Goudsche Courant, vrijdag 31 augustus 1906

o lOllO Vrijdag 31 Augustus 19l 0 45st Jaargang immm mwm JSieuwS en Advertentieblad r0or Gouda en Omstreken reicto II Ito 83 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzoiidoring an Zon en Feestdagen De prijs pei drie maanden is 1 25 irantt pei jiost 1 70 Afzonderlijke Nomniers V IJ F C E N T R N Telefoon i e 8t A D V E H T Ji N T I E N worden gepl iatst van 1 5 rrgel a 50 Caiten iedere o o meer 10 Centen Groote letters wonlen berekend naar plaatj ruimte nzending van Advertentiën tot 1 uur des mid l Voorloopige Aanb digi g Notaris N V CAMBIEE VAN NOOTEN te Qonda zal op nader aan te kondigen datum in de maand OCTOBER a b in liet openbaar vorkoopon de aan den Kattensingel te Gouda gelegen PJSDES iaebehoorende aan Mevr de Wed J P VAN CATZ als EEN HEEHEMIS met TUIN w jk Q no 140 Verhuurd aan Dr S de Jong tot 1 Nov a s Eeo Pakhuis met Kantoor en KLEINQARENBAAN met daarop staande GEBOUWEN wijk Q nos 141 en 145 en Twee Eeereiihuizen met TUINEN benevens een WOONHUIS met AFZONDERLIJKE BOVENWONING wiJk Q nos 142 143 144 en 144a Het gestanddoening der buur te aanvaarden op den betaaldag der kooppenningen Inlichtingen geven voornoemde Notaris en Mr M M SCHIM VAN DER LOEFE te Gonda VRIJDAG 31 AUGUSTUS zullen de Kantoren van ondergeteekenden van af 12 uur GESLOTEN zijn Wed K OX ü mTLA D M J OGIEIl Co T GOKÜEWAAGE ZOi EN Huffman co DültTLANÜ Co Dame vraagt dadeHJk Zit en Slaapkamer met PENSION Aanbiedingen met prijsopgave onder No 55 Nitnwe Schoolstraat 34 Dk Haaq Er WORDT GEVRAAGD een Boekhouder om een of meer avonden in de week boeken bö te helpen honden Br fr Lett F aan SWABTSE NBURG s Adv bur Gouda HUirTE HUUR Hcerenhiils Oosthaven B 88 Zea Kamers grooto Keuken drooge Kelder linke Tnin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 mm UITSTAPJE meer mogelijk zonder VACAMTIKIiAitllT Geen Vaoantiekaart meer bruikbaar zonder den Gids M t een Vaoantiekaart der 8 8 door Mooi 5federland Een practisoh onmisbaar Reisboek voor Nederland VRAAGT T ÜW BOEKHANDELAAR Prijs 40 Cents Uitgave Drukkerij LEVISSON Den Haag Één Gidg V honderd piaatsen Geen beter adres voor degelijk on sterk SCHOEFWEEE dan Het KLKIWEG E 30 Rninislo sorteering van allo soorten SCHOEN WERK CHROOM GLACü on BRUIN GLAC J DAMES en HEERENSCHOEISEL C SMITS Alle repiratien en aangemeten werk HARMONIE OF FANFARE HOMIM IUK AV PIIOTECTEVn pas redouble par J A FROMMELT Dédié k Monsieur lo notaire N F CAMBI ER VAN NOOTEN Direction on stemmen in afschrift ƒ lo SOUVKIVIH UE LiEXMOM pas redouble par 1 A FROMMELT Dédié k Monsieur Ie docteur P BON Direction en stemmen in afschrift ts In bewerking SckooHkocett mie eê Kelnt und laeht Phantasie Charakteristik Loeraar in Zang Viool Klavier en Compositie te SekooHkoeen liÈ AÜGtSTUS lOOtt Op vereerend verzoek zal aan den OPTOCHT VAN VERSIERDE FIETSEN tevens een Optocht van versierde Rijtuigen toegevoegd worden waarvoor een LDXE VOORWERP wordt uitgeloofd voor t fraaist versierde Rijtuig Aanmelding tot DONDERDAGAVOND bt A BRINKMAN ZOON Tiendeweg DE COMMISSIE WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Druiventorsthoning Exfract wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpün Heeschheid enz MELId f TUE is verkrijgbaar bjj alle voorname Apothekers an Drogisten in grootte en kleine steden dorpen en gehnchten