Goudsche Courant, woensdag 5 september 1906

ger ardigden waaronder de ProriDeialeD van de 23 provincies van Earopa en Amerika De eerate dag was gewgd aan het onderzoek der geloofsbrieven dat met de grootste zorg geachiedt omdat de minate onregelmatigheid de verkiezing ongeldig zon maken Na de voorloopige werkzaamheden volgen vier dagen gedurende welke alle leden moeten bleven binnen de aan de congregatie aangewezen verbljllplaats om van gedachten te wisselen en de candidaten te schrappen die toch geen kans hebben De verkiezing moet namelgk in één zitting geschieden Na de vroegmis Zaterdagochtend werd er om Ooddeiyke voorlichting gebeden bij de verkiezing van den nienwen generaal De eerste bijeenkomst dnnrde daarop van 9 nar tot halteen bet testament van pater Martin werd voorgelezen en vervolgens deed pater Rnggjero Freddi verslag van zijn werk all vicaris Aan bovenstaande mededeeling van Renter voegt de Eichange Telegr Cy toe dat pater Freddi onder ademlooze stilte ook voorlas een bul van Pins X waarbg de oode voorrechten der Jezuïeten bevestigd en nitgebreid en hun nieuwe bevoegdheden en gezag toegekend worden De Paos zegt dat thans de tjjd gekomen is dat de Kerk al do wapenen moet gebruiken waarover zjj beschikt in den strgd tegen de vijanden die haat zoowel van binnen als van baiten al aanvallen Verspreide Berichten 1 1 FamiCHUt Luitenant kolonel Kollin die de rehabilitatie van Dreylns IwcU tegengewerkt wordt op non activiteit gesteld D krijgsraad in Ronen veroordeelde een sergeant die de soldQ van 25 soldaten had opgestreken en stukken over mobilisatie verduisterd had tot een jaar DuiTSCUtlXD Te FranklorI hebben niet minder dan 16 protestvorgaderingen tegen de prösverhooging van het bier plaats gehad waarin tot den boycot besloten werd Do nieuwe belasting op sigaretten en sigarettenpapier la uu ook in werking getreden EHaKLAHO Naar het heet zal lord Kitchener opperbevelhebber van hat leger in Indië binnenkort benoemd worden tot opperbevelhebber van de troepen in Ierland In Wales staken 11000 mijnwerkers tengevolge van de weigering hunner nietgeorganiseerde kameraden tot de vakvereeniging toe te treden bovendien hebben er nog lOOUO hun voornemen te kennen gegeven om dezeltde reden het werk neer te leggen De koning heelt in Harienbad de lijkdienst voor mevrouw Campbell BVnnernian bijgewoond Het stolleiyk overschot is naar Engeland vervoerd Rusland Er loopt een gerucht dat er een complot ontdekt is om het tweejarig zoontje van den ctaar op te lichten ten einde papa tot het afkondigen van hervormingen te dwingen Te Olsowka bij Jekaterinoslow heelt een onverlaat een bom geworpen in een bruiloftssloet Drie personen werden gedood en 13 gewond Te Toela zijn 2000 roebel nit de ilatiouskns gestolen nabij Morschansk 16000 roebel nit een staatsbrandewijndepot in Tschenstochau werd een kassier van 1500 roebel berooid in Uensinglors werd de stationskas 19000 roebel lichter gemaakt Bilkah Statiit Een tachtigtal leden Tan de Nationale Kretenzer Vergadering hebben een vergadering gehouden te Kandia en een motie aangenomen waarby de wensoh wordt uitgesproken dat prins Oeorge in zijn functie wordt gehandhaafd daar sijn vertrek een abnormalen en zelfs gevaarlgkan toestand lou doen ontstaan ZUID APBIKA De Times verneemt uit Kaapstad dat twee EuropeansB Smith en Huey in hechtenis zyn genomen op grond dat t j te Port Nolloth munitie verkocht zouden hebben aan Ilottentotten Do beklaagden zjjn niot tegen borgtocht vrijgelaten BINNENLAND Maandag 17 deier aldus meldt de Avondp komt de Koningin roor een drietal dagen naar de Residentie H M lal de zitting van de Staten Generaal persoonlijk openen Daarna gaat de Koningin