Goudsche Courant, donderdag 20 september 1906

Donderdag 20 September 1906 o 10135 45ste Jaargang IHauritsweg 33 TEL INT 4620 MP MI nMPM iWRVii mjmm mum JSieuwS en Advertentieblad roor Gouda en Omstreken Plantageweg 80 TEL INT Filiaal GOUDA i892 TelcfMii No sa ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd relet n No 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2Ö franco per jtost 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJFCENTEN LiC§sen In I i P door i ATI NALE LEEftRRAC ITE Gedurende de maanden SEPTEMBER MAART zal een serie van VOORDRACHTËl MET PROJECTIES in vreemde talen gehouden worden Voor oud en tegenwoordige Leerlingen der School is de Toegang Vrij Alle correspondentie Oouda betrellende gelieve men te richten aan de Berlitz School Plantagew g 80 te Rotterdam SIER ÜW HÜI8 IN DEN WINTER UWEN TDIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 45 zenden wjj franco door Nederland onze overal bekende NOEMAL KOLLECTIES 30 hyacinthen voor glazen o 40 voor potten ot 50 voor den tnin ot eone COLLECTIE VOOR DE KAMER van 150 stuks voor 46 potten of eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 250 oJ eene COLLECTIE VOOR KAMER EN TUIN van 240 sluks ieder bevattende eene prachtige keuze van hyacintben tulpen narzissen crocus scillas sneeuwklokjes etc Rijk geilinstreerde pTiJslgst met specificatie onzer collecties in het Hollandsch en onze vele wenken voor de cultur bevattende groote catalogus in het Duitsch zenden wij desverlangd gratis en franco ToInbouw EtablIsscment Huls ter Duln NoordwUk bU Haarlem De Wereldberoemde Superior Druivenh ursthoning Extraet wordt aanbevolen tegen Borstaandoening en Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoestr Borstpijn Keelpijn He schheid enz MBLIANTHE is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in grootte en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frankrijk Duitêchland Engeland Amerika Ned Indië Oranje Rivier Kolonie Tranevaal enz MELIANTHE werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond MELIANTHB in flacons f 0 40 l 0 70 en i 1 MELIANTBE in doozen tabletten f 0 40 en 1 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK Vo Koninklijke Stoomfabriek De Honinghloem Den Haag Verkrögbaar by Firma WOLVF Co Westhaven 198 Gonda GEENUEL Bouda E U VAN MILD Veerstal tl 126 0ou ia A BOUMAN Moordrecht PltiKSIl Nieuverkerka dIJwl A N v n ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudéwaior A 8CHEKB Haattrecht P W v EDE Oudemater K li dsk HEIJDEN te Reeuimk P v d SPKK MoercapelU D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARI VAN DER ammna Waddingeveen P A D GROOT A d JONGH Owfewottr J P KASTELEIN Pokbroekerdam D BIKKSB te Bentchop WAAnSGHIJWIJVCl Laat D niet misleiden door 4 I 8 roop Het klooster SanetaPattlo AbdH bestaat niet dus Stroop van geetierlei waarde Gouda Druk vu A BRINKUAM A Zx Rotterdam BEBUTZ SCHOOL of Languages Alle moderne Talen Letterkunde Handelscorrespondentie tirammatica en Conversatie I E OSI EIOTUS VK IJ De Cnrsassen alhier in dit jaar zallen bioDenkort beginnen Lessen gedurende den geheelen dag in de school en aan haia PI2 0EFLHS OrSjArCTB IW aaracliuwlag In de laatste jaren hebben zich in verschillende plaatsen personen gevestigd die door een villekenrig gebrnik maken van onzen naam nabootsing onzer prospectussen en drakwerken het publiek trachten om den tuin te leiden Derftelüke imüatiet der origineele BerHiz School verdwijnen steeds na kortstondig en zwak bestaan terwgl zjj hun leerlingen belangrijk