Goudsche Courant, dinsdag 11 september 1906

ifcj Slechts 5 Dagen Van Zaterdags IS September tot en met Woensdag 19 Septen ber Voor het maken eener zinkenbuis ten dienste der Goudsche Waterleiding Maatschappij is de vaart door de Karnemelksloot gesloten IVoensdag f9 September van af O uur voor tot 6 uur namiddag No 10128 Woensdag IS September 1906 45ste Jaargang JSieuwS en Advertentieblad roor Gouda hn Omstreken I Telefoon Ne SI T E N T I E N worden geplaatst van els a 50 Cei ten iedere regel meer Coiten Groote letters worden berekend feleloi n No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van I on en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iraneo per IK st 1 70 Atzonderlijke Nommers V IJ van Advertentiën tot 1 utjr de midd F CENTEN mie tot stand komt die ons de mogeimhow tot vrge i ontwikkeling geeft Uit deze zimnteden is duidelijk op ta maCaarsche onafhankelgkheids werken voor de verwezenprogram wat de betrekirijk tatreft kep dat de Hoi partij zsl blijve $ Ijlkingi van ha kj éon t t Oo Verkrijgbaar In llesschen 80 ets 7S et n 1 1 9B bV H H Apothekers en Drogisten X t op het merh ASKSBI r AD BICHTEB i Co Rotterdam Ta GlovDA b C LÜGIEB Apotheker Markt en bij WOLFF 4r Co Westhaven 118 HM tak Inlililiili o 1 Bk iiMMMl nH i iillii Hl il r url lii n B luktalTkiiafoMiBMSilMi ImB ls AnnHwvue a MI filV Krill MIMIr M Ma pnM ML tu SMW t M Ir W SirtMIM Gouda Dnik vu A BBINKUAN A Zs 90 Paardei 10 Leeuwen CIKCISJ 50 Personen KtipcktigesncfOltranten G0RT7 ALTHOFF OPGERICHT 1858 Groelst rellend Circus vftn Europn van den tegenwoordigen tyd Markt GO IJ DA Markt Zaterdag 15 September s avonds 8 uur GROOTE GALA OPENINGS VOORSTELLING met een nog nooit alhier gezien Sensatieprogramma DH M r jk MiBMgMtelde Prografflua wordt slcckto Termeld Hieuw I Nieuw I Mile TILLY BËBË genaamd DE LEEUWEN BRUI O met hare 10 PRACHTLEEliWEN 10 TEE BAHIIAWS Acrobaten Ut EASJIIS gtnaamd de Kanonuenkoning Origineel Russisch Zang en Dans Ensemble 6 Rapliengslen De Brouwerspaarden 8 Artillerlepaardrn 10 Vosbengsten Voorgetiteld door den Heer en Mevrouw ALTHOFF tMih S V iSctoni Komliche Jonglearakt io 2 AtdaellDgen Elegiipte Schoolrijderes De Woiiderolifaiiteii voorgesteld door Miss MARY en den Heer MANNS Sigii AlfoESoSilva io DeScliraiidereSaiis Bquaibritt Optreden van alle Clowns en Augusten Prllcea der Plaatsen voor de A vond Voorstelling Loge f 3 F iiteuls f 1 50 i erste Rang f 1 Tweede Hang f 0 00 Galei y staanplaats f 0 30 PluMkaartta xijii alleen geldig voor de VoonteUing waarroor m genomen itjn HET BUKEAU b dagelfki geopend tot bet bespraken tu plistaen van 11 tot 2 nar en snamiddun vanat 6 nar Op den dag der Openlig ii hst Bnreai slechts geopend ran s namiddagi 5 nnr at ZOMDAO 16 SEPTEMBER s aronda 8 nr Groote Briila te Voorstelling HAANDAO 17 SEPTEUBEB s avonds 8 nar Groote Gala Voorstelling niPaBP 1 TUnrr Dlrectenr en Eigenaar van hat Hoogachtend PIEHRE fiL HUFPi Circus COETY ALTHOFF acinalogeeii Poedcrvorm is het eenigste helpend middel tegen nimedarmoeée BleekmmeM Memmwmwakle ai fdplfmem miapelmoikem OumuieMem Fermuigerimg en WerwUuéerlmg Ser Meikmissi lcr ckfeii aematogeen in Poedervorm i H H heelt een aangename smaak an kan in alle driakbara vloeistollen MnUsaHIki worden opgelost HAEHATOOEEN IN POEDEBVORM ia het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATÖOEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren P J8 per doos met gebruiksaanwijzing f 1 60 Eenige labrlkanten H N v SCHAIK Co Den Haag Vericriigbaar bS Firma WOLFJP Co Westhaven 198 GRENDEL E B VAN UILD Véerstal liouda A BOOUAN AfoordreclU PINKSE Nimuerlierk ad IJml H VAN ZESSEN Schoortkmm B t WIJK P W v EDE Oudêwater A