Goudsche Courant, dinsdag 9 oktober 1906

s wms s r T ji mp fR rp OntvavKxcn 9e © Lon veaHté ö in Qoitnmc ai Um en sleden mante x VERSCHEIDENHEID Een trein die het 15e regiment ruiterg vervoerde aangewezen om zich naar Cuba te begeven is zywiarts op het achterdeel van een reizigerstrein gereden AI de geneesheeren en de ambulancies zyn geroepen Het ongeluk had plaats te Tray Zeven reizigers van den gewonen trein zgn gedood en 20 gekwetst Geen enkel soldaat werd getroffen ging van Comberltnd te erkennen en Cumberland beantwoordt de hem toegezonden motie van den ürnnswjjkscben Landdag met een eenvoudig bericht van ontvangst Haar wfj ziJn nog niet van meening dat er nn niets anders overblijlt dan de verlenging van den voorloopigen toestand en de keozo van een nieuwen regent Integendeel de Regeering van Bronswyk moet nn als zjj het nog niet gedaan heelt aan den hertog van Cumberland dezelfde vragen voorleggen die zij tot den Rgkskanselier heelt gericht Dan wordt de toestand wezenljik anders Hot Ryk kan zich o p bet standdunt plaatsen dat er sinds 1885 niets veranderd is Verklaart de hertog van Cnmberland dat bg op het standpunt van 1885 staat dan is by thans als toen verhinderd de regeering te aanvaarden Dan moet de troon van Brnniwgk voor hem verloren worden geacht want bet land kan niet onbepaalden tgd er op wachten dat een troonopvolger zgn erldeel kan aanvaarden Dan moet de naaste tot den troon als hertog worden benoemd Nog heeft Cnmberland tyd om een besluit te nemen Maar wil by dat niet dan moet en kan aan de zaak een einde komen De Uoesskoje Snamja bevat het verklezingaprogram van den Bond voor het Russische volk de vereeniging die zich verheugen mag in de byzondere gnnst van Stolypin en aan welke onlangs op advies van dien minister door don Tsaar een subsidie van 25 000 Roebels gegeven werd Het program is daarom te merkwaardiger en verdient de belangstelling wyi bet een donkbeeld geelt van wat dor Regeering aangenaam is Op den voorgrond stelt hel program dezo stelling Rusland heelt gelukkig geen Oropdwet Heden als gisteren is de antocratlsche macht van den Tsaar wat zy altoos is geweest Niet alleen kan de autocratische Tsaar by Oekase de wet wyzigen by kan ook als bet noodig is eenvoudig do vroeger gegeven wetten alschallen als zg niet beantwoorden aan de verwachtingen die er van gekoesterd werden De boofdtrnkken van het program zyn de eiscbeo tot handhaving van het orthodoxe geloof van de autocratie en van den Russischen volksgeest Breed omschryithet de maatregelen die tot het behoud van deze drie moeten worden genomen Wat het dan verder bevat is een uiting van bet meest krasse antisemietisme Het eischt lo dat de joden niet mogen worden toegelaten tot den dienst in leger en vloot doch dat van ben in plaats van hun militairen dienst een belasting zal worden geheven voor wier ricbtlge b taling alle joden solidair aansprakeiyk zyn 2o herstel der rayons waarbinnen de joden mogen wonen met toekenning van het recht aan de besturen der gemeenten binnen die rayons om de toelating van joden te weigeren of hen te gelasten de gemeente te verlaten 3o verbod voorde joden om de lessen te volgen van de boogescholen en verbod om eigen joodscbe boogescbolen ol academies te stichten 4o verbod voor de joden om in gemeentelyken ol staatsdienst te treden 6o verbod voor de joden om apotheken ol drogisteryen te honden 6o beslaglegging op de bezittingen van revolutionaire joden ten bate van den Staat 7o verbod voor de joden om dagbladen ol tydschrilten nit te geven 8o verbod voor buitenlandsche joden om de Russische grenzen te overschryden Verspreide Berichten Feanïrijk Do psondo nibiliste van Toulouse zal