Goudsche Courant, zaterdag 6 oktober 1906

met het tabrikanten eomiti heelt hetlaatate zich met het voorntel der cerate vereenigd over de volgende pnnten aan de atakera voor te stellen Ie Het werk zal voor ol op Maandag 8 October a morgens op het gewone anr door nlle arbeiders op de bestaande voorwaarden worden hervft 2e Alle arbeiders worden weer aangenomen en zonder uitzondering bg bnnne onde machine geplaatst 3e Het comité uit de Fabrikanten Vereenigiog verklaart zich bereid in den loop der maand November met de besturen der organiaatiea die eergisteravond ter conferentie tegenwoordig waren de eventneel dan nog aanhangige grieven te bespreken Gistermorgen halftwaalf werd door de arbeidersbestnren met de stakers vergaderd nadat deze beatnren eerat te zamen hadden vergaderd In de vergadering is het voorstel der atakera onaannemelijk verklaard en besloten een conferentie met de patroons aan tevragen door de atakera en Unites en Eendracht ten einde te onderzoeken of de loonen op de Bamshoeve lager zgn dan die aan andere fabrieken en ze dan in dat geval daarmee gelgk te maken Ingeval de loonen even hoog mochten zijn als aan de andere fabrieken zullen de arbeiders er in bernaten Door de politie te Arnhem wordt onderzoek gedaan naar eene slimme bedriegster die onder den naam van raevroaw S kamers huurde zich meester maakte van Ijjlsieraden enz van liare hospita verachillende goederen kocht zonder te betalen on daarna apoorlooB verdween De Leidache werkataking te Voorachoten Hen meldt uit Leiden Is het dank z de waarschnwing van het hoofd der politie dat anders krachtiger maatregelen zullen worden genomen in deze gemeente in den laatsten tyd rustig en kunnen onder bewaking der politie de werkwilligen ongestoord aan den arbeid blijven minder goed ging dit b j den Leldschen bouwondernemer den heer Jac B die aan de St Nicolaaslaan onder de gemeente Voorschoten een paar blokken huizen bezig ia te bouwen De stakers en kameraden uit Delft en Den Haag die zich met dezen aolidair verklaren verhinderden het werken wat voor den bouwondernemer niet alleen last veroorzaakte maar ook veel schade berokkende Als lid van den Patroonsbond wendde hy zich tot het bestuur om bgstand omdat hg anders genoodzaakt zou zyn uit de patroonaorganiaatie te treden waardoor hy ook uit de Btakers zelf ziJn werklieden zou kunnen reoruteeren Die bystand sou gisteren worden verleend Een der patroons trok gistermiddag met een viertal gezellen herwaarts om den collega te helpen wat door een twintigtal stakers en Haagsche vakgenootec werd verhinderd De in Voorachoten geatationneerde Bykaen gemeente politie te zamen drie peraonen waa niet by machte de orde te herstellen Het ging een oogeublik hard om hard Een der Hagenaars wilde de politie met een stuk Hzer te lyf waarop de gemeente veldwachter Van keurs de revolver trok De burgemeester van Voorschoten de heer Vernède Icwam op het terrein en vroeg onmiddeliyk om hulp van de huzaren nit LeidenNa eenige oagenblikken rnkte luitenant De Koning met 27 manschappen aan die de personen welke niet op het werk behoorden In de richting Den Haag of Leiden dreven waarop de arbeid ongestoord kon worden vorrtgezet Gisteravond werden de arbeidende gezellen per rgtnig onder geleide van een twintigtal artilleristen naar Lolden gebracht terwyi de andere militairen nog gerulmen tyd roet de politie het terrein bleven bewaken De burgemeester van Voorachoten heeft om versterking der Rykspolitie gevraagd Men schrytt aan de Tyd uit Eindhoven Donkece wolken pakken zich boven onze gemeente samen Te recht often onrechte wy willen ons niet als rechters opwerpen beweren de meeste werkgevers dat er zulk een