Goudsche Courant, maandag 24 september 1906

Afaandag 34 September 1906 m 10138 45ste Jaargang fiOüBSCHE COURANT PiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken relelM Ke M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per I 08t ƒ 1 70 Atzonderiijke Nommers VIJF CENTEN TelefMB llo $ ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd V Onnda Dnk TU A BSINSIIAN A Zi HUIS TE HUUR HeereDbttis Oosthaven K 88 Zm Kimera roote Kenktn drooge Kelder flinke Tiln Vooriiea tm Ou en Waterieidinfc Te berrogen B 89 Geen beter adres Toor degelgk en aterk SCHOEITWEBE dan Uet Noord Brabantscli Schoeoen en laarzenniagazUn KLEIWEG E 30 Bnimate aorteeriag van alle aoorten SCHOENWERK CHROOM GLACji en BROIN OLACül DAMES en HEEREN8CH0EI8EL G SMITS AJle reparatUn en aangemeten werk Aanbevolen Merken VAN Ferwerda Tieman St Eatèphe Uédoc O 60 La Roae Lndon 0 72 ChAtean Malleret 0 80 Petit Boargogne 0 99 GraTta Blano 0 72 Hant Santernei 1 36 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 RUdeBlieimer 1 08 üade Boode Fortvtn 108 Extra onde Rooile Portwijn 1 44 Onde Witte Portwdn 1 08 Extra oode Witte PortwSn 1 80 Fin Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Saperior 1 44 Vermoath di Torino Don Bkmardi per Liter 1 17 PrU en netto H eontant DEPOT TE GODDA bij F J J BOON VAN OSTADE M M V LOOi DUBBELE BUURT B 18 Telfn 117 Is t rnimst voor icn van ASORNAIBNTEN lo elke atfjl van e eerete fabrieken tegen concgrreerende rjjien Aulegser m G s Wl e Sprrek Blerei ElMlriscbi geleidiagen Wie Tan goed lioht hoadt wende lich naar het Ooudêeh rerHehtlng Magaaifn E AVOIVDSTKR daar allies door bekwame fltUrs Terricbt wordt SIEB ÜW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOCE DE LENTE MET Haarleiiimer Bloembollen Na ontTsngst Tan postwissel groot II 3 45 zenden wjj franco door Nederland onze overal bekondo NORMAL KOLLECTIES 30 hyacinthen voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tnin of eene COLLECTIE VOOR DE KAMER van 1 50 ink voor 45 potten of eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN Tan 250 of eeno COLLECTIE VOOR KAMER EN TUIN van 240 atnks ioder bevattende eene prachtige kenze Tan hyacinthen tolpen narzissen croeos Bcilla anecnwklokjps etc Byk gciilaxtrcerde pró lgit met specificatie onzer collectie in het Hollandsch en onze vele wenken Toor de caltnr bevattende groote catalogas in het Doitsch zenden wy desverlangd gratis en franco ToInboüw RlabllssenieDt Huis ter üoln IVoordwUk bU Haarlem P tent H Stolleï Wa Vfr tnmu Brfolg HéÊ kêufi dê itr mmt gUI trknrfen M SMIam mr mi uu Jlrtct om it iclUm Ounumiiiiktm tmm tuur PUttt w MtxaUMV miéÊt U 0 M A Bloysseo Zoneo Fabrikanten van zuivere NATUURBOTER MÉLANGES en MARGARINE 140 EIGEN WINKELS FABRIEKEN TE ASTEN Onovertroffen kwaliteiten Laagste prijzen Mooiste waardevolste Cadeaux NEEMT PROEF Noieeren ALLERFIJNSTE gegarandeerd znivere NATUURBOTER uit eigen Melkerj in stokken van pond M c p pond met halve bon H0LLAND8CHE MELANGE in stukken van pond 4 c p pond mot halve bon DEENSCHE MÉLANGE uitgewogen S c p t l pond met heele bon GEWONE MELANGE nitgewogen c p i i pond j met heele bon VERDER UITMÜNTENDB KWALITEITEN MARGARINE H 0 en 44 c y fl i pond met heele bon ALLERFIJNSTE goed belegen BOEHEN GOUDSCHE KAAS 4S c p 1 pond met halve bon ALLERFIJNSTE FABBIEKS GOUDSCHE KAAS c p pond met halve bon ALLERFIJNSTE goed belegen LEIDSCHE KAAS 3ft c p pond met halve bon KOFFIE UIT EIGEN 8T00MK0FFIKBRANDERIJ Kwaliteit EXTRA in pakjes van V pond flO c p pond met heele bon VERDER UITMUNTENDE KWALITEITEN S4 a SO en 48 c p pond met heele bon En en goode kwaliteit Sep pond met halve bon a Mutvere MmonOer geurli e tterk talev 5 ieege zakjes h tulem4e e averheeriyk êmakeuae kwalttel goed fétt Tkae n paÊUat eait f OH 0 eii f cesil t voor heele bon Te GOUDA U ljdslraat 157 aematogeeniTPoedervorm is het eenigste helpend middel tegen fllMt l0rM eife