Goudsche Courant, maandag 17 september 1906

Dinsdag 18 September 1006 IVo 10133 45ste Jnaraann mimm courant JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Ro ADVERT ENTIEN worden geplaatst van 1 ft regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dos niidd Telcloinl o 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per mi f 1 70 Atzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De OngevaUen OommiêêU in t BifkêongevaUen distriel Gouda deelt belanghebbenden mede dat zg hare vergaderingen houdt in t gebonv voor boawen wonisgtoezicht Spieringstraat 8S meestal des Vrijdagsaronds van 8 10 nnr om de veertien dagen waar ieder zich vervoegen kan om kostelooze inlichtingen over nitkeering rente klachten geschillen hooger beroep enz onder overlegging van papieren en bescheiden Ook de voorzitter Dr A C A HOFFMAN Bleekerisingel 800 alsmede Dr H BLANKEN arts te Waddingsveen en de Ongevallen commissaris J BOJAWEL KrnideniersBtraat Sn bereid tot t geven dier inlichtingen j de eerste bg Toorkenr aan zgne woning Zaterdagsavonds na 8 nnr Voorts deelt zjj mede dat ieder bg de Röksverzekeringsbank ingeschreven geneesheer op aanvrage zoo spoedig mogelgk aan ongevallen patiënten de eerste hnlp verleenen zal om hen daarna te verwgzen naar hnn gewonen dokter zoo deze tevens is ingeschreven tenzij getrollenen nitdrnkkelgk anders wenschen Het district omvat de gemeenten öonda Beeawi k Waddinxveen Boskoop Zevenhuizen Moordrecht Nieuwerkerk Ouderkerk en Capelle a i IJsel Gonderak en Haastrecht DE ONGEVALLEN COMMISSIE volgens art 86 der Ongevallen Wet 1901 De Majoor Oarnizoens Commandant te Gouda zal op VRIJDAG 28 SEPTEMBER e k des middags ten twaalf ure tezynen bureele Varkensmarkt onder nadere goedkeuring van den Minister van Staat Minister van Oorlog in het openbaar aanbesteden De levering van pl m 450 H ectoliter Aardappel en gedurende het tijdvak van 1 November 1906 toten met den 31 Mei 1907 ten behoeve van de soldatenmenagfes in het garnizoen te Gouda De voorwaarden van levering van 6 Februari 1903 vierde afdeeling no UO met de wijzigingen ign tegen twintig cent per exemplaar verkrijgbaar b j de Firma Gebroeders VAN CLEEF te s Gravenhage Verdere inlichtingen betreffende de levering kannen bg den Ie Luitenant Kwartiermeester bureel Jerusalemstraat worden in Gouda 16 September 1906 De Majoor A L BOONACKER Ondergeteekende geeft bij deze beleefd kennis dat zijna ÊUetaen in het Itmtêen evenals vorige jaren half OCTOBER a s mllen aanvangen in het lokaal CONCORDIA Westhaven Benige der nieuwste dansen zijn o a BEMBRANDPOLKA LA BLONDINE ACADEMIEVALSE VÉLETA GALOP ELEGANTE enz Leerlingen gelieven zich aan te melden bij don Heer BELLAART Varkenmarkt idhier of bij H KOOPMAN 87 Roggeveenstraat s Gravenhage HUIS TE HUUR Ileerenhuls Ooslhaven ïi 88 Zes Kamers groote Kenken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Water ileiding Te bevragen B 89 mmm mimm m imim ilMht BO MDA m e WSTBEKE 20 CROOTË AJAARSVEKLOTIIV G VAN Pscs rd ©xi lE S a arxcLerean enz HOOFDPRIJS Een Utrechtsch Wagentje met Zi iportieren compleet De trekking geschiedt in het openbaar ten STADHUIZE op den O OCTO BBtt a ê onder toezicht van ten Gemeente Ambtenaar Deze verloting is ONINKLIJK GOEDGEKECRD en door het Hoofdbestuur der Hollandsche Maatschappij van Landbouw toegestaan LOTEN zijn alom verkrijgbaar k f O SO per stuk en op franco aanvrage bg minstens 11 stuks f S en 110 stuks k t H SO by den Penningmeester der Afdeeling