aocinliatische geest onder hun arbeiders is opgewekt dat er geen gezond samenwerken met hen meer mogelgk ia Inderdaad is de verhouding in don laataten tyd meer en meer gespannn Een uitbarsting is vroeg of laat onvermydeiyk de drukkende atmosfeer schynt nog maar met een onweer waarvan de gevolgen treurig en onberekenbaar znlhn zgn ópgetrischt te kunnen worden Zoo ten minste meenen de fabrikanten en Hen zonder onderscheid van politiek of godsdienst hebben zich nanw aaneengesloten om een gezonden toestand terng te krggen Men wil daarvoor de gelegenheid te baat nemen naar aanleiding van een schgnbaar eenvoudigen eisch in een der groote sigarenfabrieken Men meent dat de arbeiders voet by atnk znllon honden en by nietinwilliging van hun eisch de staking zal worden afgekondigd van d ongeveer 600 man die er werkzaam zgn Uaar dat is het sein van den oorlog den volgenden dag staan alle andere sigaren en tabaksfabrieken stop en zgn er 2800 man zonder verdiensten En komt er hulp voor de stakers van de andere organisaties nit Eindhoven dan sluiten ook alle andere fabrieken t Zal buigen of baraten zyn In een vergadering van den R K Tabaksbewerkersbond en den Intern Sigarenmakersbond is een aanbod der patroons om een verhooging van 2 cents op 2 en van 1 cent op 3 andere merken toe te staan met 23 tegen 1 stem verworpen Uit Tilburg wordt aan het Volk gemeld dat de werklieden der sigarenfabrikanten Majoie van der Voort erkenning van de organisatie afschaffing van het zelf betalen van vuur eo licht billgker regeling van het uitschot en benoeming van eeu commissie daarvoor en afschatftlig der zg oversigaren eischen De hoofdbesturen van den E K Tabaksbewerkersbond van de Federatie en van den Intern Sigarenmakersbond hebben de zaak in handen Overbrugging van de Waal De Nym Ct bericht dat drie vertegenwooordigers van den gemeenteraad ter andiéntie zgn geweest bg minister Krans om hem over die zaak te spreken De illusie der voorstandera moet daardoor echter wel eenigazins bekoeld zgn De miniater die met zgn bekende activiteit zich geheel op de hoogte had gaateld van wat over deze zaak geschreven en gewreven is schynt die overbrugging meer een speciaal Nymeegsch dan een landsbelang te achten zoodat z i van het Ryk geen grootere geldelgke steun te verwachten zou zgn dan de provincie er bv voor zon over hebben o a omdat bv Arnhem evengoed een vaste hrng over den Rgo zou kunnen wenachen Wel zon ala de spoorweg autoriteiten in dien geest zouden kunnen medewerken het aanbrengen van een 3 M breed voetpad langs beide zyden der bestaande apoorbrug den miniater niet ongewenscht voorkomen Een anti semietiscbe snorder Op een avond in het nu afgeloopen Scheveningsche seizoen wenschten twee heeren met de hun vergezellende dames van een stationneerend rytuig gebrnik te maken Koetsier ben je vrg P vroeg een der heeren Geen antwoord Ben je vry of niet f Vry en vry is twee antwoprdde de antomedon matig voortgaande mot het voeren van zyn paard Een der heeren riep daarop een brigadier van het voerwezen te hulp Ben je besteld f vroeg deze aan den koetsier Besteld en besteld ia twee I W i 1 je niet ryden f Willen en willen is twee on watheb ik aan zoo n joden vrachtje f Toen wist de brigadier wat hy weten wilde en bedreigde hg den koetsier dat hy zou zorgen dat zyn ryvergnnning werd ingetrokken Vóór de brigadier toen goed wist wat hem in de handen werd gednwd zag hy zich toegeworpen een rybewya een op carton geplakt tarief en n hoop bulletins kortom al de snorders attributen waar de koetsier zooals by mot de nondige knoopen beweerde al zoo lang de godagrnweiyke amoor aan had En toen reed hy weg zonder het vrachtje Heden werd tegen