enigen tyd naar t baitenland Men neldt uit Hooin aan de N R Ct U H M M de Koningin en de Koninginmoeder zullen Zaterdag 15 September bg gunstig weer de reis naar Friesland over zee doen en dus Hoorn en Enkhuizen passeeren De Minister van Waterstaat heelt zgne goedkeuring gehecht aan de ontwerp dienstregeling der Staatsspoorwegmaatschappy Hat Museum van Kunstngverheid te Haarlem werd gedurende de maand Augustus bezocht door 546 belangstellenden De aan het Mnsenm verbonden boekerg was gedurende de maand Angnatus gesloten en werd drie September weder geopend Belangstellenden kunnen boek en plaatwerken in brnikleen ontvangen Het regUment der boekere is op aanvraag kosteloos verkrygbaar In de aan het Musenra verbanden school voor Kuastugverheid werden op drie September de lessen weder hervat In genoemde school bestaat er gelegenheid praktisch te worden opgeleid tot verschillende kunstambachten het leerplan der school wordt eveneens op aanvraag kosteloos toegezonden De tentoonstelling van de beeldhouwwerken van Juliaan Dillens biyft tot 15 September geopend Gemengde Berichten Men meldt aan de N R Ct De stoompont Velsen is hersteld en vaart weer en nn wordt de Kennemerland gekalefaterd en dat opknappen is zelts reeds bogonnen ia de afgeloopen week juist toen door de drukte met de landboowtentoonstelling het varen met twee ponten loo noodig was Donderdag b v is er een oponthoud geweest van belang toen het garnizoen infanterie uit Haarlem pl m 500 man werd overgezet en tientallen wagens en rijtuigen op overzetten hadden te wachten Men meldt aan de N fi Ct De directeur der gasfabriek te Joure wordt in de raadsvergadering vuak scherp becritisoerd bg monde van den heer K vroeger medeeigenaar der gasfabriek De directeur solliciteert nn voor eene dergelgke betrekking te Tlaardingen en by den burgemeester dier gemeente was na een anoniem schrgvon ingekomen waarin niet veel goeds van dien sollicitant werd gezegd De burgemeester zond dit schrgven aan den burgemeester van Joure die het in de raadsvergadering voorlas Algemeene afkeuring onder de raadsleden on rnim f 300 werd door hem bgecngebracbt om den schryver op te sporen Deze heeft zich nn zelf aangemeld Het is de broeder van het raadslid K Wg vernemen dat de justitie zich deze zaak heeft aangetrokken Men schryft aan de N R Ct d d 2 dezer nit Tilburg De Tilburgsche kermis heeft dit jaar wederom een otler geeischt In den nacht van Zaterdag op Zondag is de werkman J v D vroeger agent van politie aldaar voor zyne woning in de Starenzandsche straat door h een 22 jarig jongeling met een revolverschot In het achterhoofd getroffen Nodat dr Eygenraam geneeskundige hulp had verleend werd de getroffene naar het gasthuis vervoerd waar hg hedenmorgen overleed nalatende een weduwe met kinderen Een onde veete gaf aanleiding tot deze misdaad De dader die wegens wangedrag nit den militairen dienst was ontslagen en den laatsten Igd in Dnitschland werkzaam is voortvluchtig Uit Ooedereede Meldt men In tegenwoordigheid van den burgemeester is Zaterdagnamiddag omstreeks drie uur de Oïbewoonbaar verklaarde woning plaalselgk geteekend uo 7 ontruimd Het gezin bestaande uit de echtelieden en vier jeugdige kinderen werd met den inboedel op de openbare straat gozet Nauwelgks was dit echter afgeloopen of het gezin bracht den inboedel weder in huis en keerde ia zgne verbiyfplaate terug Hen meldt uit Breda Te Oinneken by Breda heeft zich iets voorgedaan dat herinnert aan de gebeurtenis in Nymegen Een begrafenisstoet stond voor het kerkhof dat zoo klein Is dat er geen rytaigen op kunnen rgden Toen deiykkist nit den wagen was genomen en op de baar gezet en de volgkoetsen zouden voorryden kwam een