Goudsche Courant, donderdag 11 oktober 1906

78 2551 124 2653 237 2803 317 19 413 2991 527 3125 55 81 662 3265 73 3334 821 3475 921 3505 99 3626 1062 3883 70 3962 78 4141 1138 4295 1214 4339 41 4424 72 71 1317 4509 77 70 1408 4606 1643 98 1732 4734 58 96 81 5046 iU 5164 1839 5428 2015 5666 88 5752 96 5821 2151 28 86 6040 2243 76 2304 91 69 6207 2463 32 Em alfemeene ziekte hier De tmronerB ran Qoada zijn aan een banner medebargere verplicht omdat deze ban bet middel heelt doen keonen om een kwaal te bestrijden die imnier als zeer ernstig b ecboawd werd De heer O vaa der Klis wonende Zeagntraat 90 te Goida meldt ooi No ik zoo goed als genezen ben vag mijn nierziekte hetgeen ik niet aaiers dao aan Uw t oster s Bngpijn Mieren Pillen te danken heb gevoel ik mij verplicht mbliciteit te geven aan nijn geval want ik ben er zeker van dat veel menschen hierdoor ait hun lijden zeilen kannen worden verlost Ik sukkelde onopbottdeiyk met een verschrikkelijke pijn in den mg en in de lendenen ook had ik voortdurend hoofdpijn en doizelingen De nrine kwam zeer ongeregeld na eens met groote hoeveelheden dan weer bijna niets zl verspreidde een onaangename Inoht on was bijna immer troebel en roet Teel bezinksel Dadelijk bij het gebruik van Uw pillen kon ik bemerken dat dit het geneesmiddel was dat ik noodig had Nadat ik ze vier weken lang had ingenomen was ik zoo goed als geheel genezen do piJn was weg en ait erkentelijkheid zal ik ze steeds gaarne aan iedereen aanbevelen die op een dergelijke wjjze mocht lijden Ik ondergeteekenJe verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het pabliek te maken op elke wtfze die U goeddankt Tast elke verkondbetd die gü hebt den mg aan wat rillingen veroorzaakt die gevolgd worden door hel niet geregeld werken der nieren Uevoelt gy U geprikkeld door kleinigheden f Hebt giJ koude handen en voeten V Lpt gij aan rheamatiek hoold en rugpijn wordt Uw urine abnormaal en vormt zich daar ateeo in t Indien eenige dezer verschijnselen zich by U voordoen kant gy aannemen dat gy lydt aan zwakte o ziekte der nieren en deze verschyneolen zyn do voorboden van een ongesteldheid van meer ernstlgen aard Verzeker U dat men U de echte Foster s Bogpyn Nieren Pillen geelt dezelfde die de Heer van der Klis gehad heeft Zy zyn te Ooada verkrygbaar bU de Hoeren Wolft Co Westhaven 198 Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel i f 1 75 voor 6én of f 10 voor zes doozen KLuLÏm uit Schoonhoven LXX Een zonderlinge uitspraak die beslissing van Qcdepnteerde Staten van Zuidholland in zake bet beroep van den raad van Schoonhoven omtrent de afkeuring der openbare school Ie soort Zonderling opzichtons t jd en inbond Eerst de tyd Op 18 Januari 1906 doet de Hoofdinspecteur der Volksgezondheid zyn beslissing overeenkomstig de Wet toekomen aan belanghebbenden Oedepnteerden zyn vrg in het bepalen van den datum van afkondiging in de gemeente Van dien datum af krygt het besluit rechtsgeldigheid Gedeputeerden bepalen tot afkondiging 30 Jan dus tnaal dagen la er De raad van Schoonhoven ook niet vlug om in beroep te gaan liet byna de 30 dagen verstryken en ging 26 Februari in beroep by Gedeputeerden Oedeputeerde Staten hadden te hunner beschikking de rapporten 1 Inspecteur Lager Onderwys van 17 Mrt van de 3 Inspecteurs dato i Januari en het nadere rapport van den Hoofdinspecteur dato 17 April wat mogeiyk wel vroeger had gevraagd kannen worden Dit zyn de rapperten welke in de beslissing genoemd worden Alzoo 17 April het laatste rapport Toch wordt het een zonnige Meidag van het jaar 1906 voordat de Commissie uit Oudepnteerdon tyd heelt zich naar Schoonhoven te begeven om een onderzoek in loco in te stellen op 9 Mei De belangstelling van do zyde der onders en ondorwfzers was groot en de gebreken werden nog eens ter dege opgesomd zoodat by de gronden van Dr Ruysch er stellig nog wel eenige gevoegd konden worden