Goudsche Courant, donderdag 23 augustus 1906

maatsehappijeD een overzicht barer flnancleele positie te eischen Italië Naar de Tribnna meldt is de 70 jarige broeder van den pans A ngalo Sarto die postganrder is in het dorp Qrani aangevallen om bestolen te worden Doch de krachtige oude man hield zjjn aanvaller vast en leverde hem over aan de gendarmes Rusland De otaar on zvin gezin zijn van Czarskoje Sela waar eerstgenoemde de manoeavres heelt bijgewoond naar Peterhoi teraggekeerd Voorloopig zal de keizeripe iamilie Peterhot niet meer verlaten daar Trepow voor haar veiligheid niet meer kan instaan Uit Joesowka wordt gemeld dat Zondag een menigte van eenige dnizenden arbeiders een vergadering beleggen wilde waarop twee eskadrons dragonders de menigte niteen wilden drijven Plotseling vielen nit een hinderlaag eenige schoten waarop de dragonders vgf salvo s afgaven Vele arbeiders werden gedood of gewond en 18 aanvoerders van de arbeiders gevangen genomen Een en ander heelt groote ontsteltenis verwekt Balkahbtates Het bericht dat de derde zoon des snltans tot troonopvolger is benoemd wordt tejeugesproken De bewoners van Gouda verlang en niets anc prs De tiJd heeft de waarheid bewezen van het volgende en elke bewoner van Qonda zal moeten toegeven dat een sterker bewijs van oprechtheid onmogelijk gegeve i kan worden Mejnflronw F Rietveld wonende Vlamingstraat O 402 te Soada deelt ons mede Eeeds sedert vijl jaren leed ik aan een vlijmende p n in den mg die ziJn oorzaak vond in een ziekte der nieren De pijn was zoo hevig dat ik daardoor langzamerhand heelemaal krom wns gaan loopon ik had ook veel last van waterzncht en mijn voeten en enkels waren steeds opgezwollen zoodat ik zelfs geen schoenen meer kon dragen en altijd gedwongen was op pantoffels te loepen Ik had een pijnlijke onvoldoende waterloozing en de nrine was steeds troebel en met veel bezinksel Ik had zoer weinig eetlust en mijn slaap was zeer onrustig terwijl il erg geplaagd werd door duizelingen en schemeringen voor de oogen congesties en plotselinge zweetingen die door rillingen gevolgd werden Ik was zen mismoedig en wist niet wat ik moest beginnen toen een mijner kennissen mijn aandacht vestigde op Uw Foster s Rugpijn Nieren Pillen Ik nam ie Id n het doet my zeer veel genoegen n te kunnen melden dat de uitslag boven alle verwachting was Reeds van af den derden dag gevoelde ik een groote verlichting en na het gebruik van èèn enkele doos kende ik mij zelf niet meer de pijn was zoo goed als weg evenals het water nit de voeten en uit dankbaarheid zal ik steeds gaarne dit prachtig middel aan eventneele lijders recommandeeren Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is ep machtig u het publiek te maken op elke wijze die n goeddunkt Zwelling der enkels der voeten en der beenen en blazen onder de oogen Waterzncht Deze gevaarlijke kwaal dient te worden toegeschreven aan het overvloedig water afkomstig uit het bloed dat doorgedrongen is tot in het weefsel der huid en dat eigeniyk had moeten worden uitgedreven door de ftltreering indien de nieren in goeden toestand geweest waren Door een groot aantal dankbare monschen werd ons medegedeeld dat dergelpe gevallen volkomen genezen werden door Foster s Rugpijn Nieren Pillen Verzeker n dat Alen U de echte Foster s Rugpijn Nieren Pillen geeft dezelfde die Mejuffrouw Rietveld gehad heeft Zy zijn te Gondn verkrijgbaar bij de heeren WOLFF en Co Westhaven 198 Toezending geschiedt Iranco na ontvangst van postwissel ii f 1 75 voor é6n of f 10 voor zes doezen Slanken uit SclioonlioTen liXII Orpheus I Weet giJ wie Orphens is lezer f Het ia een persoon nit de Orieksche godenleer ZiJn vrouw Ënridice sterft hierover raakt Orphens aan het malen en besluit ten slotte haar biJ de goden in de onderwereld temg te vragen Daartoe gaat hij naar den oever der Styi waar Charon de zielen der afgestorvenen voert