Goudsche Courant, donderdag 4 oktober 1906

458te Jaargang Donderdag 4 October 1906 No 10147 JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TderMi No aa ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Adirertentiën tot 1 uur des miildi Teletom Ho St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per Iiost ƒ 1 70 Atzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Verkrjgbaair lu ueaacueu SO ets 7S et en f l Xa b j H H Apothekers en Drogisten Let op het merk ANKER I F AD RICHTER Co Rotterdam Te Goin A bi O LOGKR Apotheker Markt en bjj WOLFF Co Westhaven 118 Sociëteit Ons Oeuoegen Qonda CONCERT Donderdag 4 October 1906 te geven door de MANNENZANÖVEREENiaiNG JNTER NOS RoèERDAM Directeur B DIAlH iiT met medewerking van den Heer H aMALBBOEK Leeraar MniiekBcbool Haatsch ter Bev van Toonkunst Rotterdam Viool B DIAMANT Piano H W A V GASTEL Bariton C MULLER Bae werkende leden van Inter Nos Uitgevoerd nullen worden alle uierken waarmee Inter Sos Eerste en Berepnjxen heeft behaald op verêchUlende concoursen Toegangsbewijzen zjjr verkrijgbaar bjj Mevr de Wed MART BOUMAN Dubbele Buurt en op den avond van het Concert aan het Bureau Voor leden van Ons Genoegen hunne Dames en Kinderen per persoon f O SO voor niet leden f O SO Aanvang 8 uren i Winkelhuis Te boiir een HUIS met WINKELOPSTAND en BOVENWONING terstond te aanvaarden Te bevragen bg C VAN EIJK Kaashandelaar Kattensingel HUIS TE HUUR Ileereiihuls Oosthaven 11 88 Zes Kamers groote Keuken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 M M V LOOi DUBBELE BUURT B 13 Telfn 117 Is t ruimst vooriieu van GASORNAIENTBN in elke stijl van de eerste fabrieken tegen concurreerende prjjzen Aanlegger van Gas Water Spreek Bieren Eleclrische geleidingen Wie van goed licht houdt wende zich naar het Qoudêoh Ferllofulng MagaxIJn DE AVOMDISITCR daar alles door bekwame fitters verricht wordt GOEDKOOPSTE I DE MEEST PBACTISCHEDE HEEST VOLLEDIGE MODEBLAIIEU lyn beslist die der Firma WELDON THE LADIES JOURNAL meiH minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBEaSMAKEB met een gratis geknipt patroon THE BAZAAR Or CHILD HES 8 ASHIOXS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VRAAQT Vw Boekhandeaar Proef nummera Alle met kottel Holt Bi voegsel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zijn GEKNIPTE PATRONEN mot Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgbaar bij MILLY SIMONS Den Haag Ooida Druk vu A BBINKUAN AZ SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 45 zenden wij franco door Nederland onze overal bekende NORMAL KOLLECTIES 30 hyacinthen voor glaaon of 40 voor potten of 50 voor den tuin of eene COLLECTIE VOOR DE KAMER van 150 stuks voor 45 potten of eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 250 of eene COLLECTIE VOOR KAMER EN TUIN van 240 stnks ieder bevattende eene prachtige keuze van hyacinthen tulpen narzissen crocus scillas sneewklokjes etc RiJk geillastreerde prijslijst met specificatie onzer collecties in het HoUandsch en onze vele wenken voor de cultuur bevatende groote catalogus in het Dnitsch zenden wiJ desverlangd gratis en franco Tulnbouw Ktabllssemept Huls ter Dutn JMoordwUk bIJ Haarlem WERELD SUCCES De Wereldberoemde Superior Druiventursthoning Extract wordt aanbevolen tegen Borstaandoeningen Kinkhoest Zware Verkoudheid Slijrahoest Borstpijn Keelpijn Heeschheid enz MELIASTBE is verkrijgbaar bij alle voorname Apothekers en Drogisten in grootte en kleine steden dorpen en gehuchten in Nederland Fmnkryk Xhtitschlandf Engeland Amerika Ned Indiê Oranje Rivier Kolonie Transvaal enz UELIANTHE werd 9 maal met Goud en 3 maal met Eere Medailles bekroond lUKLIANTHE in flacons f 0 40 f 0 70 en f 1 MELldyXHE in doezen tabletten f 0 40 en f 0 