Goudsche Courant, donderdag 6 september 1906

W TM S begin 1907 Gedeputeerden een uitspraak in dezen willen doen dan zullen wy ons daarover niet verbazen noch verheugen Zulks kan men in Schoonhoven niet meer 1 Daar werken de wetten des lands al even zonderling als op het oogcnblik bet inwendige vuur der aarde Kn wie gaan daar de zaak de r Atvaardige zaak ol luilvaardige dat moet nog uitgemaakt worden bepleiten Jan Valk en Piet Grenp Twee mannen die nooit mcer amen in een commissie zouden zitten I i Maar zoo al niet een in lielde dan toch een in haar haal tegen de openbare school En dit cement is dikwyis hechter dan iieldetranen Maar ik hoor toch dat ze elk in een alzonderlgke conpé zullen zitten 01 anders gaat Donselaar mee Zoo zoo Jan I Gaat de portelenille en de Ketelaarscbe Wet weer mee I Maar Jan Bazuin komt er ook En die zal je op je vingera tikken als je jékt boor Kanoen we niet samen reizen f Mogeiyk kost het ma dan maar een krats Je bentnog al goedhartig Maar dan moet Donselaar thuis blgven Doen t Ik ös er van als ik daar boren in de peer van den toren dien ouden De Gidti zie verven ËD ben jy viermalen op den toren geklommen Jan met je ouwe stramme beenenf Ja je doet wat voor je gelield Schoonhoven En wa spaar Je een geld uit door zeil architect te spelen Wat je zegt 1 1 500 En wordt daar nou de toren om het helSe opgeknapt P Heb je met Piet Sonsbeek de wankele balustrade gevonden f Want ik kan me zoe voorstellen dat Piet in zyn droom weer gedurig werd geplaagd door vallende tteenen en instortende balustrades Een beetje Uolmans drnppels innemen Piet v66r het naar bed gaan Zoo Jan heelt de onderwyzer Schram al 15 maanden verlol wegens ziekte met behoud van traktement f Dat is mooi dat is edel Maar 15 maanden is nog geen 5 jaren En zoo lang heelt bet Schoolbestuur der Bybelschool de subsidie voor een ziek onderwyzer naar zich toegehaald is het niet En waarom moet die man juist nu ontslag wegens ziekte vragen Is het omdat voor hem geen rykssnbsidie wordt uitgekeerd wegens zgn winkelstand De chrlateiyke barmhartigheid zit er toch niet diep hoor Wel als op alles ja en amen gezegd wordt zooals de heeren het believen Noem dat maar de Vrge School maar de onderwyzers zyn tlaiim En zon je zoo de openbare onderwyzers ook willen regeerenP Neen Jan dat gkat niet Je kunt ze wel trappen maar ze slaan terug Dat zie je nu aan Vinck De kwestie zeil laat ik voor heden risten Maar daar komt hy vlak er boven op de onbeuulllgbeid van den raad voor de tweede maal in het licht stellen Dat maakt verordeningen en draait ze regnlier den nek om En dat op bet 25 jarig jubileum I Ze is immers van 1881 f En dat met voorbygaau van schoolopziener en het hoold der school Een beetje naar den aoarcbistischen kant Jan Maar klaag me nn niet meer dat in Schoonhoven de Wethonder van de kleine steentjes wordt geloopen De raadt ondermynt zgn eigen gezag en brengt de wetten en verordeningen by het publiek in miscrediet I JAN BAZUIN Gemeng de Berichten Uit Tilburg schrgtt men Gistermorgen kwam de 23 jarige Leyten i zich in gezelschap van zyn vader ten po1 litiebnreelo aanmelden Volgens zgn mede1 deeling wus hy na hot begaan zycer misdaad I naar Turnhout en vandaar naar Antwerpen I uitgeweken Maar rust noch duur kunnende I vinden voelde hy zich als door een on1 weerstaanbare macht naar zyn woonplaats 1 getrokken In dezen gemoedstoestand kwam I hg van Antwerpen geloopen hedennacht ten huize van zyn ouders aan Uit valsche 1 schaamte om zich alleen aan te melden had I hy zyn vader verzocht hem te vergezellen 1 Roerend was het afscheid van vader en 1 zoon I Om drie uur had guiterenmiddag in het 1 gasthuis de conlrontatie plaats waarbg de 1 da lor niet de minste ontroering verried 1 Per rytnig is hg daarna van het politie bureau naar het station gebracht om verder naar Breda te worden getransporteerd Men schryit uit Sittard L Bg gelegenheid der kermis