Goudsche Courant, woensdag 29 augustus 1906

Het Bjjbelscli HnseDoi van Wijlen H BCUOVTKIt zal vóór het vertrek naar het Buitenland kunnen worden bezichtigd in KUNSTMIN te GOUDA op DIISSDAG 4 aanvang 0 30 uur n m WOENSDAG 5 en DONDERDAG 6 SEPTEMBER De Directie heeft om voor de vele belangstellenden een geregeld bezoek mogeiyk te maken 8 bexiehtlglngnHjaen per dag voor een bepaald aantal personen toegankelgk moeten vaststellen 8 30 10 uur alleen voor scholen 10 12 1 3 3 5 6 30 8 30 en 8 30 10 30 nnr Toegangsprgs geldig voor één termgn 30 cent Van den TABERNAKEL en enkele andere stukken wordt eene beknopte bgbeleche verklaring gegeven Gereduceerde prijs na tgdige bespreking aan het Bureau voor scholen 16 cent per leerling voor Vereenigingen 20 cent de persoon Gebr Stoll werck a Chocolade en Cacao tJ i m 1 1 B lmatige door de nieuwote nitviiuiingen op nuijhinaal gebied Terteterde hbrieatie tüMultend gebruik van n on fijnste grondsttóbn garaniloorei Ie eibruiker van Stollwerck Ghocülade eiv Cacao een aakevelenswoardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordendo nan iaa Infaoad dei te p Etiketten De irma behaalde 87 Brorets als HoflereraiKjIer 44 Eere Dlploma s gonden enï MedBilln een bewfl vui uitmuntend Sjn IbbrikalA Keeds 1874 ohreof de J d nie national ds Fkris Hom voub iMownons une Hedicille d eir première el we on oonrtdérBitlon aa Totre exoonante teteloatlon de Obooolat bonbonB tanéo eto eta CWIwar k e fabrikaat ia verkrijgbnor bij lï H Oonfiaeuis Banketbakker va m Oeneraolvertegenwoordiger voor ïïederliutd Jnlins HatteiKlodt f Ameterdam Kalverstraat 103 ADVEETENTIilN in alle Couranten worden aang enomen door het Adverteotie Bureau vao i BKINKMAN is ZOON Aan de ecbool t Williaan is een ongelooflijk schandaal aan het licht gekomen Het hoold ontdekte dat 50 meisjes en jongens met medewerking van volwassenen ongeoorloofde betrekkingen met elkaar onderhielden Hii verboorde verschillende leerlingen en bracht hen tot een uitvoerige bekentenis waarvan hij dadelijk aan de schuoloverhcid kennis gal Tot dank werd h j door de verwoede ouders van de kinderen openlijk uitgejouwd en door sommige moeders bespuwd waarna h j de pgnlgke aangelegenheid voor de rechtbank bracht en de schuldigen liet straiten Van de meisjes die b j het schandaal betrokken zgn verkeeren er zeven in gezegende omstandigheden Verspreide Berichten Feaskruk In het huis van senator Trarioni een der helden van de waarheid in de Dreylnszaak te Aazerro is een gedenkplaat onthuld Minister liarthon behoorde tot de sprekers Tengevolge van een golorceerden m rsch van i4 kilometers zjjn er bö het 102 regiment inianterie op manoeuvres in Beaucc 50 man ziek geworden en 2 gestorven Do burgemeester van Tonlon heelt even buiten de stad aan een aanval blootgestaan van lui die hem met steenen waaronder van drie kilo zwaar gooiden Een agent die hem vergezelde werd gekwetst DuiTSCULiBD Op 28 dezer wordt Ie Keulen een con lerentie geopend van den Zionistenbond waarheen ook Nederland algevaardigden zendt Oe Duitscbe veroeniging die zich ten doel stolt in het oosten des lands landgoederen uit Poolsche handen te honden wil dat de regeering haar het recht van onteigenen geven zal Te Hamburg is een Rus gearresteerd die ernstig aan gelaat en honden verwond was en in wiens woning men vele schietwapens en ontplolbare stollen vond Vermoedelijk is het een van de agenten der revolutionnairen die steeds wapens en munitie aanvoeren naar Bnsland ESOELAKD Zooals we indertp gemeld hebben is Hugh Watt een oud parleraentslid veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstral wecfens poging tot vorgiltiging van zSn vrouw Eenige maanden geleden bekende eender voornaamste getuigen uit het proces op z jn sleilbed dat hij was omgekocht om een valsche verklaring al te loggen Natuurlijk gal dat aanleiding tot heel wat geschrjjl en gewrjjl en gek jl Zells in het parlement