Goudsche Courant, donderdag 6 september 1906

Vrijdag 7 Seplember 1906 45ste Jaargang IVo 10124 ftOÜDSCHE COUMMT ISieuwS en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken Teletoon X 8t 1 I V E II T E N T I E N worden grepl iatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere regrd meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën ot 1 uur des midd reletoi n i M De Uitgave dezer Courant geschiedt da f e lijk met uitzoiideiint Aan Zon n Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco or I 08t 1 70 Atzonderiijke Nommers V IJ F C E N T R Mr EVE will be in attendance to tpeak wilb pnpils re English Lessons on THURSDAY and FRIDAY next 10 12 and 24 Calé SCHAAKBORD Uooda Mr EVE zal DONDERDAG en VRUDAU a B over bet gevcn van Engelsche Lessen to spreken zgn Cafe SCHAAKBORD Gouda van 10 12 v m en 2i a m Feesten U H B 8 LEERLINGEN en OUD LEERLINGEN MUSICI dor B H B S worden vorzoclit a 8 VrUdagavuDd 8 uur met hunne instrumenten te komen in liet gebonw CONCORDIA Westhaven alhier J B COUUISSIE wimmui Ondergeteekende geelt by deze beleefd kennis dat zijne Êjtêten in het Uanêen evenals vorige jaren half OCTOBER a s zollen aanvangen in het lokaal CU GUKDiA Westhaven Benige der nienwste dansen ziJn o a REMBRAND POLKA LA BLONDINE ACADEMIE VALSE VÉLETA GALOP ELEGANTE enz Leerlingen gelieven zich aan te melden bi den Heer BELLAART Varkenmarkt alhier il by H KOOPMAN 87 Roggeveenstraat a Oravenhage Wijnen Prima flrma vraagt VERTEGENWOOHDIQKUS iMrenHeau 212 Gonra d Espagne UotAeuuSD HUIS TE HUUR Heerenhuls Ooslhaven R 88 DE aOEDKOOPSTE DE MEEST PHA0T18CHE DE MEEST VOLLEDIGE ilODKBLAIIKlV Zes Kamers groote Konken drooge Kelder Binke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 itjn beslist die der Firma WELUON IBB LADIES JOVKHAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklearde plaat TUE ILL DBESSMAKElt met een gratis geknipt patroon TUB BAZAAU OV CHILUKEK S rASniONS Kindermodes met vele gratis ge knipte patronen rUAAOT üw Boekhandeaar Proefnummem Alle met kantel Holl mfvoegiiel Van alle in deze bladen voorkomende modellen ziJn GEKNIPTE PATRONEN I met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrogbaar by MILLY SIMONS Den Haag Eohte Oude Jenever Mightcap P HOPPE Verkrygbaar by PEETERS Jz ut óf cM im hriêrmU acinaloffeeii Pocdcrvorm o M het eenigste helpend middel tegen HloedarmoeMe Uleekmuckt Xennwmirakle Uaol dplftteu HIapetouBlieM Onaiaehten t ermutgerlng en Wermiuaerlng tier Uchnumtkraehtm aematoi een in Pocdervorm I worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prys per doos met f ebruik saanwijzing f 1 50 Eenii e tabrlkanten 11 v 8CHAIK di Go Den ilaag Verkrijgbaar bu Kirraa WOLVF Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal üourfa A BOUMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerk ad IJiiel N VAN ZESSEN Schoo hoven B v WIJK P W v EDE Omlewater A SCHEER Haa trecht K VAN DEB HEIJDEN Reeumiik P v o SPEK MoermpelU D v o STAU Wed J H0I 8T M KOLKMAN ABN v o HEIJDEN Waddingmeen P A dbGBOOT A UZ JONGH Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER BenKhop WAAIiSCflUWING Laat U niet misleiden door Abdij Siroop Het klonsterSnnc n Paulo Abdij bestaat niet duê Stroop vnn yeenerUt wiKirAe What Do YOU Think Of THIS I THE ALBERTINI NEW ZEPHYR wm wm This Hat is the production of a Scientific