Goudsche Courant, dinsdag 2 oktober 1906

é No 10145 Dinsdag 8 October 1906 45ste Jaargang ï ieuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken releloi n No 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 25 franco per IK 8t ƒ 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefoon Ho 8 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Alle moderne Talen Letterkunde Handelscorrespondentie Grammatica en Conversatie C BIRUTZ SCHOOL of Languages I E OSI BC rUS VRIJ De CarBQSsen alhier in dit jaar znllen binnenkort beginnen Lessen geSnrende den geheelen dag In de school afa si l en aan hnls PIS OEFIjHlS C3 K ATIS fl aarscbiiwlng In de laatste jaren hebben zich in Torscbillende plaatsen personen gevestigd die door een willekeurig gebruik maten van onzen naam nabootsing onzer prospectnssen en drukwerken het pnbliok trachten om den tain te leiden Dergelijke tmitatiti der ongineeh Berliiz School verdwijnen steeds na kortstondig en zwak bestaan terwijl zij hun leerlingen belangrijk benadeeld hebben Wij toaarêchuwen dur fui publUk voor bedrog Wij constateeren nitdrokkelijk dat er geen verbtlerdt BerUtz mtthode hetUua en dat noch andere scholen noch eenige hierheen gekomen bnitenlanders de financitele en wetenschappelijke voordeelen kannen aanbieden welko de Berlitz school baren scholieren biedt Geitrale Directie der Berlitz School Maurltsweg 33 Rotterdam TEL INT 4620 Plantageweg 80 TEL INT 4892 Filiaal GOUÜA Le§§cn lil t i door NATIONALE LEERRRACnTEN Gedurende de maanden SEPTEMBERMAART zal een serie van VOORDaACHTËl MET PROJECTIES in vreemde talen gehouden worden Voor ond en tegenwoordige Leerlingen der School is de Toegang Vrij Alle correspondentie Goada bttrellende gelieve men te richten aan de Berlitz School Plantageweg 80 te Rotterdam KENI 1SGEVII G BDEÖEMEESTEE en WETHOÜDEES van QoDda brengen ter kennis van de ingezetenen dat het Kohier voor de hetSng van schoolgeld op de Bargerscholen in dez4 0omconto voor het dienstjaar 1906 7 door Öedepateerdo Staten van Znid HoUaud goedgekeurd in alschrilt gedurende vijt maanden voor een ieder ter lezing is nedorgelegd op de Secretarie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invordering is toegezonden aan den Gemeente Ontvanger Qonda 1 October 1906 Burgemeester en Wethouders voornoemd E L MABÏENS De Secretaris BEOUWEE DiiiteDlandscb Uvcrzicbl De uitvoerende raad van den bond der arbeiders aan de Clyde werven die betrokken ziJn in het onlangs vermelde loongescbil is Vrijdag te Newcastle bueengekomen en heeft den toestand oveifogeu Besloten werd aan de werkgevers te Uitten Wg betreuren het dat uwe vereeniging arbitrage weigert of toestemt ons een bepaalde aanbieding voor December te doen Onder deze omatandigheden knnneil wij niets doen ten aanzien van het besluit der mannen om Zaterdag het werk neer te leggen M a w de staking der ketelmakers is een voldongen feit Op de Beurs te Glasgow werd Vrydag verteld dat in antwoord daarop de scheepsbonwers aan de Clyde mogelgk al hun werven zouden sluiten Op een bgeenkomst van den Schotschen Mjiuwerkersbond Vrgdag te Glasgow gebonden is met algemeene stemmen besloten een onmiddellgke verhooging der loonen met 127i pet te vragen overeenkomstig de motie onlangs op de mguwerkersconferentie te York aangenomen V De te Petersburg verscbgnende Bussiache Korresposdenz ontvangt uit Odessa en Bjelostok berichten die voor een herhaling der Jodenvervolgingen doen vreezen Een telegram uit Odessa luidt De toestand wordt hier voor de