r Namens het Bestuur J N BOTH Penningm Onverkochte loten nemen geen Oeel aan de trekking Woensdag 19 September 1906 onherroepelijk laatste dag CIRCUS CORTY ALTHOFF GOUDA Groote Markt ZATERDAG 16 SEPTEMBER 1906 s avonds 8 uur Groote Gala OpeningsVoorstelling t met nieuw hier nog niet gezien sensationeel en hoogst amusant BSVZESWBBMLDatADPBOGBAUMA ZONDAG 16 SEPTEMBER en MAANDAG 17 SEPTEMBER beide dagen des avonds 8 nor Brillante € ala Parade Voor§telliiig met steeds afwisselend Programma Een groote overwinning werd dezer dagen behaald waarbij alle partijen tevreden konden zijn Het was de Sat guinoae die de overwinning behaalde zooals zjj reeds zoo menigmalen heeft gedaan en wanneer g j dezelfde verschgnselen hebt dan zal de Sangninose ook voor Ü hetzelfde doen Mejuffrouw VAN DORP v d Neerstraat 83 Den Haag schrijft Daar ik uwe Sangninose gebruikt heb wil ik D ook gaarne mededeelen welk een heilzaam middel dat voor mij is geweest Ik had veel last van zennwen in het hoofd en kon haast niet eten en ik voelde mg gedurig moede loom en lusteloos maar nu na het gebruik van een viertal fleSschen Sangninose is dit alles bij mij verdwenen M eetlust it teruggekeerd ik gevoel my veel beter rustiger en sterker en heb ook geen last meer in het hoofd Ik durf uwe Sangninose met vertrouwen aanbevelen Den Haag Mej T J VAN DORP Gy die dit leest doet uw voordeel met boven medegedeelde ervaring Volgt het voorbeeld van Mej Van Dorp wanneer gg geen baat vindt bg uwe tegenwoordige behandeling De Sanguinose is een buitengewoon krachtig middel om bloedarmoede bleekzncht t gemeene zwakte en algeheels verslappingstoestanden snel en grondig te overwinnen Zg heeft honderden geholpen die reeds vele andere middelen hadden geprobeerd zg kan ook U helpen Zie dan niet tegen de kleine uitgave op zg zal U grooto winst brengen Weea gewaaraehuwd tegen namaak Tie echte Sanguinose wordt verkocht in groene flacons van 300 gram en kost per flacon f 1 60 6 flac f 8 12 flac 15 Te Gouda bU WOLFF Co Wesihaven 19 VAN DAM Co Den Haag Maak eens kennis met ons nieuwe middel VIJGENHONIfl voor hoestenden SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 46 zenden wg franco door Nederland onze overal bekende NORMAL KOLLECTIES 30 hyacinthen voor glazen ot 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene COLLECTIE VOOR DE KAMER van 150 stuks voor 45 potten of eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 250 of eene COLLECTIE VOOR KAMER EN TUIN van 840 stuks ieder bevattende eene prachtige keuze van hyacinthen tulpen nariissen crocus scillas sneeuwklokjes etc Rgk geïllustreerde prgslgst met specificatie onzer collecties in het Hollaudsch en onze vele wenken voor de cnltnr bevattende groote catalogus in het Duitsch zenden wy desverlangd gratis en franco Toiobouw EtablIssemeDt Huis ter Duio iVoordwUk bU Haarleoi iimm TEszooFii Ie GOUDA op MAANDAG 17 SEPTEMBER 1906 s morgens elf uren in de Sociëteit Vrede Best aan de Markt ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN van EËNI6E HUIZEN EN EBTENTE GOUDA te weten No 1 Een Winkel en Woonhuis met TraN en ruim PAKHUIS daarachter aan de Lange Groenendaal I no 100 groot 1 Are 72 Centiaren Het Winkel en Woonhuis is in eigen gebruik het Pakhuis dat uitgang heeft naar Achter de Vibchmarkt is verhuurd voor f 1 50 per week Te aanvaarden 16 October 1906 No 2 Een Wooihois en Erf aan den Raam wgk O no 228 groot 55 Centiaren Verhuurd bg de week voor f 3 60 No 3 Een Woonlmis met ERF