al had unze kranige actieve Wethouder Valk de kachels doen opruimen privaten carboliseeren en pleevloercn laten cementen de gebreken bleven niet verborgen En ziet de gansche zomer gaat heen Mei Juni Juli Augustus tot 10 September eer Gedeputeerden de zaak ryp achtten vobr openbare behandeling En wederom gaan U dagen voorby eer do beslissing valt Ziedaar de gansche lieve zomer verstreken zonder dat een steen is verlegd kunnen worden En als het een huisje had gegolden bewoond door één persoon zooals we dat hebben gezien in onze gemeente daar viel de beele zaak onder de woningwet en dan mouUn Gedeputeerden binnen 6 weken beslissing nemen art 19 alin 4 Maar nu het een school betreft doch niettemin de gezondheid van 100 leerlingen is art 6 der Onderwyswet van kracht en ongelukkig zwygt dit artikel omtrent een termyn van uitepraak Hiervan bobben Ge 1 dapateerden en gul gabroik genaakt en 1 hebben niet zes itekm maar 6 maandm gewacht Gewacht tot het winterseizoen aanbreekt gewacht tot de R K de schop in den grond kannen steken het is wel een zonderlinge tyd om tejboawen met het winterseizoen in zoo n logen grond maar er wordt gebouwd Zg kunnen niet meer wachten geen dag en geen nacht Maar de openbare school wacht reeds vyf volle jaren und kein Ende Wy voor ons hebben hier behoufte te verklaren dat wy de langdradige wyze van behandeling door Gedeputeerden niet kunnen verklaren Vooral niet omdat Gedeputeerden het motief aanvoeren dat het overigens met het oog op de ernstige gevolgen voor de ruim 400 schoolgaande kinderen aan afkeuring verbonden verboden is en dok met recht en billgkheid overeenstemt dat het ingesteld beroep in ruimen zin worde opgevat en dat dns door hnn College zelfstandig de vraag worde beslist of de afkenrig door den Hoofdinspecteur terecht is uitgesproken Hebben Gedeputeerden soms het oog op bet naderende vinterscizoen Of zouden zg ook in den zomer dit motief laten gelden f Kr zgn toch nog hulpscholen en andere lokaliteiten tot Bchoolvertrek tgdeiyk in to richten Zoo verwend zyn we hier in Schoonhoven niet Aan wie de schuld dat wg do nachtscbuit ingaan wou ik vragen Kn nu de inhoud van do genomen beslissing Laat ik ter illustratie nemen de goedkeuring van lokaal 10 of te wel het gymnastieklokaal Dit lokaal dient dagelgks tot overloop van 200 kindoren bg begin en einde van eiken schooltyd Viermaal daags dus brengen hier vierhondord kindervoetjes het ongewenechte stof en zand Daar in dien stof rommel waar om vier uur van eiken schooltgd 200 leerli ig n liet noodigo stof hebben doen opdwarrelen staan vgf minuten daarna de kinderen van de eene of andere klasse te gymnastiseeren Verder voldoet het lokaal niet aan het Kon Besluit van 4 Mei 1883 art 10 Ie lid art 15 en art 16 want llohtrannn zyn er niet verwarming is er niet luchtverversching geschiedt door twee luikja de kleederen van 160 kinderen worden er geborgen en da klap op de vunrpgl midden in het lokaal ligt de betrjmt waarin 6 of 8 privaten nitloozen E dit lokaal it door Oedepitleirdt goedgekeurd Wy hopen vurig dat de Hoofdinspecteur in hooger beroep zal gaan Minister Rink zal in elk geval het Kon Besluit van 83 niet buiten werking laten Straks moeten de kachels geplaats worden Welnu in geen enkel lokaal is een geschikte plaats daarvoor in geen enkele klaa staat een fatsoeniyke kachel In sommige goedgekeurde lokalen staan de banken vlak tegen den zgwand Het gansche privaatstelsel is reeds door Minister Schoolopziener en Raad afgekeurd Op welke eieren zal Greup den raad nn weer te broeden zetten P Maar Jan en de vrienden van Jan Krygen een duchtigen lik uit den pan Overwegende dat hoewel de school blgkens het verslag der Commissie uit han College als geheel het beeld vertoont van slechte zorg bgna verwaarloozing gevolg van een hooget betrturenewaardige nalatigheid van het gemeenttbeetuur in de zorg voor behooriyk onderhoud en voor