Goudsche Courant, donderdag 4 oktober 1906

Een telegram van 30 Ingnatu aan de Regeering te Buitenzorg meldt Bende van pangeran hadji Oemar onder aanvoering Tan Ha No vroeger djenang hoold en belastinginner in da loewak 16 binnengevallen in landschappen Serampas en Soengei Tenang werd in nacht van 3 dezer bji Tandjoeng Soengei Tenang overvallen door maréchansaé patroDille onder kapitein Darlanf In onze handen 6 geweren vele banke wapenen en manitie Onzerzijds een inlandsche maréchanssëe gesneuveld en een licht gewond Het is slechts een paar Kilometers van hier verwgderd dat zich het volgende geval voorgedaan heeft Og kent de stad en de straat mogeljjk kent gg ook den Heer Qroeneweg gepensioneerd Bijks ambtenaar wonende Veemarkt 11 te Rotterdam die ons het volgende meldt Oednrende de laatste zes maanden heb ik Teel aan da nieren geleden Onophoudelijk had ik daardoor hevige piJn in delendenen rng te doorstaan Deze was mjj op mijn twee en tachtig jarigen leeftijd zeer hinderlijk zoowel bij het loopen als het zitten en zelfs dnrfde ik me s nachts niet in mijn bed omkeeren nit vrees dat da pijn nog erger werd De nrine liet veeltijds bezinksel na en ik was alles behalve op mg n gemak wat men zal begrijpen wanneer men mijn leeftijd in aanmerking wil namen toen ik mg op deze wijze al minder en minder begon te gevoelen Foster s Rngpijn Nieren Pillen werd ai ge7egd is het middel om van een dergelijke ziekte te worden afgeholpen Ik bestelde een doosje dat ik geregeld begon in te nemen en hoe groot was mijn verwondering toen ik door het gebruik van slechts een enkel doosje een groota verlichting ondervond De pijn was bg na totaal genezen ik voel me veel frisscher en opgewekter en met vertrouwen zal ik dit weldoend geneesmiddel recommandeeren Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wijze die U goeddnnkt Hoop voor bejaarde lui Hondarden ouden van dagen van 70 tot 90 jaar zgn radicaal genezen van nier an blaasziekten door Foster s Rugpijn Nieren Pillen Dit geneesmiddel verlicht en geneest volkomen de nieren van oude zoowel als van jonge lui Het is een aenig en speciaal middel voor de nieren Verzeker U dat men U de echte Foster s Rngpijn Nieren Pillen geeft dezelfde die de Heer Qroeneweg gehad heeft Zij z jn te Qonda verkrijgbaar bij de Hoeren Wolff an Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel èt 1 1 75 voor één of f 10 voor zes doozan SUtsksn uit Sclioonluve Lxvnx Eindeiyk eindelijk is dan het groote raadsel opgelost Waarom stond Schoonhoven al sedert zoovale jaren in een kwaden reuk heinde en verf Neem nu enkel maar de lijdensgeschiedenis met de spoorlün in beeld gebracht op de Tentoonstelling in Amsterdam en in do Goudscha Courant van 24 Sept vermeld Laten wij den raad da gasfabriek en den watertoren de schoolkwestie en het armbestuur voor het ooganblik maar eens rusten Hoa kwam Schoonhoven in een kwaden reuk f Ik herhaal mijn vraag met klem en drang Ach lazer ach Stadgenoot I gij raadt het nooit Daar op dan Qrooten Toren moet gij da bron van alle kwaad zoeken Qij weet die toren is gerestaureerd in de verf gazet losse balustraden vastgemaakt wijzerplaat vergold gras en onkruid gewied hg ziet er weer netjes uit En wie ging over dat werk f Onze nooit volprezen Wethouder van Publieke Werken Overal ging zijn oog met da nanwgezetheid hem algen En wat ontdekte zgn Valkaublik daar in aan duister boekje van den toren t Schrik niet lezer Twee geheime stilletjes van den jare anno 1425 naar ik meen Ziedaar de oorzaak van den kteadtn reuk die van onze goede stad da eeuwen door is uitgegaan Uaar za zgn verwijderd die bronnen van ellende en ongerechtigheid Jammer dat het te laet is voor de Amsterdamscba Tentoon stalling Ik hoor dat ze nn aan een of ander museum znllen worden aangeboden