70 Eenige fabrikanten H N VAN SCHAIK o Koninklijke Stoomfabriek De Honingbtoem Den Haag Verkrsgbaar bg Firma WOLPM Co Westhaven 198 Gouda GRENUEL Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 Gouda A BOUMAN Moordrecht PINK8B Nieumrkerka d JJsel A N v H ZESSEN Schoonhoven B y WIJK Oudewaier A SCHEER Ilaoêtrecht P W v EDE Oudewater K va d h HEIJDEN te Remumk P v d SPEK Moereapelh D v D STAR Wed J HOLST M KOLKMAN ABN VAN DER HEIJDEN IToïWiMmMn P A uu GROOT A d JONGH OiKfewafw J P KASTELEIN PftUbroekerdam Ö BIKKER te Btnichop WAjfcltSCHVIVliVe Laat U niet misleiden door iM S roop Het klooster SanctaPaulo AbdtJ bestaat niet dus Siroop van geenerlet waarde Q br Stollwerck s Chocolade en Cacao Balmatlge door de nieuwste uitvindingen op inaohinaal gebied verbeterde fcbriwtle atWnitmd gebruik van Qjm n fijnste groiulsto on gsrandeerei les rbruiker van Stollwerck s Ghocülade en Cftcao em luWviinitwaardig hbiikaat itau keuiig beaotwoordende aan iea Inhond der trnf Etiketten De Irma behaalde tl Brerets als HofleTerancler 41 Eere Dlploma s gouden enz Medalllrs eea bewQi van uUmanteDd hbrikakt Keeda 1871 schreef de Aecademte national d Fkris Hou TOiu dtMiBOn nn Hf4cjlle d r première Hwiiie en oomldératton d Totr uwUniU labibiatloa d Olwaalat konbona vaiiéa eto rto ibrikaat ig veikrijgba bij H H Ckinfiseurs Banketbakkox nn na Oamnalvartegenwoordiger nm Kederlud Mins Hattenlodt Amsterdam Kalverslraat 103 Het groote aantal zenuwkwalen 01 itaeda alle mIddsi B dosi de medlicbe wot Miol p uonweiid Kmt un dts atraww tUd koal o er toe dat lU door hM nbralk intk o van den MBvoa nten mg aaMBlUk Uhm de huid mm weldaad uljkt te ilja T0 r da aan MBinrkwiawi IQdenda nauèbtMtd Dcm laDMBwHM U niteerooden door den gevèaen OfBoler rai OetendbeU Or BonaD WetaMnunUTUahofni keratrof de on demndtnt epf sdaan In eene BO Jartce pimkttlk U r w amKh mm vmu belkMM mmiiimU er dar worden dnMrtva ceadilktotoffva 4Mr da fa 14 nldd llUk n h M B w irasMl in d t le l 1 Het den oneeawttae verden wartelljk echltterende reaoltatao T k g e en ilj maakte looveol PHgant dat van een daor den nitrtnder geachreven wwkja OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE Ura voorkonilag in faiiaiing Dinnan koiian tijd reedada ïla dmk TeraohMiei la INtboekja bevat niet alleen tot het frawNasV llAk Toretaaubarp verktarlngen omtrent lint w iru der nieuwere tlierapie en da daamedt aolfa 11 ivaiiliopli MVAUeu VPikirjnii nitwerking maar uk vindt meu 1ti rin wetenaohapMlIJk er hiiiKlnllntrHii Dit de mcdiarhv bimh ii dis aan dnee geneej wijie gnwud zijn aooraede anchrl tsl vitii ietiil nhtirten vau tiuoKi e Uit tte K D l au l fl ii omtei welke P Héntirt and dr aa polyklirtla li Pan rue Bonjemiml 10 SfetaarB iflr neJ r pfahlItHtrontl geneeabear aa ilnnlgva anitloM d CIiDrcn aii Svrntkltrath Dr Cahn te Slei in Qrcnimann mti ir arread arta Or P FortitUr fle eih tr Éirtoleur van nat hoipltnal li Ajit Q jliiWaH ih Or oheHn kaate Sad Emt Oa tit m d Jr pmtaahaordtrotaur der atlvina lhcmiicutiiDho tnrloliHap voor laaawHida nt 61 Konoré S31 Gunsul von Aithflrbach mad dr la Cbrfu Or Bnk iol arraad aria da llr itnai Il J fhl rtL d dr U Wernen Cr C SonBaval a La Farntra Evre lid vaa daa CoaaaU Caatr it eo linté ia frnnkrijk en Tele audereo Aan aïlrn wier aenHw cNt l Mf r of minder ncadaan la f knb aofeaMuadla iatv ahilc f l tU lon aarran dekenteekanea rijn afwoalaflha toe dplla Nitgralae lobela haaf pili bloedandra araalD prikkcisaathald gaiaaodhD i tIapalaeabeM IMiaaiatl ka oaratt an on beha gatlik e to ifaVdirerder alle ifeken dia door b roerte f troMa wAob nog ll den aan de Kavolges daamw looalB verlanmlng en axveraMne tot aprtkaa iwaro lonfMl Melo k lkkea atl rheU der awhahlen nat veorl luriflde plla planliatlfke