in het naburige T Geleen heeft in den algeloopen nacht op den I Ryksweg naar Sittard een hevige vecht en snypnrty plaats gehad waarbij en myn1 werker nit Kerkrade zoodanig werd toegetakeld dat men voor zyn leven vreest Vyi I personen werden spoedig door de politie nit 1 Sittard in hechtenis genomen doch later 1 weder ontslagen behalve M S ook mynwerker van Sittard bij wiao een bebloedmes werd gevonden 2109 5534 62 82 2204 5650 96 35 5740 60 5825 2342 56 81 84 2422 99 2506 6046 2612 6147 32 0200 2816 38 40 44 81 88 2902 6411 81 6539 3029 6636 31 6731 3185 51 3213 64 76 6829 85 96 3301 6909 Hen meldt uit Lalden In de gisteravond gehonden vergadering der Timmerliedaa PatroouTaraanigiiig w id Iels wat iedereen betreft en speciaal u zelf Een bewoner van Haaresen geeft het onderstaande bericht ten natte van anderen Wy beschonwen de bewoners van Maarssen als onzo bnren en dit getuigschrift gegeven door een aldaar wonend persoon zal das voor ons van belang zjjn De Heer C A Janssen wonende Kerwedekanaal te Maarssen deelt ons mede De durende acht jaren heb ik aan een nierkwaal geleden Deze openbaarde zich door een hevige pün in de rechterzij onder de ribben en bil de raggegraat in het smalle gedeelte Y n den rng Het was een loome terneerdrukkende pijn die iemand droefgeestig stemde myn enkels en polsen waren menigmaal opgezwollen en de urine was hooggeel geklenrd en liet een wit bezinksel na Ik bad last van maagznnr en wat ik ook aanwendde ik kon niet tot beterschap geraken Myn aandacht werd getrokken door de goede berichten omtrent Poster s Rngpyn Nieren Pillen en ik bestelde een doosje De uitslag overtrof alle verwachting want reeds na twee dagen de pillen te hebben gebruikt gevoelde ik reeds een groote verlichting Met den dag nam mgn beterschap toe en reeds na bet éérste doosje te hebben geëindigd gevoelde ik haast geen pgn meer Gaarne zal ik dit goede geneesmiddel aan eventaeele lyders recommandéeren Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wyze die U goeddankt De bovenstaande oprechte eenvoudige getuigenis bew ist dat wanneer de nieren aangetast zyn de rng zwak wordt de pyn komt voort nit de nieren die in het onderste gedeelte van den rug geplaatst zyn Pleisters en zalven kannen deze pyn niet verhelpen daar ze de nieren welke de smart veroorzaken niet bereiken Foster s Hagpyn Nieren Pillen bereiken de nieren zélf en zyn een speciaal middel voor de nieren en blaas Verzeker ü dat men U de échte Foster s Rugpijn Nieren Pillen geelt dezellde die de Heer Janssen gehad heeft 4 zyn te Oonda vorkrygbaar by de Heeren WOLÏ F Co Westhaven 198 Toezending geschiedt Iranco on ontvangst van postwissel F 1 75 voor éénolF 10 voor zes doezen Elanken uit SbliooahoTen LXIV Daar zat een Rrraad van Elven Vol eerbied voor Züh Zilvin Op 1 § Oogst te deliberoeren Kn ernstig te boredeneeren Hoe men aan 7 mille zon komen Beslnit op adres 8chram genomen Wie v ri het Elltal dor Geleerden Zal pleiten voor Oedepnteerden 01 men voor restanratiewerk Aan toren en aan Groote Kerk Wel duittnd gnlden zal spandeeren Dan wel vijfhonderd slechti voteeren Dat men aan Hemmes maar zou schryven Dat het met vieren zoo moest btyven Wie zy voor Zetters zouden kiezen f Hier moest Den Uyi eens dncbtig niezen En weg Wtts nu s Raads waardigheid Verordening on Wet ten spyt Koos men als Zetter Sgarant Twee leden van den Onderwyierestand Om aan de Kinderen te leeren Hoe zy hun meester moeten eeren Uoh och I Dat wil met ambtenaren den gek steken en bg slot van rekening maken de vroidt mannen zich zeil belacheiyk Maar Vinck heelt zyn haren terug gehaald en eens flink van zich algeschopt En om je eigen prestige én om de waardigheid van de ambtenaren al zyn het ook maar opmtare onderwyzere raad ik je aan Jan brouw een beetje orde onder je volkje dnt ze niet zoo nit den band springen Waarom niet pastoor dominee el kapelaan op de voordracht gazet Vindt je dat een