Joodsche bevolking steeds wanhopiger en meer en meer begint jlien t0 vreezen dat een nieuw pogrom uit breken zal De reactionnairen verklaren openlik dat ze vergunning tot een bloedbad hebben gekregen zoodra oen aanslag op een hunner gepleegd mocht worden De toestand is dus zoo dat ieder die kwaad wil een moordtooneel kan nitlokken Hannerzgds dreigen de revolutionnairen dat zg zich bj een nieuw pogrom mot do uiterste verbittering znllen verdedigen al moesleo daarbg gebeele stadswijken vernield worden De groüte massa der arbeidende bevolking bevindt zich tusschen deze beide pattgen in een wanhopigcn toestand Over de gebeurtenissen te Bjelostok ontvangt de Ensiischo Korrespondenz een telegram alt die plaats waarin gezegd wordt dat men een nieuwe groote misdaad verwacht Onder den meest ongehoorden druk der overbeidspersenen hebben degenen die van bat pogrom getuige zgn geweest den moed niet hunne getuigenissen die zg onmiddellgk na het bloedbad hebbeo afgelegd te handhaven De administratie treedt zoo vreesaanjagend op dat zelfs personen van goeden naam thans beweren zich de gebenrlenissen niet te herinneren Op grond van feitenverdraaiiugen is een rapport aan minister Stolypin opgesteld dut tot geheel andere resultaten komt dan het rapport der Doema commissie gUet is bekend dat door het nieuwe rapport waarin de thans beangst gemaakte getuigen der commissie nit de Doema niet meer voorkomen de voorstelling der Doemaledeu leugenachtig genoemd zal worden De systematische vervalscbmg der waarheid moet dan tevens als dekmantel dienen voor het feit dat generaal Bogajewski en kolonel Tjajelnikof de leiders van bet pogrom ridderorden hebben gekregen Nn de Sjah toegeven heeft geeft de toestand weer alle reden tot tevredenheid voor zooveel men op de korto telegrammen staat kan maken Eeuter seint nit Teheran dat de Sjah bü zgn terngkomst uit zijn zomerverblgf met geestdrift in do hoofdstad ontvangen is De stad was feestelijk verlicht Met de opstelling der kiezerslijsten is reeds een begin gemaakt Over een maand moet de Kamer van afgevaardigden geopend worden Met de gezondheid van den onden Keizer gaat het steeds beter Hij is er Vrgdag al weer een poosje op uit geweest in het afgesloten deel van het park te Scbönbruon De Keizer wilde graag den 1 October gaan agen by Ëisenerz maar dat hebben de dokters lem nit t hoofd gepraat met het oog op het ongedurige weerIn den omtrek van den Semmeriog de Kax eu de Schuborg woedeu sedert een paar dagen vinnige sneeuwstormen V In twee Fransche dorpjes Culey en Pnymasson zjn in weerwil van het verbod van den Paus jmociations cultuelles gevormd die zich mdelgk bg de overheid hebben aangemfld en verzocht hebben in het bezit van hé kerkelgke vermogen en van de gebanweh voor den eeredienst te worden geteld Het Kamerlij Denys Cochin heeft over deie aangelegenheid een interpellatie aangekondigd In zgn brief betoogt hg dat de minister verplicht is volgens het voorschrift dar scheidingswet de beslissing van den staatsraad in te roepen over do vraag of deze vereenigingen wel voor katholiek gehouden mogen worden daar ze van de voorschriften van den Paus zg i afgeweken Volgens de mmisteneele bladen stelt de minister zich echter op het standpunt dat slechts de belanghebbenden dat zgn de katholieken uit de betrokken parocbièn die de associations cultuelles met als katholiek erkennen het recht hebben dit door den staatsraad te laton beslissen In het Vaticaan volgt men deze aangelegenheid met groote aandacht Katholieke