en TUIN aan de Karnemelksloot wgk R nos 334 en 334a groot 2 Aren 44 Centiaren Verhuurd de Benedenwoning voor f 13 76 in de maand en de bovenwoning voor f3 in de week No 4 tot en met 9 Zes luizen en Erven in een GANG aan den Raam Petrolenm buurt wgk O nos 833 334 335 337 338 en 34S elk huis groot 25 Centiaren Ieder huis verhuurd bg de week voot f 1 12 En No 10 11 en 12 Drie Huizen en Erven in het Klooster aan de Nieuwe Haven wgk N no 47 52 en 67 respectievelijk groot 25 39 en 28 Centiaren Elk huis verhnurd bg de week voor f 0 90 Te bezichtigeni de laatste drie werkdagen vóór de veiling van 10 tot 2 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Breeder bg biljetten die evenals inlichtingen te bekomen zgn ten kantore van Notaris KOEMAN voornoemd Openbare Vrijwillige Verkooping IE Stolwijkersluis bij Gouda op WOENSDAG 3 OCTOBER 1906 bg n e en op WOENSDAG 10 OCTOBER 1906 bg afslag telkens des voormiddags ten elf ure in het Koffiehuis van den heer CHRISTENSEN aldaar ten overstaan van den te Oouda resideerenden Notaris J J A MONTIJN VAK Eene Eouwmanswoning B 117 aan den Goudschen Weg te Stolwykerslnis met diverge perceelen uitmuntend Wei eu HeoSland Older Gonderak en StolwQk te zamen groot 7 Heet 73 Aren 59 Cent Te veilen in 4 pereeelen en in combinatie Tusschen veiling en afslag kan worden gehoogd tegen eene premie van 10 Te aanvaarden de Gebouwen 1 Mei 1907 en de Landergen 1 December a s Betaaldag der Kooppenningen 1 December a s Breeder bg biljetten en nadere inlichtingen ten Kantore van Notaris MONTIJN voornoemd aan den KUiweg B no Hl te Qouda Gouda Druk v u A BRINKMAN Z f iE mSGEVlMG De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis aan de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Utrecht op den 13 September 1906 executoir 13 verklaard Het Kohier no 12 der Personeele belasting dienst 1906 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verphcht is zijnen aanslag op den bij de et bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen wtlke de reclames behooren te worden ingediend GOUDA den 17 September igo6 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Buiteülandscb Overzicht De beraadslagingen in de Oostenrgksche kiesrechtcommissie hebben de vraag doen rgzen of het noodïakelgk is ook do Grondwet van het Kyk te wgzigen en daarvoor eefi speciale commissie te benoemen Bg de behandeling van art 2 der kieswet merkte dr Von Starzynski op dat door dit artikel wgziging noodzakelgk is in de artikelen van de Srondwet betreffende de vertegenwoordiging Hy stelde daarom voor da stemming over art 2 aan te bonden en een commissie van negen leden te benoemen die de noodzakolgkbeid van grondwetswgziging moet nagaan en daarover aan de commissie verslag moet uitbrengen De ministor preBident Von Beek verklaarde voor dit voorstel op practische gronden veel te gevoelen Het is werkelgk wenschelgk dat duidelgk worde wat tot het gebied der rykswetgeving en wat tot dat der landswetgeving behoort Maar daarnaast staat do noodzakelgkheid de kieswet zoo spoedig mogelgk tot stand te brengen de minister achtte het daarom wenschelgk in art 2 der kieswet een kleine wyziging aan te brengen züodat het verband tusschen deze wet en de grondwetewyziging vervalt Dan kan de heer Vun Starzynski het begin van zyo voorstel terugnemen Hierover ontstond een langdurige beraadslaging In den loop daarvan betoogde de minister president dat de kiesrecht commissie niet geroepen is grondwetswgzigingen te