Goudsche Courant, donderdag 6 september 1906

Donderdag 6 September 1906 45iste Jaargang o 10133 mimm mum JSieuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Teletoan üc at ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd felrtoi n o 83 De Uitgave dezer Coui aiit pesc hietlt dagelijks met iiitzoiidering van Zon tii Feestdageii De i rijs per drie maanden is 1 25 tranoo per I ost 1 70 Atzonderlijke Nommers V IJ F C E N T K N ROlSBlüBnöL De LESSEN beginnen Vrijdag 7 September a s dea morgens te 0 aar De Directear Dr S 8 flOOOSTEA Openbare Vrijwillige Verkooping Tï StolTrJykersluis bij Qouda op WOENSDAG 3 OCTOBER 1906 bS tnnet en op WOENSDAG 10 OCTOBEB 1906 bü a êtag Ulkeu dea vsormiddaga ten elf are in bet Kotfiebnia van den beer CHRISTENSEN aldaar ten overstaan van den t Qouda raaideerenden Notaris J J A MOi TIJN vu Eene Souwmanswoning f I nu diverse pereeelen uUmuntend Wel eu Hooiland te Gonderak eo ider SlolwUk aas den Oondaeben Weg te Stolvykeralaia ter grootte van 7 Heet 73 Aren 59 Cent Te veilen in 4 p r n en In combinatie Taaachen veiling en alalag kan warden gehoogd tegen eene premie van 10 r Te aanvaarden de Gebouwen 1 Hei 1907 en de Landerijen 1 December a a Betaaldag der Kooppenningen 1 December a s Breeder btj biljetten en nadere iuliebtingen ten Kantore van Notaria MONTIJN voornoemd aan den KleUeeg B no 91 te Qouda HUIS TE HUUR Heereohuls Oosthaven B 88 Zes Kjamers groots Keuken drooge Kelder flinke Toin Vooralen van Gas en Waterleiding Te bevragen B 80 Aanbevolen Merken VAN Perwerda Tieman m Ht Ektèpbe MéJoc 060 La Rose Ludon 0 72 Chftteau Malleret 0 80 Petit Boargugne 0 99 Graves Blanc 0 72 Hant Saaternes 1 36 Witte Bergerae 0 99 NierBteiner 0 72 RUdesbeimer 1 08 Onde Rood Portwijn 1 08 Extra onde Roode Portwjjn 1 44 Onde Witte Portwijn 1 08 Extra onde Witte Portw n 1 80 Fine Old Pale Sherry 099 Ooede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermontb dl Torino Dom BauABDi per LHer 1 17 Priinen netto contant DEPOT TB OOGDA bij l J J BOM VAR OSTADB Zenuw en Maaglijders wonlt it overtaiging als een werkelijke ho p in den nood het boek aanbevolen Na ontvaagat van adrea per briefkaart worJt d t boekje franeo p r post ioegeionden door BLOKPOBLS Boekh Zaltboinreiil WERELDrSUCCES De Wweldberoemde Superior Druivenhorsthoningr Exiract wordt aanbevolen tegen Bor taandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijiuhoost Borstpijn Keelpyn Heeschheid enz MBLIASTBE is verkrijgbaar bjj alle voorname Apothekers en Drunaten in grootte en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Fnmkrijk DuitMchland Engeland Anurika Ned I dii Oranje liimtr KaUmu Trannaal enz M ELIANTHB werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond UELIASTHB in flacons 0 40 l 0 70 en f 1 MELIAKTHB in doozen tabletten 1 0 40 en f 0 70 Eenig e fabrikanten H JS VAN SCHAIK Co Koninklijke Stoomfabriek De Hontngbtoem Den HaagVerkrSgbaar bji Firma WOLWF Jb Co Westhaven 198 Gouda GBENUEL Gouda E H VAN MILD Veerrtal B 126 Gouda A BOUMAN Moordrecht PINKSK Nieuaerkn ka dlJul A N v ZESSEN Schoonhoven B v WIJK OudMalcr A SCHEER Haatlrtehl P W v BDE Oudtoater K vi d HEIJDEN te Bteumjk P t d SPEK MoereapetU O v o STAB W d J HOLST M KOLKMAN AHN VAN DER HBIJDEN rarf i CT P A o GROOT A o iOH Oudtuxder J P KASTELEIN Polibroekerdam O BIKKER