Goudsche Courant, zaterdag 22 september 1906

Dr JuneiOD 4e Eaapache premier hoadt drukke 8aiiieiupr kinKen met lord Elgie den niniater ran koloniën 8pa Op enkele plaateen noeten Charlistenbenden opgedoken z n Dat is telkens bet geral zegt insinneerend de Diarlo ITnsveraal wanneer de regeering een anti clericalen aanloop nemen wil Rcai AKD Te Wtracban ia eergisteren door een groote troepeomacbt een raziia gebonden in de WeicbselwSken Meer dan 900 personen werden aan den Itre onderzocht Balkait Statï Oiataren werd in Warna weder een antiOriekache rergadering gebonden De o erbeid bad evenwel maatregelen genumen om oninaten te Toorkomen De Porte verklaart niet gerntt te lyn door de reriekering der mogendheden dat ly voor Bolgarije iniitaan Tengevolge van de ateeda grooter wordende Bolgaarsche troepenmacht aan de Tarksche grens zal ook zy maatregelen nemen Op Kreta vreest men de vorming van nienwe banden AziE Te Seabt in Perziü komen weer vele vloehtelingen beachermlDg in bet Uritacb geMDtschap zoeken Een Rnaalaeh donana schip verraste dezer dagen zes Japanscbe schepen die zooder daartoe it recht te hebben aan de kusten van Kamschatka bezig waren te visschon Ër ootstond een hevig gevecht waarbu de Kussen 19 en do Japanners 17 man ondor wie twee oMcieron verloren BINNENLAND STATEN G EKEUAAL T Kf K K U K U M IH B R Vergadering van Donderdag 20 September Oekozen werden tot leden van de Huisboudeiyke Commissie de hoeren Lel en Loeff De beeren Borgesius en Kolkman badden meegedeeld niet m er voor een herbenoeming in aanmerking te willen komen Tot leden der gemengde commissie voor de Btenografle worden herkozen de beeren Lobman de Beenfort en van Viy men Vragende g De Voorzitter deelt vervolgens mee hoe by denkt toepassing te geven aan het nienwe artikel 89a van bet reglement van orde betreffende het stellen van vragen De vragen moeten schrifteiyk hy den voorzitter worden ingediend De voorzitter gaat de ingediende vraag na en zendt haar door naar den betrokken minister die de vraag ichrifteiyk of mondeling zal kannen beantwoorden Als regel znllen vraag en antwoord te geiyk In de Handelingen worden opgenomen Biyft echter een vraag na 30 dagen nog onbeantwoord dan zal zy afzonderiyk in de Handelingen worden gepablioeerd Ook tydens het reces znllen vragen en antwoorden by den voorzitter kunnen worden ingezonden Zy zullen dan in een afzonderiyk vel Handelingen worden opgenomen De Kamer vereenigde zich met s voor itters s voorstel om eiken Vrydag waarop de Kamer vergadert des middags kwartier na 3 de gelegenheid open te stellen tot het doen van vragen De beer Troelstra kan zich niet met dit denkbeeld vereenigen Hy meent echter dat men er slechts een voorloopig karakter aan kan toekennen want de werking zal eenigen tyd afgewacht moeten worden Spr wyst er 0 a op dat bv de wenscheiykheid kan biyken van het stellen van aanvullende vragen naar aanleiding van het antwoord des miniaters De voorzitter merkt op dat het toestaan daarvan eigenlgk zou neerkomen op debat hetgeen juist de bedoeling van art H9a niet ia Hy deelt voorts mee dat de groote meerderheid der centrale sectie het atdeallngaonderzoek van de Stiialsbegrooting weniobte te doen aanvangen op Donderdag a s In dien geest doet spr een voorstel De beeren Borgesius en Lobman verdedigen dit voorstel tegenover den heer Tydeman die het onderzoek eerat 2 Octobar wenscbt te doen aanvangen s Voorzitter a voorstel wordt aangenomen nat 39 tegen 26 stemman Gemeng de Berichten Wederom een speelhol ontdekt Voor de derde maal binnen korten tgd beeft de politie te Amsterdam door middel van een onverwachten inval een berucht speelhol aan den dag gebracht Met tien agenten in uniform en vyf in borgerkleeding werd gisteravund omstreeks half zeven onder leiding VM d a InapMtatr vu pelltie I J Hnlie boom de Frinsenbofateeg