Goudsche Courant, maandag 8 oktober 1906

öntvanacn de êfLouvcauUo in Qo tM4n o S aitUu en Sleci ennvaHtcIs verwonderen is dit niet de handelsbelangen van Catalonie zyn jnist in Frankrijk overwegend Maar de regeering komt toch door den tweeledigen eisch dor CataloniSrs die weer in strijd is met de belangen van Valencia in een moeilijkbeid waaruit slechts veel zoemanscbap haar zal kunnen redden Belangrijk voor Qonda j Er bestaat iets opens on oprechts in bet woord van een bunr dat altjjd indruk maakt op de Gouwenaars Zulk een eerlijk bewijs wordt elke weck gegeven in onze lokale pers Wit kan meer overtuigende kracht voor U hebbon Mejuffrouw C v d Steen wonen de IJssellaan 614 te Goada meldt ons Vanaf bet oogenblik dat tk met Foster s Rngpjjn Nieren Pillen begonnen bon ie het my mogen goInkken verlichting te bekomen in mijn nierziekte waarmede ik reeds vier jaren aangedaan was Steeds had ik een hevige pgn in den rng en in de borst en veel hoofdpijn gepaard met duizelingen Mgn slaap schonk my geen rust en immer was ik vermoeid en afgemat vooral s morgens by het opstaan De urine was steeds vuil en troebel en bevatte een groote percentage vaste stoffen Myn handen waren veelal dik opgezwollen evenals myn voeten en niettegenstaande ik reeds verschillende malen hiervoor behandeld was had ik hierby weinig of goen baat gevonden Ik was werkeiyk ten einde raad toen men my wees op Uw pillen mün verwondering en blgdschap kan ik U moeiiyk beschrgven toen ik reeds na het gebrnik van één doosje my aanmerkeiyk beter gevoelde Al de verschönsolen myner ziekte verdwenen successieveiyk en hoewel ik op het oogenblik nog niet volkomen hersteld bon gevoel ik ray toch beter dan voor jaren het geval was Ik zal thans nog een poosje met Uw voortroffeiyk geneesmiddel doorgaan en zal het mü een pliclit achten om dit aan eventueelo nieriyders aan te bevelen Ik ondergoteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wyze die II goeddunkt Hebt gy ooit getwüfoid dat Uw nieren de oorzaak Uwer ziekto waren V Hebt ga pyn in den rng in het hoofd of in de leden f Lydt gy aan rheumatiek zwakte van het hart of waterzucht P Is Uw urineloozing te weinig of te veelvuldig en is Uw water vermen d met steen of bezinksel Gevoelt gy U immer vermoeid terneergeslagen en prikkelbaar P Denk er eens over na Verzeker U dat men U de échte Foster s Rngpyn Nieren Pillen geeft dezelfde die Mejuffrouw v d Steen gehad heeft Zy zyn te Gouda verkrygbaar by de hoeren Wolft Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel i F 1 75 voor één of F 10 voor zes doozen Verspreide Berichten Frankkuk Ook het Dnitsche episcopaat bereidt een sympbatiebetuiging aan de Franscbe bisschoppen voor Graaf Witte vertoeft met zyn vroaw te Parys Hy is van een polyp in den neus geopereerd en thans herstellende Over de Russische toestanden is hy niet te spreken DUITSCULINU In Hamburg zyn do stokers machinisten en dekknecht van do binnenvaart van plan op 16 dezer het byitje er by neer te leggen indien véér dien tyd bun eischen betreffende loonsvorhooging enz niet zgn iDgewilligd iets waartoe de werkgevers niet genegen zyn By de Inwyding van een nieuwe kerk te Keulen heeft aartbisschop Fischer een warme hulde gebracht aan den keizer die met do Katholieke kerk in do nauwste verbinding staat dan Katholiokonsteeds tegemoet komt wanneer er nieuwe kerken gebouwd moeten worden en bun een warm hart toedraagt Dat is een andere toon dan van do Italia onsche Vera die den keizer een ketterscben vorst noemde I OOSTEIIBUK HOSOAKIJS Zooals do debatten in de Oostenryksche Kamer van Afgevaardigden hebben doen vorwuchicn hoeft de commissie voor de kiesrochthervormingen bot voorstel fot invoering van meorvondig kiesrecht 26 tegen 20 stommen