het aanbrengen van de noodzakeiyke verbeteringen Aannemen Jan I Zoo vat de kerkeiyke raad van Schoonhoven zgn plicht op tegenover het openbaar onderwys dat hy door de vrienden in den Haag zoo geducht hg de ooren genomen moet worden Toch waken zg angstvallig voor hun openbare school U er trappen Ie geven zijn Babi Gedeputeerden van Limburg gaan er anders achter zitten Men sehryft ons ait Maastricht By bet gemeentebestuur alhier is ingekomen een missive van Ged Staten ten geleide van een schryven van den districts schoolopziener houdende opmerkingen naar aanleiding van een besluit van den raad tot splitsing eener klasse op de school voor betalende leerlingen De schoolopziener doet opmerken dat de splitsing eene meisjesklasse betreft en dat daarop de bonw van broederscholen geen invloed kan oefenen dat er reeds ten vorigen jare op bedoelde school leerlingen moesten geweigerd worden wegens gebrek aan plaate en dat het niet aangaat op den bouw van broederscholen te wachten om alsdan te zien of er nog behoeften aan een nieuw schoollokaal bestaat Dit schryven is ter fine van advies aan de commissie van onderwys verzonden Deze missive is van 5 September 1906 Jan De vrienden in Maastricht zyn net als jullie doordrongen van de aanhoudende zorg voor het openbaar onderwg s merk je wel En nn Jan als het nog niet te laat is heb ik een raadgeving in zake don ovenbouw in de nieuwe gasfabriek Niet dat ik je deskundigheid als voorzitti r in twyfel trekken wil de hemel beware my daarvoor Maar zie je ik heb gedacht er is altgd baas boven baas Ik weet niet of jy eek ingezonden hebt maai Ii dit bet gavai daa ie je werk toch niet bekroond Wat ik bedoel Lees dan het volgende De Vereeniging van Italiaansche gasfabrikanten besloot op hare jaarvergadering van 12 14 Juni 1905 eene buitengewone internationale prgsvraag uit te schrgven waarop de antwoorden v66r 1 Maart 1906 moeten ingeleverd worden De te behandelen onderwerpen lagen op het terrein der ga sfabricage en aanverwante vakken De beoordeeling zon geschieden door vyt Italiaansche gasdirecteuren torwyi de beslissing bleef aan de leden op de van 9 11 dezer te Milaan gebonden algemeene vergadering Van do ingekomen antwoorden is slechts aan do studie van het vraagstuk welke ovens technisch en economisch de voorkeur verdienen die met horizontale bellende of vertikale retorten zoowel voor kleine als middelbare en groote gasfabrieken een prgs toegekend Deze onderscheiding andere werden niet verleend bestaat uit oen bronzen medaille en tOO lire en bleek behaald door twee stadgenooten de ingenieurs Wonier Cool bg do gemeentewerken en P H Hondriks bg de gasfabriek alhier In een dor Engelsche vaktydscbrifton van deze week wordt de bekroonde arbeid dezer ingenieurs reeds uitvoerig vertaald en beschouwd Nog niet te laat Ga dan gauw naar Rotterdam Dat kost geen f 100 zooals verleden jiar met je zandrapport Engelsch versta je toch niet dus ga eens met die heeren praten JAN BAZOIN Bedoeld wordt Rotterdam Gemengde Berichten De Eerste Onderlinge Landbouw Vorze keringMaatscbappg Staatscourant No 229 van don 2en October 1906 bevat de Statuten van de Eerste Onderlinge Landbouw Verzekering Maatschappg gevestigd te Zwolle waaraan wg als dool het volgende ontioenen Het sluiten van verzekeringen al of niet voortspruitende uit wottelgke bepalingen tegen de geldeiyke gevolgen van ongevallen en andere eventualiteiten up hot gebied van den landbouw of daarmede anneie bedrgven tegen vaste premien met of zonder een aan dat premiebedrag evenredig winstaandeel Als directeur treedt op de Heer L H J Poortier terwgl wg onder Commissarissen verschillende namen aantrellen van op het gebied van den landbouw en de daarmede anneie bedryven overbekende persoonigkheden O m hebben zitting in den Raad van Commissarissen de Heeren E Jacobs Gedelegeerd lid van het Centraal bureau uit het Nederlandseh Landbouw