in Nederland Frankrijk Duüschïand Engeland Amerika Ned Jndii Oranje Rivier Kolonie Transvaal enz MELIANTHE werd 9 maal met GonBen 3 maal mot Eere Medailles bekroond MliLlANTllE in flacons f 0 40 l 0 70 en 1 aiELlANTHM in doozen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H JV VAN SCHAIK Co Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag Verkrijgbaar bjj Firma WOLFE e Co Westhaven 198 Gouda GRENDEL Gouda E H VAN MILU Veerstal B 120 Gomla k BOUMAN J öor c i PINK8E Nieurcerkerka d IJtel A N y ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudeaa cr A SCHEER Ilaaitreckl P W t EDE Oudewater K ta dbh HEIJDEN te Reeuv ijk P v d SPKK Moercapellt D v d STAR Wed J BOLST M KOLKMAN AKK VAN DER HEIJDEN irarfrftn wen P A ds GROOT A d JONGH Oudewater J P KASTELEIN Pokbroekerdam ü BIKKER te Bentehop WAAIISCBVWIiWC Laat U niet misleiden door 6 J S roof Het klooster SanclaPaulo Abdij bestaat niet du Strooit van geenerlei waarde C ven$verzekerind niaat$cl dppii a v sligll U DerArtcbt OpatricM in I873 maaUcDapptlijtt Kapitaal voiU fc n l I 2 000 000 Uenthitrd Btdran ruim 60 iiiini cii Rttcm ruim 131 icllliotn SIER ÜW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarleiiiincr Bloeihbollen Na ontvangst van postwissel groot 11 3 45 zenden wö franco door Nederland onzeoveral bekende NORMALKOLLECTIES 30 hyacinthen voor glazen of 40 voor potten of 50 voor don tnin of eene COLLECTIE VOOR DE KAMER van 150 stnks voor 46 potten of eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN ven 250 of eene COLLECTIE VOORKAMER EN TUIN Van Ï4n tuks ieder bevattende eene prachtige keuze van hyacinthen tulpen narzissen crocus scillas sneeuwklokjes etc Rijk goillustreerde prijslijst met speciflcatio onzer collecties in het HoUandsch en onze vele wenken voor de cultur bevattende groote catalogus in het Dnitsch zenden wij dosverlangd gratis en franco Tulnbo uvy Etabllssement Huls ter Duin ADVEETENTII ii in alle Coiiranten worden aang enomen door het Advcrtemie Bureau van A BUIMRMAIV Si ZOON Gouda Druk van A BRINKMAN Z te GOL1D op MAANDAG 17 SEPTEMBER 1906 s morgens elf n r e n in de Sociëteit Vrede Best aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN van No 1 Een Winkel enWoonliuia met TUIN en ruim PAKHUIS daarachter aan de Lange Groenendaal I no 100 te Gouda Kadaster Sectie B no 953 groot 1 Are 72 Centiaren Het Winkel en Woonhuis is in eigen gebruik het Pakhuis dat uitgang heeft naar Achter de Vischmarkt is verhuurd voor f 1 50 per week Te aanvaarden 15 October 1906 En No 2 Een Wooibuis en Erf aan den Raam te Gouda wjjk O no 228 Kadaster Sectie D no 771 groot 65 Centiaren Verhuurd bi de week voor f 3 50 Te bezichtigen do laatste drie werkdagen vóór de veiling van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Breeder bj biljetten die evenals inlichtingen te bekomen zgn ten kantore van Notaris KOEMAN voornoeind m M V LOON DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Ia t ruimst voorzien van GASORNAHENTHN in elke stijl van de eerste fabrieken tegen concorreerende prijzen Aaiilegger vao G s Waltr Spreek Bieren Ëlec riscbe geleidingen Wie van goed licht houdt wende zich naar het Qoudmh VerllchtIng MagaxIJn UK AVOIVDISTCR daar allies door bekwame fitters verricht wordt Aanbevolen Merken VAN Eerwerda Tleman St Estèphe Medoc O 60 La Rose Lndon 0 72 