Goudsche Courant, donderdag 30 augustus 1906

M W ei ADVf RTEï TIEiN Openliare VrijwilligB Verkooping rgtoig was gezoten Leontiëw bleol ongedeerd maar do politieagent werd zwaar gekwetst De Petite Répnbliqne deelt een telegram uit Odeüsa mee meldende dat een bom ie ontploft op het oogenblik dat oen jong meisje haar werpen wilde naar generaal Kanlbars Het zwaar gewonde meisje is in hechtenis genomen BiI KA STATBN Met staat vast nn dat Zaimis print Geerge als gouverneur van Kreta zal opvolgen Maar Griekenland wil nn nog dat de prins Kreta mot volle plechtigheid zal verlaten terwijl de mogendheden hem liever mot lil len trom zagen heengaan Men is aan het onderhandelen Griekenland heeft voorgesteld dat zijn geschil roet Roemenift aan het Haagsche Hof van arbitrage zal worden onderworpen Afrika Tc Fordsbnrg aan den Basd Transvaal is een meeting gehouden van progresslsten waarin met 20IX togen 2 itenmen een motie werd aangenomen ten gunste van de repatriatio van Chineezen en groote sympathie werd nitgesproken voor de partji van t volk Ahiimka Dt Vereen Staten znllen bet vingerafdruksysteem aannemen om de soldaten in het leger te identificoeren Aan 30 loodsche kinderen nit Rusland is de landing op Ëllis eiland geweigerd omdat zij armlastig waren Men is van die beslissing in hooger beroep gekomen VerschrlkkelUke Nachtfiyke FolterlDgen Deondmlniliogvan een Inwoner van Golhen Jeukende benanwende dolmakendo aambeien Hoeveel slapelooze nachten hebben zg U niet veroorzaakt I Welk een doodsangHt gedurende den dag I Tevergeefs hebt gij een groot aantal voorgewende middelen gebruikt en toch bestaat er een echt geneesmiddel voor loes hetgeen een Uwer landgenooten zegt De heer W van Uönsoeder wonende te Cothen in Utrecht deelt ons mede Ik heb reeds veel aangewend om te worden genezen van een onaangenaam iets waaraan ik gedurende dertig jaren geleden heb n l droge uitwendige aambeien Ik heb hierdoor heel wat moeten doorstaan zoowel door de jeuking als door do pijn en wat ik hier ook voor gedaan had niets liielp De goede borichten omtrent Foster s ZaU gaven mg aanleiding hiervan een doosje te laten komen en ik kan U niet zeggen of ik meer verwonderd dan wel meer gelukkig was toen ik na tien dagen da zalf geregeld te hebben gebruikt volkomen van mijn ongelukkige kwaal genezen was Waar ik kan zal ik gaarne dit uitstekend geneesmiddel bekend maken Ik ondergetoekonde verklaar dat het bovenstaande wAr is en machtig U het publiek te maken op elko wijze die tl goeddunkt Verzeker U dat men U do echte Foster s Zalf geeft dezelfde die de Heer van Rgnsoedor gehad heeft Ze is te Gouda verkrijgbaar bij de Heeron Wolff Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel i f 1 75 voor één of f 10 voor zes doezen BINNENLAND Hare Majesteit de Koningin zal den 31eu Augustus audiëntie verleencn aan de leden van Haar dienstdoend militaire en civiele Huis aan dia van het Huis van Hare Majesteit de Koningin moeder en van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden alsook aan de voorzitters dor beide Kamers der Staten Generaal de ministers hoofden der departementen den vice president van den Kaad van State don Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland en den directeur van het Kabinet der Koningin Een speciale trein naar hot palels Het l oo en terug wordt door Hare Majesteit ter beschikking van bovenbedoelde dames en heoren gesteld Slanken uit Schoonhoven LXIII Lust je nog een drupje t Lust je nog een drupje P O die bitter smaakt zoo fijn I Lust je nog een dropje f Lust je nog oen drupje f Maar t mag nul vn van Lomml lijn In dezen laatsten regel heeft het kermislievendo doel onzer burgcrjl al lijn haatgogoneentreerd tegen den man die lii lid van den raad op 16 Augustus jl niets meer deed dan gehoor