Goudsche Courant, zaterdag 15 september 1906

Zaterdag 15 September 1906 JNo 10131 45ste Jaargang fiOüoscHË miwt meuws en Advertentieblad rtmr Gouda en Omstreken reletoi n No 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per IK st 1 70 Atzonderlijke Nonimers VIJF CENTEN TelefMi H0 M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wonlen berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd AUe met ko$tel HoU Bijvoegsel i Van alle in deze bladen voorkomende modellen zjn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 vorkrggbaar bij MILLY SIMONS Den Haag Gouda Druk van A BRINKMAN A Zi Slechts 5 Dagen Van Zaterdags 15 Seplember lot en reet Woensdagf 19 Koptt mbpr mm 90 Paarden 10 Leeuwen 150 Personen EapncktigejroepOlir nteD C0RT7 AlTHOFF OPGERICHT 1853 Grootst rellend Circus van Europa van den tegenwoordigen tl d Markt GOIIDA Markt Zaterdag 15 Septemlser s avonds 8 uur OROOTE GALA OPENINGS VOORSTELLING met een nog nooit alhier gezien Sensatieprogramina Uil ket rijk ssmeogestelde Progr oiDia wordi sleofats rermeld nilcuv Nieuw Mile TILLY BËBÉ genaamd DE LEEUW EN BRUI O met hare 10 PRACHTLEEIWEIN 10 THE BaEEAWS Acrobaten Ut EAEIUS genaamd de Kanomienkoning Origineel Russisch Zang en Oans Ensemble 6 Haphengsten De Brouwerspaarden 8 Artillerlepaarden 10 Vosheagsten Voorgesteld door den Heer en Mevrouw ALTHOFF tMtla S V tSefoni Komische Jonglearakt in 2 Afdeelingen Elegante Schoolrijderes De Woiiderolifanten vooi gesteld door Miss MARY en den Heer MANNS Sigii ll0flsoSüvano DgS jlixaiidereIans jBquiUtrtiit Optreden van alle Clowns en Augusten Pramen der Plaat§en voor de Avond Voorstellliig Loge f a Fauteuls f 1 50 Eerste Rang f 1 Tweede Hang f O ttO Galery staanplaats f 0 30 Plaatskanten xt n alleen geldig voor de VoorstalliDg waarvoor m genometi ttjn HET BUREAU is dagelijks geopend tot het bespreken van plaatsen van 11 tot 2 nar en s namiddags vanaf 5 nor Op den dag der Opening is het Bnrean slechts geepend van s namiddags 5 nor af ZONDAG 16 SEPTEUBEB s avonds 8 nar Giroote Brïllanle Voorstelling MAANDAG 17 SEPTEMBER s avonds 8 nnr Groote Gala Voorstelling Directenr en Eigenaar van het Circus CORTY ALTHOFF Hoogachtend PIERRE ALTHOFF Sn ZATERDAG vertrekt een half uur na B afloop der voorstelling een Salonboot in de richting Rotterdam lOLLANSSCIE mTSCIAFPIJ W LANIBODW AfdMlIog SO PBA m 0 III8TBEKEK 20 illUOTK KIJAAItSVÜItLOTIIVC VAN HOOFDPRIJS Een Utrechtscli Wagentje met Z iportieren compleet De trekking geschiedt in het openbaar ten STADHIIIZE op den gO OCVOBKIl a t onder toezicht van een Gemeente Ambtenaar Deze verloting is KONINKLIJK GOEDGEKECBD en door het Hoofdbestnnr der Hollandsche Maatschappg van Landbouw toegestaan LOTEN zyn alom verkrijgbaar i f 0 30 per stak en op franco aanvrage bg minstens 11 stnks i t 3 en 110 stnks i t 47 30 by den Penningmeester der Afdeeling Namens het Bestnnr J N BOTH Penningm Outerk ehte loleu nemen geen deel aan de trekking SIER UW HUIS IN DEN V INTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot i 3 45 zenden wö franco door Nederland onze overal bekende NOBMAL KOLLECTIES 30 hyacinthen voor glazon of 40 voor potten of 50 voor den tnin of eene COLLECTIE VOOR DE KAMER van 150 stnks voor 45 potten of eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 250 of eene COLLECTIE VOOR KAMER EN TUIN van Ï40 stnks ieder bevattende eene prachtige kenze van hyacinthen tulpen nariissen crocns scillas sneenwklokjes etc Rijk geillnstreerde prijslgst met speciücatie onzer collecties in het Hollandseh en onze vele wenken vOor de cnltnr bevattende groote catalogus in het Duitsch zenden wg desverlangd gratis en franco Tnlnbouw Ëtabllssenient Huis ter Ouln IVoordwUk bU Haarlem