berichtgevers verzekeren dat de Paus geneigd is zijn verbod tegen de associations cnlEutiHeB op te heffen wanneer de Fransche regoering door haar optreden tegen de beide ongehooizame vereenigingen bewgst dat het haar niet te doen is om scheiding te brengen in het Frajische katholicisme en dit van Rome afvallig te maken In het Australische Huis van Afgevaardigden heeft de eerste minister Deakin een overzicht gegeven van de plannen der regeering ten aanzien van de oorlogsvloot Hg stelde het hals een uitgaaf voor van 650 000 p St om in een tgdperk van drie jaar vier eerste klasse torpedo booten en acht torpedovernielers voor den kustdienst aan te bouwen De nieuwe schepen zonden op Australische werven gebouwd worden als voorbeeld zon van elk type één schip in Engeland worden besteld Voor het tweede driejarige tgdperk ontwikkelde de minister een program dat nog acht torpedovernielers voor den kustdienst eu vier voor den dienst in volle zee omvatte Hg hoopte een deel van de benoodigde gelden te knnnen vinden door bezuiniging op andere punten en misschien ook door vermindering der legerbegrooting Eeuter seint nit Havana d d 29 Sept De voorloopige Amerikaansche regeering nam heden het bestuur over Cuba op zich nadat Taft de proclamatie had uitgevaardigd waarbg bij zichzelf tot militair gouverneur van Cuba benoemde De proclamatie verklaart dat de voorloopige regeering haar taak uitsluitend heeft opgevat wegens de noodzakelijkheid van den toestand zg belooft daarin dat zi zich alleen zal bandhaven met het doel vrede en rust en het openbare vertrouwen te herstellen totdat een permanent bestuur zal ziJn ingesteld Eeuter seint uit Konstantinopel dd 29 Sopt Vgf battergen 384 paarden zestien wag gouB munitie zgn op 27 September naar Adrianopol afgezonden Volgeus inlichtingen afkomstig van do Turksche regeoring ia een groot revolutionnair complot onder Bulgaren te Jenidsje ontdekt Tal van inhechtenisnemingen hadden plaats Eeuter seint nit Athene dd 29 Sept In de kroonzaul van het paleis verklaarde heden de regent dat de heer Zaimis was benoemd tot oppercommissaris van Kreta nadat eerst de Engelscbe gezant de laatste nota der mogendheden had voorgelezen Da vertegenwoordigers der mogendheden keurden de benoeming goed en wenschten den hoer Zaimis geluk Deze betnigde zgn dank en beloofde zich ziJn opdracht waardig te zullen maken Een Engelsch oorlogschip zal Zaimis naar Kreta begeleiden Het debat te Mannheim over de Mei viering is van weinig belang geweest De rapporteur Fischer stelde voor de te Jena te dezer zake aangenomen motie het horhaluu en met ter zgde stelling van alle audero voorstellen waarvan slechts één nader werd toegelicht werd conform besloten Na de Mei viering heeft men zich eenige uren beziggehouden met sociaal democratie en volksopvoeding waarin Schuiz en Clare Zetkin de referaten nitbrachten die beide als brochures znllen worden uitgegeven De znak werd aan een te vormen IJildungs commissie verwezen Eigenlgk was na het debat over de anarcho socialisten die onder het motto de algemeene werkstaking is het universeele geneesmiddel zich hebben afgescheiden a r FEUILLETOX 31 Wat u me hebt opgedrongen Ja waarom eigenlijk heb i c me dal laten opdringen Wees oprecht U was het dieme mijn eigen wil en oordeel ontnam ü heeft me de genoegens des levens onbeperkt laten genieten maar n heeft me nooit deplichten en den ernst des levens loeren kennen Ik mocht nooit mgn geboortegrondbetreden nooit mgn bloedverwanten opzoeken iedere band welke mij aan