den man f 3 boete geëiacht wegens het als stationneerend koetsier weigeren om passagiers op te nemen Onze correspondent te Batavia aeint ons heden Liefrinck regelde de bestuurszaken op eene vergadering der poengguwa a van Tabanan Hy is daarna vertrokken naar Gianjar tot regeling der zaken in Bangli en Kloengkoeng Onze hoofdmacht volgt spoedig Het land is volkomen rustig De heer Liefrinck is zooala men zich zal herinneren als regeeringacommiasaris toegevoegd aan de eipeditionaire troepenmacht Onze troepen zyn dna zonder slag of stoot Tabanan binnengerukt en al dadelgk kon worden overgegaan tot regeling van het beatnur Wat Tabanan en Badoeng betreft is alzoo het succes volkomen Gianjar is de hoofdplaats van het geiyknamign leenroerige rükjo Van die plaats uit is roowel Bangli als Kloengkoeng langs een vry goeden weg te bereiken Uit de mededeeling dat de hoofdmacht spoedig volgt valt op te maken dat ook Bangli en Kloengkoeng zoo noodig met krachtige hand tot rede gebracht zullen worden De refjeeringacommissaris kan hiorbg vooruitgaan omdat hy op bevriend terrein blgft Waarschgnlgk zal die hooge ambtenaar van Gianjar nit aan de yorsten van Bangli en Eloengkoang n nitimfilnm doen toekomen Bg verwerping van de daarin gestelde eischen kan de hoofdmacht dan onmiddelgk ingrgpen Er wordt hier gesproken van de hoofdmacht omdat naar voor de hand ligt èn Dënpasar èn Tabanan wel door een vrgsterke afdeeling zullen bezet gebonden worden Men zal zich nit de door ons bg de kaart gegeven toelichting herinneren dat vooral Bangli zeer brutaal is opgetreden en dat naar vermoed wordt Kloengkoeng de hand heeft gehad in de op Bali voorgevallen gebeurtenissen wy juichen het dan ook toe dat men de gelegenheid niet laat voorbygaan om ook Bangli en Kloengkoeng aan ons onmiddelgk gezag te ontwerpen De hoofdplaats Kloengkoeng is van de ankerplaats Koesambe nit door de marine goed onder vuur te nemen De afstand van Tabanan naar Gianjar is ongeveer 25 K M N R Ct Men meldt nit Den Haag Gedeputeerde Staten van Zuid Holland naar aanleiding van een verzoek van B en W van Lekkerkerk opgeheven de vei klaring vervat in hun besluit van 21 Juli 1901 tot afsluiting van de Lekdgk onder genoemde gemeente voor het verkeer der motorrgtuigen Oedep Staten overwogen hierby dat de afgesloten weg over den Lekdgk hoewel in het algemeen niet breed toch ongeveer dezelfde afmetingen en hetzelfde karakter heeft ala de weg op de aangrenzende dgkgedeelten onder de gemeente Bergambacht eo Krimpen a d Lek welke wegen niet voor bet verkeer met motorrgtuigen zgn afgesloten zonder dat zulka tot dusver tot klachten aanleiding heeft gegeven Het comité tot bestrijding van den woeker en der pandjesbnizen hield Woensdagavond naar de Avp meldt weer een vergadering ten huize van de presidente jkvr Van Hogendorp in Den Haag waarby ook dr Bos tegenwoordig was Er werd een concept adres aan Je regeering besproken en vastgesteld waarin het comité aandringt op spoedige vervulling der belofte in de Troonrede gedaan inzake l geiing der banken van leening enz Van dit adres zal afschrift gezonden worden aan elk der leden Tweede Kamer Daaraan zal tevens worden toegevoegd eene opgave der aangesloten vereenigingen en bonden vertegenwoordigende vele duizenden over geheel het land verspreid benevens Igsten met handteekeningen uit Rotterdam en Delft Voorts werd een door dr Bos ontworpen concept van de statuten der op te richten vereeniging besproken Die vereeniging zal zich volgens deze conceptstatuten noemen Nederlandsche vereeniging ter bestryding van den woeker Het drieledig doel der nationale vereeniging formuleeren de concept statuten gelgk dit op de protestmeeting