Goudsche Courant, donderdag 11 oktober 1906

Vrijdag ld October 1006 No 10154 45ste Jaargang fiOüMHE COHINT Nieuwe en Adverientieblad voor Gouda en Omstreken TaMltaa Ha H ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere r fel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Incending van Advertentiën tot 1 uur des miild TeMwa Ma M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 iranco per post ƒ 1 70 Alzonderlvjke Nommers VIJF CENTEN WijzigiiigWmterüenst STOOIBOOTRBDERU DelJs8el Tot 1 JANUARI 1907 wordt bet air rat rertrek op MAANDAGHOROEK tu OOUDA 5 anr ferudard in dat ran 4 SO DE DIBKCTIE SociBTBiTjliSGBHOBGBr la Abonoementa Voorstaning Doiderdng 11 October 1906 KfrmiDlISCB ItMülELIiEZELSCBAP Dlrectenr P D VAN E1J SDKN BLONDIKËTTE Bl ipel in 3 bedrljvon Aanvang 8 uur Oewona bepalingea en prijzan HUIS TE HHUR Ueerenhttis Ooslhaveo B 88 fZai Kamera groota Keakan drooge Kelder ttnke Tnin Voorilen van Oaa en Waterleiding Te bevragen B H9 M M V £ 00l DUBBELE BUURT B 18 Telln 117 b t rnimat roonien van GASORNAIBNTEN ia elke atyi van de aerate labrieken togen concnrreerende prjjien Ainlrgfcr tio Uas Wilrr Spreek llierei Ëleclriscke gcleidingea Wie van goed licht kondt wende licb naar kat Ooudêch VerlMUIng Maga iJn DB AWOlDfitTGR daar allot door bekwame fitters verricbt wordt DE noSDKOOPSTE i DB MEB8T FRACTiaOHE DE MEEST VOLLEDIGE MODEBLAWEN lijn beslist die der Firma WELDON TUB LADIBa JOVHSAL met olnitens drie gratis geknipte patronen en een gekienrde plaat IHB ILL DRSaSMAKBR met eeq gratis geknipt patroon THB BkZAAR OV CUILV BBS S FASHIOKS KIndermodeii met vele gratis geknipte patronen rUAAOT tlw BoekhanOHaar ProtfHummem Atle met kottel UoU Bilvoegëel i Van alle in deae bladen voorkiimende modallon jn OKKNIPTE PATHONtiN net Holl verklaring r p p tegen voornitbetaliug van i U 0 verkrijgbaar bü HlLiLY 8IM0Na Den Hoog i Wild eu Gevogelte Van ai heden en verder dagel ki versch verkrügbaar Braadknikens Soepkippen Dntven Poularden Kapoenen gemeste Eend vogels Talingen wilde Eendvogels Fatanten Patrijten Ènippen Korhoender Retvleascb Itni ent tegen de meeat sterk coneorreeranda prtjien Panklaar aehoonfamaakl Iraaeo door geheel Nederland Aanbevelend r O VTTBLINO Poelier Oosterttraat 18 ROTTERDAU Talaphoon laUro No flOSl lOlLANBSOSE mTSCEAmJ TAN LANSSOÜW Ardcelllg GOUDA K OWS TBKKBW 20 GROOTIi i AJ l lKSVKKLOTI G VAN HOOFDPRIJS Een Vtrecbtscli Wagentje met Z iportieren compleet Da trekking geschiedt in bet openbaar ten STADHUIZE op den O OCfOMKB a fl onder toezicht van aen Olemeente Ambtenaar Deie verloting is KONINKLUK GOEDGEKEURD en door het Hooldboatnnr der Hollandsche Uaatschappij van Landbonw toegestaan LOÏKN tijn alom verkrijgbaar k l ao per atnk en op franco aanvrage bij minstens 11 atakt k t en 110 atnks k I 4t SO btJ den Penningmeester der AldeeUog Namens het Bestnnr J N BOTH Penningm nverkteMe ktleu ifwgis geen 4eel aan ée trekUng CAREL KROPMAN Kleiweg 1 Kleiweg 1 iHr itliIJd t nieuwste M IN Hoeden en Petten VOOR Hecreii Dames en Riiidercn Prachtige collectie Ileeren IMaaldparapInies CtPensverzektring lllaatscbappij MMsNg t Dor cM OM rl M In W7 llhia clHipp lijii Kapitaal oll k ii i j 0O0 e 0 anekera Bedrag ruim 60 lllloen mtMnt nita lil railllota acmatogeeiiiiPoedci vorm is het eenigat helpend niidiU l tegen ttl9Mtmrmmed BleeHmmda Memummmnkte IÊ fépêlne