werd er een paar maal over gesproken Thans heet het dat Watt voor vier jaar van zijn stral zal worden begenadigd Italië Veertig gedeserteerde Italiaansche Alpenjagers hebben zich in Primoer aangegeven b j de Oostenrgksche autoriteiten ZwiTSEHIiASD Sigg stadssecretaris van Zurich die tgdens de jongste werkstaking onder de troepen opruiende geschriften verspreidde is deswege door den krijgsraad tot acht maanden gevangenisstral veroordeeld Rusland Te Bendzin zJ n twee agenten gedood en I tien personen gewond door ontploffing van een bom De soldaten vuurden daarop op de menigte en kwetsten een 20 tal personen Een statistiek van het departement van jnstitie toont aan dat 62 ten 100 van de politieke misdadigers boeren z jn De uit Mantsjoerije teruggekeerde soldaten hebben een levendige politieke propaganda onder deze laatsteu op touw gezet en wel met t grootste succes Dit leit wordt zells door bet Russische Telegraalagentschap erkend Qéneraal Kaulbars de luitenant generaal van Odessa heelt voor de eerste maal een doodvonnis vernietigd door den krijgsraad nitgespioken tegen een boer Rymsha genaamd boschnldigd van een politiek misdr jl Do stro is veranderd in tien jaren dwangarbeid Het gerucht loopt dat generaal Kaulbars een briel had ontvangen van den I boerenbond woarin hi met den dood bedreigd werd wanneer hii het vonnis bekraoh I tigde Balkak Staien In Ood Serviii zjjn hg Drenitza Turksche troepen slaags geraakt met Albnneezen Beide partjjen loden zw ire verliezen maar de Tnrkscho troepen moesten ten slotte aldeinzen met achterlating van twee stokken I berggeschut BINNENLAND Bij Kon besl zgu met ingang van 1 Sept benoemd tpt directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek mr H V Methorst hooldcommies b j dat B ureau tevens secretaria van de Centrale Commissie voor de Statistiek onder gelgkt jdige toekenning van eervol ontslag uit laatstgameldo betrekking tot secretaris van de Centrale Commissie voor de Statistiek mr J R B de Koos commies bc het Centraal Borean voor deStatistiek St Ct Gemengde Berichten Men meldt uit den Haag Een bediende van een kassierskantoor bier ter stede moest een brief aan het loket voor aangeteekendo brieven ten postkantore alhier bezorgen met een inhoud van f 3000 Na dit gedaan te hebben on er een regu voor te hebben ontvangen kwam hg eenigen t jd later weder aan het loket en vroeg den brief weder terug Hg had bg zich een machtiging om den brief terug te kunnen krijgen welk stuk vermoedelijk door hem valschelijk is opgemaaktToen biJ den biief weder in bezit bad eigende bg zich de f 3000 toe en gmg met het bedrag er van door Gisteren echter is bi aangehouden en overgebracht naar het Huis van bewaring Men meldt uit Leiden De ongeregeldheden hebben zich niet weder herhaald al bleef de stand der staking ol uitsluiting vrij gelgk Veel nieuwe Werkkrachten van buiten komen er niet bg en de stakers blijven nog druk posten kunnen zg het dan niet in veroeniging zoo doen zij het in groepjes van vier Het gerucht liep gisteravond dat een onderaannemer uit Scheveningen met een veertigtal werklieden uit Arnhem en Nijmegen bier het werk van de patroons zou doen Onmiddellijk hebben de stakingsleiders bun maatregelen genomen om in genoemde plaatsen de manueu van een reis naar Leiden terug te bonden Na een gewijzigde oproeping waarin de raaiimnmleeftijd voor den sollicitant gesteld was op 40 jaar hebben zich voor de vacante betrekking van directeur administrateur der Bank van Leening te Ng megen 131 sollicitanten aangemeld De secretaris van bet Provinciaal Waternood Comité te Middelburg meldt dat wel haast bet totaal bedrag der door de schade lijdenden gedeclareerde schade zal bekend ziJn Het comité wachl nog steeds op de schadestaten van Hontenisse en Vlissingen en op het taxatierapport der schade geleden aande oesterperceelen om zijne taak te vervolgen en zoo spoedig mogelijk tot de vaststelling