voor het kantongerecht van die stad terecht staan als beschuldigd van landloopery Sie transit De veiligheidsdienst te Constantine in Algeria beeft oen Oostenryker Otto Albasser gearresteerd onder verdenking van spionnage By zyn bagage moeten tairyko Btalkaarten zyn gevonden met plannen van de lorten aan de Harokkaansche greni D0ITS0BI i D Naar het heet zal de regentschtpiraad van Brunswyk den Landdag vooralelleo de benoeming van prins Friedricb Wilhelm jongsten zoon van prins Albert van PraiMS tot regent Daardoor ion de quaestte vm de opvolging in bet hertogdom weder voor gernimon tyd worden begraven Men scbynt dus niet van zins te zyn den hertog van Cumberland te passeeren en een hertog te benoemen nit de andere pretendenten ËNakULKD Uit Landen wordt bericht dat de Indischeoogstberichten wyzen op een merkbare verbetering in den toestand Het aantal ondersteunden is geslonken tot 150 000 Do prgsendalen behalve in Oost Bengalen waar nog Uedi to U Uud b no1it I BCSLASO Een bende terroristen te Warschau plunderde den kassier van den spoorweg van Weenen Zy namen de vlucht met 6000 roebels Te Zendstochow veroordeelde de krygsraad 10 terroristen om gefusilleerd te worden Warschaasche bladen deelen mede dat zich te Berlgn een syndicaat van Dnitsche Belgische Ëngelsche en Fransche kapitalisten heelt gevormd dat zich voor alle in Russisch Poien opgedoekte industrieele ondernemingen interresseert en deze wel wil aankoopen Tegelgk zou dit syndicaat met vakvereenigingen van buitenlanesche werklieden aan hel onderhandelen zyn Bilkas Stitin In het district Philippopel heelt bg het grcnsplaatsjc Karowkemak een gevecht plaats gehad tosschen een Turksche patrouille die de grens had overschreden en de Bnlgaarsche greni wacht Een Turksche kolonel werd daarbg gedood de Turksche soldaten werden teruggeslagen Juist begon de politieke hemel eenigszins op te klaren t Ahebika Het bedrgl op Cuba wordt weer hervat Naar het heet zullen de nieawo verkiezingen eerst in Joni 07 zgn daar de haat der partgen nn nog te lel is BINNENLAND De anti revolntionaire kiesveroeniging Nederland en Oranje heelt thans definitiel candidaat gesteld voor het lidmaatschap der Tweede Kamer dr J Tb do Visser te Amsterdam De Ned meldt dat nn do Hervormde Kiesvereeniging te Leiden tot onthouding heeft besloten voor bet geval dr J Th de Visser bedankt doze de candidatuur heeft aangenomun Aanst Woensdagavond vergadert de R K kiosveroeniging tot het stellen van een candidaat Gemeng de Berichten Men meldt uit Hoerenveen In zyn woning is aangebonden F P exdeurwaarder alhier verdacht van oplichting De instructie in het paleis van jnititie is in vollen gang Een verhaaltje van Peter Roseggsr 0m mg behoefde er geen watee op de wereld te wezen zei een oude boer in Dnitschland Dat by dan ook geen melk geen brg en geen groenten zon krygen en ook zyn glaasje landwyn moest missen begreep de man niet Eu dat hy er dan zeil ook niet zon wezen nog minder want dat hg zelf voor ne en tienden nit water bestond ging boven zyn begrip Ja beste man dat kan wel zei de dokter maar voor je been zou t nu toch beter wezen eens een bad te nemen Kom loop heen hernam de man dat heb ik nog nooit gedaan Al dat geplas zon me geen goed doen Ik ben vaak doornat geweest maar het oenige dat ik er van kreeg was een verkoudheid ol kiespgn ol rheumatiekerigbeid Tegen nattigheid kan ik niet Maar inwendig toch zeker wel ze de Idokter Als je dorst hebt is water toch Ihet beste Dorst heb ik nooit bromde de oude als ik dorst heb ben ik ziek Maar je drinkt toch wei wyn Ja s avonds altyd maar dat is niet voor den dorst enkel voor snoepery om t zoo te noemen en omdat ik er wat Irisiober