geven aan bet advies van het Geneeskundig Staatstoezicht dat by monde van de Gezondheidscommissie en den Inspecteur der Volksgezondheid advisrerde tot het niet houden in elk geval uilstellen van de kermis met het oog op de typhus En waarom keert hi t pnbliek zich tot dezen oenen man en looprn de 5 nndere raadsleden en do GezondheidscommiHsio vrij P Waarom slaat deze man met zjjn gezin bloot aan spot en bedreiging en molest zoodat hg de gemeente heeft moeten verlaten f Omdat de beer Lom wel gekozen is als voorstander van de kermi 4 Maar deze zaak heeft niels met bet afichafen der kermis te maken Laat het publiek toch root verstand redeneercn en zich niet vervoeren tot daden waarover men later schaamte en berouw zou hebben Tot de voorsteromers behooren H A Scbreudor P Greup J W Valk C V Willenswaard H M den Dijl en A van Lomwei Waarom stemden deze menschen vóór uitstel Omdat zij zich schikken wilden naar het advies van den InspecteurWaarom waren zg niet vóör afstel f Omdat zjj evengoed als de andere raadsleden rekening hielden met de belangen dor burgerg En hierin neemt de heer Lomwei m i de meest onbaatzucb tige houding aan Door aan den eenen kant de gojondbeid der ingezetenen niet in de waagschaal te stellen en aan den anderen kant het houden der kermis niet geheel onmogelijk te maken stemt bij vóór uitstel tot de Inspecteur de besmetting voor geweken verklaart En dit doet de beer Lomwei met geheole terzijdestelling van eigen financieel voordeel als drankbandelaar Hg offert eigen stoffelijk voordeel op aan de gezondheid en levensbehoud zijner medeburgers Dat vind ik een sympathiek standjunt dat in dit geval ieder weldenkend mensch moei innemen Wie my minder sympathiek toescbynen dat zgn de andere vgf voorstemmers en Piet Sonsbeek on Kuilenburg als kerkelijke tegenstemmers Voor ben staat geschreven jij zult O ode meer gehoorzamen dan de mentehen En aangezien deze boeren in de kermis zien een bron van groote zonde zoo zgn zg principtëel togen de kermis Van hen bad men thans het voorstel moeten booren Wij ecliafen de kermie af Wg willen niet langer voor onzen God schuldig staan aan deze volkszonde Dat voorstel hadden de twee Wethouders uit principieel oogpunt in het Dagelgkscb Bestuur moeten doen en den raad adviseeren aan te nemen Maar de heeren durven de consekwentie van bun beginsel niet aan En dat vind ik alitiii ut En nu de tegenstemmers Doesburg Sonsbeek en Kuilenburg hebbeu ganscb en al togen hun fcerkelgken plicht gestemd Wg willen by allen goede trouw voorop stellen Anders zou men kunnen vragen Heeft de heer Doesburg zich ook laten leiden door de overweging dat hg twee zoons in den drankhandel hooft f Waarom dan ten opzichte van den heer Van Lomwei zulke raisseiyke gevolgtrekkingen gemankt P De beer Niekerk beeft zelf bet eerste voorstel gedaan tot uitstel en wel tot November later tot October Hot werd ontraden door den Voorzitter Het spreekt dns van zelf dat by tegen het voorstel van B en W was om daarna vóór zgn eigen voorstel uitstel tot 15 Oct te stemmen Door aanneming van het voorstel van B on W verviel dit echter Nu mag men ook hier de vraag stellen Heeft Niekerk als drankbestryder niet tegen zyn princije gehandeld P Had by niet evenals de kerkelgken het voorstel moeten doen tot afschaffing ker kermis P En dan geloof ik te mogen antwoorden Neen Ik meen te weten dat de drankbestrgders geleerd door de onzinnige wet van Kugper vau dwangmiddelen afzien on dat zg veel moer ja alles verwachten van de propaganda Die dingen al is liun leven nog zoo taai moeten door den tydgoest zelf gedood worden Het opkomi ndo geslacht moet bewerkt worden om te komen tot betere toestanden Dan zal alles gaan zonder schokken of botsingen Eu nn de heer Kooiman die zelf in den raad verklaart de