Goudsche Courant, vrijdag 31 augustus 1906

geldmiddelen en betaalt wat hy noodig heelt met bons op de Cnbaansche Regeering Het zal naar gemeld wordt dier Regeering niet moelijk vallen Gaerra te nood zaken de wapens neer to leggen Verspreide Berichten Feiüebuk De voorzitter van den Parjjschen gemeenteraad Chaotard beeft den Kngelschen gezant te Pargs doen weten dat het de bedoeling van den gemeenteraad was den lurdmayor en de leden van den Baad van Londen nit te noodigen tot een bezoek aan Parus in October DCITSCULIHD De Dnilsch Amerikaan Rosenberg die ten onrechte aangebonden werd onder verdenking een aanslag op de keizer te willen plegen eisfbf dchadeloosstelling voor den tgd dat hiJ in voorarrest zat De bronwerjjvereeniging van Noordwest Dnitsohland besloot in en sterk bezochte vergadering de prgsverhooging van bier op 1 Sept door te voeren en den strjjd met de bierbnishonders welke de verhooging niet willen betalen op te nemen De buitenlandsebe bronwergen azen thans te Hambnrg en elders op bestellingen Ekoiuxd Koning Edaard die lichteiyk ongesteld is zal zich niet to Parjjs ophonden maar rechtstreeks van Marienbad naar Londen reizen Az De Amerikainsehe consul te Kanton bericht dat de boycott der Amerikaansche waren in China niettegenstaande keizerlukc edicten en proclamaties van onderkoningen nog altgd voortdnnrt Vooral heelt de petrolenmbandel geleden in het afgeloopen jaar is de aanvoer in Znid China met 350 000 dollar verminderd terwjjl de meelinvoer zells 800 000 dollar minder bedroeg Ook de invoer van wollen goederen is sterk afgenomen Van 1 Jannari tot 30 Juni zgn op Formosa niet minder dan 2737 gevallen van pest voorgekomen waarvan 2169 met doodelgken floop Aheuiu De jnry van in besohnldlging stelling hg het Opperste Bondsgerechtshol der Vereenigde Staten heeft uitspraak gedaan in verband met de beschuldigingen tegen de Standard Gil Company geuit wegens knoeiergen met de spoorwegmaatschappijen In tien gevallen werd de klacht gegrond verklaard Gemengfde Berichten Het verdwaalde Huizerknaapje Hen Bchrytt aan De Stand In den nacht van Donderdag op Vrydag ging de heer C de O groentehan lelaar te Hnizen met zyn beide zoontjes en een neefje naar de markt in Amersfoort Terwyi de man zyn zaken deed keken de jongens eens rond Een er van een nette beleefde en kalme jongen geraakte van de anderen af kon de markt niet terugvinden en ging al dwalende de stad uit Denkende op hnis aan te gaan liep hy er hoe langer hoe verder af Hy vroeg verscheidene den weg naar Hnizen doch kreeg ien antwoord dat daar geen weg naar Huizen was Toen t begon te regenen vroeg hg ergens te mogen schnilen Dit mocht De vrouw sneed boterhammenOps hongerig knaapje kreeg niets en toen t weer droog was kon hy opstappen Een andere vrouw stond voor haar hais Hy vroeg weer naar den weg zeggende dat hy vader kwgt en dwalende was Zoo was t antwoord De vrouw ging achter t hnis en liet zich niet meer zien Op soortgeiyke manier ging het daar overal Een melkboer liet hem melk drinken en liet hem alleen staan t Nachts heeft hg onder een boom geslapen en s morgens ging het weer verder Den volgenden dag nam eindelgk een bakker uit Putten de heer K hem liefderyk op stelde den burgemeester van alles in kennis herbergde hem en s Zondags ontmoette de knaap zyn vader op het