Goudsche Courant, vrijdag 24 augustus 1906

i Do Italiaansche genie offlicier Cala mari die er op nit is gegaan met eenige duikers he ft gunstig gerapporteerd over de mogelgkhefp om de rots van Bljos Hormigas d aap Pi s do dynamiet t 116 833 998 1263 1829 1916 2383 2692 2749 96 2932 3000 3306 Donrl l 7 ï het Doorluchtig Episcopaat van Nederland aan den secretans generaal der Internationale vereeniging Vrede teDtoonstelIing modega deeld dat ijn Doorlnchtige Hoogwaardig nagegaan het leenen van rjjtnigen tet vervoer van kiezers verboden wprdon Minister Clemencean heeft aan de prelectcn een rondschrijven gericht over de toepassing van de wetten op de geesteiyke orden en kloosterscholen Het is roy ter oore gekomen schrijlt de minister dat een groot aantal inrichtingen van geestelijk orden gesloten o opgeheven krachtens de wet van 7 Jnli 1904 onwettig i n blijven voortbestaan of weer ziJn opgericht hetzij onder den scbifn van haar geestelijk karakter verloren te hebben hettii zelfs zonder dieo scliijn Verscheiden van deze verboden inrichtingen zonden voortgaan met het geven ran onderwijs en dat mag niet langer worden toegelaten Wel is waar he t de amnestiewet van dezen zomer amnestie verleend voor alle wandbedrijvon en overtreding waartegen voornoemde wetten straf bedreigen maar dat geldt alleen maar voor de straffen die vA6r 12 Jali den datnm der amnestiewet z n nitgesproken Kr volgt volstrekt niet nit de verleening der amnestie dat de onwettige toestand ongestraft mag voortduren Integendeel jnist aar het voortgezette wanbedrijven betreft ligt in de vergevingsgezindheid door den wetgever betoond voor het verleden opgesloten dat voor het heden en voor de toekomst de wet stipt moet worden nagekomen De minister verzoekt den prefect een lii st te laten opmaken van alle inrichtingen die ondanks het verbod toch nog voortbeat8a i ook dê bijzondere tcholtn die o n ds localen waar z huizen en om bet onderwijzend personeel in waarheid een voortzetting ziJn van de verdwenen kloosterscholen Minister Clemencean verlangt dat de prefecten hem op de hoogte honden met de vervolgingen die de jastitie instelt tegen de sebnldigen en met het verloop van de strafprocessen Den prefect wordt op het hart gedrnkt toe te zien dat de wetten worden nagekomen en als er termen voor zijn terstond het openbaar ministerie te waarschuwen If l S Verspreide Berichten Frikkbue I Een corrospondent van het Oiornale d Italil heeft de meening van den ond president Loubet over de encycliek gevraagd Deze heeft zich evenwel verontschnldigd Hjj oordeelt blijkbaar dat een voormalig president zich volstrekt niet meer over staatszaken uitlaten mag dan een in functie De Parijsche politie heeft gisternacht op de boulevards weer eens opruiming gehouden niet minder daa 60 zwervers zgn er opgepikt Oeneraal Mercier de oud minister van oorlog bekend nit de Dreyfuszaak is te Vichy van zgn portefeuille beroofd met 300 francs Gelukkig zat er geen stuk van het geheime dossier in DciTscHUim De Srma Krupp ie Essen sticht een coöperatieve bakkerij haar werklieden waarin 100 menschen onder wie 70 bakkers werk zullen vinden Er komen 43 ovens De Eugelsche minister van oorlog komt 29 Augustus aan om de keizermanoeuvres biJ te wonen Prinses Eugene Murat heeft naar uit Mttnchen gemeld wordt ter plaatse waar haar echtgenoot den dood vond biJ een antooageluk een stuk grond gekocht waarop zg een herinneringskapel zal stichten EsaEi AaD Dr Jameson de premier van de Kaapkolonie is voor dringende zakt n naar Engeland geroepen Een statistiek