mie kmtu ht Senaiiearirakfe H fa fHtm miap0ê0o liétd Onmmehten Wermtageriug em irmUnéeHna ier llelui m kr ektmi ïï 1 1 WermUniertmg I aeinato een in Poedervorm 1 H heeft een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen Ê mmÊÊLm worden opgelost HAEMATOGEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat ü spoedig geneeet HAEMATOGEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Doctoren Pr J8 per doos met g bruik8aanwijzing f 1 60 Eenige fabrikanten H N v SGHAIK Go Den Haag Verkrijgbaar bn Firma WOLFf Co Westhaven 19S GRENDEL E B VAN MILD VeemUl Üourfo A BOUMAN Moordncht PINKSE Niruwfrltrk ad IjMel kS VAN ZBS8KN Se ux ihoam B v WIJK P W v EDE l udtvaler A SCHBBB Hatutndd K Van DEB HEIJDEN Remmjt P v d 8P8K MoereaptlU D i d 8TAB Wed J HOLST M KOLKMAN ARN i d HEIJDBN Waddingiwtn P A naOBOOT A DB JONQH OudtwaUr J P KASTELEIN PoUbrothtrdam D BIKKER lB ip WAABSCaUWINO Laat U niet misleiden door Abdij Stroop Het kloo tor oiiefo Paulo Abdij bestaat tM dHê Stroop wm gomortoi toaardo EEMSEFOT TAS TEEL Hen witrAt r naelit op t XSfIK te lettea mr KIT MjisizuK Ti s M lUVËNSWAAY ZONE V OOEUNCHEH Deze THEEËN worden sfgelt rerd II verzegelde pakjes van p twit n fen hal ea een Ntd ont met Termelding van Nommer e iPrgi voorzien van neTenstaaui SMerk Tolgeni de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoeriaf van ge eerde orders aanbevelende J ti BIJL voorheen 3 BBEEBAAET Lx DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PKAC3T1SCHE DE MEEST VOLLEDIGE MODKBLAOEil zgn beslist die der Firma UKLÖOfV THE LADUSS JOÜUXAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat TUE ILL DUESHXAKBli met een griitis geknipt patroon THE lihXAAli Ol VillLU HEna FASUIOSS Kiuderjnodes met vele gratis geknipte p itronen VKAAGT Vu Boek linn ilea ar Proeluummem Alle met ko tel HoU üljvoegitel I Van alle iu deze bladen voorkomende modullon z in GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrggbaar bg MILLY SIMONS Den Haag Verkrggbaar in desschen SO ets 73 et n f l SS bg H H Apothekars en Drogisten Let op het merk ANKEB I T AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bjj C LÜGEH Apotheker Markt en by WOLFF Co Westhaven 118 Wie zeker nia wo a lAt fidWl CltCao te ontrugen laHratJ gestald D na vele pi oioM iifBn k 4es nauM gekomen onder flest maas 4ai mtnitiiars Or Mlcha lkl vtnMadte Of ét best maoUoes tn hst nis il ill ii raad MikUiasemsat raa 0 b BtoU wok t Keoleo todw Btkel Cacao ia visttamfaa bassen Ihn Bibi Oac o is met iielc gsfclirti en sawgHnarwi gezunds dnnkvoor ikMiykach gsbruft een 1 2 thulifsls vh t rmdsr TOOT een icf Cfaoeohts Ah geneeakMckt drank bQ fsnl vaa diarrhse skaüla icet water ts ftnSkm Tsrkrygbaai by de voamssffists A ApowMcan oii MM aVit kii flsmnatwtmnwondigar m JuIlM laainlMl IMtMl l d Afpnsnr Ta L a MIlar ft t M MdMIr 14 Ha Mk oe BM r Mrwl n Mim ï sln imotardaiB lUvcatnat lU UulteDlandscb Overzicht Beuter seint uit Brunswgk d d 21 Sept De bnitengewone Landdag die zich met de regentschapsqnaestie moet bezig honden werd door den staatsminister dr Otto geopend met een redevoering waarin deze z Jn droefheid nitsprak over den dood van den overleden regent Prins Albrecht Daarna nitte spreker den wenach dat wat de bnitengewone Landdag ook moge beslissen dit bet land ten zegen zon strekken Het blad La Diacnsion deelt een telegram nit Cienlnegos mede volgens hetwelk de opstandelingen geschoten zouden hebben op matrozen van de Amcrikaansche kononneerhoot Manetta ingelegerd te Soledad Sndar Estate De Amerikanen beantwoordden het vnur en de opstandelingen sloegen op de vlucht Het achgnt dat het kritieke oogenblik voor de bemiddelaars die trachten liet Cnhaansche geschil bjj te leggen nadert Er z jn aanwijzingen dat minister Taft niet in staat xal zjjn de moeilgkhcden op to lossen nder krachtdadige tusscbcnkomst van de xjjde van Amerika Het is bekend dat de kaer Taft in