station te Hilversum waar bg onder geleide van een politiedienaar in burgerkleeren was aangekomen Qtoote biydschap in t heela dorp Huizen De vader van den knaap was onvermoeid bezig geweest Direct was de politie in Amarstoort aan t zoeken gegaan Onder hen was t zy tot hunne eer gezegd algemeene deelneming Vyitien telegrammen gingen in alle richtingen Mannen nit Huizen zgn op de fiets naar Amersfoort gegaan om te zoeken Zondagsmorgens ging de vader weer naar Amersfoort om alles te laten afdreggen en ontmoette den knaap in Hilversum De blgdscbap der ouders is niet te be chryvan Onbegrgpeiyk is de handelwgze van de menschen buiten Amersfoort die niet schenen te begrgpen dat een dwalende knaap zoo ver van hnis hulp noodig heeft Roemenie heeft ten behoeve van een liefdadig doel nieuwe postzegels nitgegeven alleen voor binnenlandsch verkeer echter zy zgn van een nominale waarde van vgf tien en vgftien centimes maar worden verkocht voor tien vgftien en twintig centimes het verschil is voor het goede doel bestemd Op elk der postzegels is de koningin voorgesteld Een beeld Carmen Sylva af aan het spinnewiel een tweede aan bet ziekbed de derde aan het woefgetonw Men schrgft aan de N R Ct nit Enschede De Verzoeningsraad vroeg weer vergadering aan met het Fabrikantencomité De Verzoeningsraad is thans blgkbaar het eenige contact tusschen stakers en het Fayrikantencomité Ulster vergaderde do Verzoeningsraad met het comité uit de stakers waarbg tevens i in deze zaak nog niet geboorde stakers werden ondervraagd Gister had de eerste nitkeering plaats aan hen die niet van de organisaties ontvangen Gehnwdi stakers en uitgeslotenen ontvingen f 4 plus f 0 50 voor ieder kind ongehuwden f 3 50 Nader seint men nog De vergadering der stakers gister gebonden besloot een protest te verspreiden tegen de punten ik het verslag van liet fabrikantencomité dl zy als onjuist beschouwen Van den Engelschen tooneelspeler Charles Hawtrey vertelt een Engelsch blad dat hg eens op hot vasteland op reis zynde in een klein dorp kwam Hg wilde zich laten scheren maar een barbierswinkel was er niet Er was echter wel iemand zei men hem die de kunst verstond De man kwam en verzocht Hawtrey languit op zyn rug te gaan liggen Dezo deed t en hg werd gladjes geschoren Toen t gedaan was vroeg hjj den raan waarom hg zyn klanten zoo n rare bonding liet aannemen O meneer antwoordde hg dit is de eerste maal dat ik een lerend mensch scheer Hen meldt nit Rotterdam J Gistermiddag te halftwee is door twee rechercheurs in de Rotterdamschestraat aangebonden G Vleesenbeek stnkadoor die Maandagavond den gruwelgken moord in de Van Osladestraat pleegde Hg is onmiddeiyk geboeid naar het hoofdbnrean aan Mt Haagschaveer overgebracht Hg bekende volledig en werd met den eerstvolgende n trein naar Den Haag getransporteerd De overbrenging van Vleesenbeek geschiedde gistermiddag van het Holl spoorstation naar het politiecommissariaat aan de Riviervisch raarkt onder toeloop van een groote menigte D e aangehoudene di geboeid liep fosschen eenige politiedienaren gedroeg zich uiterst kalm Kort na zgn overbrenging werd hg in het Gemeenteziekenhnis geconfronteerd mot het lyk van de verslagene ViiR6ADERIN6ViNDeN6eMI BliTBRil4D DINSDAG 28 AUGUSTUS 190Ö Vervolg Aan de orde Het voorstel om aan C Bal e s te Rotterdam