SCHEER B uutrechl E VAN DEB HEIJDEN Remmjk P v d SPEK MoercapelU D r o STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARN j d HEIJDEN Waddingnem PA oa GROOT A 01 JONGH CWiimfer J P KASTELEIN PtUbrotlurdam D BIKKER £ m Aop WAARSCBUWINO Laat U niet miileiden door Abdü Siroop Het klonslerAane o Paulo AbUJ beitaat niet du Siroop van gtenerlei waarde SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TDIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 16 zenden wjj Iraneo door Nederland onze overal bekende N0RMAL K0LLECTIË8 30 hyacinthen voor glazen ol 40 voor potten of 60 voor den toin ol eene COLLECTIE VOOR DE KAMER van 150 stnks voor 45 potten of eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 250 of eene COLLECTIE VOOR KAMER EN TUIN van 240 stnks ieder bevattende eene prachtige kenze van hyacinthen tflpen narzissen crocas scillas sneeuwklokjes etc Rijk geillnstreerde prjjslgst met specificatie onzer collecties in het Hollandscb en on vele wenken voor de cnltnr bevattende groate catalogus in bet Dnitsch zenden Wf desverlangd gratis en franco Tolnbouw Ëtablssement Huls ter Dulo NoordwUk bU Haarlem Geen beter adres voor degelijk en sterk SCHOENWEEZ dan WORMERVEEU Het Noord Brabantsch Schoenen en LaarzenmagazUn KLEIWEG E 30 Ruimste sorteering van alle soorten SCHOENWERK CHROOM GLACü n BRUIN GLACii DAMES en HEBRENSCHOEISEL SMITS Allo rüii iratiBn en aangemeten werk HUIS TE HUUR Heerenhuis Oostbaven K 88 Zes Kamers groote Kenken drooge Kelder flinke Tnin Vooriien vkn Oas en Waterleiding Te bevragen B 89 ÊiWÖTTANTlËL en warde vanoelit op t XEKK te letten UIT HIT Ml uu V4 H lUVENSWAAY ZUNEX 80RIN0HEM É 40 Msforf Deia THEEËN worden afgelefWfd in venegeide pakjes vaat i Imtt M ten ülf en etn Ntd ont met vermelding van Nommer ei Prgs voonien van nevenstaan Mark volgeus de Wet gedepo neerd i C BIJL voorheen J BBEEBAABT Li Zioh tot de aitvoering van gaMrda orders aanbevelende Uultenlandsch Overzichi Ook de jongste regeeringsmededeeling in Rusland het program van Stolypin zooa s het wordt genoemd heeft een voorgeschiedenis Het is weer een uiting als men de berichten gelooven mag die de Dnitsche National Zeitung ontvangt van het dualisme dat in elke Rnssische regeeringshandeling merkbaar is Steeds wordt men weder herinnert aan het dichterswoord Zwei Seelen wohnen ach in moiner Brnst wanneer men ziet hoe een regeering poogt tegeiyk hervormingsgezind en reactionair te zijn Op welke wijze die twee neigingen hebben medegewerkt bij het opstellen van Stolypin s program wordt aldns uiteengezet De Tsaar was diep getroffen door de aanslagen van den laatsten tijd en vooral door het vermoorden van generaal Min op het perron te Peterhof Hij deelde aan zg n omgeving zijn plannen mede om de Doema snel bijeen te roeun generaal Trcpof te ontslaan en Pobjedonollzel een lang verlof naar het buitenland te verleenen en om een vrijzinnig kabinet in de plaats van het ministerie Stolypin aan t bewind te voeren Dit alles beschouwde de Tsaar als een inleiding tot krachtige liberale hervormingen HiJ stiet echter op den tegenstand van de grootvorsten vooral Nikolaas Nikolajewits meende dat er slechts èén middel bestaat om den toestand te verbeteren de militaire dictatuur En voor het dictatorschap noemde deze grootvorst den grjjzon generaal Ignatief De keizerin moeder waarschuwde haar zoon eveneens voor de gevaren van een liberale staatkunde die zou beschouwd worden als een toegeven aan de eiscben der terroristen Onder dezen invloed kwam het tweeslachtige manifest tot stand dat van beide stemmingen de sporen draagt en dat juist daarom in Rusland niemand bevredigt de rechterzgde zoomin als de linker Optimistisch