Goudsche Courant, vrijdag 24 augustus 1906

Vrijdag Ö4 Augustus 1006 No 10113 45ste Jaargang van de Sigarenfabriek dor Wlrma M UIIjIjKM te Velft mmm muw Sieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken TchfoM t ADVERTENTIEN worden g eplaatst van 1 5 reg els a 50 Oenten iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd Irlrlo u u HS i Ui ga dezer Courant geschiedt da ge lij ks niet uifzoiidniiip van Zon en Feestdagen De rijs jjei drie maanden is 1 25 franco per jiost i ro Atzonilerlijke Nommers V IJ F C Ë N T E N Onnayolgbaar zjn thans door nieuw gevonden toopassingei onze in olieverf getcMIOerde PorIretteH PetutareUogaert Zjj gevei kracht on diepte die namakers nietknnnei bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de echte te ontvangen Geill Prijscourant met een aantal onge vraagde getnigscbrilten p ati op aanvraag Boxtel a BOGABltl Jb Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bij wion modellen tt bezichtigen ryn Aanbevolen Merken VAN Ferwerda Tieman St Kbtèphe Medoc U60 La Rose Ludon Q l Ch tean Malleret O HO Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc O 72 Haut Saaternos 1 35 Witte Bergerac 0 9 Mersteiner 0 72 Rudesheimer 1 08 Oude Roode Portwijn 108 Extra oude Roodc Portwyn 1 4 Oude Witte Portwijn 1 08 Extra oude Witte Pürtwun 1 80 Fine Old Pale Shorj y 099 Goede Madeira 0 90 Madeira Supeiior 1 44 Vermouth c i Torino Dom Btt i iKDi per Liter 1 17 Prtjien netto a contant DEPOT TE GOUDA bij F J J BOON VAN OSTADË Ill Illlllllllllll lliiliilll Illlllil en Metaalpoetseztract merk ROOD KRUIS nit de fabriek van Firma H SARDEMANN te Zevenaar en Emmerik tpatmem ite kroon Verkrijgbaar to Gouda b j R ZANDVOORT M A CATS H ZANDVOOET J S MOSSEL Firma L DE JONG A DROST te Woerden bjj N DE KRÜIJFF uu Het taste onKduiMyuM m Bfc maklulyluM posttnmUel voor Heona en vooral damëe en KlndeiwcfiDeinreite KdeAiipiituiimnC M MUIIerfcCa F Berlle Baiitli Str l4 Menlettegoe niO op naam en fabrlekemerk Vertrylbev b Hiaree WlitiHirt Ie ukoowert laelerlH araierreaent rm QnirHl4a iet bv W Sar nianB Anbip Gimda Drnk van A BRINKMAN Zn HUIS TE HUUR Hcerenbiiis Oosthaven B 88 es Kamers groote Kenken drooge Kelder flinke Tnin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar by PEETER8 Jz Itt Of éaehti tm Imrkirand GEEN UITSTAPJE meer mogelijk zonder ¥ A€ANITIEHAAIIT Geen Vacintiekaart meer bruikbaar zonder den Gids Met een Vacantiekaart der S S door M ooi Nederland Een practisch onmisbaar Reisboek voor Nederland VRAAGT T UW BOEKHANDELAAR PriJ8 40 Cents Uitgave Drukkerij LEVISSON Den Haag Één Gids V honderd plaatsen Alteav onorertroften Prof Dr LieberB welbolceiul iaiOV KBACBT II IZBB Illlnu nbt nut Ftkridiunerli tot voortdurende radicale en lekere genezing van alle uüh de meest hardnekkige enuw Hekten vooral ontstaan dooi afdwalingen op jengdigen leeftud tas genezing van elke zwakte Bleek lacht Benauwdheid Hoofdpyu Migraine Hartklopping Maagpjn I slechte spgavertaring Onvermogen Tmpotenz Pollutione enz Uitvoerige prospeotussen Prijs por e oli a 1 11 ï 11 SV dubbolo eiicli 1 6 Oentnml Dopót Matth v d Vegta Zaltbommo DcpStf M CIdbsn k Co liaUerdam i Happel e Gravenhage Halmmam de Jong J Gzd Rotter an Wclff k Co Oouda on biï alle drogisten DE OOEDKOOPSTE I DE MEEST PRACTISOHE DE MEEST VOLLEDIGE MODEBI AMEM zgn beslist die der Firma WELUOIV XBB LADIES JOVBSAL met minstens drie gratis gel nipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DRESSMAKEB met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OP CHILUBES 8 FASHIONS Kindermodes met vele gratis ge kuipte patronen YBAAGT Vut BoekhandelaarProefnummers Alle met kastel HoU Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zjn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 60 verkrijgbaar bii MILLY SIMONS Den