benadeeld hebben Wij wtartehuiBtn dus het publük voor bedrog Wij constateeren aitdrakkeljjk dat er geen verbeier le BerUtz methode beiiaat en dat noch andere scholen noch eenige hierheen gekomen buitenlanders de financiëele en wetenschappelijke roordeelen kunnen aanbieden welke de Berlitz scbool haren scholieren biedt Geitrale Directie der Berlitz Scliool ADVEETEITTIEN in alle Coiiranten worden aangenoman door het Adverteatle Bureau van A BHIi K IAiV di ZOOW DALGROZG AVOND Aanvang 7 uur MAAVDAG 24 SEPT 1906 Sociëteit ONS GENOEGEN Opvoering Tan DALCBOZE LIEDERül QETOLaD DOOR ÏDe gtleenóe t oeM pan Kluchtspel met zang in één bedröl van HENDKIKA VAN TÜSSCHENBKOEK E n en ander door n 90 tal leerlingen van en onder leiding van den Heer SPAANDEBMAN met welwillende medewerking van den Heer C NATZIJL Toegangsbewjzen k 0 et Niet leden van Ons Genoegen 1 f 0O leerlingen der Sted Muziekschool So et en Tekstboekjes A to et verkrijgbaar bjj Mevr de Wed MART BOUMAN Dubbele Buurt N B KunstverliehHng door Oen hetr VAJi aXA riCBBS mTmTvTlooST DUBBELE BUUET B 13 TeUn 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAHENm in elke stj van de eerste labrieken tegen concnrreercnde prjjzen Aanlegger vïd Gas Waltr Spreek Bieren Eieetriscke geleidingen Wie van goed licht houdt wende zich naar het Goudaoh rerUchtlng MaganiJu DE AVOJfDlSTEn daar allies door bekwame fitters verricht wordt üc BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Utrecht op den 17 September 1906 executoir 13 verklaard Het Kohier no 2 der belasting op bedrijlsen andere inkomsten dienst 1906 7 1 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat leJer die daarop voorkomt verplicht 13 zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van les weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend GOUDA den 19 September 1906 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS BulteDlandscb Overzicbt Keizer Wilhelm is gisteren om tion nar uit Breslan te Kamenz aangekomoD om de begrafenis van prins Albert van Pruisen bj te wonen De hertog van Connaught als vertegenwoordiger van den koning van Engeland met zijn gevolg kwam met donzellden trein De keizer werd ontvangen door prins Frederik Hendrik en reed tusschen rijen van oud strijders door naar de kerk waar de baar geplaatst was Daar ging de Keizer links van bet altaar zitten de drie zoons van den overledene namen rechts plaats Een groot aantal vorstelijke personen en vertegenwoordigers van vreemde regeeringen waren nog aanwezig de Kroonprins do groothertog van Mecklenborg Schwerin de erfprins en de erfprinses van Heiningen vorst en vorstin Hendrik XVIII Reoss prins Frederik Leopold aartshertog Engenins van Oostenriik als vertegenwoordiger van keizer Frans Jozef jhr Laman Trip vertegenwoordiger ven koningin Wilhelmina enz verder een aantal generaals en militaire deputatiën Na het orgelspel en het koorgezang waarmede de lijkdienst begon hield de opperhofprediker Dryander de gedachtenisrede sprekende over een der laatsten uit den grooten ti d die mede de eenheid des Rijks gesmeed hebben In zijn lofrede prees bg den overledene om den eenvoud en hoogheid van zgn karakter zijn vaderlandsliefde en ziJn godsdienstig gemoed De inzegening was aan den Brunswijkschen bofprediker Bdchmann opgedragen Onmiddeljjk na afloop der kerkeiyk plechtigheid reed de Keizer naar het station om naar Breslan terug te keeren FEVILLETOX M 9WQ M 21 Qeruimen tyd nog stond Hellmut op de zelfde plaats luisterend naar de geluiden van boBch en zee de vaderlandsche