Goudsche Courant, maandag 24 september 1906

ZSeexezsw s £ocLe b a sc2sl3an DE STAD PARIJS Markt A 58 GOUDA Markt A 58 Dinsdag 35 September 1906 m 10139 45ste Jaargang nnn M nPW WMHË mium JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ouze Colleelle Heeren en Jongeh Demisaisons is ereheel compleet en biedt een RIJKE KEUZE IN ALLE PRIJZEN TeMMn H 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per iwst 1 70 Atzonderlijke Nommers VIJF CENTEN TelefeM H St ADVER TEN TIEN worden gepliatj t van 1 5 regels k 50 Centen iedere rogd meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd NIEUWSTE STOFFEN voor Demisaisons en Regenjassen NAAR MAAT Kwaliteit Coupe afwerking alles late klas Men vrage s v p onze nitgebreide COLLECTIE STALEN en vergalgke de pryien Minzaam aanbevelend Wed A PINO WESSANEN 6e LAAN Wormerveer OPGERICHT tres HOMINHLiWttK FABHIKHBK Voedert nw Vee met de zuivere murwe merk en Vlf Ei ttitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere Diploma Pari e 1000 Segen Gouden Medaillee SIER DW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot i 3 45 zenden wy franco door Nederland onze overal bekende NORMAL KOLLECTIES 30 hyacinthen voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene COLLECTIE VOOR DE KAMER van 150 stuks voor 45 potten of eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 250 of eene COLLECTIE VOOR KAMER EN TUIN van Ï40 atnks ieder bevattende eene prachtige kenze van hyacinthen tulpen narzissen crocns scilias sneeawkiokjes etc BÜk geilinstreerde pröalgst met specificatie onzer collecties in het HoUandsch en onze vele wenken voor de caltnr bevattende groote catalogas in het Dnitscb zenden wy desverlangd gratis on franco TuInbouw EtabUssement Huls te r Doin IMoordwU k b y Haarlem ALCROZG AVOND Aanvang 7 uur MAANDAG 24 SEPT 1906 Sociëteit ONS GENOEGEN OpTwring m DALCROZE UEDEREN BVOLUn DOOE Klachtapel met zang in één bedrtif van HENDRIKA VAN TÜS8CHENBE0EK Een en ander door n 90 tal leerlingen ranen onder leiding van den Heer SPAANDERMAN met welwillende medewerking van den Heer C NATZIJL Toegangibewyzen k O et Niet leden van Ons Genoegen f f OO leerlingen der Sted Mnziekacbool iO et en Teketboekjea i f O et verkrijgbaar by Mevr de Wed MART BOUMAN Dnbbale Bnnrt Plaatsbetpreking i 10 cent van af heden V B Kunêtverlichting door den hetr VATü SXArXBBS Herslelliagsoord voor Htidels en KastoorMlcnden eo Handelsreizigers op MAAKIl tCl OCTOBBBIMM B av 8 nnr in ONS GENOEGEN door de loo gnnstig bekende Tooneelclnb DB aOVDHBLOEM OfcevMfd wordt de iuccetklueht li S bedrUven Broeders Vrijmetselaars l I I I I i ii BSg aitbundlg lacb8uooea Kaarten verkrijgbaar tot 1 October a by de hh J T SWARTSENBURÖ en J DE VEN ad f O fS voor Leden O Q envan aaDgealoteo Vereenigingen en f t tSvoor nietleden DE PL PROP COMMISSIE Openbare Yerkooping De Notaris H QBOBSBNDAAL te Gouda is voornemens op WOENSDAG 10 OCTOBER 1906 des voormiddags 11 nnr io het Hotel DE ZALM aan de Markt te Qonda In het openbaar in één MitUng te veilen en verkoopen Het gedeelteiyk door brand vernielde PAND vn ger HBeRBWHI lfS aan de Westhaven te Gouda wyk B no 177 met attonderiyken GANG van den Tain naar de Westhaven benevens ERF en GROOTEN TUIN met TUINHUIS mimen KELDER en KLUIS alles strekkende van de Westbaven tot aan het water langs de Peperstraat met nitgang over een brng naar de Peperstraat kad sectie D sos 1381 en 1382 te lamen groot 6 Aren 40 Centiaren Te aanvaarden In eigen gebrnik by de betaling der kooppenningen op 18 November 1906 of vroeger Ie betiehtigen drie werkdagen vöór den verkoop van 10 12 en van 2 1 nnr en op den dag der verkooping van 9 11 nnr Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris QROENENDAAL te Qonda Stoombootrederij DE USSEL Aaovang nu deo Wlnterdieost 1 OCTOBER Diensteegfeling en z n te verkregen aan het Kantoor Nieuwe Veerstal B 118 De Majoor Qarnlzoens Commandant te Gouda zal op VRIJDAG 28 SEPTEMBER e k des