overwegen die bniten het kader der kieswet vallen Hy verzette zich beslist tegen elke vertraging van de behandeling der kieswet Haar tot een besluit kwam de kiesrechtcommissie niet FEIJMLLETOIV 19 Ik kan alles zgn wat je maar wilt zei Horst geestdriftig en hy stond op het punt do begonnen liefdesverklaring te vervolgen maar jnist op dit oogenblik verscheen Jan en vergezeld door Otto Alles in orde meldde hg de boot ligt daarginds Horst wendde zich snel om Waar ligt ze P Een kwartiertje van hier in de baai En wie zgn er byP Twee Denen bedienden van den graaf Zg kunnen zeer goed een boot besturen en anders zal ik t wel van hen overnemen Dank je ik kan het zelf ook Sergeant Martens I Kapitein I klonk het van t strand Roep onze mannen hier Tot nw dienst kapitein I Daarop wendde Horst zich tot Otto Mijn jongen wil jg ook wat doen voor mer Nn wat graag I Wsloii dan m je hi i on den itrand Het is reeds gebleken dat de opstand op Cuba veel ernstiger is dan de regeering van de Republiek tot dusver hoeft willon erkennen Aan deze houding van verzwggen is thans een einde gekomen President Palma en zgn ministers hebben de noodzakelgkheid ingezien eindelgk krachtige maatregelen te nemen om den opstand te onderdrukken De president is met uitgebreide volmachten voorzien en heeft bevelen gegeven voor de vermeerdering van de beschikbare strgdmacbt de gendarmerie zal met 10 000 man de artillerie met 2000 man worden uitgebreid Het is de vraag of de opstand wel zulk e n uitbreiding zou hebben gekregen als nu blgkt het geval te zgn wanneer do regeo ring der Republiek vroeger tot zulke maatregelen was overgegaan in plaats van geruststellende berichten in de wereld te zendeg die den indruk moesten maken dat de opstand zoo goed als onderdrukt was Het besinit van den Tsaar om met zgn geheelo familie Peterhof te verlaten en met enkele zgner ministers aan boord van het jacht Standart een tocht in do Finsche golf te ondernemen wordt in Petersburg zeer verschillend beoordeeld De correspondent van de Voss Ztg seint dat men hierin het voorteeken ziet van eeu bloedige reactitf De Tsaar wil do volksbeweging wel onderdrukt zien maar wil er tevens de verantwoordelgkheid niet voor aanvaarden hg gaat daarom een zeetochtje maken terwgl zgn regeering kra htige maatregelen neemt om den opstand te onderdrukken Ook de Russ Korrespondenz meldt Qoed ingelichte staatslieden zgn overtuigd dat in overleg met den Tsaar een ontzettende reactie wordt ondernomen de Tsaar zelf moet daarvoor onttrokken worden aan vreemde invloeden vooral aan die der gezanten van buitenlandsche mogendheden Zelfs de meest gematigde oppositie neemt maatregelen tegenover de ontzettende gebeurtenissen die te wachten staan De onderdrukking der pers wordt inmiddels krachtig voortgezet Zaterdag werd het maandblad Mir Bosohii verboden wgl het in een artikel over den aanslag op Stolypin geschreven had Zulke aanslagen zgn het Golgotha der revolutionnairen De censor zag daarin Godslastering en verbood het verschgnen van het tydschrift Het Ru88 Tel Ag van 16 Sopt meldtr Trepof stierf hedenavond om 6 uur in de voogd en zgn gezelschap op te honden Jeen kwartiertje maar dat is voldoende Ge kunt je gerust op my verlaten zei Otto niet weinig trotsch dat hem eindeiykook eens een rol werd toebedeeld lutusschen onderzocht Arnulf zgn geweer en maakte zich slagvaardig Ik houd do wacht en zal n in den rug dekken verklaarde hy En nu voorwaarts Horst trad op Eva toe die bevend van angst