naar het geestenrijk Charon echter weigert aanvankelijk hem over te zetten daar hiJ geen levenden in de geestenwereld mag toelaten Hierop slaat Orpheus de toppen der vingers aan de snaren van den either geschenk van Calliopa muze van bet heldendicht en ontlokt de heeriykste tone n aan zjjn instrn MDt OharoD ander d btkoriog dier an zlek roeit hem over en zoo landt Orphens langs den onderaardschen stroom tot voor Pinto s paleis dat bewaakt wordt door Cerberus die hem woedend aanvalt Doch de tonen der luit doen ook den helhond verstommen en zoo stapt Orphens tot voor Ceres troon Hier gekomen weerstaat bij der godheid toornigen blik en weet door ziJn aangrijpend spel en lied het hart der goden te verloederen zoodat Enridice uit bet graf wordt opgewekt en hem weergegeven onder voorwaarde dat biJ zijn vrouw niet zal bekijken zoolang hij in de onderwereld is Orpheus leidt zjjn vrouw aan de hand zonder om te zien Zoo zjjn ze weldra genaderd op de plaats waar de dageraad begint te gloren Opgetogen van vreugde roept Orpheus zgn vronw het Welkom toe hij kijkt om en in de verte ziet hij slechts een donkere schim die hem ontvlucht En zoo zit h fldaar aan de boorden van de Styx nog maar altijd zjjn vronw te beweenen En als de naneef Orphens roemt als dichter eenmaal groot zoo kenne zoo betreur hjj ook zijn lot als echtgenoot Aldus besluit Da Costa ziJn zang aan Enridice gewjjd Dat das een Pbylharmonisch Orchest in de eerste plants bij de doopplechtigheid aan Orphens denkt als beschermer dat is te begrijpen Maar dan zal men toch zeker ook niet verwachten dat de vereeniging staat op thrütetijken grondslag met zoo n heidenêelten beschermheilige En toch is dat in Schoonhoven mogelijk lezer Daar is oplOAegustns 1906 opgericht op chrUitUjktn grondtUig hst Pbylharmonisch Orchest Orphau Verdeeldheid al maar meer verdeeldheid in ons stedeke Kijfhoek Daar heb je nu een paar Tooneelclnbs een Christelijke Zangvereeuiging in de plaats van de eenige jaren geleden overleden Lofstom directeur J FaBé naast een neutrale dito een Fanfare corps in do plaats Jan Apollo tegenover dt Chmiefijkm Or pheus En wat zien we gebeuren f Pas is de Vereeniging opgericht of acht dagen later doet de Directenr de heer J A Frommelt zijn beklag zgn openlijk beklag in de krant over gomis aai samenwerking Hg zegt woordelijk Het is zoo bidroeeend en ontmotdigend dat door gemü aan aamtnwerking van al wat in ons stedeke tot stand wordt gebracht zoo bitter weinig zich kan staande houden Vereeniging op vereeniging verrijst om na korteren of langoren töd weder te verdwijnen Reeds bij de wieg al zoo moedeloos 1 Wat zal Orpoeub zich scuamen over zgn petekind I Orpheus die geen gevaren telde die zelfs den helhond wist te temmen hjj Pe et over zoo n kind I En toch mijnheer Frommelt moet gg die klacht richten tot de stichters Zoudt gij een muziektempel willen gebouwd met het geld der nitgesloten paganisten 1 Zoekt gjj geldelijken steun en samenwerking hg hen die eerst nitgestootoj worden P Dat is loch te veel gevergd dunkt me Voelt ge wel dat eigen schoen wringt P Eu zijn de heeren oprichter is de heer Frommelt zoo n vreemdeling in onze plaats dat zij niet zonden weten dat er al sedert eenige jaren een Parijsohe Bezetting bestaat wier verdienstelijk spel zelfs tot buiten de stad op prjjs gesteld wordt en die heel wat leden telt werkende en kunstlie enda Dat is de bakermat voor een Pbylharmonisch orchest daar badt ge moeten toetreden als lid en n stellen onder de leiding van den kranigen directenr den heer De Knegt die met zoo weinig krachten zoo heerlijk weet te tooveren In alles apen de christelgken de vrijzinnigen na Richten de laatsten een vereeniging op voor allen toegankelijk zjj stellen er een dito naast met uitsluiting van andersdenkenden Wordt van de andere zgde met kracht gewezen op organisatie van de arbeiders inzonderheid de goud en