mia0el êkeU 0 maeltlem rermtagetlmg h Wtrmaméettmg étr IMUMmêkratMtm aematogeeii in Poedervorin heett een aangename smaak en kan in alle drinkbare vloeistoffen worden opgelost HAEMATOÖEEN IN POEDERVORM is het praeperaat wat U spoedig geneest HAEMATOOEEN IN POEDERVORM wordt aanbevolen door H H Dortorcn Prys jier doos met bruik aanwnxing f 1 50 Benige iabrlkaaien 11 l v SGHAlR Co Deo Haag Verkrngbaar b Firma WOLVf Co Westhareo 198 GRENDEL B B VaN MILD VêersUI ümuia K UOUMAN Hoordncht PINKSE Ninwerkerk ad IJiêeLk li VAN ZBS8KN Scioo Aow B v WIJK P W v EDE hulewater A BCIIBEB HaatIrtrM K VAN DKB HEIJDEN Ketumjk P t d SPEK Hoemmllt D v o STAR Wed T HOLST M KOLKMAN ARN t d HBIJDEN Wa Ulmgimn P A na GROOT A III JONOH OudmaltT J P KASTKLKIN Poltbrorkenlnm O BIKKER DmKhoft WAARSCHUWING L t U met misleidpu door Ab HJ Stroop Het Vlomituaaneta Paulo AM J bestaat niel cIh Siroop van ueenerlrt waarde SIER UW HUIS IN DEN WINTER UWEN TUIN VOOR DE LENTE MET Haarlemmer Bloembollen Na ontvangst van pos wiaael groot fl 3 45 tanden wij franco door Nederland oMe overal bekende NORMAL KOLLECTIES 30 hyacinthen voor glaten of 10 voor potten of 50 voor den tnin of eene COLLECTIE VOOR DE KAMER van 150 stuks voor 45 potten of eene COLLECTIE VOOR DEN TUIN van 250 of eene COLLECTIE VOOR KAMER EN TUIN van 240 atnks ieder bavattende eene prachtige kente van hyacinthen talpen nartissen crocns scillas sneewklokjaa etc Rilk goillnstreerde prijsiyst met specilteatie onter collectiea in het Hollandscb es ome vele wenken voor de oaltDar bavatende groote catalogoa In het DnitscE lenden wD deaverlangd gratia en franco TalnbouW KlablIsseffleflt Huis ter DoId iVoordwUli bU Ibartem NOORD BRABANTSCH SCHOEN en LAARZENMAGAZIJN KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwi gsleeg OFTVANGEX alle soorten lIEKliKN DAMI ten KINDER WINTER SCHOENWEEE STERKE Schoollaanen Overschoenen enz eni Aanbevelend 1 SUITS Alle reparatiSn en aangemeten werk Zenuw en llaa fltj lers wordt lit overtuiging ala een irerkelgke hnip n den nood het boek anubeToten Na ontvaogst van adreiper brwfknartitnrJt lilt boek o franco per poat toegetondea door BLOKFOEL S Hoekh üalttKJmmol Onnavolgbaar ign tbaim door nieniv gevonden loepassingeu onze fii oHecert getehUaerüf f rirelleii S eêHture Hngaerlt Zy geven kraclit en diepte die naaiakers niet knnnen bereiken Men overtnige zich geen imitatie voor de eehie te ontvangen Qeill Prijsconrant met een aantel onge vraagde getnigschriften gratiM op aanvraag Boxtel B HOOAhRlB Jt Co Agent voor GOUDA Firma A QUANT Konsthandel Kleiwig bg wien modellen te bezichtigen tgn Verkrijgbaar in llesachen 50 cis 7 el on t iS bS H H Apothekers en Drogisten liet op het merk ASKBB I ¥ AD RICHTER Co Rotterdam Te GouDi bjj 0 LÜUEH Apotheker Markt en bij WOLFF Co Westhaven 118 f i Wto eker gn wj d Bekto Bkal Caoatt te ootrangen taaomej f ataid an oa vele ftaiaisS h des noftdal gekomen onder 4e n an dM uitrindars Dr MiobMila varvHritat rda best maoUaea in hat waiMk atnda tahblinemant van 0 b i 8M WhA t Kechn lick JÖplHIeftacBy Btkel Cacao itt vi rkant B boaaas DtM Khd Ckcao ia init iiiilk gahiikl 1 aa aangename gezonde draak vsor dft1 liikact gebriuk een k i theakydb vu t poadat raar een kop Chooohta Ah j gsnaeakncMge drank bi gnd vm djorrhae alatóte net water I ffknSkm Tarkrijgbaat bQ de vocnaaaiMi M 1 Apotiwkan ana