1906 tot en met 30 September 1907 ten behoeve van de militaire gebouwen en inrichtingen te Gouda De voorwaarden van levering van 7 Juli 1896 VI afd no 72 met de wijzigingen van 26 Juli 1897 VI afd no 69 en ven 9 Juli 1906 VI afd no 310 ziJn tegen den prija van v tten eeutrn f 0 15 per exemplaar verkrijgbaar by de Firma de Oebr P 4JV C iBBFif te e Gravonhage Alleen de inschrijver wiens pri zen yuor de geheeU Uvtring het meest voordeelig zijn zal geacht worden voor de minste prgten te hebben ingeschreven Nadere inlichtingen omtrent de levering te bekomen bil den Ie Luitenant Kwartiermeester Bureel Jernzaiemstraal Gouda 8 Augustus 1906 De Majoor voornoejid A L BOONACKEK M M V LOOl DUBBELE BUURT B 13 Teifn 117 s t ruimst voorzien van GASORNAlENTElf in elke stijl van do eerste fabrieken tegen concnrreerende prijzen AïBlegger no Gas W ler Spreek Bler ei Electriscke geleldlogea Wie van goed licht houdt wende zich naar het Ooudeeh FeHloMIng MagatlJn E AVOMD8TER daar allies door bekwame fitters verricht wordt NieowRood De aflevering van onze Mfowc Aalbessen leoevcr bektmAe kwalUttt is heden begonnen Aanbevelend FimaEsmiaii Zoon r Ee UITSTAPJE meer mogeiyk zonder VACAÜTlEKAART Geen Vaeantiekaart meer bruikbaar aondar den Gids Met een Vaeantiekaart der 8 S door M ooi Nederland Een praetisch onmisbaar Reisboek ywAik Nederland VRAAGT T UW BOEKHANDELAAR Prijg 40 Cents Uitgave Drukkerij LEVI3S0N D a Haag Èén atdt V honderd plaataen Geida Dnk van A BBINKMAN AZi Bulteoiandsch Overzlelt Wg hebben reeds melding gemaakt van de oMeiaels mededeeling over den toestand in den Kaukaüus door den Russiscben Regeeriogsbode gepobliceerd De Kaukasns is een der gevaarlgkste streken van Rusland Verleden jaar braken daar onlusten uit die een geheel jaar aanhielden en nu bigken nog niet gedempt te zgn Toen de petro ieumwerken in Bakoe in brand gestoken waren en de beweging zich uilbreidde naar Batoem en Tiflis toen geheel Georgië in opstand verkeerde werd de adjodantgcneraal graaf Woronzef Daschkol coar Kankasië gezonden om den opstand te onderdrukken Sedert ia in dat gebied den staat van beleg afgekondigd maar de opstand woedt er voort Troepennfdeelingeu worden aangevallen door gewapende benden j in Bakoe Tiflis en andere plaatsen zgn onlusten onder de fabrieksarbeiders uitgebroken en onder de Armeniërs is een geheime revolutionaire vereeniging gesticht die der DBSchnakzuettn welke groeten invloed oefent De gouverneur heeft om de bevolking gerust te stellen verzoeningscomités gevormd uit de aanzienlijkste vetegenwoordigers van de burgerij ier verschillende districten maar over dan arbeid dier comités ugt hij niet veaL De toestand ia den Kaukasns is vooral gevaarlijk omdat daar niet alleen revolntionaire socialistische en agrarische propaganda wordt gemaakt onder de bevolking doch wijl ook de religieuse quaestie er een belangrijke rol speelt Sedert de seqnestratie der Armenische kerkegoederen door Nikolaas II bevolen werd ijvert de Armenische geestelijkheid in den Kaukasns krachtig voor het streven em een nationale beweging onder do Armeniërs te doen ontstaan die de politieke onafhankelijkheid van de Armenische provinciën ten doei beeft Ret is aen overbejcend fait dat van bet geld door de Russische regeering ter beschikking der ambenaren in de door hongersnood geteisterde streken gesteld om den nood te lenigen een grool deel blijft hangen op den weg van de schatkist naar de plaata das onheils Hetzelfde gebeurt trouwens onder verschillende vormen elders ook wel Maar nu mogelijk scherper op de vingers gekeken hebben sommigen er wat anders op bedacht De ambtenaren belast met aankoop van graan hebben opdraoht te koopen tegen