Goudsche Courant, vrijdag 31 augustus 1906

45ste Jaargang Maandag 3 September 1006 o 10120 mimm mum meuws en Advertentieblad i oor Gouda en Omstreken TeleraoB I lo 8t r VDVERTENTIEN worden geplaatst van 1 ö regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaataruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd releloi n Xo S De Uitgave ilezev Courant geschiedt dag elgks met uitf on leriiig van Zon en Feestdagen Ue prijs pei drie maabden is ƒ 1 25 traneo per l o8t 1 70 Atzonderlijke Nominei s VIJF CENTEN AA1VK0 IGI G ter voldoening aan art 38 3 lid W v K Bij akte op 3 kagmias 1906 voor den te Rotterdam resideerenden Notaris G VL JU gepasseerd is opgericht de naamlooxe vennnotitehnp geiwamd i Nederlandsche ZeephandeP gevestigd te Qomla op liet ontwerp van wellie akte de Koninklijke bewilliging is verleend biJ besluit van 26 Juli 1906 No 48 Do akte in haar geheel met de Koninklijke bevsilliging is geplaatst in de Nederlandsche Staatscourant van 28 Augustas 1906 No 200 ouder Nu 495 Bij akte op 29 Augustus 1906 gepasseerd voor den Notari JAN JACOB ABRAHAM MONTIJN te Gouda is tusscben de boeren WILHELMUS PETRUS HUBERTUS VAN HAEREN en RICHAEDÜS MARIA HUBERTUS VAN HAEREN beiden van beroep koopman en winkelier wonende te Gouda aangegaan eene veunooltchap van koophandel leu onaerteerp hehbende den kaudetin manttfactaren onder de firma Qebroeders Van Haeren gevestigd to Gouda Uo vennootschap wordt gerekend aanvang Ie hebben genomen den 29en Augustus 1906 m te eindigen met den 31en December 1915 mits door d eene party aan de andere minstens één jaar te voren opzegging worde godaan pee aangeteekenden brief of per deurwaarders exploit Gemelde opzegging niet gedaan zijnde zal na verloop van bovengemeldon datum de vennootschap geacht worden telkens voor den tiJd vaii 10 jaren te zyn gecontinueerd wanneer niet minstens één jaar véér bet eindigen van dientermijn eene opzegging is gedaan als bovengemeld De beide vennooton hebben het beheer van do zaken dor vennootschap en ijn ieder tot tcokoning der firma bevoegd maar uitsluitend voor zaken de vennootschap zooals dio boven is omschreven rechtstreeks betreffende geen hunner zal alzoo zonder medewerking of toestemming van den anderen vennoot bevoegd zgn onroerend goed voor de vennootschapte huren tekoopen of eenig ann de vennootschap eventueel toebehoorend onroerend goed te vervreemden of te bezwaren roerende goederen te verpanden gelden voor de vennootschap op te nemen of ter leen te verstrekken of de vennootschap als borg te verbinden zullende van deze medewerking of toestemming moeten biyken door beider ondorteekening van hunnen eigen naam onder eigenhandige byvoeging van do woorden voor de Arma N ens Partyen j J A MONTIJN Notaris i t II I VRIJDAG 31 AÜG STUS zullen de Kantoren van ondergeteekenden van af 12 uur GI SliOTEIN zijn Wed K OX DORTLA l M J ÜGIÊR Co T O0EUEWAAGEN Z0 FA HUFFMAN Co l uaTLA D Co HUIS TE HUUR Ucereiihuls Oosthaven B 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding ï bevragen B 89 mtkkelykste poetsmirtdel voor Hctrcn en vooral damot en KInderschoenwwfe te de Appretunr n C M Muller 4 C V V Barlla BMth Slr 14 Men lette foed Mlicsf op m en f lirlekemerk Viftrnkeer kv Hteree Wlekelliri Ie leMeewere leleetertee evrneeiii e eeereelJeeel Ir W l e e ee eelu acmalogceii Poedcrvorra is het eenig ste helpend middel tegen llloedarmoede Uleeknueht Xeuuwxirakle Uoofriiii Heu HlapelHotheld Onmaehlen t ermagering en rermluderlug der Uchaamtkrachlen