vergunning te verleenen tot den aanleg van aan het Jaagpad aansluitende wegen De heer Bokhoven Ik kan taiy wel vereenigen met het voorstel van B en W om de heer Bul c s toestemming te geven daar een complex van straten aan te liggen maar ik zou bet peil niet op 0 70 boven A P maar willen bepalen dat bet peil geiyk komt met de krain van den weg De Voorzitter B en W nemen het voorstel van den beer Bokhoven over De heer van Iterson B en W nemen het voorstel van den heer Bokhoven over maar is daardoor dan bepaald dat de gronden zooveel moeten worden opgehoogd dat zy gelgk met den weg komen De beer Dessing Ik ben er ook voor om het niveau geiyk te brengen met de aansluitende straten want anders komen wy weder in hetzelfde geval als met de Korte Akkeren nz De heer Nederhorst De bvdoeliog is dat de terreinen zooveel moeten worden opgehoogd dat zg gelgk zgn met den weg zoo moest het overal geweest zgn dan zouden wy daar geen last van hebben gehad De heer Vingerling Als argument dient zeker dat het vuil niet in den polder wordt geleid maar dat het hemelwater en het menagewater in het Jaagpad zullen worden gevoerd De Voorzitter Dat is ook juist de bedoeling De heer Jongenbnrger Zal het niet lastig zyn dit na te bepalen met bat oog op de daar reeds bestaande hnizen hoeveel is het verschil De heer Bokhoven 1 30 M De heer Jongenburger Ik lees daar als al de wegen bestraat zgn mag daar eerst met bonwen worden begonnen Do Voorzitter Deze bepaling is steeds dezelfde als bg de vorigo aanvragen en door den raad vastgesteld De heer Jongenbnrger In No 9 lees ik zoudra de wegen over hunne volle lengte zullen zgn bebonwd worden zg door de gemeente overgenomen boe moot dat met de gasleiding dan zon de gemeente deze moeten maken als de straten klaar zgn De heer Nederhorst Ik zou de wegen niet willen overnemen voordat zg geheel klaar zgn ik ben er altgd tegen geweest gedeelten over te nemen De heer Jongenburger Wanneer daar nu 25 woningen zgn gebouwd geeft de gemeente dan daar gas De Vooizitter Wanneer de gemeente de zekerheid heeft dat de wegen zullen worden overgedragen wordt daar gas geleverd Het voorstel wordt zonder hoofdeiyke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstel om aan A J Krieger te Amersfoort voorlogpig concessie te verleenen voor den aanleg van een paardentram van bet StaatS Spoorwegstation naar de Oosthaven De heer Vingerling Ik wil mgn stem motiveeren als er werkelgk behoefte aan bestond dan zonden vele burgers er om gevraagd hebben maar daar dit niet het geval is geloof ik dat de menschen die zolf rgen voertuigen moeten hebben daar veel last van zullen ondervinden zoodat ik tegen zal stemmen De heer van Iterson Ik zal er ook tegen zgn daar men op de Haven veel last zal ondervinden op sommige plaatsen is de Haven te smal ja haast kunnen voor de societet geen twee wagens naast elkander passeeren ook in de Wgdstraat en de Dubbele Buurt is het zeer gevaarlgk j de voordeelen zullen zeer gering zgn en di nadeelen zullen zeer groot zyn daarom stem ik er tegen De heer Dessing In de Oommissie van fabricage was ik voor bet verleenen van de concessie maar nu de heer van Iterson talryke bezwaren zoo dnidelgk heeft aangetoond nu zal ik er ook tegen stemmen De heer de Jong Ik zie het nnt er niet van in en wanneer de concessie van de