Goudsche Courant, zaterdag 6 oktober 1906

45ste Jaargang Maandag 8 October 1006 No 10150 fiOraCHË COIMIVT meuws en Advertentieblad mar Gouda en Omstreken 1 rcletoi n No 83 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs pei diïe maanden is 1 26 franco per post 1 70 Alzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN meerderjarige staatsburgers worden toegekend maar dan zouden kennis bezit eu bekwaamheid toch ieta voor hebbeo boven de gewone burgers Over dit denkbeeld is veel gesproken Het scheen moeiiyk een vorm te vinden voor de invoering van het meervoudige kiesrecht Eindelgk werd door den afgevaardigde Tollinger een voorstel gedaan waarvan de strekking was Er znllen drie soorten kiezers zgn die meer dan een stem kunnen uitbrengen lo Zg die ouder dan 35 jaar zjn ten minste een wettig kind hebben en een zelfstandige woning bezitten 2o Zg die een zelfstandige onderneming bezitten of een vermogen hebben waarvan zg minstens 25 kronen belasting betalen j 3o Zg die door het afgelegde eindexamen van een middelbare school of dergelijke instelling een bepaalden graad van kennis tooneu te bezitten Wie een dezer drie eigenschappen bezit zal in hot genot van een tweede stem worden gesteld wie twee of drie eigenschappen bezit krggt drie stemmen Dit voorstel en tevens het beginsel tot invoering van het meervoudig kiesrecht heeft de Bgksraad nu verworpen De onderhandelingen te San Sebastiaan gevoerd over een Fransch Spaanach handelsverdrag hebhen niet t een resultaat geleid In ofScieele kringen Wordt verzekerd dat zg slechts tjjdelgk zQn afgebroken maar algemeen neemt men aan dat een vergeiyk niet te treffen is In den Spaanscheu ministerraad heeft de minister van financiën mededeelingen gedaan over de stemming in de kringen der belanghebbenden het waren meestal protesten tegen het ontwerp verdrag die hy ontving De Cataloniërs hebben een deputatie naar Madrid gezonden om den minister in te lichten over de wenschen der kooplieden en ngveren De hoofdstad dier provincie Barcelona is het centrum van den geheelen Spaansohon handel en nn wenschen do Cataloniörs dat de minister het toltarief onveranderd laat Do indnstrieeleu in Vizaga en Valencia daarentegen willen in do tariefqnaestie aan Frankryk belangrgko consessies doen Het is dezelfde raoeiiykheid die ook in andere landen voorkomt en die voor de regeering het ayiniten van een handelsverdrag zoo lastig maakt Maar nog nioeiiyker wordt het geval nu do kooplieden van Catalonie op Bnollo nfalniting van liet handelaverdrag aandringen in het economische belang van Spanje Te eer hoori Ik sta hier te verkleumen ik mdbt iets verwarmends hebben voor de maag en ik wed tien tegen een dat jelui gauw genoeg myn voorbeeld znlt volgen I Goed I Aangenomen ambtsraad I riep baron Glatbeck weder van zgn kant Ik wed dat t gezelschap voorloopig niet mot n komt groggen in t badhotel 1 Habaha nou maar zoo iets ik neem ze aan die weddenschap I vcrkloarde Bollmeyer lachend Uitstekend Honderd Friedrichs d or ambtsraad dat minstens één uur nog do grootste helft bior biyft Zoo luidden de gestelde voorwaarden van den wedzieken Richard Glatbeck en mot vragende oogen zag de ambtsraad hom aan Hg vermoedde niet evenmin als de anderen dat deden wat de baron in zgn schild voerde Zeg eens waarde heer lachte hg weer ben je soms van plan om hier do menschen op een raonster grogleest te regaleerenf Neen dat niet mynheer Bollmeyr maar als t blgkt dat ik mgn weddenschap