Chateau Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Hant Sauternes 1 85 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Rüdesheimer 1 08 Oude Roode Portwijn 1 08 Extra onde Roode Portwijn 1 44 Oude Witte Portwijn 1 08 Extra onde Witte Portwjjn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dok Bellardi per Liter 1 17 Prljxen netto d contant DEPOT TB OODDA n i TMlMi MhUKM Mk M SlfanilyL A Friw It fc ni M ip r aM M tMte OuMtoa n gtUaoHa ÜMTMiiDMMi D iu W t iw M bij F J J BOON VAN OSTAOE üe GOUDSCHE COURANT zal morgen niet verschijnen ter gelegenheid van den Verjaardag van H M de Koningin Uuitenlandscb Ovcrzlcbl Hat Berliner Tageblatt meldt dat or weer oen bezoek van Franschen aan Doitschland voorbereid wordt Het bestuur van het Fransche genootschap vour scheidsreehterliike beslibsiug van geschillen heeft een aanschrijving verzonden aan allerlei volksvureonigiogen en volksaoiversiteiten vragende of er Dnitsch gezinde of althans niut anti Duitsche Franschen onder bare leden waren die deel wilden nemen aan een bc£oek dat de geredden van Courrières op uitnoodiging van bet Dnitsche vredesverbond juiu Bcrhjn zullen brengen Vgttien honderd meiischen hebben op do viaag bevestigend geantwooid Het Duitscüo Verbond heelt do Berlijnsche volksvereenigingeii verzocht de Franschen als hun gasten te willen rondleiden Men is o m van plan om een reusachtig banket in den Dierenliiin aiin te richten De Duitscbe reddingsploeg nit Heine zal daar voor ovurkomen Baioii d E jtournelles de Constant zal hun rt vp zetteluk voor hun geslagen eoropenning sverhandigen In het Neue Palai lm Potsdam had gisteravond in de tut een doopkapel verandurdu JaspiEgalcry de plechtige doop plaats van den zoon van het kroonpruiseiipaar De opporhoiprodiker üryimder hield een toespraak en doopte daarna het kind met de namen Wilhelm Friedrich Frauz Joscf Christian Olaf Na de plechtigheid begaf men zich niiar de marmerzaal waar een galadiner gehouden werd Daarhy bracht de Keizer een hoera uit op qen doopoling Na tafel bieldcD de vorstelijke personen cerclr waai na zij zich te negen uur in hunne vertrekken terngtrokken Te Potsdam en te Berlijn waron straten en huizen rijkelijk met vlaggen versierd Een katholiek geestelijke heeft een onderhoed gehad met een redacteur van de Croix over de aanstaande bisschoppenvergadering In den oproepingsLrief zeide deze geestelijke is opgegeven wat het programma van de vergadering is De brief verzoekt FEVILLE TOX 5 Dan zult u ook wel van iedere verdere poging afzien Volstrekt niet integendeel Kapitein I riep Eva buiten zich zelve Maar ditmaal liet Horst zich niet in de redevallen en sprak ongestoord verder Volstrekt niet want ik weet dat het geen antipathie ia tegenover mg welke n dit besluit doet nemen doch dat n enkel wordt teruggehonden door zekere vooroordeelen in de eerste plaats den invloed van uw voogd die in mg den pruis haat en al het mogeiykodoet om mg in uw oogen zwart te maken Maar dat helpt hem volstrekt niet ik zaldie vooroordeelen overwinnen al die tinderpalen zal ik uit den weg ruimen ik zal zoolang storm loopen tegen uw hart dat uw drievoudig neen cindeiyk in een ja veranderd wordt Het helpt unlets freule Eva n wordt ondanks alles tooh mijn vronw I Deze verklaring werd met zooveel beslistheid uitgesproken dat de jongt dame in de eerste