t BmKhop WA4llSCB17fVIWCI Laat U piet misleiden doib l I r K p Het klooster SanctnPaulo Abdij bestaat niet du Slroojt vap geenerlel waarde Qebrs Stoll vs erck s Chocolade en Cacao T m i ii a ber da nieuwste uitvindingoo op inadiinaal gobled verliettrdc tibrleatle gebruik van nt ii Sjnste grondstoatn garandoeroi lci eibniikDr van Stollwerck B Chocolade en Cacao eM aaakevauaawaanlig hbrikaat naawksurig beantwoordende aan kd tnbaad dat tmf tOatlm Ik nrma behaalde tf BraretB als Hoflercrsaeler 44 Eere Diploms s gouden ens Medaille eeai bMrfi vaa nitmnnteDd lUa kbrikabt Mmlm 1874 sofareef de Aecademie national rona Tdca M n ona ma WalaHIa Vvr wmXhn dave an eaasidtattlao ia am U fabrlmtiaB da Ofaoooint bonbons vaiMa etn sta hbrikaat is verkrijgbaar bij U H Cunfiseura Banbotbakkei sna Gaaeraalverteteowoordiger roor Gederland Min HatteimWdt Anaterdso Kalvorniriuit lOB WESSANEN LAAN Wormerveer OPGERICHT irM HOI ll kL IJ KE r BHIKKB 1l Voedert nw Vee met de zuivere tnurtre merk aier en W L uitmuntende door boog eiwit en vetgehalte en grootste voedingüwaarde Mere Diploma Partje 1900 Xegen Gouden Medaille Het groote aantal zenuwkwalen mléMd uUkt U Bljo Tl 4M AmF d D gCWMMB f B darrtodlnf opfwlMU ta mm effiolmrl n a jBUHikUsoov l ipSMf tan va rtMil H IMUInl blniiea kfrtu t 4 n di 4 n ink nracbmtn U Ut boflÜM b Tat aJH lUeM Tor kêt gtmu mh n ëurlB watMMlüiiBtliJli er lax it yatikllaTflli U ftriK nm ÜMfimat H AkiprtJjar aM dr prakUaarMd laoaaabMr aa rhialata naUtM d ekuwrtw tadUtanthBr OMfl ta ttoHhi araatMaa tad tnii Oaraaa ri dr l dWhaar lrkria daMalvaaa tliara MllaHM lafMttNvaar MwlliM raa tt Raaart SM Oaaaal vaa AietaaÉash and a Carh Dr Daabaak amad wTjaËr t JaekL d dr t Waaaaa Dr O Da ralT L JrYe a iJJ MVaTSreaAa Il B tialt IK Fraakrlp an rata andaraiL Aan ailaa wtar wtaMal baaAlflta atigrata lekaéa kaaf B babaiaM a laa irolian daanaa Mialilaa aMt taar MaakaadwatMSimr r taaUx kMMT kwaal laraaAaa M d w TOM lu w u MffirSUs Tu LtadüSSii wrtl n laeCrtaMNn ttoaMl fl f uAn nm M alom t Sla mt i raraehliualaa la MktarlMaa a laakar ardaa Mr t Ba krtalaHai la aa alB oak aaa faafa i Hraoaaa a mliaarNnaara awtn fTiTTlltf T lUaavoi oaarnaaOTa inrMht i aaRv a ranTO o aocr oh M So auM Of a loont hn aoolonl audlolula uolooiiatalUoc la Sa D Wolaol Soor d aM lai1 JortJ Mei e xll ra B w dwilte b kro tt4 Cevensoerzekering tllaatscbappij Dordrecht 99 ëmttHa t Dm cM OM ricM hl MTS naat 3MH p Hik Kaaitaai tMt k N I s eeo ooa rcakara Badraa raiaa O aniMib RtMTN nha Ui lamiaaB OVER ZENUVI LIJDEN EN Een nieuwe Drank KOHFFSNOVACACAO GEFABRICEERD van Ie Ijnsli üilgraocklsle èorsle CacaoliooiM Deze Cacao is bjj inkoop wel iels hooger ia r 9 docb in werkelijkheid de voordeelig 8te daar men v m deze IfleVA C CAO in bet gebruik cune veel kleinere lioeveelheid behoeft dan van goedkoopere soorten PRIJS J i il A l f 1 8a o as 1 9 i Kilo voJdoeide oor 180 Koppen BEOOBDEELING van het Mikroskopijch en Cheraiacli Laboratorinm van VAN LEn DEN HULSEBOSCH Amsterdam 25 1 06 Deze Nova cacao onderscheidt zich in hooge mate door zuiverheid en gemakkelijk oplofbaarheid de bijzonder tijne geur en smaak maken ze bovendien tot een eerste klasse prodnct w g VAN LEDDEN HULSEBOSCH falTijgtoar Itij T CRKBAS alWer Verkrijgbaar in flesscben SO ets 7A et n f l Sa bij H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ASKMB