besproken is voorlichting propaganda en credietvetleening aan de armen Een vergadering van 13 November zal hebben te beslissen hoe ëen en ander door de vreeniging zal worden bereikt Sedert 2 Mei jl heeft het gezin van J Sy ling te Nienweschans Gr geen onderdak en woont onder den blooten hemel De heer dr H Vhoden van Velzen wendde zich tot den minister van Binn Zaken en wees op den onhoudbaren toestand tegen den aanstaanden winter Minister Rink heeft zich thans om inlichtingen gewend tot den burgemeester van Nieuweschaus omtrent bovengenoemd gezin Berner conventie De Vereeniging ter Bevordering van de belangen des Boekhandels heeft een stemming uitgeschreven waarbg hare leden zich zonden uitspreken omtrent de wenschelgkheid van aansluiting bg de Berner Conventie De uitslag dezer stemming luidt volgens het Nieuwsblad voor den Boekh Van de 612 leden 635 gewone ledAta en 7 eere leden namen 607 leden aan de itemming deel Vóór stemden 238 loden t n 3 0 leden onverschillig 61 leden terwgl 8 biljetten van onwaarde werden ingezonden In het Stadtwald hy Essen ia een gruwe igke misdaad gepleegd Maandagavond i daar een Engelache dame Madelaine Lake vermoord Met een vriendin was zy in den avond tot de kolonie Altenhof van Krnpp te voet gewandeld Zy had van deze in de opgeruimdste stemming afscheid genomen in het voornitzicht haar spoedig in Engeland terug te zullen zien Zg luisterde niet naar de waarschuwing van de vriendin om door het donkere Stadtwald naar bnis te gaan De moordenaar die de laagste bedoelingen met tyn slachtoffer gehad moet hebben heeft zich in dat park schuil gebonden De vermoorde waa een zeer ontwikkelde vrouw en ondanks hare 39 jaren maakte zy irolgens de Rhein Westf Ztg met hare bevallige gestalte en levendige manieren nog den iMruk van een jong meisje Diefstal in een gevangenis Men meldt nit Arnhem aan de Tel Door de politie is gearresteerd zekere Tj werkmeeater in de strafgevangenis alhier verdacht van diefstal benevens v G als medeplichtige Reeds gernimen tyd werden in de gevangenis telkens nieuwe paren sokken vermist zonder dat men hoewel men den genoemden werkmeoster er van verdacht den dader kon betrappen Op Tj werd daarom een waakzaam oog gebonden wat ten gevolgt had dat hg eergisteren door personeel voi do gevangenis op heeterdaad betrapt werd Onmiddelgk werd de politie door den directeur der slrafgevingenis gewaarschuwd die een grondig onderzoek instelde en den verdachte een scherp verhoor afnam Tj bekende ten slotte meermalen paren nieuwe sokken ontvreemd te hebben en noemde tevens de adressen zynde die van particulieren by wie hg ze aan den man bracht Hierin was hem behulpzaam bovengenoemde V G een ontslagen gevangene en en zeer gevaarlgk sujet I beide verdachten blgven in voorloopige bewaiing ter beschikking van den olAcier van jnstiite Men schrgft uit Sittard Gistermiddag 3 uur gebeurde er weer een ongeluk bg onze stad Terwgl drie paters JezDiten met de studenten in den Kollenberg een wandeling maakten geraakten twee studenten die zich zeker te ver in de groote zandgroeve waagden onder een massa afstortend zand bedolven Eén jongen was spoedig bevrgd eu he ft schgnbaar weinig letsel gekregen daar hy met de overige studenten te voet naar het gymnasium kou terugkeeren de andere dien men eerst na meer dan een kwartier werkeos kon bevrgden werd op een draagbaar naar huis getransporteerd Er is evenwel geen letsel aan hem te bespeuren lOSTTEIS 2 TOS Gisteravond hadden we het genoegen een uitvoering by te wonen van de niannenzangvereeniging Inter Nos uit Rotterdam Deze vereeniging waarvan de heer B Diamant directeur is heelt zich in haar ruim éénjarig bestaan zg werd opgericht