altjjd gedesinfecteerd en verguld Om nog eens op die Tentoonstelling terng te komen amice Tot de curiositeiten behoort da ondhaidknndiga afdeeling Daarin vindt men als grootste curiositeit aan Verslag van aan vergadering van Drossaart en Schapenen van Baardwijk gehouden 16 Juli 1789 Het is te lang om in zijn geheel over te nemen Maar het voornaamste vinda bier toch een plaats Het luidt als volgt Den Haare Drossaart daazèr Heerlykheid Exhibeert pro attestatie van twee consonants en irreprochable getuigen en ten 2e Declaratoir van den Chirnrgyn Verschnnren waarbij t D dnldtigkitra oontaert dat deo penoon van Hendrik Pnliena iowoonder alhier op Zondag avond gpwetst zgnde den 12e July laatsleade door deszelfs eige stier of bnl op eane zeer geweldige wyse is aangetast en onaangesien alle toegevoegde hnip van het Loeven ter dotid ia gebragt geworden En hoa aaer hem Drossaard neene Borgelyke weet hoe ten deeze opsigta behoort gehandelt te worden en een Beest aigentlyk gesprooken geane miadaat kan begaan zoo belet dit egter nair des Orossaards insien niet dat dergelp Beest met de dood strafbaar ziJ ten fninsten exteerd hier van meer dan Een gebod in de Ooddelyka Wath by voorbeelt Exodus 2 Vss 28 L 29 Vergeleken met Qeneais 9 Vss 5 alwaar met zooveale woorden gebooden wordt Ende wanneer een osse eenen man of te vrouwe stoot dat hg sterft zal de osse saekerlijk gestenigt worden ende zijn vleesch en zal niet gegeeten worden jiaar de Heere des oases zal onschuldig zijn Maar indien de oase te vooren stootig geweest is en de ia zulcx aynen Heere overtuygt ia en de hjj hem niet bewaard en heeft en da hg doodt eenen man of te vrouwe zoo zal dien osse gesteenigt worden en de zijn Heere zal ook gedood worden Kijk Jan ik haal dit aan om a te laten zien hoe het Christendom in zgn practische toepaaaing verwatert Dat is slechts een goede honderd laar terng en kom er nn eens mee bg aan boer om zoo n os of bnl in te dagen voor den rechter Schadevergoeding zon biJ eischen man En mag ik je dan ook nog eana wijzen op verslapping op zedelgk gebied tegenover den menscb Exodus 22 16 Wanneer nu iemand een maagd verlokt die niet ondertrouwd is en hij ligt bg haar die zal baar zonder uitstel een bruidschat geven dat zg hem ter vrouwe zij Eiodns 22 22 23 en 24 ötj zolt geen weduwe noch wees beleedigen Indien gij ze eenigszina beloedigt en indien zij eenigazina tot MiJ roepen Ik zal hun geroep zekerlijk verboeren En mijn toorn ml ontsteken en Ik zal u lieden mat den zwaarda dooden en uwe vronwen znllen weduwen en uw kinderen weezen worden Exodus 23 2 Gij zult de menigte tot booze zaken niet volgen en gij zult niet spreken in een twistige zaak dat gij n neigt naar de menigte om het reeht te bnigen Vooral dazen laatsten tekst mocht gg wel aan den wand der raadzaal hangen Jan opdat hiertegen niet gezondigd worde En wat zegt ge van de volgende handeling dea kerkeraads Het class bestunr van Arnhem heeft het besluit van den kerkeraad van Brammen waarbg den godsdienatonderwQzer C W Krilholtz eervol ontslag was verleend vernietigd en wel op grond dat iemand die provisioneel is geacborst wegens een tegen hem hangende rechtzaak intusschen niet eervol mag worden ontslagen Terwijl we laten leien Tegen C F K godsdienst onderwijzer te Brummen door de Zutphensche rechtbank vrijgesproken van de hem ten laate gelegde onzedelQke handelingen ia heden voor het hof te Arnhem drie maanden geSiacbt Ik herinner hier in dit verband ook nog even aan het gebeurde te Wolvega Hoe daar de predikant geamaad en gehinderd wordt Ala in jon gemeente ooit zoo ieta voorkomt t zjj bij onderwijzera of lidmaten of bestuurderen dan met krachtige hand ingrijpen hoor Jan En toepassen oud testamentisch recht Als het gaat tegen liberale wetten dan is het wat andere