aemalogeen Poedervorm is het eenigsfe helpend middel tegen Hloeilarmoede UteekMueht Menmcmwakle UoofdpifMeu mlapeteoaheia Onmaehteu f ermagerlng en f ermindering der Uchaamêkraehlen aemalogeen in Poedervorm n H H heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen J BiiHHa worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HABMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs pev doos met gebruiksaanwijzing f 1 60 Ëenige tabrlkanten 11 N v SCHAIK Co Den Haag Verkrggbaar bg Firma WOLFF Jb Co Westhaven 193 GRENDEL E H VAN MILD Veerstal üoiido A BOBMAN Moordrecht PINKSE Nieuwerkerk ad IJuel k ïi VAN ZESSEN Sckoo hovm B v WIJK P W v EDE Ihideaater A SCHEER Btuutreckt K VAN DEB HEIJDEN Beeuumk P t d SPEK MoereapelU D v o STAK Wed J HOLST M KOLKMAN ARN v d HEIJDEN Waddingmm PA d GROOT A UI JONQH Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER Bmtdiop WAARSCHUWING Laat ü niet misleiden door Abdij Stroop Het klonsterSane a Paulo AMU bestaat niet duê Siroop van geenerlei waarde DE GOEDKOOPSTE I DE HEEST FRACTISCHE DE HEEST VOLLEDIGE MODCBLAIkEÜ Eon nieuwe Drank KORFF S NOVA CACAO ijn beslist die der Firma WELDOÜ ia E LADIES JOVHSAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBBSSMAKEH met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR OJS CBILU BBN 3 FASBIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen ÖEFABBICEERD m de fijnste uitgezoditsü dunrsle GacaeUDcii Deie Cacao is bij inkoop wel iets hooger in prgs doch in werkelijkheid de voordeeligste daar men van dezeüOVA C CA in het gebruik eene veel kleinere hoeveelheid behoeft dan van goedkoopere soorten V K V4 K 1 K PRIJS f 1 80 f 0 M f o se Kilo ToldoeDde Toor 180 Koppen VRAAGT Vw Boekhandeaar Proefnum merg BEOOBDEELING van het Mikroskopisch en Chemisch Laboratorium van VAN LEDDEN HULSEBOSCH Amsterdam 26 1 06 Deze Nova cacao onderscheidt zich in hooge mate door zniverheid en gemakkelijk opleidbaarheid de bözonder fijne geur en smaak maken ze bovendien tot een eerst klasse product w g VAN LEDDEN HULSEBOSCH Verkrijgbaar bij T CHRBAS albier Kuiteiilandscli Uverzicbt De eerste proefneming met de liberale beginselen van bet ministerie Stolypin is mislukt In de zitting van den ministerraad van Dinsdag is besloten de gevraagde vergunning voor het houden van oen congres der gedelegeerden van de Constitutioneel democratische Party de K D P te Petersburg niet toe te staan Als reden voor die weigering wordt opgegeven de slechte beoordeeling van het regeeringsprogram van Stolypin in de liberale pers Het blgft echter niet bg dit verbod alleen Verschillende liberale bladen die meenden een en ander te moeten afdingen op het beginsel van deze regeering eerst de orde herstellen dan horvormingen en die in afwachting daarvan do orde herstellen wil door de invoering van het Btandrecht werden verboden Andere bladen zooals do Oko mogen niet meer verschijnen omdat zg op welwillende wgze geooideeld hadden over het adres van de Engelsche parlementsleden journalisten en duizenden anderen aan de ontbonden Doema De regeel ing ziet in critiek en bespreking govaar voor de openbare orde en past de scherpste densnnr toe De Ki ln Ztg noemt deze verbodsbepalingen ernstige tactisciio fouten die noodlottige gevolgen knnnen bebbeu Reuter seint nit Konstantinopel d d 13 September De Porte heeft oen roudschrgven gericht aan hare buitenlandsche vertegenwoordigers bestemd om te worden medegedeeld aan de groote mogendheden Dit rondschrgven heeft ten doel de mogendheden voor te bereiden op de krachtige militaire maatregelen die de Porte wil nemen Tnrkge verklaart dat het niet langer kan dnlden dat Bnlgarye oorlogstoebereidselen maakt en dat hel besloten is die met maatregelen