Goudsche Courant, maandag 17 september 1906

seint Bonter daarover de rollende bizonderheden Natal en de Kaapkolonie stelden beide eischen aan Transvaal die regelrecht et elkaar in botsing kwamen De moeilgkheid werd nog vergroot toen de Kaap zeil de wet in de hand nam redactietarieven invoerde en weigerde die te schorsen totdat die zaak op een biieenkomst o door arbitrage was beslecht Natal raakte toen verbolgen en gaf Transvaal kennis dat tenzg deze kolonie handelend optrad het redactietarieven zon verleenen over nog grooter uitgestrektheid dan de Kaap Hen zon zoo zeggen dat de Transvalers wat lachen konden over die bedreiging Maar dat was niet bet geval want er zon dan groote kans ziJn geweest dat alle spoorwegtarieven daarvan den terngslag zonden hebben gevoeld en middellök deTransvaalscbestaatsinkomsten In deze moeilgkheid wendde bet Transvaalsche gouvernement zich tot de Bgksregeering om aan den vooravond der verkiezingen voor den nienw ingestelden Wetgevenden Baad financieele verwarringen te voorkomen Men kent Lord Elgin s beslissing ten gnnste van Natal De jongste berichten van Cnba maken melding van de aankomst van Amerikaansche oorlogsschepen in Havana en Cientaegos waar zjj troepen hebben aan wal gezet De Begeering te Washington heelt zich bg voorbaat verdedigd tegen de meening dat zij reeds nn ten behoeve van de Cabaansche regeering tnsschenbeide wil treden Zjj heeft officieel doen bekend maken dat de zending van oorlogsschepen naar Cnba slechts geschiedt met het doel de belangen van Amerika en van Amerikaansche bargers te beschermen wanneer deze door de oproerige partyen worden bedreigd en desnoods den Amerikanen een veilige schuilplaats te bieden Maar met de mogelijkheid dat interventie noodig zal zi n wordt in Washington toch rekening gehouden Het olflcieele bericht zegt toch De verwachte aankomst van drie tranaportscbepen met twee regimenten die van de Philipp nen terugkeeren zal aan de Atlantische kast een geheel gereed zgnde troepenmacht brengen voor het geval interventie toch nog noodig blijken mocht De jongste berichten doen vermoeden dat die interventie niet zal uitblijven en er is dan ook geen enkele reden waarom de Yereenlgde Staten die groote belangen op Cnba hebben niet zouden optreden om de rust en orde op het eiland te herstellen Ztekteo Ier lagezeteoeo van Maassluis TSdelpe hulp van onze buren Onze bnren te Maaselnis hebben door hunne verklaringen bewezen dat da ergste blaasen nierziekten genezen knnnen worden MejuBrouw G Elzenaar wonende St Aaghenstraat 80 te Maassluis meldt ons Sedert acht jaren heb ik verschrikkelijke pijc moeten doorstaan in den rug en de lendenen Mijn voeten en beenen waren veelal opgezwollen en zelfs had ik hier last van aan mgn polsen De urine kwam met een branderig pgnlijk gevoel en ik was nimmer verlost van een alles overheerschend gevoel van moeheid en afgematheid M n water was meestal erg troebel en wanneer ik het liet staan bevond zich daar bezinksel in Het gebeurde menigmaal dat ik totaal niets meer kon uitvoeren en ik gedwongen was bet bed te houden Ik heb hier zeer veel tegen gedaan doch wat men my ook voorrohreef er was zelfs niets wat my verlichting gaf Ik was ten einde raad toen men my wees op üw Foster s Engpijn Nieren Pillen die zoo gunstig besproken werden en ik ben zoo biy dat ik daarmede een aanvang maakte want de uitslag was boven alle verwachting Ik durfde niet te denken aan het mogeiyke er van toen ik reeds na drie dagen voelde dat ik opknapte de pyn verdween en met den dag nam mgn beterschap toe totdat ik nadat ik slechts één