en uitkeering der schadevergoedin gen te kunnen geraken Midb Ct Uit Roermond meldt men Terwgl de hulpremmer v H gisterenavond op den trein wilde springen die ten 9 10 uur van hier naar M Qladbach vertrekt had hij bet ongeluk uit te glijden Oeruimen tgd na het vertrek van den trein werd hy door een der stationsautoriteitsn gevonden langs de Ign zwaar gewond aan hoofd en been Hjj werd naar het hospitaal vervoerd en onder geneeskundige behandeling gesteld Men meldt uit den Haag In de Van Ostadestraat had gisterenavond een vechtpartij plaats waarbij een man met een mes in de borst werd gestoken De dood trad kort daarop in Als verdacht van dezen moord heeft de politie eenige personen gearresteerd Men meldt uit Zaandam De bootwerkersorganisatie alhier heeft besloten gedarcnde de beden aangevangen kermisweek geen conflicten uit te lokken maar te trachten alsnog de firma Pont te bewegen tot het benoemen van drie nieuwe leden in de ontbonden arbitrage commissie waarin de drie leden werklieden die er zitting in gehad hebben dan weder bereid zouden zijn op te treden Verder zal jbr mr Elias worden uitgenoodigd zgne medewerking in die richting te willen verleenen De bootwerkers zijn hiertoe gekomen door het feit dat de 19 uitgestotenen Zaterdag hun laatste loon van de firma hebben ontvangen hoewel bet geschil waarover de uitsluiting loopt door het ontgdig ontbinden van het scheidsgereobt in geenen deele is opgelost geworden Men meldt uit Wgdenes De storm van Zaterdag die vergezeld ging van een hoos heelt bier groote schade aangericht doordat mosterd en andere zaadbok ken bü menigten over het veld verspreid werden Hoeveel zaod verloren zal iijn gegaan is nog niet bg benadering te schatten Ook in de vele boomgaarden bier heeft de storm verschrikkelijk huisgehouden Bg honderden manden is rijp en groen naar beneden gekomen Men meldt aan de N R Ct Gistermorgen had in het kamp te Laren een ernstig ongeval plaats dat aan eigen onvoorzichtigheid valt toe te schrgven De milicien korporaal B van de 9e compagnie 2eregiment vesting artillerie uit Naarden belast met bet afvuren van het morgenschot wilde wijl dit niet afging bet doen ontbranden met lucifers Daar ook dit gten gevolg had bracht bij het hoofd voor den vuurmond om te zien wat er haperde Eensklaps ging bet kanon al door de lucilers die in den mond smeniden Bedoelde B werd ernstig lan bet hoold gewond het linkeroog was geheel verbrand het rechter zwaar gekwetst Hg is per ambulance naar het militair hospitaal te Naarden gebracht Men meldt uit Amsterdam Zondagavond was er in een woonhuis in de Miquelstraat tijdens de alwezighoid der bewoners een man naar binnen geslopen wat gelukkig niet onopgemerkt was gebleven De politie werd gewaarschuwd men vond de deur gesloten een agent van politie bijgestaan door een burger klommen toen over een schutting van het achterhnis en vonden toen een persoon die gearresteerd werd Hjj had reeds eenige kasten en meubel geopend In de kamer werden verschillende inbrekers gereedschappen aangetrolfen en in het privaat niet minder dan 15 loopers gevonden Naar de Daily Telegraph uit Kaapstad verneemt is het geheimzinnige eiland waar een Engelsche expeditie aan boord van de Xema diamanten hoopt te vinden geen ander naar men gelooft dan het eiland Mercury bg Spencer baai ongeveer 160 K M ten N van Angra Pequena Het is een van de vela Engelsche eilandjes die vlak op de kust van Duitsch Zuidwest Afrika liggen Een Londensch timmerman had zooveel overgelegd dat hg te Basildon in Essec buiten kon gaan wonen al was het in een hut en in een afgelegen oord Hg had het daar met zijn vrouw best alleen plaagde hen het gebrek aan water Zg haalden t wel uit een put van een buurman maar die verbood het hun ten laatste Eenige dagen geleden gingen nu man en vrouw heel in de vroegte naar den put om ongemerkt water te balen Een zoon van den buurman 20 jaar oud schoot ben daar