middags ten twaalf nre tezynen bnreele Varkensmarkt onder nadere goedkenring van den Minister van Staat Minister van Oorlog in het openbaar aanbesteden De levering van pl m 450 Hectoliter Aardappelen gedurende het tydvak van 1 November 1906 toten met den 31 Mei 1907 ten behoeve van de soldatenmenages in het gai nizoen te Gouda De voorwaarden van levering van 6 Febrnari 1903 vierde atdeeling no 140 met de wyzigingen zyn tegen twintig cent per exemplaar verkrygbaar by de firma Gebroeders VAN CLEEE te s Oravenhage Verdere inlichtingen betreffende de l vering kunnen by den Ie Lnitenant Kwartiermeester bnreel Jerssalemstraat worden in Gouda 15 September 1906 De Majoor A L BOONACKEE Victoria Water Geregelde aanvoer Aanbevelend FirmaHerman Zoon Ghmdt DnÜE van A BSINEMAN ftZi Geen beter adres voor degeiyk en sterk SCHOEUWEEE dan Hel Noord Krabantsch SchoeoeDen LaarzevinagazUa KLEIWEG E 30 Ruimste sorteering van alle soorten SCHOEN WERK CHROOM GLACii en BRUIN GLACi DAMES en HEERENSCHOEISEL C SMITS Alle reparatien en aangemeten werk Advocaat Boerenjongens en Boerenmeisjes Aanbevelend Firma C LOÏÏRMS M M V LOON DUBBELE BDUBT B 18 Telfn 117 Is t raimst voorzien van GASOBIAnmi in elke stjjl van da eerste fabrieken tegen concnrraerande pryzen Auleggcr tu Gis WiIcn Spreek Bierei Eleetriseke geleidiigei Wie van goed licht hondt wende lich naar het Ooudeeh FeriUMtng Magatyn DE AVONDSTBR daar alles door bakwame ttttars veniekt w r4L Sociëteit Ons g enoegen DONDERDAG 27 8EPT as is de Sociëteit van af 5 uur GESLOTEN Namens het Bestnnr PRINS VAN DOESBURGH Secr De ondergeteekende deelt mede dat de Receptenbiis SPIEBINGSTBAAT No 2 is vrplaatt naar aPIBBlN OaXBAAT So 11 tegen de muur van het Oide Hannenhais lichting 10122 4 uur De overige receptenbnssen bigven hangen SPOORSTRAAT lichting 10 12 2 4 nar KARNEMELKSLOOT lichting 10 12 2 4nur Smalle zgde PRINSHENDRIKSTBAAT lichting 11 1 35 nar Zondags geen buslichting P WEIJER Apotbekrr GOUWE C 165 OPENBARE YERK00PIN6 te GOUDA OH CONTANT QBLD ten overstaan van Notaris N F CAMBIER VAN NOOTEN aldaar op DINSDAG 25 SEPTEMBER 1906 s morgens 9 nre in bat huis aan de Westhaven B 161 bew ond door de erven W VAN VLIET VA E en netten Inboedel waaronder 2 SALONAMEUBLEMENTEN enzs Voorts eenige nieuwe Meubelen en diverse Artikelen tot eene Stofteerderg behoorend als Conpons Tryp Meubelrompeo Meubelwagen Plukmachioe en meer Te bezichtigen Daags vóór de verkooping van 9 tot 12 en van 2 tot 4 nar Inlichtingen geeft voornoemde Notaris Telepliooiinet Groiida Aangesloten onder Tel No 178 POST Firma C O VAN DER Koninklgke Hollandsche Sigarenfabriek Hoogstraat A 120 m Kraantje Lek Café BUlard met Vergunning achter het Postkantoor te eoUDA Van af heden kunnen de bezoekers van dit Ca Kosteloos Billarten naar fraaie prifeen en premtën Consumptie goed en billgk in prgs HUIS TE HUUR Heereobuis Oosthaven B 88 Zes Kamen groote Keuken drooge Kelder flbke Tain Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 Onnavolgbaar ign thans door nieuw gevonden toepassingen oDie iSB Ueterf geêekUéertU P rtrettmt metmUurwatmtaerU zy geven kracht n diepte die namakers niet kannen bereiken Hen overtuige zich gaso imitatie voor de eekfe te ontvangen Qelll Fryscoarant met een aantal oige vraagde getoigsohriiten gntU op aanvraag Boxtel a BOOAEBIé Jt Oo Agent voor GOUDA Firma A QUANT Kuutbandel Kleiweg by wlen BoMlen t bMdohtigeB zyn Nationale Militie KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat bet Register van InschrgviDg met de Alpliabetiscbe NaamIgst van hen die in dil jaar in dez Gemeente voor de Militie zjjn ingeBcbreven van den 25n September 1906 tot en met den 4n October daaraanvol endo de Zondag aitgezondefd van des voormiddags 10 tot dos namid dags 1 ure op do Secretarie bovenlokaal atdeeling Militie der Gemeente voor de belanghebbenden ter lezing ia nedergelegd en dat tegen Register en Lijst bezwaar kan worden icgebracht bg den Commissaris der