van denzellden aard te beantwoorden Reuter seint uit Odessa d d 13 Sept Van een bgzonden correspondent wordt bericht ontvangen dat het dorp Koepen in het district Kamenez door 200 joodsche families bewoond door de boeren uit den omtrek geheel is uitgeplnnderd en verbrand Naar het bericht meldt zjn vele dorpsbewoners vermoord of in de vlammen omgekomen FeVILLEl OK 17 Nn dan was u jnist de Denen in tvizier geloopen zei Arnnrf somber Maar achter ons zgn ze ook I Ja en overal in den omtrek Dat is een bengdenswaardige positie I meende de kapitein Dan zal er wel nietveel anders op zitten dab ons leven zoodunr mogelgk te verkoopen We zgu metons lessen Zeven kapitein ik doe ook meel zeiAmnll op zjn geweer wgzend Horst stak hem de hand toe Ik dank je we kunnen je misschiengebruiken Trouwens we zgn nog zoo ver niet hernam Jansen Nog is er en middel alshet me maar gelakte n een boot te bezorgen Als u maar oerst op zee is dan kunt u denStrandholm omzeilen tot n den hoofdtroep ontdekt De oogen van Horst helderde op bg dit voorstel Dat zou een uitkomst zjjn I Kunt umi tn bsot venclitiles t Na bgna 21 jaar in het hertogdom Brnnswijk het regentschap nitgeoefond te hebben is prins Albert van Pruisen naar Reuter seint gisterochtend in de vroegte op het kasteel Kamenz overleden Hg was eeu zoon van zijn gelgknamigen vader den jongsten broer van Keizer Wilhelm I en prinses Marianne der Nederlanden dochter van ko ning Wille Ti ï Prins Albert had deelgenomen aan de voornaamste veldslagen van 1860 en 1870 71 en kroeg na den vrede bet bevel over de 20ste divisie steeds hooger klimmendo langs de militaire ranglfldder bracht h j hot ten slotte tot genoraal veldmaai schalk inspecteur van de Isto legerinspectie en voorzitter van de commissie van de landverdediging als opvolger van Moltke Den 21sten October 1885 was piins Albeit mot algenieene stemmen door den Landdag van Branswiik tot regent gekozen Met Wilhelm I vun Branswgk Wollenbiittel was bot regcerende hnis in Brnnswgk in 1884 uitgestorven De hertog van Cumberland was do eerste rechthebbende op den troon van Brunswijk maar kon niet als Dnitsch bondsvorst erkend worden zoolang hg züne aanspraken op de koningokroon van Hannover niet wilde opgegevop Volgens de Bi nnbwjjkscbe rogcntschapawet van 1879 wordt indien de wettige ei fgonaam verhinderd is den troon te bestggen het regentschap opgedragen aan eeu Hegentenraad bestaande uit da ministers en de vooczittors van den Landdag en van het hoogste college torwgl de Dnitsche Keizer dan over de troepen van het hertogdom bev l voert Indien de rechtmatige erfgenaam na verloop van een jaar nog niet kan regeeren moet een regent gekozen worden uit een van de niet regoerende leden van een Duitsch vorstenhuis Een jaar na den dood van Wilhelm I van Brnnswgk was dus het oogenblik gekomen om een regent te verkiezen en op November 1885 nam prins Albert de teugels van het bewind in handen De landgoederen en domeinen van hertog Wilhelm I die een van de rgkste Duitsche vorsten was vooral door zyne bezittingen in het vorstendom Oels in Silezid waren deels aan de Pruische Kroon deels aan den koning van Saksen gekomen Het regentschap van prins Albert heeft zich door geen bijzondere gebeurtenissen gekenmerkt Alleen werd de grondwet van 1832 onder zgn bewind in 1899 gewyzigd De wetgevende macht berust dieusvolgens bg een Kamer van 48 leden van wie er 15 door de steden 15 door hot plattreland twee door de protestantsche geesteiykhoid vier door de landheeren drie door de fabrikanten vier I Neen althans nu niet Het strandwordt te scherp bewaakt maar van nachtzouden we het eens kunnen beproeven Kapitein 1 klonk het plotseling nit de richting van het strand Wat