Goudsche Courant, zaterdag 29 september 1906

Zaterdag SO September 1006 No 10143 45ste Jaargang COÜMMT meuws en Adrertentimlad rópr Gouth en Omstreken Telelom No 99 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco perI 08t ƒ 1 70 ï Atzonderlijke Nommers V LI F C E N T E N Telefoen il 81 A D V E R T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote j letters worden berekendnaar plaatsruimte i yk Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd HMHH SoeieUit 0n8 Qenoegen Qouda CONCERT OP Doodcrdag 4 October 1906 te gereo door de MANNENZANGVEEEENIGIN0 JHTER NOS RonEBDii Directeur I BIAMAMV met medewerkidg van den Heer H SMALBBOEK Leeraar Mnziekschool MaatBcb ter Ber van ToonknnBt Rotterdam Viool B DIAMANT Piano H W A y GASTEL Bariton C MULLER Bas werkende leden van Inter Nos UUgtvoerd iiuUett worden all werken viaamtee Inter So Berste en Berepr aen Toegangsbevrijzen zijn verkrijgbaar b j Mevr de Wed MART BOUMAN Dubbele Buurt en op den avond van het Concert aan bet Bareau Voor ledeo van Ons Genoegen hunne Dames en Kinderen per persoon i O SO TOor niet ledeo 1 O SO Aanvang 8 uren HUIS TE HUUR Heereohuis Oostbaven li 88 2es Kamen groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 Verkrijgbaar in flesechen 50 ets tS et eo i l SS btj H H Apothekers en Drogisten Zet op het merk ASKBB 1 F AD RICHTER Co Rotterdam Te Gouda bji O LOGER Apotheker llarkt en bjj WOLFF A Co Westhaven 118 M M V L00i DUBBELE BUURT B 18 TeUn 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAMBNTEN iq elke stijl van de eerste fabrieken tegen concurreerende prijzen Aanlegger vao Gas Waler Spreek Bieren Electriscbe geleidingen Wie van goed licht houdt wende zicb naar het Goudach TerlteMlntt MagatlJn DE AVONDfilTER daar alles door bekwame fitters verricht wordt Oeen beter adres voor degeiyk en sterk SCHOENWEEE dan Het Noord Rrabantsch Scboenen en LaarzenmagazUn KLEIWEG E 30 Rnimste sorteering van alle soorten SCHOENWEftK CHROOM GLACü en BRUIN GLACü DAMES en HEERENSCHOEISEL C SMITS Alle reparatiBn en aangemeten werk Feest en R H B S IMÊÊÊf i een g oede reg eling is het IrlllgeildM F noodig dat zij die 11 lel in het hezit zijn van een blailWC Souper kaart en tod aan het Souper wenschcn deel te nemen zich voorzien van een Souper kaart bij den Kastelein der Sociëteit Ons Genoegen vóór VRIJDAGMIDDAG 12 uur Bezitters van blflUWe Souper kaarten worden verzocht deze vóór VRIJDAGMIDDAG 12 uur tegen een kaart van den Kastelein in te wisselen DE FEESTCOMMISSIE SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 45 zenden wjj franco door Nederland onze overal bekende NORMAL KOLLECTIES 30 hyacinthen voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene COLLECTIE VOOR DE KAMER van 150 stuks voor 45 potten of eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 250 of eene COLLECTIE VOOR KAMER EN TUIN van 240 stuks ieder bevattende eene prachtige keuze van hyacintben tulpen Bafzissen crocus scillas sneeuwklokjes etc Rgk getllnstreerde prijslijst met speciflcatie onzer collecties in het Hollandach en onze vela wenken voor de cnltur bevattende groote catalogus in het Duitscli zenden wij desverlangd gratis en franco Tolnbouw Etablissement Hois ter Duin Een groote overwinning werd dezer dagen behaald waarbij alle partijen tevreden konden zijn Het was de Sattguinoae die de overwinning behaalde