Rlending of the Best Furs which for Durability Feel and Finish cannot be beaten Expressly made for CAREL KROPMAIT Kleiweg 1 Gouda SIER UW HUIS IN DEN WINTPiR UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 45 zenden wjj franco door Nederland onzo overal bekende NORMAL KOLLECTIES 30 hyacinthpn voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin ol eene COr IiECTIE VOOR DE KAMKR van 1 50 sinks i r 4 5 potten of eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 250 of eene COLLECTIKTOOK KAMER EN TUIN van 240 stuks j ieder bevattende eene prachtige keozo van hyacinthen tulpen narzissen crocus scillas sneenwklokjes etc Rgk geïllustreerde prgsiysl met specificatie onzer cnllectie s in bet Hollandsch en onze vele wenken voor de caltur bevattende groote catalogus in het Duitscfa zenden vy desverlangd gratis en franco Tuinbouw KtabI ssenicnt Huis ter Duin Gebrs Stollwerck s Chocolade en Cacao i w m itelmaHga door de nien vute uitvindingen op maohinaal g sbled verbeterde flabiieatie I oMlItewl gisbruik van n ui Sjnsto grondstoffien garandmroi e erbruiker van Stollwe k s Chocolade ec Cacao en aaiikevaMwiveardig tibrikaat oau keurig boantiroordonde ao vien bihoad der reap Eükattaa Di Hrma behaalde 19 Brerets als Hoflereraacler 44 E re Dlploma 8 gouden enz Hedftlllft ea hewQs aa uitmonteDd IhbrikaMt B ed 1874 sohroof de iamimia national d Fkris Xona Toua déoamoi sim MtAaMB er première eUwM n on déraacm a TOtra zMllaiit tabrlostton d Obooolat konbanB varMa tu Me hbrikaat ia vetkqjgfaaar bii U H Cunfiaears BanketlMkkea ma au GsoMaalvertegenwoordiger oor Koderland tmta IUtt naMt f Amlerdam Kalver itraat 101 Bi Mnrtiir iniiBM IWKI Der rota Brioii man Palmil H moUtm irrcm D lat Mam e nll i1iiiii K er M Mf i Xachahmutiten Iftlt Hm tt ielmr mim Utlt KlmrfMi H WaiiaK imtm me mmt Her iiiMt O ilii iO i m k Ml Htttt fk yCtm l Patent H Stollen Openbare Vrijwill ige Ve rkooping De Xularis resideerende te Rolterdam als lasthebbcnde van zgnc principalen is voornemens om o Dinsdag den 11 September 11 00 bj opbod en op ZXnadag den 18 September 1900 bji afslag lelde dagen des voormiddags ten 11 ure in het Notarishois aan de Geldersche Kade te HOTTERDAU in het openbaar te veilen en te verknopen EENE 1 fonwuAifswosiirs met KOESTAL voor 30 Koejjen en ZOLDER GROOTE SCHUUR HOOIBERG SPOELHOK en ERVEN benevens diverse porceelen WBILAND zeer geschikt om te worden aangelegd tot TningroBd gelegen aan den Spiegelnisserweg in den Prima MIexanderpoUler onder de Gemeenten notlerdam en liUlegert Iterg ter gezamenigko grootte van 22 Hectaren 74 Aren 33 Centiaren en by het kadaster bekend Gemeente Rotterdam Sectie Y nos 1161 tot en met 1172 en Gemeente Hillegersherg Sectie C nos 2631 2534 253 5 2538 3539 2542 2543 2540 2547 en 2550 Grondbelasting over 1906 Gemeente Rotterdam f 37 66 Gemeente Hillegersherg 48 73 Schielands penninggeld over 1906 1 20 per Hectare Polderlasten over 1906 10 50 Tb aanvaarden vr j van huur bjj de betaling dt r kooppennmgen op den 1 November 1906 met nitzondcricg van do Woning en verdere geboawen welke eerst zijn te aanvaarden op den 1 Mei 1907 De veiling geschiedt in 20 perceelen welke eerst elk afzonderlijk en daarna in combinntièn znllon worden afgeslagen Alles n ider beschreven in Nolitiën welke ten Kantore van voornoemden Nolaris aan de Boompjes no 9 te