Haag Wild en Gevogelte Van al heden en verder dagelijks versch verkrijgbaar Braadkuikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels T ingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoenders Eeevleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T Q VTTBLINO Poelior Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031 Voor het nieuw op to richten filiaal te tiOHIt l WORDT GEVRAAGD Een beschaafd en ontwikkeld Chef Sollicitanten moeten ziin gehuwd inwoner van Gouda een klein gezin hebben en besl st uiet boven de 36 j i ir zyn I terwijl ziJ zich moeten verbinden geen andere betrekking waar te nomen of andere zaken te doen Het deponeeren van oen borgtocht is vereischt Franco brieven met uitvoerige inlichtingen aan het adres der Firma A HILLKN te Delft VEBKÜOPHUIZEN te Amsterdam Rotterdam Arnhem Delft Den Haag Utrecht Dordrecht Goes Driebergen Haarlem Vlaardingen Zeist Workum Harlingen Schiedam Boesd WERELD SIJCCKS De Wereldberoemde Superior Druivenl or stlioning Kxfract iiiiLïAiifai wordt aanbevolen tegen Bovstaandoening en Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijnihoe st Borstpijti Keelpijn Heeschheid enz MELIANTHE is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in grootte en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederlifnd Frankrijk Duittehhnd Engtland Amerika Ned Indié Oranje Rivier Kolome Transvaal enz UtELlAXvTHE werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond MMLIANWHE in flacons f 0 40 f 0 70 en f 1 MELIANXBE in doezen tabletten f 0 40 en f 0 70 EeAig e fabrikanten H N VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek De Honlngbloem Den Haag Verkrijgbaar bfl Firma WOLFE Co Westhaven 198 Gouda GRENDEL Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 Goada A 130UMAN Moordreek PINK8E Nieuwerkerka d JJeel A N v ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudeaali r A SCBEEB Haaeirecht P W v BOB Oudewater K Ti der HEIJDEN te Reeuwijk P v d SPEK Moereapelle D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARK VAN DER HUSOV Waddingsveen P A uk GBOOT A o JONÜH Oadewato J P KASTELEIN PoUbroekfrdam D BIKKER te Bentchop W tAIISCIIVTriJVCI Laat U niet misleiden door 6d mfoop Het klooster SatictaBaiilo AbdlJ bestaat niet dus Siroop van yeenerlel waarde Het groote aantal zenuwkwalen nn zenv nhooMpijD af tot 4a voorafgaan Is ksaUekenen van Rpopl zl lMnMKberMrto toe trot MnB nog Bt eda Ue ffliddelen door de medlicbs watoMoImp aaDgeweDd Kent aua ten idenwu tüd kSM U er toe dat ilj door het febrnik maken van den eenvon nten weg MuaeMJk laaga d hnld mm pbvilolorUobe ontdekklnc ladun beeft die m bonderd proëfatemlBgen tbftM ovw d gebule wenU verbnldli tarwJJl atT ii DeotaapMHlke krin a boontelSuigitaUlnK wekt t u eMie weldaad blUkt te Ki ii voor 4 aan imarkintaii mÜSnde nMtnuhbeld Dom MiiMswf la olta TOBden door den Kewesen OfBoler vut SesmdbaU Dr B naa VtrflteKnam te YUsboJM b benwt da on dervindlng opgedaan In e M BO Jartge praktdfk M r waaaohlac van ha h rd nm ml per dar worden dnnrt ec Hhlli teBiioff n jMir d Inrid dddeinUk uu h leaawIcMtei mednvedeeKI Het deie leneeavttce werden werkelijk tchltterMide ranltatau vwknffM en lU maakU looveel flpganKi dat van een deor den nltvindar g aolinvMi weritJ OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE Urs voorkamlng nanezlng Dlnnea korten tijd rredH de üle drnk verBrheneii Ih Dit boekje bevat niet aUen vor het rn M twbllek veretaaBbai vrrklurinefin omtiwit h rt we ii dfi njduwere therapie en da daameda nolfi In wanhopkn gnvnl n vnikrewm uitweiklUB nmar ook vindt men daarin wstenaahapnelijk ar bniidelinKPii uilü m Ilaehc blmleii dieaan dM eoneoBwijBe gewild zün leomede afacbn tal van getnijfHoluilteii van booKficplaaUte gsnenxl niid ir ii ouO r welkn P ntire mti