enkel doosje gebruikt had volkomen genezen was Zonder twgfel zal U myn genezing interesseeren en ik geel U dit bericht opdat velen bierdoor geholpen mogen worden Zwelling der enkels der voeten en der beenen en blazen onder de oogen Waterzucht Deze gevaarlgke kwaal dient te worden toegeschreven aan het overvloedig water afkomstig uit het bloed dat doorgedrongen Is tot in bet weefsel der bnid en dat eigeniyk had moeten worden nitgedreven door de filtreering indien de nieren in goeden toestand geweest waren Door een groot aantal dankbare meoBcben werd ons medegedeeld dat dergeiyke gevallen volkomen genezen werden door Fortter s Bugpyn Nieren Pillen Vaneker XI dat men D de échte Forster s Burpfin Nieren Pillen geelt dezellde die Mejanronw Elzenaar gehad heelt Zg zgn te Ooada verkrggbaar bg ee Heeren Wolff i Co Westhaven 198 Toezending geschiedt Iranco ia ontvangst van postwissel 4 11 75 voor één ol 110 voor les doozen Verspreide Berichten Fb 5KEUK De Humberts hebben de gevangenis al verlaten Dr Stëphane Lednc van de geneesknndige school te Nantes die er eenigen tyd geleden in geslaagd zon zgn cellen te prodnceeren die zich vanzelf vermeerderden het eerste begin van leven dus beweert bg zyn verdere proelnemingen kleine levende planten te hebben gelabriceerd DtJiTScmisD Uit Berlgn aan de Tribun Uit goede bron wordt gemeld dat de keizer een bezoek zal brengen aan den koning van Engeland in de aanstaande lente De gezondheidstoestand van Von Bfliow boezemt veel vrees in en men zegt dat een verandering van kanselier niet onmogeiyk is Het uitsteken van de Italiaansche vlag op het Italiaansche consulaat te Leipzig op Sédansdag blgkt het gevolg te zgn geweest van een vergissing van een bediende De consul zal zgn baantje dus wel houden Itiue De Patria hondt ondanks a1gem3ene tegenspraak vol dat einde Aug i Italiaansche torpedobooten een Oostenryksche torpedoboot in de wateren van Ancona hebben bnitgemaakt De boot werd op een telegram van den minister van marine weder vrjigelaten Te Florence ia eer anarchist gearresteerd die zich in het ziekenhais kwam aanmelden om verbonden Je worden Vermoedelijk bg een bomootplotfiog had hy ernstige kwetsuren opgeloopen SPAIIJB In Granada haerschen in IfiO gezinnen de kinderpokken in 2i nar stierven daaraan 7 personen Daar alle hulpmiddelen en medicamenten ontbreken vreest men onlusten BUSLAUD Men seint uit St Petersburg aan de Daily Tel dat sedert het begin van het oproer het geheim bewind der Oostzeeprovincien meer dan 200 personen die zgn bloeddorstig beheer niet goedkeurden om het leven heeft doen brengen 30 personen zyn nog ter dood veroordeeld De minister van onderwys Kaufmann werd dezer dagen door oen onbekende sierlijk gekleede dame die met een rgwiel voor zgn woning stil hield verwittigd dat zö was aangewezen om hem te vermoorden BINNENLAND De heer mr E J Korthals Altes te Amsterdam en de heer A E Dadok van Heel te Huizen hebben een adres aan H M de Koningin gezonden waarin zy H M eerbiedig verzoeken de regeering te willen uitnoodigen zoodanige voorstellen van wet by de StatenGeneraal in te dienen dat niet langer door loting vrystelling worde verleend van een verplichting door art 180 der Grondwet aan alle Nederlanders daartoe in staat opgelegd Adressanten achten de loting voor de militie niet alleen in strgd met de Grondwet maar ook in beginsel af te keuren omdat zy in booge mate onrechtvaardig is en den volksgeest op bedenkeiyke wyze verslapt zy deelen als hnn gevoelen mede dat door afschalflng der loting de geldeiyke lasten niet noodwendig behoeven te stggen Omtrent de