gewonnen bob zyn al de hier aanwezige dames en hoeren beleefd door mg uitgenoodigd tegen morgen avond op een bal in hot atrandhotel Honderd Friedrichs d orP herhaalde de ambtsraad nog altyd lachend Neen op myn woord dat gaat myn budget te boven I IWordt vermlgd Hetrlijk nrfrisscimil Conservnrf de andenl Volgens den hedeniladgiiéan stand der mtinséap is Odpl Goida Dntk van A BBDIKHAN Zn M M V LOON DDBBELE BUURT B 13 Teltn 117 Ia t raimst voonien van GASORNAIENTEN in elke stgl van de eerste fabrieken tegen concnrreerende prezen Aanlegger tid Gas Waler Spreek Bieren Electrisehe geleidingen Wie van goed licht hondt wende zich naar het QouAêeh rerlloMlngJUagMfJn DE AVOJlDfilTBR daar allea door bekwame fitten verricht wordt WORMERVEER HO ULAM df HUIS TE HUUR Heerenhals Ooslhaven It 88 Zes Kamers groote Kenken drooge Kelder flinke Tuin Voorzien van Gas en Waterleiding Te bevragen B 89 I goedkoopste I DE MEEST FRAOT13CHB DE MEEST VOLLEDIGE MODEBLAWEll zijn beslist die der Firma WELDOIV THE LADIES JOVBNAL met minstens drie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat THE ILL DBESSMAKMH met een gratis geknipt patroon TflJB BAZAAR OF CHILD BENS t ASUlONS Kiudermodes met vele gratis ge knipte patronen VBAAQX Vu Boekhandelaar ProetnumvMT Alle met koetel HoU BIJvoegiiel Van alle in deze bladen voorkumcnde modelion zyn SEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring Ir p p tegen voornitbetaling van f 0 50 verkrggbaïr bü HILLY SIMONS üen Haag Zenuw en llaa rlijders ndt t overtoiging ala een werkelylce hulp n den nood het boek aanbevolen Na onivangak van adres per briefkaart nor Jt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKFOBLS Boekh Zaltbommel Wild eii Gevogelte Van at heden en verder dageiykt verseh verkrijgbaar Braadkoikens Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvoijels Fazanten Patrijzen Snippen Korkoenders Beevleescb eni enz tegen de meest sterk concnrreerende prijzen Panklaar schoongemaakt franco joor geheel Nederland Aanbevelend T GPTTJJt ff G Poelier Oostorstraat 18 ROTTERDAM TelephooB lataro No 2081 Doet nw voordeell Wanneer giJ lijdt aan bleekzacht of bloedarmoede doet dan nw voordeel met onderstaand schrijven Mijne vrouw leed langen tjjd in den hevigsten graad aan bleekzacht en dit werd zoo erg dat zij tot niets meer in staat was Reeds vele middelen had zij geprobeerd zonder dat zij er baat bü gevonden had en toen zg mat de 8ANÜIIIN0 SE begon dacht zö ach dat zal ook wel niet helpen Doch de Sangninose beeft baar wel degelijk geholpen en heerlijk ook I Nadat ziJ zes flesachen Sangninose gebruikt had voelde zg zich van hare totale lusteloosheid en groote prikkelbaarheid bovrgd haar eetlust is teruggekeerd haar levenslust en moed zgn weet opgewekt wjj zijn uiterst dankbaar voor dit heerigk middel P J DE VOS Pastorie Erica Drenthe Oij die dit leest volgt het voorbeeld van Mej de Vos wanneer giJ geen baat vindt bij nwe tegenwoordige behandeling Wanneer gg last hebt van zwak of arm bloed gebruikt de Sangninose I Zg is het natuurlijkste en het werkzaamste middel ter beatrgding van de bloedarmoede en al hare gevolgen Zie dan niet op togen een kleine uitgave zjj kan U van groot voordeel ziJn I PrB per flacon f 1 50 6 flac J 8 12 flac 15 Te Gouda bU WOLFF Co Westhaven 198 Maak eens kennis met ons nieuwe middel J9 VIJIGENIIOIIG voor hoestenden y VAN DAM Co Den Haag i Blayssen Zonen Fabrikanten van zuivere NATODRBOTER MÉLANGES en MARGARINE 1 