stoomtram afgeloopen is geloof ik dat men die naar buiten brengt ik zal dns ook tegen stemmen Da heer Donker Ik geloof d it wg niet achterlgk moeten zgn bg andere plaatsen maar de concessie moeten verleenen De Voorzitter Ik schaar mg aan de zyde van den heer Donker het college van B en W is er ook voor en het is wel waar dat wg veel last hebben van de stoomtram maar wg moeten hier niet alleen denken om de belangen van menschen die rg en voertnigen houden maar ook om de andere ingezetenen moeten wg denken De heer van der Ree Ik kan er wel voor zyn maar ik zon B en W willen verzoeken toe te laten zien dat de rails zoo zullen gelegen worden dat de mensehen er geen last van zullen ondervinden De heer Dercksen M de Voorzitter het ophoogen der straat naast de rails voor wiens rekening is dat ik zon wel willen vragen daar toch vooral goed na te zien daar de voerlieden er veel last van hebben De Voorzitter het geschiedt voor rekening der traU en door de gemeente De beer Nederhorst Er wordt wel degeIgk naak gekeken het is een lieele rekening die de tram krggt De heer Dercksen Het kan mg niets schelen of die rekening boog is als wg er maar g en last van hebben Het vjoorstel wordt in stemming gebracht Voor temmen de bh van der Ree Muyiwijk Donker Jongenbnrger Knuttel van de Velde Van Galen en Nederhorst Tegenj stemmen de hh Vergeer Dessing Vingerliag Prince van Iterson Bokhoven de Jong Dercksen van Egk en Herman Hot voorstel is dus verworpen met 10 tegen 8 stemmen Aan de orde De oniwerp vei ordening tot wgziging der Algemeene Politieverordening Wordt goedgekeurd A n de orde De oi werp verordening op het gebruik van stoomtramwegen binnen de bebouwde kom I Wordt goedgekeurd A n de orde Het advies van B en W op de bezwaren van den Inspecteur der Volksgezondheid tegen de vastgestelde Verordening tot wgziging dej Boaw en Woningverordening Wordt goedgekeurd At n de orde Het voorstel tot wyziging der gemeentebegrooting roor 1906 Wordt goedgekeurd Aan de orde De ToantaUen in uk het Qondache en Amsterdamsche Rypad De heer Donker M de Voorzitter ik zon wel willen weten wanneer de paeht om is De Voorzitter De pacht van de tol is om 1 Mei en de pacht van de Woning 1 Januari Niets meer aan de orde zgcde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten Stadsnieuws GOUDA 30 Augustus 1906 Gedurende de maand Aug zgn in de Spaaren Hulpbank Gouda ingelegd en terugbetaald de navolgende bedragen Inleg in 270 posten f 6829 71 bygeschreven rente 37 33 f 6867 09 Terugbetaling in 103 posten 8300 45 Meer terngbet d in ingelegd f 1433 36 Aan het einde der maand Juli was ten name der Inleggers ingeschreven 480087 15 Zoodat hun tegoed Ulto Aug bedraagt 1478653 797 In den loop der maand Aug zgn afgegeven 20 nieuwe boekjes 13 afgeloopen hoekjes opnieuw in gebruik gesteld en 19 boekjes geheel afbetaald zoodat aan het einde der maand Aug 2331 boekjes in omloop waren Naar men ons mededeelt zal in het programma van het Orgelconcert van Vrijdagavond een kleiae verandering plaats hebbeo De fluit soli No 3 en 7 zullen worden omgewisseld Tevens brengen wg gaarne nog in herinnering de zoo gunstige recensie die wg bg het vorig optreden van den Heer Best kondea geven De Heer A Best Ie fluitist van het Residentie orkest vroeger in dezelfde functie en het concertgebouw onder