Goudsche Courant, zaterdag 29 september 1906

ilaandag 1 October I90é o 10144 458te Jaargang GOüMHE wmm ISieuwS en Advertentieblad i o r Gouda en Omstreken Telefoon Ho SS ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd relttotn No 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zofl en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Atzonderlijke Nommers VIJF CENTEN wordt Zaterdag 29 September GESLOTEN DE COMMISSIE AAIVBESTË IKG VA STEENKOLEN EU Friesche Turven volgens monntem ten dienste der gemeente Gouda op DINSDAG 9 OCTOBER 1906 des namiddags ten Aal KIM nre De voorwaarden liggen ter lezing op de Secretarie bovenlooaliteit HUIS TE HUUR Hcerenhuis Oosthaven B SS Zes Kamers groote Kenken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 Aanbevolen Merken VAN Ferwerda Tieman St Ehtèphe Medoc 0 60 La Rose Lndon 0 72 Chatean Malleret 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Hant Sauternes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niersteinor 0 72 Rttdeslieimer 1 08 Ondo Roode PortwSn 108 Extra onde Roode Portwijn 1 44 Oude Witte Portwijn 1 08 Extra onde Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bellabbi per Liter 1 17 PrIJxen netto ü contant DEPOT TE GOÜDA 1 GOEDKOOPSTE DE MEEST PBACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE modeblITökiv bij l J J BOON VAN OSTADE lijn beslist die der Firma WELDON XaB LADIES JOVBliAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een geklenrde plaat THE ILL DBESSMAKEa met een gratis geknipt patroon TBE BkZAAB OE CHILDBBS S EASHIOya Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VBAAOT Vie Boekhandeaar Proefnummers Alle met kastel Holi Bijvoegsel I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN I met HoU verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar I bij MILLY SIMONS Den Haag f Hel btiu mMhuMybu n iniJckdykit pOftfinlild lToorHeeMa 1 vooral dmouf 1 KltutorKboenwatk U d Appntunl T n C H HUflar 4 Ct Berll B lltli S r 14 Menlettttoed fltlSï op naam en fabrlekamerk VMryilaar by HMraa l lnlltri H mawlr al M araWrw an in laairaal IMfallinW iarlaBaaB Araaa Sltooiiilioot niaalscliappij Dë Volhardog WIHTEEDIENST 1 Oct 190S Naar Amsterdam n m fl Ï 50 in plaats van 3 45 De overige diensten blijven voorloopig onveranderd SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 45 zenden wij franco door Nederland onze overal bekende NORMAL KOLLECTIES 30 hyacinthen voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tuin ol eene COLLECTIE VOOR DE KAMER van 150 stukfe voor 45 potten ol eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 250 of eene COLLECTIE VOOR KAMER EN TUIN van 240 stuks j ieder bevattende eene prachtige keuze van hyacinthen tulpen narzissen crocns scillas sneeuwklokjes etc Rijk geïllustreerde prijslijst met specifloatie onzer collecties in liet Hollandsch en onze vele wenken voor de cnltnr bevattende groote catalogus in het Dmtsch zenden wij desverlangd gratis en franco Tulnbouw Etabtlssement Huls ter Duin IVoordwIJk btj Baarlem ADVEETENTIffl in alle Couranten worden aang enoman door het A lverlentl Biircau vau A UtUi KMA N ZOON Aa Blayssen Zonen Fabrikanten van zuivere NATUURBOTER MÉLANGES en MARGARINE 140 EIGEN WINKELS FABRIEKEN TE ASTEN Onovertroffen kwaliteiten Laag ste prijzen Mooiste waardevolste Cadeaux NEEMT PROEF Noteeren ALLERFIJNSTE gegarandeerd zuivere NATUURBOTER uit eigen Melkerjj in stukken van Vi pond 80 c p pond met halve bon HOLLANDSCHE MÉLANGE in stukken van pond 4S c p pond met halve bon DEENSCHE JIÉLANGB uitgewogen 68 c p l i pond met heele bon GEWONE MELANGE uitgewogen 60 c p IV pond met heele bon VERDER UITMUNTENDE KWALITEITEN MARGARINE S6 50 en 44 c p VI pond met heele bon