klanken waarvoor hg zoolang ongevoelig geweest was maar die hem langzamerhand wekten als uit een lange sluimering die zgn hart vervulden met een onbestemd verlangen naar hooger en beter En plotseling mengde zich onder die geluiden een ander komend van heel ver maar toch duideiyk waarneembaar Hellmut luisterde aandachtig Eenige seconden lang bleef alles doodstil Toen hoorde hg t voor de tweede maal in de richting van de baai een noodkreet een geroep om bnlp Daar moest iets ongewoons plaats hebben en ras besloten glde de jonge man in de richting vanwaar hg het geluid vernomen had By de boot waar men alleen de beide bedienden had achtergelaten bevond zich nu een heele troep mejischeo In de bereids gevorderde schemering lieten zich noch de uniformen der soldaten noch de wa pens ondencbeiden maar Hellmat i icheriie oogeo Naar aanleidiw van het overlgden van Djiitri Trepof paleis commandant van Peterhof wordt uit Rusland gemeld Het klinkt als een ironie dat deze almachtige gunsteling deze groote voorstander van de onbarmhurtigste reactie zgn invloed verloren had omdat hij van liberale meeningen verdacht werd En toch is er waarheid in die bewering Wel had Trepof zich niet tot het liberalisme bekeerd maar de man die door stroomen bloeds tot onbeperkten invloed in Rusland was geraakt was tot du overtuiging gekomen dat de revolutie niet door de witte terreur kan worden betiindigd bjj zag in de vorming van een ministerie uit do Doema meerderheid het eenige middel om het land te redden Van het oogenblik dat hij die gedachte voor het eerst in het openbaar uitsprak werd hiJ door de grootvorsten en de hofparty beschouwd als de doodsvöand vnn den ouden toestand en de geheele haat dezer machtige groep richte zich tegen hem Een tijdlang scheen het dat die haat op hem zou afstuiten zonder zijn aanzien bQ den Tsaar te benadeelen Wel werd de Doema tegen den raad van Trepof ontbon den maar hg hield ziju zaak nog niet voor verloren Zgn invloed deed hg ook tgdens de onderhandelingen over de hervorming van het ministerie gelden en het was op zgn raad dat de Tsaar de meenidg raadpleegde van graaf Heyden en prins Lwof En wellicht zou het kabinet naar den zin van Trepof zgn samengesteld als piet grootvorst Nikolaas Nikolajewitsj de reactionaire neigingen bg den Tsaar weder had opgewekt jToen Trepof zich tegen deze reactionairen verzette was zijn lot beslist Hij bleef in zijn militaire positie gehandhaafd maar voor den Tsaar was hg niets meer dan elke andere generaal De toegang tot de vertrekken van den Tsaar werd hem verboden de gelegenheid om met den Tsaar te spreken was hem dus ontnomen Hij was politiek dood voordat zgn einde kwam Wg hebben onlangs eenige cijfers gegeven over het debiet van het Russische staatsdrankmonopolie Het Nowojo Wremja geeft nog een ander pakkend staaltje van het ontzettende drankverbruik in Rusland en do verslaafdheid van den moejiek aan de wodka Het gouvernement Toela namelijk kreeg van 1 Juli 1906 ter bestrgding van den hongersnood een regeeringsonderstenning van 1 400 000 roebels Maar in diezelfde vöf jaren steeg het drankverbruik van 5 000 000 tot 6 200 000 roebels Sedert Mei j l is daarbg nog een ernstig ontdekten toch reeds in de verte dat men daar handgemeen was Baron Mansfeld moest al zeer weinig overleg en voorzichtigheid bezeten hebben anders bad hy moeten begrgpen dat hg alleen togen zulk e n overmacht niet veel zou kunnen uitrichten Hg stoorde zich echter aan géén andere overweging dan dat zich daarginds menschen in gevaar bevonden