in April 1905 reeds een zeer goeden naam verworven In verschillende plaatsen waar zg bg een concours optrad behaalde zyden eersten prys Te oordeelen naar hetgeen wg gisteravond van Inter Nos mochten hoeren zgn de behaalde lauweren welverdiend Zoo eenvoudigjea weg trad het gezelschap met den kranigen directeur op Geen bgzondere pretenties geen luidruchtig zenuwachtig gepraat en gelach onder de verschillende leden neen Eenvoudig zeker ran hun zaak Even geeft de heer Diamant den toon aan alle koornummers werden £ i capella gezongen kalmpjes ook zeker van 7yn zaak gaat hg staan voor het gezelschap Ademloos schier zien alle zangers naar den dirigent en als uit eén stuk klinkt het koor Byna allen zingen uit het hoofd zelfs de dirigent heeft geei muziek voor zich Recht voor zich uit zien ze dat dertigtal mannen onafgebroken t oog gericht op de maatbeweging van den heer Diamant Studie ernstige studie spreekt uit het geheele optreden van het gezelschap Die mannen weten dat ze een schoon geheel kunnen vormen en dat weten bezielt hunne voordracht nog te meer De uitspraak is zoo goed als we maar zelden van een mannenkoor hoorden Bg de verschillende stukken bleek dat de leden van Inter Nos hunne stemmen volkomen in hun macut hebben Lieflgk zachte stemmen üuisterend bgna zwolleii soms zoo geiykmatig tot een majestueus vol geluid De vertolking van het lied Aan Zee van L C Keereweer en van Do Dag des Oordeels van A B H Verhay was voor sommige gedeelten treffend aolioon Mozarts Ave Verum en liet Abendlied va R Schumann klonken zeer liafeiyk De lezers zntleu zich het Abendlied herinneren dat op een van de orgelconcerten door den heer Best fluit werd voorgedragen gen De heeren van Gastel bariton en Muller bas beiden werkende leden van Inter Nos lieten eenige solonummera hoeren De heer van Gaatel zong onder meer Lied an den Abendstern nit de Tannhauser De heer van Gastel beschikt over een uitstekend geluid en heeft een zeer goede voordracht De heer Muller bas zong slechts twee nummers Gaarne hadden we ook van hem meer gehoord Das Vi ortshans van Fr Schubert ook dit nummer is bekend by de getronwon van het orgelconcert werd prachtig gezongen Nu rest ons nog te vermelden dat de heer H Smalbrock zyn medewerking verleende als violist De heer Smalbroek is Leeraar aan de Muziekschool der Maatachappg tot Bevordering van Toonkunst Aan zgn uitstekend instrument ontlokte hy de prachtigste tonen In aile opzichten toonde de heer S zich een meester Traïmerei van B Schnmun voor viool en Mn lonat G dur van Ant Doerak voor piano en vioo eaven ons te genieten zooals er op muzikaal Kebied nu niet zoo heel dikwgia te genieten valt Vooral het Largettho van deze sonate as zeer schoon Vroolgk opgewekt klonk een Polonaise van Mlynarski De beer Diamant was de zeer verdienste Hike begeleider op de piano Het succes van den heer Diamant met zgn gezelschap waa ook hier groot en overal zal het dat zgn waar Inter Nos optreedt Slechte door ernstige studie van de loden en door overgroote toewgding van den heer Diamant kan de vereeniging geworden zgn wat het nu is een kranig mannenkoor Het koor en de directeur ze zgn elkander ten volle waardig Stadsnieuws GOUDA 5 October 1906 De loodgietersknecht v d K wonende Booragaardstraat had hedenmorgen tgdens hg aan een pand gelegen aan de Raam werkzaam was het ongeluk uit de ongeveer 5 M hooge dakgoQÏ te vallen terechtkomende op een glazen liHak en vervolgens op de binnenplaats van pand 13 aldaar Liefdergk werd hg door de bewoners opgenomen alwaar hem door den heer Dr de Boer de Ie heelkundige hnlp werd verleend Over Blondinette dat Donderdag alhier door het Rolterdarasch Tooneelgezelschap wordt