van het ministerie van koophandel wgst uit dat in 31 jaar van 1878 tot 1904 op 36 millioen spoorwegreizigers slechts één gedood u en op 1 127 461 reizigers één gewond De spoorweg is dos niet zoo gevaarlijk als man vaak denkt Spanjü Gisteren heeft de rechter van instructie het dossier aangaande den bomaanslag op het koninklijk paar aan den minister van jnstitie overhandigd De minister zond het aan den procureur generaal om het proces te beginnen Italië Man zeide dat pastoor Murri het hoofd der Christendemocraten voornemens was met een manifest op de encycliek des pau sen waarbij i politieke richting Veroordeeld werd te antwoorden Naar het thans heet heeft het Vaticaan hem laten weten dat canonieke maatregelen tegen hem genomen zouden worden indien hij op eenigerlei wijze protesteoïde Emlasd Ha 2 September Men do autoriteiten der gouvernementen en steden in Bniland voorschriften ontvangen betreffende de regeling der doema verkioziogen Deze verkiezi igen zullen das zeer waarschijnlijk in September plaats hebben De politie te Warschan heeft 25p fsonen aangehouden verdacht van deelneming aan den aanslag van Zaterdag De toestand van den gonvernenr wordt slechter men vreest verlamming Op de 63 burgers in de slachting van Woensdag 1 1 gedood zijn 45 Joden Op de 6 aangehouden anarchisten wegens aanslagen togen politieagenten gevat zijn 4 Joden BALKASSliTES De ministeraad van gulden toegestaan vo slachtoffers dor Macedoi den bonw van tijdelij van onderdak beroofde lofia he ft 250 000 de Balgaarsche icfie onlusten Voor verblijven van de Heken te Ahchiaio stond hg 100 000 gniderfltoe e Sofia is terngge nd de betrekkingen e Bnlgaarsche troe ncentreerd zoodra l ornstig ziok word jcha het hïofd dan zal BuigoWje zich ten los te jmaken De Grieksche gezant roepen Breekt Grieken met Bulgarije af Naar het heet waren pen aan de grenzen ge de sultan van Turkjje verklaard Als de padij ook komt neer te leggei zeker van Turkije tri De kat lieke kiesvlreeili lng te Haarlem steldd tot candida kt voor de Staten den heer E L de Wall Malefijt te Overveen j 1 = jvwriiifngde Berichten Men meldt nit Leiden Door déin waarnemebdeii bèrgemeefier is naar aanleiding van de optoopjes eerlfstermiddag en eergisteravond bejiaald t samenscljolingen of bijeenkomsten vanlmeer dsn viji persoqen op da openbare stfialVtzÜn verbodin Niettemin was het gisterairond op de Haven Heerengracht en aangrenzende straten weer bijzonder woelig hoewel de stakende timmerlieden zich zalf niet vertoonden Dip commissaris van politie van zi n verlof teruggekeerd benevens de hoofdinspecteur en inspecteurs en vele agenten waren in het politiehnis aan de Haven aanwezig Een zevental artilleristen en drie man bereden politie hielden schoone baan en dreven elke samenscholing onmiddellijk uiteen Eeri enkele maal maakten eenige agenten een charge waardoor er nog al klappen met den gummistok vielen Het gerucht loopt dat do burgemeester die tot 5 September a s met verlof buiten de stad zon toeven in do gemeente zal terugkeeren vooral ook omdat de oudste wethouder de heer H C Jnta ongesteld is Eergisteren is t gebeurd op den Zeedijk te Amsterdam Hij de matroos in actieve dienst was uit passagieren liep te slenteren van de eene kroeg naar de andere Totdat ie een anderen krijgsmakker ontmoette Toen vroolijkte ons Jantje heelemaal op en met den oudmatroos thans rustend burger die ook wel wou werd de dienst voortgezet Veel borrels dronken ze samen en toen werd de matroos die uit was en alles betaalde intiem tegen zijn teruggevonden vriend