Goudsche Courant, maandag 24 september 1906

daalde zonder ongelukken tot 30 meter onder den vaterspiegel af DulTBCllLiSI De hertog van Cumberland heeft zgn reis naar Karlsruhe ter gelegenheid van de feesten van het groothertogelgk paar nit het hoofd gesteld blijkbaar om een ontmoeting met den keizer te vermeden prinses Max van BadcB is een dochter van den hertog van Cumberland Uit een mededeeling in de Berlgnscbe handelskamer blgkt dat de schoenen welke de firma Tippelskirch aan de soldaten in Afrika leverde in drie dagen stuk waren 1 De firma wilde graag gauw rjjk wezen De Kmpire Leagno in Canada zond Chamberlain een gelukwensch mot zijn herstel Do bijvoeging dat Chamberlain s ideetin steeds meer aanhangers wonnen werd wgseiyk van het telegram weggelaten SPiHJK Eenige werklieden die gearbeid hebben aan boord van een te Barcelona nit Anstraliü aangekomen graanboot zO gestorven uan baiionpest Ituib Ta HtUan is een door 30 links staande Kamerleden btjgowoondo volksvergadoriog gehouden ten gunste van de Kassiscbo vrgbeidsbeweging Heftige redoToeringon werden afgestoken NOOHWKOEN De koning en de koningin zullen 4 Oct het Deenscbe hol bezoeken om waarschijnlijk einde Oct naar Londen en half Dec naar Berlijn te gaan Rosr iND In het dorp Lissgora is een groote boerenopstand losgebroken Alle plaatselijke ambtenaren worden verminkt en een domein is afgebrand De Kozakken motterhaast ontboden hebben 200 boeren in hechtenis genomen De rogeering heeft dit jaar niet minder dan G M h H roebel aan schadevergoeding Toor bij de postberoovingen verloren geraakte gelden en aangeteekende brieven nitbetaald terwijl verliezen vroeger nooit meor dan 60 000 roebel per jaar bedroegen Amerika President Hoosevelt beeft do wet op den achturen arboid nitgestrokt tot alle van de regcering afhangende openbare werken Het Amerikaanseba gouvernement heeft nit San Domingo slecht nieuws ontvangen De toestand schijnt er zeer gespannon en men verwacht een nieuwe revolutie Hoe ver is het hier vandaan Ëen onlangs voorgekomen geval te Schiebroek Is vrij belangrijk Daar het zoo dicht in de buurt gebeurd is achten wg het van belang het te pnbliceeren Hier is het Mejuffrouw J Boodonburg wonende te Schiebroek meldt ons Het is thans reeds ongeveer zes jaren dat ik zonder ophouden f iekweld werd door een onophoudelijke pijn n den rug als gevolg eenor ongostoldheid der nieren Ik was buitengewoon vermoeid wanneer Ik s morgens opstond en mijn slaap was gewoonlijk onrustig menigmaal kreeg ik plotseling benauwdheden en moest dan transpireeren De urine was onnatuur iJk Tan klonr en kwam met een sterk branderig gevoel Oedurende den laatston tjjd had ik allee moeten neerleggen on de minste huis houdeiyke bezigheid was mg onmogelgk geworden Op aanraden van een mijner kenDisien wenschte ik mijzelf eens te behandelen met Foster s Rugpjjn Nieren Pillen en ik moet V eerlijk zeggen dat het resultaat ohitterend was Reeds na enkele dagen gevoelde ik een groote verlichting en twee weken later kon ik niet meer het minste van de vroegere kenteekenen mijner ziekte waarnamen Ik had niet gedacht dat er een geneesmiddel bestond dat een oud mensch vaa twee en zeventig jaar in zoo n korten tiJd kon opknappen Ik ondergetookende verklaar dat het bovonataaode waar is en machtig U het publiek Ie maken op elke wijze die U goeddunkt De bovenstaande oprechte eenvondige getuigenis bewijst dat wanneer de nieren aangetast zijn de rug zwak wordt de pjjn komt voort uit de nieren die in hot onderste gedeelte van den rug geplaatst zijn Pleisters en talven kunnen deze piJn niet verhelpen daar ze do nieren welke de smart veroorzaken niet bereiken Verzeker U dat men U de échte Foster s Rugpijn Nieren Pillen geeft dezelfde