is er Martens P E B dame en een jongen komen vanden Zeeberg hiefheen Vrouwen en kinderen kunnen passeeren I beval de kapitein De sergeant had goed gezien het waren Eva en Otto die van den berg kwamen nadat ze een voorwendsel gevonden hadden om aan het vervelende gesprek tusschen Holger en graaf Odensberg te ontkomen t Is daar boven erg vervelend I zeiËva toea zg den voet van den berg bereikthadden Nora en baron Hellmnt sprakengeen woord en de beide anderen te veel maar over alle mogeiyke dingen die me niet kunnen interesseeren Eensklaps bleef ze verschrikt staan O mgn GodI Maar op hetzelfde oogenblik klonk haar een vroolgke stem tegemoet Eval Nu herkende Ook Otto den officier die naast Amnll Jansen stond en hg was in drie sprongen bg hem Frits 1 Frits Horst I jnbelde hö ma i kapitain legde item inel d band op do door de geleerde wereld en vgf door de hoogstaangeslagenen j in da tBkomstenbelasting worden gekozen Deé Landdag komt alle twee jaren bgeon en de afgevaardigden boklecden hun mandaat gedurende vier jaar De uitvoerende macht wordt vertegenwoordigd door oen ministerie dat op dit oogenblik in drio departementen is gesplitst Ie buitenlandsche zaken en financiën 2o justitie en eeredicost 3o binneniandscbo zaken Bgna de geheele bevolking van een half millioen zielen is Luthersch In 1900 waren er slechts 24 175 rooroschen Do begrooting wordt door de Kemér voor twee jaren ineens maar elk jaar atzonderiyk vastgesteld Z bestaat uit twee doelen de Staatshaushaltsetat en de Kloster und Studienfondsetat Deze laatste omvat de uitgaven voor ondorwBi kunst en wetenschap Van 1 April 1905 1906 was de Staatshaushalt op 12 556 500 mk inkomsten en 13 544 600 mk uitgifven vastgesteld de andere begrooting op 3 423 300 mk in inkomsten en uitgaven Zoolang de redenen waarom de Cumberlands van do opvolging in Brnnswgk zgn uitgesloten nog geldpn zal het 1 nd het met een regent moeten stellen In een byzonder telegram uit Berign is ecrgistoron reeds gemeld dat prins Adolf van Sehauraburg Lippe oen schoonbroiT van den Keizer kans op het regentschap had Dat klinkt niet onwaarschijiiJ k aangezien er voor prins Adolf na zgne teleurgestelde verwachtingen in den blrgd om Lippo een troon of regentzetel gezocht wordt De drie zoons die prins Albert uit zyn hnwelgk met Maria van SaksenAltenburg t 1898 geboren waren de prinsen Frederik Hendrik Joachim Albert en Frederik Willem schgnen dan geen van allen in aanmerking te komen De hertogin van Fyfe de oudste dochter van koningin Ednard heeft een operatie ondergaan Von t voorjaar had 3g een zwaren aanval van influenza waarvan ziJ nooit volkomen was hersteld Daarbg kwam nu een week of drie geleden een verkoudheid welke tot complicaties leidde die een operatie noodzakelgk maakten De toestond der prinses is goed naar omstnndigheden Het schandaal dat de Kroaten op het kerkhof te Fiumo hubben gemaakt op de graven van daar overleden Italianen noopt de Osaorvatore Romano het Vaficaanscbe orgaan tot oen mal gelogenheidsbetoog De meest ontwikkelde man die een leekerlopvoeding heeft gehad blgft een wilde zegt mond Schreeuw toch niet zoo myn jongen I Ik ben hier incognito Maar hoe is dat mogelijk P Hoe kwamn hierP Vraag niet viel Arnnlf hem in de rede Vertel ons liever of de graaf en mynheer Holger ook nog hierheen komen Vooreerst niet zij staan nog altyd methun verrekgkera rond te zien Wy wildennu naar de boot gaan Een bootP vroeg Horst verbaasd Zgt ge in een boot gekomen lietJansen er even levendig op volgen Ik niet maar Eva met de anderen Ze ligt onder in de bocht daar ze hier wegens do branding niet kon landen Dat is hulp in den nood zei ArnuK zich tot den kapitein wendend Deze bad een zucht van verlichting