afdealing van de veld artillerie en reed dwars tusachen do wachtend rgtuigen door zoodat eenige zelfs achteruit moestes rgden De veldwachter poogde den commandant der afdeeling te overreden te wachten of een anderen weg te kiezen maar déze stoorde zich niet daaraan De familieleden van den overledene moesten nu wachten tot alle ttukken geschut waren voorbygeredeo H t HudalibL via Astwaryu oatviof vanwege hel Coninkiyk ZeemanscoUege de volgende protestatie Hel Koningjtlgk Belgisch Zeemanscollege bestaande uit 400 officieren der Belgische zeevaart verzeil zich legen den wenscb uitgebracht op hbt XXlXe Taal en Letterkundig Congreb door den heer Cornellie strekkende tot lo het bekoimen van een verbond tnsschen België en Nederland ten einde Hollandsche officieren toe ti laten op Belgische schepen en omgekeerd 2o Hst vej plichtend maken der Nederlandsche taal aun boord dier schepen Na reeds llgven een groot aantal officieren van België zonder betrekking en die beklagenswaard ge toestand zon zeker nog verergeren motst de wenscb verwezeniykt wor en om red an dat de Hollanders zonden voortgaan de vokirkenr te schenken aan hunne landgenooten Wat aangaat het tweede punt aangaande van het princiép dat der talrgke Waalsche officieren dient geëerbiedigd te worden zgn wg van meening dat het aan den kapitein moet overgelaten worden die twee landstalen aan boora van zgn schip te gebruiken welke hy het best gepast oordeelt In de cong esstraat te Brussel heeft Vrijdagochtend een droevig drama plaats Ken 30 jarige hoveniorsgast Verhoeven genaamd uit D ndermonde verkeerde vroeger met een meisje van Venrne Adela Kestelyn die als dienstmeid op de avenue Lonise woonde Het meisje had hem wegens zyn jaloers en heftig karakter zgn afscheid gegeven en hii had zich h erover gewroken door haar m9t een scheermes een wond in den hals toe te brengen i Voor dit feit was hg destyds tot 3 jaar gevangenisstral veroordeeld Weer vrg zgqde wilde hy nu de betrekkingen weder aanknoopen en noodigde hg haar uit eenige dagen te Laik waar hg thans woonde t komen doorbrengen Adele weigerde stellig Vrgdagmorgen kwam Verhoeven naar Brussel en na een revolver te hebben gekocht ging hg naar i e Gongresstraat waar het meisje tbans dietade Verhoeven be de en het was Adele zeil die liem open de d Niet zoodra had zg hem gezien ol zg vluchtte naar de keuken terwgl zg luid om hnlp riep Hg volgde haar en daar zgn dreigend voorkopien haar het ergste deed vreezen viel sy op do kniöen om genade te smeekcn Verhoeven bracht nn zgn revolver to voorschyn en m t do Rrootste koelbloedigheid loste hy zes schoten die het slachtoller alle in het hoolit trollen De meesteres van het meisje riep vanaf bet balcon om hulp Twee werklieden van den reinigingsdienst snelden toe en hielden den moordenaar aan om hem aan het gerecht uit te lederen De toestand van hst ongelukkige slachtoffer is ztiA ernstig dat de geneesheeren het overbrengen naat het gasthnis verboden Een groote vilksmonigte verdrong zich gedurende een deel van den dag voor het huis van den mobrd Het wordt met den zg Hugenholtzeipress hoe langer zoo fraaier De H IJ S leeft nu in t openbaar de verklaring laten geven dat de bewuste trein te Haarlem ook wel reizigers zal uitlaten die in den Haag instapten maar dat die passagiers dan van een biljet den HaagAmsterdam moeten zgn voorzien De maatscbappn berekent han dns voor t voorrecht te Haarlem nit te mogen stappen den prys van een enkele reis Haarlem Amsterdam Om dat fooitje fchgnt t dus te doen Nog meer speelholen In zgn Amsterdamsche momentopnamen schryit Haha in hot Nbl v h N over een nieuw speelhol op den Nieuwendgk te Amsterdam het café de Bears waar thans het jeu