zilversmeden de Heer is onze Banier geeft hemelhoog op van bet nut van organisatie maar op christelgken grondslag En de patroonsvcreehiging van Gonl en Zilversmeden moet die ook door de christelijke zweep niteengeranseld worden P In alles komen de kerkdijken achteraan om verdeeldheid te brengen onder de burgers onzer stad Wij gaan een trearigen tjjd tegemoet Wel mocht de heer Schreuder in de vergadering van 18 Juli jL ziJn beklag doen dat Schoonhoven slecht staat aangeschreven kaar ik kan hem niet toegeven dat hij daarin de oorzaak moet zoeken van het niet kunnen plaatsen eener geldleening Als de heer Schreuder do N R Crt van 14 Aug heelt ingezien zal hiJ wel willen toegeven dat de oorzaak van de tegenwoorpige depressie in de beleggingsmarkt wel degelg k ook hierin een groote zoo niet de eenige rol speelt Wij lozen daar Ditzelfde nl het door de regeering ingrepen in het economische leven zien wij in Frankrijk en dit met veel krachtiger hand dan in Engeland Hier toch wordt door het radicale bloc progressieve inkomatenbelaating vsorgMtdd niet alleen om te voorzien in het aanmerkelijke tekort van het budget maar tevens om tal van uiterst ingrijpende wetten wjj noemen alleen maar het Arbeiderspensioen door te kunnen voeren Dat hierbij den Franschen kapitalisten die niet van de ondernemendsten zijn de schrik om het hart tl at en z j zich zoovoel mogelijk van hunne Fransche beleggingsfondsen en in de eerste plaats de Fransche rente trachten te ontdoen is niet te verwonderen Voeg hierbij de zware verliezen welke geleden worden door de depressie in Russen men rekent deze op Irs 3500 mill sedert 1903 zoo is het geen wonder dat de Enropeesche benrzen nn niet juist dat opgewekte aanzien vertoonen dat leitelijk door de gunstige rapporten omtrent het handelsen indnstrieleven zon gewettigd zijn Tevens moet niet over het hoofd gezien worden dat door den Rnssisch Japanschen oorlog en de aardbeving te San Francisco vernietiging van kapitaal op groote schaal heeft plaats gevonden en juist nu by de gespannen toestanden in de geldwereld waarvan ons de cglers der Dnitsche Engel sche en der New Yorksche banken een voorbeeld geven een dergeljjk verdwijnen van waarden zich dubbel voelbaar maakt Betreurenswaardig blijft natunrlj k dat door de oneerlgke handelingen der directies van eene onzer Hypotheek en Verzekeringsbanken het vertrouwen in al deze instellingen geschokt is dit oefent natuurlijk op deze groep van fondsen vooral daar zjj zich veelal in beleggers handen bevinden dus bg personen die niet op verlies zgn voorbereid een druk uit Het moet velen dezer instellingen waaronder van de meest soliede dan Mi mogelgk zgn in den laatsten tijd pandbrieven te plaatsen waardoor natuurlijk dan ook geen hypotheken geslo ten kunnen worden en zou deze stilstand van zaken vooral den jongeren wel eens wat machtig kunnen worden Zooals trouwens bjj alle continentale Beurzin hangt ons echter Rusland als een Damoclenzwaard boven het hoofd en wordt i ierbg opnienw die groep getroffen welke dj ruggegraat van eiken Staat vormt nl de beleggers Draagt Frankrjjk zjjne f 1750 mill wij torsen een geschat verliis van f 400 mill Neen mijnheer Schreuder het bupnim van den trearigen toestand schaadt niet werkt veeleer ten gunste op hen die zulke toestanden in het leven roepen En of gij nn al zegt onze bezettingen overtreffen nog steeds onze schulden dat is een scheevc voorstelling De waarheid is dat die bezittingen sterk aan t vervloeien waren en gebruikt werden in de gewone huishouding Oelukkig is daar nn door Oed Staten en hot krachtig financieel beheer van onzen Burgemeester een speldje voor gestoken OoV is het waar dat onze Bedrijven op een tresrig manier gnd versiinden en al meer geld vragen zoodat het hoe langer hoe oezwnrender wordt deze met winst te exploiteeren Voeg hierbij ie zucht van den raad om den hoofdeljjken omslag niet