ALLERFIJNSTE goed belogen BOEREN GOÜDSGHE KAAS 48 c p pond met halve bon ALLERFIJNSTE PABRIEKS GOODSCHE KAAS 38 c p pond met halve bon ALLERFIJNSTE goed belegen LEIDSCHE KAAS 3S c p pond met halve bon KOFFIE UIT EIGEN STOOMKOFFIEBRANDERIJ Kwaliteit EXTRA in pakjes van pond O c p pond j met heele bon VERDER UITMUNTENDE KWALITEITEN S S SO en 40 c p pond met heele bon En een goede kwaliteit 3S c p pond mot halve bon 2 Xuieere Mmonder geurige tterk teater j 5 leege zakjesAouifende en ocerheerUJh tmakeude kwalUel goed ten Tft e in pakjet can 1 on 4 O eii cent I voor heele bon Te GOUDA IWiJdstraat 157 WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Druivenborsthoning Kxtract wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijmhoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz UELIANTBE is verkrj gbaar by alle voorname Apothekers en Drogisten in grootte en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Frmknjk Duütchkmd EngtUmd Amerika Ned Indie Oranje Bimer Kolonie TVanevaal enz HELIANTBB werd 9 maal met Gond en 3 maal met Eere Medailles bekroond atELIANTHEia flacons f 0 40 t 0 70 en f 1 MELIANTHE in doezen tabletten 1 0 40 en f 0 70 Eenig e fabrikanten H N VAN SCHAIK Co Koninklijke Stoomfabriek De Boningbloem Den Haag Verkrügbaar bg Firma WOLEF Ss Co Westhaven 198 Oonia GRENDEL Oouda E B VAN MILD Veerstal B 126 ff io A BOUMAN J oorrfrecAf PINKSE Nieuwer kerka dIJeel A N v ZESSEN Schoonhoven B v WIJK Oudtvaler h SCHEER Haaelrechi P W v EDE Oudewüer K tab die HEIJDEN te Beeuimk P v d SPEK Moercapelle D v d STAR Wed J HOLST M KOLKMAN AHN VAN DER HEIJDEN Waddingtveen P A x GROOT A o JONÜH ChidemUer J P KASTKLBIN Poltbroekerdam D BIKKER te Beniehop WAAnSCHDWIiVCI Laat ü niet mi sleiden door 6 H roop Het klooster SanetaPaalo AMIJ bestaat niet d Stroop van geenerlet waarde Sociëteit Ons Qenoegen Oouda CONCERT Donderdag 4 October 1906 te geven door de MANNENZANGVEREENIGING INTER NOS ROTTfiRDAt Directeur B DIAMANV met medewerking van den Heer H SMALBBOBK Leeraar Muziekschool Maatscb ter Bev van Toonkunst Rotterdam Viodl B DIAMANT Piano H W A V GASTEL Bariton C MULLER Bas werkende leden van Inter Noa Uitgevoerd ullen worden alle werken waarmee lnter No Eerste en Eereprti en Toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar bij Mevr de Wed MART BOUMAN Dobbele Bunrt en op den avond van het Concert aan het Bnreaa Voor leden van Ons Genoegen hunne Dames en Kinderen per persoon f O SO voor niet leden f O SO Aanvang 8 uren M M V LOOiN DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Is t ruimst voorzien van GASORNAHENTEN in elke stijl van de eerste fabrieken tegen concurreercnde prijzen Aaiilcgger na Gas Walcr Spreek Dieren Electrische geieidlfigeii Wie van goed licht houdt wende zich naar het OoudsBh YerUchtlng HagaxIjn E A¥OMDJ§lTER daar alles door bekwame fitters verricht wordt WORMERVEER ll Geen beter adres wor degelp en sterk SCHOEIWEEK dan Het Noord Brabaotscb Schoenen en LaarzenmagazUn KLEIWEG E 30 Ruimste sorteering van alle soorteb SCHOENWERK CHROOM ÖLACj en BRUIN GLACJi DAMES en HEERENSCHOEISEL C SMITS Alle repiratien en aangemeten werk VAN BlOMMESTEIN S Is KT IS rOi r jiiüei Vinüeli k de BESTE er volkomen ONSCHADELIJK APELDOORNHOLLAND Qoada Druk Tan A BBINEMAN A Zi Dit No bestaat uit twee bladen E ERSTE BLAD KENNISGEVING isDRÖEMEESTER en WETHOUDERS van GOÜDA brengen ter algemeene kennis dat de Gemeenteraad heeft benoemd tot Leden der Commissie belast met het ontwerpen en het herzien der Plaatselijke Verordeningen tegen welker overtreding stral is bedreigd de Heeren Dr P H ö VAN ITERSON C P W DESSING F HERMAN Fz en N A VAN DER REÈ tot Leden der Commissie van bijstand in het beheer der Gemeente gaslabriek de Heeren F