national wordt gespeeld In t midden der zaal staat het biljart Daarvoor de ondernemer van bet jen rechts van hem zit de commi8saire die toelicht houdt op het spel etc links de kassier die de inzetten op de landen plaatst en de winst uitbetaalt Voor zich heeft hy een groot bord waarop vier gekleurde vakken die Holland Belgis Frankrgk en Engeland voorstellen 0p het biljart voor den ondernemer ligt een houten bord met ronde holten als bg een poffertj span Deze bolten hebben kleuren overeenkomende met die op het bord van den kassier en stellen dus een der vier landen voor Bovendien dragen zg de cgfers 2 3 of 4 Da middelste holte daarentegen heeft geen cyfer en is wit met zwart gekleurd Komt d bal daarin terecht dan klinkt het tont pour la banene dus zgn all Inzetten voor 4 n bukhoadar Hoewel het er geregeld stampvol is eg de spelers en n enkele nieuwsgierige ii k in drie vier ryen om het biljart verdrhigen is ieder het eens dat wat hier geschiedt nog veel ernstiger is dan het ongure gedoe van roulette of biljartakademie Hier geen schgn van toeval van krachtmeten De ondernemer speelt byna altigd zelf Handig biljart r als hg is zorgt hy er wel voor den ba1 te brengen in een land waarop weinig gezet is Stel er is op Holland f 200 op Frankrgk f 150 op BelgiS f 100 en op Engeland 180 gezet Dan zorgt hg zoo hg ten minne geen kans ziet den bal in de wit zwarlo holte of in een Engeland 2 te brengen dat de bal in een Engeland 3 terecht komt Hg ontvangt dan f 530 doch moet uitkeeren f 80 plus driemaal f 80 is f 320 blgft het kleine maar toch nog altgd zoete wins je van f 210 Van tgd tot tgd kan echter ook iemand anders de bank overnemen Hg betaalt dan f 12 50 voor 5 stooten doch most f 520 depooeoren om zgn verliezen te garandeeren Haha verhaalt dan nog hoe een liefhebber van dit spel op één dag f 12IHI verloor en dat er zwiar gewed werd Da politie schynt geheel machteloos te zijn althans geen politie inval wordt gevreesd en introductie en dergelgke is absoluut onnoodig Uit Venlo meldt men aan het N v d D Zaterdagmorgen te 7 uur zgn op het plein der gevangenis te Dusaeldorp onthoofd de gebroeders BloemerE beiden Nederlanders en de vrouw van één hunner wegens den bekenden moord op den Init kolonel Roos te M Qladbash Het bericht van een begenadiging van vroiv Blosmers zou dus onjuist geweest zgn Naar aanleiding van het bericht over het antomobielongeluk op den Zandvoortschen weg waarbg de 17 jarigo Simon Bet uit Oostzaan om het leven kwam schryft een ooggetuige aan het Hbl Ter hoogte van de villa Bel Air in den Aerdenbont maakt de niet al te breede weg een kromming die van beide kanten het nitzicht belemmert Komende nit de richting Haarlem naar Zandvoort naderde in viegende vaart een automobiel de bocht en moest door haar groote snelheid daartoe genoodzaakt die bocht zoo nemen dat zg niet in t midden of rechts van den weg kon blgven zooals de veiligheid vereischt doch bgna geheel den linkerkant noodig bad om behoorlgk haar draai te kunnen maken Hierdoor kwam zg in den weg van twee van de tegenovergestelde zyde komende rechlshondendo jonge wiolryders die kort bü do bocht plotseling de automobiel te voorscbgn zagen komen juist in hun ryweg en zóó dichtbg dat één van hen geen tyd meer had om nit te wgken Van schrik van zgn rgwiel springendo om weg te komen werd hg in bet volgende oogenblik door de automobiel gegrepen met het bekende treurige gevolg Hier is de reeds zoo dikwerf gewraakte groote snelheid van de automobiel de eenige oorzaak 7at een jong menschenleveu verloren ging In de beruchte Zandstraat te Rotterdam heeft in den nacht van Zondag op Maandag wederom een geweldige klopparty plaats gehad Daar bevindt zich het