al deze toebereidselen gevolgd had Eva vaarwel I zei hy zacht maarmet dezelfde innigheid als zooeven De blauwe oogen van het jonge meisje zwommen in tranen toen zg die van den kapitein ontmoetten en deze tranen verstikten bgna haar stem Och Frits als je maar eerst in veiligheid was Hg glimlachte en trok haar hand aan zyn lippen Je liefde zal me geleiden en beschermen Tot een spoedig en biy wederzien I Hg stelde zich aan het hoofd van zyn troepje en geleidde hen in hot bosch terwyi Arnulf zich bg hen aansloot Eenige minuten later waren zy geheel uit bot gezicht verdwenen villa Peterhof tengevolge van een beroerte terwyi hg rustte voor den maaltgd Aan een feestmaal in de prefectuur beeft president Fallières hartolgke dronken uitgebracht op Engeland Italië en Spanje allo vertegenwoordigd door hun admiraals V In een nota in de Semaine Religiense van Bésanjon wordt formeel tegengesproken dat in de bisschoppenvergadering de aartsbisschop van Besangon voorgesteld zou hebben terng te komen op bet ontwerp der wettelgke en kanouieke vereenigingen opgesteld door mgr Mignot Dit toch zou een ongehoorzaamheid beteekenen aan de plechtige beslniten van den Paus Mgr Dadolle bisschop van Dgou heeft volgeus La Croix zgn priesters aanbevolen op 11 December in hun kerken te bigven en bun bediening voort te zetten zoolang tot zg door geweld van wapenen worden verdreven Indien de boedel verzegeld wordt mogen de priesters die zegels niet zelven verbreken daar zulks een gewelddadig verzet zou zyn maar indien iemand anders ze mocht verbreken zullen zg de kerk knnnen binnengaan Een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg Het verluidt dat de bisschoppen in hun huAerlijken brief die Zondag 23 September in allo bisschoppelgke kathedralen zal worden voorgelezen zich zonder voorbehoud zullen onderwerpen aan de voorschriften van de laatste pauselgke encycliek en dat daarin tevens de beslissingen der jongste bisschop penconferentie in hoofdtrekken bekendgemaakt zullen worden De herderlgke brief zal na voorlezing aan de pers worden medegedeeld De aartsbisschop van Bardeaui Lecot heeft aan den Ganlois verklaard dat het regeeringsbeslnit onder geen omstandigheden de kerken te sluiten waardeloos is voor de katholieken daar de regeering verklaard heeft priesters die zonder tot een cultueele vereeniging te behooren die mis bedienen telkens met geldboete en zelfs met gevangenis te zullen straffen En wanneer de regeering dreigt den priesters de bg de wet beloofde pensioenen on ondorsteoningen te onttrekken kan hg verklaren dat de priesters die hun zielverzorgersambt zullen uitoefenen naar de voorschriften der encycliek genoeg znllen ontvangen om te leven of beter om niet van honger te sterven Voor den rechter van instructie heeft Tatiana bekend tot de sociaal revolutionaire Hellmut en Eleonore kwamen den Zeeberg af beiden waren van hnn respectief gezelschap afgedwaald en hadden elkaar ontmoet nist aan den voet op dezelfde plek welke üva en Otto zooeven hadden verlaten om de anderen op te zoeken Jg hier Hellmut f Waar zyn de anderen P Vermoedeiyk daarginds aan den waterplas waar myn vader nog een paar eendon dacht te schieten En jy EleonoreP Ik wachtte op Otto zei ze alsof haartegenwoordigheid alhier een verklaring behoefde We moeten nog naar Arnulf terug waar we onze paarden hebbon achtergelaten en hot is al laat geworden Ja ze zullen ons allen veriaten bemerkte Hellmnt ongeduldig do zon gaat al onder 1 Er volgde