aeiiialogeeii iii Poedcrvoriii II H H heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen ÜHaeHHM worden opgelost HAEMATOUEEN IN POEDERVOKM is het praeperaat wat ü spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POBDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prij per doos met g ebruik saanwijzing f 1 50 Eenige labrtlianten H N v SCHAIK Co Den Haag Verkrggbaar bü Firm WOLFF Jb Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal iouda A BOÜMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerk ad IJ sel k ft VAN ZESSEN Sehoo hoven B v WIJK P W v EDE Oudeaaler A SCHEER Hadh traht K VAN DEB HEIJDEN Rteumjk P v d SPEK MoereapelU D v o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN i o HEIJDEN Waddingneen P A deGROOT A 1 B JONGH OudewaUr 3 P KASTELBIN PoUroekerdam D BIKKEB BetiKhop VVAAllSC lUWINÜ Laat U niet misleiden door Abdij Siroop Het klonslerSnMc rt Paulo Abdij bestaat niet du Strooit van geenerlei waarde SIER im HUIS IN PEN WINTER UWEN TUIN VOÖFdE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwisael groot fl 3 45 zenden wy franco door Nederland onze overal bekende NORMAL KOLLECTIES 31 hyacinthen voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tnin of eene COLLE TIE VOOE DE KAMER van 150 stuks voor 45 pottf n of eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 2 50 of eene COLLECTIE VOOR KAMï R en TUIN van 240 stnks ieder bevattende eene prachtige keuze van bj acinthcn tulpen narzissen crocus scillas sneeuwklokjes etc Kyk geïllustreerde prysiyst met specificatie onzer collecties in h t Hollandsch en onze vele wenken voor de cullur bevattende g oote catalogus in het Duitsch zenden wy desverlangd gratis en franco Tuinbouw E abi ssement Hiiis ter DulndVoordwiJk bij Haarlem VRI IÜAG Koning iiineilBg s avonds 7 uur sluiting LUY55E § ftoBEERT Tmêe QVDEAUX ON0Y6RIROFHN KWAIITEITEH LMMQXTt fauxmn Te Gouda WIJIIIITRAAT 157 Gebrs StoUwörck a Chocolade en Cacao BeUnwUge door de nieuwete uitvindingen op inadiinaal gonied verbeter ikbricatl nHriuHend gebruik van ne on fijnste gromlütoabn garandeerei Ie etbruiker van StoUwerck s Ghocuiade ec Cacao eo aHk reMn waanlig fabrikaat nauwkeurig beantwoorden oao im tefaood dei t p Etiketten De Hrma behaalde tl Brf rets als Hoflererancler 44 Eere Dlploma s gouden ens MedaiUri een bewga vis uitmnnteod fijn fcbnknit lietfc 1874 ntveef de Aeeodeine natioml de Fkria Hou Tou éouaoiu tuu Hedaaic d r première daswe an aooriiUrfttloo aevotr sxoellsnlw fabrication d Obooolnt konbans varies eto eto SMiWtrck bl ikaat is verkrijgbaar bij U K Cunfiaenrs BMikeltnkkea na mi 6 ii ra lvOTtegenwoordiger toot Kederhuid JuliH Xstteniodt Amaterdom Kalverslraat 108 s Patent H Stollen UtlltlDP Irtiatrm uiHllct Boilulirru airtturilifi ritriitm Warnung Uvr gromat Erlolg nu luam Fat ni H SliMtK rrmgtn lut Miu rti nf w rthlo en Jfaohahntung n maém Hm tuf Miv imitn Helt KharTm H Stoilan mr IK m J tkI Mer tn oUn ikmUiKthmtm k atom ttMêrHUtl CH intMiMmi aiiK MM W AMEACHTSA70NDSCH001 De LESSEN aan deze school ullen aanvangen op Waatidagden 3 S plembcr 1000 des avonds ten 67f uur De Directeur B E SPIJKER Az OPENBARS YBRKOOPIRfi te HOU DA OMt CONTANT GELD ten overstaan van den Notaris J J A MONTIJN aldaar op DINSDAG 11 SEPTEMBER 1906 des morgens ten 9 ure in het Verkooplokaal aan de yteuwtteeg wijk E no 18 van Keubilairo en andere jHoerende Qoodoren Te bezichtigen daagtj te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 4 oreo Een nieuwe Drank korffsNOVAgagao