loopende marktprijzen maar ar wordt hun omtrent de hoedanigheid Gsstaaf houd op je breekt me het hart I riep Sandow ontmoedigd op een stoel neervallend Op dit oogenblik werd de deur zacht geopend en een bediende kwam melden dat het rjjtnig voor WJiS waarmee de heeren lederen norgen naar het kantoor reden nstaat wenkte den bediende dat hjj zich zon verwijderen en toen boog hü zich over naar zün broer zeggende Frans j j bent nu niet in staat om een besluit te nemen j moet eerst tot kalmtekomen Laat mij vandaag alleen naar hetbureau gaan ik zal de loopende zaken wel voor je afdoen Je bant sedert gisteren veel te opgewonden om e werken Sandow stemde zwijgend toe en Gustaaf nam met een handdruk afscheid van ham Maar toen zjin broar reeds aan de deur was riep hg hem terug Nog dit ééne Zeg geen woord aan Frieda I Jaag haar niet tegen mü in tkanuB of js zondt me tot bat uiterste Dringin niets Toorgeschreven Ze hebben daar gebruik van makende de hand gelegd op een menigte oud koren dat slecht meel oplevert en voor zaaien niet meer deugt maar hetgeen zij 10 pet goedkooper kiggen dan dengdfli k graan Voor die 10 pet mag de Kassische moejiek zich laten vergiftigen of vergeefs zijn land bewecken Volgens een Dalziel telegram uit St Petersburg wil de regeering op de volgende wgze een bedrag voor leniging van den hongersnood bijrenbrengen Anderhalf millioen roebels uit he fonds dat is gesticht voor de weduwen en weezen van in den RussischJapanschen oorlog gesnenvelde soldaten vier millioen uit het fonds voor grondbezitters dis bet slachtoffer van agrarische onlusten zijn tien millioen uit het oorlogscrediet en vier en een half millioen uit de som die voor de uitgaven der Doema was vastgesteld Dit laatste lykt nogal apocrief Italiaansche bladen maken eenige wonderlijke opmerkingen over do saroonkomst te Kronberg wonderlgk ten minste ais men iu uanmerkin neemt dat Dnitsctaland op papier nog altgd do bondgenoot van Italië is Zoo zegt de Trlbuna De helm van keizer Wilhelm on da hoogo hoed van koning Ednard stellen twee verschillende staatknn fige stelsels voor Iedereen wensoht Doitichland in de wereld geëerd te zien Daarvoor is echter noodig dat het minder de punt van zijn helm vertoont en het gekletter van z jn soidatensabeis tempert Het moet in het kort het vooruitzicht van eeu oorlog ia mindere mate op den voorgrond stellen Het Giornale d Italia schrijft In weerwil van de kilheid van da Kronbersche ontmoeting en ofschoon de radenen voor een botsing ernstig en talrijk zijn is de wereld groot genoeg om Engelsche en Duitsche begeerlijkheden te bevredigen Het is al veel gewonnen dat de Dnitscbe pers bare aanvallen op Engeland gestaakt heeft Deze laatste zinsnede vooral geeft geen slechten kgk op de onpartgdigheid en het oordeel des onderscheids van de Italiaansche pers Volgens de Nya Vermlands Tidning een Karlstad sch blad vindt de internationale commissie onder voorzitterschap van den Nederlandeohen kolonel Snijders dat da slechting van de Noorsche grensvestingen niat ten volle overeenkomstig de bepalingen van het verdrag van Karlstad nitgevoerd is vooral niet van de sterkte Oerje et Stel je gemst dat zou ik in geen geval gedaan habben zei Gustaaf met nadruk Het zou Je van het nanwalgks overwonnen hart van je kind vervreemden misschien voor altyd Adieu Frans I Ongeveer een uur later trad Frieda in de werkkamer van haar vader waar deze nog steeds onrustig op en neer liep Zy schroii toen zg hem aankeek want zgn gelaat droeg nog de sporen van den stryd dien hg in dit nnr had doorgemaakt Hg deed al het mogeiyke om zyn opgewondenheid te verbergen en trachtte de vragen zgner dochter te ontwyken door voor te wenden dat