verworpen HUSI AKI To Lodz lieten de terroristen weten ann een eigenaar dat zoo hy zyn hnis verkocht om er een gevangenis in te richten zy het hnis in de lucht zouden doen springen Uit de gevangenis van Ëlisabethgrad zgn 18 politieke gevangenen ontsnapt De dagbladen melden dat een trein op de Oostzeespoorwegiyn dezer dagen werd aangevallen vlak by Petorhof Kogels vlogen door de ruiten van compartimenten waarin verscheidene otfloieren laten COBA De opstsndelingen geven slechts tegen hun zin hun wapens over Vele honden ze verborgen en verlangen eerst afkondiging ecuer amnestie en verder de afzetting van Palma en zgn aanhangers Elanken uit Sclioonlioren LXIX Wat een U 1 Daar komt me Schreuder met een boogo borst in den raad vertellen dat hy geen zitting meer zal nemen in de Comii issie van Financiën omdat een wethouder in die commissie zit Goed en wel men kan bezwaren hebben en die zyn vroeger reeds uitgesproken Maar wie een beetje pienter is komt met die bezwaren op het juiste oogenblik voor den dag En wat deed vriend Schreuder in de zitting van 24 Sept j I eerst liet hg Group en Doesburg beiden aftredend herkiezen en toen ging zgn wgde mond open dat by bezwaar ma ikte om aan te nemen daar Greup er inzat Volgens art 3 der Verordening kan by evenwel niet bedanken Maar heeren hoe zallen we het nu hebbon P Waarom niet stilzwygend art 3 buiten werking gesteld zoo eventjes maarj dat is in Schoonhoven toch een klein kunstje Dat hebben we gezien met de benoeming van onderwgzer en plaatsvervangend hoofd Zeker in de hoozigheid er ciet aan gedacht I Want Schreuder voegde den raod bits toe Ik word geacht die benoeming aan te nemen en ilc zal baar aannemen sic maar ik zal geen een keer de vergadering bywonen Wat een lef Ik neem aan maar ik kom niet Dat is een contra dictie in terminis mgnheer Schrander Aannemen komen niet komen = bedanken En omdat onze vriend nu zoo boos deed hebben de collega s hem tot straf tot voorzitter gekozen Dat zal vermakeiyk worden vrienden Een Commissie van Financien die niet vergaderen zal of vergaderen zondor voorzitter Dat is anti rovointionaire gemeen t e politiek Wat een lef Wat gekef Dat komt van de klare en t plichtsbesef Och help wat een stumper Daar waar het boginselkwesties geldt zion we mynheer Schreuder buiten de raadzaal vluchten het beginsel voor zich uitschoppende Toen ter sprake kwam voor de derde maal de kermis hield de hoer Schreuder zgn principieel verzet tegen de kermis als zondig als satanisch voor zich omdat hy den moed mist daarmee voor den dag te komen Wel klampt hg Ich vast aan een stroohalm Ik meen dat de kermis uitgesteld is en zoolang de epidemie niet opgeheven is kunnen wg geen kermis houden En toen Jan Valk de leerling van Abraham Kugper bg toonde zich hier een waardig leerling in het wegmoffelen van oude plunje ook dezen stroohalm doorbeet zwom vriend Scbrender buiten den stroom in het kalme water der tribune hy werd toehoorder Wat een lef Als het de Voetbalclub te dwarsboomen is dan komt gauw den Ugl met een principieel voorstel om het voetballen op Zondag heelemaal te verbieden Maar nu ze bang zgn voor een opstootje of een paar stoeten onder de kluisgaten nu kruipen ze in d r schulp Wat een helden van den kouden grond Ik heb gehoord dat Voorwaarts den raad van Schoonhoven als tweede Elftal zal uitdagen tot eon match 4 p het nieuwe Voetbalterrein entree een gulden De opbrengst zal dienen om voor Jan Valk een borstbeeld te laten vervaardigen Dit zou dan geplaatst worden op de aschbelt ter herinnering aan de zeer welwillende en tegemoetkomende houding door ZEd steeds aan bet bestuur van Voorwaarts betoond t Model is te bezichtigen in de werkplaats van den heer Fred A Tepe Ook hebben ze lef als ze een ambtenaar