Goudsche Courant, maandag 3 september 1906

Dinsdag 4 September 1006 45s e Jaargang No 10121 lÓDMlE COHANT meuws en Advertentieblad t Oor Gouda in Omstreken i rnel n 3 Do Uitg avt lezer ourant escliicdt dagelijks mei uitzondeiinp aii Zon on Frestdngcii De prijs j ci drie maanden is 1 2 5 iranw per post 1 70 Atzonderüjite Nommers V IJ F C Ë N T K N Teleron i Ct A ü V K II T E N T I E N worden g epUatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur dW midd EENia SEPOT TAN TIEE Hen wordt verzoclit op t HEKK te letten OIT BIT MaOIZUH Vi M lUVENSWAAY ZONEN aOBINOHElf Deio THBEKN worden algele reid m verzegelde pakjes vau vij twM m een hal en em Ned om met vermelding van Noramer er Prys voorzien van nerenstaant Merk volgen de Wet gedepo Zich tot de aitvoering vao geëerde order aanbevelende J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz Verkrijgbaar in flesschen SO ets VS et n f 1 3S bü H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKSB I r AD RICHTER A Co Rotterdam Te Gouda bf ft LUGER Apotheker Markt en bS WOLFF Co Westhaven 118 Gouda Drak van A BBINKUAN AZ Openlsare Vrijwill ige Ve rkooping 9e Notaris J yAGOy LOUIS lEES resideerende te Eotterdam als lasthebbende van zijne principalen ia Toornenens om op Dinsdag den 11 September 1906 btj opbod en op IMn dag den 18 September 1006 bg afslag beide dagen des voormiddags ten tl nre a het Notarishnis aan de Oeldersehe Kade te BOTTBHDAU in het openbaar te veilen en te verkoopen EENE SOÜWllAHSWONINi met KOESTAL voor SO Koeijen en ZOLDEB GEOOTE SCHUUR HOOIBEKÖ SPOELHOK en ERVEN benevens diverse p rceelen WEILAND zeer geschikt om te worden aangelegd tot TUINGROND gelegen aan den Spiegelnisserweg in den Prtaf Mlexanaerpoiaer onder de Gemeenten Êtetlerdam en UtUegeri berg ter gezamenlijke grootte van 22 Hectaren 74 Aren 33 Centiaren en bjj het kadaster bekend Gemeente Rotterdam Sectie Y nos 1161 tot en met 1172 en Gemeente Hillegersberg Sectie O nos 2531 2534 2535 2538 B539 2542 2543 2546 2547 en 2550 Grondbelasting over 1906 Gemeente Rotterdam t 37 66 Gemeente Hillegersberg 48 73 SchieUnds penninggeld over 1906 1 20 per Hectare Polderlasten over 1906 10 50 Te aanvaarden vrg van hnur bü de betaling der kooppenningen op den 1 November 1906 met uitzondering van de Woning en fetdere gebouwen welke eerst zijn t aanvaarden op den 1 Mei 1907 De veiling geschiedt in 20 perceelen welke eerst elk afzonderlijk en daarna in combihati n zalien rde afgeslagen Alles nader be hreven in NoUtién welkg ten Kantore van voornoemden Notaris aan de Boompjes no 9 te Rotterdam verkrijgbaar zijn Voorloopige Aanbndigi g Notaris N F CAMBIER VAN NOOTEN te Gouda zal op nader aan te kondigen datnm in dt maand OCTOBER a s in het openbaar verkoopen r de aan den Kattensingel te Goada gelagen PASDEMaebehoorends aan Mevr de Wed J F VAN CATZ als W IMMÜIS met TWN wijk Q no 140 Verhuurd aan Dr S de Jong tot 1 Nov a s Een Pakhuis met Kantoor CD KLEINGARENBAAN met daarop staande GEBOUWEN wijk Q nos 141 en 145 en Twee Eeerenliuizeii met TUINEN beneveps een WOONHUIS met AFZONDERLIJKE BOVENWONING wijk q nos 142 143 144 en U4a Met gestanddoening der hnur te aanvaarden op den betaaldag der kooppenningen Inlichtingen geven voornoemde Notaris enMr M M SCHIM VAN DER LOEFF teGouda Victoria Water Gere jel le aanvoer Aanbevelend FirmaHerman Zoon Vereeolsiug F L O R A L I A te € ouda TENTOONSTELLING ZONDAG 2 SEPTEMBER 1906 in de Zaal Kumtmin der Sociëteit Ons Genoegen De TENTOONSTELLING zal geopend zün van tO nnr voorm tot 10 nur nam Ten 2 nur MATINEE