dr tan ia polykllnlsk ta rarijt rus no i smoal 10 tUMgreliflr mad dr prakltietrsnd gBiweehesr aa tlnnlaaa gsitlolil do Charanton SanJUIsralh Dr Oohn ta StstUn Broitmann mad dr arrDfld arti Dr P Foreitler genegihoir dirsoteur va het tiospitani Is Agen Seheliwsik Dr Solwlni haata lad Ems Dorsal msd dr geNssiheer dlrfeuteur dsr galvane thBrapBuliaohB Inrlobtlng vaar taauwlilda rus SI Honoré 334 Consul van Aiehanbaoh msd dr ts Corfu Dr Birjbach arroid arta da Zlr llQbï rit JeoM n i dr ts Waenen Dr C Bonoivsl Is La farnèra Eurs 1 vor das DaiiasU Caalr t dn Santé in Franknlk en vele underan ïfiS Jïï Aan allen wier enawBCHfel meer of minder MMnfedaon l of mik Borensaaade aeuntvaehtlKlield lijden waEuvan de kentaekeaei alju oliroalaflha Hoofdpijn mioralnD lobBla hoofïpl n bloBdandrang gfooiifcrlkkatliaarbeJd B aeodhe HapAtoaalteM Dahsmatljka nat a onbehageUJka ta itard verder alle ifekNi dl ioor beroerte getreAu wmém mmot Uidm aan de gevolgen daanttn leoala verlanmlngaa onvsrvogM tol af akel iwire toagMl awalelflk tMikaa iHpMd ar gewHotriaa mat aartdurende pHn plaatsall ka iwakta voriwmkkfn ran fahaaft oêl m il reeda onder geneeaknülM behandeling geveest iljn naar door de bekeaA ml3da ea li antliOBdlogMn aa kondwateËkimr wrijven ele t l eJ L S J J Jt L gevoadaa gevoadaa hebben ef eaa mü deteel alil eoorofl lMtvoaaB lUdor hêbVenTen tenriötts IJ die vrê B cwoeïeii T r benerto iXsr M MriMeM MMM ook uo 0K li n mam i parsonan die veal iMt bal boafd waHcen en geeRMIJke nMUe wUlaa v geraden Kloh het bOTMi femialde werkje a enden wordt door AuMitvrdnro door SI LRBAN ék Vn FR vnii KANTBV KOT FF XpotMMr Korto BOoMvag L 7 I OimV A roitTOV Oudegracht bij de Oaaidbmg r H gfeoni t lvinedi 011 1 1 p ti iitoonHtelllng is de l r WelHBi Kn aobf Q mw M I JnrU Bset do Kilvrrvn Hf dKllht hekrM d Rotter lBm F K v i icrföi a ADYEETEITIÏN in aUe Couranten worden aang enomen door het Advcricntic Bureau van A BÜIMKMAIV mON SSt Patent H stollen nmtiirp Inintrln nitiUci DU ilüig rnt üicktnrctni Warnung I er ffrogM JBirfoli m imiri Fattmt H StaUen ëmingen lui Mm m nrteUiAim werttUogen NacïMhniHngem geéttm Vu ttuft dther umri atela acltnrfen H SttUan mrimim utrect xIk ki tolelm tltmliviiliiiit ma tÊttér flUtt fle Mbmflmdj uatMutt M as IVaMWc w Ze wn ne HttiiMf taM ritmiuu i k isgfai g InuICHTINGRN WEIKE GEVAAR bCHADE OF HINDER KUNNLN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA üeiien art 8 der HINDERWET Doen tiï weten Dat zij vergunning hebben verleend aan de Directie der Plateelbakkerij iZuidHolland en hare rechtverkrijgenden tot het uitbreiden harer fabriek door bijplaatsiitj van een oven in het perceel aan de Raam wijk O No 312 kadastraal bekend sectie D No 2254 E Arends en zijne rechtrerkrijgenden tot het uitbreiden zijner koek banket en beschuitbakkerij door plaatsing van een gasmotor van 3 P K in het perceel aan de Gouwe wijk C no 8ia kadastraal 6eHend sectie B no 2053 GOUDA den 23 Augustus 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER üulteDiaHdscb Overzicbl Berichten nit Riga geven oen ornsligen blik op den toestand in de Ooslzeeprovincien van Rusland De verslechtering van den toestand die tegen den herlst verwacht werd is reeds gekomen De bladen Uit Lijfland on Koerland maken melding van 25 roofaanvallen sedert Zaterdag Koevers hebben in den nacht van Maandag op Dinsdag de badplaats Majorenkol bö Riga overvallen in het Casino werd 900 Roebel buit gemaakt Daarna drongen zy een villa binnen en persten onder bedreiging den bewoners eenige honderden Roebels al Toen zö dit huis verlieten ontmoetten zij twee gewapenden en wierpen dynamict bomraen naar hen Door de ontploffing werden verschillende personen gekwetst een vuurgevecht ontstond waarbg een der badgasten gedood vele anderen gewond werden De roevers