oogenblikken sprakeloos was van verbazing en voeds beide maar eindtlükbrak do bisschoppen te beraadslagen over de inrichting van den eoredienst overeenkomstig do encycliek De geestelöko zeide voider dat verscheiden bisschoppen reeds hadden verklaard dat wat er ook raoge gebenien men den eeredienst zal houden in de kerken evenals voorheen Bg deze houding zal mun vermoedelijk volharden maar do vergadering zal de kwestie zeker ouk bekijken in verband met de wet Men zal beraadslagen over de mogelpheid van het inrichten van den eoredienst zonder openbaarheid over uitoefening van den eeredienst door het houden van openbare vergaderingen over den eeredienst ouder leiding oener vereeuiging voor gemeenschappelijke niet openbaro godsdienstoefeningen D iar de Paus een deur open heeft gelaten zeide de geestelijke vervolgens en met de mogclijkhoid van een wetswijziging rekoiiing heelt gehouden zuilon do bisschoppen in bun wijsheid een middel weten te vinden om deze kwestie aan de orde te brengen en aan de regeering do volksvertegenwoordiging en het liind vragen om wetteiyko bepalingen waardoor de keikeiyke tucht gewaarborgd is on het gezag van do katholieke geobtclukheid over de kerkelyke goederen vaststaat De Croix het groote katholieke blad zal z in inlichtingen wel hebben van ecu gees teiykc dio geheel op de hoogto in Kr zou dus te wachten zQu v in de zgdo der bl sschoppen eon verzoek aan den Franschen wetgever de Scheidingswet to wüzigen Voor do kracht van dat verzoek is het jammer dat nu bekend is geworden hoe de bisschoppen in hun vergadering van Mei hebben gestemd over do aannemeiykheid van de vereenigingen voor dtn eredienst Eerst liübben do bisschoppen verklaard dat het wonscheiyk was een proef te nemen met de veroenigingen voor den eeredienst en later zouden diezelfde bis schopoen komen vragen om wyziging di r bepalingen omtrent do vereenigingen voor don eeredienst daar zg dio bepalingen thans onaannemeluk achten Volgens berichten uit Cuba krggt de opstand groole uitbreiding vooral te Pinar del Rio Reeds zyn de opstandelingen tot op 50 K M afstamh van Santiado door edrongen Er worden nieuwe militietroepen opgeroepen Het is to begrypen dat de nnionistische Engelscho pers met graagte de aandacht vestigt op de redevoering van den Master of Fllihanlt Die kan meehelpen om de breuk tnsschen de liberalen on de onalhankeiyko zo driftig los Neen maar zoo iets ia ongehoord I U behandelt me eenvondig als een wezen datgeen eigen wil meer heelt en dat zich nu t n eenmaal in het hoofd gekomen is haarte trouwen eenvoudig naar u heeft te schikken Maar ge vergist u ik heb een wil een zeer sterken wil zelfs en dat zal ik ubewgzen Vaarwel mgnheer Zy keerde hem den rug toe en verliet haastig de kamer maar kapitein Horst scheen nu eenmaal besloten het mooie eigenzinnige kindje niets kwalgk te nemen Hg keek haar glimlachend n en zei met zgn gewone kalmte En toch zal ik haar trouwen Het was in don morgen na den zeiltocht dat de jonge majoraatsheer en kapitein Horst zich in de balkonkamer bevonden met graaf Odensberg dia bg t raam de courant zat te lezen De beide jonge mannen waren in een druk gesprek dat liep over de vraag of men den zeilwedstrgd die den vorigen dag onbeslist gebleven was vandaag zou hervatten Hellmnt was er beslist voor doch kapitein Horst opperde eenige bedenking en