Comité te Almelo A G Mulder Lid van het Hoofdbestuur der Groninger Maatschappy van Landbouw en Ngverheid te Sappemeer E Schrage Voorzitter van den Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken te Assen L F C H M Ridder de van Schueren Voorzitter van den Nederlandschen en van den Provincialen Gelderschen Boerenbond te Zev naar Jan Truyen Voorzitter van den Limbnrgschon Landhouwbond te Meyel S J VeenUnd Lid van do Commissie voor de Paardentokkerg in Friesland te Drachten J J van Weel Lid van het Bestuur der Zeeuwsche Landbonw Mg te Wolphaertsdgk In afwachting van de wettelgke regeling der bandbouw Ongevallenverzekering zal de nieuw opgerichte Maatschappg nn reeds de gelegenheid bieden aan Landbouwers Veehouders enz om zich zelf en hunne arbeiders tegen ongevallen te verzekeren Een dienstbode die Donderdagavond in den omtrek van de Jordensstraat te Haarlem in haar dienst terugkeerde deelt mee dat zg daar een man heelt ontmoet die behalve een lange jas geen kleedingstnkken droegen een dreigende houding aannam Nadat zg hoogst verschrikt de vlucht had genomen heeft men den man trachten op te sporen maar vergeefs Haarl Dbl Men meldt uit Leiden De directrice van het Leidsche Volkshuis wier goede smaak by het organiseeren van menige tentoonstelling uitkomt beeft nu ook weer een aardige tentoonstelling voor hot pabliek geopend Herfstbloemen worden er geëxposeerd in zulk groote en aaatrekkelgke hoeveelheid dat men versteld staat over dezen bloemenschat en zich verwonderd afvraagt of October dit alles nog kan leveren En het zgn geen kas of kamerplanten alle groeien buiten We telden in het geheel een veertig soorten De Academische tuin en de tuinen van bloemisten hebben de kin deren der herfstflora geleverd Ze worden de geheeie week voor het publiek ter bezichtiging gesteld Men meldt By het hotel De Roskam te Worth Rheden il eergiiternacht aa iware ohoeolade aato maat van zgn voetitnk losgemaakt es meegenomen naar de haastbgzgnde bank aan den Rgksweg waar de geheeie inhoud chocolade en geld er is nitgenenen De vernielde automaat werd eergisterochtend bg de bank teruggevonden Uit den Haag meldt men Naar wg vernemen zgn de beide Indische ambtenaren die gevangen genomen werden onder verdenking van een ernstig misdrgf tegen de zeden op vrye voeten gesteld nadat de moeder van het 14 jarig meisje de klacht had ingetrokken De rechtbank heelt ben daarna verwezen naar de openbare terechtzitting thans echter alleen ter zake van het plegen van ontuchtige handelingen Als verdediger der verdachten zal optreden mr E G S Bonriier advocaat alhier Men meldt uit Steenbergen d d 8 dezer Gisteravond zjjn per tram alhier door de marechaussees binnengebracht vgf personen die onder Gastel zgn aangehouden in verband met het schieten op den boschwachter Van Hooydonk Zondag jl in den Beanmontpolder onder Dinteloord Do eigenigke dader Is nog niet gepakt en de vyt aangeboadenen onder wie vier gebroeders laten niets los zy zyn hedennacht alhier in arrest gebonden De toestand van den boschwachter is naar omstandigheden vry wel Stadsnieuws GOUDA 10 October 1906 VERGADERINGVA dbsGEMEENTERA AD op Vrgdag 12 October 1906 des namiddags balf twee uur precies Aan de orde Het voorstel tot aanstelling van eene Onderwgzeres in de handwerken aan de School voor gewoon lager OnderwysNo 4 Het voorstel tot wyziging dor Gemeente begrooting voor 1906 Het voorstel tot het verleenen van uitzicht op gemeentegrond ten behoeve van het perceel Wgk L No 117 Het ontwerp besluit tot vaststelling van een plan van uitbreiding der gemeente De voorstellen in zake de brandweer C Do reclames tegen aanslagen in de plaat seiyke directe belasting naar het inkomen dienst 1906 Aan de raadsleden zgn de volgende ingokomeo stukken toegezonden Gouda den 19 September 1906 Van de Commissie van bystand in het beheer van de gemeentewerken mochten wy het hiernevens gevoegde