Hy vertelde van alles ook dat zgn rgwiel zoolang in een café in de buurt stond Toen ze s morgens wakker werden in het logement waar ze gelogeerd hadden moest de burgervriend even weg Hg is naar het café gegaan en heeft de dets opgehaald en is er spoorloos mee verdwenen Zooveel ondank kon de matroos in actieve dienst niet verdragen En terwijl de burgermatroos op de gestolen karos peddelde marcheerde Janmaat naar het politiebureau om met knoopen zich te beklagen over zoovoel vriendschap Tel Door de Berlijnsche Vereeniging tot bescherming van dieren werd dezer dagen een inspectrice aangesteld wier werk zich bepaalt tot het vcrieenen van hulp aan verongelnkte honden Wordt büvoorbeeld een hond overreden dan telefoneert men naar de standplaats der dame die in den korst mogeIgken tgd met verbaudkistje enz ter plaatse vorschynt De vorige week behandelde zij 14 verongelukte honden Ned Sport Het gerechtshof bevestigde heden het vennis der rechtbank alhier waarbg de 22 jarige varonsgezel A W L alhier was veroordeeld tot 3 joron gevangenisstraf wegens diefstal van een paard uit een weide onder Ryawgk Mr J F Tersteeven had voor dezen reeds by herhaling veroordeelden beklaagde die destijds door deskundigen wel als toerekenbaaa maar toch als een minderwaardig per soon wat verstandelgke ontwikkeling betreft vermindering van straf bepleit Nog bevestigde het hof het vonnis der rechtbank waarbö de timmerman N N G alhier wegens diefstal o a van oen pakjo vglen tot 4 maanden gevangenisstraf werd veroordeeld Door de politie te Vlaardingen is bg aankomst van een Scheveningschen logger de scheepsjongen aangehouden en naar do ouderlijke woning to Rotterdam gebracht De jongen had aangemonsterd en zonder de toestemming van zijn onderi een reis ter haringvisscgerg meegemaakt Een autom tfeiel waarin de Egyptische prins Ikrahim i Mohammed een neef tVan den kliedive ii zat is te Bernay bg bet ovofsteken vaiiwen spoorweg Parga Cherhourg door ee locomotief verbrgzeld De teslunrder werj gedood on do prins doode gk gewond laten springen irio datr deL bbep ini de l a ite leds I i8 schepel such Detttaliaanscle e ksrots zoo sp e ig al men wee is de Augustus vergaon en zestien ja en daar nu te pletter op geloopen geeriog zal nu die oogi mogeiyk doen opruimen 1 + V üit Haarlpmi ermeer me dt men lfi Een treurig i ngeval heeft er maats ilfehad met dB vrtuwf van den ti beidffr Bosj wo nende op de A j rin dgk i hie t Ziende dat Éaar patrob umstel in bram stond snelde zdtoe oi dijlvlam nen tedoo ven wat haarl gelnk i paar ongelukliii raakten hierbg i hare kleeréif in brand 0 haar hulpgesohijeenw uSneljjpn dadeiyk buren te hulp die hsar gl amen en inKanaal zetten Met zware brandwonden overdekt Isa vpiit brande kleeron werd ze nit het water g haald on in huis gebracht waarna mefi dadelijk geneeskundige hulp haalde Wg die niet aanwezig was besloot nlen do on i gelukkige vrouw te vervoeren nair het ziekenhuis te Amsterdam Haar toestand is hopeloos Begieten en verpotten Het begieten van planten in potten hangt in de eerste plaats van de temperatuur af dat men in den winter uiterst zuinig moet begieten en in den zomer veel zal ieder gemakkelijk begrgpen In don winter begiete men bg voorkeur op den middag en in den zomer s avonds Is de groei sterk dan dient meer gegoten te worden Is de pot te vol geworteld dan kan men zulks gemakkelgk nagaan door de plant met de kluit nit den pot te lichten men legt daartoe de vlakke hand van boven over den pot zoo dat de stengel der plant tusschen wgs en middelvinger komt en