is de toon der gematigde Fransche bladen over de vergadering der bisschoppen niet Men weet zoo schrijft de Dèbats wel nog niet nauwkeurig wat er gebeurd is maar ongelukkig staat het te vreezen dat er heelemaal niets is gebeurd en dat de bisschoppen er niet in geslaagd zijn de middelen te vinden welke de wet aan alle burgers toekent om den eeredienst aan te richten Dit is nochtans de taak of om de uitdrukking uit de Encycliek te gebrnikeo de last door den Heiligen Vader FEVILLETOX 14 Men heeft daar in ieder geval een beter uitzicht dan hier onder aan het strand Ja dat was ook mgn waarnemingspost zei Jansen Otto scheen echter weinig geneigd dezen raad op te volgen j hiJ keek met een onderzoekend oog beurtelings zijn zuster en Arnult aan en antwoordde op een toon van misnoegen dat bij volstrekt niet trachtte te verbergen Dat wil zeggen ik word weggestuurdomdat je samen weer gewichtige besprekingen hebt en daarbjj ben ik overbodig O ArnnU ik weet heel goed dat mijn zuster je vertrouwde is I Zg hoort al je geheimen haar zeg je alles ziJ weet alles en ik ik weet nooit iets ik word weggestuurd als een schooljongen die ieder woord vertelt dat hij opvangt Maar Otto wat haalt ge je toch in t hoold 1 zei Eleonore De Jonge wildzang liet zich echter niet van zijn stnk brengen O ik wU ma volstrekt niet by Je op hun opgelegd t ngetwijte d was hij zwaar deze last en li èt sch nt ook wel dat zil er zich reeds v nlte voreti door Verpletterd i geacht hebben n daarom geen ipging doen om hem te torien lu de Eq yMek liebben ziJ slechts moMlijkheden bezwia en en hinderpalen i van ilk een hoogte Hitdekfjt dat zij zelfs niet ge tracht hebbeu e over heen te komen Dith hebben zij iffiti begrijpt het thans Ulter ook bedoeld te zeggen toen ziJ tetpanwlijk stuk flchtgevend hebben genoemd Zij nebben er inderdaad duidelp in meenen te lezen dat er niets te doen viti daar de Paus hun alte uitweiden had afgebloten daarbjj de hoop nlKlrukkend dat zjj er jiog een ontdekken zonden De Dé Us betreurt deije staatknnde die tl i van TVeerszijden presgne égilement in ransigeante is geweest eA welker gevolgen S hans znllm biyken Dp Temps heeft gehoord at eenige msschoppeï van plan zouden zijn en minister te bezoeken om te hoeren wat de plannen der regeering zijn Dit bezoek oa nnttig knnncn zgn indien de bisschoppen iïr de moreele zekerheid van meenamen en overbrachten op hunne collega s dat de re eeriog de wet toepassen maar zich wachten 2al in de strikken te vallen door de reactionairen gespannen om het land naar den godsdienstoorlog te voeren Groothertog F ederik van Baden is gisteren 80 jaar geworden Dat is niet alleen een feestelijke gebeurtenis voor het door hem zestig jaar lang zoo voorbeeldig en in vrijzinnigen geest geregeerde groothertogdom maar voor het geheele Dnitsche r jk welks eenheid hij heeft helpen opbouwen De Raichs und Staatsanzeiger wenscht hem met de volgende woorden geluk i Wat Z K H groothertog Frederik voor ons beteekent weet ieder vriend van het vaderland In den ridderlijke schoonzoon van den grooten keizer Wilhelm vereeren wy den op het slagveld en bij de sluiting van vrede beproefden medewerker aan de stichting van onze nationale eenheid den welsprekenden verkondiger van de rijksgedachte den trouwen vermaner van de Dnitsche volksziel den wijzen vorst die in een lange regeering voor het welzijn van zgne Badeners zegenrijk werkzaam is H E H groothertogin Louise bezit onze eerbiedige genegenheid als de eenige dochter van den roemröken eersten keizer de zuster van den onvergetelijken keizer Frederik en als Badens goedhartige in alle werken van menschenliefde onvermoeibare moeder des lands Het Dnitsche volk beschouwt