eerste te znllen syn vftiir uitstel to stemmen alt de liekle emetig wat En bjr laat er op volgen Maar men kan gorust zoggen het gevaar is geweken De ziekte noemt met don dag af En met terzydestelling van het advies der desknn digeii stemt de hoer Kooiman tegen Dat is natuurlgk zgn zaak Wg willen hier enkel constateeren dat in deze kwestie die voor den heer Lomwei zulke onaangename gevolgen heeft gehad tusschen deze en den heer Kooiman geen prindpitel verschil bestaat En als laatste middel om de kermis op den gewonen tyd te doen doorgaan hebben een zestig ingezetenen een adres aan den raad gezonden Dat is hun recht In elk geval veel verstandiger dan een bezopen kerel tot dwaze strafbare handelingen aan te zetten Maar gesteld nu dat bet adres wordt ingewilligd dan is de Voorzitter van den raad verplicht om dat besluit niet ten nitvo r te brengen Hy past dan art 70 der Gemeentewet toe Het besluit dat naar zyn oordeel als strgdig met de wet of bet algemeen belang door ons kan worden geschorst of vernietigd brengt hy niet ten uitvoer En waar de raad zou handelen tegen t advies van B en W Gezondheidscommissie on Inspecteur der Volksgezondheid daar Igdt bet geen twgtel of de Kroon zon gebruik maken van art 23 der Wetten op de Besmettelgke Ziekten Bg epidemische verspreiding van besraetlellgke ziekten kan het bonden van kermissen en jaarmarkten vaar ze niet van ffeneentevege geeehorat zyn door Ons verboden worden in aan to wgzeo gemeenten in doelen van bet Hgk uf bot geheele Rgk Zoudt go dien weg uit willen P Ik kan hot niet gelooven en wil hopen dat bier onbekendheid met de wetten de Joorzaak is van onbekookt handelen Wg kunnen ons evenwel bost verplaatsen in den toestand der neringdoenden Den ganschen zomer is de plaats door het reizend en trekkend pnbliek vermeden Alleen daardoor doet de epidemie zich minder prettig gevoelen En thans komt daarby het uitstellen der kermis naar een tgd die boe langer hoe ongunstiger wordt Maar laat men toch bedenken dat noodstanden noodmaatregelen met zich brengen die altyd een of ander dool der burgerg onaangenaam treffen Maar wat ik toch als gevolg van het indienen van het adres vurig verlang is Dat Niekerk de prineipieele kwestie aftehaffing der kermie op den voorgrond schuift en dat hg in het debat den Iiyi dermate prikkelt dat deze met zoo n voorstel komt evenals bg bet voetballen op Zondag Dan weten de burgers van Schoonhoven wie voor of legen de iermie zijn Ik vrees al vooruit dat nóch den Ug l nóch Valk nóch Schreuder daartoe den moed znllen hebben En toch Gyznlt Gode meer gehoorzamen dan de menschen staat voor hen geschreven Dat de ingezetenen de goud en zilversmeden vooral op de kermis zoo gesteld zijn kerkelgk en niet kerkelgk vindt zgn oorzaak in de omstandigheid door Kooiman zoo eigenaardig getypeerd De kermis is een gepermitteerde vacantie voor goud en zilversmeden die eens een daagje gaan visscben en 4 dagen de Zondagsche kleeren dragen En als nn maar die vacantiedagen met behoud van loon die ongesebreven wet sedert onbeugelgke jaren ma ir bobouden bleef dan zou de tegenstand niet zoo algemeen zgn Ja ik ben er zeker Tan dat om deze reden vele tegenstanders zelfs hun stem in bet koor der ontevredenen mengen En voor bon willen w onza waarschuwende stom naast die van Een Patroon in Goud en ZilverIndustrie laten hoeren Werklieden tracht door organisatie de vacantie dagen los te maken van da kermis opdat ieder op zyn tgd en wgze die vrge dagen kan doorbrengen Twee groote voordeden zouden dan uit deze epidemie volgen Organieatie der werklieden en hlaarlteid van beginaelen in den raad JAN BAZUIN Geraeng de Berichten In het midden der vorige week hebhen een 79 tal huzaren welke aan bet piepersjassen waren dit werk gestaakt Men gaf als roden op dat het