verklaarde althans er tegen te zgn dat de dames zoudan meegaan arb 4 rs in het Lageiliais te verwijden Do Master of Elibank ziet de zaak juister in dan de eerst minister zegt de Times die meende dat de liberalen en do onuf honkejjke arbeider bost samen konden werktl Maar het zal vroeg et laat zeker tot e h tryd tusschen liberalisme en arbeid komeiij voorspelt het blad waarby hot zich Irouw na beroepen kan op woorden van Kcir Hardie on andere woordvoerders der socialisten Krafser dan de verzoeningsgezindo Westminster öiizutte die trouwens in da liberaio party eerder naar rechts dan naar links staat oordeelt de radicale Daily News over de redevoering van jonker Elibank Het zou een eftatigo zaak wezen aldus de D N wanneer een veniritwooidolgk minister zoo gesproken had Het Engelscho volk is een practisoh volk vervolgt t blad en laat zich niet bang maken rael het socialistische spook Hoe v r wil do Master of Elibank ook gaan mei zjin individualisme Wil bj ongedaau maken wal ttaat en gemeente in Engeland leeds aan vooribrengingsmiddelen bezitten f Moet öe püdterij aanbesteed worden moeten do Indische staatsspnren aan inaatnchappyen ovorgegeveii moeten alle staatsfabrieken werven enz gesloopt do winstgevende ge inoeütebedryven opgedoekt hel onderwys geheel atjn particulieren overgelaten worden i OvoMrfiKi hesltiu do Daily ivens zyn er in de liberale p irty heel wut meer euIJwctiviMen dan de groep der onafhankeluko aibeiders leden telt en algemeen vindt men er de govolgen van het individu ilismo in het landbezit zeer bedcnkelyk William Bryan de oud candidaal dei Zilverdemocraten in de Veroonigdc Staten wil nogmaals trachten hg do aanslaande presidentsverkiezing in aanmerking te koinon Dat zgn kansen verbeterd zgn nu hg do ilver paragraaf van zgn programma heelt geschrapt is ontwüfelbaar Temeer daar de republikeinen niet gemakkelgk een goeden candidaat tegenover hem kunnen stellen Merkwaardig i s het nn dat ondanks de besliKü verzekering van Roosevelt aan het einde viin zgn ambtsiyd te willen aftreden in leiiublikoinsche kringen krachtig wordt aangedrongen op zyn horkio ing ilolfs heelt men oponlgk verklaard dat Roosevelt de eenige republikein is die met goed gevolg tegenover een populair man als Bryan kan worden gesteld Do ropublikoinsche partydag in Tonessee waar deze voi klaring werd uitgesproken heelt dan ook officieel besloten Roosevelt to verzoeken een nieuwe Candidatuur te aanvaarden Nu zei Hellmnt lachend wat Eva betreft heb ik er viedo mee en deze attentiekan u misschien wuer bg h iat in do gratiebrengen maar freule Eleonoro zal zich nietzoo gcraakkelgk laten terughouden Zg is niet bang voor een beetje storm en ik ben overtuigd dat ze t ook vandaag met onswagen zal Dat geloof ik ook meende de kapitein De vraag is alleen maar of wg hot wagen mogen haar mee te nemen Is u soms bang voor de zee geworden f spotte de jonge baron Als het de veiligheid van anderen betreft zeker was het kalme antwoord Nn dat zal wel schikkep in ieder geval maken wy de zaak vandaag nit Om twaalf uur zeilen we af en het doel is do Strandholm evenals gisteren Vindt a dat goed f Zeker ik zal zorgen stijt op igd tezgn Goeden morgen granf Toen de kapitein vertrokken was legd graaf Odensberg die tgdens hot gevoerde gesprek schgnbaar in het lezen was verdiept geweest zgn courant neer Graaf