boeljo absurd f Welnu even misaeiyk is het om de openbare onderwyzere er door te willen halen Schreader klaagt over het leit dat Schoonhoven in een slecht blaadje staat en geelt do schuld aan spri kors en schryvers over de toestanden alhier die dan zoo donker mogeiyk worden algeschilderd Maar ik gelool dat de grootste tont in dezen by de raadsleden zeil gezocht moet worden Daar wordt maar al te dikwyia tntt dt tlijkktid en watrdiijheid en vooral rteltlMardi hridtziit tevergoels gezocht Een beetje ul erHuk in dezen was bensch niet misplaatst mynheer Schrender I Kinduiyk het daghel in het Wwlml Eindelgk hooren we wat uit den Haagl 30 Jannari 1906 werd het beslnit tot het sluiten der school bekend gemaakt 26 Februari gaat de raad in beroep 9 Hei stelt de commissie nit Gedeputeerden een onderzoek in loco in en daar lal dan op 10 Sept a B in den Haag ten openbare zitting gehouden worden Het schiet wel niet bard Qp maar ali dan op bat nd du jaan ol naar aanleiding van een renoek der stakingsleiders met groote meerderheid besloten voorloopig den toestand te bestendigen Ter talel kwam ook een schryven van den heer K Sgtsma jonrnaliat en lid van den gemeenteraad die namens het stakingacomitè verzocht a du uitsluiting op te hellen b te besluiten een nadere loooregeliog te hellen en daarbg ook evenals met andere arbeidersorganisaties te onderhandelen met de vereeniging Vooruit c na het treilen der loonregeling die later kan worden ingevoerd de stakers weer inhet werk te nemen voor zoover er werk is Het algemeen gevoelen was dat deze pun ten voor inwilliging vatbaar waren indien ze geteekend door het stakingscomité zeil inkwamen Uit Westmalle wordt aan het Dgbl v Nbr gemeldt Een brutale inbraak is hier gepleegd by den eerw heer T rnstend priester De dieven zgn langs den kelder ingebroken heb ben uit een lessenaar een som in gond en bankpapier ontvreemd alsook eeoige sommetjes die voor goede werken bestemd waren Daarna hielden ze een goeden maaltgd besproeid met wat de kelder best opleverde en vertrokken zonder dat iemand iets gehoord had Er worden gverige nasporingen gedaan naar deze brutale heeren Rechtsaken Moord te Waddingaveen ïe dier zake had zich gister voor de rechtbank Ie Rotterdam te verantwoorden J G ï 27 jaar lintzager geboren en wonende te Waddingaveen De aankla flit luidt als zonde by te Waddingsveen op 26 Mei 1906 opzetteiyk en na daartoe vooral hot plan beraamd te hebben Cornells Alpheuaar van het leven hebben berooid door hem opzeAeiyk een mes in de rechterborst te steken Daardoor waren het borstvlies de bovenkwab der rechter long en het hartezakje doorboord en de daarin liggende booldslagader werd geraakt Door deze verwonding van de boeldslagader ontstond een vorbloeding in het hartezakje en in de rechter borstholte tengevolge waarvan Alphenaar dienzellden dag overleden is Dertien getuigen waaronder twee als deskundigen werden gehoord Zoowel uit hun verhoor als nit dat van beklaagde bleek dat er tuaschen beklaagde en den verslagene een niet al te beate verstandhouding bestond hierin gelegen dat beklaagde den verslagene een rgksdaalder had geleend waarom hy bg herhaling te vergeels had gevraagd Hg was hierover wel wat ontevreden Behalve dit had beklaagde voor een jaar een woordenwisseling met A gehad en was by die gelegenheid door hem over het grind gesleurd Een veertien dagen voor het gebeurde had hg met A in de herberg van Uitman nog eens een woordenwisseling gehad Op bewasten dag nu was beklaagde weder gekomen in genoemde herberg hg had toen een zakmes by zich A was daar ook Gezegd werd er toen dat A zand en peper in zyn zak had Beklaagde zou toen gezegd hebben daar niet bang voor te zyn al bonden ze een hand van hem beklaagde op zyn rug hy zon A wel krygen deze zon er niet veel van navertellen Ter terechtzitting verklaarde beklaagde niet te weten een en ander gezegd te hebben en wel degelgk bang voor A te