zooals zjj reeds zoo menigmalen heeft gedaan en wanneer gjj dezelfde verschijnselen hebt dan zal de Sangninose ook voor U hetzelfde doen Mejuffrouw VAN DORP v d Neerstraat 83 Den Haag schrift Daar ik nwe Sangninose gebruikt heb wil ik ü ook gaarne mededoelen welk een heilzaam middel dat voor mij is geweest Ik had veel last van zenuwen in het hoofd en kon haast niet eten en ik voelde mtj gedurig moede loom en lusteloos maar nu na bet gebruik van een viertal flesscheo Sangninose is dit alles bjj mjj verdwenen Mjjn eetlust is teruggekeerd ik gevoel mjl veel beter rustiger en sterker en heb ook geen last meer in het hoofd Ik durf uwe Sangninose met vertrouwen aanbevelen D e n H a a g Mej T J VAN DORP GiJ die dit leest doet uw voordeel met boven medegedeelde ervaring Volgt het voorbeeld van Mej Van Dorp wanneer gjj geen baat vindt bj uwe tegenwoordige behandeling De Snnguinose is een buitengewoon krachtig middel om bloedarmoede bleekzucht algemeene zwakte en algeheele verslappingstoestanden snel en grondig te overwinnen Zjj heeft honderden geholpen die reeds vele andere middelen hadden geprobeerd zij kan ook U helpen Zie dan niet tegen de kleine uitgave op zjj zal ü groote winst brengen Weea gewaarschuwd tegen namaak De echte Sangninose wordt verkocht in groene flacons van 300 gram en kost per flacon f 1 50 6 flac f 8 12 flac 15 Te GoDda bU WOLFF Co Westhaven 198 VAN DAM Co Den Haag N Maak eens kennis met ons nieuwe middel VIJGENHONIG voor hoestenden De Wereldberoemde Superior DruivenLorsthoning Exfract wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkomlheid Slijmhorst Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MBLIANTHE is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Dro i isten in grootte en kleine steden dorpen en gehnchten in Nederland Frankrijk DuiUchland Engeland Amerika Ned Indië Oranje Rivier Kolonie Transvaal em MELIAyTBH werd 9 maal met Gouden 3 maal met Eere Medailles bekroond MELIASTHB in flacons f 0 40 f 0 70 en f 1 UELIANTBX in doozen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H JV VAN SCHAIK Co Koninklijke Stoomfabriek De Hontngbtoem Den Haag VerkriJcbaar bij Firma WOLFf C Cm Westhaven 198 Gouda GRENUEL Oouda E H VAN MILD Veerstal B 126 ffoudo A BOUMAN i oor cA PINK8E Nieumrhtrka d IJul A N v H ZESSEN Schoonhmen B v WIJK Omhuaier A SCHEER HaattrecH P W ï EDE Oudewater K tak dbe HEIJDEN te Reeumjk P v o SPEK MoereavelU D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ARK VAN DER HEIJDEN Waddingtvem P A uu GROOT A d JONGH Oudmater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Benuhop WAAItSCHVlVIiVO Laat U niet misleiden door 46 I 9iro p Het klooster SanetaPaulo AbdiJ bestaat niet dn Stroop va n geetierlei waarde ADVERTMTIM in alle Couranten worden aangenomen door het Adi ertentle Burean vao A BHimNAN 4Z00N Zenuw en Maatflijders Tordt nit overtuiging als een werkelyke hu iu den nood het boek p ISaad g eTrer aanbevolen Na ontvaog t vnn ndrofl per brieflcuartKor Jt d t boekje franco per post toegezonden donr BLOKPOKI i Honkli IPInlthommoi Eohto Oude Jenever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bij PEETERS Jz Let op eaehet en kurkémnd Wie ifokrir yc mi de IcktA fllWl ClUWO te ootraogen laMO pateld en na vele proofoemingBn in 4ecnanM gekomen onder oea naam desnitrinders Dr MltdiaelU veraiidai 1 op l best