schrgven dd 18 September jl No 27 ontvangen bevattende voorstellen met betrekking tot de samenstelling van het personeel der slangenwagens en dat der reddings en ladderbrigade alsmede omtrent het loon ann genoemd personeel uit te keeren Bedoeld schryven aan de beoordeeling van Uwe vergadering overleggende ten vervolge op onze voordracht dd 11 September jl No 90 hebben wg de eer daarbg mede te doelen dat wg de voorstellen der Commissie gaarne tot de onze wenschen te maken zoodat wy U in overweging geven dien overeenkomstig te besluiten Het schrgven van de commissie van bijstand in het hebeer der gemeente werken luidt aldus Gouda 18 September 1906 wy hebben de eer U met betrekking tot de samenstelling van het personeel der slangenwagens en dat der reddings en ladderbrigade alsmede omtrent het loon aan genoemd personeel uit te keeren hel volgende voor te stellen Pereoneel iSlangenvagen Bg eiken wagen aan te stellen een chef en zes gewone manschappon waaronder twee wekkers Dit aantal komt ons voldoende voor ook al mocht een vab de gewone manschappen overeenkomstig ons voorstal van 23 Augustus jl No 26 belast worden met de bediening van eventueel buiten den kring aangebrachte alarmsehellen met het wekken van brandmeesters enz Pereoneel Reddinge en Ladder Brigade In de samenstelling van het personeel dezer brigade behoett geene verandering gebracht te worden Het kan geiyk thans het geval is biyven bestaan uit een chef en tien gewone manschappen Loon pereoneel Sitngenwagene Aan de gewone manschappen van da wagens toe te kennen voor het eerste anr of gedeelte daarvan f 0 50 en voor de volgende aren f 0 25 per uur ol gedeelte daarvan Verwacht mag worden dat roar dM loon zeer geschikt pereoneel te rindn aal zi a Loon pereoneel Beddin t n LmiderBrigadt Aanntineade dat dit penoaaal uit itaib werklieden hertaal aan wie alloen dan loon uitbetaald behoort te worden als hunne opkomst vereiicht wordt buiten werktgd zonden wg in dit laatste geval por uur ol gedeelte daarvan wenschen toe te kennen 1 0 25 zyn ol worden andere personen bg deze brigade ingedeeld dan behoort aan dezen voor elk uur dienst of gedeelte daarvan 1 0 25 uitbetaald te worden Loon Opliekter en Chefe Slangenmigene Den Oplichter toe te kennen eene belooning van f 2 5 per jaar als schadeloosstelling voor het verlies van Igd geiyk wg in overweging gaven bg missive dd g8 Juni jl No 19 Bovendien f 1 voor eiken brand wegens hizondere bemoeiingen Het in bedoelde missive voorgestelde bedrag van f 15 per jaar als belooning voor de Chefs van de slangenwagens wyzigen wg in zooverre dal aan hen niet zal worden uitbetaald eene belooning van 1 15 doch eene toelage tot een bedrag van 15 voor ieder aangezien vin deze personen varwacht mag worden dat zg de vrgwillig aanvaarde taak liever belangloos waarnemen Lton Clu Beddinge en Ladder Brigade Het door den tegenwoordigen titularis genoten wordende loon komt ons billgk voor Wg wenschen dit daarom te handhaven op f 15 per jaar Betrekkelgk de toelagen te verstrekken aan de Brandmeesters enz en het loon uit te keeren aan de overige manschappen bg de brandspuiten stellen wy ons voor spoedig van advies te kunnen dienen Gouda 2 October 1906 De Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs alhier die geiyk U bekend is ook bel toezicht over de Bewaarscholen der Gemeente welwillend op zich heelt genomen deelt ons hy schryVen van den Isten dezer maand No 102 mede dat naar het haar voorkomt in de regeling der tractementen van de bulponderwgzeressen en de kweekeiingen aan die scholen verbonden noodwendig eenige wyziging moet worden gebracht om hel onderwgzend personeel op de vereischte sterkte te kunnen houden en de bebooriyke instandhouding dor bewaarscholen te bevorderen Zg geelt in overweging de bedoelde tractementen eenigszins te verhoogen die van de hnlponderwgzeressen door met behoud van de aanvangsjaarwedde