u HM tMli ouAaMrUli makkdjrkm tattuiitut iaat Hm m D vooral 4 mM tn KlaacrKliaenvtrti bdoAmntinrTuCa lllartll j larNa laatli Mr H MMMttFMa wf op naam VirtfyiSMtkv BiifiB Wt Gouda Drak ran A BBINKHAN k Zi Bulteplandscli Overzicil De Norddenlsche Allgem Zlg maakt na den tekst openbaar van het telegram dat de Keizer aan prins Philipp Hohenlohe Schillingsfftrat als chef van het hais Hohenlohe heeft gericht Het luidt ala volgt yLeet looeven met verbasbig en verontwaardiging de openbaarmaking van de vertrouwelijkste gesprekken Insachen nwen vader en miJ met betrekking tot het aftreden van prins Bismarck Hoe ia het mogelgk geweaat dat dergeliike gegevena openbaar konden gemaakt worden zonder dat vooraf mijne vergunning gevraagd was t Ik moet deze handelwijze ala hoogst onkiesch onbescheiden en volkomen ondienatig kenmerken daar het ongehoord ia dat gebenrtenissen die den regeerenden sonverein raken zonder zijne toettemmiog openbaar gemaakt worden Men weet inlnsschen dat prins Philipp in een telegrafisch antwoord aan den Keizer de verantwoording voor de openbaarmaking van tich af heeft geschoven op ziJn jongeren broeder Alexander aan wien zi n vader alle papieren had nagelaten en die ze weer aan dr Cnrtins te Straatsburg ter band had getteld om ze te rangschikken en lit te geven Dr CnrtiuB heeft nu van zijn kant aan de para medegedeeld dat prins Chlodwig Hohen lone de ond rijkskanselier hem tijdens zgc leven bad opgedragen z ne berinneringen na zgn dood in boekvorm uit te geven Prins Alexander kreeg de nalatenschap van zgn vader en daarmee al diens rechten Met goedTinden en medeweten van prins Alexander heeft Cnrtins die opdracht van prins Chlodwig rervnld en de herinneringen van den overledene als boek het licht laten zien De Monchener Allgem Zlg verneemt dat prins Chlodwig van plan was geweest ziine staatkundige papieren en aanteekeningen nog te schiften maar dat daar bij zijn leven niet meer van is gekomen zoodat alles zonder dat de schrijver het nog eens herzien had uitgegeven is Voor prins Alexander van Hohenlohe dia regeeringspresident van den Boven Elzaa is en voor de Hohenlohea in het algemeen die altgd op zoo goeden voet met het hot hebben gestaan is de toorn van den Keizer intnsschen zeer onaangenaam Tot verontaehnldiging van Alexander kan dienen dat de gedenkaehriftan dan Keizer in het geharrewar voor Bismarck a aftreden de mooie rol toebedealen en overtnigend aantoonen dat Bismarck s onverzettelgkheid en bazigheid het regeeren mat hem op den duur onmogelijk maakten Dat kon den Keizer dus geen aanstoot geven Evenmin dat de FEVILLETOK Tegen den Stroom 6 Hé waar zit freule Clariaaa toch P vroeg hy ala terloopa aan de baronea von Slrnendortf dia nn niat huiawaartt ging maar de algeaaena beweging volgde M ja dochter it naar hnit gegaan t werd haar een beetje te koel ik hoop dat Je morgen zelf bare gelukwentchen komt halen antwoordde de baronea iDidddela wat men het atrandhotal genaderd da ambiaraad waa niet te bewegen oit made naar binnen te gaan Udala windzak I mompelde hy voor zich heen tarwyi hy toetrad op t hotel waar hy gelogeerd waa Schuimend klatergoud mooie woorden oniinniga vleitaaJ oogtt hy in en hoeveel verlieit hy er niet mee f Nn wie weet waar t goed voor ia f In t itrandhotel ging t er lastig toe Baron Glatbaek wat opgewekt als altoos en verkwltteadar dan