een nauw verdindingsstraatje naast het stadbnis tnsschen Oudezyds Voorburgwal en O Z Acbterbnrgwal ploueliog afgesloten Nagenoeg terzelftgd werd perceel no 2 in dene steeg binnengedrongen waar het café gevestigd is van A Brink wiens inrichting werd geëxploiteerd door zekeren Vogelaar Dat de bovenverdieping speciaal voor speelhol waa ingericht waa der politie reeds langen tgd bekend men wachtte evenwel met een inval tot daartoe het oogenblik bet gnnstigat werd geacht Het nar van den dag bleek goed te zyn gekozen toen inspecteur Halseboom op den voet gevolgd door zgn collega h Hoogenboom bet cafétje biodcntrad werd zelfs niet allen boven maar ook beneden gespeeld Natunriyk was bet eerste werk der politie ambtenaren den spelers in bet café te beletten eenig sein naar de bovenverdieping te geven zoodat men ook daar werd overvallen Be leden was men drak aan het kaarten bet z g myn en dyn spel boven was het gezelschap vereenigd rondom een ronlette klein formaat waarbg de bekers met dobbelsteenen van hand tot band gingen De speler zag zich iedere gelegenheid tot ontvluchten afgesneden zoodat niets anders overbleef dan zich te laten arresteeren Tien personen werden onder behooriyk geleide naar het bureau SI Piêtersbal gebracht Behalve de zoo juist genoemde voorwerpen werden nog twee speelbanken in beslag genomen welke speciaal voor deze inrichting waren vervaardigd j tevens werd de band gelegd op al het aanwezige geld een niet onaanzieniyke som De tien gearresteerde spelers ondergingen gisteravond een langdurig verhoor dat ban door den inspecteur Hulseboom werd afgenomen Te middernacht was dit afgeloopen waarna allen weder in bnn vrgbeid werden gesteld Voor den kantonrechter zal eerlang wel het vervulg dezer geschiedenis worden afgespeeld Men meldt uit Guschedé Het Nationale Arbeidssecretariaat beeft f260 voor de stakers gegeven De burgemeester heeft vergunning verleend een betooging te honden aan de besturen van Uuitas en de Eendracht op Vrydag den eereten dag der uilsljiiting Uit Harlingen meldt men Door hot f ngelsche stoomschip Planndes van Buryport alhier gerrriveord is eergisteren in het Kngelsche Kanaal 16 mglen nit den wal een open al ep aangetroüen waarin zich t ee personen bevonden De beide mannen waarvan de een een Mttlcaan en 4e tweede een Portugees bloek te zyn waren byna omgekomen daar de sloep hoor de booge zeeftu vol water stond De geredden bekenden den kapitein van de Planndes dat ze de sloep te Dover hadden gestolen en van plan waren naar Frankrgk over te steken Voorloopig zyn de beide personen aan boord van het stoomschip in bewaring gehouden Men meldt uit Wageningen Door de politie alhier ia heden bericht ontvangen dat de vermiste knaap L D te Amsterdam bg zyn ouders is aangekomen Hy moet naar A geloopen zyn Dezer dagen kwam de inspecteur Hickey van de geheime politie te Sydney met een arrestant Show goheeten te Liverpool aan Na een langdurige jacht was deze inspecteur er eindeiyk in geslaagd dezen misdadiger gevangen te nemen Show bad zich schuldig gemaakt aan verschillende verduisteringen ten nadeele van de rogeering van NieuwZuid Wales en was spoorloos verdwenen Hickey werd met zgn opsporing belast en begaf zich naar Calcutta waa r de bedrieger zich zon ophouden Hy vond den man hier echter niet maar vond wel een spoor dat naar Frankryk leidde De vluchteling was echter ook bier verdwenen Do inspecteur begaf zich nu naar de Canarische eilanden maar Show was naar Nederland gegaan Uit Nederland waar hy hem ook tevergeefs tocht volgde de inipectenr bom naar NewYork van daar naar Jamkica en oindeiyk naar Santiago in Chili waar bj er in slaagde ham te arresteeren en naar LiT pool kon overbrengen Maandagavond heeft een politieagent in Den Haag procesverbaal opgemaakt tegen een poelier die in zyn pakhuis tn de Kranestraat