zyn geweest na bovenvermelde mededeeling Na eenig verbiyi in die herberg had beklaagde deze in den avond om 10 uur verlaten A was toen ook buiten en er ontstond ruzie met handtasteiykheid Ten tweeden male kwam de verslagene op bekl al waarop bekl hem eenige klappen in zgn gezicht heeft gegeven zyn mes had hg echter niet gebruikt en dus den verslagene niet in de rechterborst gestoken By den rMhtar commissaris had beklaagde evenwel de mogeIgkheid erkend het mes wel in handen te hebben gehad Na het toebrengen der klappen was de verslagene gaan draaien gevallen en weggebracht en kort daarna overleden aan db gevolgen in de aanklacht vermeld Onder het naar huis gaan bad beklaagde zyn met weggeworpen waarom kon hy niet opgeven By zgn verhoor den dag na het gebenrde had beklaagde die aanvankeiyk ontkende daarna aan den burgemeester bekend den verslagene met een knipmes in de bont gestoken te hebben Hy had er spyt van bet gedaan te hebben Beklaagde beweerde nu dat zekere D het feit bedreven zou hebben Omtrent den beklaagde werden door burgemeester en veldwachters gnnatige verklaringen afgelegd Opmerkzaam gemaakt dat niemaad hem het knipmes open had zien doen had beklaagde gezegd het open in zyn zak gehad te hebben In den broekzak van beklaagde varen werksiyk snaadjes aanwezig bevonden Ter terechtzitting werd dit nog nader geeonstateard Iets blinkands waa ook io d hand van baUaagd gaiiaii waarmede bg A een ztonp tegen zgn rechterborst had gegeven By de aanvallen van A tegen beklaagde had laaUtgenoemde gezegd Kees ik waarschuw je nu voor het laatst waarop hg dezen een stomp tegen de rechterborst had gegeven Dat D zooals beklaagde heden beweerde de dader zon zgn en een mes in de hand zon gehad hebben bleek niet Geen der getuigen kon daaromtrent iets verklaren D verklaarde zelf nimmer een mes hy zich te hebben en niets tegen den verslagene gehad te hebben Ontrent beklaagde werd nog verklaard dat hy in bewnslen avond tgdens zgn verbigl in de herberg zich volstrekt niet vechtlustig tegenover den verslagene heeft getoond Deze was het eerst weggegaan doch in stede zich te varwyderen was hg buiten by de herberg blgven staan en had het eerst den beklaagde aangevallen Na de pauze kwam het O M aan het woord dat keide in zyn requisitoir kort te zullen zyn De twistvraag toch die zou kunnen bestaan tnaschen het O M en den verdediger ol hier het misdryi van moord aanwezig zou zyn zal geen twistvraag wezen daar na het verhoor der getuigen en van den beklaagde is gebleken dat het bewys voor het misdryi van moord niet i geleverd Een kalm beraad en een te voren overlegd plan daarvoor is niet aanwezig Naar de meening van het O M zal beklaagde wegens doodslag veroordeeld moeten worden Vier personen tocb onder wie die iets blinkende in beklaagde s hand hebben gezien hebben hem een stomp zien toebrengen op de borst van den verslagene die te dier plaatse is bevonden verwond te zgn aan welke verwonding hy ia overleden Aan beklaagde s handeling dus is de dood van A toe te schrgven Op dat mbment was beklaagde zenuwachtig woedend en kwaad en kwam de oude wrok tegen A op om hem van het leven te berooveo wat blgktaitde door hem gebezigde uitdrukking Kees nu waarschuw ik je voor het laatst Tor zake van doodslag werd gevorderd 6 jaar gevangenisstral mit in mindering brenging der preventieve hechtenis De verdediger mr A Slob vraagt Beklaagd van moord kan het erger Deze ionge maj die zeer gunstig bekend staat in het xnatige dorp Waddioxveen ataat voor dit zware misdrgl terecht Wat een ommekeer in bet loven van dezen jongen mani Ter zake van doodslag kan volgens pleiter beklaagde echter niet worden veroordeeld Bg de dagvaarding is hem bet misdryi moord ten laate gelegd het misdrgl doodslag is hem subsidiair niet ten laste gelegd Onderzocht nn moeten worden drie vragen lo heeft beklaagde opzetteiyk gestoken 2o heeft hy het opzut gehad A van het leven te