HERMAN Fz W BOKHOVEN en N A VAN DER EEE tot Leden der Commissie van bijstand in het beheer van het Semeente peasioenlonds de Heeren G PRINCE en J H VAN DEE TORREN Kz tot Leden der Commissie van bgstand in bet beheer der Gemeentewerken de Heeren Dr F H G VAN ITERSON C P W DESSING en P D MUIJLWIJK GOUDA den 29n September 1906 Burgemeester en Wethondèrs voornoemd R L HARTENS De Secretaris BROUWER iBuitenlandsch Overzicht Renter seint uit Havana d d 28 Sept Minister Tait verklaarde heden dat het zeker was dat Amerika genoodzaakt zon zijn hedenavond ol niterlQk morgen troepen te landen Een proclamatie waarbij een voorloopig bewind wordt ingesteld zou dan worden uitgevaardigd De heer Taft klaagt zeer over de onbetrouwbaarheid en het gebrek aan vaderlandslielde van beide groepen van Cubanen HiJ vreest voor ongeregeldheden dezen avond met het oog op de zitting van het congres De regeeringstroepen zullen de Amerikanen btj hnn tusschenkomst stennen Bjj een proces gisteren te Londen moest een inspectenr van de billetten der Bank van PEVILLETOn 30 Maar hoe ia u op dat idee gekomen f vroeg de majoraatsheer mt U heeft het heele slot bewapend v neer baron zelfs den ouden slotbewaarder heeft n een geweer in de hand gegeven en nom aan een der slotvensters op den nitkjk gezet Toen schaamde ik mij alleen weerloos te blSven en daarom ben ik ook naar de jachtkamet gegaan Op dit oogenblik liet zich op het terras een bekende stem hooren de glazen denr werd haastig geopend en Otto trad binnen maar in welk een toestand Het water droop hem van het gansche lichaam de doornatte haren hingen hem over de oogea maat deie blikten vroolök en zegevierend in t rond Dwr ben ik I riep hj Dokter Lorenz sloeg de banden van verbazing ineen Otto laat ge je eindel k weer eens iien Waar ben Je toeh den beelen ttlddag geweeit en wat zie je enitl Je bent door a door nat I Engeland getuigenis afleggen Deze deskundige deelde merkwaardige cijfers mee over het leven vap banknoten Een noot van p St 5 houdt het gemiddeld 62 dagen nit een p St 10 noot slechts 58 do papieren van p St 20 tot p St 100 gemiddeld 30 dagen die van p St 200 tot p St 500 slechts elf dagen en een van p St 1000 55 dagen De man vertelde voorts dat honderden ja duizenden banknoten nooit meer bg de Bank terugkwamen hetgeen natuurlek alles winst voor de Bank is Als curiositeit bewaart men een banknoot die na 111 jaar ter verzilvering is aangeboden Op de diplomatieke conferentie voor de bescherming van arbeiders te Bern is dadelijk te Geneve een conferentie van de internationale vereeniging voor wettelijke bescherming van arbeiders gevolgd Gisterenochtend is zy geopend Dr Koch uit Berlijn bracht de afgevaardigde van de Dnitsche regeering de groeten van staatssecretaris Posadowsky over Nadat nog andere vertegenwoordigers nit het buitenland gesproken hadden heeft de conferentie hare werkzaamheden begonnen De Amerikaansche consul te Rome beeft een statistiek gegeven van eenige sommen die door Italianen in den vreemde in 1905 naar het Apenijnsche schiereiland zgn overgemaakt Uit de Vereenigde Staten kwam f10 463 676 of i 107 063 meer dan in 1904 Uit Canada zond men f 16 036 nit Brazilië f 1 040 592 f 715 404 minder nit Argentinië een kleine acht ton Door bemiddeling van spaarbanken e d kwam nog een bedrag van f 4 937 232 in Italië terecht Het overkomt niet veel mannen die op middelbaren leeftp van beroep veranderen dat ziJ zoo hartelijk ontvangen worden in den anderen maatschappelijken kring als Joseph Delame oudpastoor van Ch tenay Waarlijk als Joseph Delarue en Marie Fremont straks trouwen behoeven zij in den eersten tgd geen geldzorgen te hebben Het stroomt brieven in de Eonstantinopelstraat te St Gilles van inandelshuizen