MUSICALE te geven door het Muziekcorps van de D D Schnttery alhier onder Directie van den Heer Jon G Amstz Ten 6V uur PHIJSOITDEELING Ten 7 uur SOIREE MUSICALE te geven door het Muziekcorps van de D D Schutterij alhier onder Directie van den Heer Joh G Aebstz Gedurende de Soiree vertooning van MAehlbeelden Bij ongnnstig weder zal de Soiree in de zaal plaats hebben maar de vertooning van lAcktbeelAen niet doorgaan Leden der vereenigiug persoonlp en Donateurs met hunne Rnisge nooten hebben steeds vrijen toegang Inschrijvers hebber persoonlijk steeds vrijen toegang en van 5 nur af met hunne Huiagenooten Entree voor Leden der Soc Ona Genoegen Niet Leden van Fioralia hunne Dames en Kinderen tO cent per persoon Entree voor Niet Leden der Soc Ons Genoegen SB cents per persoon Het Bybelsck Hnsemn van wryien aCHOVTEm zal v66r het vertrek naar het Buitenland kunnen worden bezichtigd in i KUNSTMIN te GOUDA op DINSDAG 4 aanvang 6 30 uur n m WOENSDAG 6 en DONDERDAG 6 SEPTEMBER De Directie heeft om voor de vele belangstellenden een geregeld bezoek mogelijk te maken betilchttgingstijden per dag voor een bepaald aantal personen toegankelijk moeten vaststellen 8 30 10 uur alleen voor scholen 10 12 1 3 3 5 6 30 8 30 en 8 30 10 30 nnr Toegangsprgs geldig voor één termijn 30 eent Van den TABERNAKEL én enkele andere stukken wordt éene bekno pte bijbélsche verklaring gegeven Gereduceerde prijs na tjjdige bespreking aan het Burean voor scbolen 15 cent per leerling voor Vereenigingee 20 cent de persoon I SIER UW HüfS IN DEN WIWTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwiasel groot ü 3 45 zenden wjj franco door Nedenlnnd onze overal bekende NORMAL KOLLECTIES 30 hyacinthen voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene COLLECTIE VOOR DE KAMER van 150 sinks voor + 5 potten of eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 260 of eene COLLECTIE VOOR kamer EN TUIN van 140 stuks ieder bevattende eene prachtige keuze van hyacipthcn tulpen narzisaen crocus scillas sneeuwklokjes etc RiJk geillustreerde pr slgst met specificatie onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor de cultur bevattende groote catalogus in het Duits ch zenden wij desverlangd gratis en franco Tulnbouw Ëtabl 8seinent lluls ter üuln oordwUkbU Haarlem M M V LOON DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAlENTfiN I in elke stjjl van de eerste fabrieken tegen cobcnrreerende prijzen Aanlegger ii Gis W ler Spreeit Bieren Ëleelrische geleidingen Wie van goed licht houdt wende zich naar het Ooudaeh VerUchtlng MagaxtJn DE AVOMDfilTER daar allies door bekwame utters verricht wordt Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrïgbaar bjj PEETER8 Jz Ut Op iaekit n hurkhrmd Advocaat Boerenjongens en Boerenmeisjes Aanbevelend Kma C lOÏÏRfflS OFEmsE mmm te GOUDA op MAANDAG 17 SEPTEMBER 1906 s morgens c 1 f uren in de Sociëteit Vrede Best aan do Markt ten overstaan van don to Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN van EENI6E PIZEN EN ERVEN TE 60DDA te weten No 1 Een 97inkel en Woonhuis met TUIN en rnim PAKHUIS daarachter aan de Lange öroenendaal I no 100 groot I Are 72 Centiaren Het Winkel en Woonhuis is in eigen gebruik het Pakhuis dat uitgang heeft naar Achter de Vibchmarkt is verhuurd voor f 1 60 per week Te aanvaarden 15 October 1906 No 2 Een Wooihuls eo Erl aan den Raam wjjk 0 no 228 groot 65 Centiaren Verhuurd bi do week voor f 3 50 No 3 Esn Woonhuis met ERP en TUIN aan do Karnemelksloot wgk R nos 334 en 334a groot 2 Aron 44 Centiaren Verhuurd de