met een dubbel jachtgeweer dood Hg heeft al bekend misschien is een jongere broer medeplichtig De beer L Heyermans schrhft aan het Ned Tgdschrift voor Geneeskunde Mej S riep mgn hulp in voor diffuse klachten koorts hoofdpijn pgn bg de ontlasting en omdat uit haar fundement een touwtje hing dat pgn deed indien zg er aan trok Bij onderzoek bleek werkelijk dat uit den anus een koordje hing Trekken aan het koord veroorzaakte piJn en tevens bleek bet touw stevig vast te zitten Het onderzoek met den vinger en met het speculum bracht de volgende verrassende feiten aan het licht Aan het koord was bevestigd een vischbaak welke juist boven den anus aan de blaaszgde in het slijmvlies van den darm was ingehaakt Doorknippen van het gepakte deel slijmvlies bevrijdde patiënte gemakkelijk van den haak Patiënte had U dagen geleden bot gegeten wist er niets van dat zij een haak ingeslikt bad en eerst drie dagen geleden kreeg zQ pijn bg de ontlasting ook zitten en loepen gal de gewaarwording alsof er inwendig wat prikte De haak was een botbaak zooals ziJ gewoonlgk voor het vangen van botjes gebruikt worden Bg het schoonmaken van bot wordt de helft van den kop afgesneden doch de haken welke diep in de keel vastzitten blg ven dikwijls achter De lengte van den baak bedroeg 3 c M de wgdte van de bocht 1 c M Aan den haak was ongeveer 6 cM koord bevestigd Aan de punt was zooals gewoonlijk een weerhaak Zonder kwaad te doen heeft de haak dus de reis door maag en darmkanaal welke reis ongeveer 10 dagen geduurd heeft volbracht en eerst tijdens de defaecatie heeft hij het darmslijmvlies gepakt Indien de patiënte geweten bad dat zg zulk een gevaarlijk voorwerp had ingeslikt zon zy vermoedelifk met Xstralen onderzocht en zeer vermoedelgk geopereerd zgn Dergelgk gebeurtenissen bewgzen wat de natuur vermag geven een vingerwgziog niet op ingeslikte voorwerpen operatief in te gaan alvorens zich symptomen voordoen welke een operatie wettigen Uit Goedereede meldt men Drie jongelieden K S A O en U L uit deze gemeente van respactieTeiyk 19 20 en 21 jarigen leeltgd die Zondagnamiddag per roeiboot een pleiziertochtje naar Hellevoetiluis maakten zgn tot heden aiet teruggekeerd terwgl evenmin bekend ia waar zg verblijf houden Zooals licht te begrgpen valt hebben de ouders der jongelieden den nacbt in doodsangst doorgebracht Hedenmorgen heelt één der vaders van de drie jongens M L zich naar Hellevoetsluis begeven tot het instellen van een onderzoek Te Beaconsfield in Engeland werd Vrgdagavond tusschen 9 en 10 uur het Igk begraven van een werkman die een aanval had gedaan op de vrouw van zgn patroon en daarna zellmoord had gepleegd Overeenkomstig de voorschrilten van de Kerk van Engeland waartoe hg behoorde gebeurde de begralenia s avonde en mocht den geesteiyke die er bg was niet de gebruikelgke gebeden lezen Hg was slechtM een zwggend begeleider van den stoet die alleen door een lantaarn voorgelicht werd Toen de kist in de groeve daalde riep een znster van de begravende Moge God zgn ziel genadiger wezen dan de menschen voor hem geweest zgn I Hoor hoor I riep iemand bevestigend Heelt u niets te zeggen vroeg een heer rten geestelgke De vrager gaf er zyn verontwaardiging over te kennen En later schreef lig nog aan den geestelgke dat hg dezen niets verweet want bg volvoerde slechts wat de kerk voor de begrafenis van een zelfmoordenaar bepaalt maar als lid van die kerk syrak hg schande over hare harteloosheid Aan een verslaggever zeide de geestelgke dat vroeger nog geen eeuw geleden in Engeland een zelfmoordenaar aan een kruisweg begraven en er dan een staak door het Igk werd gedreven Dan is er nu tenminste vooruitgang Majoor Schut seinde 26 Juli dat de Doerikolonne op tournee overal rust en orde onder de bevolking aantrol terwgl de hooiden volkzaam bleken Uit Makassar werd 28 Juli bericht dat de adatoewan van Sawietto met vier zoons zich gemeld hebben bg de