het als een gelukkige lotsbeschikking dat deze twee eerwaardige ge dringen hernam hg trotsch Kom maar mee dokter u ziet wel dat ze ons kwijt willen zijn we moeten den Zeeberg opl Als we daarboven maar veilig zg n meende Lorenz een bedenkelpen blik naar boven werpend Ik ben bij n I zei Otto de borst fler vooruitstekend Ik zal u beschermen en ik zou wel willen dat we daarginds werden aangevallen Om s hemels wil I protesteerde de oude heer verschrikt maar zgn leerling ging opgewonden voort Dan zou ik mijn zuster en Arnnlf eens laten zien dat ik geen jongetje meer ben dat men wegzendt als groote menschsn aan t woord zijn Daarmede trok hg den dokter voort half met geweld en binnen weinige ogenblikken waren zg tusschen de hoornen verdwenen HiJ heeft gelijk zei Arnulf hem nakijkend HiJ wordt nog ta veel als een knaap behandeld en hg is werkelijk al mans genoeg Maar hij is nog veel te onbezonnen meende Eleonore en daardoor zon hij zichzelven en anderen aan groot gevaar blootstellen Dns nog geen bericht van de onzen daarginds 1 Neen de bode dien ik verwacht zal wal eerst dezan nacht aankoman want over staltefa uit het groote wordingstj het riJk nog vol leven in het hi zaam zg n d Duitschland strek ken en edelen stam tfl ïjea M Baden ls van DnitBchi voor ejliofdè i j erekfiiig vao j Binndn enBc en dl gr othh n h h eenige bet hun vergane is leer en meer inweni het voortleven vani ivan de Zahringer 1 Frederik en j Boldig vertegeHri kstenhuizeoj nog l nU jwn I hun onderflanen éu deibt n natie gespaard hlv dagen zullen de grgmei W jin ook hiM goudiSb uil f lhte de gemalin rajn dp krooiijirins viitf i we l n op denzelil j ar zilveren jWuilofJ viarefl Hnqf foon Lodewijkilw alsijong jl an van In 1888 qverMn Rnn eéfstgeborl de erfgrootberwpL lijdt naU meU i Kmpelt aan een efnslitfkwaal zMrekMt mti mat de mogelgkh id 9at prins yp ynWad i een neef van den groothertog ien tegeii woordigen groothertog zal opvolgen en daan om was dit jaar in Baden de vreugde zolp algemeen toen prins Max een zoon geboren werp Het voortbestaan van het protestant sche huis van ZEbringen is menschelijker wijze gesproken daarmee verzekerd H Hongaarsche minister van onderwp gr Apponyi heeft te Jasz Berèny voor zgiAuezers een redevoering gehoadan waarin hij de politieke grondslagen van de Hongaarsche regeering uiteenzette BiJ de kabinetsformatie zoo zeide hjj moest iedere zelfzuchtige gedachte achterstaan biJ het vaderlandslievende plichtsgevoel maar daarom is het niet te verwachten dat de leden der Kossoth parljj zij mogen dan een offer hebben gebracht toen zij een ministers portefenille aanvaardden hun beginselen bebb en verloochend De raetijk bewijst beter dan elke theorie dat de dualistische grondslag der monarchie onvoldoende is en niet in staat de wenschen der natie te doen verwezenlijken Wij hebben daarom een voorloopige regeering gevormd omdat wg op den engen grondslag die tusschen coalitie en kroon bestaat geen groote resultaten kunnen verwachten Maar iJ zeggen daarom nog niet Après nous la délnge De regeering zal integendeel alles doen om de natie te versterken en de toestanden te verbeteren Er is geen enkele grond om te verwachten dat de kroon de eiscben der onafhankelijkheidsparti steeds zal blijven afwijzen Want de grondstellingen dezer partg zg n niet in strg d met de bepalingen der Pragmatieke Sanctie en de band door dit edict geknoopt zal hechter worden wanneer dag is het niet veilig voor hem de strandvoogd houdt de wacht als een helhond Maar het zal niet lang meer duren dat hij ons met zijn politic maatregelen dwingt en nis de poppen eenmaal aan t dansen gaan dan moge God hem genadig wezeul Hg liet deze woorden van