politiektigenstander een trap kannen geven Dan schromen ze niet om den man te benoemen tot waarnemend hoofd dien ze verleden ja kr niet vertrouwden alleen met de natuurkundige instrumenten om te gaan Hg moest in deze op den cursus voor volwassenen gedurig staan onder controle van het hoofd der school Wy geven Gelok thans den raad om wel een cnrsns te honden want by absentie van het hoofd gaat die plicht op zyn schouders over Hy kan dan zichzelf becontroloeren Ik wil maar zeggen dat er in een jaar veel veranderen kan Maar nu moet ik er bg zeggen dat de leden van den raad en B en W zich zeer beyveren om door getrouw schoolbezoek do onderwyzers voor de klas te leeren kennen Zg hebben naar ik hoor het pnntenstelsel ingevoerd En nu wordt elke week iedere onderwyzer en on derwyzeres bepunt Do eindbeslissing is aan den Wethouder van Ondorwys en Publieke Werken Ik zeg maar waar het openbaar ondorwgs en de openbare onderwyzers gesteld zgn ondor het waakzaam oog van de korkelgke partgen dat ze beter aan de heidenen konden overgeleverd worden Deze mensohen bebbCg mogeiyk een naawgeaetter geweten N wordt alles beheerscht en troebel gemaakt door de heerschzucht van één man Jan Valk hoor ik u al zeggen Neen ook die is marionet in de handen van dien eenen man hoe hoog Valk ook de borst als Wethouder thans zet boe een ingekankerden haat hy anders tegen zyn mentor ook heeft Wie die vrjeselgke man dan i P Piet Grenp lezer Telkens als de Burgemeesterszelel in Schoonhoven vacant kwam hebben we Piet een reisje naar den Haag zien maken En telkens kwam hg met da kous op den kop terug Zich verbeeldende een groote wetskennis te bezitten ontaardt zyn vasthoudendheid in starre styfboofdigheid vooral als hg met den Voorzitter van meeniog verschilt We kunnen ons dus voorstellen dat deze man zich zoo wat beschouwt als miskend genio Toch hebben de raadsleden hem altgd uit het Dagelgksch Bestuur geweerd als zynde daar niet op zgn plaats Maar in 1888 werd de kerkelgko coalitie in de groote politiek aangekweekt door KugperSchaepman reeds zoo sterk dat om Jan Valk te weren Grenp tot wethouder gekozen werd als opvolger van wglen den heer Niekerk Toen was Groote Kerkman nog liberaal In 1901 werd Valk met kunsten vliegwerk nog even geweerd als la béte noir doordat Overdgkink voor zijn vertrek eerst bedankte als wethouder om mee te kannen stemmen Lazonder tot zgn opvolger En zoo zou het weer gegaan zgn in 1905 bg het bedanken van Lazonder die met Greup maar slecht kon opschieten Maar te kwader ure nam Greup zgn draai kort voor de stemming en Jan Valk zg n aartsvgand welke twee personen bgna gezworen hadden nooit meer in eenzelfde commissie te zullen zitten wordt tot Wethouder gekozen inplaats van G Jan Niekerk zooals de verwachting was En nu zien we daar Jan Valk in zgn zelfbewuste kracht van Wethouder van Publieke Werken en Ondorwgs scbynbaar zelfstandig alles bedistelen en iu den raad voert bg voor zyn volgzame schaapjes het hoogste woord maar hg die in alles met verfijnde berekening de hoofdrol speelt houdt zich zooveel mogeiyk achter de schermen Zoo n rol speelt tegenwoordig Piet Grenp in de regeeriog onzer goede stad Laten wy het in krögshaftige termen aldus uitdrukken Piot Greup onderofficier Jan Vaik korporaal Met verdubbelde rotten Marrrrsch I Nou Jan g bent voor de kermis Ik heb een idee De Amsterdamsche Cocadorus viert op 15 Oct as zgn 25 jarig jubileum Jg noodigt Cocadorus uit om die plechtigheid hier te vieren op de Schoonhovensche kermis en verzoekt Bram Kuöper om de feestrede uit te spreken Succes verzekerd JAN BAZUIN BINNENLAND STATEN GENERAAL V W K K o B KL M IU B H Vergadering van Vrgdag 5 October Vragende g De heer Hngenholtz vroeg of t waar was dat de directie der marine