keert nu den pot om door een weinig met den bovenrand van den pot ergens tegen te stoeten laat de kluit gemakkelgk los Moet een grootere pot gebruikt worden dan plaatse men de kluit zonder dien los te maken of te beschadigen voorzichtig over en vult tevoren den nieuwen pot ongeveer voor een derde met losse aarde na eenige scherven of steentjes onder in te hebben gelegd de ruimte tusschen de kluit en den wand van den nieuwen pot vuile men eveneens met losse aarde Is de aarde dermate uitgedroogd dat de plant slap gew den is dan zet men den pot in een enmer lauw water en laat ze daarin een kwartier staan in de meeste gevallen zal dan de plant zich in korten tgd weer herstellen Een der passagiers van de Amsterdam de gestrande Harwichboot meldt aan het Hbl Een jong Engelschman die op den voorsteven stond meldde ons dat de mist zoo dicht was dat hy op 40 yards afstand niets van het licht zag toen eensklaps een glgdend knarsend geluid toonde dat het schip vastgeloopen was De beste orde werd gehandhaafd Een sloep werd uitgozonden ojh hulp en een viertal kleine sleepbooten omringden drabetgroote schip Toen kwam nit zee de Clacton een groote stoomboot opdagen die aan zg kwam en passagiers en bagage overnam zoadat met slechts drie uur oponthoud het onheil voor de passagiers goed afliep De gezagvoerder van do Amsterdam is bekend om zgn zeemanschap en voorzichtigheid De boot stoomde zoo langzaam mogeiyk door den mist daardoor werd ze met zwakke kracht op de steenen gezet Den geheelen nacht had de misthoorn gebalkt want er was zware mist op zee Wg vertrouwen dat de Amsterdam spoedig weder vlot zal worden gemaakt en weoschen te getuigen dat door den gazagroerdtr ds delgk al het mogeiyke gedaan werd om het onheil aan de passagiers zoo weinig onaangenaam mogelgk te maken De sleepbooten Clacton Eozenburg Rotterdam en Pernis zgn er heden niet in geslaagd mot hoog ty do Harwichboot Amster dam van het Noorderhoofd af te halen Zy hebben haar pogingen gestaakt en zullen het morgenochtend opnieuw beproeven Alleen heeft de sleepboot Rotterdam een deel der lading van bet vas zittend schip overgenomen rt De Brahmannen de helderziende hebben thans afgedaan al hun voorspeBingsn en uitspraken hebbin tot niets geleid Nu heeft men met een uitgebongerden hyena getracht het Igk van den Franschen priester Delarne op te sporen Allereerst is het dier gebracht naar de iplaats waar het rywiel van d p pastoor gevonden is doch eenmaal in vrijheid gesteld maakte het niet de minste beweging om tegaan snuffelen Doorop ging t weer verder naar Chaio SaintMars doch ook daaf Aa het dierniet te bewegeil eenige onderzoekingen te doen 1 Men schrgft uit Sittard d d 21 dezer Een fletsdief liep hedtinna iddag in de val De inspecteur vnn politie Lommei bevond zich juibt in civiel in t magazgn van een rywielhandelaar te Jiezer stede toen aldaar een fijn gekleede ipgoheer meihandkoffertje nnar do matste mode verscheen en een nieuw rhwiel to koop aanbood v bor f 20 Dit l am dp chefj erdacht voor te imeer toen og eeniitweeda mgnheer binnentrad m oiltFent i a ve koop mede Wilde onder findel4n Daat ecbwr de houdepivan de flets een fvoldoenSp inliJihtingen konilven over do herkomst v n de ipets werd li in g iekend en in arros geb acht Het b irde in ons stadje niet weinig ilopzien tqen leze beide chique mgnheOfpn dt houder van het rgwiel aan eene hand geboeid en in de andeis de flets door de str ten der stad gevankelgk werden weggebrdibt Hedenavond werd de vermoedolgke rgwieldief reeds ge vankelgk naar Maastricht getransporteerd