autoriteiten te Langa De chet van de stal op Celebes seinde dat het Sawiettosche bendehoold Oewadadi volgens bericht van den 2 5n gearresteerd en bg een poging om te ontvlnchten gedood werd en ook een bendehoold van Lasinrang is geveld Uit Makasser werd 30 Juli geseind dat Poeang Tikoe die zyn onderwerping aanbood op 23 dezer niet te Bonto Asoe kwam waarom werd doorgerukt tot Tondong De voornaamste hoofden leverden voorladera en buskruit in Het verzet concentreerde zich te BontoeBatoe Op 1 Augustus kwam van Celebes het bericht dat volgens mededeeling van den militairen kommandant van Loewoe Tikoe pressie ondervond van de hem bebeerscben e Sidenrengers Zoodra de toestand in Pengala gunstig was zon tegen Bontoe Batse worden opgerukt De beurs te Amsterdam De commissie van onderzoek naar den toestand der beurs geeft nog al gernststellende berichten dienaangaande Intusschen schynt het bericht als zou er geen verzakking van het gebouw plaats hebben minder juist Aan de N R Crt wordt geschreven De alwyking die het paviljoen zgde Warmoesstraat te zien geeft en waardoor een naar onder kleiner wordende scheur zich van boven naar beneden vertoont tusschen dit paviljoen en den daaraan verbonden voorgevel kan haar oorzaak moeiiyk elders vinden dan in een geringe veranderiug in den staat van het fundament aan den Warmoesstraat kant Een dergelgk verachgnsel in de muren van het trappenhuis grens goederenbeura en doorgang naar do effectenen graanbeurs zal vermoedelgk eveneens verband bonden met een beweging ondergronds Rest de oorzaak der scheurtjes in den z jmnnr langs de Warmoesstraatzgde die naar men vermoedt niet in verband staan met de fnndeering doch met de kap Wel is gelgk bg alle gzeren kap constructiea gerekend op eenige gpeelruimte met het oog op uitzetting van het gzer onder temperatuurin vloeden zoodat de steunpunten aan de eene zgde Warmoesstraat vry op rollen staan in den tap van een gzeren schoen die op de penanten rust Maar da ruimte voor uitwgking by uitzetting van het materiaal moet te krap zgn genomen zoodjat er druk op den zgmuur wordt geoefeafl Hier kan dns een constrnctieve lont te spen zgn die licb niet zon hebben geopinbaard als de groote hoogspanningen der kap door trekstangen in haar juist verband waren gehouden Krachtens de berekeningen der met de constructie van de kap belaste deskundigen zyn echter die stangen als overbodig weggelaten Hen zal te na toch moeten unbrengen Eindelgk de spanningen d r bogen waarop de gaandergen in de goederenbenra resten Aangaande de vraag ofzg inderdaad te flauw zgn genomen en derhalve niet voldoendo dragen kan verschillend worden geoordeeld Indien het antwoord bevestigend mocht luiden zal in het bezwaar evenzoo door trekstangen zgn te voorzien Gelgk men weten zal zyn ze ook later noodig gebleken in de zggewelven van den doorgang van het Rgksmnsenm waar ze toen zgn aangebracht in den vorm van verticale lantaarndragers die echter nooit licht verspreiden omdat ze voor dat doel aldaar niet dienstig zyn De doorgang wordt verlicht door gewone stadslantaarns die in de middolganak eplaatst wat vorm betreft aldaar een waling bg de omgeving passend figuur maken Mgu ongelnk Vrijdagmiddag heeft in de mgn Zwavia to Eygelshoven Limb een ongeluk plaats gehad dat een menschenoffer gevergd beeft Dü opzichter G Zeim was in de pompenkamor in de galorg van 260 M diepte gelogen opmetingen aan het doen voor het aanbrengen van stutten Eensklaps liet eenz g kloksteen van de zoldering los on trof Z aan het hoofd met het ongelukkig gevolg dat do schedel brak zoodat de dood aanstonds intrad Over deze kloksteenen wordt nog gemold at zg vcelvnldig in de Limburgsche mgnen voorkomen t Zgn gewoonlgk eer dikke en zware gzerertshoudende steenen zij hebben don kcgelvorm bgna als n klok en har gen gewoonlijk met hun grootste oppervlakte naar beneden zoodat een hamerslag in de nabgheid gegeven of een andere