zwaarder te doen drukken vooral op de schouders van de financieel sterken dan is het begrijpelijk dat daar op het Stadhuis een geest geboren wordt om alles uit te stellen wat geld kist en de begroeting zoo gespannen te maken dat reeds eer een half jaar voorbg is sommige posten verhoogd en door een leening gedekt moeten worden Dat werpt een treurig licht op ons stedelijk beheer In dit verband beschouw ik ook de grappige verzuchting van Th in de Schoonhovensche Crt Deze weuscht in zijn naijver op het bezoek van Minister Krans aan Zeeland dat Schoonhoven maar in Zeeland lag Ik denk dat het hem niet veel baten zou Want Schoonhoven met zjjn berucbten Schoolstrgd zjjn raad die op het punt van het naleven der wetten zoo n treurig voorbeeld geeft zou ook in Zeeland door Minister Krans vermeden worden Ik vind het ook diep treurig dat wiJ zoolang van een traraljjn verstoken bleven ma r laten wij hensch niet klagen over den tragen gang van zaken waar in onze eigen plaats alles den slakkengang gaat Wie wind zaait zal storm oogsten JAN BAZUIN Gemeng de Berichten Relletjes te Mden Gistermiddag en gisteravond hebben bg het verlaten der winkels door niet stakende timmergezellen herhaaldelgk volksoploopen plaats gehad die der politie handen vol werks hebben gegeven Het zijn niet alleen de nitgesloten timmerlieden die deze opstootjes veroorzaken de werklieden der GroJBmederg en de Katocnfabriek doen ook gverig mede terwgl vele nieuwsgierigen waaronder opgeschoten jongens den stoet maar al te vaak volgen Gistermiddag werden nog al slagen uitgedeeld des avonds trachtte de bereden politie zooveel mogelijk het publiek niteen te drijven wat Mg al gelsl te Te half zeven begonnen was het tegen negen nnr weer rustig op straat In de gevangenis te s Hertogenbosch zon naar men ons mededeelt dezer dagen een soort van werkstaking onder de gedetineerden hebben gedreigd die meer loon en minder werkuren per dag wenschten en hun belangen in deze achriftelgk aan het gevaugeniabestuur hadden doen kennen Naar het schijnt zjjn het vooral de voorloopig gehechte gedetineerden die van oordeel dat de verplichte arbeid voor de gevangenen wier straf in gewijsde is gegaan geldende op hen niet van toepassing is de kat de hel aanbonden Of op hnn verzoek reeds ia beslist dan wei of de zaak nog hangende is schijnt onbekend Men meldt aan de N R Ct De onlangs van Nunspeet naar Helmond overgeplaatste commies der posterijen eu telegrafie J C N is sedert Zaterdagavond jl verdwenen zonder achterlating van adres De politie heeft dadelijk een onderzoek in gesteld naar den stand zijner zaken en bewaakt sedert dien zijn woning Uit Helenaveen meldt men aan de N R Ct De gevonden steenkool waarvan we dezer dagen melding maakten is gebleken een laag van pl m 60 c M te zgn Men boort evenwel door op hoop van diepere lagen te ontdekken Volgens geologen staat deze bedding waarschijnlijk niet in verband met die van Dnitschland welke o a in Veulo en Heerle haar vermoedelijk uiteinde hebben maar met die in België Men meldt uit Deventer Gisteravond brak tengevolge van t vallen van een brandende petrolenmlamp brand nit in hot pakhuis van den beer J Heering grossier in koloniale waren De hrund die gevoed werd door den grooteu voorraad brandbare goederen liet zich zeer ernstig aanzien doch de brandwoer die zeer spoedig en met veel materieel aamnkte was het vuur vrg spoedig meester Du waterschade overtreft nog de brandschade Alles waa verzekerd Men meldt nit den Haag Do politie was gisterenavond weder aan de Koningakade aanwezig om de woning te beschermen nit wolko in de laatste weken een misthoorn tijdons de concerten in den dierentuin zjjn geluiden deed hoeren Do politie kon ook ditmaal werkeloos bljjven Gisterenavond is het concert in den tuin niet gestoord de omwonende zgn niet gehinderd want de hoorn werd niet in werking gebracht Men schrijft nit Sittard d