macUnea in bet snJdb remdt étabblisaemeat van OabiiL 8tol Wltok t Kenlen faell Btkel eacao ia vierkantoD bussen 1 I Bkot CacBd is met melk gskookt 1 esa aangenanw gezonde dnnk vwt 4 I gelijkach gebruik een ï 2 theele eb no t poeder voor oen kop Choootal Alt 1 geneeskracbHge drank bij geval Ten I diarrhee aleoiits met water t gebraiken Verkrijgbaar bjj de voomaiaate R 1 A poiSalun ens 1 Prii T U Kfcwofbnrie 1 f 130 ÖJO a ftsSQeneraairfrtegieBwoordign raar Bédar 1 a Sand Julius Mattenkltdl Imsterdam Kalverstraal lOa EEUISDErOTTANTIEE Veil wordt rerzoclit op t UËItK te letten UIT HET MaGIZIJN VAN M IIAVENSWAAYZONEN GORIWCHEM Oeze THEEËN worden afgeleverd ill verzegelde pakjes van ü tioee en een Ao en een Ned one met vermelding van Nommer er PriJs voorzien van nevenataan Merk volgeus de Wet i erd Zich tot de nitvoeiiu van ge eerde orders aanbevelende Wild en Gevogelte Van af heden en verder dagelijks versch verkrijgbaar Braadknikena Soepkippen Duiven Poularden Kapoenentgemeste Eendvogels Talingen wilde Eendv5els t fazanten Patrïzen Snippen KorhoendersjKeevleescb enz enz tegen de meest sterkyconcurreerende prijzen Fanklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T 6VXIJSLING Poenei Oosterstraat 18 KOTTEHDAM Telephoon Interc No 2031 Gouda Druk van A BBINKUAN tZx verzlcbt Buitepl Ddsch partijdag tl gesproken rkstóking lom die sta et orjnar Op den 8o aM democratiscI te Mannheim heeft gisteren Be over de politieke algemeene Daarbij deelda by mede wa king tegen defverwachting in niet werd sfg ondigd als pro st t t en het slechte Fraisi he kiesrecht m do eerste pluats zoo zettj hg uiteen omdjlt hij aan het welslagen dieij staking niet geloofde en hg den veldheer dié zohder noodzakelijkheid zijn legpri in den slag voert met den zekeren ondergfini voor oogen voor waanzini ig zou yerklarpn Dezelfde mannen ï io ons nu verwijtetn het ititerste nietite hebMn gewaagd zonden ets de bitterstei verwijten hebben gedaan f 4 ltls de bewegiilg ondernomen en I mislukt tpü zijnV In dit verband besprakj Bebel do revolntie i en zeideïhi Een rivofatie wordt door ons i niet gemaakt maar is het noodznkelp ge volg van overmatige onderdrukking van boijven Of in Dnitschland zulk een revelatie 7ooit komen zal weet ik niet dat hangt van toestandeu en omstandigheden af Dat zg n ifdingen waarover men niet eens filosofeert fveel minder besluiten neemt op een partij dag Slechts als een aanslag geploegd wordt op het kiesrecht voor den Bjjksdag of op het recht van vereenigiog wordt niet gevraagd of wiJ willen dan moeten wij De vrpeid die wij bezitten laten wij ons niet ontnemen Er komen oogenblikken waarin men niet meer filosofeert en niet meer overlegt waarop men in het vuur gaat al moesten wji er allen bij omkomen In het vervolg van zgn redevoering verklaarde Bebel In sommige gevallen is een algemeene werkstaking als een noodsakelÜkheid te beschouwen maar zoolang de organisatie der party niet sterk genoeg is kan zg die staking niet wagen Het institnnt voor internationaal recht heeft g isteren zyn laatste bijeenkomst gebonden t ent en besloten de volgende zitting te houden in 1908 te Florence Het institnnt heeft de volgende uitspraken gegeven over bet gebruik zeemg nen en zelfwerkende torpedo s Het is verboden vaste of drijvendeniSnen uit te zetten in volle zee De oorlogvoerende partyen mogen mgnsD