Men meldt uit Amsterdam Gistereumorgen om jbalf twaalf is er een felle brand oitgebrokwf in de oliokokerg van de lakfabriek der fi a Sohoeler en Verscbnur voorheen Kelffir aan den Haarlemmerweg alhier De oMekOkerg een steenen gebouwtje met ijzerenji dak brandde nit en 500 kg olie ging verloren 15 vaten terpentyu konden gered Worden Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor De werklieden die meenden dat de olie van minder goede qualiteit was en voor ontbranding vreesden vroegen het oordeel van hun patroon en deze zag onmiddeliyk dat er gevaar dreigde waarom hg de werkplaats deed ontruimen Naar wg vernamen is de fabriek twee jaar geleden eveueans door brand geteisterd Do brandweer was mst veel materiaal ter plaatse Ees stoomspuit moest water geven Daar is verleden week te utrecht aldus de O Ct iets gebeurd dat wa niet onvermeld mogen laten s Ochtends om 10 uur bevonden zich in het Stedeiyk Ziekenhui S alhier da Igken van twee personen een katholiek en een protestant Beiden zooden ter aarde worden besteld De familie van den overledene woonde de ceremooifin in de kapel bg Vervolgens had de teraardebestelling plaats Nauwelgks was deze afgedaan of er kwam van het Zie kanhnis bericht dat men het verkeerde Igk had meegenomen de protestant lag op de katholieke begraafplaats begraven Onmiddellgk werd de kist weer omhoog gehaald de familie werd verzocht op de begraafplaats wat te wachten terwgl inmiddels naar het ziekenhuis word teruggeredan om de Igkeo te verwisselen Toen kon de familie voor den tweeden keer de begrafenis bgwonen thans van den katholieken dooda De misthoorn geschiedenis Naar aanleiding van de bekende quaestie omtrent den kinderspeeltnin in den Dierentuin te s Gravanhaga waarin da naam van dr Bredins directeur van het Eaninklgk Kabinet van schildergen aldaar gemengd is deelt dr Bredius als de juiste toedracht der zaak mede dat twee vrouwen Igdende zgn door dien volgens hem zéér bindarlgken speeltuin Baida dames zgn zeer gehecht aan hare woning en kunnen zich niet voorstellen dia te moeten verlaten Zg zgn teer ouder den indruk ran het geval De eene is daarby ziek en verjaagd van haar rustig balkon waar zg lag te heratellsn Toen heeft dr Bredius deelt by verder mede alias gedaan om den Dierentuin te bewegen dien speeltuin te verleggen daar hy den tuin groot genoeg acht Merrouw V d E heeft ta vergeefs een aanzianiyk bedrag aangeboden verzekert dr Bredius om de kosten van dat verleggen ta vargoidao Duma haeft dr B da satoritaitM geraadpleegd doch moest steeds hoeren dat daar niets aan te doen is dat de Dierentuin het recht beeft dien speeltuin daar te hebben en dat er geen Verordening bestaat die bet verbiedt Toen bleef hem zegt hg niet anders over dan proefondartindeiyk aan te toonen dat men hier ter stede met vaal geluid elkaar het leven ongestraft ondragelgk mag maken en dat het hOog tgd wordt hieraan een eind te maken Dr Bredius gunt aldus deelde hg mede kinderen van harte alken pret elk genoegen maar het mag z i anderen niet bon rust hnnne gezondheid kosten Hg wees er nog ofi dat als nien een motor in zgn tuin wil jplaatsen men daartoe de toestemming zyn r bnren uoodig heeft En id verband biern ede acht jij het gegil en geschreeuw van honderden joelende kin I deren den haaien zonierdag 4üor veel hindarlgker waaraan dr Breainiji de vraag verbindt of de Die ntuin diJi speeltuin mocht aanleggen vlhk naast dl huizen der buren zonder eerst bun toenemming tevragen De heor Bredius hdeft don Dierentuin in do gelegenheid geatelfl voorgmd van