die den ondpastoor dadelijlf wel in dienst willen nemen Zeer mooie vrouwen of vrouwen die soms om volstrekt geen eervolle reden de algemeene nieuwsgierigheid wekken overkomt het wel eens dat zij van schouwburgdirecties prachtige voorstellen krggen als ziJ zich op de planken willen vertoonen Dat z Otto keek zgn leermeester onbeschroomd aan en antwoordde Dat komt van de golven die over de schuit sloegen De boot stond half volwater De boot P Je bent toch niet f Op zee geweest zekert Ik kom juist uit de boot vandaan I Lorenz week ontzet terug Bij dit stormweer Ja bij dit stormweer I Maar waarom dan in s hemels naam Otto wierp het hoofd fier achterover Dat zeg ik n niet dokter en dat zeg ik nieqand 1 Ik wil ook eens een geheim hebben ik wil niet altgd weggestuurd worden als de anderen geheimen onder elkaar te bespreken hebbent Maar zeg ons dan tenminste Geen woord I We hebben op t oogenblik wel iets anders te doen Het zaler spannen geloof ik als de Denen hier komen t Maar we zullen ze weten te ontvangen En zich tot Hellmnt wendend zei hiJ met komischen ernst Eommandant ik ben tot nw orders I Ia een kamer der borenretdieplag velke geen aanleg voor bet tooneelvak hebben of er zich niet in t minst ooit op hebben toep elegd is geen bezwaar Het is niet om het innerlijk maar om het uiterlijk te doen Pastoor Delarue heeft zijn uiterste best gedaan om onopgemerkt het handelsreizigersgild in te sluipen Hij had het als hg het vooruit had gewild niet beter kunnen aanleggen om de aandacht van de oade en nieuwe wereld te trekken Geen naam is in da pers dit jaar zooveel genoemd als die van Delarue Het is met de faam als met bet onwillige varken Sla er op en het loopt achteruit trek het aan den staart en het loopt vooruit Juist door de fijn berekende geheimzinnigheid bjj den overgang naar de bandelswereld in acht genomen is Delarue een beroemd man geworden Zelf heeft hg geen broodwinning door reclame gezocht maar anderen zullen deze roemruchtigheid wel te gelde weten te maken Het doet er niet toe dat pastoor Delarue nog nooit een pakhnis of een wissel gezien heeft Wat kan de handel beter gebruiken dan reclame f Men had hem maanden reeds dood gewaand maar nu hij is opgestaan te St Gilles is Joseph Delarue de vleescbgeworden reclame geworden Tsaar Nikolaas verblijft in de Finsche wateren en zal wel niet zoo spoedig terugIceerea naar z jn paleizen te Peterhot of Tsarkoje Selo Want de geruchten dat de Tsaar met zgne familie een langdurig verblijf in bet buitenland in Kopenhagen en Darmstadt verkiest boven den terugkeer naar Rusland hoe vaak ook weersproken worden aanhondender en beslister Uit Kopenhagen wordt gemeld dat de Tsaar daar weldra wordt verwacht en er gernimen tgd bjj de koninkljike familie op Fredenborg ziJn intrek zal nemen Het verblijf in de Finsche wateren schjjnt den Tsaar goed te doen zgn stemming te hebben verbeterd en zjjn plannen voor de toekomst te hebben gew zigd De omgang met de goedmoedige kinderlgk gezinde visschors in de kleine kustplaatsen heeft hem een anderen indruk gegeven van de toestanden in zijn rijk dan die bjj medebracht uit Petersburg Volgens de berichten gaat het in de Finsche wateren weder juist zoo idyllisch als in de beste dagen van de regesring van Alexander III voor de Bussificeering van Finland Het te Weenen verschijnende Alldeutsche Tageblatt bevat een merkwaardig manifest van den afgevaardigde Schoenerer den leider der Pangermanen in den Oostenrgkschen graat Odensberg en zgn zoon tot nuitoe i gebruik hadden gehad stond Hellmut Hg wachtte op ziJn vader dien hjj sedert den morgen niet teruggezien had en die zich nog op zijn kamer bevond Nu werd de denr derzelve geopend en een bediende verscheen met eenige bagage