een geruimen poos dat er tusschen hen beiden geen woord werd gesproken Ten laatste werd die stilte pynlgk en eindeiyk verbrak Eleonore die door een snel besluit Hellmut zei ze zacht Je verlangt P Ik wilde je waarschuwen je H t laatste woord scheen niet goed over haar lippen te willon komen Ze hield eeb oogenblik op maar vervolgde toen Ik wilde je venooken in t vervolg Russen party te behooren en beoogd te hebbeu de doodstraf over Doernowo te voltrekken Generaal LeontiSf vader van de moordenares van den heer Muller is uit Rusland te Geneve aangekomen Uit de dagbladen had hy het drama vernomen Hy en zgn vrouw zgn diep rampzalig over het gebeurde Dat Tatiana ook eenmaal gepoogd moet hebben de keizerin weduwe van Rusland te vergiftigen wordt thans beschouwd als eeu verzinsel van de Russische justitie om de uitlevering van het meisje te verkrygen Zwitserland zal echter natuurlgk van geon uitlevering willen hoeren en de misdadigster langs den behooriyken rechteiyken weg vonnissen Het heet nu ook dat Tatiana verleden jaar een aanslag wilde plegen op Trepof maar dat de zaak op diens wensoh niet vervolgd werd wegens de verwantschapsbetrekkingen V Tegeiyk met oen nieuwe uitbarsting van de Stromboli znn te Palermo en over geheel Sicilië aardbevingen gevoeld Te Bagheria Termini en andere plaatsen veroorzaakten de schokken danige verwarring De menschen renden nit hun huizen en zochten een wgkplaats in open ruimteu Vele gebouwen waren zwaar beschadigd Te Trabia scheurden de muren van alle huizen stortten in Te Balmonte nam de verschrikte bevolking bet schryn van de heilige Boaalie in baar midden en droeg het in optocht door de stad Te Palermo komen treinen vol vlochtelingen uit de omliggende districten aan Uit den onmiddellgken omtrek van do stad zgn ruim 10 000 menschen de stad binnengekomen Te Palermo zelf is de angst algemeen en worden godsdienstige ommegangen op toow gezet Twee kerken waarvan de deuren toe waren zyn door de opgewonden menigte opengebroken die daarna naar binnen stroomde Verspreide Berichten FlUKKBUK In het departement Heraut staken de karrevoerder omdat de patroons weigeren hun een gemeenschappelgke Zondagsrust toe te staan de w noogst loopt daardoor en door de langdurige droogte groot gevaar Takehashi Japan s vertegenwoordiger op de interparlementaire conferentie te Londen heeft verklaard dat t sluiten van een FranschJapansch bondgenootschap thans mogeiyk zou z n President Falliëres is Vrgdagavocd naar een ontmoeting met Arnulf Jansen zooveel mogeiyk te vermgden By is ten zeerste verbitterd door de strenge maatregelon welke graaf Odensberg uitjouw naam op je landgoed toepast en hy is niet de eenige die daarover verbolgen is Als hg tot bet uiterste gesard wordt zooals daar straks dan zou er een ongeluk knnnen gebeuren Moet ik soms bang zgn voor dienJansen vroeg Hellmut op verachteiykentoon Je deed beter hem aan t verstand te brengen dat het niet past tegenover mg zulk een hoogen toon aan te slaan Hg heeft zich zooeven heelemaal vergeten I Vergeten P Arnulf behoort niet tot je ondergeschikten Om t even ik verlang nu eenmaal niet met lieden van zgn soort op geiyken voette staan En dat hebt gg op t kasteelBitgd gedaan En daar kon de redder van zyn vader ook Ion volle aanspraak op maken Die Friesche boer schgnt een ware beid in je oogen te zgn 1 spotte de jonge majoraatsheer Hg is teuminste een man en dat heeft hy boven anderen voor Eleonore riep Hellmut bevende van woede Wordt mnolgdi