voortdurende verbinding is met nmmiieat Boosevelt Naar gemeld wordt is r da toestand veel erger dan men bad gedacht De zes Amcrikaansche oorlogsschepen onder welke twee slagschepeo geven aan de haven een ongewoon krggshaftig aanzien Reuter aeint uit Honkong d d 21 Sept Het totaal verlies aan menschenlevens bg den typhoon wordt geschat op 10 000 daar de geheele visschersvioot bestaande nit 600 jonken te gronde ia gegaan Giateren was bet veertig jaar geleden dat hertog Georg II van Sakaen Meiningen de regeering aanvaardde De zelfstandigheid van het hertogdom verkeerde op dat tgdstip in groot gevaar Terwgl ds twee andere ThUringsche hertogdommen in 66 de zijde der noordelgken gekozen hadden sloot hertog Bernbard de pas in 1882 overleden vader van hertog ïeorg zich aan bg Oostenriik Door zijn bloedverwantschap en vriendschap met koning Wilhelm van Pruisen wist hertog Georg toen echter het lot dat Hannover Heaaen en Naasan trof van zjjn dynastie af te wenden maar hertog Bemhsrd moeat aftreden en de FEVILLETOX m Helimnt keek op en aloot zgn boek terwjjl hiJ een dreigenden blik op Hoiger wierp die van hem nauwelgka notitie acheen te nemen en zelfa verzuimd had hem te groeten Dit kwetate den jongen man zichtbaar want hiJ ri met een hijzonderen nadruk Goeden dag mjjnheer Hoiger I Goeden dag mijnheer baron ant etrdde de atrandvoogd eenvoudig zonder lich blijkbaar bewnat te zijn van z n eigen Meefdheid want hij wendde zich oumidMffk weer nitaluitend tot den graaf Ik moet u verzoeken voor eenige nren t koateel ter m ner beschikking te stellen Ds wagen met den gearresteerde volgt mü V den voet ik breng hem voorloopigUarheen Wienf vroeg Hsllmut bsaatig terwgl graaf Odenaberg er op even lerendigan toon bjjvoegde U heeft dua P ArDilf Janaen laten orreateeren I vulde Hslger tan Of Uever ik heb in opdrachtna NS kOBBUuidiDt d leldatw dia btj regeering overdragen iian hertog Georg op wien Frnisen als bondgenoot rekenen kon Voor het kleine land is de regeering van Georg II een tjjdvak van vreedzame ontwikkeling geweest de bevolking was zeer arm maar heeft betere dagen leeren kennen De hertog heeft zich een verlicht vorst getoond Reeds vroeg bevrgdde bij de scholen in zün land van de kerkelg ke heerschappij waaronder Pruisen de zijne weer gebrachthad En de wereld heeft hem te danken voor ziJn belangstelling in het tooceel de Meioingers zijn ook buiten de grenzen van het Dnitscbe rgk bekend Het feest van den groothertog wordt niet gevierd daar hij op zijn 80en geboortedag den 2en April van dit jaar reeds ruimschoots gehuldigd ia Het institnnt voor internationaal recht vergaderd te Gent heeft in de bijeenkomst van gisteren zjjn meening nitgesproken over de verplichting van oorlogsverklaring overeenkomstig de conclusie van hot rapport van den Gentschen hoogleeraar Rolin De beraadslaging liep gisteren moer over de woorden van bet te nemen bealait dan over den geest Het institunt dan ia van meening dat het internationaal recht de eerlgkfaeid waartoe de volkeren in hun internationale betrekkingen tegenover elkaar verplicht zgn en de belangen der staten afzonderlek eischen dat de vgandelgkheden niet mogen aanvangen zonder voorafgaande kennisgeving Deze kennisgeving kan worden gedaan in den vorm eener bloote verklaring of in den vorm van een nltimatnm De vgandelgkheden mogen dan pas aanvangen na een behoorlijke tijdruimte zoodat het beginsel van de voorafgaande ondubbelzinnige oorlogsverklaring niet kan worden opgevat als een soort van fopperij Het institnnt ver wacht dat de mogendheden zich znlien richten naar deze opvatting en hieromtrent vaste afspraken met elkaar zullen maken In Triest hebben voortdurend botsingen plaats tusachen de Italianen en de Oostonrgkache patriottenpartij Deze laatste houdt botoogingen tegen de Italianen waarvan geregeld vechtpartijen ten einde ziJn De Patriotten liga wordt grootendeela gevormd door