geslaakt maar zyn blik zocht dien van Eva Het is zoo de mensch moet maar geluk hebben I zei hy eindeiyk Ik ga dadeiyknaar de bocht BIgf kapitein zei Arnnlf hem met een gebaar terughondend Laat u niet te vroegaan t strand zien uw uniform zon n verraden Ik zal eerst eens gaan zien wie deboot bestuurt en dan kom ik dadelgk hier Hy trad dicht aan de zyde van Horst en vroeg fluiiterend bet blad en slaigt or niet in de booze in stieten meester te worden die hem soms overheerschen en hem tot onmatigheid en geweld drgVen Do Tribuna heeft het de moeite waard geacht daarop te reageeren Zg zegt dat de Osservatore vermoedelgk bedoelt te zeggen dat als er onder do Kroaten meer godsdienstzin hearschte zy minder onbeschaafd zonden zyis Dat is een meening maar die volkomen onjuist is want de fanaticksten onder de Kroatische nationalisten zgn de priesters die altgd door het Vaticaan z jn aangemoedigd in hun streven Kn waar de Osservatore heel vriendelijk verklaart vol vertrouwen te hebben in het gezond verstand en de correctheid van do regeeringen te Rome en te Weenen daar hoopt do Tribuna dat het Vaticaan een gelgke correctheid zal aan den dag leggen in de instructie dia het stellig zal sturen aan de Kroatische priesters om de beschaving onder dezen nog wat ta bevorderen De kiesrecht commissie uit 4on Oostonrgkschen Rgksraad kwam gisteren voor de eerste maal bgeen Het is bekend dat onder het minislerieGautsch de eerste plannen tot uitbreiding van het kiesrecht werden geopperd op persooniyk initiatief van den keizer Het door Gautach uitgewerkte ontwerp werd aan de partgleiders voorgelegd maar door het aftreden van hot ministerie konden do moeilgke onderhandelingen niet worden voortgezet Het ministerie Hohenlohe verklaarde de kiesrecht uitbreiding te zullen doorMtlen doch na een zesweeksch bewind moest dit kabinet aftreden wegens een verschil van gevoelen met de Hongaarsche regeering Toen vormde baron Von Beek zyn parlementair kabinet waarin de verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd zgu Ook hy nam hel ontwerp Gantsch eenigszins gewyzigd wat de verdeeling der mandaten betreft over en legde het aan den Rijksdag voor die een commissie benoemde om het ontwerp to bestudeeren Gisteren kwam die commissie voor de eerste maal in pleno bgeen Baron Beek hield een temperament volle redevoering waarin hg zeide dat er in de kiesrechtquaeatie geen teruggang mogelgk is maar dat er flink moet worden gearbeid om de zaak tot stand te brengen Maar de stemming in de commissie was flauw en bleef fianm ver de verdeeling der mandaten kon niét gesproken worden omdat de Boheemsche en Moravische leden daarover nog wilden beraadsl igen met de De jnffrouw zal n toch niet verraden Holger is haar voogd laat haar niet vanuw zijde gaan voordat ik hier ben O daar kunt ge op rekenen I verklaarde Horst op zeer beslisten toon Maar wat beteekent dat alles toch Pvroeg Otto die van den samenhang der zaaknog niet veel begreep Mynheer Jansen komt dadelgk terug zei Horst Wil je niet met hem meegaan PHy kan je t best van allen vertellen waler eigenigk aan do hand is De jongen keek hem wantrouwend aan Moet ik soms weer weggestuurd wordenP Heb je ook geh êimen voor me P Volstrekt niet ik bedoel enkel maar alsJansen alleen gaat is het misschien gevaarlyk Gevaariyk P Dan moet ik er by zijn I Arnnlf ik ga met u mee 1 De kapitein keek hem glimlachend na en zich daarop tot Eva wendend zei hg met zichtbare voldoening Dat helpt Nn zgn we hem tenminstekwgtl Laat ik me nu eens uitleggen U behoeft me volstrekt niets te zeggen viel ze hem in de rede Hoe kon n tochzoo vermetel zyn Deze woorden klonken verwgtend maar er sprak tevens een innige voldoening nit Wordt vmolgd