Kgk dan maar eens naar Spanje Ook de bisschop van Cordova heeft een scherp gestelden herdeiyken brief uitgevaardigd tegen het burgerlijk huwelgk De Spaansche regeering wacht nog op de vermaning van den bisschop van Tury door den Paus overeenkomstig haar verlangen Wordt daaraan geen gehoor gegeven dan zal de regeering naar t heet een vervolging laten instellen tegen de bisachoppen Staat voor deze menschen niet geschreven Alle gezag ia nit God ook dat van den tiran Ach het is nog zoo treurig gesteld met het reektehegrip van vele menschen Op onderwijsgebied zien we in ons lieve land iets dergelijks gebenren Lees maar onderstaand bericht dat reeds dateert van 1 Jnni 1966 Het betreft Maastricht Het openbaar onderwijs wacht nog steeds op een voldoend aantal scholen Met dit onderwijs is het zoodanig gesteld dat men op de school voor betalende leerlingen de eenige openbare gemeenteschool hier ter stede omziet naar een lokaal buiten de school om de leerlingen te plaatsen Zoudt ge niet zeggen het is Schoonhoven van de jongste 5 jaren toen Weeshuis Bewaarschool etc klassen herbergen moesten P Wat een zorg wat een aanhoudmde zorg voor dat openbaar onderwijs spreekt daar nit hè Janr En nu laat ik een bericht volgen om van te watertanden vriend Het dateert ran U Sept 1 nit Maastricht wordt aan De Tgd gemeld Een terrein groot 29 A 25 aren is door de eerw broeders der Onbevlekte Ontvangenis bestemd om eenige prachtige schoolgebouwen er op neer te doen zetten beneden 9 boven 6 lokalen alles modern ingericht met electrisch licht en centrale verwarming Er zal daar meer uitgebreid lager onderwgs gegeven worden voor betalende leerlingen Óp 15 Augustus 1907 dienen de gebouwen te zgn opgeleverd Dan zalde brooderschool in de Capncönenstraat komen te vervallen en ingericht worden als kwoekscliool Wat zeg Je daarvan Wordt bet geld van Kngper de 2 600 000 niet goed besteed P Maar op het openbaar onderwgs eiken cent beknibbelen hoor Nog altgd zit Jan Bazuin onvermoeid op den nitkgk steeds het Westen in te turen En eiken avond hoort bij beneden zich de verzuchting Lieve Jantje zie je nog niets komen P En altgd maar blijft de tijding nit don Haag achterwege Geen uitspraak in zake de sluiting van de achool I Inmiddels bouwt men bgzondere schalen met eUetriech licht en centrale verwarming O hooggeroemde lang begeerda vurig verbeide Gelijkheid 1 Maar gij doet vele oogen ojengaan vroeden daar op bet stadhuis Als gij minachteud hoort spreken over vet en recht klaag dan eerst u zelven aan Maar ik wil mgn stemming niet heelemaal bederven en nog eens evou praten over verleden Zondag Nou amice wat zeg je ervan P Goed geamuseerd bij den Voethal wedstrgd P Wat was het een prettig gezicht die jonge mannen in hun vlugge bewegingen te volgen dJt aansporend roepen op critieke oogenblikken da boerageroep bij elke nieuwe overwiooing Het aantal toeschouwers van s morgens tot s avonds was dan ook zeer groot Verscheiden collega s van je met lange gezichten zien kijken Wat een pracbtigen ruil heelt Voor waarts gedaan tegen de aschbelt Uil is het nu met ge gemier zal ik maar zeggen in den raad Ik wed zeker dat Piet Son beek en Kees Willemswaard met der hart bij de voetballers waren maar het bigft waar di vrouieen regeeren de wereld Lang leve do Voetbalclub Voorwaarts Dat zij groeie en bloeie I JAN BAZUIN Toen deze brief reeds geschreven en verzonden was meldden de bladen de uitspraak van Gedeputeerden waarop we in een volgenden brief zullen terugkomen Gemengde Berichten Men meldt uit Enschede Haverkat en zgoe kinderen hervatten heden den arbeid niet Gistermiddag werd het besluit der Fabrikanten Vereeniging waarbij bepaald is dat de Lockout zoolang de staking dnnrt op 4 dagen per week is bepaald tenzij verdere uitbreiding noodzakelijk mocht