die Uejoffrouw Roodenburg gehad heeft Zy zyn te Oouda verkrggbaar bjj de Heeron WOLFF en Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van post wissel h F 1 75 voor één of F 10 voor zes dooien BINNENLAND Onze correspondent te Batavia seint Kesiman is genomen Den Fasaar is gebombardeerd en staat in vlammen De Balifirs kennen de uitwerking van ons infan terievuur niet en l open met honderden tegelgk op den compagnieén in allen met lansen gewapend Op een afstand van 150 meter werd hot eerste salvo afgegeven waarbg veertig en meer tegelgk Baliérs vielen De anderen liepen door Bg het tweede salvo vielen weer vele doeden Daarop vluchtte di vijand op de heuveltjes zoodat zy een goedjdoel opleverden De rystvelden vormen zware terrassen die moeilijk beklimbaar zyn Behalve soldaten werden veel cavalcriopaarden door randjes gewond Kesiman is een kleine kampong halfweg tnsschen de oostkust van Badoeug en de hoofdplaots Den Posar Voor het overige laat dit telegram niets aan duidelgkheid tewenscben en mogen wg spreken van een aanvankelgk succes Hbld Het wederantwoord der Koningin op het AdroB van do Eerste kamer der StatonOeneraal ter beantwoording van de Troonrede luidt als volgt Mgne Heorenl Ik verzoek n aan de Eerste Kamer Mgnen dank over te brengen voor haar Adres van Antwoord Het is Mg aangenaam te vernemen dat gg deelt in Mynen wonsch dat de arbeid welke U wacht bevordorlgk zg aan de belangen des volks Moge Gods zegen rusten op de vervulling van Uwc gewichtige taak VKRGADBRING VAN DEN GEMEENTERAAD VRIJDAG 21 SEPTEMBER 1900 Vervolg Aan de orde De benoeming van vier leden van do Commissie voor de Strafverordeningen Benoemd worden de hh Dr F H G van Iterson met 13 C P W Dessing met IB F Hormon Kz met 14 St allen aftredende en in de plaats van den beer C W van de Velde de heer N A van der Ree mot 10 st Aan de orde De benoeming van twee leden van de Commissie van bystand in het beheer van het Gemeente Pensioenfonds de hh G Prince aftredend met U st en J H van der Torren na een tweede vrge stemming met met 10 st in de plaats van de beer C W V d Velde Aan de orde De benoeming van drie leden van de Commissie van bgstand in hot beheer van de GemeenteGasfabriek Benoemd worden do hh N A van der Ree met 10 stemmen voor de aftreding van den heer Van de Velde F Herman Fz met 10 en W Bokhoven met 10 stemmen De beide laatsten waren aan de beurt van aftreding Aan de orde De benoeming van drie leden van de Commissie van bystand in het beheer der Ge meentewerken De drie aftredende loden do hh F H ö van Iterson C P W Dessing en P D Mnylwyk worden herkozen resp met 12 13 en 15 st Aan de orde De benoeming van twee leden van de Commissie tot onderzoek dar reclames tegen aanslagen in de plaatseiyke directe belasting naar bet inkomen dienst 1906 Benoemd worden de hh J de Jong Hz met 11 en R U Jongenburger met 10 st Aan de orde De benooming van een ondorwgzor aan de herhalingsschool voor jongens Benoemd wordt de heer C van Eisen met 17 stemmen Aan do orde De herstemming over hot geamendeerde voorstel van B on W in zake ruiling van grond met den heer M Steensma De heer Muyiwgk M de Voorzitter zou ik voordat U dit in stemming brengt een vraag mogen doen De Voorzitter Kan de raad toestaan dat de discussiSn hierover weder worden geopend Dan is daartoe besloten De heer Muylwyk Het komt mg voor dat de algemeene begraafplaats daar nog wel enkele jaren zal kunnen gevestigd blyven daar my is medegedeeld dat de voormalige begraafplaats der Katholiekeh ook kan worden gebruikt voor do Protestanten zoodat naar een nieuwe begraafplaats nog in lang niet zal behoeven te worden uitgezien De Voorzitter Ik moet den heer Muylwök opmerken dat hy niet moet spreken van de voormalige