aldaar bezig was op zeer wreedaardige wgte kipppen te mishandelen De dieren worden uit de mand genomen en nadat men ban een snede in dan atr it heeft gegeven aan den plukker overgeèeven die de kippen pinkt Om de dieren bet spartelen te beletten houdt de plakker hen tnsschen de kist waarop hy zit en de knieën gekneld De aldus geplukte kippen worden een hoek geworpen en sterven daar een langzamen pyniyken dood tot zy uitgeblbed zyn Kazende van pQn loopen of hinkei tg dan nog in bet pakhuis rond tot de laatste stuiptrtkkiug ilob over h n oatiarmt De verbaliseerende agent had re di lang een gunstige gelegenheid gezocht om aan deze dierenmishandeling een eind te maken wat niet zoo gemakkelgk ging daar de operatie meestal met gesloten dearen geschiedt Het eenige voordeel voor den poelier die deze geraffineerde marteling is dat op die manier het plukken wat vlugger geschiedtdan hg doode kippen N Cl Woensdagmiddag vroeg zekere vrouw Bnit de Scbuitvlotstraat te Hiddelbog die berbaaldeiyk ongenoegen met haar echtgenoot heeft hem in zgn werkplaats om eenige kachelbontjes Terwgl de man zulke bontjes onder Je schnafbank zocht stak de vrouw baar met petrolenm nat gemaakte kleeren in brand Onmiddelgk stond zg in vlam Haar echtgenoot kon met moeite de vlammen bed vingen Daar zg deerlgke brandwonden aan haar arm been en bovenlgt had bekomen en bovendien haar baar was verschroeid werd zy naar het gasthuis vervoerd U Ct Oisterenmidddag omstreeks half vyf is de 7 jarige Albertea öroenewond door do electrische tram aan den Schotersingcl te Haarlem overreden en gedood De knaap was op de tram gesprongen om een eindje mee te rgden Het lykje is per brancard naar het Oastbuis gellracbt Nog altgd higft het onderzoek in de bekende vergiftigingszaak te Granwedgk ononder de gemeente Ten Boer voortduren De houding die de verdachte dienstmeid van den beginne af aannam maakte een zeer uitgebreid onderzoek en in verband daarmee eaÉ even groot getuigenverhoor noodzakelgk Uingen tgd na haar arrestatie beeft de enstbode volgebonden onschuldig aan de misdaad te zgn l en confrontatie met het lyk van den vergiWden landbonwer den beer H bracht geenverantliering in de onverschillige bonding van de verdachte Een verklaring die zy aflegde en die een bekentenis inhield werd naar wg vernemen later weer ten deele ingetrokken t Zal dos nog wel eenigen tgd duren vóór de zaak voor de rechtbank zal worden behandeld N V h N Stadsnieuws 80UDA 21 September 1906 Bg het ingekomen stuk aan de raadsleden omtrent de reorganisatie der brandweer welk stuk ia opgenomen in ons nammer van Maandag 17 September was nog gevoegd een byiage van de commissie van bystand in bet beheer der gemeente werken Deie missive laidt aldus Oonda 23 Augustus 1906 Ten veivolge op onze vroegere missives aangaande de reorganisatie der Braodweor hebben wg thans de eer U de noodige voorstellen te doen in zake de verdeeling der Gemeente in zoogenaamde brandweerkringen alsmede omtrent eene doelmatige inricbtiog voor bet alarmeeren van het personeel bg het voorkomen van brand op welke laatste taak betrekking bad Uw achryven van 27 April jl No 460 B De wenscbelgkheid eener verdeeling der öemeeute in zoogenaamde brandweerkringen zoowel nit flnantieel oogpunt als in bet belang eener goede orde bg brand staat vast De ondervinding elders opgedaan beeft geleerd dat er geen ernstige bezwaren aan verbonden zgn en deze zullen zich ook hier niet voordoen nu het aantal brandkranen op de waterleiding zoo belangrgk wordt uitgebreid Naar onze meening zal het in de toekomst mogelgk bigken de meeste branden te blasschen tonder gebruik te maken van brandspuiten om welke reden het aantal spuiten m t baar tairgk personeel dat bg brand opkomt zooveel mogeiyk beperkt moet worden Mocht eventueel meer hulp noodzakelgk zyn dan bestaat steeds