Benedenwoning voor f 13 75 in de maand en de bovenwoning voor f 3 in de week No 4 tot en met 9 Zes Huizen en ErveÈ in een GANG aan den Raam I etrulenmbnurt wiJk O nos 333 334 335 337 338 en 343 elk buis groot 26 Centiaren Ieder huis verhuurd bij de week voor f 1 12 En No 10 11 en 12 Drie Huizen en Erven in het Klooster aan de Nienwe Haven wi k N no 47 52 en 67 respectievelgk groot 25 39 on 28 Centiaren Elk huis verhuurd bij de week voor f 0 90 Te bezichtigen de laatste drie werkdagen v66r de veiling van 10 tot 2 nren en op dien dag van 9 tot 11 nren Breeder bij biljetten die evenals inlichtingen te bekomen ziJn ten kantore van Notaris KOEMAN voornoemd Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA De Notarissen CAMBIER VAN NOOTEN en MONTIJN te Gouda zp voornemens om op MAANDAG 3 SEPTEMBER 1900 v m II uur in Hmt ScHiiKuoED a d Kleiweg publiek te veilen en to verkoopen EKIV HUIS Pere I bergplaats erf en grond in do Wilhelminastraat M no 169 te Gouda Pere Z Een HUIS dienende voor PAKHUIS met ERP naast het vorige perceel M no 160 Te zien de 3 laatste werkdagen v66r de verkooping en op den dag van en vóór de veiling Aanvaarding by betaling der Kooppenningen op 17 September 1906 Breeder bg biljetten en nadere inlichtingen ten Kantore van voornoemde Notarissen Wijnen Prima firma vraagt VERTEGENWOORDIGERS IjorendeaH 242 Cours d Espagne UortUausc HUIS TE HUUR Heerenhuis Oosthaven B 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder flinke Tnin Voorzien van Gas ep Waterleiding Te bevragen B 89 miMMlykite nnMmldlItl Toot Hmm tn vooral damM KliidanelKMiHiwk UdoAppnAmtTWlC linMrtC i v V Beril BeXIl Str W Men MM oe4 JL op naam en fabrttUme riirntw by H imillin I nMenerir i erafwyeeeu e u BMereit DepetbrV UiiUenlaBdscli Uverzlcbl Aan den Lokal Anzoigor wordt uit St Petersbnrg geseind Toen onlangs liet Ross Tel Ag het bericht verspreidde dat keiïcr Wilhelm graaf Witte had uitgenoodigd om hera lo Wilhelraahuho te bezoeken zond naar de reactionaire Moskauscbe Wjedomoslie bericht de reactionaire RussiscU monarchistieche partij te Kiel het volgende telegram aan den Keiïer Alle groepen der partij van de Russische monarchisten der oude stad Kiel beschouwen het bu het lezen van het telegrafische bericht over de nieuwe bewiizen van vorstelijke oplettendheid en genadebetoon dio Uwe Majesteit graaf Wilte doet toekomen als hun plicht na dit alles büUweMi esteit uiting te geven aan hnn gevoel n diepe droefheid Het doet de Rassischo harten leed dat de schitterende vertegenwoordiger en het hoofd van het met Rasland bevriende Dnitsche volk zoo weinig rekening houdt met de gevoelens van het Russische volk en door zyn hooge oplettendheid en genadebetoon dengene met onderscheiding behandelt die door geheel Rusland eenstemmig als de oorzaak wordt beschouwd van al de ellende die ons land doorleeft en als de voornaamste aanleiding tot de terroristische beweging die gevoed wordt door de geestdrijvery en de valschheid van het Joodsche volk dat in graaf Witte zjn beschermer vond Op dit telegram ontving de voorzitter van de KiOfsche afdeeling van de monarchistische partij het volgende antwoord Met betrekking tot uw telegram dat aan Z M den Keizer is gericht heeft de minister de heer Von Tschirsky mjj opgedragen u mede te deelen dat uw telegram van een foutieve veronderstelling uitgaat daar Z M aan niemand en onder geen vorm de optattingen met betrekking tot graal Witte heelt kenbaar gemaakt die in nw telegram aan Z M worden toegeschreven dit berust dan ook op geruchten die door tenden ienze