begraafplaats die In twee afdeelingen ia gesplitst daar op de atdeeling voor do Roomsch Katholieken in het algeloopen jaar nog is begraven Do hoer Muylwftk j Volgens uw antwoord nl du tooh Mn groot gedeelte vu da lx graafplaats niet meer gebruikt worden en wanneer dat zoo bigft zal heel gauw do 10 jaar om zgn De Voorzitter De wet zegt dat wanneer de gemeente een begraafplaats sluit en spreekt dus niet van een gedeelte van een begraafplaats dan mag in geen 10 jaar daar iets geplant worden en na dien tgd mag men niet dieper gaan dan 50 cM en na 30 jaar mag eerst op een begraafplaats gebouwd worden Het zal zeker zoolang niet duren of er zal wel voorziening moeten getroffen worden daar de 2e klasse hnurgraven zeer klein is en de 3e klasse evenzoo terwyi de afdeeling voor gratis begraven groot genoeg is maar zooals de vooruitzicliten nu staan zal zeker na verloop van een 15 jaar moeten worden uitgezien naar meer ruimte voor de begraafplaats en wanneer dan hot bestuur der Roomsch Katholieke bggraafplaats het goedkeurt dan zal op een gedeelte van de Roomsch Katholieke begraafplaats kunnen worden begraven Daar niemand het woord verlangt wordt het voorstel van B en W geamendeerd dour den heer van Egk in stemming gebracht Voor stemmen de hh van der Torren Knuttel Bokhoven v d Ree de Jong van Iterson v Egk Herman en Prince Tegen stommen de hh Noderhorst Derksen Vingerling Mnylwuk Donker Jongenburger V d Velde en r Galen Het voorstel is aangenomen met 9 togen 8 stemmen Aan de orde De begrooting voor 1907 van de gesubsidieerde instellingen van weldadigheid do Hoffman s stichtingen de Bank van Leening Worden zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd Aan de orde De begrooting voor 1907 van de Schuttery Naar aanleiding van het rapport der Commissie en het heden ingekomen adres van den Commandant stellen B on W voor den post voor onvoorziene uitgave te vorboogen mot f 140 en die te brengen op f 175 daar dan uit die post de kosten der likwidatie kunnen worden betaald De heer Donker M de Voorzitter wordt uit dezen post dan betaald het 4de kwartaal aan de tamboers P De Voorzitter Dat kan dan daaruit betaald worden Het voorstel van B en W wordt daarop in stemming gebracht en aangenomen met 16 tegen 1 stom die van den heer Donker aangenomen Aan de orde Do begrooting voor 1907 van het Ge meentePensioenfonds Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot verhuur van grond aan don heer B W v d Pavoordt Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot tgdeiyke voorziening in hel onderwgs in de natuurlgke historie aan het Gymnasium Wordt goedgekeurd Aon do orde Het voorstel tot wgziging dor Verordening op de heffing van rechten voor het gebruik der Gemeente werken enz Wordt goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot wyziging der gemeentebegrootiog voor 1906 Wordt goedgekeurd Aan de orde Het kohier van schoolgeld op de Burgerscholen Wordt in besloten zitting behandeld Na heropening wordt het kohier vastgesteld De heer Donker vroeg alvorens de vergadering gesloten werd nog het woord en richtte tot den Voorzitter do vraag waar de brieven voor den Baad bezorgd moeten worden De Voorzitter antwoorddo daarop dat die ten stadbuize moesten bezorgd worden De heer Donker deelde daarop irede dat gevraagd werd of het ook reclames waren voor do belasting waarop word gezegd dat die te laat waren daar de tgd was verstreken De Voorzitter zeide een onderzoek toe Niets meer aan do orde zgndo word de vergadering door den Voorzitter gesloten Gemengde Berichten Men meldt van Donderdag nit Wageningen Hot water in den Rgo staat thans 5 89 M f N A P d i 1 24 M beneden normaal Sinds 1894 was het niet zoo laag De vrachtprgzen zyn steeds atggende Die