de gelegenheid den bystand van personeel spuiten en slaugenwagena in andere kringen gestationneerd in te roepen Het wil ons daarom voorkomen dat bet aantal brandweerkringen in overeenetemming behoort te tyn met bet aantal beschikbare slangenwagens en spuiten nameiyk 6 In de veronderstelling dat ook Uw College van gevoelen zou tgn dat eeue verdeeling der Gemeente in les kringen de meeste aanbeveling verdient ontwierpen wy een plan van verdeeling dat met eene bybehoorende beschryving hiernevens gaat Uit dit plan zal U biyken dat wy de binn R en de buitenstad elk in drie kringen verdeelden en daarbg rekening hielden met d standplaatsen der slangenwagens tooals die by ons schryven van 6 Jani jl No 13 in overweging werden gegeven alsmede met de tegenwoordige standplaatsen der brandspuiten Wat de spuiten betreft hebben wg ont daarin liMhti Mn veraadaring gadacht o al d M dat voor de spuit welke tbana gestationneerd is aan bet einde der Turfmarkt gelegenheid tot plaatsing zou orden gemaakt in de nabgheid der Crabetbstraat of van de Van Strgenatraat hetgeen op beide plaatsen zonder eenig bezwaar zou kunnen geschieden wat aangaat de eerstgenoemde straat ia bet daarnaast gelegen plantsoen en voor zooveel betreft de Van Strgenstraat aan het einde daarvan bg de brag verbindende deze straat met bet Van Bergen IJzendoorn park Wat aangaat eene doelmatige inrichting voor het alarmeeren van bet personeel der brandweer meenen wy na lang beraad voor onze gemeente te mogen aanbevelen eene brandschelinrichting welke ook in andere geen eigen telefoonnet betittende gemeenten in gebruik is Was dit laatste niet bet geval werd de Telefoon van gemeentewege geëxploiteerd dan zon bet waarscbynlgk de voorkeur verdienen van dit middel gebrnik te maken doch nu zou deze wgze van alarmeeren te kostbaar worden doordien een zeer groot aantal aansluitingen zou moeten plaats hebben Eene brandschelinrichting tooals wy deze op het oog hebben zou ala volgt werken Elke brandweerkring staat wat da alarmeering betreft op zich zelf vormt een atzonderlgke brandschelkring Het perBoneel woont binnen dien kring In lederen kring bevindt zich op drie verschillende punten in een kaatje achter glas een drukknop waardoor na het stukslaan van het ruitje alarmschellen in werking kannen worden gebracht Op deze wgze worden door middel van by hen aangebrachte schellen gealarmeerd de chef en twee manschappen van den slangenwagen bovendien de Opper Brandmeester het Bureau van politie de chefs van de Reddiugsen Ladderwagens en de Opzichter van de slangenwagens Verder worden drukknoppen aangebracht ter hoogte van het Nienwe Veerstal de Roodehrug en Kleiwegsbrug om tan behoeve van de kringen 4 en 5 den Opper brandmeesler bet Bureau van politie de chefs van Je Redding en Ladderwagens en den Opzichter van de slangenwagens te kannen waarschawen aangezieu van uit die kringen zonder kostbare zinkers geen geleidingen naar de hinnenatad kunnen worden gemaakt Elke brandschel van een zelfden kring geeft een eigen teeken zoodat gezien kan worden nit welke kringen het sein komt By eiken drukknop wordt aangebracht een schel waardoor zekerheid kan worden verkregen of bet sein werkelgk al dan niet gegeven is en welke schel verder kan dienen tot alarmeering binnen den kring De twee gewaarschuwde manschappen van den slangenwagen wekken het overige personeel In alle kringen wordt aan het personeel van den slangenwagen oen man toegevoegd belast met de bediening van eventueel buiten den kring aangebrachte alarmschellen met het wekken van Brandmeesters als dit noodig mocht biykeo enz De kosten van aanleg van de hiérvortn in hoofdtrekken omschreven brandschelinrichting worden door ons geraamd op ongeveer f 2000 waarbg is aangenomen dat voor de bevestiging van de noodige geleidingen gebrnik gemaakt mag worden van