zijn aan de fabrieken der aangesloten leden aangepakt Maandagavond vergaderden stakers met t bnrgercomité Gisteravond was daarbij op verzoek ook bet fabrikantencomitè tegenwoordig Een tweede poging van het bnrgercomité om de stakers te bewegen den arbeid op de vi orwaarden van het bemiddelingsvoorstel van den verzoeningsraad te hervatten mislukte gisteravond weer Stopzetting tot Maandag I Men meldt uit den Haag Gisternacht om half drie brak er een zwaren binnenbrand uit in het onder terreiu van bat Kurbans nl in het verfpakhuis Door het krachtig optreden dér Soheveningsche brandweer is het gelukt met twee stralen op de waterleiding en een straal van de blusschingsmiddelen van hot Kurbans den brand te beperken zoodat de Haagsche brandweer die met stoomspuit eu haspelwagen was uitgerukt geen dienst behoefde te doen Met het oog op bet steeds toenemend drukke verkeer op den straatweg ArnhemNijmegen wordt streng door de politie toegezien op de naleving der wet waarbg is bepaald dat de fletsrgders licht op hebbeu Nu doen zich bijna dagelgks gevallen voor dat wielrijders bij een bekeuring valsche namen opgeven o a Zondag voor 8 dagen 4 tegelgk De burgemeester van Eist beeft nn aan de politie gelast van hen dia zonder licht rijden de fietsen in beslag te nemen deze kunnen dan den volgeuden dag weder worden teruggehaald mits de eigenaar een bewgs overlegt van den bnrgemoester of commissaris van politie zijner woonplaats waaruit zgn naam blijkt Gisteravond zgn reeds eenige fietsen ten gemeentehuize gedeponeerd N A Ct Naar wg van betrouwbare zijde vernemen moet de beklaagde La Fèvre de Montigny in de instructie zooveel over handelingen van derden in verband met de malversatifin hebben medegedeeld dat daaruit meerdere itrtttBtlea kuniun ToortTloden Het feit dat één der hootdgetnigen onder voortdurend politietoezicht staat raag mogelijk ook wel als een aanwgzing gelden Tel Naar men ons meldt heeft de Maatschappil Zeebad dit jaar omstreeks 3000 zeebaden meer gehad dan het vorig jaar Men meldt nit Rotterdam Nadat hg eergisteren een ernstige operatie had ondergaan is hedennacht te Rotterdam uverledeu de algemeen bekende en gewaardeerde oogarts dr J H de Haas directeur van bet gesticht der Vereeniging tot hel verleenen van hulp aan minvermogende oogIgders voor Zuiü Holland De overledene was ridder in de orde van den Nederlandschen Leenw Een Grieksehe bisschop met den eigenaardigen naam van Photios uit Koritza in het dorp Monastir is op een reis door zgn diocees op den weg naar het plaatsje Bravista nit oen hinderlaag overvallen en vermoord Hg wilde te Braviata overnachten en daar den volgenden morgen de mis lezen Naar men zegt is de moord door Koetzowalachen gepleegd en do Grieksche bevolking verkeert daardoor in de grootste opwinding Bisschop Photios was vóór bg zijn reis hegoii door de Turkscbe overheid gewaarschuwd niet zonder militair geleide te reizen bg had echter verklaard zich met zgn bediende veilig genoeg te gevoelen Men meldt uit Lolden Gistervoormiddag is in de nabgheid van het station der Holl spoor alhier oen droevig ongeluk gebeurd De rangeerder J d B was met een locomotief en een goederenwagen naar een wissel toegereden Hg zou weder terugrijden naar bet station en keek vermoedelijk naar den wissel toen de sneltrein die 9 42 spoortijd uit Rotterdam vertrekt aankwam rgden hem aangreep en tegen zijn eigen machine aanslingerde De man werd zwaar veiminkl en geheel levenloos een oogenblik later gevonden on per brancard naar het station vervoord Het was een oppassend huisvader van ongeveer 35 jaar die een vronw met 4 kinderen nalaat Aan een scbiijven in de N Rott Ct nit Valparaiso dd Augustus is bet onderstaande ontleend Wat de weinige Hollanders te Valparaiso betreft zg hebben bg de aardbeving