eten te slecht was en te weinig roedende krachten bezat om zwaren dienst te doen Een tweetal haantjes dovoorsten zyn in de gelegenheid gestold in de provoostcellen na te denken of de beweegredenen voor deze staking gronden van waarheid boTatten Omtrent bet ongeluk dat gisterochtend in hnt militaire kamp by Laren heeft plaats gehad meldt het H b I De milicien korperaal B van het 2a reg vestingartillerie 9e compagnie te Naarden in garnizoen was belast met bet afvuren van het morgonschot Toen het schot niet spoedig genoeg afging by was te laat probeerde hg met lucifers de lading van den vunrmond te doen ontbranden Hg ontstak eenige lucifers en ook dat wilde niet gelukken kenEr bleek echter wel degelgk vuur te zgn acbtergeblevon want toen hg eenige oogenklikken daarna zyn gelaat voor de monding van het kanon bracht ging het schot plotseling af en kreeg de ongelukkige de volle vlam in zgn gezicht Het gevolg was dat zgn linkeroog geheel verbrandde en z n rechteroog ernstig werd beleedigd Verder werd hy nog zwaar aan hot hoofd gewond Hy werd in het militair hospitaal te Naarden ter verpleging opgenomen Onze correspondent te Batavia seint ons heden Badoeng heeft het door de Indische regeering gestelde ultimatum afgewezen De expeditie tegen Bali vertrekt waarscbgniyk in de eerste dagen van September alles is gereed Na al hetgeen in de laatste twee jaren over de Terwikkeliogeo met Badoeng i geschreven behoeft boTeoataand telegram geen nadere toelichting Ook de ToHedIge samenstelling der Bali expeditie uitgezond ii de zeemacht werd reeds in ons blad gemeld zelfs kunnen de namen dor aan die npeditiè deelnemende officieren en onderlnitenants den lezers hekend zgn Het eenige wat ons verwondert is dat men alleen aan Badoeng een ultimatum heeft gesteld en dat de datum van vertrek der expeditie nog maar met waarschgnlgkheid geroeid kan worden Er staan nog maar een paar gunstige maanden voor den boeg wat het klimaat betreft N R Ct Men meldt uit Amsterdam Door twee politieagenten met de surveillance in den polder belast zyn gisterenavond op den Spaarndammerdgk tweo veehouders gearresteerd die op en kar vier korenschoven vervoerden door hen ontvreemd uit een land onder de gemeente Zaandam Op de zolders der koestallen van deze veehouders zyn daarna respectievoiyk 15 en 53 korenschoven in beslag genomen welke reeds te voren ontvreemd waren Maandag is uit Bilbao geseind dat het werkliedenverbond besloten had heden den arbeid te hervatten Generaal Zappino en nog eenige andere personen van invloed hebben zich zeer verdienstelgk gemaakt Hun tusschenkomst heeft geleid tot oplossing van het conflict in de mynen De mijnwerker Dufour te Elouges 55 jaar oud leefde in slechte verstandhouding met zgne vrouw Jozefina Morelle Zaterdagavond ontstond er eeno hevige vechtparty tusschen man en vrouw Dofonr beeft baar piekslagen toegebracht tot zg dood was Toen heeft hg de vlucht genomen en is in den knolpat gesprongen van Ouest de Mons 500 meters diep Hbld v Antw Men meldt uit den Haag het volgende in verband met den doodslag in de Van Ostadestraat gepleegd Het slachtoffer dat bekend stond als een oppassend huisvader en ook bg zgn patroon een expediteur goed was aangeschreven word in de Van Ostadcstraat door een drietal beschonken Maandaghouders tegen het lyf geloopen waarop een van hen een mes trok en hem daarmede onverhoeds een diepe en breede steek onder het hart toebracht Twee van de drie verdachten zgn in hechtenis genomen terwgl de derde die gevlucht was by de politie bekend is De verslagene laat een weduwe met zeven kinderen achter waarvan bat jongste slechts zes dagen oud is Men meldt uit Deventer Het paard voor een boerenwagen bestuurd door een stomdronken voerman is met een van Lochem komende stoomtram even vóór