den misthoorn verlost te i raken m verklaarde dat het van de instelling afbaügt die gplegenlieid niet te laten vooi i an Is dit niet het geval d an is hg vodHemens ook aanstaanden zomer dat i strament er aan te doen herinneren dat hier iW recht werd gepleegd Te Klosternonburg Kierling N der Oostenrgk 1 heeft het zestienjarig dienstmeisje Mirie Oeleeh een allei brutalilsten aanslag op haar meesteres geplefgd omdat deze haar wegens nalatigheid mot wegzenlitig had go dréigd Zg nam voor de uitvoerpg van haar wAakplan nit een kast 21 gel on geweerpatronen weg en legde die in ebn haard in de keuken waarin de vronw dies huizes s ochtends zelve vuur placht aan te maken Gelttkkig voor deze werd de iverdwgning def patronen toevalligerwgs he ppoedig ontdekt dit wpkte argwaan meif ging aan t zoeken en vond na eenigen tgd de patronen in den haard Het meisje werd aanstonds in hechtenis genomen Zg bekende volledig en uitte haar innig leedwezen dat de aanslag was mislnkt I Amsterdam 21 Augustus 1906 pCt 265 70 95 115 90 100 210 95 35 38 4 pCt 101 99 Volgens het Weekblad van de Commissiebank te Amsterdam zijn in do week goeiqdigd 21 Augustus door tusschenkomst dier bank verhandeld de navolgende minder coorante fondsen Aand Rotterdamsche Hypb v j Nederland 10 pCt gestort L Cultuur Mg Soemberredjo Cultuur Mg Tjepper Mgnbouw My Totok Prof Aan i Borneo Sumatra Mg Aand Export Mij vb B van Leeuwen Co Grint Mg te Rotterdam AmsterdamscheChininefabr My V Zwavelzuurbereiding 103 Kon Porcelein en Aardewerkfabriek Hozenbnrg Mg de Katholieke Illustratie Oblig Kon My de Schelde Scheepsbouw en Worktnigenfobriek te Vlissingen Aand Westlandscho Stoomtramw Maatschappg 4 pCt 72 90 Obl Binnenlandsche Expl Mg van Onroerende Goederen 6 pCt 40 387 Obl Haagscha Mg van Onroerende Qoedereïi 4 pCt Oblig Bouw Mg do Stationsweg Aand Otrechtsche Mg tot expl V Bouwterreinen Nationale Levenaverzekeringsbank 10 pCt gestort Verzekering Mg Mercnrius 120 50 76 10 pCt gestort Nad Mg v Kunstmatige Oesterteelt vb onder de flrma C L de Meulemeeatar Co mat Winstbewyzen A I Centraal Apotheek de Ooievaar 4 pCt Oblig Provincie Noord 102 96 100 101 f50 40 Brabant Leening 1868 3 pCt Obl Gemeente Bergen op Zoon 6 pCt Oblig Gem Middelburg 4 pCt Oblig Gem Zutphen Winstaand Cultuur Mg Kaliwoan 10 pCt Vrede T entoonstelling goe Plantaran Opr aand Singkap Tin My Scrip Kon fabr van Stoom en andere Werktuigen beid het streven dezer Vereeniging toejoicht en de boste wenscben uit voor het welslagen iarer tiogipgen Do Algomeene Synode der Nederlandscho Hervormde Kerk heeft in een schrgven van 21 Augustus j l aan don Secretaris Generaal medegedeeld dat de Algomeene Synode der Nederlandscho Hervormde Kerk hare syiflpathie met het streven dor Internationale Vereeniging Vredetontoonstelling betuigt on haar op haar pogingen Gods besten zegen toowenscht Stadsnienws GOUDA 23 Augustus 1906 Gisterenavond had in het gebouw der B C Leesvejeeniging op de Westhaven do eerste cursusavond plaats daartoe uitgeachraven door de Kleermakersvoreeniging Ons Belang De Heer Hub Klingen welke als leider optrad bad tot onderwerp het Jacuet Nadat genoemde Heer verschillende maten welke bg deze coupe noodig zg n bevattelgk had voorgesteld begon hg met de teekening van genoemd patroon aller oogen richten zich op het teekenbord Bg qlke nieuwe lyn welke getrokken werd werd de nieuwsgierigheid grootor en kwam men ton slotte tot de overtuiging dat er iets t zien werd gegeveh da £ voor do meeste leden geheel nieuw was Het was gezellig om te ziep hoe driehoek kromme