allen het leven gered en slechts materieele schade geleden Wel werd een der Hollandsche dames mevr Meyjes bij de vlucht nit haar huis onder een instottenden mnnr bedolven maar zg kwam mat eenige kneuzingen vrg Een geluk voor de kleine kfionie was de komst van het Rotlerdamsche stoomschip Tbemisto dat zes dagen na de ramp binnenliep Daar zich het gebrek aan de levensmiddelen al pgnljjk deed gevoelen was de gulheid van den kapitein den heer R Teensma een ware uitkomst Hoewel zelf gebrek aan levensmiddelen hebbend stond hi zooveel mogelgk de Hollanders bij en toen de Themtsto dienzelfden dag weer het anker lichtte gevuld met vlnchtelingen kon de kapitein de voldoening smaken het lot zgner landgenooten in onze stad verzacht te hebben Naar aanleiding van hot voornemen der Ned Regeering tot stichting van een bureau voor gratis onderzoek van handelswaren en gebruiksartikelen ten behoeve van den handeldrijvenden en neringdoenden Middenstand werd gisteren te Amsterdam een vergadering belegd van bestuurderen der voornaamste particuliere laboratoria hier te lande Aan een commissie bestaande uit de hee ren H Bancke technoloog te Amsterdam dr N van der Sleen te Zaandam werd de vertegenwoordiging der belangen der particuliere laboratoria in deze aangelegenheid opgedragen In de Samarangsche Locomotief wordt een en ander meegedeeld betreffende de kinderdiefstallen welke onder da bevolking zooveel opschudding hebben gewekt Een der eerste dagen van September werden in het Trenggaleksche nog weer twee vrouwen gepakt die een geroofd kind vervoerden Ondervraagd zeiden zg allebei dat ze met eenige andere personen aan het werk waren voor een gefortnneerden Chinees te Kedlii naar dit waa blijkbaar een lengen en toen de vrouwen daarop gewezen werd zeiden zg nn weer door hadjls op kinderroof uitgezonden te ziJn Opmerkelijk mag bet zeker genoemd worden dat zoovele klnderdlefstallen ongeveer te gelijk op verschillende plaatsen gepleegd werden er moet dus een komplot bestaan Betreffende de arrestatie van notaris A N J Vos te Amersfoort meldt men nader In de jongste weken waa het een publiek geheim dat er aan de zaken van aotaria voa ieti hajerde DÓ ongelooflgkste verhalen werden opgadischt Velen beschouwden alles ala verzinsela daar notaris Vos een ontzaglijk drnkke praktgk had en veel zeer veel geld verdiend heeft niet alleen in Amersfoort maar ook in de omliggende gemeenten voornamelijk Soest Bunschoten Hoogland Baarn enz In de laatste weken kwamen Soester boeren geregeld dagelijks bg troepjes ten kantore om bun geldje dat ze altgd trouw bg den notaris brachten op te halen wat in den aanvang wél maar later niet gelakte In de laatste week moet nog f 60 000 uitbetaold zgn Vrijdagavond werden de betalingen gestaakt De heer Vos was ernstig ongesteld hg leed sedert jaren aan een hartkwaal Zaterdag vertoefden hier de officier van justitie en de rechter commis aaris nit Utrecht wat ten gevolge hart dat notaris Voa s avonds per rgtuig naar utrecht werd vervoerd en in voorloopig arrest werd gesteld De geneesheer had tot het vervoer ziJn toestemming gegeven de zieke werd in aan dajtan gewikkeld en zoo getransporteerd De inhechtenisneming moet hebben plaats gehad op aanwgzing van de Zoeuwsche HypotheekBank waarvan een der directeuren de beer Veer peraoonigk daar vertoefde Hypotheken die geroyeerd moesten zijn wordt beweerd stonden nog op verschillende panden zoodat een hoogere hypotheek op hetzelfde pand niet als Ie maar als 2o hypotheek voorkomt zonder dat daarvan iets bekend noch hjj de Bank noch bg den bypotheeknemer De boeken van notaiis Vos door twee deskundigen nagezien moeten lamelgk goed in orde zgn Men spreekt van een zeer aanzienlijk tekort het cgfer van een half mlllioen genoemd maar dit kan wel fantasie zgn Een