bladen verspreid zijn Ik verzoek znika mede te deelen aan de personen die het telegram hebben op Von Miquel Duitsch gezactschapsraad Zooals men weet is de nitnoodiging aan Witte achterwege gebleven Betreffende den strijd in Frankrijk over de Bcheidingswet worden twee nieuwe ge I EVILLET OK 7 Dat heeft den lijd zei Hellmnt ontwijkend Ik wilde later Ik zeg je zoo gauw mogelgk herhaaldeOdensberg met groote beslistheid liefst nog vandaag Hoe langer je dat uitstelt hoepijnliiker de verhouding van beide zgdenwordt Ik dacht dat deze al pijnlijk genoegwas Hoe kan ik Eleonore een dergelgkemededeeling doen zonder haar te beleedigen De graaf glimlachte met de schranderheid van een ervaren diplomaat Vindt ge dat zoomoeieliikf Je verzintde een of andere geschiedenis verklaart datje hart niet meCr vrij is dat ge je reedsverbonden hebt en daarom afstand moet doenvan een geluk dat ondar andere omstandigheden en zoovoorts I Dat ontneemtaan je verklaring al bet beleedigende envoorkomt alle mogelijke tegenwerpingen Beloof me dat je die zaak nog vandaag inorde maakt Zooals u beveelt zei Hellmut onwillig iaik Uykbur gtwoon au de btrelen van zichtspunten geopend door de volgende mededeelingen Het Journal meldt dat de aanstaande bijeenkomst van Fransche bisschoppen onder anderen de mogeljkheid zal onderzoeken van de vorming van vereenigingen die door hare gepnbliceerde statuten in overeenstemming zyn met de wet maar door geheime statuten ol hnishondelpe bepalingen onder bet gezag der bisschoppen zullen worden gesteld Daardoor wil men trachten te voorkomen dat de kerkgoederen worden gebruikt voor doeleinden die met den godsdienst niets te maken hebben De Conrrier Europeen verneemt dat de minister van onderwijs onderhandelt met Fransche prelaten over do vraag ol hot met het oog op de onverzoeniyke houding van hot Vaticaan in de zaak der associations cnlluelles wenscheljk wezen zou een schismatieke Galticaansche beweging te doen ontstaan De minister rekent volgens dit bericht op den steun der geestelijkheid die door het verbod tot oprichting dier associations in haar materieels belangen zon worden getrolfen De Vo8B Ztg gelooft niet dat de Fransche regeering er toe zal overgaan op 11 December de kerken te sluiten wanneer er geen associations cnltuelles zijn opgericht Maar de vrees bestaat en het Journal des Débats smeekt de bisschoppen die op 4 September b eenkomen het beslissende woord te spreken en de geloovigen niet te veroordeelen tot de moeiten lasten en gevaren om godsdienstoefeningen te honden buiten de kerken in niet erkende gemeenten Gisteren trad in Frankr k do wet op do Zondagsrust in werking Van de vier algemeene maatregelen van bestuur die ter uitvoering van de bepalingen der wel moeten verschijnen is er één nitgekomen een algemeene maatregel om toezicht op de nakoming der wet te verzekeren In de werkplaatsen waar de rustdag voor allen niet op Zondag is vastgesteld moet een duidelijk rooster zijn opgehangen waarop de rusttijden worden aangegeven In elke werkplaats waar het personeel niet tegelijkertijd rustdag houdt moet een register worden bijgehouden waarin voor elk werkman de rusttijd is aangegeven die hem is toegekend Dat register moet van dag tot dag worden bSgehouden van den aangeplakten rooster moet een afschrift naar den inspecteur van den arbeid gezonden en dergeljke voorschriften meer zijn grootvader onmiddellijk te gehoorzamen En met een zucht liet hiJ er op volgen Het is een groote plaag erfgenaam vanMansfeld te zijn I Een plaag die dnizenden misschien je zouden