d 20 dezer In het naburige Pruisische grensdorp Susterseel is eergisteren het volgende drama afgespeeld De 25jarige jongedochter J was in dienstbetrekking te Rheijdt bjj M G en had aldaar verkeering aangeknoopt met een 56jarig weduwnaar met 7 kinderen Trouwbeloften zouden gedaan zijn doch het meisje keerde terug naar Susterseel omdat haar ouders met het huwelijk niet instemden Gisterenmorgen wachtte de verliefde wednwnaar het meisje op in den tuin harer ouders eu loste twee revolverschoten op baar waarvan een kogel het meisje rakelings langs den mond ging de bovenlip raakte en twee tanden verbrijzelde j en tweede schot dat wel doodelijk zal zjjn trof het meisje in de rechterzijde De vader van het meisje kwam toegeloopen de minnaar loste toen ook nog twee 3choten op dezen en bg het vjjfde achot nam bg zgn revolver in den mond en verbrijzelde zich de hersenpan Men meldt nit den Haag 1 De militaire excnraie die in Maart jl naar Weat Soemba werd ondernomen naar aanleiding vatteen rooftocht door een bende uit het landschap Memboro onder aanvoering van het hoold Oemboe Krai is blijkens een van don gouvernenr geaeraal van NederlandschlndiB ontvangen telegram beëindigd De door Oomboe krai in het landschap Kodi geroofde personen eijn uitgeleverd en de opgelegde boeten betaald Men achrijft alt Arnhem Zooals wij reeds meldden is de staking der steenhouwers atgelospen De gezellen hebben vrij wel hun wenschen vervuld gekregen Alle werklieden zgn weer in het werk gesteld zoodat r geen slachtollera vallen Zij hebben 4 3 ol 2 cent peir uur meer veroverd Het verschil over de zandsteen is in dezen zin opgelost dat thans voor all zandsteen 24 cent per uur wordt betaald behalve voor ülefangorateen waarvan de architect Job Gnypers van oordeel was dat het bewerken niet zoo schadelijk is Voor overwerk kragen de warkliedali thana 26 pot varhoofing terwijl d werktgd van ll i uur op U uur gebracht is Toor de bewerking van harden kalksteen vroegen zjj 23 cent doch zjj moesten dit laten op 22 cent Veel lof wordt gebracht aan dé heeren J N van Munster en kapelaan Evors die als commissie van arbitrage onvermoeid gepoogd hebben do partijen tot elkaar te brengen en daarin ten slotte op zoo bevredigende wjjze slaagden Men meldt nit Assen Het brood benoodigd voor de milit tiren in garnizoen te Assen wordt geleverd door de garnizoensbakkerij te Groningen Heden is ai het brood algekenrd Aan den hakker J Timmer werd opgedragen 400 brooden te leveren Naar wjj vernemen is in verband hiermede een der drie bataljons dat schietoefeningen op de Witterbeide moest honden niet uitgerukt Nader meldt men Het afgekeurde brood bleek door minder aangenamen smaak ongeschikt voor de consumptie waardoor hot algemeen geweigerd werd In bet gemis van het gewone ration kon gedeeltelijk worden voorzien door de verstrekking van 0 15 K G brood dat een drietal malen per week afhankelijk van het menn van den dag extra verstrekt wordt Voorts werden de diensten aanmerkelijk verlicht en werd het middageten vroeger verstrekt Later op den dag werd liet gewone ration brood ter plaatse gebakken thans van goede kwaliteit verstrekt Men seint uit Zaandam dat de arbitragecommissie in zake de werkstaking bg do firma Pont aldaar zich heelt ontbonden o a op grond der Zaterdag op de houtwerl voorgevallen mishandelingen Men seint uit Amsterdam In een schaftkelder op de Scliippersgracht werd hedenavond door een matroos een moordaanslag gepleegd op de bewoonaler van den kelder met een mes bracht hg zjjn slachtoUer een woud toe in den rug Hevig bloedende werd de vrouw naar een apotheek op het Kadjjksplein gedragen waar een arts haar voorloopig verbond Opneming in het gasthuis bleek niet noodzakelijk De matroos werd in hechtenis genomen Men meldt nit Vliermael bij Tongeren dat er bij menscbengebougon niet zoo veel pruimen zijn geweest als dit jaar hu inwoners hebben