Rotterdam verkrijgbaar zjn In M V LoioSr DUBBELE BUURT B 13 Telln 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAHENTfili in elke styi van de eerste fabrieken tegen cuncarreerende prjjzen inlegger van Gas Wal r Spreek Bieren tClectrisrhe geleidiiigeo Wie van goed licht houdt wende zich naar het Ooiiiliieh Perliehtlng Jttagaxyn K AWOIIOSTKII daar allies door bekwame fitters verricht wordt EEMÏEFOTTMTBEE Hen wardt verzocht op t MGitK te letten DIT HIT MlGUU VAK H lUVENSWAAY ZONEK OORINOHEIK Dei THEEËN worden afgeleverd ill verzegelde pakjes van o twee en een half eu een Ned one met vermelding van Nornmer er Prgs vooniea van uevenstaan Merk volgens de Wei gedeponeerd Zich tot d uitvoering van geëerde orders aanbevelende J U BUL Gouda Dmk van A BRINKMAN A Zi voorheen 3 BREEBAART Lz UuIteolaBdsch Overzicbi Jn de vergadering van den raad van beheer van de Darmst dter Bank heeft de voorzitter Dinsdag den directeur Dernbnrg met zgne benoeming tot directeur van de koloniale atdeeling gelukgewenscht Die benoeming was niet klleen een voldoening voor de bank maar ook voor den geheelen koop mansstand Aan den heer Dernbnrg werd onder warme dankbetuiging het gevraagde ontslag verleend Dernbnrg deelde mede dat hjj voor al zjjne commissarisBchappen bedankt had De onde Dernbnrg heeft tegen een collega van de Hamb Nachricbten gezegd dat hy als vader het goede recht had om er in de eerste plaats aan te denken welk een groot geldelijk offer z n jongen bracht Maar ondanks dit offer had hg toen men hem het ambt aanbood geen oogenbllk aan i n plicht getwijfeld om het san te nemen Hy meende o a dit besluit aan de Duitsche bankwereld verschuldigd te zyn ten einde wat hem betrof te tonnen dat hare leden klaar staan als men hen noodig heeft Mgn zoon vervolgde hji stelt volledig vertrouwen in de bruikbaarheid en toelïomst van de Duitsche koloniën en ziet er een kostbaar bezit van het Uoitsche volk in Hg is overtuigd dat de ontwikkeling vroeger veel sneller in hanr werk had konnen gaan indien zg niet kunstmatig was tegengehouden Ik wil n og opmerken dat mgn zoon weet in den geest van zgn leermeester Siemens en diens sterk nationaal instinct te handelen door bereidwillig de hem opgedragen taak te aanvaarden Het Fan Amerikaansche coogrei heeft zich behalve met een aantal zuiver Amerikaansche onderwerpen ook bezig gehouden met de codiflcatie van het volkenrecht Daarvoor keeft het congres voorgesteld een internationale commissie te benoemen waarin ieder land door een rechtsgeleerde vertegenwoordigd zal ijJD De oriog in Oost zié heeft do wereld weer eens doen zien hoe ver de meettingen over volkenrechtelgke vraagstukken uiteenloopeg eii hoe noodig een regeling daarv an is Tot nog toe berusten de internationale bepalingen voomameliik op afzonderlgke verdragen die geen kracht van wet hebben noch algemeip warden erkend Een g heele reeks vragen ia niet geregeld andere zgn slechts gebrekkig geregeld Vooral de rechten van nentrale staten ter zee tgdens een oorlog vormen voortdurend onderwerpen van FEVI LLETOJX 10 flellmnt bad dit allea in een weemoedige stemming aangehoord Het was ook de earite maal dat deze zaken besproken warden en het trof hem pynlgk genoeg maar toch trad hg op ziJn grootmoeder toe en zei smeekend Neen grootmama u moogt niet vanhier vertrekken Bet zon al den schgnhebben