Griekscho bierhuis Zeu3 Ozelion van den Griek T Tyropolis Een bende jongens heeft gisterennacht vermoedeiyk opgestookt door nayvorige bierhuishouders al de spiegelruiten ingeworpen met behulp van keisteenen rioolroosters enz terwgl ook revolverschoten gelost werden Een inspecteur en twee agenten van politie die de belegeraars wilden verdrgveo met de blanke sabels werden door steenworpen verminkt Een agent bekwam bovendien een messteek Twee belhamels een Roemeensche matroos en een 20 jarige jongen werden gearresteerd Verschillende personen werden in het ziekenhuis verbonden De vernieling is groot Vrydagavond heelt te Wageningen een ernstige mishandeling plaats gehad Na een korte woordenwisseling tnsschen burgers en militairen werden G v A door een inlantorist nit Ede vier steken toegebracht waarvan drie in den mg De getrolfene die veel bloedverlies had moïst in het ziekenhuis worden opgenomen waar hy werd verbonden door dr Vinkenborg Den dader heeft men nog niet in handen Zaterdagmiddag om 12 uur werd te Ede onverwacht een appèl gehouden over den troep dat werd bggewoond door een inspecteur van politie en oen recherchenr uit Wageningen Dit schynt in verband te staan met gemelde vechtparty te Wageningen Draaimolen verbrand I Nadat het Koninginneieest te Harlitgen een uitstekend verloop had braadde en der beide draaimolens a Terwgl deze vol liefhebbers was brak een der stangen wairdoor de ring met petroleuralampen viel en plotseling de geheele molen in brand stond De eigenaar Koopal bekwam vrg ernstige brandwonden evenals zgn vroiw één zgner dochters en een zoon Het publiek wist zich te redden zonder ongelukken op te loopen Het paard kwam er nog goed uit doch van den molen bleet niets over De schade beloopt een paar duizend gulden zonder door verzekering gedekt te zyn Stadsnieuws GOUDA 4 September 1906 2o Toelatingsexamen Gymnasium Toegelaten tot de Ie klasse W J van Zanten Jat S A 6 Dooreobos tot de 2e klasse C J Kruisheer Afgewezen 1 voor do Ie kl een voor de 4e teruggetrokken Zondag 2 September werd door de postduiven vereenigwig De Vriendschap een wedvlncht gebonden van uit Creii Frankryk afstand + 342 K M De duiven werden aldaar door den bondsconvogenr gelost te 7 50 met helder weer en Noordenwind en keerden de duiven vermoedelgk door het warme weer zeer slecht op hnnoe hokken terug en werden de prgzen behaald als volgt Zondagnamiddag unr min sec Ie prys Q H Roelols aank 6 4 1 2e C van Dyk 5 20 48 Maandagmorgen 3o prys A Kraagenbrink 8 88 4e A Bine 8 41 26 6e G H Roelols 8 57 26 6e W van Leest 9 27 53 7e A Bine 10 35 Ie overduil J J deJong 10 39 17 26 L V d Heuvel 10 55 1 Se L van Dyk 12 14 29 Aan het verslag van den toestand dezer Gemeente ontleonon wy het volgende HOOFDSTUK III 1 Strafverordeningen Verordening van 21 Juli tot wyziging van de Algemeene Politie Verordeuing afgekondigd deu 28 Juli 1905 Verordening van 21 Juli tot wgziging van de Bouw en Woning Verordening afgekondigd den 8 Augustus 1905 2 Belastingverordeningen Verordening op de heffing van het vergunniigsreolit voor den verkoop van sterken drank in het klein nader vastgesteld den 17 Maart Dezelfde Verordening nader vastgesteld den 7 April goedgekeurd by Koninkigk beslnit van22 April 1905 No 58 Verordening op de helSng van schoolgeld voor den Cursus ter opleiding van onderwgzers en onderwgzeressen voor hot examen ter verkryging van de hoofdacte vastgosteld den 30 Juni goedgekeurd by Koninkiyk besluit van 23 Augnstns 1905 No 55 Verordening op de heffing van schoolgeld op de Bnrgerscholen der Gemeente opnieuw vastgesteld den 30 Juni goedgekeurd bg Koninkigk besluit van 4 Augustus 1905 No 67 Verordening op de heffing van vcergeld voor