terwjjl de stem van graaf Odensberg van binnen riep Het rgtuig is dns ingespannen Ja mgnheér de graaf het wacht aan den ingang van het dorpt Goed zoo breng do bagage dan maar naar beneden I Het bljjft er dus bjj dat jiJ en Frans me vergezelt we gaan direct naar de stad De bediende gehoorzaamde met een schuwen blik op den jongen majoraatsheer dien hji met een buiging voorbij liep en de kamer verliet Eenige minuten later verscheen ook de graaf in reiskleedij en wild zich eveneens naar beneden begeven toen Hellmut hem in den weg trad U gaat vertrekken vader vroeg h j Odensberg bleef staan en keek hem aan met een blik van het bitterste verwgt Ja ik wil althanf niet hopen dat ik hier als gevangene behandeld en met geweld tegengehonden wordt Men zal u ongehinderd laten vertrekken ik heb daartoe order gegeven Br trad een korte paoze b Toen aam Rgksraad Daarin verklaart Schoenerer dat zijn partij die door de kiesrecbtherrorming slechts een stap zit naar den volkomen overgang van het overwicht in Oostenrgk aan de Slavische partijen En daarom heeft zg het partgprogram gewijzigd en uitgebreid door daari op te nemen den wensch dat Oostenrijk als Bondsstaat zal toetreden tot het Dnitsche rijk en slechts door de persoonlijke nnie verbonden zal blijven aan Hongar rge waaraan Dalmatië Bosnië en Herzegowina zullen worden afgestaan De strijd tegen de Slavische overheersching in postenrjjk en voornamelgk tegen het scheppen van Slavische staatseenbeden moet evenals de Los von Bom bewegin met alle teif dienste staande middelen worden voortgezet zoo besluit Schoenerer ziJn manifest Het is nit de berichten niet duidelijk in hoeverre dit manifest van Schoenerer au sérienx wordt genomen Veijspreide Berichten I Fa SKBIJK Paul Mednier afgevaardigde van Aube beeft den minister van onderwijs gevraagd of bij niet bevel wilde geven om nit de scholen de dingen te verwijderen die nog aan den gQ sdienst herinneren Waarscbü lijk door slecht drinkwater beerseht onder de bemanaing van 5 oorlogsschepen te l onlon buikloop Er zgn reedi 3 matrozen gestorven EmELAin BiJ het feestmaal ter eere van het 400jarig bestaan van de nniversitelt te Aberdeen waren tafels opgesteld die gezamenlgk l i kilometer lengte hadden Er werden gebruikt 64000 messen vorken en lepels 12000 glazeJi 24000 servetten enz Onder de cienwbenoemde eeredoctoren komen voor de vorst van Monaco en Jules Clarelie RnsuiD In bet gouvernement Koetais zjjn ernstige onlusten dtgebroken Nog 8 dagen zgn de bevolking gegeven om de belastingen te betalen Ook in het gonvernement Tambow is er opstand Opnieuw is te Riga een bom naar een tramwagen geworpen De dader van den Torigen aanslag is ter dood veroordeeld In de omgeving van Odessa ifn een Joodsche familie van 4 personen en een Christelijke van 3 personen vermoord de graaf weer bet woord Je bad toch zeker niet verwacht dat ik nog zon blijven na alles wat er gebeurd is Neen antwoordde Hellmnt Maar ik dacht niet dat u zoadt heengaan zonder me nog eenmaal te willen zien D heeft me zooeven den toegang tot uw kamer geweigerd vader Ik was bezig mijn papieren te ordenen en jij moest het slot in staat van verdediging brengen antwoordde de graaf op jskonden toon Hoelang zal die komedie nog doren Welke komedie P Die je daar met je boeren speelt Als ik geweten had dat mijn zoon zoo tegenover me zon staan als de beschermer van een spion als de aanvoerder van een oproerige bende Vader houd op t riep Hellmnt ernstig Het maakt ons deze laatste oogenblikkeo nog veel pgnlgker Ja pijnlijk is hett hernam OdenstMrg Ik bad het nooit voor mogelgk gehoudendat iy in één nur met voeten zendt treden wat ik vele jaren lang met de grootste zorg in je heb aangekweekt en ontwikkeld Wordt tuno d