rnün vaderland en familie hechtte werd met opzetverbroken U wilde alleen een gehoorzaamzoon die geen anderen wil kende dan denuwen en dien heeft n dan ook gehad totvandaag Er kwam een ijskoude uitdrukking op OdenAerg s gelaat terwijl hij zei Heb je me niets meer te zeggen Neen ik zei a wat me op het hart lag Graaf Odensberg wendde zich naar de deur en zonder nog een enkel woord te zeggen verliet hg de kamer terwgl Helmut zich met de handen voor het gelaat o een stoel liet Metvallea Eenige minuten later trad ArnuU de kamer van Hellmut binnen De graaf en mgnheer Holger zgn vertrokken berichtte hjj Ik weet het ArnuU En achter hen heb ik de poort laten versperren vervolgde Jansen want ze zgn in aantocht I In aantocht Wie De Denen Nu al Ja ze kunnen binnen een half unr hierzjjn Zgn ze in grooten getale vroeg Hellmut opstaande en Arnnlf met een gebaar verzoekend hem te volgen Talrgker dan we dachten I De slotbewaarder die in den toren op den uitkijk staat schat hun aantal op een paarhonderd Zooveel Daarop was ik niet voorbereid 1 Ik ook niet 1 Ze schjjnen ons ernstigte willen aanvallen t Zal er warmtoegaan Om t even We zullen hnn het hoofdbieden zoo lang we kunnen I Misschien zal het weer bloed kostenom mijnentwil zei Arnnlf somber Spreek daar nu maar niet over zei Hellnot m t Jumd de Toorhal betredend Doch Arnnlf schndde het hoofd terwgl hjj vervolgde fi kunt daar nn wel over heen spreken maar mg drukt het als een vreeselgke last Als W j voor deze overmacht moeten wgken Maar we wijken niet De Duitschetroepen zjjn immers ook onderweg en zoolang zullen we t kasteel wel kunnen houden Arnulf antwoordde niet dadelgk h j scheen aan een tweestrgd ten prooi Eindelijk zei hij zonder de oogen op te heffen Mijnheer von Mansfeld I U heeft me vandaag het leven en de vrijheid gered I En die hadt u liever opgeofferd danze aan mg te moeten danken wilt n zeggen t Kan zijn maar dat maakt de schuldniet lichter welke ik aan u heb Arnulf n haat mei Jansen zweeg maar het somber gerimpelde voorhoofd gaf een duidelgk antwoord op deze vraag Ook nu nog vroeg do jonge baron op verwijtenden toon Arnulf hief langzaam de oogen op en toen vlamde daarin iets van de onbuigzame trots welke hem steeds bezield had Ik kan niet huichelen mijnheer von Mansfeld Ja ik heb u bitter gehaat als een afvallige die ziJn vaderland verried enverloochende als een zwakkeling die aan deo leiband vao anderen ooeit loopen Ik weet eerst sedert dezen morgen dat n een man is maar een paar andere oogen zagen dieper en beter dan ik en die oogen badden gelijk ü heeft nu uw vaderland en uw bruid dus u kunt miJn haat wel verdragen 1 Er lag een sombere weemoed in deze woorden waardoor elke vijandelijke bedoeling er aan werd ontnomen en Hellmut wist dat het geen kleingeestige beweegredenen waren welke de man daar voor hem ver van hem verwijderd hielden Arnulf zei hg na een oogenblik wilje me de hand ter verzoening reiken Arnulf streek met de hand over het voorhoofd als wilde hg daar iets uitwisschen men zag welk een inspanning t hem kostte zijn tegenstander de hand te reiken maar hjj deed het eindelg k toch Zonder n stond ik nu voor den krijgsraad en mij wachtte de kogel Wat er ookgebeuren moge ik ben toch vrjj I Ik dank u 1 Hellmutt drukte met warmte de hem geboden hand We zullen den ouden wrok iegravenen al het andere aan de toekomst overlaten De beide mannen hadden niet bemerkt dat Eleonore aan den ingang der voorhal stond en de laatste woorden gehoord had nu trad zi binnen Wordt vervolgd