te Willemsoord per advertentie heeft aangekondigd den verkoop van voor s Bgksdienst onbruikbaar vleesch en zoo ja heeft do minister stappen gedaan om dien voor de volksgezondheid zoo hoogst adeeligen verkoop te voorkomen De minister van Marine antwoordde dat door een verandering van de voedingswgze er overtollig vleesch aanwezig was De verkoop daarvan is aangekondigd en de goederen ter bezichtiging van eventueelo keepers gesteld Van verkoop voor de volksgezondheid nadeelig vleesch is dan ook geen sprake geweest Regeling we r kzaam heden Nog eenigo wetsontwerpen werden voor afdeelingsonderzoek aangewezen Tot lid van de commissie van voorbereiding voor de administratieve rechtspraak is benoemd mr Tydeman in do plaats van mr V d Vlugt De Kamer Vergadert Woensdag om 1 uur Van de agenda is voorloopig afgevoerd het ontwerp tot toetreding van nog niet aangesloten mogendheden tot het traktaat betrekkeiyk de vrcdesconferontie Gemengde Berichten Uit Enkhuizen meldt men De oondncteur der postergen R Kofman alhier die bg het spoorwegongeluk op 5 September van het vorige jaar naby Pnrmerond ernstig aan het hoofd werd verwond ie vanwege de ryksverzekeringsbank wegens zielsgebreken geheel ongeschikt verklaard tot werken Uit Oldenzaal meldt men dd 4 dezer Uit een koffer is op een kamer in een hotel alhier circa f200 aan baar gold gestolen ten nadeele van een handelireiziger Als verdachte is door de marechaussee aangehouden de gewezen keliner P ilhicr die echter volhoudt onschuldig te zyn Hg wordt heden naar Almelo overgebracht Gisteravond werd de Ie Wagenstraat te s Hage in rep en roer gebracht door een groot aantal studenten die uit Seaia waren verwyderd Zooals later gebleken is bevonden zich in genoemd gebouw ongeveer 200 jongelui met het vooropgezette doel om de voortteliing in de war te sturen Zg vernielden het groen en de bloemen en trachtten ook de cicctrische geleiding defect te maken terwgl het den artisten onmogelgk werd op te treden De politie werd Ie huid geroepen met het gevolg dat een 40 tal jongelui uit Scala werden verwgderd Toen de heoron op straat stonden waren zg nog niet tot kalmte gekomen en daarin gesteund door een zeker doel van t publiek werden ook daar wanordoli kheden gepleegd De politie zag zich nn genoodzaakt krachtiger op te treden en nam eeiiige studenten mede naar het commissariaat waarbg van de sabel gebruik moest worden gemaakt Na eenigen tgd was de rust hersteld en keerde ieder zgns weegs Men schrg ft uit Groningen aan do Stand Na een oiudloos geduld na de hals=itarrigste ontkentenissen is het der justitie alhier dan toch gelukt Jantje van Veen tot een volledige bekentenis te brengen V d haar gruweldaad hot vergiftigen van den heer on mcj Huisman to Granwedgk Uit het verhoor moet gebleken zyn mot hoe groot beleg de gifimongster to werk ging om geen argwaan te wokken werd op de plaats alwaar door haar hot doosje met rattenkruid weggenomen werd een doosje met meel neergezet Het onderzoek door de scheikundige dr De Zaayer en dr Tonella die hot rattenbruid in eetwaren der familie Huisman moeten constatoeren enz zal deze week afloopen Tegenover hot bericht van liet Volk over een mishandeling van eon werkman welke zo u hebben plaats gohad op liet kantoor van den heor P Regent to Maastricht stelt de Limb Koer de volgende lezing van t geval Zaterdag morgen kwam oen arboi 1 r wien wegens een hem door aanplakkini bekend en door hem overtreden boetestel so 0 cents op zgn loon was afgehouden naar het kantoor van den directeur P Regout om ilo on daarover te spreken Hoewel een opziciiter den arbeider waarschuwde dat de lieer R op dat oogenblik belet had drong hg aan den heer Regout te spreken zonder daarvoor een reden te willen opgeven Ondanks