van 1 200 het maximum salaris op 1 350 te bepalen en die van de kweekelingen door zoowel de aanvangsjaarwedde als het ma ximumsalaris met f 25 te vermeerderen eene regeling welke over het jaar 1907 eene meerdere uitgaaf van f 300 van de Gemeente zou vorderen Olschoon het ons spyt dat dit voorstel van de Commissie niet zoo tgdig is ingediend dat daarmede rekening kon worden gehouden bg bet opmaken van de Gemeentobegrooting voor het volgende jaar ligt het geenszins in onze bedoeling daartegen bezwaar te maken Integendeel wg beamen de gronden door haar ter ondersteuning daarvan aangevoerd en vinden vrgbeid met overlegging van haar bovenaangehaald schryven voor te stellen Art 11 der Verordening op de Openbare Bewaarscholen in deze Gemeente zoodanigte wyzigen dat daarbg de jaarwedde voorde balponderwyzeressen wordt bepaald opf 200 met jaariyksche verhooging vanf 25 lot f 350 en die voor de helpsters of kweekelingen op f 75 met jaariyksche verhooging van f 2 tot 1 175 Het schryven van de Commissie vanToezhslit op het Lager Onderwys luidt aldus Gouda den 1 October 1906 Beeds meermalen kwam in de vergaderingen onzer commissie de vraag ter sprake ol de bezoldiging van het hulppersoneel verbondes aan de bewaarscholen der Gemeente wel is in overeenstemming met de diensten welke deie meisjes bowyzen en de eischen welke aai haar gesteld worden Gewoonigk werd bedoelde vraag ontkennend beantwoord Men oordeelde dat eene jaarwedde voor eene kweekeling varieerde van 1 60 tot 1 160 en van 1200 tol 1 300 voor eene hnlponderwgzeres tegenwoordig werkeiyk te laag moest worden geacht Dat wy ons tot dusver van hel doen van eenig voorstel tot verbetering onthielden is dan ook alleen toe te schryven aan het leit dat in de laatste jaren nog al mutatie plaats had in het personeel der onderwyzeressen tengevolge waarvan de oudste kweekelingen in aanmerking konden komen voor eene benoeming tot onderwyzeres waardoor zy bare poaiUe eenigszins verbeterd zagen Nn echter het geval zich voordoet dat eene vacature van kweekeling reeds langer dan een jaar is biyven bestaan doordien zich niettegenstaande gedane oproeping geen enkel meisje heelt aangemeld en thans een tweede kweekeling de bewaarschool vaarwel heelt gezegd wegens gebrek aan vooruitzichten meenen wy niet te mogen nalaten om te trachten de positie loowel van eene kweekeling als van eene onderwgzeres Unantiëel wat aannemeiyker te maken Werd in deze richting niets gedaan dan zon by ons de vrees bestaan dat bet aantal niet te vervullen plaatsen van kweekeling weldra zou toenemen waardoor het ten lotte onmogoiyk zou worden de bewaarscholen naar behooren in stand te houden Het is ook uit deze overweging dat wy U heleeld ds volgende nadere regeling van het aantal hnlponderwgzeressen en van de jaarwedden van dezen en van do kweekelingen ter overweging aanbevelen Het aantal hnlponderwyzeressen per school wordt gebracht van 2 op 3 Hierdoor jouden de vooruitzichten op eene benoeming tot onderwyzeres thans bg een aantal van vier kweekelingen en slechts twee onderwgzeressen per school zeer gering niet onbelangryk toenemen en daardoor voor de meisjes meer dan nn het geval is de gelegenheid bestaan te eeniger tyd een zy het dan ook bescheiden bestaan by het bewaarscboolonderwys te vinden De aanvangsjaarwedde voor eene onderwyzeres biyit bepaald op 1200 de maiimumjaarwedde wordt gebracht van 1 3 0 op f 350 Zoo noodig kunnen de meisjes dan in eigen onderhond voorzien all zy later den steun hnnner ouders moeten missen Zoowel de minimum als do maiimnmjaarwedde voor eene kweekeling wordt met 1 25 verhoogd en derhalve nader vastgesteld respectieveiyk op 1 76 en 1 175 in plaats van 1 50 en 1 150 De jaariyksche verhoogingen mot 1 25 hiyven bestaan De voorgestelde nieuwe regeling welke wg gaarne met 1 Januari 1907 zouden zien ingaan zou aan de Gemeente over 1907 1 300 meer kosten welke hoogere