GEFABRICEERD Tan de lijnsU uitgczochisti iluarsl CacaobiieD Deze Cacao is bg inkoop wel iets hongerin prjs doch in werkeiykheid do voordeeligBte daar men van deze WOVA CaCAO io het gebruik eene veel kleinere hoeveelheid behoeft dan van goedkoopere soorten K U K V K PRIJS f 1 80 f O ttS 1 O SO Kilo voldoende voor 18 1 Koppen BEOORDEELING van hot Mikro skopisch en Chemisch Laboratorium van VAN LEDDEN HULSEBOSCH Amsterdam 25 1 06 Deze Nova cacao onderscheidt zich in hooge raate door zuiverheid en gemakkeiyk oplo baarheid de byzonder fijne geuren smaak maken ze bovendien tot een eerste klasse product w g VAN LEDDEN HULSEBOSCH Verkrijgbaar liij T CIIEBAS alliier f j de OOEDKOOPSTE DE MEEST PHACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE modeblTiikm zyn beslist die der Firma WELUOIV THU LADIBS JOVBNAL mot minstens drie gratis geknipte patronen en een geklenrde plaa THK ILL DRESSMAKBU met een gratis geknipt patroon TB E BkZAAK OF CUILIJ REUS FASHIONS Kinderntodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOT Vw Boekhandeaar Proefnummer Alle met IcoHtel Ho l Bijvoegsel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 6Ü verkrggbaar by MILLY SIMONS Den Haag Eobte Oude lenevBT Nightcap p HOPPE Verkrygbaar bg PEETER8 Jz Ltl op ttM imrUrMi Gouda Druk v n A BRINKMAN A Zi Borgemeester en Wethouders van Gouda brengen ter algemeeno kennis dat alhier zal worden gehouden een kosteloozc cursus in de eerste hnlp by ongelukken en wel beginnende op Djnsdag den 18 September e k op eiken Dintdag en Vrijdag gedurende eeu lOvenof achttal weken dat tot deelneming aan den cursus bg voorkenr in aanmerking komen opzichters portiers kantoorbedienden meesterkneclits machinisten en ontwikkelde werklieden tot een getal van ten hoogste 32 personen en noodigen by deze de belanghebbenden uit die van dezen cursus wenschen gebruik te maken om zich daartoe aan te melden ter secretarie bovenlokaal vöór of op den 11 September 1906 Gouda den 1 September 1906 Burgemeester en Wethouders voornoenid H L MARTENS De Secretaris BB OUWEK li ViVISGfcriiVG De BUHGKMEESTILR van Gouila brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe itelastingen enz te Utrecht op den 30 Auguitus 1906 executoir is verklaard Het Kohier der reraoneete belasting no u dienst 1906 Dat voormeld Kohier ter invordering i gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder yh€daarop voorkomt verplicht 13 zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend GOUDA den i September 1906 De Burgemeester voornoemd H L MARTENS e ei isgevi g Inrichtingen mtelke uevaak schaue of hinder kunnen vitroorzaken BURÜEMEESTKR en WETHOUDERS van Gouda I Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie lijn gelegd verzoeken met bijlagen van I I J C N Saalbach te Gouda ora vergunning tot oprichting eenei herstelplaats voor rijwielen en motoren en het plaatsen van een gasraotor van 3 P K ten behoeve van het vullen van accumulatorea in het perceel gtflegen aan de Vlamingstraat Wijk O No 574 K adastraal bekend Sectie n No 1336 r Van het Be3t ur van de Coöperatieve graanmaalderij van den Boerenbond te Gouda om vergunning tot uitbreiding der bestaande graanraaal FEU ILL ETO g LSQ lt91 6 De jonge majiiraatsheer trolc een norscb gezicht deze tei eohtwijzing was bljjlibaar niet naar zi n smiali Ik kan hier in Mansfeld geen stapdoen zonder dat ik verplicht ben rekeningmet dit ol dat te houden antwoordde hij ongeduldig Overél wordt me dwang en terughouding opgelegd voortdurend