iwakte verzwakking mui lOfiiageiL om a aD JUa reeda ondM genoaakBMdygd kebandellnf nweett ilJn aaar door de bokando aiddalH ala wthoadtDcaaa aa köndvataaköiw vrllvon eleoSrlieoren tooUlooi of leabadea aea Milnc oflwdclnf hnnnar kwaal laToadoi bebVen en ten alotUait die Treaa c w lmiT r lk w c mdJuHoo ndan bekben offana veraohUnaoten ali ilaO aaakeadoed aagotli taetaa wdMvüig M feit feooM baafMa at abalAaid WtkerlBiefl e i denker ordoa mor da eagia drakkaadi p a aader Eet vMrtaoM ooWoiliito oerea bot vea a aa kriebelfeg la ea kit atana aa baadaa aa vaatin an al daao dria oalafMrtln ma MBawl ara aU ook aan loaga aielafta Ifdaada aaa MeatnaU aa bMbWoMMI aa f Jft aan jeaga goraenaa dl veal hmI hel kaeN warkea en levrtatljka reaette wUlaa ToacfcsiHa wordt dtlnganll aaagaradao ilah kat b T i Tamalda woekje m te tobalka hetwelk op aannaca koatalaaa ea ffaaaa w widan wordt d9or Ammft mm oor H CLBBAS C Heilleewat 1 SAVTBV kOLJPF A VdTMlit fT I OHBV dt PORT Oadearaobt bfj aaartbrai ff O ojol bntanaiKilb inadleliiale tentoonaïeillnrla de WelMHi 4Mr da IMMii JarU dl kiiwvcm iiAdaAlv b hrMB WESSANEN LAAN Wormerveer OPSERICHT tras KOMINHLIJKE rABRIEKBI Voedert nw Vee met de xuivere murwe merk Sler en W Ei aitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde Bere mploma Partje 1900 Negen Gouden MedaUUi Geen beter adres Toor degelijk en sterk SCHOENWEEE dan Het Noord Urabantscli Schoenenen Laarzcomagazijn KLEIWEG E 30 Bnimste sorteering van alle soorten SCHOENWERK CHROOM GLACft en BRUIN ÖLAM DAMES en HEBRENSCHOEISEL G SIHITS Alle repiratién en aangemeten werk Aanbevolen Merken VAN Ferwerda Tieman St Ebtèphe Medoc 0 60 La Rose Lndon 0 72 Chfttean Mallerct 0 80 Petit Bourgogne 0 99 Graves Blanc 0 72 Haat Santernes 1 35 Witte Bergerac 0 99 Niersteiner 0 72 Rttdesheimer 1 08 Oude Roede Portwjjn 108 Extra oude RooJe Portwjjn 1 44 Onde Witte PortwSn 1 08 Extra onde Witte Portwijn 1 80 Fine Old Pale Sherry 0 99 Goede Madeira 0 90 Madeira Superior 1 44 Vermouth di Torino Dom Bellabdi per Liter 1 17 Prijxen netto H contant DEPOT TE GODDA bij F J J BOON VAN OSTADE Wild en Gevogelte Van al heden en verder dagelijks versch verkrijgbaar Braadknikens Soepkippen Duiven Ponlarden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Reevleescb enz enz tegen de meest sterk concurreerende prijzen Fanklaar schoongemaakt franco loor geheel Nederland Aanbevelend T QVTTELINO FoeWev OoBterstraat 18 ROTTERDAM TelephQon Interc No 2031 Onnavolgbaar zijn thans door nionw gevonden toepassingen onze fti olieeerf getchlMerAe Por treilen PeUitureBogaertê Zij geven kracht en diepte die namakers nietknnnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de eehte te ontvangen Geïll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratie op aanvraag Boxtel H BOOABRIS Jt Co Agent voor GOUDA Fii ma A QUANT Kunsthandel Kleiweg b wien modellen ta bezichtigen zgn Buiteolandscb Uverzichi In het Rijnfeh Westfaalsche növerheidsgebied baart het groot opzien dat de arbeiders nit Rnssisch Litanen die zich daar in den laatsten tijd in groeten getale waren komen vestigen en de vreemde Polen die al jaren in bet uijverheidsgebied werkzaam zgn plotseling uitgezet of met uitzetting tegen 20 December bedreigd worden Officieus wordt nu verklaard dat deze maatregel in het geheel niet nieaw is Toen prins Bismark in 1886 zijne Anti poolsche staatkunde begon kregen de in Pruisen gevestigde vreemde Polen bevel om de steden waar zg zich gevestigd hadden te verlaten en werden zij bg troepen tegelgk over de grens gezet De landbouw had toen echter groot gebrek aan de Poolsche veldarbeiders zoodat er maatregelen beraamd moesten worden om de staatkundige plannen niet tegen de economische t laten indrnischen De