particulier eigendom en van telefoonptlen tegen welk laatste naar wg meenen te mogen aannemen geen bezwaar zal bestaan Aangezien gelgk wy reeds opmerkten in de meeste gevallen van brand zal kunnen worden volataan met de brandkranen op de waterleiding iu werking te brengen Igkt ons het op electriscbe wyze alarmeeren van brandmeesters en verder personeel der spuiten overbodig Het waarschuwen van dezen kan op de tot nog toe gevolgde wyze geschieden door middel van politiebeambten wokkeri ent Verder zon nog een in lederen kring op het brandspnithnis geplaatste krachtige klok goede diensten kunnen bewyzen Ook in eenige ander gemaenteo zgn dergeiyke klokken in gebruik Wg meenen ddor bet voorgaande aan Uw verzoek te hebben voldaan en spreken daarby ten slotte de hoop nit dat Uw College termen tal mogen vinden t een en aodar spoedig aan sRaads beslissing te onderwerpen waarna tot de aanwyzing van personeel en standplaatsen der slangenwagens waaromtrent wg U reeds vroeger van advies dienden zal kunnen worden overgaan Morgen Zaterdagavond zal io da Sociëteit Uns Genoegen de groote repetitie plaaU hebben van de opvoering der Dalcroze liederen gevolgd door De Geleende Koekepan Door don heer Spaanderman zgn daarom kaarten verkrygbaar geateld voor minder gegoeden voor dertig cent Zeker tullen velen gaarne datrru wUtea proflteeren Bevordering van do voltooiing van den spoorweg van Gouda naar Schoonhoven eo verzdiering van de geregelde exploitatie vu d ipsorwegu t arareBhaga VoorbnijE Leiden en Oonda 0 d water Tot dit doel is een wetsontwerp ingediend Na een breedvoerige inleiding deelt de minister van waterstaat mede dat volgens de egeling waaromtrent thans overeenstemming is verkregen aan de Mg tot Exploitatie van Tramwegen gevestigd te s Gravenhage en kantoor houdende te Voorburg zal worden verstrekt Ie voor de voltooiing van de Ign Gouda Sckooaboven a eene som van f 355 000 als nieuwe reutelooze voorschotten en wel de helft door dea Staat en de andere helft door de provincie Zuid Holland al dan niet met medewerking van de meer dierect belanghebbende besturen en b bet overigens nog voor die voltooiing benoodigde bedrag ad f 135 000 met 2e voor de uitvoering van de noodzakelgk gebleken werken van verbelering en vernieawing van de bestaande Ignen van de Maatschappy eene som van f 300 000 als rentedragend voorschot en wel tegen betaling gedurende 60 achtereenvolgende jaren van een annuïteit van 4 pet over genoemde bedragen van f 135 000 en f 300 000 Het ligt ia de bedoeling bg de met de Maatscbappg te sluiten nadere overeenkomst o a te bepalen dat zg nit hare brnto winst in de eerste plaats tal moeten afzonderen de verplichte storting in vernieuwingsfondsen en daarna zal moeten voldoen aan de aan den Staat verschuldigde annuïteit Door de uitvoering van de werken tot verbetering van de Ign den Haag Leiden in het byzonder van het dubbele spoor tnsschen den Haag en Voorburg wordt eene styging van bet winstcgfer verwacht Met grond mag worden aangenomen dat door do bekrachtiging van deze wetsvoordraebt de spoedige voltooiing van den spoorweg Gouda Schoonhoven inderdaad zal zyn verzekerd ptet in Mei 1 1 alhier opgericht Algemeen Ziekenfonds voor Gouda mag zich in een voortdurende toeneming van haar ledental verhengen in de laatste weken was dit zelfs zeer belangryk waaruit niet alleen biykt barej levensvatbaarbeid maar ook dat haar voortbestaan ten volle verzekerd is Aan het verslag ran den toestand dezer Gemeente ontleenen wy het volgende HOOFDSTUK IX ONDERWIJS KUNSTKN EN WETENSCHAPPEN Scheen voor Lager Onderwgs Openbare Scholen Krachtens de nieuwe regeling in 1902 in werking getreden bedraagt het S h0ülgeld op de Scholen Nrs 1 2 3 en 4 en do beide Herbalingsscholen 14 12 en 10 centen per week en per kind naar gelang een twee of meer kinderen uit een gezin