opgevoerd lezen wg het volgende in den Pro Geld en Ngm Courant van 5 Januari 1906 Eeu rlleraardigst blgspel van den Unitschen auteur Benno Jacobbon werd bier gisterenavond opgevoerd door het Rotterdamsch Tooneelgezelschap dir de heer P 0 van Eysden Allerlei verwarringen en conflicten komen in dit stuk dat geen hooge pretentie heeft voor De hoofdpersoon een primaballerina van het Berlgusche hoftheather heeft eene liaison met een huzarenlnitenant maar die liaison moet verbroken worden omdat de luitenant gaat trouwen met de dochter van een eerzamen groothondelaar Die koopman hoe eerzaam ook gaat daar hg bekend is met de escapade op het gebied van den amour van zgn schoonzoon in spe eens op informatie uit bg diens voormalige Dulcinea om te boeren of deze inderdaad met hem gebroken heelt en daar ontmoet hg eerat zgn eigen zoon Berthold dan zgn neef den Amerikaan Ben Gibson Bewiesen eindelgk zgn eigen vrouw Dat geeft aanleiding tot de dolste verwikkelingen Alles komt evenwel op zyn pootjes terecht De luitenant krggt de fabriekadochter en zyne voormalige minnares mag een serieus huweIgksaanzoek van den jongen Amerikaan in ontvangst nemen op de verlovingspartg van den luitenant op welke partg de ballerina genoodigd was om dansen in te atodeeren Toch is het atnk niet geheel en al klacht in het 2de bedrgf komen zelfs dramatische tooneeltjes voor b v de ontmoeting tusschen den luitenant on een vroegeron wapenmakker die in de maatschappg schipbreuk heeft geleden eu het afscheid van Blondinette en den luitenant Over de beproeving kan slechts één roep zgn De hoofdpersoon werd door mevr van Eysden Vink met zeer veel gracie voorge steld Zelden hebben wy deze verdienstelgke actrice zoo opdreef gezien als gisterenavond Uitmuntende door een keur van toiletten heeft zg met een élan gespeeld die aan de mooie rol een merkwaardige relief gaf En die élan scheen zy ook aan hare omgeving ala het ware mede te deelen want die was ook onovertreffeUjk Morrién als de luitenant maakte een zeer goed figuur Nico de Jong was een allervermakelgkste Amerikaan die voor zgne typeering hooge lof verdient evenals zgne vrouw mevr de Jong Wertwyn die de Engelsche miss Russeï zoowel in spel als ook vooral in taal zeer natuuriyk weergaf En dan Poolman de onbetaalbare Poolman die van den groothandelaar Wohlan eene alleraardigste creatie gaf terwgl verder nog dienen genoemd mevr van Kerckhoven Jonkers de zeer drukke en philantrophische mevrouw Wholan mej Elsa Manhs Vrolik weer zeer aardig ook Vervoorn die van zgn kleine rol met zgn sonore stem weer iets byzouders maakte en F Bouwmeester die een grappige oppasser waa Jammer dat de Schouwburg niet op alle rangen goed bezet was Het aanwezige publiek heelt zich bigkens het warm applaus by open doek werden o a de Jong en i ne vrouw teruggeroepen kosteiyk geamuseerd Hecht er eene reprise van het stuk komen dan kannen wg een ieder aanbevelen het te gaan zien I ScHOOKHOVEK Eiudolgk ziet ook deze lydensgeEchiedenis haar einde naderen Wg bedoelen de telefoongeschiedenis Na eenige jaren op het Ministerie van Waterataat ge Inimtrd te hebben en in dien tyd de plaatien in den omtrek in het intercommunaal verkeer te zien opnemen wachtte men in Schoonhoven geduldig of ongeduldig men wachtte Het lokaal onder t Stadhuis wachtte Driehonderd gulden voor niets uitgegeven Uitgekeken reeds naar een telefoniste niet noodig In dit voorjaar de draden gespannen Eindelgk aangesloten met het postkantoor Stagnatie in de aansluitingen bg particulieren Eindelgk is men dan 1 October jl begonnen met de particuliere aanslnitingen zoodat er gegronde hoop bestaat dat de volgende week deze zaak haar definitief beslag