I F AD RICHTER 4 Co Rotterdam Te Gouda bS C LÜGEH Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 118 Elohte Oude Jenever B Mghtcap P HOPPE Verkrijgbaar bj PEUTERS Jz Ltl ap êthtl n htrUn i Geen beter adres voor degelijk en sterk SCHOENWEEE dan Het Noord Brabanlscli ScbocneDen LaarzenmagazUn KLEIWEG E 30 Ruimste sorteering van allo soorten SCHOENWERK CHROOM GLACü en BRUIN GLACi DAMES en HEEBENSCHOEISEL 0 SMITS Alle repjiratiSn en aangemeten werk OimaYolgbaar i n thans door nieuw gevonden toepassingen onze lia 0Ueverf geaehtlderde Barm treilen feluture tÊugaertt Zij geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Hen overtnige zich geen imitatie voor de eehle te ontvangen Oeïll Prijscourant met een aantal ongevraagde getnigscbriften gratie op aanvraag Boxtel a nOQAEBJa J Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg b wien modellen ta bezichtigen lijn Qouda Druk van A BSINEHAN Z Hullenlandscb Uverzlcbi Voor Frankrijk was het gisteren een belangrijke dag Voor de tweede maal in den loop van het jaar kwamen de Frunsche bisschoppen byeen om met elkaar te over leggen wat hen tei doen staat in verbnnd met do Pauselijke Encycliek over de schei dlngswet De Paus heelt de bisschoppei voor een moeilyke taak gesteld en er lai beel wat overleg noodig zgn om de juiste oplossing te vinden Wat de stemming onder de bisschoppen betr It die wordt volkomen gekenmerkt door hetgeen do bitscbop van Orleans voor bet bijeenkomen van deconfe rentie in den Ganlois schrcel Wö zullen de heilige plichten die de Encycliek ons oplegt vervullen Men zal ons dienaars van Rome noemen Maar ny zullen dat kalm yer rageD want wj weten als wu goede katholieken willen a dat wy ons dan aan de voorschriften van dm Paos te Rome moetpn onderwerpen Maar wy weten ook dat wC Dd desondanks met onze geheele iiel en met ons geheele hart moeten liefhebben Het bevel van den Paus luidt Qe n oproermakers noch bedrogenen I Wy zun nuoit oproermakers geweest en wy willen ook de rol van bedro genen niet spelen V Generaal Trepol beeft zyn ambt iils gouvernenr van Peterhol nedergelegd Dit is een bela igjrijk besluit vooral op het oogenblik na het goheele optreden der regeering den schyn had onder den invloed van Trepol en Pohjedonostzel den weg der reactie op Ie gaan Hot ontslag van den meest gehateu man in Rusland wordt verleend volgens een bericht uit Petersburg op zjn verzoek en om gezondheidsredenen Hot leven zonder beweging is een vergulde gevangenis dat de generaal nu al IS biaanden leiden moest het gedwongen opgeven van lichaamsoeleningen die by voor zgn krachtig gestel en zijn energieke natuuii noodig had hebben zijn gezondheid ernstig geschaad Reeds sedert eenigen tyd werd in berichten gesproken over zun lydenden toestand De geneesheeren hebben hem een langdurig verbiyf in het buitenland vo jrgeschreven En zoo ontvlucht dan de bewaker van den Tsaar de gouden kooi waarin hy anderhalf jaar lang verbigl geh4uden heeft De directeur der koloniale nfdeeling aan het Duitsche ministerie van bnitenlandsche FEV LLET OX 9 Uellmut zelf trouwens bemoeide zich liever niet met al die vervelende dingen en toonde ook niet de minste neiging om zich met den toestand zyner goederen op de hoogte te etellen Toen de graaf zyn kamer weer verliet ontmoette hy aan