voor Waalsteenen zgn op den Rgn en de Waal gestegen met 30 40 cent per mille Op den IJsel zyn zy reeds CO tot 80 cent per mille hooger De meeste schepen kunnen slechts met halve lading of iets meer varen Notaris Bland van den Berg Het overbrengen van den notaris van zyn kutoor sur da Bergatraat ii Hgt bat Rotterd Nbl geschied buiten de politie om Toen van den Berg Maandag als gewoonlgk zgn kantooV binnentrad vond hg daar de commissarissen van de ZaidHollandsche Hypotheekbank die hem bg monde van den president vragen stolden waaruit hem weldra bleek dat de vervalschingen ontdekt waren Hg bekende onmiddellgk Het onderzoek nam den lieelen middag in beslag waarna de rechter commissaris mr Ledeboer die in een aangrenzende kamer den loop der zaak Jiad afgewacht werd binnengenoodigd en hem officieel werd kennis gegeven van den stand van zaken die hem aanleiding gaf van den Berg te arrnsteeren Op verklaring van dezen dat hg hem naar de Bergstraat zou volgen werd getelefoneerd dat directe hulp van do politie niet noodig was zoodat de inspecteur die zich gereed hield niet naar het kantoor in de Wgnstraat behoefde te komen Het onderzoek naar de frauduleuze handelingen van don gevangengenomen directeur bepaalt zich thans naar het blad vernam daar da schriftelgke vervalschingen onomstooteljjk vaststaan in hoofdzaak tot de vraag waar zyn de verduisterde geldon gebleven Men hoopt dat een klein deel der gestolen tonnen terecht al komen uit do particuliere bezittingen van den aangehoudene o a te Loosduinen waar B V d B een zomerverbiyf had en eenige porceelen grond bezat voor zoover deze niet op naam van zgn vrouw zyn overgebracht Pandbrieven Zuid Hollandscho Hypotheekbank openden gister ter beurze 93 A 94 pCt en bleven 94 pCt biedend Koers Amsterdam was 941 pCt en 95 pCt Aandeelen der bank waren gister aan de Rotterdamsche beurs gratis verkrggbaar in verband Het jongste verslag van de Zuid Holiandsche Hypotheekbank is in 3 April 1906 verschenen Het financieel rapport in dit verslag werd uitgebracht door den heer J Hartman lid Ie kl van het Ned Instituut van Accountants die daarin constateert dat bg de boekhouding in 1905 heeft gecontroleerd en in de beste orde beeft bevonden Verder zegt bg daarin dat da balans over 1905 een juist beeld geeft van den toestand der bank op 31 December 1905 Bg deze opmerking van het R Nbl die berekend is op een tragi comisch effect mag misschien worden herinnerd dat een accountant de boekhouding nagaat maar zich geen effecten hygothoekgrossen o d heeft te laten verloonen zooals zyn verklaring geheel correct was al bleek nu dat de directeur vervalscht had niet in de boeken maar in de brandkast In Van Oss Effectenboek voor 1906 staat vermeld dat directeuren der bank zgn F Bland van den Berg F J Prins en mr S H Muntz commissarissen M 6 van den Arend Pz J H Veder en C H van Dam te Rotterdam E C baron Sweerts de Landas Wyborgh on J G C A de Vogel alhier F Koch jr te Roterdam jhr mr Radermarcher Schorer van Nieuwerka te Utrecht jhr C E van Citters en J J L Holdring alhier J P Fokker te Middelburg K vau Lanschut te s Hertogenboscb en A W Boole vau Hensbroeck e Amsterdam Raad van toezicht de commissarisaen Veder Heldring en van Citters De dividenden bedroegen in 1905 14 in 1904 16 in 1903 16 in 1902 18 pCt anz In de jongste vergadering van het bestuur van het Nederlandecb Verbond van Vakvereanigingen werd door den voorzitter verslag gedaan van het gevraagde op de audiëntie welke aan het bestuur was toegestaan door den minister van arbeid op 12 dezer Ten opzichte van het verzoek om een enquête commissie te benoemen naar toestanden in de huis indnstrie liet de minister zich vry hoopvol uil nadat hem op zgn vraag dienaangaande geantwoord