ter school gaan op do Eerste Burgerscholen voor kinderen van hen die een vermoedeiyk jaarlgksch inkomen hebben van f1500 en minder f20 per j v een k 1501 tot f 2600 24 2501 3600 28 3501 4500 32 boven f 4500 36 met eene vermindering van f2 of van f 4 voor het tweede of het derde en ieder volgend kind per jaar uit hetzelfde gezin en op de Tweede Burgerscholen voor kinderen van hen die een vermoedeiyk jaariyksch inkomen hebben van f 1500 en minder f 32 per j v een k 1501 tot f2500 36 2501 3500 40 3501 4600 44 bovn f4500 48 BWt eene vermindering van f 3 of van f 6 voor bet tweede of het derde en ieder vo nd kind per jaar nit hetzelfde gezin Kinderen van onvermogende ouders ontvangen om niet onderwgs op de Scholen voor gewoon lager onderwys en de Herhalingsscholen in alle klassen en op de Bnrgersebolen in die klassen waar in een of meer der vakken vermeld onder de letter 1 tot en met p en t van Art 2 der Wet onderricht wordt gegeven Kinderen van minvermogenden worden op de Scholen voor gewoon lager onderwgs toegelaten tegen betaling van de helft van het bepaalde bedrag op de Eerste Burgerscholen tegen betaling van f 10 per jaar en per kind en op de Tweede Burgerscholen teg voldoening van f 16 per jaar en pet tind Oj bet einde van het jaar ontvingen 1095 kinderen kosteloos en 581 tegen beUlIng vu het verminderd schoolgeld onderwcsop de Scholen Nrs 1 2 3 en 4 terwyi 6 kinderen de Eerste Burgerschool voor Meisjes 2 kinderen de Eerste Burgerschool voorJongens en 8 kinderen de Tweede Burgerschool voor Jongens om niet bezochten en voor 16 kinderen op de Eerste Burgerschool voor Meisjes 36 kinderen op de Eerste Bnr ncbool voor Jongens en 15 kinderen opde Tweede Bnrgenchool voor Jongeni het verminderd schoolgeld werd betaald Met de Besturen der gemeenten Gonderak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordrecht Oudewater Reenwgk Stolwgk Waddinxveen en Zevenbnizen bestaat eene regeling waarby zg aan deze Gemeente joarlgks eene vaste som per leerling betalen ongeveer overeenkomende met het verschil tnsschen den kostenden pry en bet bedrag van bet schoolgeld dat door de otders of verzorgers zelf moet worden voldaan tnrwgl de Gemeentebesturen van Boskoop en Woerden op zich genomen hebben na afloop van elk dienstjaar den kostenden prys van het onderwys der bezochte school per leerling te vergoeden De bedoelde vaste som is bepaald voor de Scholen Nrs 1 en 2 op f 19 voor do School No 3 op f 14 voor de beide Eerste Burgerscholen op f 16 en voor de beide Tweede Burgerscholen op f25 per leerling De Gemeente ontving door deze regeling over 1905 f 937 70 De Schoolbibliotheken verkeeren in goeden staat en blgven bg vooridartng aan baar doel beantwoorden De bibliotheek van School No 1 bevat thans 650 die van School No 2 640 die van School No 3 671 en die van School No 4 233 nunimers of boekwerken Op de Scholen voor gewoon lager onderwgs en de beide Herhalingsscholen hadden na afloop van da gewone examens prgsnildeelingen plaats De schoolgebouwen verkeeren over het algemeen in goeden staat eventou de schoolmeabelen en leermiddelen Wordt ttrvolgd 382 Staats loterjj 5e K lasse Trekking van Vrgdag 21 Sept No 14049 f 1500 172 15752 en 18606 ieder f 1000 1268 f 40C 12093 12969 en 18928 ieder 14683 f 200 616 2815 5155 7183 7746 10320 13383 en 19530 ieder f 100 Pryzen van 1 70 21 2973 62 36 8994 11072 14296 17381 261 3040 38 9043 ll iOO 14451 17405 349 3165 6391 9111 11652 14516 17580 407 75 6421 36 11701 42 17745 67 3227 89 91 11926 14649 17947 661 3646 6613 9278 12022 76 18007 723 3897 32 9322 78 14948 61 44 3924 6825 9766 12134 66 18181 68 4068 7008 9869 12655 59 18322 96 4103 7382 9909 12734 16224 23 964 28 7560 10046 12824 15691 18525 1024 61 7635 91 13054 15814 31 46 4260 82 10150 71 35 18780 1337 4300 86 10202 86 52 18899 52 4700 7759 42 13107 16210 