het overzetten met een pontje op de Kattensiogelgracht vastgesteld den 7 November goedgekeurd bg Koninklijk beslnit van 15 December 1905 No 35 3 Verordeningen van verschillenden aard Besluit van 13 Januari tot wyziging van de Verordening voor den Handelscursus der Gemeente Besluit van 13 Januari tot wgziging van de Verordening op de Avondschool voor Ambachtslieden Beslnit van 24 Februari tot wyziging van de Verordening voor de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwgs Besluit van 17 Maart tot nadere wgziging van de Verordening voor den Handelscursus de Gemeente Beslnit vsn 17 Maart waarby met intrekking van bovengenoemd besluit van 13 Janiari de Verordening op de Avondschool voor Ambachtslieden nodèr wordt gewgzigd en deze wordt vastgesteld onder den nieuwen titd van Verordening op de AmbachtsAvondichool der Gemeente Verordening regelende de samenstelling en bezoldiging der Gemeente Politie vastgesteld den 25 Augustus Verordening regelende de aanstelling en den werkkring van den Schoolarts vastgesteld den 3 October Besluit van 3 October tot aanvulling van de Verordening regelende het Openbaar Lager Onderwgs in de Gemeente 4 Instruction Instructie Toor den Ontvanger der GeoecBt vaatgwUld den 17 Mout Beknopte en zakeiyke opgave van devoornaamste in den Gemeenteraad behandelde onderwerpen De voornaamste zaken in de openbare vergaderingen van den Gemeenteraad behandeld waren de hierboven vermelde verordeningen do kohieren der plaatselgke directe belasting naar bet inkomen en die voor de heffing van schoolgeld op de vier Burgerscholen der Gemeente de rekening dor gemeente dienst 1904 de begrooting der gemeente voor 1906 de rekeningen over 1904 en de begrootingen voor 1906 van de gemeente gasfabriek en bet gemeente pensioenfonds do rekeningen over 1904 eri de begrootingen voor 1906 van de onderscheidene Instellingen van liefdadigheid do dienstdoende Schuttery de Kamer van Koophandel en Fabrieken do Volksgaarkenken bet Hoffmanagesticht en andere en verder de volgende 13 Januari Besluit betreffende den verkoop en het in gebruik geven van gedeelten der bermen van den aan deze Gemeente toebehoorenden Brngweg onder Waddinxveen Afwyzing van het verzoek van Jan Zwart Pz handelaar in brandstoffen en bouwmaterialen om een voor zgne percoelen op den Bleekersingel staandeu boom te mogen doen verwijderen en de daardoor vrgkomends ruimte tnsschen twee andere boomen te mogen doen bestraten Besluit tot goedkeuring van een door de Commissie van Toezicht vastgesteld nieuw Reglement voor de Stedeiyko Zweminrichting Beslnit tot verbouwing en uitbreiding van het gebouw der Avond school voor Ambachtslieden iiu verband met het door do Regeering geopende vooruitzicht op een Rgkssabsidie van f 1500 s jaars Beslnit tot het om niet in eigendom en beheer aanvaarden van de Van Beverninghlaan bg het Van Bergen IJzendoornpark Beslnit tot onbewoonbaarverklaring van oeno woning aan de Prins Hendrikstroat Toekenning van eene jaarlgkache ratificatie van f 100 aan J G van der Linden vroeger belast geweest met de verzorging van de brandspniten der Gemeente 3 Februari Besluit om Burgemeester en Wethouders uittenoodigoo by do definitieve vaststelling van het bestek voor het maken van eene oevervoorzioning langs den Kattensingel rekening te honden met de opmerkingen in de vergadering van din Raad te berde gobracht over de constructie van zoodanige oeverbescherming Besluit am met intrekking van eene vroeger door don Baad genomen beslissing te bepalen dit de kaalmuur langs do Aanlegplaats der stoombooten aan de Vest zoodanig zal worden gemaakt dat do bovenkant van den vloer der houten fnndeering aan den voorkant komt te liggen op 2 