geen handen genoeg om ze te plukken en gedurende verscheidene dagen heeft men een bijzondere trein noodig gehad om ze te vervoeren Dat is een goede kans voor de bewoners want ondanks den overvloodigen oogst blijven zjj betrekkelijk dnnr van 15 tot 19 Irank de 100 kilos H V Antw In een spiritus fabriek te Berlgn bad een ontploffing van aether plaats waardoor twee arbeiders op slag gedood werden en een derdo zoo ernstige wonden bekwam dat hiJ kort daarop overleed Aan de Matarara werd door een ooggetuige die op weg was naar het kantoor van den assistent resident van Mataram om aangifte te doen het volgende meegedeeld Op de onderneming Gandjoeran 10 palen van Djokja verwijderd vond de berichtgever in een but van boombladeren groot ongeveer 2 meters in t vierkant een spiernaakte nog vrij jonge vrouw geheel alleen een der voeten geklonken in een blok van hout geen enkel meubelstuk een gat in don grond voor alvoer van de natuurlgke behoeften Het gegil der vronw was oorzaak dat de berichtgever de keet vond Verontwaardigd ging bjj op informatie uit en vernam dab de vrouw krankzinnig was lastig voor de omgeving door haar familie in die keet opgesloten en in dien toestand daar reeds drie maanden zat Haar voedsel krijgt zij van haar in de nabghsid wonende familie Verder vertelde hiJ dat de inhndsche districtspolitie van de zaak afwist en dat hg niet twijfelde of ook de administrateur van Gandjoeran moest er mede bekend zgn daar de zaak op het land algemeen besproken werd De dief die op 5 Augustus in de Knrzaal te Ostende de Dnitsche barones Holbrieder onder het dansen berooide van haar taschje met kostbaarheden ia gepakt t is Alfred Labosse uit St Qnentin Het parelsnoer vond men bij zjjn schooumoeder te Gentj de andere jnweelen waren daar en te Brussel verkocht Den 30en Juli gal het Hollandsch Ensemble z n laatste voorstelling Ie Paramaribo Bij t scheiden van de markt wenschen ook wjj zegt Onze West het Hollandsch Eneemble een woord van dank te brengen voor de geaotvolle avonden on verschalt Met wat het Ensemble gegeven heelt mogen wg zeer tevreden zgn hot leverde een aangename afleiding in het wel wat eentonig leven hier Omgekeerd geloovon wij dat het Ensemble tevreden mag zijn met de ontvangst in de kolonie Het heeft niet aan belangstelling en vooral niet aan waordeering ontbroken Dat de opvoeringen niet tot het einde toe druk bezocht waren is zeker verklaarbaar in aanmerking genomen het betrekkelijk groot aantal kort op elkaar volgende voorstellingen on het feit dat het vrgwel steeds weer dezelfde categorie van personen is die hier den schouwburg bezoekt In een café te Chène le Long in Luxemburg was ter gelegenheid van do kermis een groot aantal gaston aanwezig die zieh deels op een bovenzaal met dansen vermaakten Door het stampen van de dansenden hadden de petroleumlampen in de gelagkamer beneden reeds eenige koeren onheilspellend getrild toen plotseling twee er van naar beneden kwamen vallen en een oniplolling veroorzaakten waarbij vele aanwezigen ernstige brandwonden opliepen Twee doktoren hadden de handen vol om alle gewonden te helpen Stadsnieuws GOUDA 22 Augustus 1906 Bi kon besluit s met ingang van 1 Sept 1906 benoemd tot leeraar nan de R H B school alhier do heer J A W Baart tijdelijk leeraar aan die school en zgn voor het tijdvak van 1 Sopt 1906 tot en met 31 Aug 1907 aan die schooi benoemd tot leeraar de heer J W F van Meegeren tgdelgk leeraar aan die school on leeraar aan de 11 B School mot 3 jaiigfn cursus te sGravonhago tot leoraar de heer J K de Raof tijdel k lecraar aan die school eu tot leerares mejuffrouw Th J E van Aken tjjdeljjk leerares aan die school Bü Kon besl zi n o n benoe nd tot lid der commissie aan welke in 1906 woidt opgedragen het afnemen van hut e tameii bedoeld in art 123 der Honger Onderwijswet J C F Prikken oud leeraar aan de Bgks hoogoro burgerschool alhier wonende