expeditie die Woensdag te Saneer is aangekomen waarna een laatste waarschuwing aan de radja s werd overgebracht ontvingn wg van onzen correspondent te Batavia da volgende telegrammen Badaeng heeft het ultimatum geweigerd De landing te Pabean Sanoer is in vollen gang Landing ondervond geen tegenstand Sanoer is gelegen aan de oostkust ven het landschap Badoeng znidoostelgk van de hoofdplaats Dén Pasar Hbid Een wetsontwerp is ingediend dat de strekking heelt om aan de gemeente Maastricht een uitbreiding van grondgebied te verschallen welke door de omstandigheden noodzakeiyk is gemaakt In hnn toelichting tot h t wetsontwerp wyzen de ministers van BinneBlandsche Zaken en van Financiën er op dat do snelle uitbreiding van de bebouwde kom der gemeente op den rechter Maasoever ten gevolge heeft gehad dat reeds lang haar grenren door den stedelgken aanbouw zyn overschreden terwyi in de gemeenten Meerssen en Heer tal van woningen zyn verrezen in de onmiddeliyke nabgheid van Haattricht en Yvt van de kommen dier gemeenten verwJH rd Voorts liggen binnen da gemeente eeraaen het Maaitrichtache spoorwegstation met ijjD mplaoementen toegaogiwagen eo goederenloodsen terwyi de prise d ean van de Maastrichtscbe waterleiding met bgbehoorende terreinen in de gemeente Heer is gelegen Een en ander heeft aanleiding gegeven tot het ontstaan van ongewenschte toestanden De behartiging van allerlei openbare belangen als verlichting afvoer van water en vuil brandweer politietoezicht waaronder ook woningtoozicht kan van uit de ver verwydMde kommen der gemeenten niet dan op genrekkige wgze geschieden en wilden deze alles naar de eischen eener stadswgk behoorlgk doen verrichten dan zon dit van die gemeenten te groote geldeljke offers vorderen Ten einde aan die bezwaren tegemoet te komen is het wetsontwerp aanhangig gemaakt dat ongeveer 25 H A van de gemeente Meerssen en ongeveer 7V H A van de gemeente Heer aan Maastricht zal brengen Gemengde Berichten Men schrgft uit Tholen Het plaatseiyk watersnood comité te Tholen heeft dezer dagen rekening en verantwoording gedaan aan het provinciaal comité te Middelburg van de uitgaven ter voorziening in de eerste behoeften der Oud Vosmeersche noodiydenden De totaal som der nitgaven bedroeg f 7027 29 Alleen voor brood is ongeveer f 1000 besteed In kss van dit comité is nog de som Van f 15 889 Het Thoolsche comité meent niet tot nitkeering van schadevergoeding te moeten overgaan voordat de uitkeering van het provinciaal comité te Middelburg heeft plaats gehad Eergisternamiddag omstreeks 4 uur reed de automobiel van den heer L op weg van Amsterdam naar Scheveningen langs den Sioterstraatweg toen even voorbg het huis Te Vraag twee schapen van eeno boerenplaats kwamen waarvan een onder de auto geraakte De chauffeur geraakte hierdoor zyn stuur kwgt waardoor de wagen waarin behalve de challeur 3 heeren en 2 dames gezeten waren tegen een boom terecht kwam De aato werd totaal vernield terwyi de inzittenden daaruit werden geworpen Een der dames werd hierdoor zoo ernstig gekwest dat zy behalve twee beenwonden eene hersenschudding bekwam De overige mederijdenden kwamen behalve enkele ontvellingen met den schrik vrg Twee verpleegsters die toevallig voorby fletslen legden het eerste verband waarna de ernstigste patiënte onder persoonlgke leiding vnn den dokter van Sloten naar Amsterdam werd gevoerd Hdbl Ben milicien te Bergen op Zoom in garnizoen van onbemiddelde ouders ontving voor eenige dagen de heaglgke tgding dat hy met enkele lamilieleden werd opgeroepen om eene erfenis van een bloedverwant te deelen