de trap mevrouw von Mansfeld d voormalige bezitster van bet slot die baar gewone morgenwandeling had gemaakt in bet p rk waarvan regen noch storm haar konden terughouden De meer dan zeVei tigjarige dame moest vroeger beel mooi geweest z n dat was nog zeer duidelyk te zien i en zg vertoonde een opvallende geiykenis met haar kleindochter Eleonore De jonge majoraatsbeer had zich tot nu toe nog steeds als de gast zgner grootmoeder beschouwd doch zyn Vader de strenge diplomaat liet niet na haar by iedere gelegenheid te doen gevoelen in zeer beleefde vormen natuurlijk dat zyn zoon eigenlijk heer en meester was van de goederen en d t Ml sicïnlTU bMehsivda tli lieer es zaken de erlprins von Hohenlohe Langenburg treedt a en wordt vervangen door den directeur dor Darmst dter Bank Bernhard Dernburg l dit ol niet vroeger gebeurd is mag vefUrondering wekken Do ertprins von Hühelilohe werd tot leider der koloniale atdeeling benoemd met het voornitzicht dat die afdeeling een afzonderiyk ministerie zou worden de Rijksdag weigerde de machtiging te verleenen In zyn afdeeling vond de erlprins toestanden die aan het ongelnoflyke grensden Het bestuur der koloniën was meestal toevertronwd aan ambtenaren of ofücieron voor wie een winstgevende bestnursbetrekking gezocht word en die gewoonluk groote onbekwaamheid paarden aan een onverdrageiyke a inmatiging in hun optreden In het departement zelf heerschten misbruiken die het land milUoeiien hebben gekost ponder dat do koloniftn f aarvon voordeel hebben gotrokken De onthullingen die in den lantsten tyd bek w i geworden zyn en die zoowel het optreden un gouverneurs als het beheer van de financiën betroffen moeten den rrfpriUA ernstig geschokt hebben in zyn verwachtingen aan het hoofd der koloniale af ip lin i nuttig werkzaam te kunnen zyn Het is nn de prin von Hühenlohe aftreedt een goede ken ie naar de Küln Ztg meent een man als Bombard Dernburg aan het hoofd van bet k toi i le de rlement te plaatsen Hü wordt geschetst als een bekwaam bankdirecteur en een uitstekend zakenman maar ook ala een energieke porsoouldkheirt die voor geen raoeiiykbeid terugde nst maar die wat hy zich eenmaal voornam eek ten uitvoer brengt Hy ia geen a iitilenaar in den gewonen zin die tevreden S wanneer h Ai ii plicht vervult en goed vervuld heolt biJ is een man die een hooj er doel zal nastreven en zal pogen zyn arbeid zoo te verrichten dat er nut uit zal voortvloeien voor het land voor de kilonien en voor de ryksflnanciën En 7Uik een man heeft de Duitsche staat op dit oogenblik noodig aan het hoofd der koloniale afdeeling n i Ncn Freie Presse heeft een onderhoud gehad met Sir Henry Campbell Bannerraan to Marienbad De eerste minister zou t U zyn moening te kennen gegeven hebben dat er te Cronberg tusschen koning Eduard en keizer Wilhelm geen gewichtige politieke zaken besproken zyn Het is stellig goed zei de eerste minister dat de beide voreten elkaar weer eens ontmoet hebben maar ik zie geen punt op de be meester over zyn zoon zoodat hy niet duldde dat by Hellmut een andere invloed dan de zyne tot zyn recht zou komen Zy gingen samen de balkonkamer binnen waar Hellmut zich nog steeds bevond Hy liep met gekruiste armen op enneer terwgl een donkere schaduw zgn voorhoofd verduisterde Bg het binnentreden zgner grootmoeder keek hg op en