te s Gravenhago en M van Woslrionen leeraar aan de Rgks hoogere bnrgerschool alhier Zgn wij goed ingelicht dan zgn de berichten dezer dagen gegeven ointrent de benoeming als nachtwaker to Bergambacht van den agent van politi 3 alhier J Kaptjjn zeer voorbarig te noemen althans van eene definitieve benoeming moet nog geen sprake ZJID Het geval aan den Winterdijk met de twee aldaar nieuw gebouwde huizen moet naar wg vernomen hebben berusten in het niet aanbrengen van behoorlijk drinkwater t zij door aansluiting aan de waterleiding of gemetselde regenbakken zooals de Bonw en Woningverordoning voor onze gemeente aangeeft Heden zagen wiJ echter dat met het maken van regenbakken reeds een aanvang was gemaakt Naar wg vernemen zal Vrijdag 31 Augustas s avonds 7 uur ter gelegenheid van den verjaardag van H M Koningin Wilhelmina de heer Spaanderman zjjn 8sto Orgelbespeling geven Voor deze gelegenheid die voor ons als het ware een deel uitmaakt van den feestdag heeft de heer Spaanderman zich de medewerking verzekerd van een zestal solisten nl de dames Cathrien Kettenis sopraan uit Rotterdam Beti y Vintges alt en Betsy van Wjjk contralto beiden uit Den Haag en de heeren Ph van der Ham tenor it Voorburg J Kok bas bariton nit Rijswijk en de heer A Best Jr flait uit den Haag die reeds een vorige maal zooveel schoons liet hoeren Wg twijfelen niet of de 8ste orgelbespeling zal èn door den feestdag èn door het veelbelovend programma door velen bezocht worden Sirar REWAAHD 21 Aug Vrjjdag namiddng vertoonde zich boven onze gemeente een hoos welke velen met angst vervulde en schoon zij zich noch ontlastte in een ergo windvlaag noch in een stortvloed van water volgde er een hevige hagelbui w o vele steenen van groeten omvang Lang nadat de bni bedaard was waa de grond nog overdekt met hagel We behoeven niet te melden dat zoo n hagelslag veel schade toebracht aan veld en boomvruchten LAïOBSDiaEWEiDE 20 Aug Vrijdagavond sloeg de bliksem in een boom up het land van den heer Arie den Boer De splinters daarvan lagen op 100 meter verspreid 382 Staats loterij 3o Klasse ïrekkinR van Woensdag 22 Aug No 5274 f 1000 V 4fl 56 f 400 8217 en 9054 f 200 543 4559 14320 en 15410 ioderl 100 Prgzen van f 45 15 3281 5908 8959 11674 14581 17738 181 3312 34 93 11721 14078 75 345 50 49 9008 91 79 78 54 61 54 24 94 14714 17827 89 67 69 27 97 36 68522 96 G006 90 11866 50 J7989 86 3445 43 99 11974 14983 18047 601 46 44 9158 12020 15085 53 72 53 76 66 29 15221 67 725 3633 6140 70 72 60 68 43 47 43 9219 12172 15311 77 819 3704 6216 59 79 75 79 42 41 26 9325 12275 15499 18100 98 56 6322 59 89 15524 58 903 79 62 9445 12361 31 76 97 87 74 9624 12414 15715 90 1042 3865 90 43 45 16S06 18260 90 4013 6471 64 52 39 18480 1118 46 6515 9717 68 86 81 1200 55 34 98 liSSl 15966 18513 45 4109 49 9805 82 16008 26 88 44 50 65 91 56 89 134C 52 76 10008 12697 67 18615 73 70 79 38 12708 95 2379 4261 6623 40 35 16241 34 1428 66 24 52 49 72 18785 29 4301 53 57 75 16333 18862 49 4443 68 88 12926 6 i 73 1511 59 6781 10207 34 74 90 63 4502 69 12 24 47 16426 19045 84 4 49 25 53 45 69 1609 24 7069 52 67 16508 82 38 54 80 10302 13085 29 94 57 93 98 17 13262 30 19105 1717 99 7134 82 13 332 38 19230 26 4613 7242 10415 13404 16678 57 49 17 94 10580 23 16718 77 66 4711 7330 10664 87 19393 84 85 72 77 51 16811 1942 1803 4813 7401 82 13501 S3 67 10 40 28 83 1361 16928 19609 14 74 7674 10741 17 39 60 61 90 88 52 27 47 19741 1936 4902 7730 64 45 05 19839 86 98 7893 10818 46 75 19909 5057 7910 25 13763 90 48 62 21 59 70 17000 96 2058 5127 41 O 87 17130 20016 85 31 57 10957 13811 37 22 2211 52 8101 11004 84 42 30 2345 53 5 59 97 62 33 84 5250 8228 1U21 13911 66 58 2472 82 43 28 87 81 20111 2522 6311 93 84 14005 86 44 57 43 8333 99 38 17273 20236 86 46 99 11216 41 17324 81 91 59 8402 26 14140 17415 20309 2014 61 32 66 70 64 37 2716 67 88 67 85 70 78 2812 95 8 57 11302 92 