aitzetten in hun territoriaal water of in bet territoriaal water van den vg ahd met nitzondering van drgvende of vaste mijnen die zich kannen verplaatsen en zoo éen gevaar kannen worden voor de scheepvaart FEVlLLETOHm 29 De krachten der onde vrouwe von Mansfeld waren tegen dit tooneel niet opgewassen half bewusteloos zonk zg op een stoel neer Hellmnt biJ gaat den dood tegemoet I Toen viel Eloonore voor baar op de knieën en de beide armen om haar grootmoeder heenslaande riep ze met geestdrift Laat hem gaan grootmama I In levenof dood we hebben hem weergevonden I In de groote voorbal der benedenverdieping welke op bet terras en de zee uitzag bevond zicb Hellmnt die aan eenige achtergebleven boerSD verschillenfle orders uitdeelde Daar werd plotseling de deur geopend en Jansen trad in de hal Ben je daar Arnnlf I riep Hellmut hem tegemoet Kom je van het slotplein f Zijnalle gangen bezet F Alle iedereen staat op zgn post Qoed Aan i het Tooraaatntte gebenrd L f buiten de wateren van de oo partyen 1 3i Hojzelfde geldt vooronij die in hba territoriaal water zouden willeil plaatsen om do sM hun onzg diahoid te verhinderen l b Mnarjde onzgdigo stntcnji mgnén InlietIjuitzetten in den toegang geven è zeeSngJen zee j onzijdiÉa st 5 l et i ma tlit ton B verjiftwoordol oorlögvcterendf i n verplicls tot k ming vanijoen de die in gabrdke ijs I f 1 De intern tot bQSohurn te Bern hare De zaal De afgevj aw 4 De internaèftiale èiplónjatiokls ït ferelitie vai arbsWers hee reii tarcn atst veri adcri je MI oi l i t bIoomei i verii f Igden tebïondcisl aWKterdonvolgens de iangenomen cAven fes Wie treffende het iferbod van gelpn fosfor in de lucitersnijverheid werd goteekend door Duitsohlaud Denemarken Frankrijk Itajie Luxembarg Neder and en Zwitserland do andere nopens het verbod von nachtarbeid voor vrouwen in fabrieken werd door alle ter conferentie vertegenwoordigde staten geteekend Reuter seint aan Frankfort a M dd 27 Sept De internationale conferentie tot onderzoek van den kanker is heden door den voorzitter geh imraad Leyden met een dankbetuiging aan de deelnemers gesloten In zgn aluitingsredo wees prof Leyden er op dat de vooruitgang in het onderzoek van den kanker die te danken was aan do proeven op dieren recht gaf de hoop te koesteren dat het binnen niet te langen tgd zoa gelukken de kwaal met goed gevolg te kunnen bestrijden WiJ deelden reeds mede dat Chamberlain genoodzaakt zal zgn dozen herfst de voorgenomen agitatie voor beschermende rechten en imperialisme op te geven Slechts langzaam herstellende van de zware jichtaanvallen waaraan hg leed heeft hg op aanraden zijner geneesheeren alle politieke verplichtingen die hg op zich nam afgezegd De Birmingham Daily Post meldt dat hjj acht dagen geleden nit Londen te Birmingham ip teruggekeerd Zgn vertrek moest worden uitgesteld omdat hg bij een val zi n voet had verstuikt Zgn zoon Neville verklaarde dat zgn oogen iets beter waren en kunnen we niets anders doen dan het detachement uit de stad afwachten Binnen een nar kunnen ze hier zyn en ik vrees dat we met hen meer moeite znllen hebben dan met het troepje van dezen morgen Jansen antwoordde niets op deze bemerking De mnn die gewoon was altgd zelf aan de spits te staan kon nog maar altijd niet begrypen dat een ander dien by zoolang als een zwakkeling had beschouwd nu do leiding op zicb nam en