Deze erfenis bedroeg het aardige sommetje van f300 300 De milicien die biykbaar gaarne zgn kameraden in Zsin vreugd laat deelen heeft dit op eene eigenaardige wgze gedaan Woensdag toch arriveerde aan de kazernewacht een groote kist welke een reuzengramophone beuatte In de kazerne natjiurljgk groote vreugde om de grati8 concerten vooral toen bleek dat zeer veel populaire wysjes werden weergeven De gelukkige bezitter die in zgne speciale betrekking nog even lastig als voorheen dweilen bezem hanteert kan zeker nog heel veelgenoegen beleven van deze eigenaardige verrassing D V N Men meldt ons Te Sneek heelt een oplichter hg eenige horlogemakers gouden horloges op zicht gekregen en deze niet terug bezorgd Hy gaf voor een zoon te zgn van een bekenden veehouder zgn werkeiyke naam is echter J F De man is klein omstreeks 30 jaar oud en draagt een bril In weerwil van de gverige naipotlngen der politie is t nog niet mogen gelnkken hem in handen te krggen Ze is evenwel in t bezit van zyn portret De moordaanslag te Best I Omtrent den moordaanslag te Best verneemt men nader dat het slachtoffer Loogmans te Utrecht waarheen bg was overgebracht in het gasthais tgdens de operatie is overleden Hen meldt uit Leiden Beeds langen tgd geleden werd uit het Byks Ethnographisch Museum te Leiden in het gebouw aan de Hoogewoerd verschillende voorwerpen vermist waarbg men aan ontvreemding dacht Dit vermoeden werd sterker toen een voortgezet onderzoek aan het licht bracht dat ook zestien oude vreemde zilveren mnnteq alle ter groote van ongeveer een rykadaalder ontvreemd bleken Daar tegelgk de catalognsbriefjea ook vermist werden viel ook uit andere omstandigheden de verdenking op den inwonenden bediende V d L De zaak werd in handen gesteld van de politie en na een streng verhoor door den commissaris van politie alhier moet v d L die inmiddels door het college van curatoren reeds is ontslagen hebben bekend De ontvreemde munten zgn 8 Spaansche matten 1 Mexicaaasche dollars en een Maria Thoresiargksdaalder Men meldt uit Enschedé De taak van den Verzoeningsraad is nu beide partgen de stakers geheel de commissie uit de Fabrikantenvereeniging gedeelteiyk zgn bemiddelingsvoorstel verwierpen voorloopig afgedaan Toch legt de Baad nog niet zi a taak neer omdat zgn bemiddeling in dit geschil mogeiyk nog van dienst zal knnnen zyn Naar men aan de N B Ct meldt is er door de justitie onderzoek ingesteld naar den schryver van het in de Bredasche Courant opgenomen onjuiste bericht uit Goriuchem betreffende de onmenschelgke behandeling van een kind door de moeder Uit Eindhoven meldt men aan de N B Ct Op tr no 107 die Donderdagavond om 5 45 uit s Hertogenbosch was vertrokken en hier om 7 uur aankwam ia even voorbg het station Vacht geschoten De kogel ging door het vensterraam aan de eene zgde door de coupé A B 41 tweede klas rakelings langs de hooiden der reizigers vier heeren en een dame die zich daarin bevonden on door het andere portier nit waarvan het raampje openstond De glasscherven vlogen links en rechts en een der reizigers kreeg verachillende wonden aan t hoold Oomiddellgk werd aan de noodrem getrokken die evenwel niet werktsj De machiniat bad daarvan nieta gemerkt De trein reed door tot Escb waar van de zaak kennia gegeven is Niet lang geleden werd aan twee juweliera te Petersburg voor een millioen roebels diamaiten van den tsaar aangeboden zoo werdt uit de Rusdische hooldstad gemeld Het hol wilde echter niet dat het bekend zou worden en alles ging geheimzinnig in zyn werk Een derde van de waarde werd vooruitbetaald en de juweliers