van word Water I k gelool niet dat i nog twee emmers in myn leven gebruikt beb Neen om my boeide er geen water t wezen k Biyi graag droog Met een nlenscb is het net als met het hout boe mfeer het in de nattigheid staat des te eerde komt het bederf er in Ik ben altyd Iritch gebleven J Nu dat is mooi zei de dokter Je t zeker al een goede zestiger zoo tegen de lieventig P Zeventig I t Mocht wtti Zea en tachtig b D ik Toen lette de dokter zyn hoed op en ging bew Tegen zoo ieta viel niet te redenearw Uitspraak doende In de laak van van der Heide te Ewyk die veevoeder vervalsohte mat gemalen koffleicUllen beeft bet gereslitihoi te Arnhem o a overwogen i dal h t verkochte bealemd was voor geen ander doel dan veevoeder in het byzonder voor varkens dat by art 330 W v Sir wordt strafbaar gesteld het te koop aanbieden ol aSovoren van eet ol drinkwaren olgeneesu iddolen die vervalscht zyn dat het spraak braik Itob M r 4i te u r n t ondar eetwaren andere waren te verstaan dan die voor bet gebruik van den mensch bestemd zgn dat daarenboven de samenkoppeling der gebezigde woorden deze opvatting bevestigt terwgl zoowel uit de gewisselde stukken als nil de debatten by de behandeling van genoemd artikel bigkt dat uitsluitend sprake is geweest van voor den mensch bestemde eetwaren en niet van veevoeder Op deze grondeï werd bekl ontslagen van rechtsvervolging Een detective nit Sydney in Australië heeft een reis om de wereld gemaskt in negen maanden steeds achter een man aan die verduistering ten nadoele van een groot koopmanshuis had gepleegd De detective Hickrey had de opdracht om wat het ook kostte den dief te achterhaJen Hy achtervolgde zgn prooi door verschillende landen van Europa Britsch Indië en Amerika toen weer naar Europa terug door ï rankryk en Nederland over de Kanarische eilanden en de Antillen naar Chili waar hg ten slotte den dief arresteerde waarna hy van Santiago over Liverpool naar Sydney terugkeerde Hg had 51 520 KM afgelegd Hedenochtend is te Assen de majoor N D de Ridder vóór de Wilhelminakazerne terwgl hg per flets den weg dwars wilde oversteken om het hek binnen te rgden tegen bet achterwiel van een hem van achteren passeerende automobiel gereden waardoor de fiets in erge mate werd beschadigd en de majoor tegen de straatsteenen word geslingerd waarop hy blgkhaar met het hoofd is terecht gekomen Door een paar juist passeerende officieren naar binnen gedragen werd hy op advies van den dokter per brancard naar het militaire hospitaal overgebracht daar aan lichten graad van hersenschudding gedacht werd Werd door sommigen beweerd dat de antomobiel niet had gewaarschuwd anderen daarentegen verklaren van wel De chauffeur moet dan ook hebben verklaard dat bet naur rechts oilwgken van den majoor door hem in dien zin begrepen werd dat het signaal wel gehoord was Gebleken is evenwel dat het uitwijken moet geschied zyn om een goede zwenking te konnen krggen bg het binnenrgden van het kazernehek De majoor moet blgkbaar zeer in gedachten verdiept geweest zgn De kapitein der mdrechaussoes Vermeulen was dadelgk aanwezig en nam verschillende personen onder wie de twee hoeren en een dame die in de automobiel zaten en afkomstig waren nit Rotterdam een verhoor al In een spoortrein tusschen Assen en Hoogeveen hebben een paar hoeren het een dame die op reis was naar Den Haag zóó lastig gemaakt dat zy te Hoogeveeen nit don trein is gevlucht Zg was zoodanig ontsteld dat zg in bet eerst niet in staat was te vertellen wat er gebeurd was Toen zy eindelgk by machte was haar verhaal te doen en daarop terstond een telegram naar Meppel werd gezonden om de bedoelde personen aan te honden was er reeds zooveel tgd