bengden 1 Neem een vast besluit Hellmut die kwestie moet nu eindelijk eens ter sprake komen I Hy reikte zgn zoon de hand en verliet daarna de kamer Hoe ziJn eigenliefde zich door ISleonore s onverschilligheid ook gekwetst gevoelde zag Hellmut toch in dat zijn vader in den grond van de zaak gelgk had en dat hij zicb hoe eer hoe beter moest vr j maken van den band die door een stervende in een sentimenteel oogenblik was gelegd Het toeval diende hem al bizonder want nauwljjks had graaf Odensberg de kamer verlaten of Eleonore trad door een andere deur binnen Hellmnt sprong op maar bij kon niet verhinderen dat zich in de gewone ridderlgke beleefdheid waarmede hiJ haar begroette een zekere verlegenheid mengde Zp wisselden een morgengroet en spraken toen over onverschillige dingen een aanleiding vindend in het weer dat zich tamelijk stormachtig liet aanzien Hellmut was Eleonore naar het raam gevolgd en beiden keken eenige oogenblikken nan de woalige z e De Keizer van Oostenrp Hongarge is Donderdagavond te Teschen aangekomen waar hy tijdens den dnur der manoeuvres viJf dagen zijn intrek heeft genomen in het slot der vroegere hertogen van Saksen Teschen nu toebehoorend aan aartshertog Frederik Daar zjjn ook afgestapt do aartshertogen Frans Ferdinant en Frederik Twaalf vreemde officieren wonen de legeroefeningen bij o a de prins van Teek zwager van koning Ëdoard en attachémilitaire aan het Eogelsche gezantschap te Weenen De bevolking beeft den enden Keizer met groote geestdrift ingehaald Berichten uit Boergas aan het oecumenische patriarchaat verklaren dat da gevangenen zittende metropoliet Wassilios van Anchialos ziek is en slecht behandeld wordt Veel vertrouwen verdient het bericht niet Het patriarchaat is er op uit do Bulgaarsche regeering zooveel mogeiyk zwart te maken en do afzender van het telegram uit Boergas zal ook wel geen vriend der Bnlgaren zijn ala correspondent van den patriarch De Amerikaansche consul te Pretoria waarschnwt zijn landgenooten om niet in Transvaal werk te komen zoeken De markt is er overvoerd en er zjjn veel werkeloozen Wekelijks trekken ook vele ambachtslieden uit ZaidAfrika weg Het kantoor van inlichtinhen voor landverhuizers Ie Londen bevestigd die voorstidling Er is nog alleen vraag naar dienstboden en niet eens meer zooveel als t geweest is V De toestand is duisterder dan ooit sedert het uitbreken van den opstand Het bericht dat de opstand in de provincie Santiago groot nadeel veroorzaakt wordt hier officieel ontkend maar bevestigd door particuliere berichten In bet district Cardenas werd gevochten tot nog toe was het in dat district rustig Het medegedeelde bericht over de pogingen tot aaneenslniling van Kroatië Bosnië Herzegowina Dalmatiö en Slovenië staat niet op zichzelf Het is de uiting van een sedert gernimen tijd in de Monarchie te voorschp tredend verschgnsel Een andere vorm waarin dat verschijnsel zich voordoet is het optreden van den Tsjechischen radicalen afgevaardigde Klolacz die uit Belgrado te Boedapest aangekomen is met het doel on Dat zyn de voorboden onzer winterstormen zei de jonge dame Het najaar isgewooniyk zeer raw aan onze kusten datherinnert ge ja misschien nog wel uit je Ja het is een klimaat dat een Eskimo ons zou bengden bevestigde Hellmut Ik althans zou t bier niet lang uithouden Ik heb zooeven nog onomwonden mgn teleurstelling uitgesproken tegenover myu vader toon hg er van prak dat we hier misschien nog lang zouden moeten bigven Je bent dus niet voornemens je voorgoed op Mansfeld te vestigen P vroeg Eleo