de stad in botsing gekomen doordien het paard schrikte eu voor de tram sprong Het paard was onmiddeiyk dood De voerman bekwam eonig letsel terwgl de machine en een rgtuig van de stoomtram zwaar beschadigd werden De inzittende passagiers kregen geen letsel Stadsnieuws GOUDA 29 Augustus 1906 Naar we vernemen znllen de gezamenlgke bewoners van de Speldemakerssteog 31 Aug hun straat smaakvol versieren en s avonds verlichten Hun moeite zal zeker beloond worden wanneer ieder op dien feestdag eena oen kykje bg hen neemt Wanneer andere straten en buurten hun voorbeeld volgen dan zal op den 31n Aug Gouda een aardigen aanblik opleveren ZwAUMGRDAX 27 Aug lu het meereadeel der gezinnen alhier waarin typhns febris typboidea heerschte is deze gOTaarlgke ziekte gelukkig geweken Nog een drietal woningen zyn besmet Terklaard In den loop dezer week zgn echter wederom 2 nieuwe gevallen geconstateerd Met het verstrekkenvan leidingwater is men echter opgehouden door gemis aan voldoende belangstelling vooral ook omdat in geen der pompem met uitzondering van die op bet plein der openbare school no 1 ondeagdelgk water werd aangetroffen Bovendien wordt nog altyd veel gebruik gemaakt van Ryn of slootwater en te weinig acht geslagen op do noodzakelgkheid van het koken van water of melk De lessen op de school voornoemd syn wederom aangevangen met uitzondering Toor de beide hoogste klassen wegens het heerschen van typhus in de woning Tan bet hoofd der school BoDEORAViH 27 Aug Na gisterenmorgen een vertroostend woord gesproken te hebben uur aanleiding van Hebr 13 1 nan giite reniTond De J Brenkelaar afeeheid van do Ger Kork alhier naar aanleiding van 1 Petros 5 10 Aan het einde der godsdienstoefening werd den algemeen geachten leeraar toegesproken de r den heer Rollman ouderling der ge eente Ds H van Dyk van Zwammerdam als consulent en door Ds C B Schoemakers t AHen a d Ryn als afgevaardigde van de classis Woerden en zong de gemeente den vertrekkenden herder van Psalm 72 bet laatste vers toe Ds Breukelaar die ruim 13 jaren deze gemeente diende mocht de achting niet alleen van do gemeenteleden doch ook van c e inwoners van Bodegraven wegdragen OuDKWATBR 28 Aug De Ie September a s belooft alhier een feestelgko dag te worden daar de besturen der Veroeniging tot viering van Koninginne verjaardag en van de Oudewatersche Holl Mg van Landbouw besloten hebben de viering van Hr Me verjaardag en de landbonwtentoonstelling beide op dien dag te bepalen O m zal s middogs na afloop der tentoonstelling do heer W Potturo met zgn luchtballon Satnrnus opstygen terwyi tydens de vulling de stafmuziek van het Ie regiment veld artillerie nit Utrecht de feestelgkheid door oen concert zal opluisteren Aan de opstgging z l een ballonjücht worden verbonden om verguld zilveren zilveren en bronzen medailles Gisteren slaagde te s Gravenhage voor het examen Fransch l o de heer J A Pronk te Moor recht IHQEZONOSlf DILE TTANT ISME Dilettant heiszt der kuriose Mann Der flndel sein Vergnügen daran Etwas zu macben was er nicht kann Elk kunstwezen gaat onafscheidelgk gepaard met dilettantisme ja bet is er in zekeren zin afnankelgk van Er zgn dilettanten en dilettanten Gewoonlgk deidt men met dien naam ben aan voor wie de muziek slechts liefhebbers geen middel van bestaan is Dezelken hebben óf weinig talent óf voelen geen voldoenden drang zich geheel aan de kunst te wyden en bereiken daarom slechts een zekere hoogte welke ze nimmer vermogen te overschryden Daarbg missen zg een prikkel welke hen aanzet tot erustige studie en gestadige zelfvolmaking welken de beroepsartist uitteraard heeft Hun doen en laten is niet op de muziek geconcentreerd vandaar dat aan hun wgze van musiceeren over het algemeen een zekere wgding en technische bestudeerdheid ontbreekt