voorbygegaan dat de trein reeds weder nit Meppel was vertrokken Daarop werd geseind naar het station Zwolle doch het onderzoek aldaar leidde tot geen nitkomst omdat de reizigers bg aankomst van den trein aldaar er niet meer in waren De demo heeft na tot kalmte gekomen te zen haar reis verder voortgezet N V d D Een 12 jarige knaap te Zalt Bommel die op het hek klom dat om de groote kerk staat school uit en kwam met zgn buik in een der pennen terecht waardoor opneming in bet gasthuis noodzakeiyk bleek te zyn Te Weenen is Nora van Ibsen gespeeld met oen nieuw slot nrch het gewone waarby Nora weggaat noch het door Ibsen later geschrevene waarby Nora besluit hg haar kinderen te biyven Zg bleel beslniteloos hy de denr staan terwgl het scherm daalde maar dat was een slot volgens wil van de denr waardoor Nora weg moest gaan want deie deur was niet open te krygen Hen sobryU aan de s H Ct uit Heusden Donderdagavond heeft alhier een verschrikkeiyke gebeurtenis plaaU gehad Ten huize van don heer W L vertoelde een dame in hooge mate zenuwiydster Zg had zich op een zekere plaats opgesloten en baar kleederen in brand gestoken Eer men het onheil ontdekte had zy zulke brandwonden bekomen dat zy aan de gevolgen is overleden In den sedert eenige maanden io de Molenstraat te s Gravenbage gevestigden kunsthandel van de firma Reyer en Co is Vrgdagnacht een brutale inbraak gepleegd Door op den deurknop te stappen zgn de ongenoode gasten door het tuimelraam binnengekomen Het gordgn is op een kier geopend waarbg d bteren by het Ueht ran een itrMtlutMra blgkbaar op bnn gemak hebben gearbeid Van kunstzin zyn ze niet misdeeld geweest want opmerkeiyk genoeg zgn jnistdebest stukken van Van Vunren Morgenstern Munthe en Jan Leurs uitgekozen De slakken op paneel geschilderd bleken te weini transportabel alleen doeken zgn uitgesneden Vermist worden 10 stuks ter waarde van 11400 De dielstal is vermoedelgk tusschen 2 4 3 uur in den nacht geschied daar toen de hond van een der buren geweldir aansloeg Toen een der firmanten hedenmorgen wilde binnentreden bleek de deur gebarricadeerd door groote scbildergen en het neerhangend tuimelraam De firma was verzekerd tegen inbraak In de kerk van Santa Maria dell Anima te Rome werd eergisteren de naamdag vaa keizer Frans Jozef met een plechtig Te Den gevierd Er waren bijzondere stoeien neergezet voor de twee gezanten van Oostenryfcilongarye bg het Quirinaal en het Vatikaan en bnn gevolg Op het oogenblik dat deze beeren zonden plaats nemen ontdekten zg op hun zetels kleine driekleurige witroodgroe ne stukjes papier met de volgende opschrilten Viva Trento viva Trieste Weg met Frans Jozef Viv la Daimazia italianal Boven aan elk papier was het wapen van Triest afgebeeld en onderaan een regel nit het Garibaldi lied die begint met de woorden Va Inori d Italia öa boen uit Itali Men ontbood inderhaast een commissaris van politie die een onderzoek instelde Maar den dader beeft men niet kunnen ontdekken Men meldt nit Enschede De stakers hebben Zaterdagmorgen den arbeid hervat De üitgecloteuen van alle fabrieken begonnen een uur later Tocb worcn er van de uitgeslotenen nog verscheidenen niet op het werk gekomen betzö nit onbekendheid met de opheffing van den lockout hel y dat zg van de aangekondigde vier dagen stop gebruik maakten om nog een da vrg te hebben Alle fabrieken stoomen eer Men BChrgft uit Groningen aan de Stand No een eindloos geduld na de halsstarrigste ontkenteoissen is l et der jastitie alhier d in toch gelakt Jantje van Veen tot een volledif o bekentenis te brengen van deze haar gruweldaad bet vergiftigen van den heer en mej Huisman te Grauwedgk Dii het verhoor moet gebleken zgn