Goudsche Courant, maandag 17 september 1906

Maandag 17 September 1906 No 10138 45ste Jaargang fiOüDSCHE mmm MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken reletot n Aio 82 De Uitgave dezer Courant g esehiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco pef jMist 1 70 Atzonderlijke Nommers VU F CENTEN TelsfcoB No M ADVERTENT I EN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen edere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior DruivenLorsthoning Extract wordt aanbevolen tegen Borstaandoening en Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MBLIASIHB is verkrijgbaar biJ alle voorname Apothekers en Drogisten in grootte en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk DuiticMand Engeland Amerika Ned Indie Oranje Rivier Kolonie Tranevaal enz UBLIANTHE werd maal met Goudon 3 maal met Eere Medailles bekroond MMZIAXTOM in flacons t 0 40 I 0 70 on t 1 UBLlANXaB in doezen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H JV VAN SCHAIK Co Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem Den Haag VorkrSgbaat bjj Firma WOLfl Co Westhaven 198 Oouda GRENUEL Gouda E H VAN MILD Voerstal B 126 ffouda A BOUMAN i oorrfrecA PINK8E Nieuwerkerka dJJeel A N taN ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudtaaier A SCHEER Haaitrecht P W T BDE Oudewater K vAS Dia HEIJDEN te Reeuumk P v d SPEK MoercapeUe D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN km VAN DER nmjO HWaddingeveen P A u GROÜT A d JONGH OudeimXer J P KASTELEIN PoUhroekerdam D BIKKER te Bentchop WAAIISCHVliVIJVe Laat U niet misleiden door il oop Het klooster SanctaPaulo AbdlJ bestaat niet dua Siroop van geenerlel waarde Gouda Druk van A BRINKMAN Zk E De MAJOOR INTENDANT bij de Ie Divisie Infanterie zal op WOENSDAG 26 8EPTEMBEB 1906 des middags te IZ nre te zijnec bureele in de Militaire Bakkerjj Breedstraat 106 te s Gravenliagei onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog aanbesteden De levering van het noodige ligstroo ten behoeve van het nachtleger voor elk van de garnizoenen s Gravenhage Haarlem Leiden Delft en Gouda voor het tijdvak van 1 November 1906 tot en met 31 October 1907 De voorwaarden liggen ter lezing op het bareel van het Garoizoens oachtlegermagazjjn te Goada Jernsalemstraat op alle werkdagen van 9 12 nar v m en van 1 3 our n m Aanbevolen Merken VAN Ferwerda Tieman St Estèpbe Médoo O 60 La Rose Ludon 0 72 Cbatean Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Hant Sauternes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Rüdesheimer 1 08 Oude Roode Portwfln 1 08 Extra oade Roode Portwijn 1 44 Oude Witte Portwijn 1 08 Extra onde Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 I Vermouth dl Torino Dom Beli ardi per Liter 1 17 Frijnen netto d contant DEPOT TE GODDA bij F J J BOON VAN OSTADE Onnavolgbaar xgn thans door nieuw gevonden toepassingej onze In allevert getchtUerde For treilen Pelnlure Uogaertl ZiJ geven kracht en diepto die nnaiakers niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de eehie te ontvangen Gelll Prijscourant met een aantal onge vraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel H BOOAEBJÜ J Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen zijn M M V LOOiN DUBBELE BUURT B 13 TeUn 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAHENTfifif in elke stijl van de eerste fabrieken tegen concarreerende prijzen Aaiilegger vao Gas Waltr Spreek Bieren Eleetrische geleidingen Wie van goed licht hondt wende zich naar het Ooudach Verllchtlng Magaxtjn DG A¥ONDI TEIt daar allies door bekwame fitters verricht wordt Geen beter adres voor degelgk en sterk SCHOENWEEE dan Het IMoord Hrabantsch