leiding van Mengelberg heelt zeker allen die hem dezen zomer gehoord hebbeu doen genieten Ds E Laurillard Em Pred Amsterdam die 1 April 1 1 de Predikbeurt in de Remonstrantsche Kerk alhier vervuld zoo hebben doch toen daarin verhinderd hoopt a s Zondag 2 Sept in genoemde Kerk de Godsdienst Oelening te leiden Van de hand vao den welbekenden kinderscbrgver F H van Leent zal binnenkort bg da nitgevers S é W van Nooten verschgnen getiteld De Liefste van ons Clubje met platen naar teekeningen van C Koppend Naar wg vernemen zal in het a s najaar bg de uitgevers S W N van Nooten te Schoonhoven een nieuwe bundel verschynen vau Dr E Laurillard onder den titel Herfstsyringen Ook zal bg genoemde nitgevers wederom het licht zien de bekende scheurkalender met bgschriften van dien geacbten auteur welde kalender met 1907 alsdan den dertigsten jaargang mag beleven Stolwuk 30 Aug Onder begunstiging van het fraaiste weder beeft gisteren de Vereeniging Wilhelmina feestgevierd Den geheelen dag bewoog zich een prettig gestemd vry tairyke menigte op het dorp waar twee groepen muzikanten bg afwisseling hun opwekkende liederen deden hooren Eere aan de vereeniging Wilbelmina voor de flinks regeling der festiviteiten I De uitslag der verschillende wedstryden volgt bieronder Voormiddag Ringsteken op fietsen 32 deelnemers Ie prys een phonograaf met 4 rollen C Terlonw Bergambacht 2e prys toiletspiegel As Boer te Stolwyk 3a prys inktstel D Bak Berkenwouds Versierde sportkarren Ie prgs A Anker met een Zwaan 2e prys J Zgderlaan net een Roorags karretje 3e prys K A J Klerks met een schip allen to Stolwuk Namiddag Bingrgderg met paren op aangespannen tweewielige rytuigen Dames Ie prys theeservies Mej A de Jong Borgambacht 2e prys piece de milieu Mej M de Jong Stolwgk 3e prgs Nikkelen Theepot met lichtje Mej A F Hailing Berkenwoude Hoeren Ie prgs rooktafel Joh Scheer Stolwyk 2e prys schoorsteen garnituur T Oraveland Stolwgk 3e prgs inktstel A Boer Stolwgk ScHOoNHOVES In de op 29 Aug gebonden raadszitting waren ingekomen de goedkeuring van Ged Staten om de leening van f 7000 op f 7500 te brengen alsmede de goedkeuring van f 500 aan de kas van het Burgeriyk Armbestuur benevens de onderhandsche verpachting van Waardgrond i f 90 Op het adres Mej M H Akkerhnga in zake schoolgeld werd zy aangeslagen naar nn inksmen vu t6ö0 Op het adres van het E K Kerkbestuur werd de recognitie voor 2 dammen bepaald op f 1 50 per dam Op dat van de Oud Roomsche Gemeente om stoepen te mogen leggen werd gunstig beschikt De rekening over 1905 werd aangehouden De heer H C Gelok werd benoemd tot plaatsvervangend hoofd aan de school Ie soort Op bet verzoek van Volkjweerbaarheid om de ruimte buiten de Veerpoort tot Speelplaats voor kinderen te mogen inrichten werd a ufijzend beschikt Op hot adres van 65 ingezetenen tot hethondes van de kermis op den gewonen tgd werd in zooverre tegemoet gekomen dat de kermis zal plaats hebben op 15 Oct of zooveel vroeger als de omstandigheden het zullen toelaten B en W werden gemachtigd om f loOOO 1 kasgeld op te nemen tegen 4 pCt Het adres vkn de Landbouwvereeniging Haastrecht om een Landbonwcursus in een der lokalen der school Ie soort te mogen openen werd niet behandeld stellig wel door een vergissing De belangstelling in s Raads besluiten van de zgde van bet