ooit Dacht hy evenwel eao oogaablik aan Clariiaa dan waa t aliof zyn onnitpntltMike hnmti haat ia daa iteek Uet maar zyn TriendtD toTgdan er wal voor oat m iuw wadar la da tawaoMbto itam Keizer zoo ridderlijk de aan Oostenrijk baloofde hondstrouw gestand deed Misschien zal het de Dnilsche staatkunde echter ongelegenheid berokkenen dat nu onthuld is dat de Keizer in 1890 tegen Bismark s zin een anti Russische politiek voorstond Deze onthulling kan hoewel zjj nn nog slechts de waarde van een historische herinnering heeft in Rusland kwaad bloed zetten en een ongnnstigen invloed op de belrekkingen tusschen Berlijn en Petersburg oefenen En dit zal dan ook wel de oorzaak van s Keizers verholgenheid over de nitgave van Hohenlohe a gedenkschriften ztjn Voor het overige ia iedereen behalve de Bismarckiaansche pers het er over eens dat de waarheid van Hohenlohe s mededeelingen moeielijk in twijfel valt te trekker Hohenlohe placht aanteekeningen te maken over de gebeurtenisaen van den dag en zoodoende heeft hy den inbond van de thans openbaar gemaakte gesprekken dadelijk opgeschreven nadat zij waren gebonden En dat zü ia uitgegeven zonder dat dé Keizer er alles in had knnnen schrappen wat hem voor openbaarmaking minder dienstig leek verhoogt er de waarde van en maakt de gedenkschriften tot een zeer kostbare bijdrage die geen geschiedschrijver voor het B marckioonache tijdpark voortaan ongebrnikt ka laten Prins Chlodwig von Hohenlohe de derde kanselier van het Duitsche Ri k die in kritisch dagen minister president in Beieren was geweest later gezant van het Rijk ttadhouder in het Rjjkaland en Rjjkskansalier was heeft tijdens zijn leven zijn herinneringen neer geschreven onder toezicht van professor Cnrtiua zjjn die onlangs uitgegeven In dat hoek komt een hoofdstak voordat nu plotseling een onderwerp van belangatelling geworden is door da publicatie er van in Ueber Land und Meer Zoolang het aen hoofdstak was van een boek kende niemand het blijkbaar Nu een tódscbrift het bevat wordt het door alle bladen overgenomen besproken van aanteekeningen voorzien En zoo kwam het ook onder da oogen van den Duitse hen keizer Wjj hebben medegedeeld dat de keizer zeer ontstemd was over de piblieatie wijl daarin gedeelten van vertrouwelijke gesprekken tusschen den kdzer en den kanselier waren opgenomen betrekking hebbende op de omstandigheden waaronder Bismarck genoodzaakt was geweest zjJn ontslag ala Ryks kanselier te vragen In een telegram aan prins Philipp von Hohenlohe heelt de keizer mbg kwam Toen de nieuwe dag begon te grauwen gingen de heeren eindeiyk uiteen om zwaar van hoofd hunne reapectieve legertteden op te zoeken een gat in den dag te slapen en zoo mogeiyk de minder aangename restanten van het naohtbraken door een frisch bad weg te spoelen Ciarisae was alleen De tranen die zy in t bgzgn van den ambtsraad zooveel mogelgk had weten te bedwingen vloeiden nn maar al te rgkelgk langs de verbleekte wangen Eindeiyk hield ook t schreien op en staarde 4 met brandende oogen voor zich uit In de dnistemia zag zy allerlei vreemde kleuren die dooreen speelden half werktnigeiyk Bloot zy de oogen voor dit kleurenspel en dommelde vermoeid ala zy was langzaam in Toen trokken achrikaanjagende beelden voor t oog van haar geeat Op en neder danste da boot de met lohaim bedekte golven dreigden te ie verallnden