ging haar toen tegemoet Ik heb u vandaag nog niet gezien grootmama zei hy verontschuldigend terwgl hg haar de hand kuste Neen Hellmut je was anders gewoonna het ontbgt eenige oogenblikken bg me te komen om my een morgengroet te brengen maar vandaag heb ik je vergeefs gewacht Dit zachte verwgt bracht den jongen man oogenscbyniyk in verlegenheid hg keek den graat aan en zei toen Ik had eok vandaag willen komen maar mgn vader Ik had Hellmut aangeraden n niet te storen vulde Odeasberg aan Ik hoordetoevallig dat u Arnull Jansen verwachtte en n hadt waarschynlgk met hem zulke gewichtige dingen te bespreken dat u zeker liever niet gestoord wilde worden Het betrof alleen myn persoonlijke aangelegenheden müabaer de grui utwoertMe Po üaoiMIM iSiWi Oio woonde aarde waar de politieke en bandelsbelangeii van GrootBritlaunië en Duitschlaud vanzelf in botsing moeten komen Er bestaat tusschen ons en de Duitschers slechts een scherpe wedyver op handels en nyvorhoidageüied Ter zake van het krantengehaspel tusschen beide volkeren liet L ampell Bannerman zich scherp uit over do Engolscho Jingo pers die voor niets slaat waar het geldt eon sensatie te verwekken of haar omzet te vergrooten Over Chamberlain s politiek liet de premier zich voorzichtig uit hy besloot met te zeggen maar wat ik waet is dat men GrootBritanuië niet naar hem moet beoordeelen Uit Interlaken wordt nog over den moord in de eetzaal van hot hotol JungIran gemeld By de moordenares vond men de krant Tribune Rnsso met hot portret van Doernowo Blykbaar had ay op dit portret afgaande den Paryschcn bankier MttUer V09r den Knsaischen staatsman gehouden Dt rnowo heeft werkelyk van 19 Augustus to enkele dagen geledon te Interlaken vertoefd in het hotel Viktoria dat aan het JuQgfrau hotel grenst De moordenares verkeerde nog altod in den waan dat zy Doernowo gedood had Toen men haar echter aai het verstand had gebraebt dat ly ilch in den persoon vergist had antwoordde zy Het spyt my maar in zulke verschrikkelyke lyden als do tegenwoordige komt het op een menseh meer of minder niet a n In elk geval heb ik myn plicht godaan Meer heeft men iet uit haar kunnen k y en Men weet niet hoe zy heet of waar U vandaan komt Zy spreekt Franseh met een HussiBcheo klank Haar reisgezel il iu g zoek Verspreide Berichten DUITSCULIIID De caféhouders in Danzig besloten ook een coöperatieve brouwery op te richten voor het geval de vereonigde brouwerijen de voorgestelde prysverhooging mochten dooi voeren Daar de Poolsche kinderen in Posen hardnekkig blyven weigeren het Onze Vader id hpi DuitBch te hidden zal er een hooge regen ingsbeambte naar Posen gezonden worden iin met de schoolautoriteilen overleg te plegen Te Straatsburg is een ouderotficier gear de oude dame zeer kalm Hij komt echter £ as over oen uur hg zal met raad en daad elpen bg de inrichting van Wgkstedt want Ik zal bet beheer daarvan wel zelf op me lieeten nemen als ik me daar terugtrek Naar Wgkstedt vroeg Hellmut verrast Wilt n dan het slot verlaten r Zekor je weet toch wel dat je grootvader dat kleine landgoed als woduwgoed voor mg bestemd heelt Toch enkel nlaar voor den vorm omdat Mansfeld majoraat is Hg kan het toch nooit ernstig bedoeld hebben dat n een landgoed zult verlaten waarop u vjjftig jaarlang als meesteres heeft geleefd Dat is voorbyi zei de