een dreigenden blik vergezeld gaan en ook op Bleonore s gelaat vertoonde zich een sombere nitdrakking toen zg antwoordde Holger is zeer dikwgls op het kasteel flij en graaf Odensberg zjjn erg bevriend samen Dat is geen wonder soort zoekt soort I En n is ook nog altijd op MansfeldF Omdat we moeten I ü weet dat de ziekte van grootmoeder ons dwong te blijven Maar de dokter beeft baar verlof gegeven de volgende week naar Wijkstadt te vertrekken öoddonk I Plotseling klonk achter hem een heldere stem Kijk daar is Nora I En omkeerende bemerkte Eleonore haar vriendin Eva die uit het bosch op haar toekwam Ben JiJ op Mansfeld Eva f Daarvan wist ik in t geheel niets Ik ben eerst voor twee uur met mg n voogd gekomen dadelijk nadat JiJ uitgereden was antwoordde Eva WiJ willen naar den Fraia öozef Dalmatie om ej van lege aat tiet naar da knst van de gezamenlijke oefeningen t j f oot bü te woneii Daarmeevelivalt olkthal veelbesproken bezoek aanBo niC Ü Kfizers jlaats glit de troonïind I Ingegeven 1 een lichte pizer al had Vp órzjjH Jritide manoeuvres in Sileziü en dif h maïl biet kwijt kan raken De Keizer vorl enlj overigèfla audiënties Maar vermoedeM heeft tot n besluit ojr niet naar Polalt Lissk n TcSbinje te gaan evenzeer als de hardnekkige Verkondliein meegewerkt bet malle besluit van den $ meenteraad van Agram krachtens hetwelk door een afvaardiging den Keiier bfl aankomst te Trebipje een adres zon worden aangeboden vragende om iniyving der bazette provincies bij Kroatië Zoo vat de Weensche Zeit het o a op in een artikel over het afgelaste bezoek Een Reuter bericht nit Teheran Ferzië stelt den toestand voor als nog geenszins normaal De leden van den Nationalen Baad zijn nog niet gekozen De geestelijkheid heeft de kennisgeving aan de bevolking die door den grootvizier opgemaakt was verworpen en in de plaats daarvan een andere opgesteld die echter de toestemming van den Sjah niet verkregen heeft Donderdag hebben priesters kooplieden en winkeliers een bgeenkomst gehouden om de houding regeering te bespreken deze werd cherp afgekeurd De geestelijkheid wilde nog dat men eenigen tjjd geduld zou hebben maar een groothandelaar eischta onverwijlde sluiting van de bazaars Na de vergadering begaven zich vgf en twintig volksleiders naar de Britsche legatie hun voornemen te kennen gevende om die niet te verlaten voordat de Sjah zich naar de wenschen der geestelijkheid heeft gevoegd en den grootvizier en eenige andere openlijke of geheime tegenstanders van de hervormingen zal hebben weggezonden Over de betrekkingen tusschen Turkije top van den Zeeberg je neef beweert dat dit het eenige punt is vanwaar men het gevecht aan den SIrandholm kan volgen Waar is u gebleven mijnheer von Mansfeld r Hellmnt was aan den zoom van het bosch blijven staan maar zijn blik rustte onafgewend op Arnulf en Eleonore die zü blijkbaar in een zeer vertronwelgk gesprek verrast had Nu kwam hij nader en zei op onverschilligen toon Wij storen misschien Eleonore f Waarin f vroeg deze fier en koel Wel in je gesprek met mijnheer Jansen HiJ is in elk geval veel meer vertrouwd dan ik met je duinen en bosschen die jezoo liefbebt Er lag iets dreigends in die op spottenden toon uitgesproken woorden maar Arnnlf bleef hem dit antwoord niet schuldig Hij richtte zich in zgn volle lengte op en zei Ja baron dat ben ik En vandaag is het voor n misschien ook de moeite waard er eens een blik op te werpen want in oozo bosschen wordt gevochten en de strijd geldt de bescherming van onzen bodem tegenvreemde indringers Het verwondert me alleen dat u er ook niet bij is hernam Hellraut op denzelfden toon n draagt het geweer althans over den schouder Wordt vtrvolgd