en zondec zich te bedenken spoedde hy zich voort in de richting der bocht Hy had echter nauweIgks honderd schreden gedaan of bg hoorde een gebiedende stem welke hem toeriep Halt I Geen stap verder I Hellmut week onwillekeurig terug Voor hem stond Arnulf Jansen met het geweer in de hand en den vinger aan den trekker biykbaar voornemens hem den weg te versperren Wat beteekent dat f vroeg de jongeman verbaasd Ik wil naar de baai daarginds laat me door I Geen stap verder 1 hernam Arnulf zonder zgn dreigende houding op te geven Is u krankzinnig geworden riep Hellmut driftig Ik wil naar de boot Onze bedienden worden overvallen misschien vermoord Nog eens laat me door I In plaats van aan dit bevel te voldoen bracht Arnulf het geweer tegen den schouder eo richtte den loop op de borat van den misbruik ilgeslopen Bg ministerioele beschikking werd toen de verkoop van odcnatureerden spirnlus toegestaan voor verwarming en verlichting Maar de Russisclie boeren wisten er gauw een andere toepassing voor Zg meenden dat do regeering wegens de algemeene armoede een goedkooper drank wilde leveren dan de wodka de nieuwe brandewijn gaf bovendien het voordeel tween aal dronken te maken eerst bjj het gebruik en dan nog eens den volgenden dag met behulp van een simpel glas water En zoo drinken zjj spiritus met water en wat geurige essence Vooral in hot gouvernement Kiel werden er zaken gedaan in dit mengsel Intosschen melden de bladen verscheiden gevallen van vergiftiging 0 a van een priester bg een doopfeest en dingen op maatregelen tegen dit euvel van regeeriugswege aan Da Russin die te loterlaken den Pargschen rentenier Miillor per abuis doodschoot zg hield hem n l voor den gewezen Russischen minister Doernowo stond reeds lang by de politie in een minder goed blaadje Verleden jaar had men n l op de kamer van de jonge vrouw die in de medicgnen studeerde een groote hoeveelheid ontplofbare stoffen gevonden tengevolge waarvan zg tot twee maanden vestingstraf veroordeeld werd Ds vader van de moordenares heeft thans oen verklaring afgelegd dat zijn dochter altgd een uiterst zwak schepseltje geweest is met een gubeel abnonnaal zemiiwstel zg heelt immers als ens oen paarXeer pogingen tot zelfmoord gedaan zjjiluer dat daar bepaald redenen voor wart Trouwens uit tal vanyjiouietbeiea die eerst nu bekend gemaakif worden bigktdat de zcnuwlgderes vooru door de schrikkeIgke gebeurtenissen in Petersburg in baar geestelgke vermogens ernstig gestoord is Prins George van Griekenland heeft in een proclamatie van het volk van Kreta zgn afscheid genomen uit de betrekking van Commissaris over bet eiland Hg werd in die betrekking door de mogendheden aangewezen voor den tgd van drie jaren op 26 November 1898 en trad op 21 December van dat jaar in functie Op 15 December 1901 en in December 1904 werd ign mandaat hernieuwd Prins George meendoi bg het aanvaarden van zgn ambt dat het zgn taak wezen zou de annexatie van Kreta bg Griekenland voor te bereiden In dien geest is hg steeds majoraaisheer U blijft daar mynheer ven Mansfeld I Verroer u niet roep niet om hulp of OfP Mjn buks zou u bet zwggen opleggen I Deze woorden klonken vastberaden men kou zien dat het den man met zgn bedreiging ernst was en ook Hellmut begreep dat doch hy richtte zich des te fierder op Denkt n mg met zulke bedreigingen schrik aan te jagen Wat gebeurt daarginds bg de boot P ü weet het 1 En als ik het wist dan zou ik het u zeker niet vertellen 1 U verraadt lederen dag uw vaderland n zoudt ook wel eens anderen kunnen