verheugden zich al over het koopje Plotseling kregen ze bericht op het hof te komen en daar werd hun het reeds betaalde teruggegeven want een Pargache firma had lucht van de zaak gekregen en een honderdduizend roebels meer geboden en dat bod was aangenomen Rechtzaken Nnar verluidt moet in de laatste dagen ten opzichte der strafzaak van de heeren Lefévre de Monligny en jhr De Geer bg derechtbank te Amsterdam door sterke argumenten en overwegingen geleid het denkbeeld zyn gerezen met de behandeling dezer strafzaak te wachten tot alle civiele procedures in deze aangelegenheid zgn beslist ten minste van de rolle zgn genomen Tel Een werkman die in den avond van 11 Augustus tegen een groep atakende veemarbeiders te Amsterdam had gezegd dat bg niet staken zon werd achtervolgd en op den Kloveniersburgwal zei een der stakers met de vuist dreigend Nu jongens na zullen we hem aftuigen waarop de nietataker een klap en een trap ontving Wegens opruiing is nu gister door het O M tegen den veemarbeider die de te laste gelegde woorden gesproken had 6 maanden gevangenis geëisoht Bg de behandeling van de zaak bleek dat de mishandelde op verzoek van den heer Sterba naar den officier van justitie gegaan was om de klacht in te trekken onder meedeeling dat zoodra een vonnis werd uitgesproken een nieuwe staking zou worden afgekondigd voor den heelen dnnr van den straftyd Het O M zei in zyn requisitoir dat hg den man geantwoord had dat er nog een macht was de officier van justitie die niet behoefde te bukken voor de eischen van stakende werklieden en voegde er hg dat personen die bg staking wenschen door te werken steeds op zgn steun zullun kunnen rekenen wanneer t hun om die reden lastig werd gemaakt Voorts stond nog een staker terecht we gens eenvoudige beleediging s Morgens met een aantal anderen by een werkman postende werden by en zgn makkers door een politie agent verjaagd en hg zon toen den agent voor ellendeling en slampamper uitgeacholden hebben Bekl en twee getuigen verklaarden dat dit niet op den politieman maar op een der makkers gedoeld had maar de ageot hield vol dat de woorden op hem betrekking hadden en het O M eiscbte 21 dagen gevangenis Juffrouw Bietschoten had voor eenige weken te Amsterdam terechtgestaan omdat ze in haar winkel in de Palmdwarsstraat margarine in voorraad heeft gehad zonder dat dit woord op de verpakking voorkwom meldt het Hbl Ze zei toen dat haar leverancier haar het vaatje voor natnurboter had verkocht en ze werd daarom in de gelegenheid gesteld dien leverancier voor het kantongerecht mee te brengen Ze kwam eergister echter weer alleen voor en verklaarde dat de leverancier gezegd bad dat hg er nieta mee te maken wilde hebben Maar zoo luidde verder haar verdediging t is toch jammer dat ze dat papiertje verloren heeft Welk papiertje Wel het papiertje waarop meneer Zeggelt zoo heet de boterkoopman ver klaarde dat het wel niet op bet vaatjestond maar dat het toch margarine was I Het O M eiscbte 110 of tien dagen Stadsnieuws GOODA 15 September 1906 Aan de Raadsleden is het volgende ingekomen atak toegezonden Gouda 11 September 1906 Wg hebben do eer den Baad hiorbg ter kennisneming te doen toekomen een drietal brieven van de Commissie van bgatand in het beheer van de gemeentewerken betrekking hebbende op de reorganisatie der brandweer de brieven van 6 Juni j l No 13 en 14 Jnni j l No 14 betreffen peraoneel nan de alangenwagens te verbinden en het schrgven van 23 Augustus j I No 26 eerst 4 dezer ontvangen bevat beschonwingon over een verdeeling der gemeente in brandweerkringen en over eene