kleinigheid voldoende is om ze te doen neerploffen De opzichters zgn speciaal belast nm toe te zien dat geen dezer steenen onopgemerkt blijft Gewooniyk worden zy bg t steenkolenkappen aanstonds ontdekt en dan terstond stevig gestut met hout en steenen Toch gobenrt het wel eona dat een van deze kloksteenen niet tijdig wordt opgemerkt of niet bijlgds wordt gestat en dan zgn de gevolgen dikwgis noodlottig Men meldt uit Arnhem Gibtcren zgn op den Eldenschen dgk twee hoeren uit Nymegen die daar por fiets passeerden door twee kerels zekere v W en S aangerand en tegen den grond geslingerd Een der heeren kreeg een paar sneden over zgn beenen en een diepen steek in den rug Zgn toestand is zee ernstig hg is overgebracht naar het Stedelgk Ziekenhuis De d iders twee boerenarbeiders uit Elden die onder den invloed van sterken drank waren zgn gearresteerd VERGADERING ViN DEN GËHraTËRAAD DINSDAG 28 AUGUSTUS 1906 Voorzitter De BurgemeeEter Tegenwoordig de hh van de Velde Nederborst de Jong Herman Prince van Egk Knuttel Vergeer van Galen Bokhoven van der Ree van Iterson Donker Dessing Jongenbnrger Mugiwyk Vingerling en Dercksen Afwezig de heer van der Torren met kennisgeving De Notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd Do hoer van de Velde vroeg eenige inlichling daar hg niet goed had gehoord bet door den heer van Egk in de vorige zitting gedane voorstel betrekkelgk het opslaan van goederen De Secretaris leest daarop het bewuste nog eens voor Ingekomen 1 Het rapport der raadscommissie belast geweest met het onderzoek der begrootingenvan de Instellingen van Weldadigheid tot goedkeuring adviseerende Do Voorzitter Namens de Vergadering zeg ik de Commissie dank voor het uitgebrachte rapport en stel voor de begrootingen met het rapport ter visie te leggen Aldus besloten 2 Het rapport der raadscommiasie belast geweest met het onderzoek derbegrooling der dd Schutterg De Commissie stelt voor eenige posten geheel te laten vervallen en anderen te verminderen daar na de indiening bet Kon besluit is gekomen dat met ingnng van 1 Augustus 1906 de Schntterg maar uit een Compagnie zou bestaan De Voorzitter Ook deze Commissie zeg ik dank voor het uitgebrachte rapport en stel voor dit rapport met de begrooting ter visie te leggan Aldus besloten 3 Het rapport der raadscommissie belast geweest met het onderzoek der begrootingen van ie Hoffmanastichtingen tot goedkeuring adviseerende Do Voorzitter Ook deze Commissie zeg ik dank voor de genomen moeite en stel voor bet rapport met de begrootisgen ter visie te leggen Aldus besloten i Het rapport der commiiiie belaat ge weest met het onderzoe der begrooting j voor de bank van leening tot goedkeuring adviseerende De Voorzitter Ook deze commissie zegik dank voor het uitgebrachte rapport en stel voor dit met de begrooting ter viaie te leggen ildus besloten 5 Een brief van Curatoren van het gym I nasiom om den heer Ketellapper opnieuw voor een jaar te benoemen tot leeraar inde Hebreeuwsche taal Op voorstel van den heer van Iterson wordt besloten dit nqg heden te behandelen en zal dit pont aan de onle gesteld worden na punt 3 der agenda Een voorstel van B en W tot regeling van de salarissen van de leeraren aan het gymnasium Ter visie Een briel van B en W tot verhaarvan een stakje grond Achter de Kerk aanden heer B W van de Pavoordt Ter visie 8 Een brief van B en W ter begeleiding van de gemeente begrooting voor 1907 De begrooting zal worden gedrukt Een brief van B en W op de adressen van den Bond van Nederl Onderwgzers en het Ned Onderwgzers Genootschap betreffende verbooging der jaarwedden van onderwgzers wgzersTer visie Een voorstel van B en W om den heer C van Essen te benoemen tot onderwijzeraan de herhalingsschool voor jongens Ter visie Een briel van B on W ter begeleiding van de begrooting van het gemeente pensioenlonds over 1907 Ter visie Een brief van B en W ter vaststelling van het