ontsnapten in de duisternis Ook in andere badplaatsen werden roofaanvallen uitgevoerd de Rassen verlaten het strand en zoeken schuilplaatsen in het binnenland Behalve deze manier om revolutie te maken een manier die alle verschijnselen van anarchie vertoont begint in verschillende plaatsen de zucht tot werkstaken zich weer te openbaren Vooral in Polen In Warschan rjjden al dagen lang geen tramwagens Üit vrees voor de terroristen wagen nieuw aangenomen wagenvoer I FEUiLLETOX LEVENSSTRIJD 37 Frans van het oogenblik af dat je landgenooten hier voor je stonden wist ik dat je hen ten slotte voor je eigen speculatie zendt waarschuwen maar dat je hen zondt aanbevelen aan een concurreerende maatschappij waarop Jenkins zoo gebeten is dat heb ik zeker niet kunnen denken en daarvóór zon ik je ook wel willen omarmen I Haar Sandow wees de beloofde omhelzing a en sloot zgn dochter aan de borst ter B hji zei met een van aandoening nog Irillenda stem Je weet niet wat Gustaaf je heeft gedaan mgii kind je weet niet wat dit nor je vader nog kosten kan I Van dit oogenblik af is Jenkins mgn onverzoeniyke vgand die uiet rusten zal voordat hg me beeft vernietigd Ik heb me na geheel aan zgn willekeur overgegeven 1 Welnu werp dan de heele geschiedenis overboord en kom met ons mee naar Duitschland I riep Gustaaf Waarom zondt ge je hier door een bende schurken laten kwellen en ringelooren terwijl je In Daltseb ders het niet te rijden Het aantal stakende labrieksarboiders bedraagt in Warschau thans 4000 Een statistiekje van officieele zijde uitgegeven meldt In de afgeloopen week werden in Rusland 72 moorden gepleegd op politieke personen 42 ambtenaren werden ernstig gewond Verder werden 120 bommen gevonden 12 geheime drukkerijen ontdekt 13 staatsbrandewijnwinkels en 18 staatskassen geplunderd waarbij 21 ambtenaren gedood ol gewond werden Om politieke redenen werden 276 personen gevangen genomen Statistieken kunnen soms welsprekender zgn dan lange redeneeringen üit Weenen komt het bericht dat de oudminister van oorlog der OostenrijkschHongaarscbe monarchie generaal ven Kriegbammer overleden is Negen jaar lang is Krieghammer minister geweest en in dien tijd was hij zeker een der minst beminde personen in de monarchie Zijn raw optreden zg n kortheid en zgn autoriteits gevoel hadden hem al spoedig vervreemd van den hoogst bekwamen chef van den generalen staf baron Beek Hnn vijandschap liep zoo hoog dat Beek den minister uitdaagde Maar die vgandschap had ook grooten invloed op da ontwikkeling van het leger Onder de officieren hoerschte ontevredenheid wegens d e slechte bevordering want Krieghammer liet da oude generaals vergrijzen in den dienst Hij kon niet besluiten zich van ben te scheiden Ook op andere belangrijke punten kon hij geen besluit nemen daar hij niet wenschte de adviezen op te volgen van den chef van den stat en tegen diens advies niet wilde handelen Zoo bleef gedurende ziJn geheele bestnnr de vraag der nieuwe veldbatterijen onopgelost Ziju opvolger von Pittreich heeft in de laatste drie jaren onder voel moeilijker omstandigheden veel meer afgedaan dan Krieghammer in negen jaren De manoeuvres van de Dnitsche vloot zullen dit jaar zeer belangrijk zgn Tot 12 September zullen allerlei oefeningen in de Noordzee worden gehouden waarbg alle seinposten die voor oorlogstijd moeten dienen bezet zullen zjjn De torpedobooten zullen in volle zee voortdurend aanvallen op pantserschepen doen Op 12 September worden de bezettingen van Helgoland en Kuxhaven in oorlogstoe land kalm en gelukkig kunt leven Ontbind de firma ook al zon je dat op een belangrgk verlies to staan komen je bent in elk geval nog rgk genoeg voor Duitschland en bezigheid zult ge bg ons evengoed kunnen vinden Wat zon je van me willen P riep Sandow onwillig