Slowenen en Duitsche clericalen de leden trekken door de straten zwartgele vlaggen meevoerend en achimpliederen zingend tegen de Italianen In de kofflehuizen worden vechtpartijen geleverd waarbij d politie ateeda tegen de Italianen optreedt daartoe opriep vergezeld want de zaak behoort eigenlijk bjj den krijgsraad Hoewel het gelaat van den graaf een zichtbare voldoening toekende vroeg hij toch met eenige verwondering Maar wat moet hj hier doen f Waarom transporteert n hem niet liever naar destadP Omdat we bang zijn dat het transport onderweg overvallen en Janaen door zijn vrienden bevrgd zon worden We hebbenmaar twaalf man dekking Twaalf man voor éénl bemerkte Hellmut met bitteren spot Deze toon acheen den strandvoogd te kwetsen want hg antwoordde tamelgk aeherp Achter dien één staan bonderden anderen we hebben zgn invloed nog verre onderschat want de boeren zjjn razend sedert zij zijn arrestatie hebben vernomen en in het dorp schoolden zg samen terwijl hun houding allesbehalve vredelievend was Daarom heb ik den officier die het escorte geleidde den raad gegeven den gevangene voorloopig hier op het kasteel in veiligheid te brengen De graaf trok een bedsnkeijjk gezicht Maar ons dorp en de ganachs omtrekis nagenoeg van troepen ontbloot en bijeen erentaeeleo aanral ran ds itjde derbotrw De burgemeester heeft zich daarover bezwaard bg den commissaris van politie en de Italiaansche consul generaal protesteerde bij den stadhouder over het feit dat de Patriotten bjj hnune betoogingen schimplioderan zingen tegen de Italianen eu tegen het Italiaansclie koningshuis De consul verklaarde niet te kunnen verdragen dat de natie en de dynastie van zgn land ongestraft worden beleedigd Ook in andere steden van IstriS komen herhaaldelijk botsingen voor tuaschen de OostenrSkers en de Italianen De regeering te Weenen doet wat zij kan om die botsingen te voorkomen zj heeft de Italiaansche conanls te Finme en Zara naar Weenen ontboden om haar rapport over den toestand en over de te nemen maatregelen te brengen Maar de hartstochten zgn er te veel opgewekt Alleen krachtig optreden van alle Oostenrgkache autoriteiten kan wellicht aan de openlijke onlnstei een einde maken Zeer pessimistisch klinken de berichten die de KOln Ztg van ecn der boste kenners van Marokko over de toestanden in dat land ontvangt De jongste gebeurtenissen zoo wordt aan bet blad geschreven leveren het bewgs dat in Zuid Marokko anarebie heerscht en dat ieder oogenblik op een df ander punt gebeurtenissen kunnen voorkomen die het leven en eigendom der Europeërs op ernstige wijze in gevaar kunnen brengen De onderkoning van Marakesj Moelei Hassid maakt klaarblijkelijk toebereidselen om zich tot anltan te doen nitroepen Onder voorwendsel dat de onveiligheid te groot is houdt hg alle geldzendingen naar de kust iq Uarakesj achter met het doei daarover in geval van nood zelf over te kunnen beschikken In het stamland der dynastie de oase Tellet waarheen de Frauschen op dreigende te rukken wordt alles in gereedheid gebracht voor den heiligen oorlog De Kijin Ztg voegt daaraan toe dat deze voorstelling op enkele ponten alwijkt van berichten uit andere bron maar het blad schijnt groot vertrouwen te hebben in het doorzicht en de kennis van ziju berichtgever Ook graaf Witte heeft zich thans uitgesproken over den toestand die iu Rusland ontstaan ia na en ten gevolge van het optreden vnn het kabinet Stolypin Het Petersbnrgsche blad Segodnia bevat een uittrebel uit een schrijven van graaf Witte Geen nood I Ik heb onmiddellijk om hulp gezonden naar de stad en de gevraagde versterking zal dezen avond hier zjjn Zoolang intusscben moet Mansfeid den arrestant opnemen Ik mag toch zeker wel opuwe hulp rekenen P Natnurlp antwoordde de graaf Haar vertel me eens op welken grond is Janaen eigenlijk in arreat genomen P Wegens spionnage Het is gebleken dat het voorval van eergisteren