belanghebbend publiek was deze maal zeer groot Het punt van attractie was de behandeling van het adres van 66 ingezetenen inzake de kermis De hoorders hebben nu eens kunnen vernemen dat het zoo maar niet gaat om de adviezen der deskundigen op zg te leggen Ook weten zg nu dat van de zijde van den raad de grootst mogelgke inschikkeiykheid en tegemoetkoming is betracht Wg hopen dan ook dat de relletjes van v66r 14 dagen zich niet znllen herhalen Op 29 Aug had in diin tuin van het HeerenLogement de jaarlgksche tentoonstelling n uitgereikte planten door Flornlia plaats Begunhtigd door mooi weder trok zg veel belangstellenden om de prachtige exemplaren te bezichtigen De Pargsche Bezetting des avonds en een pianist overdag brachten de noodige gezelligheid aan Aan het verslag van den toestand dezer Gemeente ontleenen wg het volgende HOOFDSTUK I Bevolking Loop der bevolking gedurende bet jaar De werkelgko bevolking der Gemeente bestond op 81 December 1904 uit Beide Man Vr geal 11466 12302 23768 Verm ged bet jaar door Beide Man Vr gesl Geboorte 349 333 682 Vestiging 673 687 1360 Geheele jetm 1022 1020 2042 Yermind ged het jaar door Sterfte 217 193 410 Vertrek 792 823 1615 17 Geh vermind 1009 1016 2025 De bev is dns verm met 13 zoodat zy op 31 Dec 1905 bedroeg 11479 12306 23785 Onder dit getal zgn begrepen 87 mannen en 13 vrouwen gehuisvest in onder het militair gezag geplaatste gebouwen 20 19 1 188 189 2 21 28 24 219 278 1 1 635 707 202 224 1608 3769 De indeeling der bevolking naar de verBcbillende godsdienstige gezindten is als volgt Man Vr Tot Nederd Hervormden 6046 6586 12632 Fransch of Waalsch Herv Eng of Presbyt Herv Leden der Schotscbe gem Anglikaansche Episcopalen Evangelisch Lutherschen Hersteld Ev Lutherschen Doopsg of Mennonieten Remonstranten Hernhutters of van de Uorav Broeders Gereformeerden Ohristeliik Gereform Roomsch Katholieken Oud Roomschen of van 86 107 de Bisschopp Klerezy Grrieken Armenianen 169 89 183 56 Nederdnitsche Israëlieten Niet genoemden Xot geen der genoemde 166 141 Totaal 11479 12306 23785 Opmerkingen omtrent den loop der bevolking gedurende het jaar Het getal der geborenen binnon de gemeente bedroeg Beide Man Vr gesl Levend 352 339 685 Levenloos aangegeven 13 19 33 Te ztmen 366 852 717 gezindten behoorende 428 379 807 19 15 34 In hel vorige jaar werden geboren Levend Levenloos aangegeven Te zamen 447 394 841 Onder de geborenen in 1905 waren 5 onechte kinderen ui 1 jongen en 4 raeisjef Er waren 3 tweeling geboorten 188 403 184 401 Beide Man Vr gesl De sterfte binnen do gemeente zonder de levenl aangegeven was 215 In het vorige jaar bedroeg zg 217 Van de overledenen SnTeïnwd UC 87 203 Gehuwd 64 63 IW In weduwenstaat 35 48 13 Gescheiden van echt 106 38 Burgerli ke staat onbekend Beneden het jaar 61 45 Van Itotö jaren 21 17 5 10 6 S 10 15 3 4 7 15 20 8 8 16 20 25 2 3 5 25 30 8 5 13 30 35 2 4 6 35 40 8 40 45 ö 8 14 45 50 6 4 10 50 55 8 8 16 55 60 7 5 12 60 65 11 8 19 65 70 16 14 30 70 75 U 13 24 75 80 12 18 30 80 85 l 21 14 35 85 90 14 5 90 95 13 4 95 100 100 105 Leeftgd onbekend Er werden 178 huweliikcn voltrokken dus 20 meer dan in het vorigo jaar Vim deze hnwelgkon werden aangegaan Tusschen jonkmans en jonge dochters 148 weduwen 5 gascb vrouwen 1 weduwn en jonge dochters 12 weduwen 9 gesch vrouwen 1 gesch