berooven en 3o heelt hg het gedaan na vooral daartoe het plan beraimd te tobben Pleiter trachtte aan te toonen dat by het toebrengen van de stomp hg beklaagde het oogmerk niet heeft bestaan A van het leven te berooven Van tevoren heeft hy ook nimmer het plan daartoe gehad zelfs den bewusten avond niet toen hy by toeval in de herberg van Uitman is gekomen H bad toen zelfs geen zin om te vechten By het biljarten is gebleken dat de verslagene beklaagde nog al in den weg liep waardoor deze werd geprikkeld De verslagene die wegens zyn toestand dour den kastelein drank was geweigerd en aangezegd de herberg te verlaten was later na nog in een andere herberg weer drank gebruikt te hebben teruggekomen om drie sigaren te vragen welke de herbergier hem had gegeven Na nu op het sluitingsuur de herberg te hebben verlaten waren beiden handgemeen geworden en had beklaagde met een klein mesje daartoe niet bestemd de noodlottige steek toegebracht Heeft beklaagde daarby nu het voornemen gehad A het leven te benemen Pleiter gelooft dat niet De nitdrukkingen door beklaagde gebezigd kunnen daarvoor niet gelden Het zyn van die opanydende praatjes die in dé mond van dorpelingen bestorven liggen Noch voor moord noch voor doodslag kan bekl veroordeeld worden Volgens pleiter alleen ter zake tan mishandeling met doodeiyk gevolg welk misdryt niet ia telast gelegd Het vertronwen zag pleiter eene vryspraak te gemoet UiUpraak over 8 dagen StadsnieawB GOUDA 5 SepUmber 1906 De 16 jarig joigan P K wonende aan de Baarsjes te Btoemendaal by Gonda is gister by het baden verdronken By de Zondag gebonden Zwemwaditrgd te Rotterdam behaalde de heer Jae Samsom op de baan rugzweramen op 48 Hater de 1ste prgs in 49 sec en de hder H H Verhoef de tweede prya in 49 sec O de baan rogiwannaa 80 Hater ba haalde de heer H H Verhoef de 3e prys in 1 min 27 sec De Stoombootroederg de IJssel heeft aan de firma A I Otto eu Zonen te Krim pen a d IJssel opgedragen hel bouwen van een nieuwe snelloopcnde salon schrodboot voorzien van promenadedek Dezo boot zal dienen voor het vervoer van passagiers en goederen en ingericht worden naar de nienwste eisch n des tgds Waar de stoombootreederg do IJssel altgd zooveel succes heelt roet hare diensten op Rotterdam daar kan het dunkt ons niet anders ol dat succes zal nog grooter worden wanneer de di rectie voortgaat de booten steeda belar en mooier te maken wy hopen dan ook dat het verkeer ook met deze nieuwe boot nog drukker zal worden dan nu Een bezoek aan het liybelach Museum Gisteravond brachten wg een bezoek aau het Bybelsch Museum van wglen Ds L Schouten Wat in verschillende bladon reeds werd geschreven betreffende dit museum had er ons op voorbereid in dit museum iets merkwaardigs te zien Zonder overdrgving evenwel mogen we zeggen dat do bezichtiging van do vele voorwerpen onze verwachtingen verre heelt overtroffen t Ligt hier niet op onzen weg een beschrijving te geven van wat we al zoo zagen t Ware trouwens een gdel pogen wanneer we den lezers een juiste voorstelling wilden geven van ol het tentoongestelde Wn zullen met enkele opmerkingen volstaan opmei kinden die naar we hopen nog velen ei ioo zulkii opwekken zelf te gaan zien en heoiPu Want in welk opzicht dit ranseum mogu gelgken op nnd ie musea van een voorwerpen uillogging zooals we die verkregen van den heer Dj Marang uit Midlum hoorden we ner Tei s noch wat dnidelgkheid noch wai oorreclheid betreft De heer Ds Marang dus was oiue uitlegger n l voor de voornaamste stukiken de Tabernakel van Ds Schouten t model van den Tempelberg of berg Moriah te Jeruzalem de Moskee van Omar op den Tempelberg enz Op aangename wyze gaf do heer Ds Marang zgne toelichting De Tabernakel lent van Ds Schouten is wel het meest belangrgksto deel der verzameling Voor hen die eenige böbolkennis hebben is t een waar genoegen kennis lo nemen van de inrichting de gebruiken en de plechtigheden van