moet ikom mön positie denken Waartoe zyc we dan eigenlijk bier gekomen en wanneer vertrekken we weer P Ik hond het hier geenveertien dagen uit Zooals de dingen hier gelegen zijn zult ge je wel moeten voorbereiden op een langer verbljf was het kalme antwoord van den graal De jonge man werd opmerkzaam WatP Gaan we dan niet de volgendeweek naar Kopenhagen terag zooals hetbepaald wasP Neen mijn jongen we zullen vermoedelijk eenige maanden misschien wel den geheelen winter moeten blijven Onmogelijk apa dat kunt n niet tid derij door vervanging van den petroleum motor door een zuiggaamotor van 43 P K in het perceel gelegen aan de Vest Wijk O No 574 Kadastraal bekend Sectie n Noa 2383 en 2284 Dat op Vrijdag den 14 September 1906 dcb namiddags ten i a ure op het Raadhuis gelegenheid 13 om bezwaren tegen de gevraagde vergunningen in te brengen en dat geduren de drie itagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter fake ingekomen schriftgren kan worden ketinis genomen Uouda den 31 Augustus 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER itulteiilanüscb Overzicht De socialistischo Jastice dient don Masterol Elibank van antwoord Wa hy danr gezegd heeft aldus Jastice denken en golooven do meeato liboralen het ontbreekt hun alleen aan de pryseiyke oprechtheid Voerden zy allen maar zulke taal vooral in vorkiczingstyd Zy vorslaan ons aan do stombos niet met een kruistocht tegen het socialisme te prediken of te spreken van de Bcheiding tusschon collectivisme en individualisme oï van het gemeenschappolyko bel ing van kapitaal en arbeid Intégondecl hun manier is onzen donder to stelen zich uit te goven voor botert voorvechters van den rrbeid tegen het kapitaal dan wg zyn on den vurigsten wensch uitte spreken voor de eindeiyke zege van het eoUecUvisme terwyi ztj er aanspraak op maken williger en beter in staat te zyn om dadelyk horvormingen van socialistischen socialen toch V aard in te voeren dan wg zelf De grootste moeielykheid waarmede oen socialistisch candidaat in een verkiezing van drie candidaten te worstelen heeft is niet de vyandighcid maar de openUjke vriendelykheid vau de liberalen tegenover al zgn praktische voorstellen Wy zyn don Master of Elibank erkentelyk dat hy aangetoond heeft wat wy altyd volgehouden hebben nl dat dat alles praatjes en veinzeryen zijn en dat de liberalen evenzeer tegen de vrymaking van de arbeiders gekant zyn als de Tory s De Westminster Gazette neemt den Master of Elibank nogmaals onder handen over zyn rede IJy denkt te veel van zyn eigen gewicht zegt het blad scherp het komt hem niet toe al is hg whip voor Schotland ora een nieuwe politiek van de party af te kondigen We hebben reeds gemW dat or 55 leden me verlangen I stool Hellmnt op Den gebeden winter hier te moeten bleven in deze doodsche eenzaamheid Dat bond ik niet uit ik zou sterven van verveling 1 Je schijnt je hier toch niet altijd tevervelen zei Odensberg met een lichtenspot Gisteren bijvoorbeeld toen ik je vande piano riep scheent ge je al heel bijzonder te amnseeren Zou ik dan zells Eleonora het hot nietmogen maken meesmuilde Hellmnt Dat ishier mijn eenigst genoegen En dat zon ik je ook hoegenaamd niet ontzeggen wanneer het geen aanleiding zou geven tot valscbe gevolgtrekkingen Heb je de laatste wilsbeschikking van je grootvader vergeten P Je bloedverwante zal zich die des te beter herinneren want ze opent haar het vooruitzicht meesteres op Mansleld te worden De majoraatsheer antwoordde alleen met eeu zucht hij scheen