dat ik o varjaag Ik weet boazeern gehecht ia aan de plaats waar n een geheel menschenleven hebt geleefd waar aluwe herinneringen Kom maak het de barones toch nietzoo lastig I viel de graat hem in de rede Zg zal zeker wel overwegende redenen hebben voor baar besluit Da hartelijke woorden van Hellmnt hadden op het gelaat van de onde dame een oogenblik een litdrokkiog van gelnk t roorschün geroepen welke echttr onmiddelljik weer plaats maakte voor een waas van droelheid by de opmerking van den graal Zy wendde ziclk wederom tot Hellmnt en zei met ean mvtamka altimkUog om hur Uppni geschil door de willekeurige opvattingen die er over heerschen Het is in het belang van idle staten rekening hondend met bet steeds toenemende liandelsverkeer dat die rechten worden vastgesteld en algemeen erkend opdat nieuwe moeilgkheden in den vervolge vermeden kunnen wordenHet begin daartoe is gemaakt door de Pargscho verklaring van 1856 en door do besluiten der Haagsche conferentie van 1899 Maar een getiecle uitwerking van het internationalo Volkenrecht is nog nooit tot stand gekomen du voornaamste punten zgn nog altoos beschouwd van het standpunt van den sterkste en daardoor willekeurig opgevat voor elk bgzonder geval Het denkbeeld van het Pan amerikaansche congres is daarom van groote beteekenis en kan strekken om den grondslag te leggen voor een behoorlgke internationale regeliiii van de meest belangrgke geschilpunlen De gebeuttenissen in den Balkan en voornamelijk de houding door Roemenie en Bulgarije tegen Griekenland aangenomen hebben alweer geleid tot het typisch Grieksche verschynsei betoogingen tegen de dynastie Als er in Griekenland iets gebeurt dat niet naar den zin van het Grieksclie volk is dan krijgt de koning en zijne familie er de schnld van Op i it punt schgnt een verbazende eenstemmigheid te bestaan tusschen de meeningen van het Gricksche volk en die van Keir Hardie Men verwachtte in Athene een uitbarsting van die gevoelens bg den terugkeer van den kroonprins Maar de antoriteiten hadden krasse maatregelen genomen en zoo had het revolutionaire plakkaat dat in den nacht van 26 op 27 Augustus te Nanplia was aan geplakt geen resultaat De Qrieksche regeering heelt inmiddels een maatregel genomen die wellicht strekken kan om de stemming watte verbeterec Zg zorgt voor de Grieken die uit Bulgarge gevlucht zgn zij besloot ze te huisvesten in openbare gebouwen en geeft hnn levensmiddelen en kleeding Hoezeer dat drukken moet op de berooide schatkist kan blgken als men weet dat ongeveer 600 Gnekscho families uit Bulgarije gevlucht zijn en in hot vaderland een toevlucht hebben gezocht Welke plannen de Grieksche regeering verder smeedt is nog niet bekend maar men kan er zich een voorstelling van maken als men weet dat Griekenland een leening wil sluiten van 55 millioen Drachmen om het leger en de reserve in den kortst Je ziet het graaf Odensberg en ik wezgn het fblkomen eens wat mQn beslnit betreft om Mansfeid te verlaten Ik vertrekdan ook de volgende week reeds Als het volstrekt uw verlangon is zeiHellmnt aarzelend dan kan ik n niet terughouden maar het doet me waariyk leed grootmama Ook mij mgn jongen maar ik zie erdo noodzakelgkheid van in Zg reikte den jongen man d hand welke hy teeder drukte boog zeer beleefd voor den graal en verliet de kamer Papa zoovar hadt n t niet