feit is het dat vele eenvoudige menschen die allea wat zg bezaten aan den notaris hadden toevertrouwd de dupe van de geschiedenis zijn De gevolgen znllen vreeselgk zijn daar de heer Vos veler vertronwen had gewonnen en algemeen gezien was Men is hier algemeen onder den Indruk Gedurende de maand September werd het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem bezocht door 596 belangstellenden terwijl uit de aan het Museum verbonden boekerij 178 boeken plaatwerken door het geheele land verzonden werden De aan bet Museum verbonden Schoolf voor Kunstnijverheid heeft primo September hare dagcnrsns weder geopend met + 144 leerlingeu terwijl 1 Oct de avondlessen werden hervat met 66 leerlingen De bepalingen waaronder boek en plaatwerken worden uitgeleend ziJn op aanvrage kosteloos verkrijgbaar Stadsnieuws GOUDA 3 October 1906 Wg vestigen nogmaals de aandacht op het concert dat Donderdag 4 October gegeven zal worden door de Mannenzangvereeniging Inter Noa nit Rotterdam directeur de beer B Diamant in Sociëteit Ons Genoegen De talrijke zeer gunatige beooi doelingen van de pers geven ons de verzekering dat ons een avond wacht van bijzonder veel genot We lezen o a in het Dordr Nieuwsblad van 6 Sept 05 Inter Nos een koortje waarmede de directeur de Heer Bern Diamant in artistieke en zuiver muzikale opvatting een prachtvertolking gaf van Sonntag anf dem Meere en Wiegenlied Dit de Utr Couranf van 4 Sept 06 En de groote strgd om den eersten prgs liep tusachen Inter Nos en den Bosch Inter Nos een kranige kleine vereeniging met nitmnntend stemmaterlaal en onder een superieure leiding zong het verplichte koor van Leereweer eenvoudig subliem De goede eigenschappen die deze compoaitie bezit kwamen bü de vertolking door Inter Nos op eens en op verrassende wijze aan het licht Zoo bad men Keereweer s compositie nog niet gehoord enz We hopen dan ook dat velen met ons naar Ona Genoegen znllen opgaan om het concert van Inter Nos bg te wonen Zondagmiddag Inidda te Bodegraven de brandklok Er was brand bg den landbouwer Kok te Nieuwerbrug Door het flinke optreden van de brandweer bepaalde het verbrande zich hoofdzakelgk tot den hooiberg De stal die ook aangetast werd heeft niet veel brandschade geleden Als oorzaak wordt opgegeven het spelen met lucifers bg den hooiberg door een kleinzoontje van den heer Lok MooEDEEOHT 1 Oct Da J N Droat van Veenhuizen die het beroep heeft aangenomen naar de Ned Herv Gemeente alhier hoopt MUdag 28 October a 8 in zijne tegenwoordige gemeente afacheid te prediken en Zondag 4 November d a T alhier zijn intrede te doen Rekuwijk 1 Oct Bij de j l gehouden verkiezing van een aecretaris van den polder Slolpwijk Is als zoodanig door stemgerechtigde ingelanden gekozen do heer G P Bonman schout van bovengenoemden polder WiDDiNaavEEH Woeuadag middag ongeveer drie uur had in t begin van bet Noordelnde een ongeink plaats Da zware locomobiel die bg l dorscben gebruikt was zou door twee paarden tegen de brug wolden opgetrokken toen een dei paarden struikelde waardoor het gevaarte achterultgteed In weinig tjds kantelde dit en geraakte met de beide aangespannen paarden te water Weinig scheelde het of do voerman die van schrik als verlamd bleef zitten zon meegesleurd zgn Gelnkki sprong hij nog juist ter zgde De paarden die achterover waren j eslagen werden spoedig op het droge gehraht en hadden wooder boven wonder weinig of geen letsel gekrcssen Den volgeniien dag is men met het lichten der machine begonntjn RnrMPEH A D IJsEL 2 Oct De afgevaardigde ter Tweede Kamer voor bet district Gouda Jhr Mr W Th C van Doorn vergezeld van den ond Minister C Lely maakte per sleepboot Krimpen a d Lek van de Heederij Van der Garden jl Maandag eene reis langs den Use om met eenige deskundigen de gebreken dier