oplossing werd toen gevonden in de bepaling dat de in Pruisen binnengekomen Polen telkens van 20 December tot 1 Febrnari naar hunne haardsteden temg moesten keeren om te voorkomen dat zjj zich blgvend op Prnisiech gebied vestigden Aan dien termijn heeft men zich in den beginne ook gebonden Langzamerhand is echter de groote ijzer en mgnngverbeid in Silezië en ook in het westen van Pruisen hoe langer hoe meer Poolsche werklieden gaan gebruiken In het Westen vooral nam de overheid het niet zoo nauw meer met de bepaling dat dePoolsche arbeiders alleen laar gedurende een gedeelte van het jaar in Pmisen gevestigd mochten zgn Duizenden hebben er dan ook jaren achtereen ongestoord kannen wonen eo in fabrieken hnn brood verdienen Nn de Poolsche beweging echter naarde meening van de Prnische regeering gaandeweg en in toenemende mate een onrustbarend karakter heeft aangenomen stelt de regeering zich weer op het standpunt dat af wi king van de bestaande bepalingen en toegeeflijkheid tegenover de nijverheid in het toelaten van vreemde Polen om algemeene staatkundige redenen niet doenlijk is De RijnschWestfaalsche nijverheid zal daarom naar de meening van de regeering in de toekomst in hare behoefte aan vreemde werklieden die in een buitengewoon drukken tgd als deze zeer groot is moeten voorzien door in politiek opzicht minder bedenkelijk elementen als Dnitsche Oostenrijkers Italianen Belgen en Nederlanders Te Pensacola zijn volgens een bericht nit FEUiLLETOX 33 Eleonore wilde antwoorden maar op dit oogenblik wierp Lorenz z u aartsvaderlgk geweer krakend en rammelend op den steenen vloer der hal terwijl hij met opgeheven armen riep Goddank I Nn hebben we dat moordtnig niet meer noodig I Op het slotplein was intusschen een vroolyke drukte ontstaan Op het oogenblik dat men in de naderende soldaten de vrienden herkende waren kommer en zorg voorbij Iedereen begverde zich om de gegrendelde poorten en hekken weer te openen en toen het groote ijzeren hek voor de slotpoort geopend was verscheen Frits Horst aan het hoofd van zijn troep tegemoet gesneld door Otto die hem jnbelend Inhaalde Daar zijn we 1 riep de kapitein Amnlf Jansen die hem aan den ingang opwachtte de hand reikend We kwamen nog op tijd zie ik Jansen beantwoordde den haaddmk van Frits recht barteigk J k plteiD ve UeU n n en aw man New York tijdens den orkaan eenige kleine oorlogsschepen vernield de Machias Wasp en Isla de Luzon zijn gezonken of stukgeslagen de Vixen is gestrand en is vermoedelijk reddeloos verloren De Vixen is voor zooveel wij kunnen nagaan een Engelsche torpedoboot de andere zijn Amerikaansche schepen De Isla de Luzon op de Spanjaarden veroverd bij Cavite is een pantserdekkruiser van 1100 ton de Machias een ongepantserde kmiser van nagenoeg dezelfde grootte V Minister Taft heeft het bewind in Cnba aanvaard Ën volgens de berichten Bit Havana is hy thans de populairste man op Cuba want hg begon zijn bestuur met eendaad van rechtvaardigheid die goeden indruk moest maken hjj beval de invrgheidstelliug van een zeventigtal politieke gevangenen waaronder vjt generaals en zeven journalisten Waar Taft zich vertoont wordt hij begroet met den kreet Viva el Qobernador viva Americanos 1 Voor het paleis van Palma waarin Taft zijn intrek nam staan den geheelen dag groepen menschen om hem toe te juichen Op verschillende plaatsen van het eiland zijn Amerikaansche troepen geland zonder eenigen tegenstand te ontmoeten De insurgenten in de provincie Havana toonen zich verheugd over den loop van zaken en achten het doel van den opstand bereikt Zg volgden onmiddellijk het bevel van Taft op om de wapenen neder te leggen en gingen uiteen onder juichkreten voor de Amerikanen Een der berichten zegt dat minister Taft