het gevolg van afn ezigbeid van talent en van niterlgken of innerlgken drang tot serieuse studie Ook is er een dilettantisme dat uit diep respect en oprechte vereering voor de kunst deze helpt bevorderen steunt en doet bloeien Als nn alle dilettanten seriense dilettanten bleven d w z niet verder trachtten te gaan dan t gebied waartoe hun aanleg beperkt is en zich omgaven met een schyn van artisticiteit als alle artisten werkeiyk artisten waren omdat ze ernstig wilden nit innerlgken drang niet nit zucht tot artist willen zyn dan behoefden we ons om het dilettantisme niet bezorgd te maken Dat er dilettanten zgn in den maatscbappeiyken zin des woords legt in de wgze orde der dingen Waar zon bet heen moeten indien alle mnziekminnenden de neiging gevoelden beroepsartist te worden Maar juist in het verbreken van die orde ligt een oorzaak van veel jammer en ellende Er is een dilet tantisme dat de kunst tot middel verlaagt om aan eigen ydelheid en verwaandheid te voldoen dat met ongewasschen voeten haar heiligen tempel binnentreedt en dat louter op grond Tan een geringe mate van technische vaardigheid artistieke P ontvankeiykheid of sentimenteelen aanleg en dweperg Toor kunst alles in t werk stelt om voor ware kunstenaars te worden aangezien door de goê gemoente Geen knust heeft zooveel te Igden van dit laatste dilettantisme als de Toonkunst Over de ellende die in de artistenwereld geleden wordt zouden boekdeelen te schrgven zyn Voor de meeste toonknnsteuaars en daaronder waarlgk niet de domste is er baast geen gelegenheid om een bebooriyk stuk brood te verdienen Wat geeft het hun o ly ook tientallen van jaren hebben besteed aan ernstige studie jaren van noeste viyt Tan yzereu volharding en taai geduld P Wat gcTOn jarenlange opofferingen en ontberingen tegenover dat dilettantisch onkruid P Ieder die licb verbeeldt reeds een zekere hoogte in het bespelen van een of ander instrument te hebben bereikt zich verbeeldt in een ol ander onderdeel der muziek thuis te zgn waagt zich in het publiek hetzg om eigen eerzucht te Toldoen of om eenige gnldeni machtig te worden ja de ydelheid Tan die beonlüiMn wordt xoo verregaand onbeschaamd dat ze zich TOlstrekl niet geneeren waar zy het ongestraft kunnen doen een geroutineerd musicus te blameeron en te onderkruipen Door een toogeeflgke critiek die maar al te dikwgis ook eon dilettantisch karakter draagt totaal behekst en verblind stelt zich dat dilettantendom zonder blikken of blozen op één Ign mot do ware kunstenaars Waar zoo dikwglb de aandacht vnn het publiek gevraagd wordt voor zulke nucbtero dilettanten dio zich als parasieten dringen in hot gezonde lichaam der echte kunst daar igden de artisten von Gotlos Gnaden natuurlgk schade en honger Voorwaar zeg ik n naast deze lichten is er geen plaats meer voor andere schgnsels Dit soort dilettantisme dat de ontwikkeling van do kunst veeleer belemmert dan bevordert heeft den rotten viciensen toestand doen geboren worden voor ons musici Hoevele talentvolle jonge levens rgk aan emoties en idealen vallen achtervolgd door uitplunderende eu uitzuigende hyena s der Toonkunst als offers van dien toestand Zal er dan nimmer een tgd aanbreken waarin wg d t dilettantisme van ons kunnen schuddon f De tgd rechtvaardigt alles Dat de goé gemeente zich niet tegen dezen misstand verzot bewgst hoe weinig besef zg heeft van het groote onrecht dat hier geschiedt hoe weinig zg voelt voor wat w44r is boe weinig fljngevoelend zg trots alle vernis van beschaving au fond nog is Conventioneel in de hoogste mate rgk ann kletstalels maar helaas arm aan liedertafels IS haar devies Chacum pour soi et Dien pour tous Zooals bet verboden is zonder bekwaamheid onderwgs te geven in lozen schrgven of rekenen zoo behoorde ook het geven van