was dat de gegevens welke voorkomen in de rapporten der inspecteurs van den arbeid te veel verspreid en te weinig systematisch gerangschikt zön om er veel agitatorischa kracht an dus verbetering van te verwachten Het V Uit Hengelo meldt men aan de Zw Ct De brigadier der rgksveldwacht J J Smits alhier deed gisterochtend een goeda vugst Het drukke verkeer op da Enschedaacha straat bg gelegenheid der jaarmarkt werd nl benut door een 3 tal kwartjesvinders om slachtoffers onder de landlieden te maken Op hseterdaad werden ze betrapt bezig zgnde door da gewone truc met het kaartspel een 4tal landbouwers uit Enschede Lonnekar uit ta kleedan Ean badrag van ruim I iia werd in bailag ganomao en da taaaran Toorloopig opgeborgan Zg gaven ibsauan en woonplaats op Marinus Zwaanswyk den Haag Wilhelm Heitmeger en Maurits Querido te Amsterdam t Is byna niet ta bagrgpen hoe onze Twentsche boeren die over t algemeen toch nog al van de behoudende partg zgn er zoo gemakkelgk invliegen Donderdag bg bet ontwaken gevoelde de familie T wonende Koudonhorn te Haarlem zich ongesteld door hevige kramp en bra kingen zoodat direct geneeskundige hulp moest worden ingeroepen Bg onderzoek bleek dat de oorzaak gezocht moest worden in het eten u garnalen Nader blgkt ons dat ook in andere gezinnen in de stad zich dergeiyke liektaverschynselen tengevolge van het gebruik van Woensdag gekochte garnalen hebban voorgedaan O H Ct Aangaande het veel besproken en beschreven aatomobielongeluk op de Zandvoortsche laan op 2 September kan worden medegedeeld dat de justitie thans oen onderzoekheeft ingesteld en reeds eenige personen door den rechter commissaris te Haarlem gehoord zyn N v d D Dit Oehten meldt men aan ii N R Ct De landbouwer J v D alhier had Donderdag op de markt te Draten een koe verkocht Toen hy per pont de Waal overstak om huiswaarts te gaan zag hg dat de koe zich had losgerukt en hem achterna zwom Aangemoedigd door bet toeroepen van zgn vorigen meester bracht het trouwe dier den moeieiyken tocht er goed al Hen meldt P W C L de vermoedoiyke dader van den 10 dezer t Best gepicegden doodslag is te Maastricht aangehouden en heden gevankelgk te s Hertogenbosch aangekomen Een fiinke consul In een uithoek dar Vereenigde Staten in de Pugetbaai in den staat Washington was het Naderlandsche schip Emanual aangekomen zoo verhaalt het Hbl op gezag van een Californische blad én twee matrozen wilden daar afgemonsterd worden toen de kapitein op grond van hun dienstcontract weigerde dienden zy een vordering in tot betaling van het beweerde hun toekomende loon en de bondsrechter van het district gaf dientengevolge verlof tot inbeslagneming van het schip dat te Port Blackley werd vastgelegd De kapitein wendde zich tot den heer G J G Marsaily den Nederlandschen consul te SanFrancisco tot wiens ressort ook de staat Washington behoort en de consul ondernam onmiddeliyk de vry lange reis naar Seattle den zetel van den districtsrechter en bestreed daar diens bevoegdheid om zich in de zaak te mengen daar het schip een Nederlandsch vaartuig is en de matrozen geen burgers der Ver Staten waren op grond van art 11 van bet consulair verdrag van 1878 tusschen Nederland en de Ver SUten De heer Marsily die inmiddels onzen gezant te Washington van de zaak in kennis bad gesteld verzocht den Amerikaansohen rechter de zaak aan hem over te doen en ofschoon de rechtbank betwaar maakte op grond dat in baar district geen consulaire vertegenwoordiger van Nederland gevestigd is wist da consul haar te overtnigen waarna de Amerikaansche rechter hem de hoele zaak overdroeg Hierop volgde onmiddeliyk een onderzoek door den consul waarbg bleek dat de matrozen in plaats van schuldeischers van het schip deserteurs