uitbreidingsplan dor gemeente Ter visie Aan de Orde 1 Het eerste Suppletoir Kohier der plaatselgke directe belasting naar het inkomen dienst 1906 Wordt in besloten zilting behandeld Wordt vervolgd beueTvanTotterdam L K H K VRIJDAG 3 AUG Staatsleenmt fn Portüoal Oblig 3e Serie Ir 050 3 69 Oblig Be Serie Ir 2500 3 59 Rosi ASD Iwang Dombr Obligation i l 96 AziE Japan Obligation 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recopis L 100 IV 24 i Premieleenmgen Bni oiE Loten Stad Antwerpen 1887 2V 102 ScftgepvaartMaaUchappijen Pand HoUand Gull Stv Mg 86 Hypotheek Banken Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 lOl Pandb Rotterd Hypb i 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 9 Pandb ütrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scbeeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pao Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99V4 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorwegle ningen Italip Oblig Znid Itaiiaapsche Sp Mg A 367 Diversen My tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 VERSCHEIDENHEID President Roosevelt heeft zich verklaard voor de vereenvoudigde fonetische spelling van prof Brander Mathews van do Colnrabia boogeachool en last gegeven om haar in do ambtelgke stukken welke hg aan het Congres zendt te volgen Roosevelt hoopt dat het vereenvoudigde Engelsch kans heelt om de meest verspreide wereldtaal te worden De landsdrnkkerg te Washington moet de nieuwe spelling ook voor alle stukken die daar ter perse gaan gebruiken Laflan zegt Engeland en zgne koloniën staan dns voor de keus om het nieuwe stelsel aan te nemen of een Amerikaanscbe taal te zien ontstaan Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 8 Augustus lgo6 Velte ossen en koeien redel aanvoer priiien waren voor iste kwal 36 de kwal 33 ide kwal 7 cents per half kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Veile kalveren goede aanvoer prijzen waren voor iste kwal 29 2Üe kw 26 3de kw 23 cent per half kuo Stieren goede aanvoer prijien waren voor iste kwal 30 2de kwal 2 3de kwal 23 cent per half kilo Graskalveren redelijk aangevoerd Handel voor de moeste veesoorten prijshoudend Vette kalveren iets lager m prijs ssooTE mwm VAK Mantels Costumes Bloiiscn lupes lupous Japoustoflen eii Katoenen tot ongekend lage prgzen vjfs a reA MA i re s £ ffff Burgert ijke Stand GEBOREN 24 Aug Maria Geertruida ouders P J v d Hoeven en C Ravestegn 25 Krgn ouders 6 Brouwer en W Tuinenburg 26 Johanna Maria ouders D J Hofstede en J M Stolk Hendrik Willem ouders H Sprugt en J C van Egk Geertmidu Jehanna ouders P van Leest on C M l ot Adriana Maria oudersE H van den Eng en C van As 87 Manna ouders M van Fok en B Kraan Erraelmda Margaretha Maria oudersJ M Hoogeveen en M de Boer Jan ouders J Broekhuizen en C do Rgk Agncs Calharina Cornelia ouders C J von Veliien en C Reurings OVELEDEN 26 Aug A van Vliet huisvr van E T don Hertog 51 j M Lakorveld 54 j C A M Forsthovel 4 maanden AÜVËRTEINTIEIN Door bet verbindend worden der eenige uitdeelingsigst beeft het faillissement van ALBERTUS BOSMAN rgwielbandelaar wonende te Gouda een einde genomen De Curator Mr M M SCHIM VAN DEE LOEFF Gouda 28 Augustus 1906 M M V LOOiN DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Is t ruimst voorzien van in elke stgl van de eerste fabrieken tegen concurreerende prgzen Aaiiicgger van Gas Waltr Spreek Bierea Klectrische geleiüiiigcD Wie van goed licht houdt wende zich naar het Gouduch VerUehting MagaxIJn DE AWOMDISTKII daar allies door bekwame fitters verricht wordt EENI8DEF0TTAKTEEE Jleii wnr lt ver oclil up t VËltlï ite letten ÜIT HBT MaGIKIJN TAK H IIAVËNSWAAY ZONEN GORINOHEM Deze TEIEKEN worden afgelererd iu verzegelde pakjeBvan wee en een Iiat en een Ned ons met verraeliliug Tan Nommer en Pri f voorzien van nevenstaanc Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J O BIJL voorlieen J BREEBAART Lz 1