M i A P in plaats van op 3 M j A P 24 Febrnari Beschikbaarstelling van gelden voor de vernieuwing van een paar by do Oomeente in gebruik zgnde kadastrale registers Besluit tot het verleencn van recht van uitgang en overpad op gerioleerden grond der Gemeente in de Lange Dwarsstraat aan M W Schouten Besluit tol verkoop van bouwterrein in het Van BergeR IJzeudoorn park aan E Eatié te Arasterdam Beslnit tot het om niet aanvaarden vai grond bg de Heerenstraat en do Scheltemastraat in verband mot de demping en rioleering van eene tnsschen die straten loopende zeer vervuilde sloot Terugneming van een gedeelte van het Jaagpad dat door de Provincie te veel werd onteigend voor het maken van do coupure van de Gouwe Besluit om den bouw van een kaalmuur langs de Aanlegplaats dei stoombooten aan de Vest te gunnen aan den aannemer C Benard te Haarlem voor de door hem ingeBchreven som van f 10900 Besluit tot regeling van den Borgtocht voor den te benoemen Ontvanger der Gemeente Interpellatie van den Heer A Vingerling over de bevoegdheid van Regenten van bet Vereenigd Wees en Aelmoezeniershnis om eenen Vader en eene Moeder van dat gesticht te benoemen 17 Maart Beschikbaarstelling eener som van f25000 tot uitbreiding van de toestellen de werktuigen en het buizennet der Gasfabriek van de Gemeente 7 April Overschryving van de huur van gerioleerden grond bg de Lange Groenendaal van N J Montagne op de Erven G Tugthol Beslnit om van W Erberveld alhier kosteloos en om niet voor de Gemeente in oigendom en beheer over te nemen de ewste dwarsstraat van de IJssellaan Vergunning aan J N Both alhier verleend voor den aanleg van eenen nienwen aan den Graat Florisweg aanslnitenden weg onder voorwaarde dat de dwarsslooten ter weerszoden van het bouwterrein vooraf moeten warden ge empt en gerioleerd Besluit om de beslissing op een verzoek van W Verweg alhier tot aanleg van eenen nieuwen aan het Van Bergen IJzon doornpark aanslnitenden weg op te schorten tot na de vaststelling van het in bewerking zgnde uitbieidingsplan der bebouwde kom van de Gemeente Wordt tmmlgd 382 Staats loterij 4e Klasse Trekking van Dinsdag 4 Sept No 5733 f 25000 16579 f 1500 11825 f 1000 142 6 f 200 3214 4171 12928 1544S 30446 on 20765 ieder f 100 Prgzen van 45 20 2727 5606 9449 12573 15297 18440 69 64 26 82 76 15420 95 112 93 5708 84 12667 25 18505 13 2822 65 9542 12781 34 54 330 30 5823 51 85 66 76 75 89 5995 6S 12924 80 18640 91 2926 6023 66 46 81 18718420 53 53 9004 81 15514 36 24 95 6271 67 83 33 63 46 3010 6328 84 13006 1 5638 18913 94 3122 6409 9754 19 15734 62 583 52 40 79 32 66 75 627 3248 46 9826 13112 88 83 76 65 6547 63 33 1 5804 19022 822 3355 92 62 13267 15924 19147 71 3410 6005 67 13312 63 61 77 14 68 83 64 84 74935 42 74 9952 13424 89 98 45 47 0815 10000 85 1001 1 19200 75 3609 6913 3 89 20 19367 93 11 7013 13 13627 38 71 1000 12 14 23 34 71 19487 11 20 49 83 38 89 88 1101 38 7119 60 41 93 41 1289 60 87 71 75 16130 19502 1305 3003 7212 75 13607 57 21 24 3763 18 10189 94 75 41 66 3804 16 10257 13700 82 43 92 95 7363 10323 13867 83 87 94 3989 94 88 13913 91 19051 1403 4043 7419 10474 14 16250 10717 6 56 7531 10 544 24 10312 24 25 4143 55 10620 68 60 36 84 68 56 31 83 76 43 87 4296 68 71 99 16489 65 92 4340 69 10714 14002 91 80 1516 78 7620 11087 5 16610 88 40 99 46 11146 14103 32 19860 66 4423 54 63 17 38 72 72 83 7819 83 14350 16742 90 1684 4589 34 11242 69 59 19904 1705 4633 57 80 93 1 1830 2000H 1827 38 67 84 1441Ó 16923 15 35 81 7960 95 16 73 64 50 4792 83 11367 35 92 20107 92 4817 8018 11423 66 17033 22 1818 20 68 31 72 54 49 19 81 8184 34 75 17152 81 77 82 8220 83 97 17352 20200 2061 4930 31 87 14533 61 40 62 67 45 11617 54 17446 59 69 85 71 