rivier In oogenschonw te nemen Aan hot verslag van den toestand dezer Gemeente ontleeoen wg het volgende HOOFDSTUK XII NIJVERHEID HANDEL EN SCHEEPVAART Binnenl Tndsche tJaudel De binnenland rlie handel beslaat voorna raelijk in de blei gefabrlceeid wordende artikelen en In granen boler kaas en vee Aan het stoombooten Veer op de Vost werden 17809 adiessen iügeschreven De markien welk bier gehouden worden ziJn de volgende a VièT ka is markten namelijk op den tweeden Woen oafï In Maart den derden Woensdag In b Op Vrijdag na Hemelvaartsdag eenegroote voorjuarjpaai denmarkt c Op Woensdag voor de hierna genoemde vrge paardenmarkt eene najaarsveemarkt d De vrge paardenmarkt op Vrijdag voor de Monlfooitscbe mat kt e De vrge veemaikt op Donderdag na de biervoien bedoelde vrjje paardenmarkt 4 f De St Jacobsmarkt of kermis die een week dnurt en aanvangt op Maandag na St Jacob of 25 Juli g De weekmarkten die lederen Donderdag plaala vinden Op de den 2 Juni on 20 October gebonden vrije paardenmarkten waren resp 256 on 1260 paarden aan de lijn Kamers van Arbeid BiJ Koninklijke Besluiten van 21 November 1898 nos 42 eu 43 werden alhier opgericht twee Kamers van Arbeid namelijk eene voor de Bouwbedrijven en de andere voor de Confectfe bedrijven Laatstgenoemde Kamer werd bg KoninkIgk Besluit van 15 Januari 1904 No 13 uit overweging dat eene behoorlijke samenstelling niet meer mogelgk is gebleken op lu de eerste zgn vertegenwobrdigd de navolgende bedrijren het bewerken van hout steen en metalen het schilders behangers stukadoors mandenmadera rietwerkers aardwerkersen straatmakerabedrijven het ontwerpen van en hot honden van toezicht bil bet uitvoeren van bouwplannen de boek en courantdrnkkerijen do aardewerk en de pgponfabricage Op de den loden Februari 1905 vastgeatelde kiezerslijst voor de Kamer van Arbeid voor de Bouwbedrijven kwamen voor 54 patroona en 452 werklieden Er hadden in het afgeloopan jaar geane verkiezingen plaats Op het einde van bet jaar bestond de Kamer nit de volgende leden Patroons P Maree H A C Brinkman N A van der Ree C P W Desslng J Vergeer Werklieden W Roepers A Koot C Sanders J Mokkenatorm 1 vacature Buitenlandscbe Handel Naar het buitenland worden hoofdzakelgk uitgevoerd kaas boter margarlneboter pijpen garens en stearine kaarsen Werven en Scheepsbouw Er worden in deze gemeente drie werven gevonden uitsluitend bestemd voor vaartnigen die de rivieren en binnenwateren bevaren De alhier bestaande machine fabriek van de firma ö J D Arends Co heeft een vijzeldok De scheepmakorgen hebben In 1905 voldoende werk gehad Op de werf t Kromhout aan den Rotterdamschen djjk werden tvee motorbooten met aen gezamanlük in houd van 200 ton gebouwd benevens twee ïischepen met eon gezamenlgken inhoud van 900 ton alsmede een gierpont HOOFDSTUK XIII INEICHTINGEN IN VERBAND STAANDE MET DE UITOEFENING VAN HANDEL EN ANDERE BEDRIJVEN Middelen van vervoer te water Dagelijks varen stoombooten van do reederg De IJsol viermaal heen on terng naar Rotterdam doch des Zondags slechts éénmaal on de stad Gouda driemaal per week De stoombooten Estafette van Utrecht naar Rotterdam die dagelijks behalve des Zondags heen en weer waren leggen elke reis bier aan Wordt vervolgd 382 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Woensdag 3 Oct No 19645 f 10 000 12363 18696 en 20551 ieder f 1000 32 7553 13063 en 17671 ieder f 400 1518 4237 4657 8638 15386 en 17935 ieder f 200 d 5967 6293 6405 7917 13820 13963 16383 15825 16843 20009 en 20046 ieder f 100 Prijzen van f 70 158 3886 7633 10462 13594 16151 17972 256 90 77 76 13622 73 81 356 3968 7680 10554 23 16213 18295 46b 92 7700 90 13765 26 18352 581 4030 13 10666 78 96 71 679 4129 7823 90 13886 16397 83 Ubl 4364 78 10733 13915 16427 18588 56 4712 7974 58 93 31 18622 