Scbocncnen Laarzenniagazijn KLEIWEG E 30 Rnimste sortoering van alle soorten SCHOEN WERK CHROOM GLACü en BRUIN GLAC DAMES on HEEHENSCHOEISEL C SMIÏS Alle repAratiën en aangemeten werk Eohte Oude Jenevor Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bij PEETER8 Jz Ut op emeiut ImrkhraHd Kieuw unorerrroften M B Prof Pr Liebers welbokend A XSXQV XBACaT BtlZEB n UUhh eckt met Pabnelumerk JJI tot Toortdnrende radicale en ïekers genezing Tan alle zelfs de meest hardnekkige xenutv Miektethf vooral ontstaan docr afdwalingen op jeugdigen leeftgd iotaLe i enezing van elke zwakte Bleth sdcht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maa pyn aleohte spysvertering OnTennogen Impotenz Pollutioue enz uitvoerige proapectassen Jr jTjcr esch fl 1 fl 2 fi S p dubbele fioseb II f Of nlrn l Depot 1 Matth v d Vegte Zaltbommo pO M Cléban k Co Rotterdam 1 Happel B Gravenhage I Halmmans de Jong J Csq Rottor Btn Wclff fc Co rouda CD bii aUe droiristeo Slechts 5 Dagen Van Zaterdagr ig Seplember lot en luTt Woensdagf 19 September 90 Paarden 10 Leeuwen 150 Personen CIRCUS C0RT7 AlTHOFF OPGERICHT ia53 Groolst rellend Circus van Europa van den egenwoordigen tijd Markt GOtJDA Markt Zaterdag 15 September s avonds 8 uur GROOTS GALA OPENINGS VOORSTELLING met een nog nooit alhier g ezien Sensatieprogramma Dit het rijk saiiiengeUelde Programma wordt slecbts vermeld iVleiiwI NIeiiir Mile TILLY BÉBÉ g enaamd DE LEEUW EN BRUID met hare 10 PRACHTLEEUWEN 10 THE BAHEAWS Acrobaten Mr EAUEIS g enaamd de Kanonuenkoning Orig ineel Russisch Zang én Dan8 Ensem le 6 Kaphengstcn De Brouwerspaarden 8 Artlllcriepaarden 10 Voshcngsten Voorge steld door den Heer en Mevrouw ALTHOFF tMlk S ü Sotoni Eleg ante Schoolrijderes Komische Jonglenrakt in 3 Aldeelingen De Wondeiolifanten voorg esteld door IMiss MARY en den Heer MANNS toeScliraiidereïïans Sign AlfoiisoSilvaiio BquiUbriêt Optreden van alle Clowns en Aug usten Prijzen der Plaatsen voor Ie Avond Voorstelling l oge f 3 Fauteuils f 1 50 Eerste Rang f 1 Tweede Uang f 0 0 Galerij staanplaats f 0 30 Plaatskaarten zijn alleen geldig voor de Voorstelling waarvoor ze genomen zgn HET BUREAU is dagelijks geopend tot bet bespreken van plaatsen van 11 tot 2 nur on s namiddags vanaf 5 uur Op den dag der Opening is het Bureau slechts geopend van s namiddags 6 nur at ZONDAÖ 16 SEPTEMBER s avonds 8 uur Groote Brillante Voorstelling MAANDAG 17 SEPTEMBER s avonds 8 uur Groote Gala Yoorstelling nirnni Al TUfirr Directeur en Eigenaar van het Hoogachtend rlCnnC ILII1Urr Circus CORTY ALTHOFF Mtf W ZATERDAG vertrekt een half uur na W afloop der voorstellingf een Salonboot in de richting Rotterdam ZATEROAO 15 en ZONDAG 16 SEPTEMBER na afloop der vooratelllDgen extra Stoom en Paardentrams naar alle richtingen at m KEK ISGËVII G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter kennis van do ingezetenen dat het Ie Snppl Kohier der plaatselijke directe belasting naar het inkomen in deze Gemeente voor het dienstjaar 1906 door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland goedgekeurd in alschrift gedurende vgl maanden voor een ieder ter lezing is nedergelegd op do Secretarie der Gemeente en dat voormeld Kohier tor invordering is toegezonden aan den Gemeente Ontvhnger GOUDA 15 September 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA doen te weten dat door den Raad dier gemeente in zijne vergadering van 28 Augustus 1906 is vastgesteld de volgende verordening VERORDENING tot wijziging der Algemeene Politieverordening voor de gemeente GOUDA Eenig artikel In de Algemeene Politieverordening voor de gemeente Gouda vastgesteld den len Juni 1936 en afgekondigd den 22on