met hoe groot overleg de giftmengster te werk ging om geen argwaan te wekken werd op de plaats alwaar door haar bet doosje met rattenkruid weggenomen werd een doosje met meel neergezet Het onderzoek door scheikundigen dr de Zaager en dr Toneiln die net rattenkruid ia eetwaren der fimilie Huisman moeten conatateeren enz zal deze week afloopen Bekend is dat de Haagscbe correspondent Ü3r Zutph Ct om de fieLsdiefslullen tegen te gaan alle rgwielen io Nederland in gebruik wilde registreeren met uitreiking aan elk wielrjjder van een nummerplaat en inscurgviug van onmmer naam en woonplaats vin den eigenaar in registers welke overal bij de politie te vinden zyn en door haar moeten worden bygehonden De Kampioen schröft Wat ons betreft we zouden de Ntderlandsche politie èn de Nederlandsche wielrfders beklagen als een dergelgk plan tot uitvoering kwam Het zou eenvoudig voor beide partyen een volslagen administratiel gezenr geven De handel in tweede hands derde hands ot vierde hands fietsen zou van de rgwielmagazgnen verplaatst worden naar de politiebnreanx En de politie zou daardoor zooveel meer werk binnenshuis krggen dat de rgwieldieven op straat hun slag zouden kunnen slaan I Naar men zegt heelt de Paus uit vrees dat de aanwezigheid van buitenlandsche geesteiyken te Rome ook nog eens zou leiden tot een schandaal k la Delarneenz bepaald dat geen geestelgke die zich in de Eenwigo stad komt vestigen gemeubileerde kamers mag betrekken Als de bezoeker geen verwanten heelt te Rome behoort hg in een klooster zyn intrek te nemen Te Budapest heeft zich de 26 jarige adspirant procnreur generaal Danmano in een der zalen van het Openbaar Ministerie doodgeschoten Op zgn scbrgflafel had hy de volgende lakonieke aanteekeningen achtergelaten Tgd van mgn zelfmoord 27 September des avonds 7 30 uur Motief Liefde en geld Bedoeld zal zgn Liefde en geldgebrek Ik was waaniinoig verliefd op een mooie tooneelspeelster die me niet begreep Ik ondervind een zoodanige zielbevrediging dat ik ze niet beschryven kan Nu kan ze zien hoezeer ik haar liefheb Ouders Ik smeek n vergeel me maar ik kon Biet uden De politie Vriendelgk verzoek niet io myn corpus rond te peuteren Vriend Arthur De revolver waarmee ik ne doodschoot vermaak ik aan jon Onze vriend N heeft onlangs vgl pop van me geleend Neem jg dat geld maar op en koop er voor mgn gedachtenis potjes bier voor Sehnideischers Maar ggliedon weent en jammert thans Zooveel is zeker wanneer niemand om me weent dan zult gglieden het althans doen De gewezen Russische olficier Gabriel Essipol is er vandoor met de vrouw van generaal Alexander Oechokol wiens adjudant hg vroeger is geweest Het paar was mot Savoie van de Transatlantique naar Ameka geviurht maar kroeg geen verlol om te landen Ze keerden daarom terug en voeren op di Oceaan den generaal voorbg naluuilijk onbewu it die hem op de Kaiser Wülielm op de biehin meende U zitten In N W York hoorde den genoraal dat de vi ichtelingen geweigerd waren en daarop K lto liij terstond op de Provence van de TranEaUutique do vervolging in do richting llivre voort De rcsnlLitcn van dezen wedstrgd worden D niet gemeld Ken cycloon beeft een gedeelte van de stad Nieuw Orloans iti Amerika verwoest Versc ieiden liuizcn zijn ingestort Te Pontchatoub i 80 KM verder gelegen zgn 4 mensebeu omgekomenIn een in aanbouw zgnden tunnel van den ondergrondschen poorweg in de Zesde staat on Market Street te New York beeft eon gosontplofling plaats gehad waardoor een groot deel van den tunnel weder ingestort is en 7 arbeiders zgn omgekomen terwgl er 12 gewond werden Nadat de Internationale vereeniging Vredetentoonstelling betgigingen van sympathie met haar streven