tegen deze zaak volkomen opgewassen scheen Graaf Odensberg wil heengaan zei hj kortaf Heeft u bevel gegeven hem te latenpasseereu f Er vloog een schaduw over Hellmnt s gelaat doch hg knikte bevestigend met het hoofd Ik kan on wil hem niet tegenhouden daar hjj het kasteel wil verlaten en Holger wil met hom mee Deze zal natuurlijk niet verzuimen in de stad alles tegen ons op tehitsen maar het bericht van het gebeurdewordt toch dadelgk bekend als het detachement hier aankomt Wanneer denkt u datde Dnitsche troepen hier kannen zijn Dat is niet te zeggen We weten alleendat ze op marsch zgn en zich waarschgnlijk op den weg naar de stad zullen be Tinden Enfin er bestaat dus in ieder gerai I I XLL l J madr dat hg nog slecït ziet on bgna niet lezöh kan Ook zgn vit ers zön zoo aangetasKdoor de jicht daf hg piot kan pbrgvon Hen veévacht niet dat hg ooit weer zoo II zal herswilen om ziJn campagne perioonlgk te kuUjen hervatten Kp d r hifjde krachtigste en meest be Jsokenende strjiler voor zgn program is en teen yooriziet iionfetii iter on langol hem kan vervangen at met tfioni ook do prótecogiig in Engeland za af f doji open brief van Alexan I ontketend ntpnt in hévig maMoji van naam fti de Kimscho vrghéidsbew eging stiffll party gekozeg te ïn ken ptoifpin ii deif wj profasspV Miljoekol jcinres l n do Univrt fclftnii hebpen in Ooetsjkof ei Onder hei hekend doqr m 0 y uo uiu sitoit te Chicago die nu z ff terugkeer Wit Amerika door t Trepjof s handlangers word gevangen genomen omdat jig verdanlit word van liberale beginselen Sjidof aio inderlgd door den Ttaar werd aangezocht in hst kabinet Witte de portefealle van financién te aapvaardun en prins Eagenins Troubotzkoi de president der Zemstvo van Moskou Zg allen ontkennen de juistheid van de stellingen die Qoetsjkol in zgn brief had geopperd zij botoogen dat do rogoering nn zoowel ab in bot verleden niet in staat is de beloften te vervallen door haar gedaan tenzg gedwongen en dat door de ontbinding van de Doema do rogeoring het land tot revolntie droef zg meanen dat het verkeerd is gezien do anarchie van beuedon te willen bestrgden door do anarchie van boven zooals zg de instelling van onwettige krggsraden noemen dat de regeering onrechtmatig handelt door de congressen van de K D te verbieden en te golgker tg d de reactionaire organisaties aan te moedigen En daarom achten zjj het steunen van de regeering in deze omstandigheden gelijkstaande met het steunen dor revolutie daar de eenige manier om de revolutie te bestrgden is haar onnoodig te maken Do Bond van 30 October besloot de uitingen van Goetsjkof zgn voorzitter als onjuist te verwerpen en zoo staat nu Alexander Goetsjkof in de merkwaardige positie dat hg een congres moet presideeren van mannen die hem openlgk hun wantrouwen hebben betuigd kans op ontzet en zoolang moeten wo Mnnsfold zien te honden Nietwaar Arnnlf Het gelaat van den boer helderde nog altgd niet op steeds vertoonde het dezelfde nitdrakking van gedwongen onderworpenheid Hi boog het hoofd en antwoordde U heeft het bevel op uw kasteel ik heb alleen te gehoorzamen Daarop wendde Hellmut zich weer tot de hoeren die hem omringden De beide beeren worden dns door dekleine poort buiten gelaten het rgtuig heb ik reeds naar het dorp vooruitgezonden De gevangen Denen blgven hier we mogenhet aantal onzer aanvallers niet vergrooten