driemaal herhaalde zelfde bemerking van den opzichter ging de man niet alleen niet weg maar drong het kantoor binnen waar bg plotseling voor den heer R stond Deze verzocht hem onmiddellijk het kantoor te verlaten en niet onaangediend binnen te dringen doch de arbeider weigerde dit pertinent Toen wilde de opzichter hem bg den arm nomen om hem naar buiten te geleiden Eensklaps echter wierp zich de arbeider op hem en sloeg hem neder Toen kwamen twee andere opzichters te hulp ea met vereende krachten werd nn de binnendringer naar buiten gebracht Van afranselen is geen sprake geweest Denzelfden namiddag is de vrouw van den arbeider bg den directeur der Sphinx komen smeeken of haar man weer mocht komen werken En het antwoord van den heer Regout luidde ondanks het gebeurde Jawel wanneer hg zich als een ordelgk werkman gedraagt De kinderen der openbare lagere school te Drogeham Fr zonden onder leiding van de onderwgzers een rgtoertje maken en s avonds zou vuurwerk afgestoken worden Nn was het gewoonte dat ook de ouders daaraan deelnemen en des avonds bgoenkomen in het logement van den hoer B die daarvoor altyd van den burgemeester verlenging van bet sluitingsuur kreeg De burgemeester was ditmaal afwezig en de tem vervangende wethouder een antirevolutionair maakte bezwaar togen de gevraagde verlenging omdat het een schoolfeest betrof werd er een kaatspartg of iots dergeiyks gehouden dan zou het iets anders zyn de burgemeester was volgens den wethouder wel wat vrygevig met het verleenen van verlenging Natnnfiyk wekte deze weigering groote teleurstelling Het vuurwerk mocht echter afgestoken worden De heer Anker te Vlissingen zon naar de M Ct verneemt gisteravond op het tot hem gerichte schrgven van bet plaatseiyk arbeidssecretariaat en de gecombineerde vakvereeniging antwoorden dat hg besloten heeft de Kamer van Arbeid tn Vlissingen te verzoeken eene uitspraak to doen bg welke vWj zich zal neerleggen vertrouwende dat dit ook naar het genoegen der werklieden ut i n Tevens stelt de heer Anker de werklieden in de gelegenheid vijf personen uit hun midden te benoemen om met vgf patroons door dezen aan te wgzen de kwestie over en weer te bespreken opdat door deze samenspreking blgken kan wat in beider belang kan wezen De heer Anker ziet hierop het antwoord a s tegemoet Men meldt aan het Vad dat het tekort in do kas van den verdwenen briovengaarder te Houlrgk en Polanen f 3600 bedroeg Dit is niet door een borgstelling gedekt Vermoedeiyk is de man naar Amerika gegaan Donderdagavond werd in de Utrechtschestraat te Amsterdam een persoon aangehouden die op 2 dezer het gesticht Meorenberg was ontvlucht Onder meer werdon op hem bevonden zes koperen gewichten door h m ontvreemd by een bewoner van de Achtergracht te Amsterdam Een eigenaardige inbeslagneming had Woensdagavond te Huist plaats Op last van een Middelbnrgsch advocaat werd door den deurwaarder te Hulst beslag gelogd op de menagerie van den heer G tent van mejnf Ludowiska wgl die eigenaar niet aan zgn goldelgke verplichting voldaan had Op een leeuw en een leeuwin twee wolven een hyena twee beren een condor en twee lama s met de wagons en kooien benevens do tont werd het beslag gelegd Natnuriyk wekte deze handeling veel belangstelling M Ct Een anarchist grappenmaker heeft oji de volgende manier de Italiaansche politie een kool gestoofd Op zekeren dag aldus de Milaansche correspondent dor Daily Telegraph wist do eigenaar van een cinematograaf van de politie godaan te kiggen dat voor hem vergunning werd gevraagd om in het koninklgk paleis te Rocconigi oen voorstelling te mogen geven Het verlof werd op de aanvraag der politie door den Koning zelf verleend Do man kwam en vermaakte do koninklgke familie zeer De Koning beloonde