140 £ IGEN WINKELS FABRIEKEN TE ASTEN Onovertroffen kwaliteiten Laag ste prijzen Mooiste waardevolste Cadeaux NEEMT PROEF I Noteeren ALLERFIJNSTE gegarandeerd zuivere NATUÜRBOTER nit eigen Melkerü in stukken van i pond 80 c p pond met halve bon HOLLANDSCHE MELANGE in stukken van pond 4S c p pond j met halve bon DEENSCHE MÉLANGE nitgewogen S c p 1 pond met heele bon GEWONE MELANGE nitgewogen O c p VI pond met heele bon VERDER UITMUNTENDE KWALITEITEN MARGARINE M 5 SO en c p IV pond met heele bon ALLERFIJNSTE goed belegen BOEREN GOUDSCHE KAAS 48 c p pond met halve bon ALLERFIJNSTE FABRIEKS G00D8CHE KAAS 38 c p pond mot halve bon ALLERFIJNSTE goed belegen LEIDSCHE KAAS SS c p pond met halve bon KOFFIE UIT EIGEN STOOMKOFFIEBRANDERIJ Kwaliteit EXTRA in pakjes van Vi pond IO c p pond met heele bon VERDER UITMUNTENDE KWALITEITEN 4 SO en 40 c p pond met heele bon En een goede kwaliteit S c p pond mot halve bon KtUeere Mmonder gemrtge êterk waterhoudende en overheerlijk iwMkemde kwallteltem Tbee lu tmUfeB van f O en f cenl 5 leege zakjes goed voor lïeele bon Te GOUDA WIJdstraat IST SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van postwissel groot fl 3 45 zenden wij franco door Nederland onze overal bekende NORMAL KOLLECTIES 30 hyacinthen voor glazen of 40 voor potten of 50 voor den tnin oi eene COLLECTIE VOOR DE KAMER van IbO stuks voor 46 potten of eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 250 of eene COLLECTIE VOOR KAMER EN TUIN van 240 stnks ieder bevattende eene prachtige keuze van hyacinthen tulpen narzissen crocus scUlas sneewklokjes etc Rijk geïllustreerde prijslijst met specificatie onzer collecties in het HoUandach en onze vele wenken voor de cnltnnr bevatende groote catalogus in het Dnitsch zenden wiJ desverltngd gratis en franco Tolnbouw Ëtabltssement Huis ter DoId NoordwUk by Haarlem ABVERTENTIM in aUe Couranteii worden aang enomon door het Advcrtentle Birreau van A BlUt kMAM Si ZOON Geen beter adres voor degelijk en sterk SCHOEHWEEE dan Het Ndord Urabanlsch Schoenen en Laarzenmagazijn KLEIWEG E J0 Ruimste sorteering van alle soorten SCHOENWERK CHROOM GLACj en BRUIN GLACi DAMES en HEBRENSCHOEISEL G SIHITS AUe reparatiin en aangemeten werk EEHIBSEF0T7MTEEE Ken woTilt verzocht op t MKItK teletteu ÜIT HIT MaOIZI tav M IIAVENSWAAY ZOMEN OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van ti twee en een half en een Sed one met vermelding van Nommer er Prgs voorzien van nevenataoni Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders uanberelende J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz SXtmi onovertroScn Trof Dr LieborB wülbokoml 2£I 1 W XBACBT BI IXBB Alleen telt met K bri lciiiurk tot voortdurende radieale en zekere genezing van alle zelN de meeat hardnekkige xenHutitiekten vooral outstaan door aldwalingen op jeagdigen leoftjjd Jota e iteaezing van elke zwakte BlotLlacht Benauwdheid Hooidpyn M TToine Hartklopping Maagpgn slechte spijavertering Onvermogen Impotenz Pollntione enz Uitvoerige prospectnssen Irjjjicr e oh li 1 II 3 8i dubbolu lloscli II 6 OenfrftilDopót Mntth v d VuKto J ltbümme UcpöUi M CMUan Co Roltorclain l Happel a Gravenhage J UatmmanB do Jong J Ceq RottoT ul Wtll 11 Ca aauda m bil alle drogisten rU w Het twtte oouhadslylulk n makkelykflte poetinüddil voor Heeren en vooral tUmei en Kiod Mchoenweck tt de Appretuor ran C M MUIler tt Ca BbHIr B Dtti Str 14 Men lette goed fÖLlv op naam en fabrieksmerk Veriiryiliar by