moetenlaten koman zei Hellmnt toen zo alleenwaren Ben ik het dan soms die de baroneswegjaag f vroeg Odensberg koeltjes Niemandheeft haar tot dit besloit gedwongen medunkt dat je baar genoeg hebt gesmeekt omte biyved Jawel maar Maar zg kan het niet aanzien dat met eu nieuwen heer hier ook een nieuwe wjzevan bestuur intreedt dat de Duitsche traditie welke haar man zoovele jaren heeftvertegenwoordigd wordt prgsgegeven Hellmnt loosde een diepen zBcht Ik wist het wel iel hy dat my hierop Mansfeid een massa onaangenaamhedenfOalen wtehtan o daarom had Ik mgn mogeiyken tgd op voet van oorlog to kunnen brengen on nit te rusten Voor den vrede op de Balkan zijn znlko plannen niet bevorderlijk I f De Britsche fiscus krggt voor de zooveelsta maal an t jaar een bom successierechten binnen De overleden benrsraan Sturdy te Londen heeft nagelaten ruim een millioen pond waarop over de honderdduizend pond snecessierechton komen In het loopende financicele jaar eerst vgf maanden oud zgn reeds in ronde getallen do volgende miliionairsnalatenschappen opengevallen Sir l harles Tcnnant 3 150 000 p st Alfred Beit 3 000 000 p st Lord Grimpthorpo 2 100 000 p st Edward Steinkopff 1 250 000 p St Asquitb de kanselier van de Schatkist had sedert Januari toen hg optrad voor de vorige begroeting nog ontvangen de rechten over de nalatenschappen van den brouwer en cricketer sic Vyell Edward Walker ad 1 500 000 p st Lord Nowlands 1500 000 p st en Lord Cowper 1 100 000 p st In Engeland zgn er nog eens fortuinen waar de fiscus genoegen aan beleeft En er komen steeds nienwe Eugisteren is bigonnon de periode van vivc agen die het conclave der Jezuïeten in acht neemt ter wisseling van gedachten over de candidaton van het generaalschap het inwinnen van inlichtingen enz v6ur de verkiu iing van den zwarten paus Niemand mag de geringste mededeelingdoen aan de buitenwacht Het personeelwordt bedreigd met een onmiddeilgk ontslaghij de minste onbescheidenheid en krachtensde bekende taktiek wordt iedere leekenbediende bewaakt door een loontrekkende behoorende tot de orde TerwgP h j zat te dineeren in een restaurant te Constanza boorde de president van den Roemeeoschen Bond een kelner tegen een anderen bezoeker Hongaarsch spreken Hardop zei by toen In Roemenië moet men Roemeensch spreken Later ontmoette de meneer wien de opmerking had gegolden en die de OostenrykschHongaarsche consul bleek te zgn den president van den Roemeenschen Bond De consul liet zich iets ontvallen wat de Roemeniër beleedigend vond die daarop den Hongaar aanviel en afroste Een groote menigte was getiige van het voorval dat waarschgnigk wel een tweegevecht tengevolge zal hebben komst ook zoolang uitgesteld Wanneer het volstrekt noodig was dat ik persoonlgk verscheen voor de overname ragner goederen dan is dat nu geschied en niets behoeft ons te weerhouden weer te vertrekken Waarom zou ik nog hier hlgven f Omdat we zonder eenigen twgfei aanden vooravond van een oorlog slaan en devijandelgkheden lederen dag kunnen uitbreken Daarom mogen je goederen niet zondermeester blgven Ik heb me gedurende dezeacht dagen van een en ander op do hoogtegesteld en ik heb bevonden dat de toestanden bier veel erger zgn dan ik vreesde Jaist hier op Mansfeid en in zgn naasteomgeving is het brandpunt der oppositie tezoeken en deze wordt met den dag dreigender