verraden I Jansen neem je in acht 1 riep de raajoraatsheer door deze laatste woorden geheel buiten zichzelven gebracht Bal toch niet do vuist I zei Arnulf honend het zou nadeelig kunnen zgn voor nw teere blanke handen Terug I Ik raadhet u in uw eigen belang I Hier staat ietsbeters op het spel dan uw leven en ik zouer volstrekt geen gewetenszaak van makenu neer te schieten I Zoover zyn we nog niet I riep Hellmutmet vlammende oogen en zonder dat Arnulf op deze plotselinge beweging was voorbereid was Mansfeld op hem toegesprongen en had hem zyn buki ontrukt welke by ver werkzaam geweest zoowel op het eiland als bg de mogendheden Engeland Rusland Frankrük en Italië die meer in hot bijzonder met de protectie van Kreta belast waren Toen hg echter de ervaring opdeed dat deze mogendheden van een annexatie niets Wilden weten en integendeel de suzereine rechten van Turkge onverminderd gehandhaafd wilden zien besloot prins George zgn ambt neer te leggen Thans neemt hö afscheid na acht jaren over Kreta het bestuur te hebben gevoerd In zgn proclamatie zegt hg dat naar hy hoopt zgn opvolger in staat moge zyn aan de nation le verwachtingen te beantwoorden Prins George is voornemens Kreta te verlaten eer Zalmis zgn opvolger op het eiland aankomt Zooals bekend is heeft de Bulgaarsche vertegenwoordiger te Konstantinopel de heer Natsjewitsj wiens vrlendsclinppelijko gvoelona voor ïurkje door den Sultan en de Porto hoogelgk werden gewaardeerd zyn ontslag genomen als gevolg van de gespannen verhouding tusschen Turkye en Bulgarye Uit Sofia wordt gemel4t dat dit besluit van Natsjewitsj daar groote verlegenheid deed ontstaan Het zal niet gemakkelgk wezen een opvolger voor hem te vindon want men wil daarvoor aanwyzen een diplomaat die Turkge genoegzaam vertrouwen inboezemt maar die tevens voldoende geestkracht bezit om de Bulgaarsche eischen krachtig te steunen In regeeringskringen wordt de gezant te Londen Tsokof voor den meest geschiktcn man aangezien Maar de beslissing zal wel voornamelgk afhangen van vorst Ferdinand Een Lloyd s telegram uit Hongkong bericht dat ten gevolge van een wervelstorm drie Britscho stoomschepen zgn gezonken en dat een Britscb een Amerikaansch en drie Duitsche stoomschepen zijn gestrand een Daitsch schip werd op het strand gezet daar men vreesde dat het zou zinken nog een ander is zinkende Er zjjn een aantal menscbentevens verloren gegaan Verspreide Berichten FaiSKHUK Na de openstelling der werken van het kanaal Marseille RhSne is president Fallières geestdriftig toegejuicht door de menigte naar Pargs teruggekeerd wegslingerde in het bosch Ziezoo nu staan we geiyk U ziet datmgn hand nog zoo zwak niet is als u dacht ze weet zich te verd digeo zelfs tegen uwvuist Ja dat zie ik 1 siite ArnuU met verbeten woede Wilt u me nu zeggen wat daarginds by de boot gebeurt t Neen I Dan zal ik er met geweld door als nme niet goedschiks laat passeeren I Arnulf antwoordde niet maar hy week evenmin van zgn plaats blgkbaar vastbesloten het op een gevecht te laten aankomen daar klonk plotseling een schot van nit zee Het afgesproken teeken I fluisterde Jansen Nu zgn ze op zee H j trad terug maar zgn stem klonk weer in denzelfden bitteren toon als zooeven toen hy vervolgde De weg is vrg ik zal n niet meer tegenhouden Wat wil dat alles beteekenenP vroegHellmut die nog steeds den samenhang niet begreep Dat wil zeggen baron dat kapiteinHorst en zyn mannen nu in nw boot wogzeilen Voordat de Denen komen zgn ze al lang in volle zee I D kunt nu alarm slaan 1 Wordt vervolgd