alarmeerinrinating Met do voorgestelde verdeeling der Ge meente in zes brandweerkringen en de omachrgving van de grenzen van lederen kring knnnen wy ons zeer goed vereenigen evenals met eene bepaling dat in ioderen kring een slangenwagen zal zgn geatationneerd Wi gaan evenwel voorloopig niet mede met de gedachte der Commissie om hetzg u bet plantaoen hy de Crabethstraat hetzg aan het einde van de van Strgenstraat een nieuw brandspuitbnia te bouwen en daarvoor nitgaven uit te lokken die allicht f 1000 zouden bedragen Uit het acbrgven var 14 Jani No 14 scbgnt te mogen worden opgemaakt dat de Commissie aan lederen slangen wagen een chef wenscht te verbinden en een opzichter over de alangenwagens wil doen aanstellen gaarne geven wy den Raad in overweging hiertoe te besluiten hetgeen dienaangaande voorkomt in den brief van 23 Augnatua j l No 26 is te vaag om te kunnen uitmaken hoe de Commissie zich het personeel ter bediening der slangenwagons verder voorstelt zoodra hare nadere voorstellen over de samenstelling en c q de belooning van dat peraoneel ons zullen hebben bereikt zullen wy den Raad in staat atellen daarover eene beslissing te nemen Wat de denkbeelden der Commissie over de wgzen van alarmeeren bg brand betreft zoo meenen wg vooreerst dat bet plaatsen van klokken op de brandspuithuizen ter vervanging van de brandklok op den toren in het algemeen van problemotiach nat bg het branpspuithuis Achter de Kerk en het door de Commissie gewenschte huisje in het plantaoen bg de Crabethstraat zelfa volkomen nutteloos zou zyn En van de doeltreffendheid der aanbevolen sebelinrichting zooala deze door de Commiasie in niet zeer scherpe omIgning wordt beschreven zgn wy algescheiden zelf van het in eene gemeente met geriqge politiemacht als de onze groote gevaar van menigvuldig valach alarmeeren door baldadigen niet voldoende overtuigd zoodat wg voor het bevorderen van de tot standkoming en toepaaslng eener dergelgke inrichting de verantwoording niet op ons wenschen te nemen maar de beslissing daarover gaarne aan den Raad overlaten Onzerzgds kan den Raad derhalve bg deze slechts worden voorgesteld te bepalen lo dat de gemeente wordt verdeeld in zes brandweerkringen volgens de door de Commissie vnn bystand in het beheer der gemeentewerken by haar sohryven van 23 Augustus jl No 26 gevoegde orasohrgving en dat in ioderen kring wordt gestntionneerd een slangenwagen op door ons College aan t wgzen plaats 2o dat de brandspuiten voorloopig benouden de tegenwoordige standplaatsen r al worden aangesteld een opzicater over de alangenwagens en bij lederen Slangenwagen een chef Maandag 24 Sept zal de heer Spaanderman met medewerking van den heer C tzgi in de zaal Kunstmin der Sociëteit ns Genoegen met een 90 tol zgner leer ingen een Dalcrozeavond geven metHendrika Jbroek s kluchtspel met zang in één r 1 leende koekepan tot slot velen zullen zich herinneren de laatate uitvoering met de apeelliedjea van H v T waarbij de aeUarende kinderen zalk een alleraardigsten indruk maakten Bg Dalcroze s liederen wordt het publiek eveneens duidelgk gemaakt dat de kinderen tegelijkertgd leeren én zingen èn prettig spelen èn meeleeren met hetgeen ze zingen Het is treffend te zien hoe aardig de kinderen door gestes de inhoud van het lied weten in beeld te brengen en hoe prettig zy t vinden zóó te zingen De vorige uitvoeringen van operetten enz onder leiding van genoemde heeren staan ons borg dat ook deze avond voor Gouda fonkelnieuw met het alleraardigste kluchtspel De geleende koekepan tot slot veel te genieten zal geven We hopen spoedig onze lezers