by zich niet wel gevoelde maar zg zag niettemin de zennwachtige onrust welke hem verteerde Het jonge meisje was den vader toch nog te vreemd om nu reeds met bidden en smeeken een vertrouwen af te dwingen dat hy haar niet vrgwillig schonk maar zg zag met geheimen an st de sombere schaduw welke nog op zgn voorhoofd lag en dat terwgl allea vreugde en verzoening had meatea ademen Plotseling trad Gustaaf mat zgn bruid aan den arm binnan Hy schean juist uit de stad temggekomen te zgn want by had zyn hoed nog op et zgn bandschoenen aan en toch waa hy nanweiyks een nnr in I geheel weg gewaeit Ik bm Janjr bm m1 kV op liJn name de Duitsche kolonel Schott de door Noorwegen aangewezen officier maakte bozwaren Men hoode in t oog dat de Nya Verml pds Tidning een Zweedsch blad Is HetNoorsehe Telegraafboresu verneemt uit de beste bros dat de commissie do geslechte torten baxucht maar nog geen uitsluitsel over bun bavladingeu gegeven hebben De psiselgke Encycliek betreffende de Scheidingswet zal in de Fransche Kamer onmiddalljjk nadat het zomerreces voorbij is wordfn besproken Van verschillende zijden is aan den voorzitter der Kamer kennis gegeven van het voornemen om over de uitvoering der scheidingswet te interpelleeren Onder de intcrpellanten die zich reeds aanmeldden behooren de clericale afgevaardigde öewges Berry en de socialistische afgevaardigde Allard Da radicale algevaardigde Goyease heeft de Inaiening van een voorstel aangekondigd tot wijziging van artikel i van de scheidingswet Dat artikel by de behandeling der wet door Clemenceau heftig bestreden bepaalt dat de kerken en de kerkegoederen aan de associations cultuelles zullen wordi n toegewezen zoo deze de goedkeuring der kflnaoineke overheden verkregen hebben Vri e a btomatleke tereeniglngen zouden dus volgens deze bepaling niet In het genot der kerken en kerkegoederen kuuueu treden daar zg nooit de goedkeuring der bltsehoppen zouden krijgen Guyessa wil daarom voorstellen artikel i te wijzigen in den geest van het vroegere vooritel van Clemencaau De Regeering zon voornemens liJn die wijziging te aanvaarden Koning Pater van Servië is teruggekeerd van zyn badkuur te Ribarska waar hij drie weken is geweest en zon nu een reis maken door de oostelijke provincies van hel Koninkrijk Maar de politieke toestand laat het niet toe de Koning had dadeiyk na zgu terugkomst gesprekken met verschillende politici De appositie wilde daaruit opmaken dat het kabinet Pasjits wankelend en Servië weer voor een crisis stond de zooveelste van t jaar Pasjits heeft echter een meerderheid in de tegenwoordige Skoops Una en koning Peter ia én te constitntionee èn te voorzichtig om als hü er buiten kan zyn hand in een wespennest als een crisis in zgn lastige landje te steken De kwestie kan zich echter opdoen als Pasjits niet slaagt in zgu nieuw opgevatte ondarhandaliugen met Oostenrijk Hongarye gewonen vrooiyken toon en daar Frieda ook toevallig bg je is kunnen we hier in je werkkamer een kleinen familieraad beleggen Het verwondert je zeker wel dat ik al terug ben Frans l Ik wilde je vandaag wel al het werk uit de banden nemen maar ik ben nu toch verplieht je beslissing in te roepen Ik vond op het bureau een paar landverhuizers die je bepaitld porsooniyk spreken wilden en daar Je andoag toch niet naar de stad gaat heb ik die menschan maar mee naar hier gebracht Ja Gustaaf heStt ze in zgn eigen rytuig meegenomen zei Jessy die verwonderd had opgekeken toen ze haar verloofde met die eenvoudige boeren in de elegante equipage der Cliffords zag voorbyrgden Het zgn I uitscbers iandginooten onderbrak Gustaaf haar Zy zouden den weg naar de villa misschien niet alleen gevonden hebben