uitgaat naar wy meenen alleszins gerechtvaardigd zou zyn Men meldt ons nit Gouda Naar men vernoemt bestaan er alhier plannen tot oprichting van oen christelgke school voor middelbaar onderwgs N B Ct Beroepen by de Ned Hervormde Kerk te Oudewater ds G Benes te Hoogblokland ScHOOHHOviii Groote ontevredenheid verwekt het met 1 October j l in werking getreden nieuwe tariel voor de Waterleiding vooral onder de arbeidersbevolking zy die meer dan 1 100 woninghuur betalen zien zich verhoogd van II tot 16 17 en 18 cent per week Velen denken er dan ook sterk over om als abonnè te bedanken ZzvEHHciZEi Donderdag zou do heer J A Vos alhier een paard van iemand die by hem uitgespannen was naar den smid brengen om het te doen beslaan Nanwelgks was hy op het dier gestegen of hy werd er afgeworpen en tegen de banden van de straatkeien geslingerd zoodat hg bewusteloos bleef liggen met een wonde boven het rechteroog Het paard ging Intosschen op hol doch werd spoedig gegrepen De dokter die inmiddels geroepen werd legde een verband nadat het gelaat van don verwonde van bloed gezuiverd was t welk in ruime male uil de wonde vloeide RozEiDiAi gem Haastrecht 8 Oct Hedennacbt zyn door twee tot nog toe onbekende mannen van do familie Leeuwenhoek in een weide op het bnitenstek van den polder Honaard twee paarden uil het land gehaald beide grauwtjes een van l i en een van 9 jaar oud De onbekenden zaten beiden op fietsen en hadden de paardea met een touw achter zich Nabg MontlooJ reed A Dnllemont met nog twee personen de laardenvervoerders achterop en knoopte een gesprek met ben aan en daar D de paarden herkende ontviel hem al spoedig dat zgn paarden van Leeuwenhoek waar jullie niet eerlgk zgt aangekomen De vreemde snniters sprongen op dat gezegde dadeiyk van hun rywiel en paarden en fietsen in den steek latenden liepen ze in een drat voort De politie werd er dadeiyk mede in kennis gesteld en heden voormiddag kreeg Leeuwenhoek te Bozendaal al een telegram dat by te Montloort naar de paarden moest komen zien L die nog van niets alwist ging eerst naar de weide kyken doch miste daar zyn grauwtjes waarop oogenblikkeiyk naar Montloort werd gereden alwaar hy zyn eigendom herkende en hel genoegen smaakte hedenmiddag 2 uur met zgn paardjes weer thuis te arri veeren asa Staats loterij 5e ICIasso Trekking van Woensdag 10 Oct No 4402 8408 en 18067 ieder 1 1000 161 681 4463 6402 7617 7873 8379 en 15070 ieder f 400 7676 en 11533 ieder f 200 2405 6641 6852 11224 11830 12169 13510 14013 14975 16806 en 18725 leder t lOO Pryzen var 170 6235 9629 12667 15227 17898 48 9828 12611 29 18033 6312 4T 49 15326 66 6685 58 12827 29 18128 6785 60 12931 68 40 6812 9930 66 15467 96 6929 70 84 15542 18324 7058 10077 95 16672 44 7262 10170 13090 94 18449 7452 10314 13127 15732 90 7505 80 13239 15900 18512 45 10505 13303 16083 49 92 32 67 16267 18612 95 64 13410 16330 78 7611 10706 13 534 41 84 25 50 48 51 18706 8065 10820 73 61 18860 8275 UOOO 13780 16532 18934 8405 11122 94 46 19167 17 89 rmi 51 19295 84 11201 49 16604 19434 89 7 13912 16 19572 8564 61 82 75 197 54 8616 11319 14031 16779 76 18 11468 14108 16810 19889 23 11592 19 41 94 8826 97 14446 64 19960 48 11677 14540 16920 97 8970 11728 61 29 20158 9028 35 71 33 20220 96 11918 14635 46 72 irm 86 37 17135 99 9343 87 14743 60 20316 9417 12035 86 63 20402 43 45 1 5049 7367 20832 90 12373 16110 17414 20925 9620 96 50 17896 Rechtzaken De Rechtbank te Rotterdam veroordeelde gisteren o a W V W 33 jaar mandenmaker te Schoonhoven wegens mishandeling tot f 10 boete subs 10 dagen hechtenis BEÏÏRS VAN BOTTEEDAM L K H K 69 59 96 74 WOENSDAG 3 OCT Staateleentnqen PoHTuaiL Oblig 3e Serie fr 050 3 Oblig 3e Serie fr 2500 3 RosuxD Iwang Dombr Obligation 4V Aziï Japan Obligation 1899 4 74 74 CoLuvBiA Geconsolideerde BuitSnlandache Schuld Recepis L 100 ly 24i Bjfpot teekBanken Pandb idem idem 4 99 Pandb Rotterd Hypb 4 101 