en aioten ze in bare diepe kolken weg Twee groote Tung oogan aUarden haar aan twee machtige armen die ataeda langer en langer werden poogden haar te omvatten om haar mede te trekken naar een peilloozes afgrond Bakieai4 van bont en mat een kreet van ugit wnrA Clariate plolie ii wakker t Konde zweet ttond baar op hat voorhoofd odanki alia vamoaUhiM kos 4 t alai die ontatemning doen blijken hij noemt daarin de publicatie taktloos indiscreet en volkomtn ontödig en acht het ongehoord dat zulke zaken die op den regeerendan souvareia betrekking hebben zonder ttjn voorkeiaia worden gepubliceerd Men ui zich herinneren dat Alfred Moaaly ijverig ia do weer is om de Engeischen op de hoogte te brengen van wat de Vereenigde Staten goeds hebben opdat zy er hnn voordeel mee mogen doen Drie jaar geleden ging onder zOn leiding een commissie het acboolwaaea in Amerika beatudeeren daarna een andere commiasie het werk en de poailie van den ambachtsman en fabrieksarbeider Sedert aenigen tyd werkt Mosely nu voor een bezoek van onderwyzers aan Engelscha lagere scholen aan Amerika opdat ty met eigen oogen mogen zien hoe t daar toe gaat Hy vertrok i isteren naar New York om de laatste schikkingen te treffen Er zullen ongeveer 500 onderwyzers uit heel het Vereenigd Köninkryk gaan De groote Engelscbe en Amerikaaosche stoomvaartlgnen vervoeren ze nagenoeg voor nieU de meeste graafschaptraden hebben de onderwyzara verlof net behoud van vol tractement gegeven Waar ty dat niet doen zyn er mannen die het Mlaria vergoeden Alleen in Amerika zulhg de onderwyzara eenige uitgaven uit eigeii zak moeten doen Maar ooü dat zal niet veel zQn Wat doet men die dingen toch ruim en royaal by Engeischen en Amerikanen I De miniaterraad heeft Maandag 1 aaloten aan het Vatikaan te melden dat de regeering van Spanje de overeenkomst in 1904 aangegaan door het miniaterie Manra met de Kurie welke overeenkomst nog niet door de Cortes goedgekeard is als vervallen beschouwt Voorts besloot de ministerraad den minister van binnenlandsche zaken op te dragen zoo spoedig mogeiyk een wet op de vereentgingen te ontwerpen met een hoofdatnk over de geeatelyke orden De oprichting van nieuwe orden moet in het ontwerp afhankaiyk warden gaateld van de toestemming door de wetgevende macht terwyi de reeds bestaande orden znlleo worden onderworpen aan de bepalingen van de wetten des landt Da te maken wet moet nildrukkaiyk bepalen dat den ataat met recht toekomt geeateiyka orden op te heffen Door deze nienwe wel zot da modal vivendi van 1902 met het Vatikaan komen te vervallen Het mioiitaria zal niet aanbiyvan als het in de Cortes geen meerderheid voor de nieuwe wat op da var van zichzelve gedaan krjken zich ter roate te begeven Loodzwaar viel weder dealaap op haar neder Claritte Clarittel riap aan vrouwenatam Hier hier I Leeft hy r riep zjj wakkertchrikkend uit Kind je droomt nog antwoordde de baronea matig Ben je niet weU Ik zocht je daarginda overal t Je hadt my dunkt me toch wel knnnen zeggen dat je naar hola wou gaan Ik won a liever niet in uw genoegen atoren moeder zei Ciarisse met een item die eenigszins beefde Je vat de zaak al heel eigenaardig op kiodi Van genoegen kon bier moeiiyk sprake zyn maar je kunt je zoo levendig voorstellen ia t niet hoe het my intereeseerde op welke wyze die dolle streek von lUchard von Qlatbeck zon alloopen