Neen waarachtig niet I Ik heb te veeltan de wereld gezien om me hier te gaanbegraven tusschen kalo dninen en eenzamebosscben Hy had deze woorden gezegd op den toon der diepste verachting Eleonore gaf geen antwoord doch ze keerdehem den rug toe en wierp zich in een stoelneder maar er lag in deze beweging ietsdat den jongen majoraatsheer nog meerbinderde 4an een bits antwoord hera hadkannen doen Bevalt u mijn opmerking niet f vroegHellmut Z Dat ipyt me maar taeemt niet weg derhandelingen aan te knoopen met het Hon gaarschTsjechisch verbond Hij zeide tot een zijner interviewers dat hij een vereenigiug van Tsjechen Hongaren n alle Slavische stammen noodzakelgk achtte voor den strijd tegen Berign Weenen en het PanQermanisme Het einddoel van dien strijd moest zijn de verandering van het Dualisme en de Monarchie in een Oostenrijksch Hongaarsch Boheemsch Trialisme De Kroaten willen er een Qnatriaiisrae van maken Het wordt er wel bonter door maar niet mooier I William Jamiings Bryan de democratische candidaat voor het presidentschap dtr Vereenigde Staten is te New York teruggekeerd van zgn Earopeesche reis Door dnizenden geestverwanten ontvangen en begroet moest hij natnarlgk een redevoering houden Daarin zeide hg Mjjn eerste boodschap uit de oude wereld ia de mededeeling dat daar een vredelievende stemming heerscht De beweging ten gnnste van vreedzame belegging van internationale geschillen door arbitrage neemt toe Wg kunnen niet alleen die vredelievende stemming bevorderen maar ook onze handelsbelangen dienen door do verklaring dat onze marine niet gebruikt zal worden om baitenlandsch scbuldeischers te beletten hunne verderingen op kleine staten kracht bij te zetten Bryan meent dat zoo de Vereenigde Staten voorstellen op de aanstaande Haagsche conferentie een algemeen verdrag aan te gaan om alle geschillen aan het Hof van Arbitrage of een ander hof te onderwerpen een reeks staten zich by dat verdrag lullan aansluiten Verspreide Berichten Fbihkbux De Italiaansche consul te Marseille deelde den prefect aldaar mee dat zyn regeering de uitlevering van den onlangs in hechtenis genomen anarchist Cirillo heeft verzocht daar deie in Italië nog een aantal gevangenisstraffen moet ondergaan Nn de Turken de Dschanet oase Tripolis ontruimd hebben is een Fransche expeditie van 150 man met twee kanonnen onder bevel van een kolonel en vergezeld door 300 man reserve naar Dachanet op weg gegaan DüITSOHUAHD De bieroorlog en de melkoorlog hebben een wgle den vloeschoorlog doeii vergeten dat ik hoegenaamd niet van plan ben langer hier op Mansfeld te biyven Er ontstond een korte pauze Daarna nam Eleonore weer bet woord ilchzelve volkomen beheerschend Dan zal het wel zeer wenscheiyk zgn dat we nog tgdens nw aanwezigheid een puntter sprake brengen dat we tot nu toe noggten van beiden hebben aangeroerd Hellmnt keek verwonderd op Wilde y misschien zelf dit punt ter sprake brengen f Onmogelgk 1 Wat bedoel je l vroeg Jiij aarzelend Ik bedoel de testameiiMreiléMhikklngwelke ons beiden betreft w S Ons beiden o ja I bli ra Mlmnt Eleonore scheen het kwet yw in den toon zyner stem niet te boeren want i hernam met dezelfde kalmte van zooeven Ik ken de beweegredenen van dengrootvader hy wilde mg eenmaal de meesteres zien op Mansfeld waar ook mgn moeder geboren is en by hoopte jezelven daardoor vaster aan het vaderland te hechten Om Hellmnt a lippen speelde een hall ver achtelgke glimlach doch hg antwoordde zoo beleeld mogeiyk En deze verbintenis loa voor my het hoogste geluk zyn wanneer Wordt ttnol d