uit Precies hetzelfde wat je van mg verlangde toen je me naar hier riep En ik geloof dat het per slot van rekening t best is de zaak om te keeren Kgk eens hoe Frieda s gelaat verhelderd bö de gedachte aan het vaderland I Zg zal natunrlgk niet meer de zgde van haar vader verlaten waar hg ook mocht blijven maar je zondt het hier knnnen ondervinden dat ze den een of anderen dag aan het heimwee sterft Gastaaf had verstandigerwgs den krachtigsten hefboom in werking gebracht Sandow keek geheel verschrikt zyn dochter aan wier oogen schitterden als men van den terugkeer naar het vaderland sprak en die na gelaten bet hoofd boog Kom Jessy zei Gustaaf den arm zgnor verloofde nemend We znllen hen alleen laten Ik moet je nog uitvoerig alles vertellen want ik merk dat je nog niet veel van de heele geschiedenis begrypt bovendien gevoel ik dringend behoefte om 1 me nog eens door je te laten bewonderen stagd gebracht De zeeogrlog zal van dan af meer om en hg den mond van de Elbe gevoerd wordeu en de Keizer komt van de logermanoeuvres in Silezië op het oorlogsterrein aan De 13de en Ude September ziJn groote matoeavre dagen De gevechten zullen op die dagen voornamelijk tnsschen Helgoland en den mond van de Elbe tot aan de reede van Kuxhaven geleverd worden Er nemen 81 oorlogdvaartnigen aan deel het grootste aantal dat nog ooit bg Dnitsche vlootoeleningen is gebruikt In de Londensche City ging eergister op gezag van Renter s agentschap het gerucht dat dr Jameson de eerste minister van do Kaapkolonie naar Engeland ontboden was om over dringende zaken te spreken en dat hij waarschijnlijk zoodra de parlementszittiug in Kaapstad gesloten zou zü naar Engeland zou komen om er een paar wektn te blijven B een navraag aan het departement van koloniën zeide de particuliere secretaris vnu Lord Elgin die zich met vacantie in Schotland bevindt Voor zoover mij bekend is werd Jameson niet ontboden wegens eenige zaak die met het bestaot der kolonie samenhangt Indien do minliiter hier ware zou ik het hem eerst vragen voordW ik u antwoordde maar ik geloof niet dat zulk een buitengewone stap als het ontbieden van den eersten minister der kolouie zou zgn gedaan zonder dal wij er iets van gehoord hadden Wellicht is Jameson echter naar Londen geroepen als directeur der de Beers Diamand Company door den Raad van Bestuur in verband met de zaak der inkomstenbelasting die van deze maatschappij geeischt wordt Zooals bekend is is Jameson ook directeur van de Chartered Company Aan het kantoor dier maatschappg werd medegedeeld dat Jameson binnenkort te Londen verwacht wordt Zoodat Londen dus toch het voordeel hebben zal binnenkort den Leander die nog altoos geen Hero gebleken is in de Cily te zien Terwijl te Worcester hel onderzoek voortduurt naar de onregelmatigheden die er by de laatste verkiezing voorgevallen zjjn er is daar bljjkens de getuigenissen lustig met geld gewerkt om stemmen te koopen vindt de Tribune het den geschikten tjjd om aan de hand van een boekje van C B Buiton over Electioneering Up to Dat he ft me gisteren buitengewoon veel goed gedaan Hg trok haar met zich voort vader en dochter alleen latend Frieda had geen nadere verklaring noodig evenals Jessy zg had den samenhang al lang geraden Ze viyde zich dicht tegen haar vader aan en zei op een toon van innige teederheid Ik wist het reeds lang sedert het oogenblik dat we daar samen aan de zee stonden dat n niet willens en wetens iemand in het verderf zondt kunnen storten Sandow keek haar lang en diep in de donkere oogen welke nu straalden van teedere bewondering Neen myn kind zei hg zacht Ik heb t niet kunnen doen en wat er nu nogkomt dat zullen we ook dragen Intnsschen liepen Gustaaf en Jessy arm in arm door den tuin doch hun gesprek was in den aanvang heel ernstig Hy had haar