muziekouderwgs zonder voldoende bekwaamheid strafbaar te zgn Hoe kan men bet publiek overtuigen dat liet soms volstrekt niet do stemme Gods vertegenwoordigt in vele opzichten leiding behoeft en zichzelf en anderen wanhopig misleidt Het is moeilgk Waar het taalonderwijs hot voorworp der aanhoudende Eegeeringszorg n daar is tot nogtoo het muziekonderwijs het vrgo veld voor allen die maar méénen onderwgs te kunnen geven on de bennhazorg viert hoogtgd I Eero wien eero toekomt 1 U Mgnheer de Redacteur beleefdelgk dankzeggend voor do verleende plaatsruimte Hoogachtend Dw dw J A FROMMELT Muziekloeraar te Schoonhoven VERG4DeiUPiGV4NDBNGEMmTËK4AD DINSDAG 28 AUGUSTUS 1906 Vervolg Aan de orde Het eerste Suppletoir Kohier dor plaatseiyke directe belasting naar het inkomen dienst 1906 Wordt vastgesteld nadat de vergadering daarover een besloten zitting had gehoudenAan de orde Het opmaken van een zestal voor de benoeming van drie leden van bet College van Zetters Benoemd worden do hh P J Bellaart A Jaspers Lz P W Kamphuizen R U Jongenburger J de Jong Hz eu M J Oosterling Aan de orde De benoeming van zes leden en een secretaris van de Commissie voor het Van ItersonZiekenhuis De benoeming van twee leden van den gemeenteraad Benoemd worden de hh Dr F H G van Iterson en A Vingerling De benoeming van twee leden van bet college van B en W Benoemd worden do hh R L Martens en H J Nederhorst De benoeming Tan twee regenten der beide gasthuizen Benoemd worden de hh D Hoogendyk en A W Roes Tot secretaris wordt benoemd de heer H J de Voogt Aan de orde De benoeming van een tgdelgk leeraar in de Hebreeuwsche taal aan het gymnasium alhier Benoemd wordt de hoor A KETELLAPPER Aan de orde De samenstelling der afdeelingen voor het onderzoek der ontwerpbegrooting van de inkomsten en uitgaven der gemeente voor 1907 In de eerste afdeeling waarvan de wolhouder Nederhorst voorzitter is nemen zitting de hh van der Torren Muglwgk Donker de Jong Prince en van Egk In de tweede afdeeling waarvan de wethouder Tan de Velde Toorzitter is nemen zitting de hh Knuttel Tan Iterson Herman Dessing en Jongenburger In de derde afdeeling waarvan do wethonder van Galen voorzitter ia nemen zitting de hh Vingerling Bokhoven Dercksen Vergeer en van der Ree Aan de orde üe herstomniing ovor bot amendement van den heer Dercksen do stemming over het amoudoniont van don hoor van Egk en de stemming over het voorstel van B en W in zake de ruiling van grond met d U hoer Steonsina In dl eerste plaats komt in stemming het amendement van den beer Dercksen De sternmen slankten oodat het verworpen is Voor sternden de hh Muglwgk Dessing Vingerling Donker Jongenburger v Iterson Dercksen van do Vcldo en van Gal in Tegen steraden do hh van der Ree Vergeer Prince Knuttel Bokhoven de Jong van Egk Horman en Nedorhorst Daaroji kwam in stemming het amendement van den heer van Eijk Voor stomden de hh van der Ree Muglwgk Vergeer Vingerling Prince Knuttel Bokhoven de Jong van Egk en Herman Tegen stemden de bh Dessing Donker Jongenburger van Iterson Dercksen van de Velde van Galen en Nederhorst Dit amendement is dus aangenomen met 10 tegen 8 stemmen Daarna had do stemming plaats over het aldus gearaendende voorstel van B on W Voor stemden de bh van der Roe Vergeer Prince van Iterson Knuttel Bokhoven do Jong van Egk en Herman Tegen stemden do hh Muglwgk Dessing Vingerling Donker Jongenburger Dercksen van de Velde van Galen en Nederhorst Do stemmen staakten zooilat het wordt aangehouden tot de volgende vergadering Ann de orde De Geracente rekening over 1905 Wordt mot alg stemmen aangenomen do Welhoöders bleven buiten stemming Aan do orde De rekeningen van de gesubsidieerde instellingen van weldadigheid over l Oö Worden goedgekeurd Aan de ordo Da rekening dor d d Schntterij