Gaat na naar het slotplein wjj volgen dadelgk De zware stappen der boeren klonken nog buiten op het terras toen men plotseling lichtere schreden vernam op de trap en de beide jonge dames in de hal verschenen Eleonore zag er ondanks de gevaren waar mede zg zich omringd wist gelukkig en opgewekt nit terwgl Eva die aao haar arm hing half angstig half nieuwsgierig al die toebereidselen voor de verdediging gadesloeg Hellmut waar heb je Otto gelaten fvroeg Eleonore bg het binnentreden terwijlze zoekend rondkeek Otto f vroeg de jonge slotbeer verrast Xkj heb hem slet gezien Was hy niet bjj Verspreide Berichten 1 FUiSKUIJK I Een bericht dat wel niet nader zal worden bevestigd zegt dat do czaar met zgn gezin in Oct teenigen tg d te Biarritz zal komen doorbreuteen en ander bericht stuurt hem naar hety eenscbe slot Fredensborg I DuiTScni ijiD De aÜretreien directenr der koloniale afdaeling Jprin8l Hohenlobe die tevergeefs naar het mfnisteribaantje hengelde wordt gedoodverfd me an post van gezant te Londen j EïQBllND liet Au traliche hujs van afgevaardigde heeft het voorkenrtarief vooii Engelsche goederen aangenomen nadat bepaald was dat het alleen gelden zal voor die goederen die worden aangebraijht toet Engelsche schepen met een blanke bemanning Belöie Op 11 November twee dagen vó6r het bgeenkoraen van de kamer zal te Brussel een groote betooging ten gunste van den leerplicht worden gehouden Spas JE In de provincies Alicante Granada en Murcia hebben door hevige onweders overstrooraingen plaats gehad waardoor het spoorwegverkeer is onderbroken en de oogst is vernield In Santo Mera zjjn vele buizen ingestort reeds zjjn 2j Igken onder de puinhoopen te voorschgn gehaald Rusland Het garnizoen te Kroonstad is aanzienlgk versterkt daar heden de zaak van hot lid der vroegere doema Onipko voor den krijgsraad komt en men oninsten vreest in geval van terdoodveroordeeling De krggsraad van Sveaborg heeft vonnis geveld in de zaak der mniterg van 17i soldaten der compagnie mineurs waarvan er 4 tot de doodstraf zgn veroordeeld BINNENLAND Onze correspondent te Batavia seint De vorst van Tabanan heeft zich onvoorwaardelijk onderworpen Dit bericht wordt officieel bevestigd door oen heden bg het dep van Koloniën nit Ned Indié ontvangen telegram meldende dat de vorst van Tabanan zich met zgn familieleden onvoorwaardeiyk heeft onderworpen a Arnnlf f Neen antwoordde deze Na dan zal hg wel hier of daar bg do verdedigingswerken zgn Hg was nog bg ons toen het plan daartoe werd ontworpen hernam Hellmnt Maar we hebben hem al sedert eenigearen niet meer gezien ook dokter Lorenzzoekt hem overal Hü kan toch alleen in hot slot zgn ik zal eons laten onderzoeken zei Hellmnt Doch plotseling hield hg op en brak in een schaterlach uit bg de verschgning van dokter Lorenz die eensklaps in de hal verscheen potsierlijk uitgedost met een dikken winterpels en een bonten muts terwgl hjj over den schouder een voorhistorisch geweer droeg dut hg zeker in de voormalige wapenkamer van het slot gevonden had doch welk wapen er meer eerwaardig van ouderdom dan gevaarlgk uitzag Dokter Lorenz 1 riepen de dames die evenmin haar lachen konden bedwingen Hellmut bracht hem lachend een saluut met zyn sabel De wetenschap onder de wapenen 1 Alleen ter verdediging niet oraaante vallen I verzekerde de dokter op weemoedlgen toon Wordt vtncigd