dier maand worden de volgende wijzigingen gebracht in artikel 200 wordt onder 5e in plaatsvan het nummer 39 gesteld bet nummer 40 en onder He het nummer 133 in plaats vanhet nnmmer 132 artikel 202 wordt gelezen als volgt Overtreding of niet nakoming van de bepalingen dezer verordening voor zoover daartegen niet is of wordt voorzien bij eenige wet algemeenen maatregel van be stuur of provinciale verordening wordt ge straft als volgt met geldboete van ten hoogste drie gul den of hechtenis van èén dag die der artikelen 13 19 21 24 25 35 36 37 38 42 54 56 57 58 80 61 62 63 64 66 70 71 82 89 91 92 101 111 124 130 132 152 168 182 186 198 en 199 met geldboete van ten hoogste tien gnl den of hechtenis van ten hoogste drie dagen die dor artikelen 6 7 9 10 14 15 16 17 18 20 28 28 43 45 46 47 48 52 53 59 66 67 68 69 72 75 79 83 84 87 90 96 99 101 103 105 106 107 108 113 117 123 125 129 131 133 134 140 141 146 153 170 171 172 174 177 178 179 en 194 FEUILLETON i 18 Horst glimlachte even Ja vermetel was het wel een beetje wat we gedaan hebben maar dit is nu eenmaal soldatenmanier Maar mijn voogd en de graaf knnnen ieder oogenblik komen en dan is n verloren I Nu met die beide hoeren zallen we tIn elk geval wel klaarspelen zei de kapiteinop gemoedelgken toen in t ergste geval Muien we hen gevangen en dan moeten ze l et etochtje maar met ons meemaken 0 wilt hen gevangen nemen f riep Evavenchrikt Als t niet anders gaat ja Maar stel o gerust We willen hopen dat het zonder hloadvergieten gaat We willen hopen I Maar als het nntoch eens zoover komt f Bleedvergietenteiwille van mg Horst keek haar min of meer verbaasd aan bg de laatste woorden Er sprak uit Eva s woorden zooveel angst voor hem en lijn veiligheid dat hij zich onmiddellijk voorUrn TU die giuutige omttandigheid party met geldboete van ten hoogste vijftien gulden of hechtenis van ten hoogste vier dagen die der artikelen 12 29 30 31 32 34 55 110 114 115 122 128 142 150 151 166 168 159 160 161 162 163 164 165 166 176 187 190 191 en 196 met geldboete van ten hoogste vgf en twintig gulden of heihtenis van ten hoogste zes dagen die der artikelen 9 11 22 26 27 33 39 40 41 44 49 50 73 74 76 77 78 80 81 85 86 88 93 94 96 97 98 100 112 116 118 119 121 127 135 137 139 143 144 145 147 149 154 166 157 167 169 173 175 180 181 183 189 192 en 195 met hechtenis van ten hoogste zes dagen die van artikel 148 Zynde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland volgens hun bericht van den 4 7 September 1906 in afschrift medegedeeld En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 15n September 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER UuUeniandscti Uverzicht By kabinetsorder ie de Duitschs grootadmiraal Von Koester van zijn ambt als commandant der actieve gevechtsvloot ontheven en tot nader order ter beschikking van den Keizer gesteld Vooits is Prins Heinrich van Pruisen tot commandant der actieve gevechtsvloot benoemd Op bevel van majoor Brose officier van den generalen staf ten dienste van de pers is eergisteren in bet manoenvregebied de vroegere Oostenrijksche officier Bartmann in hechtenis genomen daar hg zich verdacht gemaakt had door het maken van schetsen Bil onderzoek vond men bij hem sohetsteekeniogen en groote bedragen in vreemd geld Hoewel Bartmann verklaart onschuldig te zijn is hg voorloopig in hechtenis gehouden V In bet boscb van Soigoies dicht bij de avenue van Tervueron leeft een kolonie vreedzame anarchisten gelgk er bg ons in het Gooi zijn Zij hebben een gemeenschappelijke kas Aanvankelgk is daaruit geput zonder dat er ruzie ontstond maar onlangs is een van de kameraden met een vrg groot te trekken U