Hseren Wi t Bri In iijhaBiiwart tiatwiH wirw Mu ni DiRnriBl Dapot ly W Sar4meae üniliM Onnavolgbaar zijn thans door nieuw gevonden toepassingen onze In ollever geeehllderde Fortreilen felnlure Hogaertê Zg geven kracht en diepte die namakers niet kunnen bereiken Men overtuige zich geen imitatie voor de eehie te ontvangen Goïll Prijscourant met een aantal ongevraagde getuigschriften gratis op aanvraag Boxtel B BOOAEBIH Jt Co Agont voor GOUDA mr de rerzoming van mndmtanden AllfiSn etU Id whs Pa en flBCQll Firma A QUANT Kunsthandel Kleiweg bij wien modellen te bezichtigen zgn VOOR DE I wmm mm EERSTE OPENBARE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERSvan Gonda voldoende aan art 26 der M litiewet 1901 en aan art 24 van het KoninkIp besluit van den 2n December 1901 Staatsblad no 230 brengen ter algemaene kennis 1 dat de Loting der in dit jaar voor de I Nationale Militie ingeschrevenen in de Gemeente zal plaats hebben op Dinsdag den 23n October aanstoande aanvangende des voor 1 middags 10 ure 1 dat de ingeschrevenen naar Alpbabetische I orde opgeroepen zelven bun curamer trek I ken dat voor de niet opgekomen Loteling de 1 trokking kan goscbiaden door zgn Vader 1 Moeder Voogd ol Curator torwgl dit bg hunne afwezigheid door den Burgemeester o een Lid van don Gemeenteraad wordt gedaan dat de belanghebbenden ten einde te loton en opgaat te doen van de redenen van vrgstelling die zg ter zake van de Militie mee nen te hebben zich op vermelden dag en uur zullen moeten bevinden op het Raadhuis dezer Gemeente dat op Maandag den 5b November daaraanvolgende van des voormiddngs 10 tot des namiddags 1 uur in het Roadhuis bovenlokaliteit afd Militie aanvraag kan worden gedaan tot bet opmaken der getuigschriften wegens Broederdienst on dat belanghebbenden zich moeten aanmelden vergezeld van twee met hen bekende ter goeder naam en faam bekend staande ingezetenen die op hunne verantwoordelgkheid de vereischte getuigenis kannen afieggen en het te maken getuigschrift onderteekenen Hierbij zgn aangehaald bet bepaalde bg art 51 eerste en tweede zinsnede der Wet Inidendej Ora vrystelliug wegens eigen militaire dienst of die van broeders te verkrggen moet men overleggen een paspoort of ander bewgs van ontslag of een nittreksel uit bet stamjboek of oen bewijs van werkelgke dienst ïer bekoming van vrgstelling wegens broederdienst moet men bovendien overleg gen een getnigsehrilt van don Burgemeester waaruit het getal zonen Jtot het gezin bc hoorende bli kt en art 42 eerste zinsnede van bovengenoemd Koninklgk besluit FEUILLETOX Tegen den Stroom 1 HOOFDSTUK I Het z g platform een der ver in de zee nitstekendo havondammen waa hedenavond dicht bezet Gehuld in warme doeken en regenmantela stond het badgezelschap van Friedrichshagen op het uiterste eind om het heeriyke schouwspel te genieten dat de natuur hier majestueus voor hunne blikken ontrolde Fluitend blies de wind uit het NoordOosten Donderend braken de golven tegen bet van bazaltsteen gemetselde hoofd waarop het platform rustte zoodat den menschen die daar stonden het zoute schuim om de ooren spatte hier met luidruchtig gejubel ginds met een gilletje van schrik ontvangen De Oostzee had den storm te gast die in een ruwen rondedans met de golven speelde ze nu eens opheffend tot een schuimende zuil ze dan weer neerploffend in de diepte zoodat het was of men daar ter plaatse den bodem der zee kon zien Op dat platform ver in do open zee tevens een