waren en weldra was dan ook do zaak geregeld Door bet vlug krachtig en bekwaam optraden van den consul is de Nederlandscha reedarg voor groote schade gevrgwaard zooals door deze dankbaar wordt arkend De volledige overwinning in deze zaak door consul Marsil behaald is zegt het Califomiseba blad van zeer groot belang voor de reedara en scherpt aan precedent wat betreft de volledige rechtsmacht van den consul In zulke gevallen voor alle landen die dergelgke traktaten mat de Ver Staten hebben daar dit het eerste geval van dien aard Is in ean dar havens van PogetSouid Toorgakomec Man maldt uit Rotterdam Uit dat voorloopig onderzoek betreffende da malvarsatién van don Notaris Bland van den Berg is gebleken dat hg lederen Dinsdag ta zijnen huize aan de Diergaardelaan gefingeerd kantoor hield tot hat ontvangen van clientèle uit Hillegersberg en sndera omr liggende dorpen Daar geschieden dan zoogenaamd uitbetalingen en periodiake aflossingen zoodat tan kantore der Z H Hypotheekbank man nimmer gelagaBbaid kraag kennis ta makan mat de cliéntèla van den notaris De bypothectóra leaningen warden door ham ganoman op waUudan wurvoor gaan innrutiapoUiisi noodig varan zoadat der gelijke papieren niet behoefden overgelegd te warden Ware dit het geval geweest bet bedrog zou veel eerder ontdekt zgn geworden Een bakende hontfirma te Amsterdam kwam Donderdagavond tot de ontdekking dat van haar voorraad vurenhouten balken exemplaren moesten zgn ontvreemd Er werd aanstonds een nauwkeurig onderzoek ingesteld waarby bleek dat niet minder dan 64 vurenhouten balkeu waren gestolen Men beeft grond ta vermoeden dat deze balken snccessievelgk over een lang tydsverloop ontvreemd zgn De politie werd onmiddelglk met dezen brutalen diefstal in kennis gesteld en op grond van verschillende aanwgzingen was zy de vermoedoiyke daders weldra op het spoor Dezoi bleken echter voortvluchtig te zgn D e T y d De werkstaking te Leiden De Algemeene Nederlandsche Timmerliedenbond beeft aldus wordt vandaar aan do N R Crt gemeld onder de burgerg een manifest verspreid om deze duidelgk te maken boe de schuld van de langdurige staking die zooveel schade en ellende veroorzaakt eigenigk alleen by de patroons berust De gezellen hebben om tot een oplossing te geraken elke bemiddeling aanvaard de patroons wilden daarvan niets weten al vonden zg dan toch ook na 17 weken strgd een loonsregeliog noodig Doch die loonsregeling wilde zg eerst geven nadat do gezellen aan het werk zgn gegaan Waarom deze averechtsche methode toegepast wordt Omdat de eer der patroons daarmede gemoeid is De gezellen vragen nu de burgerg ol dit een quaestie is wier oplossing moet worden verschoven omdat de patroons er een zoogenaamde eerezaak van maken en daarom de burgery schade moet lilden en de arbeiders ontbering Ten slotte wordt een beroep gedaan op de burgery om haar Invloed op de patroons te doen gelden Stadsnieuws GOUDA 22 September 1906 De Kamer van Koophondel en Fabrieken alhier zal op Woensdag 26 September a s des avonds te acht uur in het gebouw ArtiLegi aan de Markt hare gewone vergadering houden Ter gelegenheid van het 25 jarig jubilé der R H B School als een 5 jarige cursus zullen leesteiykheden plaats hebben Uit het programma ontleenen wg het volgende Eerste dag ten 11 uur Olficieele ontvangst van Rénnisten in Ons Genoegen Van 12V 4 uur Boottocht op den IJsol Van 4 5 uur Gezellig samenzgn in On Genoegen Van 5Vi 8 uur Maaltgd van leeraren oudleeraren en oud leerlingen Ten 8 uur Voorstellingen van leerlingen a Gymnastiek b Muziek c Voordrachten Tweede dag Van 1 5 uur Buitenspelen op het eiercitieveld voor leerlingen dor school Tgdens deze uitvoering Matinee aangeboden door rénnisten Ten 8 uur Veerstellingen van