mannen en j dochters 2 wedawen n gesch vr Hnwolyken aangegaan ntlt vergunning van do Rechtbank krachtens Art 550 Burg Wetb geval van afwezigheid kwamen niet voor Voor de voltrekking van 16 huwolgken werden bewgzen van onvermogen afgegeven Bg onderscheidene liuwelijken werden 10 kinderen gewottigd Er werden in het afgeloopen jaar drie echtscheidingen ingeschreven Wordt vervolgd HULDE Aan Hare Majeittit Wilhelmina Koningin der Nederlanden Primes van Oranje Naaaau enz enz hij de herdenHug Barer Voorluchtigete gehoortedag Hoezee I De dag van feest zg is weer daar Juicht men door t heele Rgk Komt stemmen wg voor t Vorst lgk Paar Een lied als hnldeblgk Heel Neerland is verheugd verbigd Weer met deez vrengdedag Dat heden Hare Majesteit Die weer beleven mag Ons Koningin die weer verjaard Van t ziekbed weer verrezen God heeft Haar Majesteit gespaard Haar krankheid deed elk vreezen Weer moogt zg dan wap ren de driekleur ons vlag Van huis en van kerk en van toren t Herdenkt aan Wilhelmina met t diep sten ontzag De Jaardag Haar Doorlochtigst geboren Het Volk van Neerland een van zin zy leven met Haar mede Zg leven voor hun Koningin In liefde en in vrede Eerebigken wil men geven Door muziek of zang of vlag Arm of ryk dat zg ontheven Vieren feest op dezen dag Arm of ryk ja allen standen Allen hebben eene beê Voor Wilbelmien der Nederlanden Onze Koningin hoezee Dankbaar reist deez beê omhoog Tot Hem de Heer der Heeren Dat Hare Majesteit dit moog Nog jaren lang regeeren G BOOT 31 Angoitas 1907 INGEZONOEN M de R Wat men niet weet mag men vragen Vanmorgen was ik hier in Gonda bezig met mgn zaken en zag wat mgn hart verlustigd trouwen d w z de koetsen met de menschen er in naar het stadhuis rgden om getrouwd te worden Na zeg ik tegen mgn klant wordt dat hier ia Gouda als oen treurightid opgenomen Want het heelt er veel van ol de klok die ik hojr luiden de rol van doodsklok vervult f Ja wel munhcer dat ia de doodsklok maar die is niet toepasselgk op degenen die getrouwd worden dat is natuurlijk voor iemand die begraven wordt dat die begrafenis nu juist plaats heeft op het tydslip dat de trouwplecbtigheid van een ol meer andereu plaats gröpt kan toch niemand vóórkomen No ik vond dat het erg in mekaar liep maar waarom wordt de treurigheid aan de gtoote klok gehangen V Och mgnheer we nemen dat hier zoo nauw niet je hoort hier den geheelen dag klokluiden heb je t van den een niet dan hebt ge t van den andere Ja maar ja ik weet wel wat u wilt zeggen bi jullie is t verboden maar waarom f Er bestaat bg ons een verordening waarbg het kloklniden en het maken van burengerucht is verboden het waarom kan ik U moeilgk zeggen maar waarom die verordening h ö in Gouda niet bestaat dut kanik wél vragen Weet II t misschien ol oen ander f die t weet mag t zeggen Met achting M de R teekent BLOEMBOL Gouda 29 Aug 08 UARETBEBICHTE N Gouda 30 Augustus 1906 GRANE Do liwalilcit van het nieuwe gewas valt erg tegen de regen heelt raeer beschadigd dan verwacht werd Tarwe Zeeuwsche 7 90 4 8 25 Mindere dito 7 50 a 7 70 Afwijkende 6 50 1 675 Polder ƒ 6 50 i 7 4 Nieuwe Zeeuwsclie 6 25 a 8 Rogge Zeeuwsche 5 60 4 6 Pokier 5 25 4 5 50 lluitenlandsche per 70 kilo Gerst Winter 5 ao i 5 40 Zomer 4 i Chevïlier 6 4 6 25 Builenl voergerat per 70 kilo ƒ 4 Haver per hectoliter ƒ 3 50 44 Per 100 