Daar hebben we om te beginnen zekerenArnulf Jansen Het Friesche ideaal van Eleonore 1 riel Hellmnt zgn vader met bitteren spot inde rede Ken je hem al f Ik zag hem gisteren op het slot waardie boer een zeer bedoldendo rol aehgnt tespelen Spreek aiet zoo verachtelijk over dien boor zei Odensberg ernstig vermanrad Deze Friesche boeren die sedert eenwon op hun hofsteden zitten wedyveran met dan adel In rykdomnen n beilttingen n hebbes Verspreide Berichten FaAKKHIJK De moeste bakkers speciaal die in Pargs hebben besloten hun personeel in verband met de nieuwe wet Maandag vryaf te geven te Bordeaux dreigen do knechts met staking ingeval het personeel in de bakkergon niet om de beurt volgens roostor een vrgo dag wordt toegestaan Weer loopt het gerucht dat Tbérèso Humbert begenadigd zal worden voor de tweede helft van haar straftgd Een feministische overwinning da kok van bot Elysée wordt door een oude keukenmeid van presidjnt Fallières vervangen Bg de overstroomingen in Senegal zgn tien inlanders verdronken aan koopwaren is voor 2 roilliocn aan halzen voor 1 millioen schade toegebracht DUITSCULIND De Engelsche minister van oorlog Haldane werd eergisteren in sndiëntie door den keizer ontvangen en had vervolgens een onderhond met den minister van hoitculandscho zaken Von Tschirscbki Ekuei ii In London s Weatend is een staking van de Joodsche bakkers Daarbg ging hot Maandag op woeste wjjze toe de stakers vernielden hakkorówinkels en wierpen de menbftls op straat die door vrouwen met potrolenm bogoten en in brand gestoken werden Twee politieagenten werd zwaar gekwetst é n worden nagenoeg alltf vingors afgebeten t In het district Behar Kngelsch Indid hebben ernstige overstroomingon plaats gehad waardoor geheele dorpen verdwenen zyn en de indigo oogst is vernield RUSLANII Uil Petersburg wordt aan de Times bericht dat rtten daar bezig is met het uit werken van ean plan voor een dictatuur uit te oefenen door den eersten Minister en zgn ambtgenooten Stnlypin moet zeer met het plan zgn ingenomen de reactionpairen echter hoeten er sterk tegen te zyn Hongersnood typhus en scheurbuik hoerschen in 38 Russische gouvernementen vooral in het Wolga bekken BALKiS StATES Er gaan vier kruisers van do Vereen Stalen naar Azië via Suez Dat zal volgens de Times een geroede aanleiding zijn een onbeperkten invloed op het landvolk Sedert deze Jansen Itct vaderlijk goed geërfd heeft is hg de ziel eg het hoofd van den opstand geworden Do Sleeswgkscho boeren erkennen hem als bun leider on volgen hem op de minste zynor Wenken Ingeval van oorlog zon men met hem en zyn hondgenooten rekening moeten honden Maar wat gaat mg dat alles aan I riep Hellmnt ongeduldig Ik ben noch soldaat noch staatsman en voel niet de minste belangstelling voor die parig twisten Ik bendan ook volstrekt niet van plan bier teblgven en al de ongemakken en wederwaardigheden van een oorlog af te wachten Ik vertrek I Jo zult hier biyven I riep Odensbergop gebiedenden loon Je tegenwoordigheidis bier in de gegeven omstandigheden noodig Hellmnt sloeg de armen over elkaar en wierp het hoofd trotsch in den nek Sedert ik majoraatsheer ben schgn ikvolstrekt geen vryiieid meer te hebhen Graaf Odensberg scheen heel goed to wuten boever hy gaan kon zonder da grenzen zyner macht te ovcrschryden want lig bond dadeiyk in Wordt vervolgd ü