Odensberg was een man van nagenoeg vgftig jaar een voorname verschgning die met do beleefdste vormen de koele teruggetrokkenheid van den diplomaat vereenigde De scherpe heldere oogen ebenen gewoon Dit is volkomen in overeensiemming met den algemcencn wensch in republikeinscllokringen Roosevelt zelf schgnt echter niet voornemens van zgn besluit terug te komen Hg stelt den tegenwoordigen minister aii oorlog Taft iJs candidant voor het presidentschap en in Washington wordt dezo candidatnur beter geacht dan die van andere genoemde republieken als Shaw Fairbanks Cannon en zelfs Elibu Root Maar toch zal er rekening moeten worden gehouden met den wensch van tallooze R publikeinen om Roosevelt nog vior jaren te houden Db Russische regeeringskringen weten kluarblgkeiyk al evonmin als alle haitenstaandors wat er moet gedaan worden om de terroristen beweging te doen eindigen Ook hg haar neemt nion Iwce siroomingen waar do eene wil door krachtsaanwending door militaire dictatuur en reprolBilles het gezag herstellen de andere dringt aan op knlmlo en op bgeenrooping vnn de Doem In de holkringen heeft do eerste stemming den meeslen invloed Onder leiding van de generaals die de politiek van ïropof verdedigen wil men goweld mot gewold koeren en olko vrghcid opheffen vooral die van do pors als do sr aalc van alle kwaad schoiiwd En tüch IS do pers juist in deze moellnke dagen zeer taktvol Geen onkel Russisch blad dut doze molhodo van strgdvoeren niet icherp afkeurt Met ingenomenheid wordt melding gemaakt van het oordeel van den Franschen gezant die bü het vernomen van den aanslag op Slolypin s huis uitriop Dat is geen revolutie geen strgd moer maar oen waanzinnige vcrniolswoodo do ziekelgke moordhist van een Jack the RipperI Uit Havana wordt gemeld dat de plaatsvervangende minister van binnonlandsche zaken Montalvoy Morales bevel hooft gegeven den opstandelingen toe te staan naar hunne haardsteden terug Ie keeren met do verzekering dat z i wegons hunne deelneming aan den opstand niet zullen worden lastig gevallen De leiders van den opstand hebben zieh bereid verklaard hunne volgelingen te ontslaan behalve önorra die verklaarde zgn tegenstand niet te zullen opgeven voordat de jongste presidentsverkiezing ongeldig is verklaard Ouerra heeft in da Provincie Pinar del Rio 2000 man goed gewapend en vun munitie voorzien maar hg bezit geen tu zgn om te bespieden on nit zgn gansche pcrsoüiilgkheid sprak onbetwistbaar een uroote Mhrandorheid Doch levens lag er lil zgn voorkomen een koelheid welke alles behalve weldadig aandeed en op ditoogenblik klonk zyn slem al heel scherp toen hg vroeg Hellmnt is het noodig dat je dozen Pruisischen spion zoo voorkomend behandeltP Hellmut schrikte op en keek hem met een verbaasd gezicht aan Spion Hg is do gast van myn grooV moeder Des te erger wa it dat noodzaakt onshem op hot slot te dulden Maar papa u weet dat Horst een neef van oom Waldow was dat hy steeds hiof in huis verkeerd heeft Zgn bezoek is geheel toevallig daarvoor kan ik u borg spreken t Is mogelgk maar ik geloof nooit veel aan dergolgke toevalligheden zei Odensberg koeltjes ik wilde je or alleen maaropmerkzaam maken dat je intieme vorhou ding lot een piuisischufficier in onze kringen verkeerd zou worden uitgelegd je hebt rekening te houden met je eigen positie en de mgne Wordi vervolgd