P Natooriyk mompelde Clariaaa veratrooid Sa naar bed Claritte I Hemeltje nog toe wat ben je kond kindt Wacht gauw een warm kop theel Willooi achlar liet Clariiaa haar moeder begaan die haar by het uitkleeden behulp taam waa gebmikte den warmen drank dia haar werd toegereikt en ging eindeiyk naar bed Zwaar an ODTarkwikkaljk at haar ilaap eenlglngen mocht kanen Tiadeo Rautar teint nit Londen 10 Oct Da Sb gelaeha deputatie dia een van tairyke handteekeningen voorzien aehrijven aan den voortitter der gewezen Doema zal overbrengea vertrekt Vrjidag naar Peterabarg niettagaDataande de uit verschillanda voorname kringen ontvangen waarachnwingen voor mogeiyke onaangename ineideDtan Van aan baioak aan Moakou it ttgazian V Het ichynt dat de oid piatldaot dar Franscha Kamer Paal Datohanel 1a beau Paul geiyk hy genoemd wordt in aanmerking komt voor de betrekking von getast der Republiek Ie Weenen ala opvolger van Reveraeani Het Berliner Tageblatt aoamt hat aaalgizins zonderling dat Daaohanal Juist naar Weenen wenacht te gaan Wel rargaat ky licht wat er gebaard It maar anderen hebben somiyds een beter geheugen Zy herinneren zich dat Deachanel da man is die In Frankrgk openiyk gaaprokaa haatt van het aauitaande aiteenraUan der OoataarykachHongaarache monarchia In de redevoering gehouden by zyn receptie ala lid der Académie Frantaiae in het laatat van 1899 heeft hy gezegd i dat da dood ran kainr Ftanz Joaef de oorzaak van bat oltaaavallaa dar aoaarvhia s rai dan oodargaog van Oostanryk worden zal en datdete gebeurtenis van overheerschen invloed op de g schiedenis van van don nieuwen tijd zal z n Hy raadde Frankryk toen aan zich krachtig voor te bereiden voor interventie Sedert dia redevoering it Deachanel herhaaldaiyk van meeuing varaoderd in aangalegenhadan die betrekking hebben op da binnenlandache ataatkunda Van nationalit tischclericaal ii hij republikeio geworden en onlange heelt hg in een uitvoerige rede de scheiding van kerk en ataat verdedigd Maar in Oostanryk heelt men de opvattingen van Deschanel over de toekomst der monarchie niet vergeten En het is daarom de vraag zegt bet Tageblatt of de banoaming van den ond kamerpraaldeol tot gezant la Weenen aan de ragaariog der monarelüe aangenaam zon zyn Renter aaint uit Berljfti 10 Oct D Nordd Allgem Zeiinng publiceert da briefwissaling gevoerd tnsscben den Keizer dM hertog van Camberlaad en den Rykakanaelier nil welke biykt dat de hertog zich bereid heeft verklaard voor zich en zyn oudsten zoos den beelan naeht door Loodklanri g waa de nevel die den volgenden morgen opateag uit zee loodtwaar de laat waardoor dia jonge ziel werd gedrukt HOOFDSTUK n De dolle zeevaart vu dan baron wat den velgelden dag het hoofd zoo niet het eenige thema van aller discours Met opgeheven hoofd wandelde de held van dat stoute link op en neer aangegaapt door ds dorpabewonera van alle zyden gelak gewentcht en benyd door al de jongere cavaliers van bet gezelschap waarin hy verkeerde Maar ondanka dat allee kon h zyn triomf niet van ganachar harte genieten Hy was by de barones geweeat maar niet ontvangen omdat zooals het heette Clariue lydende waa Ook in den namiddag had hy datzelfde antwoord gekregen Miimoedig zat hy nu op de veranda van het atrandhotei en staarde naar de zee waarin nog veel deining bestand maar dia toch veel kalmer Waa geworden Wcnü Mnw