Pandb Botterd Hypb 3 97 Pandb Standaard Hypb 4 100 Pandb Stedeiyke Hypb 4 99 Pandb ülrechtsche Hypb 4 100 Pandb Westlandsche Hypb 4 100 Pandb Zuid Holl Hypb 499 Pandb Ie AJgem GroningerScheepsHypb 4V 100 Pandb NederI Hyp Pand briefbank 4 99 Pandb Ned Scheeps Hypb 4 101 Bewyzen van Deelger Northw Pac Hyp Bank 1 96 Pandb Bataalsche Hypb 4 100 Alg Hypothbr Eerste Ned Hypotheekbriefbank 4 99 Pandb Hollandsche Hypb t 99 Pandb Nationale Hypb 3 98 Pandb G Hypotheekbank te Amsterdam 4 WO SpoorwegUeningen Itilie Oblig ZuidItaliaanscheSpw My A 387 Vivereen My tot Expl Laan van Meerdervoort 1902 89 Scheepvaart Maatechappijen Pand Holland Gull Stv My 35 Premieleentngen Bkloik Loten Stad Antwerpen 1887 2 02 1 VERSCHEIDENHEID De inbreker Otto Prenss is te Boriyn tydens de nitoeleniog van zyn beroep om het leven gekomen Hy was bezig om een brandkast in een mantellabriek in de jagerstrasse te openen daartoe had hy het sleutelgat met kruit gevuld en er een brandende lont by gebracht De deur vloog echter gauwer open dan hg verwacht had en verpletterde hem den schedel Men vond hem s ochtends dood naast de brandkast liggen De politie stelde met behulp van vingeraldrnkken en zgne tatoeiering zgn identiteit rast Uil Mobile Ver St wordt weer een weerzinwekkende lynchmoord gemeld Tweehonderd gemaskerde mannen hebben op een plaaU vt l K H voo deze stad den commissaris van politie opgewacht die op den trein wilde gaan met twee negers beklaagd van overrompeling van een blanke vrouw Zg namen den commissaris zyn gevangenen al en hingen hem op De negers waren naar Birmingham gebracht om hen tegen aanslagen van lynchers Ie beschermaa zy moesten nu te Mobile terechtstaan Hen meldt nit Den H iag Gistermiddag heaJt de justitie een inval gedaan in een winkeltje waar prentbrielkaarten en een zeker soort boeken werden verkocht op vermaeden dat daar ook pornogrifische lotografieên ten verki voorhanden waren Er werd huiszoeking gehouden waarbg naar wg vernemen onkele prentbriefkaarten in beslag werden genomen Hei winkeltje in welks uitstalkast een groot aantal gekleurde prentbrielkoarten zyn tentoongesteld wordt gehouden in het nanwo Achterom tusschen de kettingstraat en de Gravenstraat Aan den gevel is een bordje bevestigd bevattende het opschrilt Ansichtkaarten en kunsthandel De hiiasoeking geschiedde door suhstituut olBcier mr van Genus den rechter commisaaris en eenige ambtenaren Van justitie en politie de êJl OHveauté i n v j i if jr Afloop der Openbare Verkooplng van Onroerende aoederen 10 October 1906 ten overstaan van Notaris H Groenendaal te Gouda Het pand aan de Westhaven te Gouda is gekocht door het Boomich Katholiek Parochiaal Kerkbestuur O L Vrouwen Hemelvaart aan den Kleiweg te Gouda voor f 5550 Afloop Alslag Verkooping 10 Oct 1906 ten overstaan van Notaris J J A Montyn te Gouda Perceelen 1 2 en 4 gekocht door den heer F van Vliet te StolwUkerslali gemeente Haastrecht voor f 14600 Perceel 3 door den heer H Ripping te Gouda voor 1 4300 ADVËiiTEINTIKN Getrouwd H J NAUW C Q VAB BHIJN die ook namens wederztjdsche familie hnnn hartelgken dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling by bun buweiyk on Gouda 10 October 1906 Societeit Ons Q enoegan Commissarissen der Sociteit Oss Gk HOEasH brongen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat by gelegenheid van de eerste Abonnements voorstelling op DONDEaOAG den U OCTOBER 1906 Ie SOCIBTBIT van4e avond ZB8 ÜUB at9 lVl iH yn 4 God 10 October 1906 Namens het Bestnar PBIN8 VAN DOESBURÖH Secretaris ElNWÖTTiM Hen ar It verzoehl op t HRKK te letten DIT HST MaSIZUK VAD l IUVËN8WAAY ZUNËIM OOBIMOHKH Deze THBEEN worden afgelererd in verzegelde pakjes van twee en een nalf en een ed onê niet vermehUng van Nommer en kPrga voorzien van nevenstaanil Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoerinK van geëerde orden aanbereleudo J G BIJL voorheen J BBEEBAABT Li