en rechte lat gehanteerd werd Mocht soms eens een ni getapt worden waardoor de lachspieren in bewegingkwamen dadelgk moesten die weer plaats maken voor den ernst waarmede men bezield was want men begreep dat bier wat nuttigs to leeren viel Daarom een woord van hulde gebracht aan dan leider Die leden kvelke om de een of andere reden verhinderd waren hebben veel verzuimd zg zorgen ddt zy de volgende cursus avond present zgn Gisteren slaagde te s Gravenhage voor het examen Hoogduitsch I o Mej J Dekker te Ouderkerk a d IJssel Bg het overgangsexamen aan de Rgkstuinbonwwinterschool to Boskoop op Woensdag 22 Augustus zgn geslaagd v Balen te Ouden Rgn Marmelstoin IJsseloo Vleuten Amersfoort Hopma Winsum Eietsema Almeloo Cayaui Wageningen Hoottman Boskoop de Ruyter Borkoop Koster Boskoop ï d Veen Finaterwolde Spanjursberg Rotterdam v Nouhny i Leiden v Vooren Schiedam Bevier de Fouw Amsterdam en Aalbers Ridderkerk 382 Staats loterij 15198 16509 16017 15739 15904 16070 10470 16769 17308 26 17686 17911 18084 18557 18937 194 5 19691 19770 94 19865 20034 20419 77 20591 20808 29 20979 3o jKlasse Trekking van Donderdag 23 Aug No 1313 f 100 5240 f 200 12526 f 400 Pryzen van f 45 3503 6020 5963 11982 68 39 78 12040 4262 6161 9619 12212 4338 6495 68 12387 5183 6516 9801 13498 5209 95 9900 13563 19 6861 10166 13736 6318 7188 10245 13841 5453 7944 68 66 6666 8036 10618 13933 5834 8172 10765 14126 93 8264 10901 14210 5913 8602 1 16 14627 78 8731 11639 14935 3e Klasse 3e Lyst No 2058 m z 2038 j gi j MARKTBERICHTEN Gouda 23 Augustus 1906 GRANEN Zonder noemenswaardige verandering Tarwe Zeeuwsche 7 90 4 8 25 Mindere dito ƒ 7 50 k 7 70 Afwijkende ƒ 6 50 i 675 Polder 6 50 i 7 40 Rogge Zeeuwsche 5 60 k 6 Polder 5 i 5 25 Buitenlandsche per 70 Itilo a Gerst Winter 5 20 A 5 40 Zomer 4 k Cheralier 6 4 6 25 BuUenl voergerst per 70 kilo 5 25 i f 5 75 Haver per hectoliter 4 25 k 4 50 Per 100 kilo 8 75 i ƒ 9 25 Hennepzaad Buitenlandsche per 50 Kilo 8 50 4 8 75 Kananezaad II i 13 0 Karvijzaad per 50 Kilo 15 4 15 ïj Koolzaad per 50 Kilo 12 35 4 ï2 50 Erwten Kookerwten k f Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo k Boenen bruine Boonen f k f Witte boonen f k Paarden boonen a Duiven boonen f k f Mais per 100 Kilo Bonte Amorikaansche 6 10 k 6 30 Kleine ronde fiTi 7 Vbeharkt Melkvee aanvoer handel van geene beteekenis Vette varkens redelijke aanvoer handel vlug 33 a 26 ct per half K G Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel gauw il ct per half K G Magere Big gen goede aanvoer handel stug 1 40 i I 75 per week Vette Schapen goede aanvoer handel vrijwel 16 a ƒ 34 Nuchtere Kalveren goede aanvoer h vlug 9 i ƒ 12 Pokkalveren 10 4 18 Kaas aangevoerd 85 partijen handel vlug le kwal 30 4 31 jde kwal 27 a 39 Zwaardere hooger Noordhollansche Boter 1443 stukken van j KG Handel vlug Goeboter 1 40 4 i 50 Weiboter A 1 20 4 1 30 BEÏÏES VAN EOTTEEDAM L K H KVRIJDAG 3 AÜG Staattleemnqen PoBTOOAL Oblig 3o Serie fr 050 3 69 Oblig 38 Serie fr 2500 3 59 RosLAKD Iwang Dombr Obligatien 4 96 1 74 AziE Japan Obligatieii 1899 4 74 CoLuïBu Geconsolideerde Buitenlandsche Sehnid Rocepis L 100 IV 24 Prmiieleemnqtm Bw ajii Loten Stad Antwerpen 1887 27 102V Schepvaart MaatRclixippijen Pand Holland Gnlf Stv Mg Bypothuk Banken Pandb idem idem 4 Pandb Kotterd Hypb 4 101 Pandb Eottord Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrechtscho Hypb 4 100 Pandb Wostlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algoni Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand biietbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzen v in Deelgor Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pundb BataalBcho Hypb 4 100 Alg Hypothbr Elorste Ned Hypotheckbriefbauk 4 99 Pandb Hollandscho Hypb 4 99 PandbNationale Hypb 3 98V Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegletningeii ITAWE Oblig Znid Italiaansclin Spw Mg A 367 Diversen Mg tot Expl Laan vnn Meerdervoort 1902 89 M Uitels Costumes Hluusoii up S Jiipons Japonsdiffcn en Katoenen tot ongekend lage pryzen M l f fiS J l £fy v fVAJ7JfftA Burgerlijke Stand GEBOREN 20 Aug Cornelia Jaco6a ouders M Klegnenbnrg en B Mallen Hubertus Godefridus Antonius ouders L Jaspers en M M Schrave 21 Cornelia Oerarda onders G J C Wieser en C de long Johanna Goverdina Adriana ouders J Dgkman on K de Grnil Pieternella Johanna en Geertrnida Maria ouders J J Leeflang en C A Schinkel 22 Judith onders D do Wolff en S do Jong OVERLEDEN 21 Aug H Swieb 66 j C Lflgthart 4 m GEHUWD 22 Aug A C Schouten en M Egas J van Ewgk en D de Jong J van der Molen en J C Eovet J W de Roon en M den Haag L da Beyen P A Verkerk A van Asten on A Burger J de Mol en A Speksngder J H Killestegn on J E M van der Kind R H van den Berg en G Melchert ReeuwUk GEBOREN Angeniet ouders C Oosterwgk en M Hoeksel Alida ondors A Vogelaar en C Tom ADVERrKl TIKlN V Heden overleed tot onze droefheid onze innig geliefde Moeder Behuwd huwden Grootmoeder Wmm GitTBARIM DG BOOG Weduwe Van den hoer Dr C Schoiitek in den onderdooi van ruim 79 jaar Uit aller naam E SCHOOTEN Dordrecht 22 Augustus 1906 Eenige en atgemeene kennisgeving M M V LOOiN DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Is t ruimst voorzien van gasornahenten in elke styi van de eerste fabrieken tegen concnrreerendo pryzen Aaiileggcr van Gas Walfr Spreek Bieren Ëleclriscbe geteiiiingeH Wie van goed licht houdt wende zich naar het Gaudaeh VerllcMing MagaglJn daar allies door bekwame fitters verricht wordt DE nOEDKOOPSTE DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MOOEBLAUEM zijn beslist dje dor Firma WKLUOÜ TUK LABIBS JOVMNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL DBESSMAKEU met een gratis geknipt patroon THIÜ Bk ZAAK Oil CHILDRElfS fASUlONS Kindennodes met vele gratis ge knipte patronen rHAAGT Viv Boekhandelaar Proefnutnmerti Alle met kostel HoU Bilvoegael Van alle in dezo bladen voorkomende modellen zïnGEKNIPTi PATRONEN met HoU verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 60 verkrggbaar bg MILLY SIMONS Den Haag H lld en Gevogelte Van at heden en verder dagelgks versch verkrijgbaar Braodknikons Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Tutingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoonders fieevloeecb enz enz tegen de meest sterk concurroorende l prgzon Psnklnar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T G VTXELING Poejier Oosterstraat 18 ROTTERDAM ïelephoon Interc No 2031 m j Asr zijn wa da £ elrt ËilCül CitOa4 te ootvaiiesn laawK gesteld en na veia proÊuiidogen b iet boadtil gekam onder iKM naam dei uitviudom Dr itiobaeUa vervMnfigl op da beate maobines in het wereidb roomdo étabbliasement ran Oebra Stollwerck t Kerlen dacha J r n2ie 2 eUr Bikel Cacao in vierkanten bussen Dezo tik l C a e r et meft gekookt ease angtnisms ijozoude drank wat 4 f ijkscK gebniik een A iJ thedepels wn piBdti jor een kup Chooolite Ab geneeskrachtig drank ky g nd iw dwrrhee siociite Eet water te fabcsikeii Verkrijgbaar bij de TocmiBBri M 1Apotbekar aa t 130 a Vm a 6 0 nerulvert g nwooidie ogr Badaria ï ï Junus ItanenkMI imoterdam Kilveiatraat HS V