mocht ontvangen van h t Doorluchtig Episcopaat in Nederland de Hynode dor Nederlandsche Hervormde Kerk en de vergadering van Nederlandsche oppcrrabbgnon heeft de vereeniging ook aan dr A Kuypcr om zgn raooning omtrent haar streven gevraagd De Becretaris generaal de heer A ten Bosch N Jzn ontving het onderstaand schrgvcn met recht liet te pnblicceren Zeer Geachte Heer Uw pogen om bg de opening van het Vredespaleis een Internationale Vredotentoonstelling te organiseeren heelt mgn onverdeelde sympathie Hoogachtend Uw dw w g Évupstt Een lamiliodrama heelt te Pargs in de rue dn Plateau plaats gehad Een hovenier M Lemaire zat met zgn vronw en kinderen aan talel Na het eetmaal ontstond or twist tusschen de echtgenooten Do kinderen trokken partg tegen hun vader Er volgde een algemeene vechtpartg waarbg een der zonen vier revolverschot n loste op den vader en hem erg kwetste De moordenaar is aangehouden alsook een zyner zusters Een ongewoon schouwspel kon men te Parys van eenige Seinebrnggen genieten de rivier stond over een groote oppervlakte in vlammen Een vat met 500 liters petroleum was van een wagen gevallen en de vloeistol had zich over het water verspreid Een yisseher op den oever moot nu een Inciler in t water hebben geworpen zoodat de heele oppervlakte spoedig in brand stond Een paar vaartuigen zgn door Ihet vuur vernield Stadsnieuws GOUDA 8 October 1906 Zondagmiddag werd er een wedstrgd gespeeld tusschen de loothbalclnbs Olympiaen Victoria uit Rotterdam op t terrein aan den Rotterdamscbe dgk De stand bg hall time was 2 1 in Olyropia s voordeel Olympia behaalde de Ie goal zoodat de stand 3 1 was wat echter spoedig lot 3 2 gemaakt werd Het liet zich aanzien dat I spel zoo zou blgven maar 5 minuten voor time behaalde Victoria de laatste goal zoodat de eindstand 3 3 is Deze beide clubs zullen weer tegen elkaar kampen op den 18en November maar dan op t terrein van Victoria in Rotterdam Te Langernigeweide is het 3 jarig dochtorlje van E V in een onbewaakt oogenblik te water geraakt en verdronkenTe Schoonhoven had Vrgdagmiddag de 6 jarige K Koremans het ongeluk spelende in de haven te vallen Toevallig was J Verhaar in de nabgheid die zonder aarzelen van den boegen kaaimuur sprong en het geluk mocht smaken den kleine weder op bet droge te brengen 382 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Maandag 8 Oct No 14223 1 15 000 7791 8289 20063 en 20685 ieder 1 1000 8134 en 8428 ieder 1 400 4010 9352 16709 en 19104 ieder 1200 25 2519 2992 4369 4732 5511 7377 go rO 13 Z67 13877 15506 16875 en 20958 ieder 1 100 Prgzen van f 70 47 3304 5550 7904 11218 15114 18751 182 63 85 32 11311 39 18804 2U 76 5655 8072 11570 15238 40 630 3621 69 99 11608 15389 42 31 59 5778 8164 81 15461 50 57 89 86 99 11767 15538 18974 984 3715 5887 8354 76 67 19057 1047 21 70 58 11924 68 70 1140 59 5981 61 12236 80 19173 81 81 86 8453 12381 15670 93 1211 3839 6056 8649 12426 15713 19229 1353 54 70 8797 j 50 16858 19350 8925 Ï2716 16952 19462 74 98 79 1555 4077 6110 9128 12845 94 19539 1015 4216 69 9202 81 16269 97 48 4392 6276 90 99 16405 19711 51 4422 6315 9529 12971 16505 20001 1719 80 6498 9602 96 27 70 1818 4534 6618 13 13017 49 86 52 4B6 2 22 71 31 59 20108 2006 4727 6722 77 74 16687 12 17 70 93 10017 13232 16825 89 2157 4847 6824 31 62 16909 20233 74 52 27 56 13419 41 57 98 66 83 10194 46 17207 20411 2516 72 97 10389 13618 77 16 2674 5007 6954 10409 38 17395 94 2751 44 63 40 14178 17632 20572 61 64 8 2 88 14266 17720 20610 2846 68 94 10636 14534 17918 20855 2960 5111 7267 61 83 61 58 3060 5208 7303 10869 14657 18163 886 93 53 87 10979 14876 18245 3472 3129 65 7594 11637 14912 71 3937 49 5465 7647 11130 36 18428 