leerlingen a Tooneel b Muziek c Tableaux Na afloop bal en souper Nadere byzonderheden hopen wy in ons volgend nummer te kunnen mededeelan Q a s c o n t r 6 1 a 21 September 1906 5 uur namiddag Druk 40 m M Lichtkracht 14 18 Kaarsen m g S325C lorién NiKDWiEnEE i B IJsKL 20 Sopt Voor Maandagavond door de zangvereeniging Harmonie tot de gewone werkzaamheden werd overgegaan nam bg ontstentenis van den voorzitter de tweede voorzitter het woord Namens de vereeniging overhandigde hy den directeur een eanvoudigen doch prachtigen dirigeerstok den wensch uitsprekende dat die stok nog in zeer vele repetities zgn dienst zou doen Onder dankbetuiging aan alle leden aanvaardde de directeur dit zoo onverwachte geschenk Ook hy hoopte dat Harmonie die bgna haar 2Sste jaar zon intreden nog vele jaren zou mogen groeien en bloeien ZBvmntHuizra 19 Sept In de jongste vergadering vu da Warkliedan vereeniging Hulp in Nood bleek dat de inkomsten waren f 120 70 de uitgaven 1 17 13 zoodat ai aao batig tlot wu van 1 103 57 Ean mauw lid werd aangenomen Naar aanleiding van de circulaire van den Bond voor Staatsponsiouneering verklaarde de vereeniging zich met algemeene stemmen voor het Deonsche stelsel dat de pensioenen betaalt uit de belastingen Ben dertienjarige jongen geraakte Maandag met een vinger in een tredmolen terwyi deze in bewoging was Hoewel hg hem er spoedig uit terugtrok was dat lichaamsdeel zoo ernstig gewond dat de hnlp van den dokter moeat worden ingeroepen De top van den vinger werd n l gedeoltelgk van het overige deel afgescheurd Aan het verslag van don toestand dezer Gemeente ontleenen wy het volgende HOOFDSTUK IX ONDERWIJS KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN Scholen voor Lager Onderwys Byzondere Scholen Men vindt in deze Gemeente vier byzondere scholen eene dagschool voor meisjes van de Roomsch Katholieke Inrichting van Liefdadigheid op de Westhaven met twaalf onderwgzersssen en een kweekoling Hoofd Mej A A Adegeest waarop onderwys wordt gegeven in de vakken a i van Art 2 der Wet op het Lager Onderwgs de beginselen der Pransche Duitsche en Engelache taal en de nuttige en fraaie handwerken eene Roomsch Katholieke Purochialo dagschool voor jongens op de Gouwe met zes onderwgzers twee onderwgzeressen en een kweekoling Hoofd do Heer J G Kropman waarop onderwgs wordt gegeven in de vakken a i van Art 2 der Wet en in de beginselen dor Fransche taal eene dagschool der Vereeniging voor Christelgk Nationaal Onderwgs voor Jongens en meisjes in de Lange Groenendaal met zeven onderwyzers een kweokeling en oene ondetwyzerea uitsluitend voor de handwerken Hoofd de Heer J van de Putte waarop onderwgs wordt gegeven in de vakken a i van Art 2 der Wet alsmede in de nuttige handwerken eene dasïBchoo der Vereeniging tot oprichting en instandhouding van vrge scholen op Gerelormeordon grondslag voor jongens en meisjes in de Keizerstraat met vier ondsrwgzers een onderwyzeres en een kweekeling Hoofd de Heer J l ioterson Moons waarop onderwys wordt gegeven in do vakken a i van Art 2 der Wet en bovendien in de nuttige handwerken in de beginselen der vormleer de Bybelsche geschiedenis en de beginselen der Kerkgeschiedenis Het aantal leerlingen op dezo scholen bedroeg 1 Jan 1 April 1 Juli 1 Oct 1331 1339 1350 1354 In 1904 waren de cyferi 1326 1320 1309 1327 Het aantal buiten leerlingen was 135 dus 5 meer dan in 1904 De Besturen van de vier büzondeie scholen genoten de Rgksbydrage bedoeld by Art 59 der Wet tot regeling van het Lager Onderwgs Herhalings Zondags tVerk en Bewaarscholen Herhalings onderwgs wordt van Gemeentewege gegeven op de beide Avondscholen op de eene aan jongens op de andere aan meisjes Het onderwgs wordt zoools reeds gemeld is aan