biJdenZeeberg niets anders geweest is dan een brutaalstukje spionnendienst en daarbij heeft Janaen de hand geleend Hoe weet men dat P vroeg Hellmnt eensklaps verwonderd Hij was nalunrlp wel zoo verstandigom zich niet te laten zien aan de mannen die de boot bedienden maar hy werd tevoren gezien door een herdersjongen toen hjj de Duitschers dwars door bet bosch geleidde om hen later in den rug te dekken De onvoorzichtige 1 zei Hellmnt in zichzelven Eindeip hernam de atrandvoogd hebben we dien gevaarlijken kerel dan onschadelijk gemaakt en dat badden we dien spion en verrader al veel vroeger moeten gedaan hebben Hellmut kon zich nist langsr bedwingen Hï sprong driftig op o rltp dsc itraad waarin hjj beslist ontkent onderhandelingen te voeren of er in betrokken te zgn over de overneming der regeering Sprekende over het kabinet Stolypin zegt graaf Witte dan Het kabinet Stolypin dat steunt op de meest reactionaire elementen in het land hl de vertegenwoordiging van bet tegenovergestelde der politieks meeningen en bedoe i lingen die ik voor oogen had en waaraan ik tot nu toe trouw bon gebleven al hebben enkels feiten mjj doen twgtolcn aan de juistheid van mgne meeuingen over verstandige en gezonde politiek en van de door m nagestreefde bedoelingen WiJ zijn vertegenwoordigers van geheel verschillende wereldbeachonwingen en stelsels Maar voor een kabinets verandering ontbreekt eiken grond daar het tegenwoordige kabinet onalhnDkeljjk is en vertrouwen geniet Ik wensch Stolypin van harte sncces want Hnsland heeft rustigen produotieven arbeid dringend noodig Men mag niet vergeten dat de schjjn vaak bedriegelyk is en dat terwijl het Kabinet aan het werk ia in het land zich een andere werkzaamheid voordoet die zelfs aan het opmerkzame oog ontgaat De aanataando Doemaverkiezingen zullen waarschgnli k leiden tot een botsing tusschen de beide even geheimzinnige maar zich aan elkaar aansluitende stroomingen De gouverneur generaal en de prefect te Odessa hebben den opperrabjjn aldaar konnis gegeven dat zij geen wanordelijkheden zullen toestaan en zonder mededoogon elko poging tot een pogrom zullen smoren Do Joden kunnen rustig in hun synagogen bijeenkomen die door militairen zullen worden bewaakt De burgemeester heeft de gemeentelijke tnlnlieden gelast zekere verdachte Insnijdingen te verwijderen die Maandagnacht zgn aangebracht op hoornen nabg Joodsche huizen en winkels Door de plaatselijke aldeeling van den Bond van het Russische volk is aan den Tsaar gevraagd Joden dan toegang tot de universiteit te verbieden De minister van onderwijs heeft het antwoord gegeven op dat verzoek in den vorm van een telegram waarbij de inichrijviog wordt gelaat van alle Joden die stndoeren willen en een behoorlijk diploma van met vracht volbrachte voorbereidende studie hebben Verspreide Berichten FniaKniJK Een te Toulon beproefde onderzeesohe boot voogd toe Ik geloof mijnheer Hoiger dat n Arnnlf Jansen te voel eer aandoet dook alles opzijn mg te willen schuiven Iedereen bier in t land wordt een spion en een verrader zoodra hot een inlichting betreft voor de Duitachers tegen de gehate Denen Hoiger keek den jongen majoraatsheer half verbaasd half verschrikt aan Hjj was t volstrekt niet gewend dat de baron zich m t iets bemoeide wat hg in overleg met graaf Odensberg noodig geoordeeld had Dat weet ik baron antwoordde bij scherp Daar we echter niet eiken verdachtekunnen arresteeren doen we heel verstandigeen atreng voorbeeld te atellen door ons van den leider meester te maken Met hemhebben we de geheele party in handen Hy trok den graaf terzyde en flniaterdo hem toe Mynheer von Mansfeid schynt vandaag niet bgzonder in zyn humeur te zyn Daartoe geeft u hem ook alle reden antwoordde de graaf eveneens zacht Udoet alaof hy in t geheel niet bestond enhg is toch eigenlijk de majoraatsheer De atrandvoogd maakte een ongeduldiga beweging Wordt Vervolgd