den Joüd 5ciien Kerediei l De kostbaarheid van een e i ander uit goud en zilver vervaardigd laat het begiijpeii Behalve de Tabernakel van Ds Scheu en zyn nog andere Tabernakels tentoongesteld Reeds in t midden der achlliendo eenw had men een model er van gemaakt Behalve do groote stukken waren nog te zien een menigte gravures teokeningen en foto s allo betiekking hebbende op den Israélilischen Godsdienst on wal daarmee in eenig verband staat Verder kleedingstukken voorwerpen gebruikt by godsdienstige plechtigheden zaken gebruikt in het hniselgk leven der Oostersche volken enz Ook betreffende de Geschiedenis van Israël en den Afgodendienst zgn modellen en teekeningen aanwezig Eenige reliefkaarten geven een dnidelgk beeld van de plaatselgko gesteldheid van verschillende deeleu van Palestina merkwaardig is vooral een model van Jeruzalem me alle wegen heuvels paleizen en poorten De aldeeling ziekten en lükverzorgen geven heel wat byzonders te zien t Hoofd van een melaatsche grafsteonen een mummie in een snrcophaag kist Igkvazen en diverse gesteenten zgn overal dnidelgk tentoongesteld Verder zijn nog aanwezig een nfdeeling dieren planten voorwerpen uit het maalschappelgk leven o a munten een Oostersche ploeg enz een afdeeling kunsten en wetenschappen o n beschreven perkamentrollen en muziekinstrumenten Een catalogus onmisbaar voor ieder bezoeker en bereikbaar voor ieder de prga is slechts 10 cent geeft nauwkeurig de beschryving van alle voorwerpen Brief kaarten met een afbeelding van de Tabernakel zyn eveneens verkrggbaar De Tabernakel van Ds Schouten is het middelpunt der verzameling De beer Dr Schouten zoon van den grondlegger heeft de verzameling gecompleteerd en ze meer gemaakt tot een illustratie van de Bybel We gelooven dat het hem uitstekend gelukt is de verzameling aan haar doel te doen beantwoorden Gedurende 54 jaar is door wglen ds Schouten aan duizenden gelegenheid gegeven t reeds bestaande van de collectie te bezichtigen Thans ia Gonda de een en twintigste plaats die met eeil bezoek van het museum we mogen zeggen vereerd wordt De groote toeloop van menschen op den eersten dag der tentoonstelling doet verwachten dat het aantal bezoekers ook in Gouda evenals overal elders zeer groot zal zyn In Rotterdam en den Haag bleken twee bezoeken van den heer dr Schouten met het mnsenm niet voldoende te zgn Wy geren allen die t mnsenm wenscben te bezichtigen dto raad ta a rgen bytydi aan het gebonw der sociëteit Ons Genoegen aanwezig te zgn Van den beer Dr Schuuteu vernamen we ook nog dat niet zooals in sommige liladen vermeld is het museum direct nap het buitenland gaat Indicie onderhandelingen met een RoUordamsche Commissie goed af loepen blijft het raasenm door Nederlmders samengesteld voor Nederland behouden dat zg zoo In elk geval als de tentoonstelling eenige dagen geduurd heeft wordt allc voorloopig opgeborgen en do heer Di Schouten zeker wel wat vermoeid van zgn tournee gaat weer de wetenschap dienen Dat ieder belangstellende zich dns haaste een kgkje te gaan nemen vóór de sluiting Genoegen deed het ons te verneaien dat steeds de gansche collectie door ferzamelgrage lieden gerespecteerd werd geen vouiwerp hoe klein ook werd nog op de verschillende tentoonstellingen ontvreemd Hiermede besluiten wg ons verslag Nogmaals wekken wy op tot een bezoek aan t eenig Ogbelsch Museum van Ds Schouten Reeuwlik 3 Sept De aan den Raad dezer gemeente aangeboden begrooting voor het ilicnsljaar 1907 bedraagt aan ontvangsten en uitgaven f20083 68 Als voornanroste posten van uitgaven komen daarop voor onderwgs f 8115 kosten van bestour en bureaukosten f 4037 80 armwezen f 2770 openbare werken f 1720 50 openbare veiligheid en brandweer 11232 75 renteaflossing f 556 88 en gezondheidspolilie f 126 71 Aan het verslag van den loeoland deeer Gemeente outleenen wg hel volgende HOOFDSTUK lil Goedkeuring van eono door ue Gondsclio W ite