Koningin in deze Provincie door middel van een met de noodige bewg sstokkeo gestaafd verzoekschrift op ongezegold papier onderteekend door hem of haar die het bezwaar inbrengt welk verzoekschrift vóór of op den 4n October 1906 moet worden ingeleveid hg den Burgemeester dezer Gemeente Gouda den 24n September 1906 Burgemeester en Wetbonder s voornoemd B L MARTENS De Secretaris BROUWER Bnitenlandsct Overzicht Vrgdag is in Branswgk do buitengewone zitting van den Landdag geopend die de taak zal hebben te voorzien in het regentschap In de redevoering waarmede de voorzitter van den regentscbapsraad de staatsminister dr Otto de zitting opende zeide hg Het hertogdom is weder verweesd zonder dat een verandering in den rechtstoestand gekomen i het ministerie heeft voorloopig de leden van den regentscbapsraad bgeengeroepen ingevolge de wet van 16 Febrnari 1879 De landdag moot nu in overeenstemming met den regentscbapsraad zoo spoedig mogeiyk een ernstige beslissing nemen Mo e hetgeen in deze zitting wordt besloten het land ten zegen strekken De mogelijkheid dat do hertog van Cnmberland zich met keizer Wilhelm zon verzoenen bg een ontmoeting ter gelegenheid van het gouden brniloftsfeest van den groothertog vanBaden is voorbggogaan de hertog is niet te Karlsrnhe gekomen De Duitsche bladen achten het daarom onmogelijk dat van den hertog van Cnmboriand nog langer sprake is Zelfs de Brannschw Landes zeitung zegt fEVILLËTO 25 Ik kan met dergelgke fijngevoeligheid geen rekening honden I U is hier do elgonIgke heer dus ik wend me tot u en niemand anders De graaf wilde antwoorden maar op dit oogenblik kwam Otto binnenstormen bleek van ontroering en wendde zich dadeiyk tot lyn neet Hellmat heb je t al gehoord Zoo even ia Arnulf Jansen hier geboeid door soldaten binnengebracht I Geboeid riep Hellmat Heeft n hem laten boeien Natnuriyk I zei Holger koeltjes Een spion behoeft men niet te ontzien En opstaande vroeg bg den graaf Wil u zoo goed zyn met me mee te gaan om de noodige maatregelen te treffen De graaf knikte zwygend en volgde den Btrandvoogd Naawelgks echter waren ze in de antichambre vanwaar zy het slotplein wilden bereiken of da deur van dit voorvertrek verd geopend en Amoll Jansen toBd op den drampal de huden op den Twee en twiotig jaron heeft men den hertog tgd gelaten om zich te bedenken Thans heeft men i enoeg geduld gehad en mag moD een dnidelgk onomwonden antwoord van hem verlangcn Willen de Pruisen het niet doen dan moet de Brnnswijksche Landdag het uitlokken Wg zgn overtuigd dat met nitzondoring van de fanatici onder de Welfen het geheele volk zoo denkt en bevrgd wil zgn van de onzekerheid over do toekomst van bert gdom Hierin ziet men een bewy dat in Bronswgk niet de ken a van een regent maar van een hertog wordt overwogen opdat eindelgk in het tand een duurzame toestand wordt geschapen Vrgdag heeft het Institnnt voor internationaal recht vergaderd te Gent zich be iggehonden met de nootraliteit en de verplichting der nentrale i ICIeon Zweden las een belangwekkend rapport voor dat levendige besprekingen uitlokte tnsschen de heeren Rolin Descamps David en Don Beer Poortugacl Vervolgens stelde de vergadering den staat der neutraliteit en de rechten der neutralen vast wat betreft ban territoriale sonvereiniteitsvoorrechten tegenover don vreemde do verplichtingen der neutralen ingeval van oorlog waarbg de rechtmatige verdediging wordt uitgesloten en verklaarde ten slotte dat de plichten dor neutraliteit ingaan op het oogenblik dat do vyandeiykheden beginnen Voor Belgiö is dit een uiterst belangrgk onderwerp wegens 2gn voortdurend neutralen toestand Donderdag werd den leden van het instituut een feestmaal aangeboden door de stad Gent waarbg o a lord Reay baron Mackay van Ophemerl ondgouverneur van Bombay een lofrede hield op Belgiö als veld van gewaagde proefnemingen en hulde bracht aan den eerbied voor het recht die zoo diep geworteld is in bet hart der natie Do