hem vorsteiyk en drnktc hemde hand ten afscheid Toen dit alles voorbg was ontdekte de politie dat de vertoonder niemand anders was dan de bekende anarchist Dutto Woedend over dit koopje laat de politie Dutto nn vervolgen wegens het opgeven van een valschen naam aan de overheid Omtrent het proces wegons den aanslag op het leven van koning Alfonso van Spanje meldt men nog dat het openbaar ministerie tegen Ferrer vgf maanden on tien dagen gevangenisstraf eiachte met ontzetting uit do burgerlijke rechten op grond dat Ferrer aan Morales die voor den dader wordt gehouden geld zon hebben gegeven voor de reis en om de ingrediënten voor zgn bom te koopen Tegen zes porsonon die Morales hebbon geholpen te ontvlochten werd negen jaar eenzame opsluiting geèischt Uit Veenhuizen wordt aan do A Ct geschreven Het Genootschap tot zedelgke verbetering van gevangenen is weer eene droevige ervaring ryker geworden In den loop van den zomer werd door bedoeld gen een persoon geplaatst in het Groote Wondhnis te Apeldoorn die hier voor t eerst was verpleegd en van wien men goede hoop koesterde voor do toekomst Sa eenigen tgd in het Woudhuis te hebben vertoefd gelukte het een patroon voor hem te vinden die bereid was hem hy was vroeger in eene mannfacturenzaak geweest ecnige kisten met kleeren schoenen eet toe te vertrouwen Met permissie van den hoofddirecteur dozer gestichten bezoeken om hen wier straftgd geëindigd was en die kleeren noodig hadden daarvan te voorzien Ging die handel den eersten tgd niet vlot later ging het beter zoodat bet zich voor hem en zgn patroon zeer goed liet aanzien Het spreekwoord t zgn sterke beenen die de weelde kunnen dragen scbynt echter helaas ook hier weder bewaarheid te moeten worden Zondag jl toch vertrok onze reiziger en tot heden keerde hg niet terug Daar hg geen adres had achtergelaten begon de patroon wantrouwen te koesteren en stelde gisteren persoonlgk een onderzoek in met bet resultaat dat hg tot de treurige ontdekking kwam dat verschillende gelden door ryn reiziger voor verkochte goederen ontvangen niet waren verantwoord Voor het genootschap dat den man hielp treurig voor den patroon scbadelgk Uit Ede wordt aan de N A Ct gemeld Naar men van vertrouwbare zyde verneemt zal tengevolge van den bezuinigingsmaatregel van den minister van oorlog één kazerne voorloopig gesloten worden daar van do bataillons in garnizoen alhier slechts een kleine 100 man den winter hier zullen doorbrengen Te Zwolle heeft terecht gestaan een commies dor postergen die tusschen 30 April en 17 Augustus als waarnemend directeur van het postkantoor te Nnnspeet een bedrag van f 6000 verduisterd heeft Beklaagde legdo een volledige bekentenis af De president onderhield hem ernstig over het gepleegde misdrgf en het roekeloos omspringen met zgn inkomen dat meer dan f 4000 per jaar geschat kan worden Het O M vroeg een gevangenisstraf van 3 jaar en 6 maanden met aftrek van de voorloopige hechtenis en ontzetting gedurende acht jaren van eemge functie bg de post Uit Saargemnnd wordt gemeld dat bg de laatste manoenvros tairgko reservesoldaten van het 16de corps tengevolge van overmatige inspanning bezweken zyn Tien liggen nog in het hospitaal die zoo uitgeput zyn dat zy nog niet naar huis terug kunnen In de Vorwarts trekt nu een militaire deskundige terecht te velde tegen het over dreven gebnik van de spa bg de manoeuvres Mannen die den hooien dag zwaren velddienst hebben gehad worden gedwongen om s nachts weer schansen te graven De officieren verwachten op grond van de lessen van den Russisch Japanschen oorlog alle heil van de spade en een luitenant die niet de eerste de beste gelegenheid aangrypt om zgno manschappen zich als kongnon te laten ingraven kan er zeker van