eidino Maatschappg te sluiten ebliga leening ijruot f50 000 en verkoopvan eeu sink groi d der Gemeente aan die Maatbi tiappg voer de uitbreiding van haar prise d au aan Schieland s Huogen Zeedgk Toekenning van eene gratiücatie aan den Amnnueusk lig hot Burgorlgk Armbestuur J Sehumei Ier gelegenheid van zjjn vijftigjarigen dienst by de Gemeente Beslmt tot het doen aanbrengen of vervangen van meerpalen op dea Kattensinf el en de i ïurlsingel Besla t lot hol verleenen van eene graüticatie aan de Ambtenaren ter Secretarie die buitengewone werkzaamheden hebben verricht bil de vernieuwing van de Bevolkingsregisters 28 April ïoödküurin een jr wgziglng i het Hjiishoudelgk Reg ement vOor KejMMitei van het Vereenigd Wees en Aclern lesenierihnis Behande i ig en afwijzing van een adres van rit ii Kerkeraad der Nedilandseh llervuimde Gemeente alhier huuilonde verzoek ein Se golegenheid lol drankverkoop op Zondagen en algemeen erkend hrislelgko leeildagen zooveel mogelgk te beperken 1 Mei Toekenning van recht van uilgil gil H j overpad op gorioleerdon grond bu de L inge Groenendaal aan D A Mald r in d piools van J Zuidam Benoeming van 29 ingezetenen kiceis e i niutleden van den Gemeenteraad tel plaatsvervangende leden van de stembureauz in de drie districten der Gemeente voor het tgdvak 15 Mei 1905 tot 15 Mei 1906 Toekennning van eeno gratiflcalie aan den Commies J Verraeg voor do waarneming dor betrekking van Gemeente Ontvanger gedurende do vacature Besluit om van P A Mefks alhier kosteluos en om niet voor de Gemeente in eigendom en beheer over te nemen de Van Persgnstraat Besluit 01 verliuur van een stukje grond op bet Oosteiyk uiteinde van de Van Beverninghlaan aan E J van der Hogden alhier Toekenning van het recht van uitgangen overpad op gerioleerden grond bg de Klciwegsteeg ten behoeve van een perceel van M Hegkoop alhier 9 Juui Nader besluit tot onbewoonbaarverklaiing van 27 woningen in do omgeving van de Raam in do wgkcn K en O met vaststelling van een plan ter verzekering van de geleidelgke ontruiming daarvan als bedoeld in Art 18 alinea 4b der Woningwet Besluit tol niet a invaarding van een legaat groot f250 ondor zekeren last aan de Gemeente besproken door wglen den Heer L C von Sternbach Terugzending van het voorstel om afwgzend te beschikken op een verzoek van T den Hertog Fz alhier om ruiling van grond bg de Punt en bet Nieuwe Veerstal Besluit tot uitgifte in erfpacht van een strook grond achter de Kleiwegsteeg aan J H Verkerk Besluit tot onbewoonbaarverklaring van eene woning in de Speldenmakersstoeg Afwgzing van een verzoek van M M Belonje Jr alhier om recht van uitgang en overpad op een gedeelte van den gerioleerden grond bg do Knipersstraat verhuurd aan G C van der Want Interpellatie ran den Heer J A Donker over onordelijkheden bg eene openbare muziekuitvoering van het Muiiekkorps der Schntterg in het Hontmans plantsoen 30 Juni Besluit era f2000 van do in 1904 gekweekte en ovorgesclioten rente van hot op het Groothoek der N W S voor de instandhouding der HoflmansStichtingen ingeschreven kapitaal beschikbaar te stellen ter aflossing van schuld Beslnit om aan K J van der Heydcn alhier vergunning to verleenen voor den aanleg van eenen aan de Van Beverninghlaan aansluitenden weg in de richting van den Kattensingel Beslnit tot uitbreiding van het onderwyzend pejsoneel aan de Avondschool voor Arabacbtslieden en tot verhooging van het salaris v in den assisteut leoraar T J Lugthirt Besipit om den Cursus ter opleiding van ondprwgiBiB on ondorwgzeressen voor hot examoa tor verkrgging van da hoofdacte nog gedurende twee jaren voort te zetten Aaaneming Van een nader voorstel betreffende eene roiling van grond bg de Punt on het Nieuwe Veerstal met ï den Hertog Fz al iiier 21Jni Besluit tot continuatie der heffing van slais eld aan het Reeuw kscho Verlaat Wordt vervolgd 382 StaatB loterij 4c Klasse Trekking van Woensdag 5 