krggt Tot vlaggen zal wel geen lust bestaan BEURS VAN ROTTERDAM L K H K WOENgDAG 3 OCT StaatêleenuiQen PoETOOAL Oblig 3o Serie fr 050 3 59 i Oblig 3e Serie fr 2500 3 59 RusLASD Iwang Dombr Obli gatien i l 96 AziE Japan Obligatien 1899 1 71 71 CoLimBiA Geconsolideerde Bui tenlandsche Schuld Rocepis L 100 IV 21V Hjfpotfteek Bankin Fandb idem idem 1 99 Pandb Rotterd Hypb 1 101 Pandb Rotterd Hypb 3V 97 Pandb Standaard Hypb 1 lOOV Pandb Stedelgke Hypb i 99 Pandb Utrechtsche Hypb 1 100 Pandb Westlandsohe Hypb 1 100 Pandb Znid Holl Hypb 199 Pandb Ie Algem Groninger ScheepsHypb l i 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 1 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 1 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 1 100 Alg Hypothbr Eerste Nod Hypotheekbriefbank 1 99 Pandb Hollandsche Hypb 1 99 Pandb Nationole Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 1 100 Spoorwegleenin eti Italië Oblig Zuid Italiaansche 8pw My A 307 Diversen Mg tot Expl Laan van Meordervoort 1902 89V Scheepvaart MaatêchappijenPand Holland Gulf Stv Mg 35 Premieleeningen bbboiE Loten Stad Antwjsrpen 1887 2 yeB 1 VERSCHElMfNHEID Van de Zeenwactó Hypotheekbank ontvingen wg het volalnde Naar aanleidingvan een in de pers circnleerend onjuist bericht dat de arrestatie van Notaris A N J Vos te Amersfoort op aanwyzing van onze Bank zou hebben plaats gehad en daarbg vermelde byaoaderhedeu achten wg het gewenscht volledige uiteenzetting te geven van de toedracht der zaak Er zgn door onze Bank te Amersfoort onlangs ten overstaan van Notaris Voa gesloten eene hypotheek ten laste A groot f 8500 op oen huis aldaar geschat op f 13000 en een ten laste v B groot f 5000 op twoe huizen aldaar geschat op f 7900 Bg de terhandstelling der gelden heeft Notaris Voa ons eene verklaring afgegeven dat de gelden door hem niet zouden worden uitbetaald voor zich verzekerd te hebben dat aan onze Bank alleen eerste bypot ecaire inschryving zou worden verschaft Toen ook op ons herhaald aandringen de stukken met name de staat van inschryving ons door den Notaris niet werden toegezonden werd door ons een onderzoek ingesteld ten hypotheekkantore te Amersfoort waarby ons bleek dat het onderpand der hypotheek ten laste A bezwaard was roet een eerste hypotheek groot per resto f 6250 en een der twee huizen van het onderpand der hypotheek ten laste v B met een eerste hypotheek groot f 2800 De door de debiteuren aan Notaris Vos voor de aflossing dezer hypotheken ter baud gestelde bedragen waren door hem niet aan de scbnldeischera uitbetaald De debiteuren A en v B zgn en blgven tegenover onze Bank aaneprakelgk voor de hun geleende bedragen van f 8500 en f 5000 A die eigenaar is van meerdere perceelen wel belast maar met voldoende overwaarde heeft terstond op ons verlangen tot meerdere zekerheid van de leening van f 8500 zgn overige perceelen hypothecair verbonden Op gezag van ter plaatse goed bekenden mogen wg aannemen dat onze leening thana volkomen gedekt ia door da waarde van het onderpand door gedrengen op de Nienwmarkt atond zelfs een laag gelegen wihkel bla n1 Het geprnttel eu geklaag is klgemeen in Qoiiumeo avde Ut en Sicaenmavi iUi V B heeft geen meerdere perceelen Dehuurwaarde van de beiden verbonden perceelen te zamen bedraagt 1 675 per jaar Het het oog hierop en op het feit dat de schattingwaarde van het onderpand f 7900 nog meer bedraagt dan het bedrag der beide hypotheken I 2800 1 f 5000 meenen wg voorloopig de zaak eens te moeten aanzien en te mogeg veronderstellen dat ook in deze geen verlies door ons zal worden geleden wy hebben het niet noodig geacht ons omtrent deze zaken tot de Justitie te wenden en de