en daarom hield ik bet voor t best ze maar in mgo rgtuig te nemen Dat was geheel onnoodig zei Sandow onrustig want hy zag in dezen streek van zgn broer een laatsten beslissenden adnval De zaak had toch wel tot morgen kunnen wachten t on bovendien wat heb ik persoonIgk met die landverhuizers uitstaande f Zy kunnen op hel kantoor alle variante inlichtingen bekomen Heb je die menaeban warkdijk allw Uar gabraeht t Een andere zorg dor rsgeeriog is om een geschikten titularis te vinden voor den gszontscbapspost te Berign die open is gekomen door da overplaatsing van Uilitsjevits naar Londen Een ander diplomatiek kwestietje is de weigering van Turkye om de voorgestelde candidaten voor de consnlalengeneraal In Uskunb en Pristina goed t keuren En eindelgk tobt men over een goeden secretaris voor den Koning het ministerie had voorgesteld don tegonwoordigen oansul te Pristina een zekeren heer Spalalkovits maar koning Peter acht dien minder geschikt omdat hg te Weenen heel slecht staat aangeschreven wegens zyn Servische propaganda in Bosnië Eon ramp van niet ino groeten omraag maar van niet minder betaekenis an die voor enkele maanden San Francisco trof heeft thans de groote Chileensche havenstad Valparaiso bezocht Hoewel de aanvankeiyk ontvangen berichten klaarbiykeiyk cenigazins overdreven waren is het toch duideljik dat reusachtige verwoestingen zgn aangericht Er is byna geen huis dat niet guloden hoeft in alle doelen der stad woeden do vlammen De zaken staan stil de havenwerken en huDdelsinrichtingen zyn ernstig beschadigd Het aantal personen dal by do aardbeving omkwam is nog niet bekend Maar in ieder geval staat bol vast dat ook in Chili éea hevige ramp beeft plaats gehad dio groJDte ichide berokkonde en vele slachtoffers ejichte Reuter a inl uit Buenos Avres d d 18 A f De dirictenr van het teiegraafkanloor Ie BuenosAyras heeft eeu telegram ontvangen van xynf collega te La Paz Bolivia meldende dat de directeur van het telegraafkantour te Tacna bericht bad gezonden dat Valparaiso in brand stond en de aardschokken voortduurden Een nieuw telegram van dan directeur ivt h telegraafkantoor te La Paz meldt dat hgH lt Santiago deChiii niets te weten boeit kunnen komen Kr heerscht een ontzettende paniekX Uit Serena wordt offleieel gemeld dat d stad Valparaiso tot een pninhoop gemaakt is Er zyn tairyko doeden on gewonden De plaats es Illapal en Vallemar zgn verwoest Offleieel wordt medegedeeld dat Valparahto gedeelteiyk verwoest is en Gnillota Limacbe en andere kleine stadjes in puin liggen Ja allen behalve een agent van Jaokins i Co dien heb ik op het kantoor gelaten Hy wilde die arme kerels van t bureau wegjagen om een ontmoeting met Je te voorkomen voordat hy je voldoende georiënteerd had zdoals de tecunischen term luidt Ja zult hen toch ontvangen k heb hen beslist een onderhond met ju toegezegd Eu zonder zijn broer den tg d tt laten nog iets in het midden te brenen opende by da deur der aangrenzende lAmW jn liet de daar wachtenden binnentreVsti Do beido jonge meisjes wilden zich terngtrekken toen zy hoorden dat bet onderbond over zaken zoa loopeo maar Gustaaf hield den arm van Jessy vast en zei fluisterend tot haar en tSa nicht II Je biyft bier jg io de Jkte plaaU Frieda 1 Ik heb Je noodig De vreemdelingen waren intussohen nader gekomen Het waren drie mannen krachtig gebouwda landlieden met een door de zon gebruind gelaal en door don arbeid vereelta handen De on ste een man van middelbaren leeftyd zag eV wat ziJn kleeding en voorkoman batreft minder armoedig uit dan zyn beide gezellen Deze laatsten blev p verlegen op eenigen afstand staan terwyi de ander bedaard aenige cbreden nader trad Wordl nntltdf