17 531 20445 97 66 30 14207 43 76 99 98 66 14400 57 20517 34 5425 8612 11416 17 72 40 80 85 31 44 38 85 85 2934 5519 8709 93 78 95 20613 87 5657 19 11531 89 17626 20755 3062 5744 8875 66 94 33 84 3110 94 8908 88 98 97 20897 48 5809 20 99 14544 17713 20944 3241 44 49 11612 57 17 88 62 87 Veemarkt te Rotterdam Dinsdag ai Augustus igoö Vette ossen en koeien redel a nnvoer prijzen waren voor iste kwal 36 2de kwai a Jflc kwal aS cents per half kilo Mitgere Oasen Melkvc e en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette kalveren goede aanvoer prijzen waren voor late kwal 30 2de kw 27 3de kw 22 cent per half kilo Stieren goede aanvoer prijzen waren voor tste kwai 30 de kw U 23 3de kwal 22 cent per half kilo Graskalveren redelijk aangevoerd Handel voor alles pnjshoudend 3e Klasse 2e Ljjst No 5981 m z 6981 en No 12143 m z 121 53 VERSCHEIDENHEID Maandagmiddag omstreeks halfzo s reed een losse koetsier eenige vreemdelingen door do omstreken van Rozendaal bij Velp Deze hadden den koetsier oo dronken gemaakt dat hg niet meer in staat was te rgden Op verzoek van den secretaris der gemeente werd hj door eenige politie agenten rnot rjjtaig en al ingerekend De inzittenden hadden den heelen middagf voor de vertering gereden en lieten verder niets meer van zich hoeren Arnh Ct Een ernstig spoorwegongelnk heeft in Engeland plaats geliad in den omtrek van Glasgow Doordat de locomotief van een goederentrein defect was geworden had nabij het station Salkoat eesign stagnatie in den dienst plaata gehad Jnist toen een volle personentrein op weg naar Gla igow het Salt coatstation binnenreed en tot stilstand kwam de meeste passagiers stonden reeds bij de portiers gereed om uit te stappen kwam de express uit Glasgow aansnizen en reed vermoedelijk door verkeerden wisselstand hoven op den stilstaanden trein Wonder boven wonder is er geen enkele passagier gedood maar gewonde zjjn or natuurlijk velen Ontzettend waren do kreten van de tusschen balkon en splinters geklemde mensttlien De beambten van het station werkten met koortsachtigen i ver aan het reddingswerk Het aantal gewonden is 75 waarvan de moeste ernstig BEÏÏRS VAN ROTTERDAM L K H K VRIJDAG 3 AUG Staataleemnqfn PoRTüOAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 i Oblig 3e Serie fr 2600 3 59 UüSLAND Iwang Domhr Obligatien 4 96 AziE Japan Obligatien 1899 4 74 74 Columbia Geconsolidoordo Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24i Premieleeningen bbi siii JiOlen Stad Antwerpen 1887 2V 102V Scheepvaart Maatschappijen PandHolland Gulf Stv Mij 35 Hypotheek Banken Pandb idem idem 4 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Paudb Rotterd Hyph 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelijke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hyph 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewijzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Nod Hypolheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 SpoorviCgleeningen ITALIK Oblig Zuid Italiaansche Spw Mij A 367 Diversen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 mm mmm VAS HtiHtels Costumes Blousen Jupcs Jupons JapooslolTen en Kaïocnen tot ongekend lage prjzen Aft VrjTJS J y lV Burgerlijke Stand GEBOREN 17 Aug Dirkje ouders J Groenendijk en J Peek 19 Maria Margaretha ouders H Hofstede en M M van der Slugs Hendrikus Johannes ouders H J van Munster on N A de Vries Christiaan ouders F Kalmejjer eu C Verkleg Geertrnida Catharina ouders W Pieten en M Boot 21 Pietor ouders P Laurier en G van der Wal Cornelia Wiljielminii ouders D Tuinenburg en J Flnx OVERLEDEN 18 Aug P Steen 78 j 19 G Walthie 6 m E M C LoSage ten Broek ImiSvr van C D Julius 75 j L Frie wed C de Jong 74 j 20 M A T Torhout 2 ra AOVERTEiXTIËiN V De Heer en Mevrouw JONKERMuLLEn betuigen hunnen hartcljjken dank voor de belangstelling bij de geboorte van hunne Dochter ondervonden