inhechtenisneming van Notaris Voa heeft dan ook niet op onze aanwgzing plaats gehad Burgerlijke Staad j Moordreolit GEBOREN Jan ouders J Doeland en D J Oskam Dirk ouders F Vink en J van Vlaardingen OVERLEDEN G den Balvert 71 j GEHUWD A Viaser en W van der Kaa 3 van der Schaft en H van Zanten wy zonden het met het oog op de weinige belangrijkheid der zaken niet noodig geacht hebbeu deze algemeen bekend te maken ware het niet dat valsche on ver overdreven couranten berichten allicht ongunstig zonden kunnen werken in deze wat het hypotheekbankwezen betreft zooveel bewogen tgden Daarom achtten wg het wenschelgk Pandbriefhouders eu Aandeelliouders onmiddellgk geheel op de hoogte te brengen en gerust te stellen De Hembrandt en de Oosterdokslais Predlktwurt bU de Remonstrantaotie Oereformeerde Oemeente alhier Zondag 7 Oct s morgens 10 nnr Ds A S CARPENTIEB ALTIN9 te Den Haag adveStentiRn Offl de Rembrandt de laatst van stapel geloopeo stoomboot van de maatschappij Ncdei land door de Oosterdokslais te Amsterdam te krögen is wat te doen geweest Dinsdagnacht bleef het schip bg dit pogen wegens den lagen waterstand aan don grond zoodat men nu bezig is het water in het 1 1 te verhoogen Gisternacht om halfdrie was de Rembrandt slechts voor een deel de sluis gepasseerd Echte Oude Jenever Nightcap p HOPPE Veikrygbaar by PEETER8 Jz Nader wordt gemeld dat de pogingen in deze toch succes hebben gehad Te rnim kwart voor vier schoot het schip plotseling door en al ging hot eerst nog met horten en stoeten de voorwaartscho beweging bleef aanhouden Te vier uur kon men zeggen dat bet ergste geleden was en de Rembrandt den oinstigen hinderpiol die hem van de wgde wateren terughield overwonnen had Te 6 uur word de apoorwegbr ig doorgevaren en do Rembrandt is dus nu buiten gebracht Ltt op eneAtt en h T bra d Iniusschen heeft de toevoer van het water in de sluizen voor de bewoners der oude stad zeer onaangename gevolgen gehad Het water is daar in de kelders en sousterrains acmalogeen Poedervorm is het eenig ste helpend middel tegofi IHoeilur moede Bleekmaeht Xenuwmieakle Heufaptfneu Uapelooêheld Ottmaehteu Fermagerluo en fermiuderlng Oer Uchaamêkraeklen acinatogeen in Poedcrvorin amaak en kan in alle drinkbare vloelsto len 1 aJHLJKa worden opgelost V HiFMiTnoii ii N TN POEDERVOEM ia het praeperaat wat U spoedig geneest j HAEMATOOEEN IN POEDERVOEM wordt aanbevolen door H H Doctoren Prijs per doo s met gebruikHaaiiwijzing f 1 50 Kfliilffe labrlkanten H v SCIUIR Co Den Haag liCnige laUriHd leil We th ven 198 OaENDEL E H VAN Jii l Ï V J X BOÜMAN Moordrecht PIHKS Nieumrkerk ad IJ el il SlKP oSS or Bv WIJK PW V EDE itwUwater A SCHEER HmuVAN ZES8KN tov7 n B v WUK W g 1 GebrS Stoll werck s 1 Chocolade en Cacao 1 SMImadee iam da nieuwste uitvindingen op raa hinaul gebied Terfc hira fcWI iSEd S van fiJM eo fijnste groi tolfon pirandeoim lo bruiker van StoQwerck s Chocolade en Cacao I een uibevelenswaardig fuhvibmt nauwkeurig beantwoordende a im tolioud der nep Etiketten Dt rma behaalde i si t tl Brerets als HoHcTeraiicler 1 44 EereDlploma 8 gowden ent Med Uie t 1 om bewü nitmmrtend fijn fbbrikaat Keein 1874 = hre € de Acc iemi nriienall n mu déwmons ra He4 aie d r première elMHe an ooB W tton el Si S naïu ftórioatlon d CBiooolat bonbona vaxl eto to I tmwinllft fcbrikart ia verkrggbaar bij U il Conftoenra Bankotbakkefg ma I OmaraalïMtegenwoordiger loor lïederland 1 tmm MaUenalodt P Amelerdam ICalvorstraat 103 w T HHTST M KOLKMAN ABN Tb HEIJDEN Waddin eveen P A DeGBOOT f tV waa J wtjP KASTELEIN PoUbroehrdc m Ö BIKKER Benechop w iRSCimw rt at ü n et m n door M Slroop Het kloo t r a Pa 7oiMÜ bestaat met au Siroop va n geenertH aarde