heeft gelijk juffrouw Eva hernamhij onze toestand is zeer ernstig heel gevaarlgk Dat zie ik riep Eva wie de tranenreeds in de oogen stonden Wie weet of wg er het leven wel afbrengen Groote Hemel I Daarom heb ik nog een laatste verzoekaan u Alles alles wat u wilt 1 snikte Eva die nu het verschrikkelijke en wanhopigevan dezen toestand begon te be i t pen Welnu dan vraag ik u nogmaals omuw hand De tranen van het jonge meisje hielden plotseling op te vloeien In de grootste verbazing keek zjj den man aan die onder dergelijke omstandigheden nog aan fen huwelijksaanzoek dacht Maar ze was er nu ver af dit nuchter en prozaïsch te vinden integendeel zil vond den toestand zeer romantisch En dit noemt ge nu een laatste verzoek f vroeg ze eindelgk We kunnen niet weten wat de volgende oogenblikken ons brengen zei de praktischekapitein Daarom vil ik me nn nog gauwvan uw jawoord verzekeren Maar daarvoor ii bet so geen tjjd bedrag verdwenen Na twee dagen is hü Ke 8 rd vol berouw maar zonder geld Hf IS niet in genade aangenomen en nit wraak kwaad van de kolonie gaan vertellen aas elerioale krantjes Toen zijn de vromere kameraden boos geworden Ze hebben de zaak gebracht met voor het gerecht dat zij niet erkennen maar voor het publiek enfin een stampvolle zaal hebben zö te Brnssel hnu doen en Iat D verdedigd Op de herderlijke brieven der bisschoppen van Onadix Tortosa en Saragossa waarin verzet tegen de liberale wet werd gepredikt hoeft de regeering niets van zich laten merken Dit heeft den bisschop van Toy moed gegeven om in een herderlijken brief het burgerlijk hanelijk gelgk te stellen met concubinaat en den minister van justitie een dommen jongen te nemen Tegen dezen bisschop zal nu wel wat worden gedaan We hebben een tijd geleden verteld van een geheimzinnigen nachteiyken tocht van oen Oostenrgksche torpedoboot naar de haven van Ancona terwgl men later er bg vernam dat bloeide boot door de Italianen was opgevgngV Er bleet tot dusver een erg geheimzinnig waas hangen over de ware toeihobl i zaak nu echter weet de Romeinsche Patria te vertellen dat het feit workelgk plaats greep einde Augustus Vier Italiaanscbe turpedobooten omsingelden toen den Oostenrijker en brachten deze naar Venetié Op grond van telegrafische instructies van bet ministerie van marine te Home liet men het opgebrachte vaartuig echter terstond weer los Het is in Rusland langzamerhand gewoonte geworden dat binnenlandsche onlusten er ontaarden in Joden vervolgingen Daily News meent geen verwondering wekken daar in Polen vele honderden Russische soldaten en politie agenten meerondeels door Joodsche revolutionairen zijn gedood of gewond het maakt toch een allerzonderlingsten indruk dat de regeering niet weet te beletten dat duizenden onschuldigen worden gedood of gewond door de troepen in een pogrom Een verontschuldiging voor de vreedheden van Bjelostok en Siedlee en voor de gruwelen die nu weer worden gemeld uit Odessa en Kalwaria is dat toch zeker niet In het dorpje Koopen district Karaenez bü Odessa dat door 20O Joodsche gezinnen Eigenlijk niet maar nu bet toeval onszoo geheel onverwacht te zaraen brengt Toeval f Onverwacht P viel Eva hemin de rede Wist u dan niet dat ik hierwas F Kwam u dan niet om mg te spreken f Om u f Zoo Horst begreep nu de dwaling der jonge dame maar ook haar scheen nu een licht op te gaan want haar stem klonk min of meer scherp toen zij vervolgde Spreek kapitein n is niet voor miJhier naar toe gekomen f Neen Eva zei Horst oprecht WiJ zijn in oorlog en een soldaat die voor den vijand staat moet zijn hart het zwijgen opleggen En toch waagt u het nu F Och ja nu het toeval me in uw nabijheid brengt Ja nu