internationale diplomatieke conferentie voor arbeidersbescherming te Bern heeft zich Donderdagnamiddag beziggehouden met de voorstellen haror commissie van redactie betreffende don nachtarbeid van vrouwen in de ngverheid Er deden zich eenige technische moeiliikbeden voor betreffende het verleende uitstel voor de evenineele opzegging der conventie daar deze niet in alle industrieën tegelgk in werking treedt Intusscben wilde men ten minste vtor een danr van eenige jaren de conventie niet opzegbaar maken Vrgdagnamiddag zou daarover verder worden rug gebonden vergezeld door twee soldaten De graaf schrikte eenigszins bg deze plotselinge verschyning Laat n hem hier binnen brengen i vroeg hg Dat zal een pgnigk tooneel veroorzaken als de hnisgenooten het merken Maar dat is een misverstand I zeiHolger En zich tot de soldaten wendend Wat beteekent dat nu weer De gevangene moet beneden bigven De boeren willen met geweld het gzeren hek openbreken berichtte een der geleiders De luitenant is bang dat hy t slotplein niet zal kannen honden hy laat de deuren bezetten en beeft bevolen den gevangene naar den Btrandvoogd te brengen Als antwoord en bevestiging klonk een luid rumoer van beneden en daartusscben hoorde men de bevelen van den officier die zyn manschappen verdeelde om ten minsto de toegangen tot het slot te verdedigen Holger scheen de noodwendigheid van dezen maatregel in te zien want hy antwoordde kortaf Goed dan kan hy voorloopig wel hier biyven Jansen kom binnen Hy keerde met den graaf in de balkonkamer terng en Amulf volgde met zyn bewaken By HbMn Ingezien t hebben dat tegen beraadslaagd Eveneens zou dan gesproken worden overdo beste middelen om de strenge en zoo geIgkvotmig mogolgko uitvoering der conventie te verzekeren b v door oen internationale commissie van toezicht Fransche bladen hebbon medegedeeld dat de Rassischo regeering hiJ de ondersteuning der door hongersnood geteisterde provincies in moeilgkheden zon zgn geraakt doordat voor deze ondorstenning 150 000 000 roebels noodig zonden zgn torwgl derogeering slechts kon beschikken over 100 000 000 r Het Ross Tel Ag verklaart nu dat de schatkist Ie dezen opzichte in gecnerlei mooiiykheden verkeert In Juni heeft hot ministerie van Financiën bg de Rgksdoema een ontwerp inge diend wnarbg werd bepaald dat 100 000 000 roebels bestoed zouden worden ten bate der noodlijdende bevolking of 70 raillioen voor het loopende jaar en HO millioen voor 1907 Uit een oni ings gemaakte eindbegrooting echter is gebleken dat er 130 millioen noodig zouden z n en wel voor l J06 80 dus 10 meer dan bg de voorloopige begrooting was geraamd en 50 millioen voor 1907 Het ministerie van Financiën zegt het officieuze agentschap kan zonder eenig bezwaar deze extra 10 milliqen verstrekken OQ aregeeringis ten voile lo staat aan alle noodlgdenden de noodige ondersteuning te verleonen De Russische regeering is stellig overtuigd dat het haar ondanks de sombere voorspellingen van sommige Fransche bladen zal gelukken alle moeilgklieden te vermijden waarvan menschen spreken die óf niet op de hoogte zgn van den flnancieelen toestand van Rusland óf dezen met opzet donker trachten voor te stellen De gouverneur van Hongkong heeft in den wetgevendon raad verklaard voornemens te zgn een onderzoek te doen instellen naar het werk op het observatorium Hg oordeelt dat de directeur zijn plicht niet gadaan heelt door niet bgtgds togen de cycloon te waarschuwen Voorts hoeft de gouverneur een onderzoek gelast naar de boidendadon die een belooning verdienen De atdeeling Odessa van den reactionairen Bond van het Russische Volk ontving van haar president graaf Konownizin dio te Petersburg vertoeft een telegram waarin deze mededeelt een audiëntie by den minis terpresident te hebben gehad waarbij de stand nutteloos zon wezen en hg boog dos voor het geweld hoewol t in zgn dreigenden blik te zien was hoe t in zgn binnenste kookte en brandde Arnnlf I riep