havendam voor het afgelegen oord verumalden zich eiken avond de badgaatao om Het bewgsstuk in de eerste zinsnede van 1 art 51 der Wet vermeld kan zoo het niet j reeds ingevolge art 39 derde lid van d t besluit onder den Burgemeester berust ten 1 minste tien dagen v66r den dag waarop de 1 zitting van den Militierand wordt goopend 1 worden ingeleverd bg don Burgemeester der I gemeente in welke de loteling die vrg stelling verlangt wogona eigen militaire 1 dienst of wegens broederdienst voor de mil i tie is ingeschreven De opgave van eene reden van vrgstelling 1 bg de loting ontslaat hem die vrggesteld 1 wenscht to worden niet van de verplichting 1 om bg den Militieraad de reden van vrij istolling in te brengen hetgeen in elk geval 1 bij dit collego moet worden gedaan op het daarvoor bestemde tgdbtip 1 Zij die bezwaren mochten hebben togen de wijze waarop de Loting is geschied kunnen 1 deze inbrengen b do Godeputearde Staten dezer provincie binnen vgf dagon te rekenen van den dag waarop de loting heeft plaats gehad bg een op ongozogeld papier gi schreven bezwaarschrift hetwelk met de noodige bewgsstukken gestaafd tegen bewgb van ontvang zal bebooren to worden ingeleverd bg den Burgemeester do er Gemeente Gouda den On October 1906 Burgemeester on Wethonders voornoomd B L MARTENS De Secretaris BROUWER Uultculandscb Overzicht I De Berlijnscho gemeenteraad heeft bijna j eenstemmig het voorstel van het dagelgksche beatanr betreftende instelling van een be I lasting op do tocgangabewijzon voor openbare vermakelgkheden verworpen I Het voorstel is indertijd ontworpen toen I men in onzekerheid verkeerde over de behoeften van do gemeentekas Intuaschon is I gebleken dat het vorige dienstjaar een beI langrgk batig slot had opgeleverd en er dus geen reden is om naar versterking van do I geldmiddelen om te zien De Roraeinscho correspondent van de Standard seint dat ondanks alle logenstrafflngon s Hansen gezondheidstoestand niet is wat hg drie jaar geleden was De jichtaanvallen hoewel niet zoo hevig als in Mei j l worden talrijker en pijnlgker Do zwaarlijvigheid en het gemis aan lichaamsbeweging veroorzaakt door de uatuurlgko indolentie bij een man van dien leeftgd maken d e kwaal van PiusX bet altyd schoono tafereel van zonsonder i gang te genieten of om het afzeilen te zien van de kleine bootjes der garnalenvisschers Heden was van de zon niets te zien verscholen als ze was achter dichte wolkenwanden en slechts nit t schemerlicht was het op te maken dat de groote stralende hemelbol ter ruste moest zgn gegaan Hoe heviger do golven beukten tegen de hnrdsteenen wanden van den dam dos te meer steeg de vroolgke stemming van het gezelschap op het platform en te vergeefs was het dat do dames lachend poogden te ontvluchten de beeren zorgden er wel voor dat het niet gebeuren kou Van avond gaat er stellig en zeker geen garnalenschnit in zee meende een der aanwezige officieren De kerels zouden ook wel stapelgek moeten zyn om nn zoo iets te wagen luidde het oordeel van iemand anders Ja maar by stormweer heb ik altyd gehoord moet de vangst juist bizonder gunstig zgn bracht een der oudste dames in het midden Die arme menschen zetten immers haast altgd het leven op t spel en wie weet boeveel pinken bier al met man en muis zyn vergaan I Bg zulk een sterken Noord Oostenwind waagt zelfs de brutaalste visscher zich niet i in zee antwoordde een heer van zekeren TelefMB Ne tf A D V E R T E N T I E N worden geplaatst