kunt u er die kleinigheid welbü waarnemen voor afwisseling Ik groetu kapitein I Zg wilde heengaan doch Horst trad baar haastig in den weg en zei op zgo gewonen bevaleuden toon welke geen tegenspraak scheen te dulden Eva u blgft I Wil u mg miaichien ook nog gevangen nemen t O met het grootste genoegen I Kapitein dat is beleedigend dat is Eva kwam echter niet verder want FiiU bewoond werd hebben de boeren uit den omtrek een piogrom gehouden Het dorp werd uitgeplunderd en in brand gestoken Tal van bawoners werden vermoord of zijn in de vlammen omgekomen De Ostdeutsche Volkszeitung verneemt uit Eydtkubuen dat in het Russische grensplaatsje Kalwaria gouvernement Soewalki dat 8000 Joodsche bewoners heeft brand is gesticht waardoor een groot aantal mensehen gedood werd en het grootste deel van het plaatsje vernield is V Turkije heeft aan Bulgaarsehe Regeering een ultimatum gesteld Het deed dit in den vorm van oen rondschrijven aan do Turkscho gezanten in het buitenland waarin verzocht wordt aan de regeeringen der groote mogendheden mede te deelen dat de Porte krachtige militaire maatregelen wil nemen zoo Bulgarije voortgaat oorlogstoebereidselen te maken De Porte kan niet langer dulden dat Bulgarije zich wapent en is besloten dit optreden van den vasalstaat op d zeUde wijze te beantwoorden Deze circulaire ie een bevestiging van hetgeen deze week nit Sofia word gemeld over het resultaat der reis van Nedjib pasja Melhame naar Marienbad en een directe tegenspraak van hetgeen uit Konstantinopel over die reis weid medegedeeld De Bulgaarsehe Regeering meent reden te hebben zich te beklagen Zü ziet in de benoeming van Zaimis tot gouverneur van Kreta een nieuwen stap op den weg die tot de annexatie van dit eiland bü Griekenland zal leiden en bescbnldigt daarom de regeeringen van de groote mogendheden van partijdigheid Voor Kreta doen zij te veel voor Macedonië te weinig meent de Begesring te Sofia En ziJ zegt in een circulaire aan de mogendheden waarin deze grief wordt uiteengezet Het is juist dit optreden van de mogendheden dat Griekenland aanmoedigt in zijn optreden in Macedonië Maar daardoor zon bnigarije ook wel eens kunnen worden genoodzaakt zijn tot nog toe gevolgde politiek in Macedonië te wijzigen wat toch zeker niet in het belang van den vrede op het Balkan schiereiland wezen zou Van twee zgden dus bedreiging met strijd in den Balkan Zal Europa na de jarenlange pogiugen om dien strgd te voorkomen thans toelaten dat Bulgarge en Turkije eikaar te lijf gaan t V Er is een dik boek met ambtelijke correspondentie over de spoorwegtarievepkwestle te wachten binnenkort Uit Johannesburg had plotseling haar hand gegrepen en drukte die stevig in de zgne j maar zg voelde die hand trillen en nit zgn stem sprak de innigste teederheid toen hü hernam Evaj luister een oogenblik naar meenwind n met zoo op We hebben daargindsaan den Strandholm hardnekkig gestredenen ons duchtig moeten weren om ons doorden vüand heen te slaan zoodat iedere minuut over leven en dood besliste ü weetniet boe ik te moede was toen ik zooeven na dien boeten strüd zoo plotseling uw gelaat ontwaarde In dat oogenblik wist ikdat bet geluk me niet had verlaten dat wjgered waren Schimp niet op het toevaldat ons te zamen bracht mü kwam het alseen belofte als een lichtstraal van hoven De kleine band trachtte niet meer zooals in t begin zich uit de zgne los te maken zg verdroeg gewillig de teedere gevangen schap en haar oogen rustten met de grootste innigheid op het gelaat van den moedigen kapitein Frits zei ze zacht maar de toon harerstem verried haar inwendige ontroering Frits ik geloof dat je zelfs poëtisch kuntzün Wmdi tenolgd