dit onderwerp te willen vermyden maar Odensberg trad op hem toe en legde hem de band op zijn schouder We ziJn het daarover eeifs Hellmnt dat deze lastige bepaling in het testament niet worde nagekomen Dergelgke lamiliebesluiten ziJn volstrekt niet bindend en verplichten daarom tot niets Het was alleen maat een weuscb die grootvader in zijn teatament nitiprak van het Storting gekozen zün nl 37 aanhangers der regeering U tegenstanders mot de linkerigde en 7 socialisten In 68 districten moot er herstemming ziJn Dit groote aantal l rstemmingon bewijst wel dat er geen klaarheid bü de kiezers was een gevolg te deele hiervan dat dit de eerste rechtstreeksche verkiezing is in enkelvoudige districten ten deele ook omdat do partijlijnen niet scherp getrokken waren De verkiezing tot nog toe zle er voor de regeering gunstiger nit dan zö iu werkelijkheid schijnt te wezen Onder die 37 regeeringsgezinden zijn er niet alleen mannen van de vereenigingspartij uil rechter en linkerzijde maar ook leden van de linkerzpe die de regeering zullen steunen als zö haar program uitvoert in den geest van de oude linkerzijde Verscheiden hunner zijn gekozen tegenover een aanhanger van de vereenigingspolitiek Over de herstemmingen waagt raen zich niet aan voorspellingen omdat er waarscliijnlijk geen afspraken tusscben partijen voor t gansche land gemaakt worden Het is haast in elk district weer anders met de partyverhoadingen Aldus eeu beschouwing in Polilieken Het bericht van den Temps over het verhanJeldo tijdens do bijeenkomst der Fransche bisschoppen en vooral de conclusies door dat blad on andere bladen nit die mededoeltagèn getrokken worden door de Jtathiilieko Fransche por beslist ontkend Niet de associations cultuelles zoudon door de Fransche bisschoppen zijn goedgekeurd maar wel zouden zij zich hebben uitgesproken voor oen modus vivendi de oprichting van associations canociques et légales waarvoor de aartsbisschop van Besangon een ontwerp had opgemaakt Nu de Paus die onaannemelijk heelt geacht zegt de Figaro hebben de Fransche bisschoppen met bereidvaardigheid opgewektheid en blijmoedige gehoorzaamheid hun eigen zienswijze opgeofferd en zich zonder eenig voorbehoud neergelegd bij de beslissing van den Paus Ook het bericht dat kardinaal Merry del Val do staatssecretaris van den Paus zou aftreden wordt beslist tegengesproken De staatssecretaris geniet nog steeds het volkomen vertrouwen van den H Vader dia nog onlangs verklaarde geen anderen staatssecretaris te willen hebben dan kardinaal Meray del Val V Ondanks het berustende woord door den Knisischen minister Stoly pin gesproken na Om zijn kleindochter een schitterende toekomst te verzekeren I Dat was van zgnstandpunt heel logisch gedacht maar voor jozelven ware die partü toch heel ongelgk Een arme bloedverwante van burgerUkeaikomst zonder eenig vermogen t is belacneliikl Hare moeder trouwde als gevolg vaneeif romantische liefde maar het was voor do dochter van een Mansfeld toch eea heel slechte partii Overste Waldow heeft zich inderdaadin den oorlog zeer onderscheiden brachtHellmnt in t midden HiJ was een der dapperste oiacieren Nu ja ja zei de graaf ongeduldig ik twijfel niet aan zgn dapperheid maar zgn kinderen dragen nu eenmaal een burgerlgken naam en hg heeft hen geheel zonder middelen achtergelaten Armoede en afhankelokheid zijn ongemakkelijke dingen en daarom word men liever vrouwe van Mansfeld al beelt men ook voor den landheer met de minste Neen niet de minste I herhaalde de