zgn dat zgne meerderen geen beogen dunk van zgne militaire bekwaamheden koesteren Te Gitz lez RouleVs in België woont aan den weg naar Cortemarck het kinderloozo echtpaar Kieppe waarvan de man eon landbouwer 56 jaar en de vrouw 60 is Deze week was Kieppe naar de kermis in het dorp gegaan en had zgn vrouw alloen thuis gelaten Omstreeks 8 uur s avonds kwam hg terug en was verwonderd dat zgn vrouw nog geen licht had aangestoken Toen hg de lamp aanstak aanschouwde hy iets vreeselgks De geheole woonkamer was overhoop gehaald en op den grond lag het lijk zgner vrouw Hevig verschrikt wilde Kieppe bet opheffen maar bot hoofd was byna van den romp gescheiden Het Igk was reeds koud Op hot hulpgeroep van den armen man sneldon do buren toe Do koel van het slachtoffer was tot op den halswervel afgesneden Biykbaar was vrouw Kieppe tegen don muur geworpen want daaraan kleefde bloed Bg baar lag een gebroken lamp die de moordenaar baar waarschgnlgk uit do hand geslagen had Ëen bebloed broodmes lag op de tafel en vermoedelgk is daarmede de moord gepleegd Het slachtoffer had geen andere verwondingen hetgeen doet gelooven dat er geen worsteling bad plaats gehad In do slaapkamer was hel bed omgekeerd en een kast opengebroken waaruit de spaarpot van Kieppe die 166 francs bevatte verdwenen was evenals oen gouden speld maar die werd later bg het huis terug gevonden Na een onderzoek te hebben ingesteld arresteerde de justitie een man tegen wien zwaro vermoedens zgn gerezen Stadsnieuws GOUDA 6 October 1906 Maandag 8 October zal het 25 jaar geledenzgn dat den Heer H J Rabouw gekozen werd als Penningmeester der Metselaars Vereeniging Onderling Hulpbetoon Daar de Vereeniging op dien dag haar jaarvergadering houdt zal het den Jubilaris niet aan belangstelling ontbreken Gistermiddag omstreeks 5 uur is een met cokes geladen houten tjalkschip liggende bg de gasfabriek in de turfsingel gezonken Er moet den heelen dag veel water in hot schip gestaan hebbon doch de eigenaar dacht het wel te kunnen bovenhouden tot Rotterdam wat evenwel mislukte Met de heerP Ooms wordt over het lichten onderhandeld NinuwEKKEEK a d IJsbl 4 Oct Gisterenavond werd in het café de Zwaan van den heer G van Reeuwgk een vergadering gebonden van bet bestuur der Afdeeling Nieuwerkork aan den IJsel c a dor Hollandiche Maatschappg van Landbonw Besloten werd eenige exemplaren van het werkje handelende over de varkensziekte onder de leden te verspreiden Het voorstel om de beide dieren welke de afdeeling by den heer A van der Dassen gestationeerd heeft tegen de vlekziekte te laten inenten werd goedgekeurd Hierna kwam aan de orde het vgf en twintigjarig bestaan der Afdeeling Lang en breed werd er over do feesteiyke herdenking gesproken In een volgende bgeonkomst zullen de besprekingen worden voortgezet IWOEgOWDllf De Goudsche Tram Mot verbazing heb ik en velen met my kennis genomen van de nieuwe plannen van do Goudsche tramexploitatie Ware hot niet beter geweest als de heer Krieger eenige maanden had gewacht met zyne hernieuwde aanvrage om concessie een tgd voldoende voor de gemeenteraadsleden om op hun eenmaal genomen besluit terug te komen een tyd voldoende om de zaak meer van verschillende zgden te beschouwen waardoor het workelgke voordeel van een tram voor de gemeente Gouda duideiyk in het oog zOn springen Doch waarom begin ik mgn schryven met hot woord verbazing I Omdat do weg dien de heer Krieger nn wil nemen geheel buiten hot belang ligt zoowel voor de bewoners van Gouda aanstaande gebrnikmakers van tram als voor den handel d w z het verkeer van reizigers Wat toch was in het eerste plan van den heer Krieger zoo aanbevelenswaardig wat verscheidenen over bet hoofd hebben gezien P lo dat nen slechts één brug passoort