47 67 52 74 84 5008 74 11710 14655 69 94 86 5121 8369 58 14864 84 20331 2100 70 8424 83 80 91 54 83 6218 54 88 90 17647 92 2230 79 8592 92 15003 67 20429 72 89 96 11812 6 84 02 2324 93 8734 20 26 90 20 574 57 6320 8806 22 40 17754 79 2465 89 89 26 81 17850 20617 79 5481 8946 51 15182 85 23 2569 91 61 58 31 94 44 77 90 9107 11916 32 179 56 207072624 5536 84 12104 64 66 51 25 39 9210 11 60 78 63 84 67 16 93 15208 18168 2086837 76 35 12234 36 18314 20921 78 77 9311 12317 71 17 522704 89 46 15506 92 72 87 Vrede Tetitoonstelling Van de Internationale Vereeniging Vredeteotoonstelling zyn opgericht afdeelingen te Enschede E Bergsma burgemeester voorzitter H van Opstal notaris secretaris en H J E van Heek industrieel ponningm Hengelo R A de Monchy voorzitter Mr M O ten Cate secr en E M Driesseil peuningmeester 8t Maalaasga D K IJkma voorzitter J F Scbenny secreUris en J Francken penningmeoater Veemarkt te Rotterdam DinsUg 4 September iqoó Vette ossen en koeien redel Movoer priJKn ren voor iste kwal 36 tic m 33 3dekwal 28 cents per halt kilo Magere 0 isen Melkvee en Vurkpeien goed aangevoerd Vette kalveren goede aanvoer ptijien waren voor me kwal 30 ide kW 28 3de kW 24 cent per half kilo Slieren goede aanvoer prijien waren voor nte kwal 30 ade kwal 27 3d = kwal 23 cent per haU kilo Graikalveren redelijk aangevoerd Handel mor alles prijshoudend BEÏÏES VAN EOTTEEDAM L K H K VRIJDAG 8 AUG StaattUtmngen PoBTüa L Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig Se Serie Ir 2500 3 5gV RosLAUD Iwang Dombr Ohlj gatien 4 96 Az Japan ObUgatien 1 9 4 74V 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recopis L 100 IV 24V FremieUenm feH Bübaiii Loten Stad Antwerpen i 1887 i U 102V Scïuepvaart MaaUehappijfn Pand Holland Gulf Stv My 85 Hypothetk Bankén Pandb idem idem 4 98 Pandb Rotterd Hyph 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 lOO t Pandb Stedoiyke Hypb l O9V4 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandscbe Hypb 4 100 Pandb Znld Holl Hypb f 499 Pandb Ie Algem Groninger Scheepsüypb 4 Pandb Nederl Hyp ik Pand brlefbank 4 99 Pandb Nod Scheep8 Hypb 4V 101 Bowgzon van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Nod Hypotheekbrlefbank 4 99 Pundb Hollandsche Hyiib 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb Q Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 r SpoomseijlemingeM IrAi iK Oblig Znid Italiaanscho Spw Mg A 367 Dnenen My tot Expl Ltttl Tan Meerdcrvoort 1902 89 i BSOfllE OPÉBli VA Mantels Costumes Hloiisen Jupes Jiipons JapuustulTen en Katoenen tot ongekeod lugo pryzon yt W rJK ffA jV f S £ f ffl ilfy Burgerlijke Staud GEBOKEN 29 Aug Wilhelmus ouder C Beerthagzon n T A van Dyk 30 Pioter oudors N J Meyer en M Kooi Jomolia i alharlna Maria ouders H Hamerslag en A Bel Bartholomens Adrianui Johannes ouders B B van der Sprong en O P Verhod Gorrlt Jncobns ouden F Swanenburg en C A van der Klein 31 Wilhelmus ouders Ü J Starreveld en M C Verboum 2 Sept Geertroida Anthonia ouders A Baars en A van Vliet 3 Willem ouders P Vorhart en J Lori6 OVERLEDEN 29 Aug M Blonk 18 j 1 Sept G M Vergeer Sm 2 B Joogsma 4 m E W Bennis 2 j ï C Plomp 10 m 40VI Ilili i TIKiN Mr EVË will be in attendance to speakwith pupils re English Lessons on THURSDAY and FRIDAY next 10 12 and 2 4 Café SCHAAKBORD Gouda Mr EVE zal DONDERDAÖ en VEIJDAtf a over bet geven van Bngelsche Lessen te sproken zgn Café SCHAAKBORD Qouda van 10 12 v m en 2 4 n m f uai KA 1M aOÊdbtmftM m ft m klulykMa fotMMM voce Hmel n vooral damM m KlndaivcboenvMk I d AppreUor van C H IHIkr 4 Oa Berlin Rcitt Mr M Mt lett oal op naam n fafarlektimrii v rkr tu u Utrnrn Wb kiU n ta ukntmmk trimurm a n w n iiLtM r t qMkr W atfMM l r W