jonge baron met opwellende bitterheid Dat laat ze me duidelijk genoeg merken I En hindert e dat vroeg Odensberg de oogon vorschend op zgn zoon gericnt bondend Deze trok echter de schouders op en zei op een toon die spottend moeit verbeelden den aanslag van Zaterdag schijnt hij toch regeeringsmoede te zjjn Uit Petersburg wordt gemeld Gisteren had minister Stolypin een audiëntie by den Tsaar Het gesprek duurde langen tijd en liep Tooinamelijk over de maatregelen met het oog 9P den toestand te nemen De minister bestreed krachtig het denkbeeld eener militaire dictatuur en wees op de noodzakelijkheid van liberale hervormingen Hij vroeg tevens den Tsaar om hem zyn ontslag te willen verleenen wat echter door keizer Nikolaas werd geweigerd Maar in Petersburg rekent men in goed onderrichte kringen reeds op de waarschijnIgkheid dat Stolypin zal aftreden Men verwacht in dat geval de benoeming van den tegenwoordigen minister van Inndbouw Wassiltsjikof tot minister president en die van den adjunct minister Maraiol tot minister Tan binnenlandsche zaken Io den Newyork Herald komt het bericht voor dat do Duitsche vertegenwoordiger op Cuba geheime onderhandelingen voert met den staatssecretaris Jarill en daarbg wordt da opmerking gemaakt dat alle andere regeeringen de waarneming van bun belangen aan de Amerikaanscho regeering opdroegen slechts Duitschland niet De Köln Ztg ziet en in den vorm en in den inhoud van deze mededeeling weer een poging om het optreden van DultsoUlaod in oen hatelp daglicht te stellen Duitschland heeft op dit oogenblik met de regeering van Cuba geen onderhandelingen te voeren de Duitsche vertegenwoordiger is met verlof en de loopende zaken worden door een legatie ambtenaar waargenomen Dit alleen ia reeds bewgs genoeg dat er van belangrgke diplomntieke besprekingen geen quaestie kan zgn Dadeiyk na het uitbreken van den opstand is nit Berlijn last gegeven dat de heer Von Nordenflycht voorloopig als ministerresident naar Havana zal gaan doch deze is er nog niet aangekomen Waarschjnigk betrof het onderhoud van den le gatieambtenaar en den heer Jarill de mededeeling van deze beslissing aan de Cnbaansche regeering Verspreide Berichten Fhaxkbuk Het ministerie yan oorlog spreekt de berichten omtrent Dreyfus ontslagaanvrage tegen Uit de kleine kerk van Mout St Michel Mg P Volstrekt niet I Toch meende ik zoo iets In den toon van je stem Io booren Hellmnt Je bent verwend mgn jongen Ge hebt jezelven een reputatie van onweerstaanbaarheid bg de dames verworven en ge voelt je daarom boleedigd wijl do mooie Eleonore zoo geheel onverschillig tegenover je blglt want mooi is ze dat moet erkend worden 1 Je bent daarvoor ook niet ongevoelig en misschien denk je over dit huwelijk nn heel anders dan vroeger toen je dat als een knelicnden band beschouwde Neen papa ik houd niet van die gskoude naturen waaruit nooit een straal vanwarmte te voorschgn komtl riep Hellmntdriftig Ik zal nooit mgn bestaan ketenenaan een vrouw die met haar koele berekening alleen mgn vermogen en mgn positie in het oog houdt en zich niet eens de moeite geeft hare grenzelooze onverschilligheid jegens mg te verbergen De graal knikte tevreden No dan zgn we t volkomen eens 1 Maar juist daarom moet je geen aanleiding geven tot verwachtingen welke je later zondt moeten beschamen Het is trouwens zeer noodig dat go je zoo spoedig mogelgk tegenover je bloedverwante verklaart opdat aan allo mogelgke plannen en illuaiën voorgoed een einde gemaakt worde Wordt mrvolgd