Kleiwegsbrug en 2e dat spoor en boot verbonden worden Nu neemt men twee bruggen in het plan op waardoor men groote kans loopt over een traject van + tien minuten tweemaal een oponthoud te hebben van misschien denzelfden tyd Dit is en zal steeds een groot nadeel biyven Bovendien moet de tram een zéér scherpe bocht maken aan de brug by do Dubbele Buurt terwgl oen nog scherper en zéér gevaariyke bocht gemaakt moet worden by het gaan naar den Veerstai Verder wordt Punt 2 niet ten volle bereikt Wg twgfelen niet of indien de gemeenteraad mocht besluiten de verlangde concessie te verleenen deze wol degelijk nogmaals het eerste plan ter hand zal nomen om oen vergeiyk te maken tusschen dol wee plannen en bet zou ons niet verwonderen indien alsdan het eerste plan word aangenomen Wy hopen dat ditmaal do ces9ie aanvrago breedvoeriger zal worden SW proken en overwogen Aan B en W brengen wg hier oponlgkhulde voor de instemming met hot eerste plan waardoor ziJ blgken hebben gegeven iu te zien dat iodor middel van commnnicatio voordeel voor de gemeente aanbrengt X BEÏÏES VAN ROTTEELAM L K H K WOENSDAG 3 OCT StaaisleenttKjen PoKTuoAL Oblig 3e Serie fr 050 3 59 Oblig 3o Serie fr 2500 3 B9 RüSLAND Iwang Dorabr Obligation 4 96 AziE Japan Obligation 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlandscbe Schuld Rocepis L 100 IV 24i u Hgpot ieekBanken BankenPandb idem idem 4 99 Pandb Rottord Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4V lOOV Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb Utrechtsche Hypb 4 100 Pandh Westlandsche Hypb 4 lOOV Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem GroningerScheepsHypb 4Vi 100 Pandb Noderl Hyp Pand briefbauk 4 99 Paddb Ned Scheeps Hypb 4V 101 Bewgzen van Deelger Northw Pao Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 100 Spoorweyleeningeti Itaue Oblig Zuid Italiaansche Spw Mg A 367 Diverten Mg tot Expl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Scheepvaart Maatichappïjen PandHolland Gulf Stv My 86 PremieUeningen büLOiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 VI OVERLEDEN 4 Oct P Zwanenburg wed A van den Broek 85 jaar ONDERT ROUWD B Oct W Bloos te Leiden en A M A Appel A Blok en U Kooyman ADVËRTE1 TII 1N Advocaat Boerenjongens en Boerenmeisjes Aanbevelend ïïrnia C lOÏÏRHïS EENISIEFOTTAKTHEE Men wordt verzocht op t MEUK te letten UIT HBT Ma8 U VAM M lUVENSWAAY ZONEN QORINCHEH Deze THEEËN wordeiafgelererd in veriegelde pakjes van i Iwee m een hal en een Ned om met vermelding van Nomraer en Prg voorzien van nevenstaani Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de oitvoering van geëerde orders aanbevelende J C BIJL DE OOEDKOOP8TE DE MEEST PRACTISCHE DE MEEST VOLLEDIGE voorheen J BREEBAART Lz Eobte Oude Jenever IU H0P£U Nightcap IBSimI p HOPPE Verkrggbaar by irz fiH PE ETERS Jz Let op eacM en kurHrand zgn beslist die dor Firma WELDON THE LAUIBS JOVHNAL mot minstens diie gratis geknipte patronen en een gekleurde plaat Tam ILL DBESSMAKUli met een gratis geknipt patroon TBS BXZAAK OF CHILDRESS F AH B IONS Kindermodes met vele gratis geknipte patronen rHAAGT Vw Boekhandelaar Proefn ummers Alle met kostel HoU BIJmegiiel Van alle in deze bladen voorkomende modellen zgn GEKNIPTE PATRONEN met Holl verklaring fr p p tegen vooruitbetaling van f 0 50 verkrggbaar by MILLY SIMONS Den Haag i¥ild eii Gevoi elle Van af heden en verder dagelgks verich verkrggbaar Braadknikons Soepkippen Duiven Poularden Kapoenen gemeste Eendvogels Talingen wilde Eendvogels Fazanten Patrgzen Snippen Korhoenders Reovleesch enz enz tegen de meest sterk concurreerende prgzen Panklaar schoongemaakt franco door geheel Nederland Aanbevelend T O VTXELIXG Poelier Oosterstraat 18 ROTTERDAM Telephoon Interc No 2031