slechts korten tijd gouverneur van Cuba zal blijven hiJ beeft aan Roosevelt verzocht den gonvernenr van Portorico Beekman Winthrop tot zijn opvolger te benoemen Toen de conferentie van Algeciras haar arbeid had geëindigd was men in Frankrijk ontzettend ingenomen met de behaalde overwinning Wel had Frankrijk het varig verlangde generale mandaat niet gekregen maar het had andere voorrechten verworven waarvan het zich voel voorstelde En juist daarom meende men dat Frankrijk met groote snelheid aan den arbeid zon gaan om de opdracht der conferentie nit te voeren Maanden gingen sedert voorbij bladen bevatten geregeld berichten over aanvallen op Europeërs j maar de Franscho regeering deed niets om een begin te maken met de organisatie der politie haar door de conferentie opgedragen schappen voor de aanrukkende Denen Nu die zullen wel almarcheeren als ze ons in t gezicht krijgen I meende Horst Daarop wendde hg zich tot Hellmut die nn ook naderbij trad Mijnheer von Mansfeld ik heb al gehoord dat n het kommando op nw kasteelvoert ik vraag u daarom kwartier voor mij en mijn manschappen I Welkom duizendmaal welkom I riep Hellmnt Daarop trad Frits Horst mot Hellmnt Arnnlf en Otto welke laatste niet van zijn zijde geweken was het slot binnen waar den kapitein op ziJn beurt oen onverwachte verrassing ten deel viel Hg had wel gedacht de barones en Eleonore nog hier te znllen vinden maar naast de beide dames die hem aan den voet van de trap opwachten rees nu ook een blond meisjeskopje op en een paar helder blauwe oogen blikten hem stralend van geluk tegemoet Eva I riep de kapitein jubelend Frits I Dat noem ik nog eens geluk 1 riep deze haar in zijn armen slnitoDd Daarbij vergeet men de vermoeienii van zulk een marschdoor storm en onweert Maar Prits hoe kom je toch ïoo onTorwachts hier f vroeg barones von Mansvold Hont knk haar verwonderd aw En nn komt van meer dan een zjjde de vraag waarom dit niet geschiedt P In den Siècle wordt de schuld daarvoor aan DuiUcliland gegeven De heer Yves Gayot verhaalt dat Dnitschland opzettelijk hst protocol der conferentie nog niet heeft bekrachtigd om Frankrijk in ongelegenheid t brwgen V De gezanten der Enropeesche mogendheden hebben Zaterdag een bijeenkomst gehODdea waarin beraadslaagd werd over do voorwaarden aan de Porta te stellen voor het toestaan van de verhanging der Turksche doianerechten Die voorwaarden zijn zeer omvangrijk en zeer scherp De gezanten hebben van deze gelagenheid gebruik gemaakt om een aantal onde eischen te herhalen en de Porte tot inwilliging te noodzaken voordat zjj de verhooging der douanerechten knnnen toestaan De hootdeisch is dat de 75 pCt van de verhooging die aan de Porte warden toegewezen uitsluitend worden bestemd voor den dienst van Macedonië Daaraan wordt verbonden de voorwaarde dat de Dette pBbliqne 260 000 T P ter beschikking zal stellen tot dekking van het Macedonische tekort en dat de Porte de wijzigingen door de finaucieele agenten in de Macedonische begroeting gemaakt moet goedkeuren tenzy d uitgaven daarvoor niet in overeenstemniit zün met de behoeltea van het land Verder wordt ge eischt erkenning van het recht der gendarmerieofflcieren omtnsschenbeiden te komen in strafzaken verplichting van de Porte om de gendarmerie reglementair te bewapenen on de voorstellen van De Georgis betreffende de aanvulling na te leven En ten slotte wordt de regeling van de verschillende zaken geëischt die met de donanenheffing verband houden Het is nu te vraag wat de Porie op al deze eischen zal antwoorden Verspreide Berichten Fbaskruk Behalve van het Nederlandsche ontvingen de Franschc bisschoppen ook van het Portageesche episcopaat een gelnkwenseh met hun tronw aan den H Stoel De aartsbisschop van Viterbo