over 190t Wordt goi dgekenrd Wordt vorvolgd BEÏÏRS VAÏÏ EOTTERDAM L K H K VRIJDAG 3 AUG StaateieemnQen PonruoAL üblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3e Serie Ir 2500 3 59 RoSLANii Iwang Dombr Obligation 4 96 Az ij Japan Obligation IR M 4 74 74 Coi uMniA Gecoiisolideordo Buitcnlandacho Schuld liocopis L 100 1 ii h Premieleenintfen bbi BiK Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 Sc teepvaart taatBrhappijeii Pand Holland GulfStv Mg 36 Hypotheek Banken Pandb idem idem 4 99 Pandb Rutterd Hypb4 101 Pandb Rottord Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stcdelgke Hypb 4 09 Pandb ütrecbtscbe Hypb 4 100 Pandb Wostlandsclio Hypb 4 lOOV Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb lo Algein Gioninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewgzon van Declger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafscbe Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotboekbriefbank 4 99 Pandb Hollandscho Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Q Hypotheekbank lo Amsterdam 4 100 Spoorwegleeningen Italië Oblig Zuid Italiaonscho Spw My A B67V Divereen 89 Mij tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 mm OFsraiNS VAN Mantels Costumes Itloiiscii Jupes Jiipons JapoDstoffen en Katoenen tot ongekend lage prijzen M4 vms £ üfl fftf y VAAWJV v aÜÉI De Notaris J 4 JIC0IIL0lllÜHEEÜ resideerendo to Rotterdam als lasthebbonde van zgne principalen is vQornomens om op Din ilag den 11 September 1906 by opbod en op Din itag den IS September 1900 bg afslag I eide dagen des voormiddags ten 11 uro in het Notarisbuis aan do Geldeisclio Kade to RQTTKliOAU in het openbaar te veilen en te verkoopen EENE EIIÜWUAIISWOIIINI mol KOESTAL voor 30 Koegen en ZOLDER GROOTE SCHUUR HOOIBERG SPOELHOK en ERVEN bonovens diverse percoelon WEILAND zeer geschikt om to worden aangelegd tot TUINGROND gelegen aan den Spiegelnissorwog in den Prlm Jlexanderpolder onder de Gemeenten UoUerdam on HlUegerê herg ter gezamenlijke grootte van 22 Hectaren 74 Aren 33 Centiaren on bg het kadaster bekend Gemeente Rotterdam Sectie Y nos 1161 tot on met 1172 on Gemeente Hillegcrsberg Soolin G nos 2631 2534 2535 2538 3639 2542 2543 2546 2547 en 2550 Grondbelasting over 1906 Gemeente Rotterdam f 37 66 Oomoonto Hillogersborg 48 73 Schiolands penninggeld over 1906 1 20 per Hectare Polderlasten over 1906 10 50 Te aanvaardon vry van huur by de betaling der kooppenningen op den 1 November 1900 met uitzondering van do Woning en veidero gebouwen welke eerst zijn te aanvaarden op den 1 Moi 1907 Do veiling geschiedt in 20 perceolon welke eerst elk afzonderlijk en daarna in combination znllen worden afgeslagen Alles nader beschreven in Notitién welke ten Kantore van voornoemden Notaris aan de Boompjes uo 9 to Rotterdam vorkrygbaar zijn UE nOEDKOOPSTE DE MEEST PHACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE MOUKBLAUKIV zyn beslist die dor Firma WCLIIOÜ TUIS LAI tBS JOÜUJiAL met minstens dr ie gratis gokniptc patronen on oen gekleurde jilnat TUE ILL DltESSMAKEll met een gratis geknijit patroon THIS lik Z A AH or CHILD HEN S FASHIONS Kindermodos met vole gratis geknipte patronen VRAAGT Vw Boekhandeaar Proetnummers Alle met lioatel Hc Hljvoeffitel i Van alio in doze bladen voorkomende modellen zgn GKKNll TK PATRONEN mot Holl verklaring Ir p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrggbaar bg MILLY SIMONS Den Haag Wild en Getogelte Van af heden en vordor dngolgks vorsch verkrggbaar Braadknikons Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patryzon Snippen Korhoonders Roevleosch enz enz tegen do meest sterk ooncnrreerende prgzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbovoieid T GVTTKUNG Poelier Oostorslraal 18 ROTTERDAM Tolophoon Interc No 2031