19580 1427 5017 79 56 67 13223 74 19603 1628 96 8162 87 13300 16506 19828 1782 5252 76 10489 44 90 19993 8266 10640 77 91 20104 1921 95 2146 5344 8326 49 13409 16636 91 2284 5430 94 68 97 40 20606 2311 70 8490 10904 13 536 46 21 87 84 8510 77 13774 16724 20729 2495 5599 8682 96 13810 17219 20819 2532 5923 8723 11020 60 37 19032 72 67 39 34 14139 78 16831 2606 93 89 63 14275 17348 16868 2779 Rechtzaken Een winkeljuffrouw te Rotterdam kwam op een ochtend niet in haar betrekking omdat haar moeder ziek was Ze bleef den gebeelen dag thuis zonder haar patroon een boodschap te zenden Toen bet meisje den volgenden ochtend terug kwam ontsloeg de patroon haar maar bad onmiddelgk daarvan berouw Trek uw schort maar aan en ga maar achter den toonbank zeide by maar het meisje weigerde De patroon ging den volgenden dag nog naar hare woning maar zy bleef weigeren in hare betrekking terug te komen Daar ty hy de maand gebaard was dagvaardde zy den winkelier voor bet kantongerecht tot betaling van twee maanden salaris De patroon bestreed de vordering op grond van het bovenvermelde Eischeres bg monde van hare gemachtigde kon niet inzien dat zy iets onrechtmatigs gedaan had De ziekte van de moeder was een geldige reden voor de dochter om weg te blgven terwgl bet aanbod van den patroon om te blgven een nieuwe overeenkomst zou geweest zyn wanneer eischeres daarin bewilligd had De Kantonrechter besliste dat gedaagde wel het meisje had gebuurd maar dat by de overeenkomst niet was bepaald dat ty voor liekte van een familielid mocht verzuimen althans dat ten processe daarvan niets was gebleken Het gegeven ontslag waa dus rechtmatig waarom eischeres haar vordering werd ontzegd Voor bet gerechtshof te s Oravenbife werd oitelagan ran rechtsvervolging De W los werkman te Leiden die door den kantonrechter te Gouda was veroordeeld tot 2 hoeten van f 1 subs 2 dagen hechtenis voor elke boete wegens peuren te Hekendorp in de Groote Wiericke De rechtbank te Rotterdam bad het vonnis bevestigd doch de Hooge Raad casseerde de uiUpraak der rechtbank en verwees de zaak naar het Haagsehe Hof met het bekende gevolg Voor den bekl pleitte mr Jos Andreoli advocut te s Uravenbage VIRGilliRI9iGV4NDKN6EMEENTKRA4D VBUDAQ 21 SEPTEMBER 1906 Voorzitter de Burgemeester Tegeuwoordig zfn de beeren Nederhorst de Jong Herman Prince van der Torren van Eyk Knuttel van Galen Bokhoven V d Ree v Ilerson Donker Jongenburger Mnglwyk Vingerling en Dercksen Afwezig de bh van de Volde Vergeer en DeiBing de heide laatston met kennisgeving Deootulen worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelt mede dat door Oed Staten de ontvangst hadden bericht van de gewgzigde politieverordening den 28 Augustus vastgesteld Voorts waren door Ged Staten goedgekeurd de raadsbesluiten tot vaststelling van het Ie sDppletoir kohier de voorstellen tot wgziging der gemeente begrooting bet voorstel tot afstand van grond Uan de Kaarsenfabriek tot uitzicht op gemeentegrond aan den heer van der Ree tot afstand van gemeentegrond aan van Schelven en tot overname van grond aan de Prins Hendrikstraat van de Garenapinuery VoorU was door B en W aan den stadswerker J V d Berg een pensioen verleend van f 260 s jaars Deze mededeelingeu worden aangenomen voor kennisgering Ingekomen 1 Eeu adres van den waarnemenden Kommandant der dd Schuttery naar aanleiding van de voorstellen door de Commissiedie belast geweest ii met het onderzoek der begrooting tot vermindering van enkeleposten van deze begrooting Zal worden behandeld by punt 3 der agenda 2 Een voorstel van B en W tot tydeIgke voorziening in het onderwgs in de natuariyke historie aan bet Gymnasium 8 Het voorstel tot wyziging der Verordening op de heffing van reebten voor het gebnUk van gemeente werken 4 Eeu voorstel van B en W tot wgziging der gemeente begroeting 5 Het