onvermogenden gratis verstrekt voor minvermogenden bedraagt het schoolgeld 7 6 of 5 cents per week De Cursus voor volwassenen wordt in een paar lokalen der School No 3 gehouden bet onderwys werd ook in het afgeloopen jaar met opgewektheid gsvolgd de vorderingen der leerlingen waren zeer bevredigend De lessen eindigden in het voorjaar met 17 deelnemers en werden in October hervat met 21 deelnemers Op het einde van het jaar werd de Cursus nog door 13 personen bezocht Er zya verder in de Gemeente twee Openbare Bewaarscholen door de Gemeente opgericht en in stand gehouden eene Bgzondere Bewaarschool van de RoomschKatholieke Inrichting van Liefdadigheid en eene Byzondere Bewaarschool van Moj ö B Weurman die de school van Mej do Wed F H Weurman Belonje overnam Inrichtingen tot opleiding van onderwyzers en onderwyzeressen a De Rgks Normaallessen De cursus begon op 1 April met 60 leerlingen waarvan 16 mannelgke en 44 vrouweiyke In dan loop van het leerjaar verlieten 16 leerlingen de lessen 2 leerlingen werden aan eene Rgks kweekschool geploatst 1 vertrok naar elders 2 gingen eene andere bestemming volgen en 11 namelgk 4 heeren en 7 dames verwierven de onderwgzersacte Bovendien verkregsn nog 4 mannelgke en 5 vrouweiyke leerlingen de acte voor de vryeen ordeoefeningen der gymnastiek on 7 vrouwelgko leerlingen de acte voor de nuttige hudwerken R o mmW VOORBEREIDEND MILITAIR ONDERRICHT Het voorbereidend militair onderricht zal te Gouda worden gehouden op Maandag en Donderdagavond van 7 9 uur en op Dinsdag en Vrgdagavond van 7 9 uur in lokalen in de infanterie kazerne zy die zich tot deelname by den commandeerendon officier hebben aangemeld worden verzocht op Maandag 1 October e k om 7 uur 8 avonds in genoemde kazerne aanwezig to willen zgn tot indeiiling in klassen zy die zich nog niet hebban aangemeld en alsnog aan het onderricht wenscben deel te nemen worden aan genoemde kazerne op dien avond niet aangenomen doch zyn verplicht zich met een verzoek onder opgave van de redenen waarom zg zich niet tydig aanmeldden te wenden tot genoemden commandeerenden officier w iM HfffJJé cf Om VERSCHEIDENHEID Het Gerechtshof te s Hertogenbosch heelt in een in het Wbl van het Recht van 17 dezer opgenomen arrest vastgesteld dat hy die zich in zgn publiekrechtolgko bovoegdheden gekrenkt acht door oen dagelgkach bestuur eener gemeente ter uitvoering van een besluit van den Gemeenteraad niet kan vragen door middel eener burgolgko rechtsvordering herstel van het nadeel dat hom daardoor veroorzaakt wordt maar ingevolge art 1 3 Gemeentewet aan de Koningin hoeft te verzoeken schorsing of vernietiging van dat volgens hem in stryd met het algemeen belang genomen Raadsbesluit De Btidknocht die Zondagmiddag op den Utrechtschen weg nabg Hilversum het ongeluk had van zyn sulkey te vallen on door hot op hol geslagen paard oen oindwoegs te worden meegesleept is Woensdag in do R K Ziekenverpleging te Hilversum overleden BurgerlUka Stajid GEBOREN 19 Sopt Martina Tohanna ouders P A Verbrugge en J Schenk Wgnanda Wilhelraina Marie ouders A M Sohoonderwoert en J Verkerk 20 Johanna ouders M Boegheim en C H van Werkhoven ONDERTROUWD 21 Sopt W F Determan en A Zugdveld H J Nauw on C G van Rbgn J A Pronk en W E Janssen OVERLEDEN 19 Sept J W van Oei 5 m 21 T Teekens 2 m W C Jansen 24 j 4üVI RïKi T1I N Heden overleed ton onze huize onze goliefde Zuster Behuwdzuster en Tante mmmK mmx m i in don ouderdom van bgna 25 jaar J HORNEMAN P HORNEMAN JiSSE on Kinderen Verkrggbaar in fiesschen HO ets 1 i ct n f t 9lt by H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKBB t F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda by C LUGER Apotheker Harkt en by WOLFF Co Westhaven 118 Gouiu 21 Sopt 1906