Otto wanhopig oit toen da gevangene verscheen Ook Eleonore en Eva waren op het rumoer komen toeschieten en de eerste vroeg op even angstigen toon als haar broer Arnnlf wat is er geboord P Terug I riepen de soldaten de jonge dame en Otto tegenhoudend Hellmut die somber voor een der ramen stond wendde zich om tot Leonore en zei luid Eleonore stel je aau geen onaangenaamheden bloot Intusscben had Holger zich tot de beide soldaten gewend Keer tot nw luitenant terng hg laln beneden goed kunnen gebruiken Ik zal zorgen dat do gevangene geen poging tot ontvluchten onderneemt en dat hg in verzekerde bewaring blgft De soldaten schenen order te hebben ontvangen zich in alles naar de bevelen van den strandvoogd te gedragen want zg maakten dadeiyk rechtsomkeert en verlieten de kamer Odensberg echter vroeg zacht en op bedenkeiyken toon minister had verklaard geon Jodenvervolgingen in Rusland meer te zallen toelaten Dit besluit van minister Stolypin is zeer prgzenswaardig En het zal noodig zQn dat hg onmiddallijk krachtige maatregelen noomt voor de uitvoering ervan Want de gouver neura io verschillende provinciën denken er anders over Do Russische Korrespondenz weet tenminste mee te doelen Donderdag 20 September liet de gouverneur van Seidlce den voorzitter der Joodsche gemeente weten in het geval in Seidico een enkele bom wordt geworpen zal geen enkele Jood in do stad in leven worden gelaten Die mededeeling heeft een nieuwe paniek doen ontstaan j de Joodsche bevolking kan natuurIgk niet verantwoordeiyk worden gesteld voor hetgeen andero I ewoners der stad doen doch do gouverneur schgnt voornemens de Joden als gyzelaars voor de raat in de stad te beschouwen Hoe moeiiyk het is veroordeel te overwinnen en de waarheid ingang te doen vinden bigkt uit de volgende mededeeling die nit Parya wordt geseind Ee Action frangaise een antisemitischclericale vereeniging die nit de Liquepour la patrie frani aise is ontstaan heeft Donderdagavond een groot billet laten aanplakken met het opschrift Oproeping aan het land Daarin wordt ongeacht de uitspraak van hot Mof Van Cassatie Dreyfus nog steeds uitgemaakt als spion en landverrader geheel op grond van de verklaringen der generaals in Rennes Het is bewezen zegt dit stak dat Dreyfus hot bordereau heeft geschreven na zyo degradatie de misdaad heeft bekend en Esterhazy beeft omgekocht om zich voor den schryver van het bordereau uit te geven Het dwaze stuk besluit met een oproeping aan alle vaderlanders om generaal Mercier Uet edele slachtoffer van Joden en Jodenknechten als bewgs van hnlde on bewondering en ongeacht zyn toekomstig eerherstel een gouden gedenkpenning aan te bieden Het is begrypclijk dat de politie deze nienwe poging om verdeeldheid te zaaien onmiddeilgk den kop indrukte Het sluk word onder politietoezicht van de muren verwyderd en tegen de bestuurders der Action franijaise een strafvervolging ingesteld Verspreide Berichten Fhakkuijk Te Lnnovilleis een cavalerist gearresteerd Zendt n de bewakers heen f Ik vrees dat ze daar beueden meer noodig zullen zyn dan hier U hoeft tochuw bedienden by de hand als t noodig is r Ja twee heb ik er onmiddellgk totmyn beschikking Dat is voldoende en bovendien hy is gebonden ja mynheer Holger zei Arnnlf die de laatste woorden gehoord had op bittor spottenden toon Maar t is goed dat u me gebonden hebt want als ik de armen vrghad dan zon het moeiiyk vallen my to honden Holger trok onverschillig de schouders op Aan uw kwaadwilligheid Iwyiel ik volstrekt niet Maar gelnkkig zyn wo hierniet alleen Neen graaf Odensberg is er ook Enmet een verachtelgken blik op ilellmut liethy er op volgen En nog een die deanoods beulswerk zon verrichten Jansen I riep Hellmat woedend Nu baron ik weet toch wien ik myne gevangenneming te danken heb hernam Arnnlf op even verachteiyken toon als zooeven Ik wist het reeds oergisteravond dat n den verrader zoudt spelen ondanks al nw hoogdravende woorden Wordt ttnolgd