Sept No 6712 f 5000 18668 f 1500 12657 en 133Ü9 ieder f 1000 11985 f 400 462 1491 eu 6133 ieder f 200 f 65 Prgzen van 6914 9964 12462 15312 17833 7122 61 7208 10026 35 61 90 10124 6684 9394 19466 20167 en 20954 ieder f 100 81 3464 132 3506 8 93 266 3602 72 68 350 80 401 84 588 3747 644 72 6 i 4000 766 4110 858 4250 990 72 1030 431 54 11 98i 29 1115 94 20 4449 12ü7 79 50 4514 854607 1345 36 58 52 75 78 1409 4769 88 4831 1 541 79 74 4963 1613 5023 82 12519 16 70 21 93 63 17902 12633 74 66 50 7347 61 7435 72 82 78 57 92 15467 75 94 15597 18030 12748 15600 18141 53 26 92 90 10221 12853 39 18207 7549 7091 7728 04 7801 22 74 10305 25 33 39 95 97 10434 7901 73 88 97 06 10 530 8013 62 68 10044 98 65 8158 93 8235 10745 09 49 91 10810 8324 71 70 78 73 10900 78 42 88 11015 8400 32 8510 94 21 1120 23 56 94 66 8625 11336 46 85 72 92 94 11418 97 61 8703 55 16 11526 03 27 76 58 82 11620 8847 26 94 41 8913 54 40 11706 60 11874 66 84 76 11901 9135 12034 81 12129 12937 66 74 60 15772 18567 76 90 18659 7 92 82 l JOlS 95 18716 50 1B843 41 82 46 52 13132 83 88 13249 15906 18830 57 27 57 84 61 84 13317 16044 18910 39 49 76 13427 57 19043 69 66 77 73 85 99 60 16140 19172 95 68 19203 13582 16204 53 99 i70 + 14 51 60 5177 72 25 8913639 52 9013713 16301 98 22 94 19303 99 6233 1837 44 74 98 64 16459 8963 92 19490 13930 165 57 19571 2029 5350 14018 10697 91 71 94 5446 74 32 99 19706 73 16727 3714136 34 19855 43 98 80 48 16817 19918 69 16937 4514209 53 20014 14 68 33 14325 17013 20178 39 35 20250 14510 44 20314 15 51 62 56 2740 47 54 59 6313 97 31 23 72 6543 17101 6975 16 2043386 88 41 146 58 17258 20631 14733 17331 9S 9252 33 63 42 9306 43 35 62 9405 96 79 12264 9522 92 9675 12323 35 4292 79 9820 91 84 12443 70 17402 2072714818 34 61 24 53 9728 66 2082782 82 20916 32 49 66 76 84 5917 14923 17507 31 20 52 17612 15102 18 79 60 99 63 15202 17825 BEÏÏES VAN EOTTERDAM 59 59 96 74 L K H KVRIJDAG 3 AUG StaaUltenmqen PORTUOAL Oblig 36 Serie fr 050 3 Oblig 3e Serie fr 2500 3 RosLARD Iwang Dombr Obligatien 4 74 AziK Japan Obligation 1899 4 CoLUHBU Geconsolideerde Bnitenlandscbe Schuld Rocepis L 100 IV aii i PremUUeninqen bKLaiH Loten Stad Antwerpen 1887 27 102 Stfieepvaari Maattchappijfn Pand Holland Gnll Stv Mg 35 4 4 3V 101 97 4V 1001 4 99 100 100 Pandb Znid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand brielbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 961 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 Pandb Hollandscho Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 3 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 8poor Begleeningell Itai ib Oblig Zuid Italiaanacho Spw Mg A Diverten Mg tot Expl Laan van Meordervoort 1902 89 Hypotheeh Bankm Pandb idem idem Paudb Rotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedelgke Hypb Pandb Utrechtsche Hypb 4 Pandb Westlandsche Hypb 4 99 99 98 100 387 BSOOTE OPKMNS VAN Naiilcis Custuaies Blousen Jupns Iiipons JapoiiiSioffün en Katocflen lol ongekend lago prgzon £ wifdar j i rj i v s y T AOVl RTEf TlKiN Geen beter adres voor degelgk on sterk SCHOEITWERZ dan liet Noord Urabanlscli Schoenen en LaarzenmagazUn KLEIWEG E 30 Kulmsto sorteering van allo soorten SCHOENWEUK CHROOM QLACr en HHUIN GLAC J DAMES en IIEERENSCH0E18EL 1 SMITS Alle repiratidn en aangemeten werk Onnavolgbaar zi n thans door nieuw gevonden toopasaingcii onze lu olieverf geaeMMerdf f rIrellen feluture Uogaerlê Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen hereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de ecMe te ontvangen Gelll Pryscourant met een aantal onge vraagde getuigschriften ffralis op aanvraag Boxtel B JIOOAKUJa Ji Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg by wien modellen te bezichtigen zgn u Hét feMt n Éiiifclinrili m ia nuklalylou poaundddil voor timrtt m vooral dam m Kliidtnoliowiwtck hAppraaiurvuiCa Mllw 4 Ca Birlli Swlk Str 14 Mm MH fo l l m Uiltor la m M