barones ernstig jy bent nu majoraatsbeer Dat doet niets ter zake U znlt zich toch op de bezittingen van uw kleinzoon niet als vreemdelinge beschouwen f Maar myn kleinzoon is van mö vervreemd in de lange jaren dat hy bmtonslands geweest is Deze woorden klonken ditmaal nut verwgtend doch smarteigk en zy misten oo hun uitwerking niet op den jongen man vooraleer deze echter kon antwoorden kwam graat Odensberg tusschenbeideo Het epgt me ten zeerste barones dat het met mogelyk was Hellmut vaker teniwent op bezoek te zenden We waren Teel resteerd die plannen voor de vesting Mnhtlig aan Frankryk ion hebben verkocht Ehokuiiii De admiraliteit beeft het dansen laten opnemen onder de verplichte oaleningen van de marine schepelingen RuSLItND De doodstraf uitgesprsken tegen 22 muiter van Sveaborg is voor één in lovansUngen dwangarbeid voor drie anderen in 2t jaar dwangarbeid en voor zes anderen in ib jaar dwangarbeid veranderd De overigen gen hun straf verminderen op 12 jaar gemginisstraf BiLKAf STiTK Uit vrees voor nieuwe Bnlgaarsche bewegingen heeft de Porta den minister van oorlog gelast den troepen op te dragen do benden na te gaan en te vervolgen Het schynt dat de Bulgaarsche regeering noch de vorst voornemens zyn de tot verzoening uitgestoken baud van de Porte aan te vatten Minister president Petrot zou aanblijven Aheiiki Naar verluidt zullen uog deze week onderhandelingen geopend worden om den opstand op Cuba te doen eindigen Op bet oogenblik is Cienfuegos door 3 X 0 opstandelingen ingesloten 300 opstaodeliogen namen Bahia Honda in President Roosevelt heeft aargisteren in Oyster Bay revue gehouden over 43 oorlogsschepen met 1178 kanonnen 812 officioren en 15 235 man de grootste vloot die onder Amerikaansche vlag ooit byeen was In een circulaire heeft president Roosevold verklaart dat de spellinghervorming alleen voor de offlciaale stukken gelden zal en opgeheven zal warden indien het publiek er tegen is BINNENLAND By het departement van koloniOn is ontvangen het volgende van 3 dezer gedagteektnde telegram van den goevernenrgeneraal van Nederlandsch Indië betreffende de verwikkelingen op het eiland Bali 0p 31 Augustus werd een inval in het lasdscbap Glanjar van een gewapende bende uit Badoerg gestuit door de grensbewonert op rel daarbg kwam de dood van myn vrouw de studietyd van Hellmut om kort te gaan het was onmogelyk De oude dame richtte de oogen vast op het gelaat van den graaf Toch niet toen myn man stierf en zyn kleinzoon nog eenmaal verlangde te zien F Wg kregen helaas de tyding te laat byiia geiyktgilig met bet doodshericht De barones maakte een afwyzend gebaar Ik weet graaf aan wien ik bet te danken heb dat Hellmut zQn vaderland niet mocht terugzien Uw woorden zgn onbillgk barones U en nw echtgenoot ge hebt het aan de weduwe van nw zoon nooit vergeven dat zij haar hand aan een Deen geschonken bad Myn schoondochter was vry in baar keuze zei mevrouw von Mansfeld WJ maakten alleen aanspraken op liet kind van onzen toon dat u ons zoo beslist weigerde Odensberg trok de schouders op Ik stelde de moeder in het bezit van haar zoon zjj had toch zeker de eersterechten op hem Zijn vaderland en zgn familie badden echter ook wel eenige rechten doch ikzie dat we die verloren hebben Het blgtter dui biJ dat ik y op Wyk tcdt gavestigen Wordt vrvtlgd