die ItaUaunsche pelgrims naar Lonrdea heeft geleid heeft te Farjjs een onderhond gehad met kardinaal Richard Men gelooft dat de aartsbisschop vertrouweling is van den pans en met den kardinaal kwam spreken OnverwachUP herhaalde hjj zonder Bva los te laten Zeker I zei Hellmut Aan welk gelukkig toeval hebben w het te danken dat je zoo iiist ter rechter tgd hier verschijnt f Dat is geen toeval mijnheer ven Mansfdd we zijn naar hier afgemarcheerd met d bedoeling om n Bit uw benarde positielejrer ossenj dan dat we hnlp noodig hadden f Je kon daarvan toch nog niet onder To ch is dat zoo Ik kreeg plotseling het bevel met den stormpas naar hw kasteel 1 ÏTa is onbegrüpelök i Hellmnt Haar wie kan dan die helper in den nood ülkfkU het achter hem en Otto die zich tot nn toe een weinig a ï ioBden had en met geheime vrengde had toegeluisterd trad Vmet eêï eiglnwaarde in den kr ng 7 algemeenen nitroep van verbazing en ver rasBug werd ontvangen kiuniD b li s4 ii tot ma troepen waren over het protectoraat van Frankrijk over de Katholieken in de Levant Volgens de Figaro zal een Japansch eskader in het komende jaar een reis rond de wereld maken en een bezoek brengen aan Engeland en Frankrijk ReauHD De gonrernegr generaal van Warschau heeft een ambtenaar naar Siedlee afgevaardigd en deze heeft den opperrabbijn en den besturen der Joodsche gemeenten verzocht alle Joden die bij het laatste pogrom schade hadden geleden tot hem te zenden om hnn klachten biJ hem In te dienen Een militair schandaal staat op het pnnt nit te breken Belangrijke plannen eener grenssteek zonden aan den agent eener vreemde mogendheid verkocht zjjn Een kolonel der genie ztu voor deze zaak zijn aangehouden Traxsvixl Zondag is te Durban do Cranley aangekomen met 1616 Chlneesche koelies aan boord Dit zjjn de laatste geles die nog voor de Transvaal mochten worden gerecruteerd Na deze bezending znllen geen Chlneesche koelies meer worden aangeworven voor den Rand Azil De Japansche minister van taariaevmkt voor 7 jaar een crediet van 270 miUioen yen voor herstel en bouw van oorlogsschepen BINNENLAND De uitslag der stemming voor een lid der Provinciale Staten in het district Slnis is dat van de 3962 kiezers er 3170 geldige stemmen uitbrachten De volstrekte meerderheid was dus 1686 Herstemming moet plaats hebben tnsschen de hoeren A A Hendrikse k en a r die 986 en Q A Vorsterman van Ojjen v d die 966 stemmen verkreeg Te Faii Atjeh Menlaboh is omstreeks 1 September gesneuveld de Earopeesche sergeant Wentsel Patrouille onder sergeant Arends doodde in Moego Menlaboh twee vijanden Ter patrouilleering in de bovenstreken Pensengan Sawang Geudong en Kenrentoë vertrok 1 September een kolonne onder majoor van dpr Gronden aangekomen heb ik ze eenvoudig hierheen gehaald I Word ik nn soms nog naar bniten gestuurd om te zien hoe het met t weer is f Hü ging met Ser opgeheven hoofd voor zjjn zuster staan die nn voor het raadsel zijner plotselinge verdwijning een voldoende oplossing had gevonden Maar bracht ziJ in t midden je kunttoch in die weinige uren moeilijk dien tocht heen en terug gemaakt hebben Over land zeker niet maar in de boot dwars door de bocht Langs dezen weg bereikte ik binnen een uur de voorposten Ben je met dit stormweer over de zee gegaan r vroeg de onde barones doodelijk verschrikt Ja grootmama I Ik ben door de storm wel een eindweegs nit den koers geraakt maar ten slotte gelokte het me toch te komen waar ik wezen wilde en toen ben ikrecht naar den kommandant gegaan Watzeg Je daar nn van Frits f Dat je een kranige jongen bent I riep de kapitein Haar vertel me eens waaromhebt ge je toen niet bij onze troep aangesloten I Waarom hebt ge je voor de tweede maal op de stormachtige zee gewaagd P Slot valgl