4722 3202 93 7766 45 15069 18559 19507 54 5533 90 80 72 18685 BEÏÏRS VAN EOTTERDAM L K H K WOENSDAG 3 OCT Staatêleemntfen POETÜOAL Oblig 3e Serie Ir 050 3 59 Oblig 3o Serie Ir 2500 3 59 RnsLAHD Iwang Dombr Obli gation 4 96 AziE Japan Obligatien 1899 4 74 74 Columbia Geconsolideerde Buitenlandsche Schuld Recepis L 100 1 241 H p it ieek Bankin Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Rotterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedelgke Hypb 4 99 Pandb Utreehtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie Algem GroningerSclieepsHypb 4 100 Pandb Nederl Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank f 96 Pandb Bataafsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandscbo Hypb 4 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank teAmsterdam 4 100 SpoorwegUmingeu Italië Oblig Zuid Italiaanscbe Spw My A 367 Divertm My tot Eipl Laan vanMeerdervoort 1902 89 Sehttjnmxrt MaaUeliappijen Pand Holland Gnlf 8tv Mg 36 Premteteeninqen hübQiE Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 REVOLUTIE f i iféiS ffl fy 4u Wie nit bovenstaand woord de meeste Holl woorden maakt van niet meer dan 5 letters b v lotri uil ItMr enz en deze binnen 8 dagen inzendt met 25 ct p postw ol aan postzegels ontv e n rywM of SO gulden naar keuze 2do een gouden horloge en 10 volgenden ieder een prachtig cadeau ter waarde van 5 gulden Lezers van dit blad welke voor a s Woensdag meer dan 40 woorden inz krygen bovendien allen een eadeau Ieder inzender ontvangt den uitslag Zaterdag 27 Oct franco aan buis jr rOLKERTISMA Victoria Water icregfeldc aanvoer Aanbevelend FirmaHerman Zoon Druhkertj So ISO iragten ADVEivn iNrii Heden werden wg verblgd met de geboorte van een Zoon J VAN VLAARDINGEN N C VAN VLAARDINÖEN VAN EiJK Gouda 7 October 1906 Doet nw voorleell Wanneer gij lydt aar bloekzucht ol bloedarmoede doet dan nw voordeel mot onderstaand scltrijven Miiiic vrouw leed langen tyd in den hevigsten graad aan bloekzucht en dit werd zoo erg dut zy tot niets meer in staat was Reeds vele middelen had zg geprobeerd zonder dat zg er baat bg gevonden had en toen zy mot do SANtiUINO SE begon dacht zg ach dat zal ook wel niet helpen Doch do Bangninose liocft haar wel degelgk geholpen en heeriyk ook I Nadat zy zes fieshchen Sanguinose gebruikt bad voelde zg zich van bare totale lusteloosheid en groote prikkelbaarheid bevryd haar eetlust is teruggekeerd haar levenslust en moed zgn weer opgewekt wg zyn uiterst dankbaar voor dit heerlgk middel P J DE VOS Pastorie Erica Drenthe Gg die dit leest volgt hot voorbeeld van Mej de Vos wanneer gg geen baat vindt bil uwe tegenwoordigo behandeling Wanneer gij last hebt van zwak ol arm bloed gebruikt do Sanguinose I Zg is het natnuriyksto on het werkzaamste middel tor bestrijding van do bioedarmoode on al bare gevolgen Zie dan niot op tegon een kleine uitgave zg kan U van groot voordeel zyn I Prys per flacon 1 1 50 O flac I 8 12 flac 15 Te Gouda bU WOLFF Co Westhaven 198 Maak eens kennis met ons nieuwe middel VIJI e 1IIOKIG voor hoeeteiiden VAN DAM Co Den Haag Cepensoerzekering lllaaUcbappij w a tiflil t OerdmM OMcrtoM In W7t maal ci app iiili Kapitaal onMkMd f 0 0 000 U k r4 Bedrag ruim 60 millloni Il r ruim IJl nlllloca ADVEETEITIiaf in aUe Couranten worden aang enomen düor het Adve rtcntle BurcaB van A BRli KWAIV Zo m j ZPatënt H StoUen Ml Muil inuurtti mkiiti intiiiimi 9KUIlrilin ntmuu Warnung n r fffiMM Brfoig tm unun latmt H SUUm vrtMitn kat AnlaMf n Iw tSH n Mi rw wtrthiMtn NachalUMingm Ml l ÜÊiikmirtM rimtnitef Kharfen H SMImt V M in HrM ftr k èMm UmliêiMmtÊ fe Mn mêrMêttt ImlÊ nti a tik m t t m Jklet H t as jrxniMm mi Bm t lmt jnm mi hsm