kohier van schoolgelden op de Burgerscholen 1 5 zyn gedrukt rondgedeeld en voor beden aan de orde gesteld 6 Een voorstel van B en W betreffende reorganisatie van de brandweer Is gedrukt rondgedeeld en ter visie gelegd 7 Een voorstel van B en W betreffende het aanstellen van een onderwyzeres In de handwerken aan de school in de Prins Hendrikstraat Ter visie De heer Jongenburger komt ter vergadering 8 Een nader voorstel van B on W betreffende het aanstellen van personeel enbaar werking Ter visie 9 Een adres van de afd Gouda van den Bond van Ned Onderwgzers verzoekende nadere bepalingen te willen maken betreffende de salarissen der onderwyzers Ter visie 10 Een adres van het Bestuur vanden Ned Bond van gemeente werklieden afd Gouda verzoekende verhooging van loon Ter visis en zal warden behandeld by de gemeen te begrootiog 11 Een adres van H van derSUrreen anderen verzoekende verbetering van do bestrating dar Boomgaardstraat Zal worden behmdeld by de gemeenlebegrooting 12 Een adres van B van Wingerden en 139 anderen verzoekende verbetering te willen brengen in de overweg by de staatsspttorwegen door bet aanbrengen van een tinsel In handen van B en W om adviM 13 Een adres van W van der Hulst vertoekende verlichting te willen aanbretgen in de Vorstmanstraat In huden van B en W ter afdoening Wordt vervolgd BEÏÏES VAN EOTTEEDAM L K H KVRIJDAG B Aüö StaaUlemiMim PoaioaAi Oblig Se Serie fr 050 3 59 ObUg 3e Serie fr 2500 3 59 RDBLAXD Iwang Dombr Obli latién Vi Kta Japan Obligation 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schnid Recepis L 100 IV 24V Pandb idem idem 4 99 Pandb Rottord Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4V 100 Pandb Stedoiyke Hypb 4 09 Pandb ütrechtscho Hfnb t 100 Pandb Westlandscbe Hypb 4 lOO Pandb Zuid Holl Hypb 4 Pandb Ie AlMbi Groninger t ScheepsHyph 4 100 Pandb Ne4wl Hyp k Paijd briefban 4 m U ¥ Pandb N Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen Van Deelger Northw Pac p Rank I Wi Pandb Bataafse Hypb 4 100 Alg Hypotbbr Eerste Ned Hypotkeckbtlefbank 4 WU Pandb Hollundsche Hjpb 4 9fP Pandb Mationale Hypb 3V 98 Pandb G Hypotheekbank te i Amsterdam 100 SpoortotyUmingtn Italib Oblig aaid Itallaansclie SpW My A 8 7 j Diverten Mg tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 A Sclitttmiart Mmltelmppijtn SL BrJ Pand Holland Gulf Stv My 36 i n il D d 17 loaTC Prtmitlieniiufm Bkloib Loten Stad Antwerpi ft il Hl ï 1887 2 B tt r g e r 11 k e 8 t a D d ƒ Moordreobt GEBOREN Helena Martina ouders M TuBuder en L Gondriadn Wllhelmina anders A J H Multem en A Versteeg Annigje Adriaantje ouders J W R Ter morshuizen en A Verboom ONDERTROUWD A Visser wonend te Nieuwerkerk a d IJssel en W v iS Kaa J V d Schaft wonende te Mydreobt en H van Zanten GEHUWD K Hoosbeek wonende te Oonda en S van Eyk £ OVERLEDEN W de Jong 8 B IKd Jong 69 jaar r f T I rü ia J SgsüTg VERSCHEIDENHEID Te Harlingen is door de politie aangebonden de 28jarige J i In den laatsten tyd zonder vaste woonplaats Genoemde persoon heeft zich by eene goudsmidsflma aldaar aan oplichting schuldig gemaakt door zieh onder bedriegeiyke voorwendselen eenige horloges en kettingen te doen afgeven ter waarde van f 296 Hy trachtte daarna een ketting te verknopen aan eea koopman die deze daarop liet taxeeren btf den eigenaar wnardoor de dief in de rjft liep De gearresteerde heeft ook een dergeiy misdryf te Snoek gepleegd M De gevangenis te Roermond zit lAé no dat vier loanneiyke veroordeelden naar die te Breda zyn gebracht moeten worden Predikbeurt bU de Remonitrantaoh Oerorormeorda Oemeente albter Zondag 23 Sept s morgens 10 uur Ds H C LOHR te Rotterdam AüVERTEi TIi N V Heden overleed ten onze huize onze geliefde Zuster Behuwdzuster en Tante wiLBiLiiN4 mmik mm in den ouderdom van byna 25 jaar J HORNEMAN P HORNEMAN Jaksei en Kinderen Gouda 21 Sept 1906