nog enkele mededeelingen te kannen verstrekken omtrent den genotvollen avond die ons aldus te wachten staat Een onlangs nieuw gebouwde bergplaata voor wagens der Coöperatieve Broodbakkerg en Verbruiks vereeniging Ons Voordeel waarin men in plaats van de wagens een massa steenkolen had geborgen heeft zich zoodanig ontzet dat heden morgen een groot gedeelte van de zgmnnr bezweek Per soonlijke ongelukken zyn niet voorgevallen G a s c o n t r 6 I e 14 September 1906 5 nar namiddag Druk 37 m M Licbtkracht 13 90 Kaarsen Warmtogevond Vermogen 6432 Calorien Aan het verslag van den toeatand dezer Gemeente ontleenen wy het volgende HOOFDSTUK VI MEDISCHE EN GEMEENTE POLITIE b Gemeente Politie In de Gemeente werden artuèehonden eu getransporteerd 12 gesignaleerde personen on 39 minderjarigen Er kwamen 4 personeo op noodlottige wyiie om hei le eu Ooor verdrinking aanrgdiu en dergelgke Nachtverblijf voeding of vrge overtocht werd verleend aan 1110 peraouen Aan het Politicbareau werden 667 voorwerpen als gevonden aangegeven of gedeponeerd Met medewerkiu van de Politie zyi verder 2 met buskruit of niunitiën geladen vaartuigen door de Gemeente geleid 12 binnenlandsche paspoorten en 43 bewijzen van goed gedrag algegeven 160 vergnnningen om te venten en 162 vergunningen tot het geven van pnblieke vei makelgkheden als toonoelvoorstellingen concerten enz verleend 271 arbeidsinapectien in fabrieken en werkplaatsen gehouden 90 ongevallen in fabrieken erf werkplaatsen voorgekomen onderzocht en bij proces verbaal gecdnatateerd en eindelgk 10 perceelen voorzien van het kenmerk bedoeld in Art 20 der Wet houdende voorzieningen tegen beametteljjke ziekten In 37 gevallen werd de assistentie der Politie ingeroepen en verleend Eindelgk werden 9 gevallen van overtreding van de Leerplichtwet behandeld eu by procesverbaal geconstateerd terwijl 16 pro cessenverbaal in zake de Beroepawet zgn opgemaakt Brandweer Omtrent de organisatie der Brandweer zyn wederom geenc bgzonderheden te vermelden zg bleef oek in het afgeloopen jaar onveranderd De Heer W Bokhoven verkreeg op zyn verzoek eervol ontalag nla Adjunct Opperbrandmeester Hy werd vervangen door den Heer C J P Spruit By de Naamlooze Vennootschap voorheen A Bikkers k Zoon te Rotterdam worden aangekocht een alangenwagen mettoebebooren voor f312 80 en een snelblusscher Hollandia voor f 18 75 Weder zyn drie nieuwe brandkranen geplaatst eu wel eene in dè Prins Hendrikstraat voor de Snogstraat eene in de IJaaellaaB en eene op den Groeneweg Het onderhoud van de brandbluschmiddelen en de brandspuithuiajes vorderde eene uitgaaf van t283 50 aan materialen en eene van f 123 92 aan arbeidaloonen Aan belooningen voor bewezen dienaten by het beproeven van de apoiten ala anderazins is aan het personeel der Brandweer uitbetaald eene som van f1699 28 Branden en rampen Op den 31 Januari in den vroegen morgen brandde eene schuur toebeboorende aan A Maya en in gebruik by D Oakam in de Derde Kade achter het perceej Wyk B no 384 geheel af I In den nacht van 17 op 18 Maart woedde een hevige uitslaande brand in de blikalagery van J F T Wnlff aan de Peperstraat Wyk K no 10 Deze werkplaats brandde geheel uit torwyl de helende panden mede schade beliepen Alle handbloschmiddelen der Gemeente waren by dezen brand in werking Op d n 1 Juli ontstond op den middag een li heftig begin an brand in de Gondache Siroopfabriok en wel aan de zgde van de Eaam Het werd met eigen brandalong op de Waterleiding geblnscht Eene spuit gaf nog even water Den 26 Auguatas werd tegen den avond tydena een hevig onweder brand ontdekt