TO 4816 8090 10906 14101 90 18759 76 49a7 8123 11028 14247 16655 19095 1360 6026 40 65 67 69 19133 1453 33 8294 11195 14380 16812 52 75 6466 8317 11231 14805 19 63 1533 5844 8407 11303 48 22 19470 169V 68 31 11560 15014 94 19520 1821 6781 8600 118 56 86 16954 49 1943 5832 8780 12180 15106 91 19627 2083 69 8890 12205 36 17030 31 90 88 8965 53 68 17167 19882 2116 5904 64 12349 86 80 92 2267 74 9038 85 15286 93 19957 7U 6417 9106 90 15319 17288 58 2594 76 9439 12490 15438 17301 64 2622 83 50 12546 92 17428 20054 36 6601 9559 48 16529 61 20116 88 82 9657 84 15749 74 20326 2718 99 91 12724 14815 86 52 29R6 6663 9817 40 53 17624 83 89 6729 73 86 62 17723 20410 3274 62 9910 13156 15916 29 50 3 178 6959 19 13243 49 36 20506 89 7135 10161 13342 16010 42 20084 3434 722110244 82 12 17820 28781 98 5310332 1 3471 36 37 20813 3643 7358 60 13511 40 17939 20907 3720 8910450 93 BEUES VAN EOTTEEDAM L K H K WOENSDAG 8 OCT Staateleenlnqen PoBTuaAL Oblig 3e Serie fr 050 3 69 Ohllg 3e Serie fr 2500 3 59 RcsLASD Iwang Dombr Obll gatlen 4 96 74 AziE Japan Obllgatien 1899 4 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlandscbe Schuld Recepia L 100 IV 24V 4 99 4 101 3 977 4 lOOV 4 99V 4 100 Hypotheek Banken Pandb idem idemPandb Rotterd Hypb Pandb Rotterd Hypb Pandb Standaard Hypb Pandb Stedelijke Hypb Pandb Utrecbtscbe Hypb Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem Groninger ScbeepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scbeeps Hypb 4 101 Bewgzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Nod 99 99 98 100 Hypotheekbriefbank 4 Pandb Hollandsche Hypb 4 Pandb Nationale Hypb 3 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam i Spoorwegleeningen IiALiE Oblig Zuid Italiaanache Spw Mg A 367 Diversen MiJ tot Expl Laan van Meordervoort 1902 8 35 Sclieepvaart Maatechappyen Pand HoUand Gull 8tv MS Premieleeninqen BiLOiE Loten Stad Antwerpen 1887 27 02 l en nt in Lo t i4neo ait cuz en oneaentnaM te C M ff s fiffnjfy ADVEllTËNTli iM Op bet Kantoor van de STEARINE KAARSENFABRIEK GOUDA kan geplaatst worden om zoo spoedig mogel k in dienst te treden een bekend met moderne talen zg die bekend zijn met expeditie zullen de voorkeur genieten Zich schriftelgk aan te melden aan boven staand adres onder uitvoerige opgave van vroegeren en tegenwoordigen werkkring wild en GevogëïtëT Van af beden en vorder dagelijks versch verkrijgbaar Braadknlkens Soepkippon Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrijzen Snippen Korhoenders Heevleesch enz enz tegen de meest sterktconcurroerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T PTT ItliVG Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telophoon Interc No 2031 Onnavolgbaar zgn thans door nieuw gevonden toepassingen onze II ollecerf geicMIOerdp i ortreilen Ê elutareHogiierti Zg gevon kracht on diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtulge zich geen imitatie voor de ecAle to ontvangen Geill Prijscourant met een aantal ongevraagde getnigschriften gratit op aanvraag Boxtel B BOOAhlilS Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QOANT Kunsthandel Kleiweg bg wion modellen te bezichtigen zgn DE OOEDKOOPSTE DE MEEST PRACTISCHE DE MEBIST VOLLEDIGE MOÜEBLAOEM zijn beslist dlo dor Firma WELUOH TUB LADlÈ a JOVUyAL mot minstens drie gratis geknipte patronen on een gekleurde plaat THE ILL URE88MAKEH met een gratis geknipt patroon TllE BAZAAK OIT CBlLijBEXS FASHIONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen VKAAOT Vw Boekhandeaar Proe nummem Alle met koatel Holl Bljvoegnel I Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN I met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrijgba bij MILLY SIMONS Den Haag Eohte Oude Jeaever Nightcap p HOPPE Verkrijgbaar bij PEUTERS Jz Let op eaelml en turkbrand