van 1 i regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën töt 1 uur des midd te kwollender daarnevens ook zgn eetlust bn weigering om overeenkomstig don raad zjjner dokters den wijn te laten staan Do Paus wordt zwakker zegt de correspondent ten slotte en heeft last van slapeloosheid Als opvolger van von Bock het afgetreden lioofd van den generalen staf wordt genoemd Jfoneraal Petiorek een der jongste generaals van hel Oostonrgksche leger Petiorek is een burgerjongen van afkomst maar heeft door zjn intelligentie het zoover gebracht Trouwens von Bock was ook geen baron veel mijpder een graaf toen hy in dienst kwam Bg was toon heelgewoon de 2e lui tenant fteck Nn is hij oen dikke vriend van Frans Jjzef Veldnïarschalk Sir Evelyn Wood heeft I zijn gedenkschriften uitgegeven From Mid I shipinan te Field Uarshall Men weet dat 1 Wood de opperbevelhebber van de Engelscho I troepen was toen iu 1881 do Transvaulsche I vrgheidsoorlog eindigde Hg onderhandelde 1 met de Boeren over den vrede 1 Men beeft er zich over verbaasd dat Wood in den laatsten oorlog niet naar Zuid Afrika I is gezonden Hg vertelt nu hoe dat gegaan is In Febrnari 1901 vroeg het legerbestnur hem of hg naar Znid Afrlka wilde hg zou dan echter moeten dienon ouder Kitchener Ntt wat Woed al eenige jaren generaalmajoor toen Kitchener luitenant werd Woed vroeg twee nar bedenktijd en nam toen aan Een week later hoorde hg dat er besloten was dat hg niet gaan zou Kitchener had geseind Ik zou gaarne onder Woed willen dienen maar ik kan hem niet onder mgn bevel hebben Wood is ef Kitcboner dankbaar voor Keu andere bizonderheid die wij in een Kngelsch blad aan Wood s boek ontleend zien ia dat Lord Stratbcona in den oorlog 500 000 pond sterling uitgegeven heeft om Strathcona s Ruiters de Cauadeesche hulptroepen uit te rusten De commissio voor de kiesrechthervorming uit den Ooatenrgkschen Rgkarnad heeft hot voorstel tot invoering van het moervondige kiesrecht verworpen Sedert het ministerie Oautsch het algemeen kiesrecht aan de orde stelde in Oostenrijk werden herhaaldelgk stemmen vernomen die een zachten overgang wenschten van het thans bestaande Curien stelsel tot het directe algeraeone on geheime kiesrecht door in I voering van het meorvondige kiesrecht Dan I zou het kiesrecht algemeen zgn en aan alle leeftyd die nu al verscheidene jaren achtereen eiken zomer naar Friedrichshagen kwam t Ware trouwens ook onnoodige vermetelheid want als er zoo n zoetje staat komen er toch geen garnalen in het net Meent n dat mgnheer de ambtsraad f vroeg de baron Richard von Glalbeck die een heel eind van den ander af stond en om zich bg hem verstaanbaar te maken de beide banden als scheepsroepor gebruikte want liet gebulder van zee en wind werd van minuut tof minuut sterker Ik houd integendeel vol dat de vangst rijker wordt naarmate de zee stormachtiger is De meeningen waren verdeeld en t voor en tegen werd met meerdere of mindere zaakkennis besproken Ik stel voor riep de ambtsraad Bollmeyer welhaast uit dat wg naar het straiidhotel gaan en daar by can glas grog do zaak uitvoerig behandelen dan zal ik meteen myno ervaringen by de garnalen visscherg ten beste geven Bg uw zaakkennis in de knust om een lekker glas grog toe te bereiden voegde mynheer von Glatbeck op schertsenden toon er aan toe Zeker zeker ook dat baron antwoordde de ambtsraad Bollmeyer Zooals je weet heb ik bg alle twee die dingen t M jmi spreken Nn dame en heeron ik heb do