in het gebouw Boelekade Wyk R no 37 van den Heer E J van der Heyden waarin gevestigd was de atoomtimmerfabriek van den Heer J van Holst In korten tyd nam het vnir zoodanig toe dat het pand geheel uitbrandde on de maren tegen hot omvallen moesten worden gescboord Straatverlichting De verlichting van de straten geschied door middel van gas dat door de gemeenï telgke Gasfabriek om niet geleverd wordt voor die verlichtiag werd door de Ge So n 1905 gebrnikt eene hoeveelheid van 198960 M derhalve 5691 U meer dan over 1904 toen het verbruik 193259 M bedroeg Het aantal straatlantarena vermeerderde door öiploatsing vooral in de nieuwe wgken ïi 1 1 P l J 4U lantarens in gebruik waren nagenoeg alle voorzien van gasgloeilicht branders Van dit getal brandden er 169 tot middernacht de overige tot zonsopgang De kosten van het ontsteken en blusachen poetsen vernieuwen bgplaatsen onderhouden on herstellen werden door de Gemeente aan f 3903 n 8 i bedroegen iWordt vervolgd Ontvanac n de S LoU V auU i in Bo ttt tM iw aiWewt en Slca e nnvante v iJT r vV vy f y ir s l Burgert Ij ke Stand GEBOREN 13 Sept Johannes Hendrik ouders H Hooimeger en J Rabouw 14 Gerard ouders A H Beuaekomp en W C de Goederen Aartje ouders M J van Wünej en M Stam 15 Adriana Lucretia onder J Lafeber en M van Tiggelen OVERLEDEN 13 Sept C Kremp 2 m 16 E W W Spgkerman 17 ra J P Wester Wed van A Boot 80 j ONDjaiTROüWD 14 Sopt P Sterk te Reeuwyk en S Q Jansen APV ERTENTIË N OPfiNBARS £ RK00PIN6 te GOUDA OM CONTANT GELD ten overalaan van Notaris N P CAMBIER VAN NOOTEN aldaar op DINSDAG 26 SEPTEMBER 1906 s morgens 9 ure in hst huis aan de Weathaven B 157 bewoond door de erven W VAN VLIET VAN Ben netten Inboedel waaronder 2 SALONAMEDBLEMENTEN enzs Voorta eenige nieuwe Meubelen en diverse Artikelen tot eene Stoffeerderg behoorende als Coupons Tryp Menbelrompen Meubelwagen Plukmachine en meer Te bezichtigen Daags vóór de verknoping van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uur Inlichtingen geelt voornoemde Notaria Eohte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrygbaar by PEETERS Jz Itt op cachet em kmrUrand Terstond gevraagd EEN FUNKEi DIENSTBODE in een klein gezin Loon f 100 1 26 walchgeld Brieven Iranco onder No 85 bureau van dit blad Victoria Water Geregfelde aanvoer Aanbevelend FiimaHerman Zooii 4 BHEUMATI Verkrggbaar in fleaachen 50 ets 7S ct n 1 1 25 by H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKBB l F AD RICHTER i Co Rotterdam Te Gouda bji C LüdEB Apotheker Markt en by WOLFF Co Weathaven 118 Kraantje Lek Café Billard met Vergunning achter het Postkantoor le € OIJ A heeft een roime gelegenheid voor BILLARDSPEL en GOEDE COMSUMPTIE tegen lagen prys M M V L00i DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Ia t ruimst voorzien van GASORNAIBNTIN in elke atyi van de eerste fabrieken legen concurreerende pryzen Aaiilegger vhd Gas WiUer Spreek Bieren Ëiectrlsclie geleidingen Wie van goed licht houdt wende ziclt naar het Ooudach Verllchtlng Hageuitjn DE AVONDtSTCR daar allies door bekwame fltters verricht wordt Advocaat Boerenjongens en Boerenmeisjes Aanbevelend Eirma C LOÏÏRMS Onnavolgbaar zyn thans door nieuw gevonden toepassingen onze im aUeeert ffeêehlMerae l or treilen Peintitre Bogaertê Zg geven kracht en diepte die namakera niet kunnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de cAle te oqtvangen Geïll Prgscourant met een aantal onge vraagde getuigschriften jralii op aanvraag Boitel H BOGABBXti Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Knnathandel Kleiweg by wien modellen ta bezichtigen zyn