alles verteld zooveel mogelgk het gedrag van zgn broer vergoeiykend dien hj voorstelde als het slachtoffer van bedrog en valsehe voorspiegelingen Toen Gustaaf zyn verhaal geëindigd had zei Jessy haastig Gnstaaf wanneer ook mön vermogen mede in de zaak betrokken is dan spreekt het vanzelf dat wg het zoolang ter beschikking van je broer laten tot hy het noodig Date de verkiezingen zooals zjj tegenwoordig toegaan te schrijveo over oneerlgkheid bjj verkiezingen Wat het nauwgezette onderzoek van Boxtod aaa het licht brengt zegt bet groote liberale blad zal zeker de meeste Ëngelschen die meenen dat de slechte prakti lcen slechts in enkele districten voorkomen rerbazen Algemeen worden de wetten die voor de zuiverheid der verkiezingen moeten waken overtreden En aangezien niet alle rechters wgnneer zjj over de geldighsid Tan een verkiezing moeten besliasea eerbied roor hare bepalingen weten af te dwingen komt men er steeds minder toe de miibrniksn au te geven en woekert het kwaad voort Een van de vele euvelen is de dwang die er nog altyd op de kiezers wordt nitgeoefend In de stad en op het land dreigt menigwerf een arbeider of bediende ontalag wanneer hy anders stemt dan zi n werkgever verlangt Een pachter wordt Tan zijn land gezet een winkelier wordt de klandfiie opgezegd eni Znike dingen komen telkena voor Op vele dorpen gelooft men nl t dat da stemming geheim is en als daar de landheer een paar van zgn trawanten bü da stembus opstelt begrgpen de boeren en arbeiders hoe ze moeten stemmen Dan is er het kwaad dat de candidatan groote sommen gelda beatatlen om in Aa gnnst te komen De wet sehrjjfl wel een maximum van verkiezingsuitgaven roor maar in werkelgkheid worden die verre overschreden In Engeland is t veel t gebruik dat iemand al jaren voor een verkiezing als candidaat geldt en dan in het district de beurs wgd open houdt roor allerlei lieldadigheidsinstellingen feesten wedstrgden bazaars vereenigingen enz Meest is t aan conservatieue zgde dat men de slechte verkiezingspraktgken opmerkt Bg de laatste verkiezing heeft men gezien dat vele plattelandsdistricten tegen de maatschappelgka dwingelandg van de conservatieve heeren in opstand zyn gekomen Dit is een verschgnsel dat hoop op betenobap geeft zegt de Tribune en een ander is de opkomst der aibeidersparty Door kon beginselen zoowel als door hnn armoede kannen de candidaten van die party niet de gegkte manieren der ryke candidaten en partymannen volgen Verder verwacht Baxton verbetering van eenige maatregelen die by opnoemt Vooreerst zou hj op den dag der verkiezing alle drankgelegenheden gesloten willen hebben Dan zon het trakteeren voor een goed deel van de baan ziJn Ook moest het een candidaat verboden zyn stemmen te gaan werven onder zgn pachters of arbeiders De verkiezingsuitgaven moesten scherper denkt te hebben Je vermogen ia geheel bniten spel gebleven beweerde Gnstaaf Wat Fransook moge geweest zyn als specnlant als voogd was hy de nauwgezetheid zelve Hy heeft het testament van je vader volkonen geëerbiedigd Je bent en biyft nn eewuaaleen rgke erfgename Jessy daar is nietsaan te veranderen maar ik ben vast besloten je ondanks deze betreorenswaardiga omstandigheid toch te tronwen en wel binnen vier weken Dat is onmogelgk meende Jessy Er zgn nog zoovele zaken te regelen en daartoe is die tyd nu veel te kort Ik zie er volstrekt niets in verklaarde Gustaaf De flnancieele kwestie zal mjju broer wel regelen al het andere kan binnen den gestelden tgd heel gemakkelgk gebearen In Amerika gaat alles met stoom het specnleeren het ryk worden hot leven en sterven zelfs Ik heb op dit gebrnik niets tegen omdat hst ook tot het trouwen kan uitgestrekt worden en daarom verlang ik als je aanstaande tyran dat je binnen vier weken mgn vrouw wordt Slot volgt r