kilo MO 4 ƒ 8 5 Hennepzaad 1 Huitenlantlsche per 50 Kilo 8 50 4 875 Kanariezaad ƒ U i 12 50 Karwijzaad per 50 Kilo 14 25 4 15 Koolzaad per 50 Kilo H 35 A 12 50 Erwten Kookerwten 4 liuitenlandsche voererwten per 80 Kilo 4 Boonen bruine Boenen j Witte boonen 4 Paarden boonen a Duiven boonen 4 Maïs per 100 Kilo Bonte Amorikaansche 6 10 4 630 Kleine ronde 6 75 4 7 VEiMARKr Melkvee goede aanvoer handel en prijzen zeer gord Vette varkens redelijke aanvoer handel vlug 24 a 26 ct per hall K O Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel flauw 4 ct per halt K G Magere Biggen goede aanvoer handel stug 1 40 4 I 85 per week Zuiglammeren redel aanvoer handel vrijwel 18 4 22 Nuchtere Kal veren goede aanvoer h vlug ƒ 9 4 ii Fokkalveren ro 4 18 Kaas aangevoerd 92 partijen handel vlug ie kwal 30 4 31 2de kwal 27 a 39 Zwaardere 3r a f 32 50 Noordhollansche Boter 1497 stukken van V KG Handel vlug Goeboter 1 30 4 140 Weiboter i i io 4 1 20 BEURS VAK EOTTEEDAM L K H KVRIJDAG 3 AUG Staaieleemnqen PoBTUOAL Oblig 3e Serie Ir 050 3 59V Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 i RosLiND Iwang Dombr Obli gatien 96 AziE Japan Obligatien 1899 4 74 74 Coi bia Gecünsolideordc liuitenlandsche Schuld Recepis L 100 IV 24i PrenMUeninqen BubOiB Loten Stad Antwerpen 1887 2 102 SclMpvaarl Maattchappijen Pand Holland Oulf Stv Mg 35 Hypotheek BankenPandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utrecbtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Piindb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb Iw Pandb Nederi Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4V 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank I 96 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbrielbank 4 99 Pandb Hollandscha Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorveglemingtn ItiUG Oblig Zuid ItaliaaDSche Spw Mg A 367 Divereen Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Q OOTE OFSÜim VA Mantels Costumes Blousen Jupes Jiipons JapoDstuOcn en Katoenen tot ongekend lage prgzen jtv fyrsfffA M4Jvr£ s £ Ï£ l ff 3 Burgerlijke Staad GEBOREN 27 Aug Elisabeth Anthonia Maria ouders A W J Steenland en J P van Vliet 28 Johanpa Maria ouders J Teekens en J M Haverkamp GEHUWD 29 Aug A Abbema en P H van der Zwalm C J A Twigt en Q Kortenoever D A Nienwveld on J C van der Valk P S Dauvillier en A W P Woerlee AOVi RTK TIKlN M M V LOON DUBBELE BUURT B 13 Telln 117 Is t ruimst voorzien van 6AS0RNA1ENTEN in elke styi van de eerste fabrieken tegen concurreerende prgzen Attiilegger van Gas Waltr Spreek Bieren Klectrisehe geleidingen Wie van goed licht houdt wende zich naar het OoutUch rerlleMIng lUagafUn DE AVOMDfitTER daar allies door bekwame fitters verricht wordt Verkrygbaar in flesscheq 50 ets 7 1 ct n f l Sa bg H H Apothekers en Drogisten Let op hel merk ANKXIBl F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda by G LÜGEB Apotheker Markt on by WOLFF Co AVesthaven 118 Wild en Gevogelte Van af heden en verder dagelijks versch verkrggbaur Braadkuikens Soepkippon Duiven Puularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen korhoendor Reovleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende prgzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T Q VTTELINO Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2081